MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần may Tiền Tiến

10 548 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 12:20

Phân tích hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh tại Công ty cổ phần may TiềnTiến GVHD:Ths. Lê Long Hậu - 64 - SVTH: Phạm Văn Mau Ch ươ ng 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP 5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN - Hi ệ n t ạ i công ty ch ư a phòng marketing. Phòng kinh doanh cùng lúc ñả m nh ậ n công tác t ổ ch ứ c ho ạ t ñộ ng kinh doanh v ớ i ho ạ t ñộ ng marketing. Vì ch ư a phòng marketing nên còn h ạ n ch ế trong vi ệ c tìm ki ế m thông tin thi ế t y ế u v ề khách hàng, th ị tr ườ ng, xu h ướ ng phát tri ể n s ắ p t ớ i c ủ a n ề n kinh t ế th ế gi ớ i c ũ ng nh ư nh ữ ng thông tin v ề ñố i th ủ c ạ nh tranh. - Trong ph ươ ng trình doanh thu - chi phí - l ợ i nhu ậ n, mu ố n ñạ t ñượ c l ợ i nhu ậ n cao thì ngoài vi ệ c nâng cao doanh thu, công tác ph ả i làm song song là gi ả m chi phí. Giá v ố n hàng bán c ủ a công ty chi ế m t ỷ tr ọ ng khá cao, ñ ó là do chi phí nguyên li ệ u ngày càng t ă ng và h ầ u h ế t nguyên li ệ u ph ả i nh ậ p kh ẩ u. Chi phí qu ả n lý doanh nghi ệ p c ủ a công ty c ũ ng ở m ứ c cao và luôn t ă ng qua cá n ă m. - T ỷ s ố l ợ i nhu ậ n/doanh thu c ủ a công ty còn ở m ứ c th ấ p. Công ty c ầ n xem xét, vì t ỷ tr ọ ng chi phí chi ế m khá nhi ề u, c ầ n bi ệ n pháp ki ể m soát chi phí. - K ế t c ấ u m ặ t hàng c ủ a công ty làm gi ả m l ợ i nhu ậ n. Nguyên nhân là do các m ặ t hàng t ỷ su ấ t l ợ i nhu ậ n cao ch ư a ñượ c ñẩ y m ạ nh, nh ữ ng m ặ t hàng t ỷ su ấ t l ợ i nhu ậ n trung bình l ạ i chi ế m t ỷ tr ọ ng cao trong c ơ c ấ u doanh thu. 5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP Trong c ơ ch ế th ị tr ườ ng hi ệ n nay ñể th ể t ồ n t ạ i và phát tri ể n ñượ c ñ òi h ỏ i các doanh nghi ệ p ph ả i ho ạ t ñộ ng kinh doanh hi ệ u qu ả và ngày càng t ă ng m ứ c l ợ i nhu ậ n c ủ a mình. Tuy nhiên l ợ i nhu ậ n và chi phí là hai ñố i t ượ ng t ỷ l ệ ngh ị ch v ớ i nhau. Vì v ậ y ch ỉ th ể phân tích k ế t qu ả ho ạ t ñ ông kinh doanh m ớ i th ể ñ ánh giá ñượ c tình hình ho ạ t ñộ ng kinh doanh c ủ a công ty là ñạ t hay không ñể t ừ ñ ó bi ệ n pháp kh ắ c ph ụ c và h ướ ng kinh doanh phù h ợ p cho k ỳ ti ế p theo ñạ t hi ệ u qu ả cao h ơ n n ữ a. Qua phân tích hi ệ u qu ả ho ạ t ñộ ng kinh doanh t ạ i công ty c ổ ph ầ n may Ti ề n Ti ế n. ta th ấ y hi ệ u qu ả kinh doanh ph ầ n b ị gi ả m sút, tuy nh ữ ng tích c ự c nh ư ng bên c ạ nh ñ ó công ty c ũ ng nhi ề u m ặ t không tích c ự c. Vì v ậ y, ñ òi h ỏ i công ty c ầ n ph ả i ñư a ra gi ả i pháp và ph ươ ng h ướ ng kh ắ c ph ụ c ñể t ừ ñ ó c ả i thi ệ n và nâng cao hi ệ u qu ả ho ạ t ñộ ng c ủ a công ty ñượ c t ố t h ơ n. Phân tích hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh tại Công ty cổ phần may TiềnTiến GVHD:Ths. Lê Long Hậu - 65 - SVTH: Phạm Văn Mau Xu ấ t phát t ừ tình hình th ự c t ế c ủ a công ty nh ằ m duy trì và phát tri ể n nh ữ ng m ặ t m ạ nh, c ũ ng nh ư kh ắ c ph ụ c nh ữ ng h ạ n ch ế , em xin ñư a ra m ộ t s ố gi ả i pháp sau: 5.2.1. Biện pháp làm tăng sản lượng + Doanh nghi ệ p ph ả i chú tr ọ ng vào s ả n xu ấ t các s ả n ph ẩ m ch ấ t l ượ ng cao ñể c ạ nh tranh. + Duy trì, c ủ ng c ố các b ạ n hàng truy ề n th ố ng nh ư Anh, ðứ c, Pháp,… ñồ ng th ờ i không ng ừ ng tìm ki ế m th ị tr ườ ng m ớ i nh ư các n ướ c Trung ð ông, Nam phi… Riêng ñố i v ớ i th ị tr ườ ng Nh ậ t nh ằ m t ă ng th ị ph ầ n c ủ a doanh nghi ệ p t ạ i th ị tr ườ ng Nh ậ t B ả n doanh nghi ệ p nên s ử d ụ ng quy t ắ c xu ấ t x ứ c ộ ng g ộ p Asean - Nh ậ t B ả n, b ằ ng cách dùng nguyên li ệ u d ệ t (v ả i) nh ậ p kh ẩ u t ừ các n ướ c Asean ho ặ c t ừ Nh ậ t B ả n ñể s ả n xu ấ t. Doanh nghi ệ p s ẽ ñ áp ứ ng ñượ c các tiêu chí phía Nh ậ t ñư a ra, Doanh nghi ệ p s ẽ ñượ c h ưở ng m ứ c thu ế su ấ t là 0% khi nh ậ p kh ẩ u vào Nh ậ t B ả n. c ạ nh tranh ñượ c v ớ i hàng hóa không ch ỉ t ừ các n ướ c Asean khác mà còn t ừ Trung Qu ố c v ề giá c ả + Công ty c ầ n tham gia nhi ề u h ơ n vào các k ỳ h ộ i ch ợ qu ố c t ế , gi ớ i thi ệ u s ả n ph ẩ m c ủ a mình v ớ i các khách hàng th ế gi ớ i. 5.2.2. Biện pháp làm tăng lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh L ợ i nhu ậ n là m ụ c ñ ích cu ố i cùng mà b ấ t c ứ m ộ t doanh nghi ệ p nào c ũ ng h ướ ng t ớ i và ph ả i ñạ t m ứ c l ợ i nhu ậ n càng ngày càng cao h ơ n. Riêng ñố i v ớ i công ty c ổ ph ầ n may Ti ề n Ti ế n ho ạ t ñộ ng kinh doanh c ủ a công ty trong 3 n ă m 2005, 2006 ph ầ n gi ả m sút. Riêng n ă m 2007 l ợ i nhu ậ n c ủ a công ty ñượ c c ả i thi ệ n nh ư ng v ẫ n còn th ấ p. Do ñ ó vi ệ c nâng cao l ợ i nhu ậ n và c ả i thiên tình hình trong quá trình ho ạ t ñộ ng s ả n xu ấ t kinh doanh c ủ a ñơ n v ị là ñề u r ấ t c ầ n thi ế t. ðể nâng cao l ợ i nhu ậ n c ủ a công ty c ầ n ph ả i xem xét các m ặ t sau: + Tích c ự c khai thác, ti ề m ki ế m thông tin và ti ế p c ậ n th ị tr ườ ng, k ế ho ạ ch m ở r ộ ng th ị tr ườ ng nghiên c ứ u n ắ m b ắ t ñượ c nhu c ầ u th ị hi ế u c ủ a khác hàng qua ñ ó n ắ m b ắ t ñượ c thông tin giá c ả th ị tr ườ ng ñể ñư a ra nh ữ ng chính sách giá c ả linh ho ạ t cho t ừ ng th ờ i ñ i ể m và linh ho ạ t cho các s ả n ph ẩ m. + Công ty c ầ n ph ả i xây d ự ng chi ế n l ượ c khách hàng mang tính ch ấ t lâu dài t ạ o lòng tin ñố i v ớ i s ả n ph ẩ m c ủ a công ty cung c ấ p. Phân tích hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh tại Công ty cổ phần may TiềnTiến GVHD:Ths. Lê Long Hậu - 66 - SVTH: Phạm Văn Mau + T ạ o ñượ c doanh thu cao thì t ấ t y ế u s ẽ t ă ng l ợ i nhu ậ n nh ư ng bên c ạ nh ñ ó còn ph ả i xem xét qu ả n lý ch ặ t ch ẽ chi phí nh ư v ậ y m ớ i t ă ng ñượ c l ợ i nhu ậ n. 5.2.2.1. Kiểm soát giá vốn hàng bán - Xây d ự ng ñị nh m ứ c tiêu hao nguyên, nhiên v ậ t li ệ u, ki ể m soát chi phí ở t ừ ng khâu công ñ o ạ n công ngh ệ s ả n xu ấ t ra s ả n ph ẩ m, nâng cao n ă ng su ấ t lao ñộ ng, nâng cao công su ấ t s ử d ụ ng thi ế t b ị máy móc và tài s ả n c ố ñị nh nh ằ m gi ả m giá thành s ả n ph ẩ m. - Doanh nghi ệ p nên t ậ n d ụ ng t ố i ñ a các ngu ồ n nguyên, ph ụ li ệ u trong n ướ c s ả n xu ấ t ñượ c vì ñ i ể u này s ẽ làm gi ả m giá thành s ả n ph ẩ m t ă ng l ợ i nhu ậ n cho công ty. Vì ph ầ n l ớ n nguyên v ậ t li ệ u công ty ph ả i nh ậ p kh ẩ u v ớ i chi phí cao. - Doanh nghi ệ p ph ả i th ắ t ch ặ t chi phí ñầ u vào, tính toán gi ờ s ả n xu ấ t, n ế u ñơ n hàng không c ấ p bách l ắ m thì b ố trí s ả n xu ấ t tránh nh ữ ng gi ờ cao ñ i ể m giá ñ i ệ n cao. - ðố i v ớ i các ñơ n v ị cung ứ ng công ty c ũ ng c ầ n xây d ự ng m ố i quan h ệ kinh t ế mang tính lâu dài và ổ n ñị nh ñể nh ậ p kh ẩ u nguyên li ệ u v ớ i giá ư u ñ ãi h ơ n. 5.2.2.2. Kiểm soát chi phí bán hàng - Hi ệ n nay, giá x ă ng d ầ u ñ ang bi ế n ñộ ng không ổ n ñị nh, giá x ă ng d ầ u t ă ng kéo theo chi phí v ậ n chuy ể n gia t ă ng. Vì v ậ y, công ty c ầ n s ử d ụ ng t ố i ñ a công su ấ t c ủ a ph ươ ng ti ệ n v ậ n chuy ể n. - Qu ả n lý chi phí v ậ t li ệ u bao bì ch ặ t ch ẽ , nên ki ể m tra ch ặ t ch ẽ v ề v ậ t li ệ u bao bì c ủ a s ả n ph ẩ m nh ư ki ể m tra v ề vi ệ c nh ậ p, xu ấ t, t ồ n kho là bao nhiêu. 5.2.2.3. Kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp Trong các n ă m qua chi phí qu ả n lý doanh nghi ệ p c ủ a công ty ở m ứ c cao và luôn t ă ng qua các n ă m. Do ñ ó, trong th ờ gian t ớ i công ty c ầ n xem xét kh ắ c ph ụ c và sau ñ ây là các gi ả i pháp th ể áp d ụ ng: - C ầ n xây d ự ng ñị nh m ứ c s ử d ụ ng ñ i ệ n, n ướ c, ñ i ệ n tho ạ i, l ậ p d ự toán chi phí ng ắ n h ạ n giúp công tác qu ả n lý chi phí c ụ th ể h ơ n. - Th ự c hi ệ n công khai chi phí ñế n t ừ ng b ộ ph ậ n liên quan ñể ñề ra bi ệ n pháp c ụ th ể ti ế t ki ệ m chi phí, ví d ụ : ñố i v ớ i chi phí v ă n phòng ph ẩ m, tuy nhiên không kh ố ng ch ế nó ở m ứ c quá th ấ p vì nó ch ỉ h ỗ tr ợ cho v ă n phòng làm vi ệ c, ho ặ c ñố i v ớ i chi phí h ộ i h ọ p, ti ế p khách, công ty c ầ n l ậ p ra m ộ t biên ñộ dao ñộ ng thích h ợ p. Phân tích hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh tại Công ty cổ phần may TiềnTiến GVHD:Ths. Lê Long Hậu - 67 - SVTH: Phạm Văn Mau - Nh ằ m nâng cao ý th ứ c ti ế t ki ệ m trong cán b ộ , công nhân viên, xây d ự ng quy ch ế th ưở ng ph ạ t v ề s ử d ụ ng ti ế t ki ệ m ho ặ c lãng phí tài s ả n c ủ a doanh nghi ệ p. 5.2.3. Biện pháp về cải thiện tình hình tài chính - Hàng t ồ n kho là y ế u t ố quan tr ọ ng v ớ i công ty. Công ty c ầ n xây d ự ng k ế ho ạ ch hàng t ồ n kho, chính sách d ự tr ữ nguyên li ệ u cho h ợ p lý nh ằ m tránh b ị ứ ñọ ng v ố n. Công ty c ầ n ñả m b ả o m ứ c t ồ n kho h ợ p lý ñể ñủ l ượ ng hàng d ự tr ữ xu ấ t kh ẩ u vào ñầ u n ă m sau ñể nh ằ m t ậ n d ụ ng l ợ i th ế c ạ nh tranh. - Hàng n ă m, v ố n vay c ủ a công ty cao nên chi phí tài chính luôn cao d ẫ n ñế n l ợ i nhu ậ n t ừ ho ạ t ñộ ng này l ỗ Vì v ậ y, công ty c ầ n t ậ n d ụ ng ngu ồ n v ố n vay v ớ i lãi su ấ t th ấ p, khai thác các ngu ồ n v ố n v ớ i lãi su ấ t ư u ñ ãi nh ư ngu ồ n v ố n vay t ừ Qu ỹ h ỗ tr ợ phát tri ể n, các t ổ ch ứ c tín d ụ ng h ỗ tr ợ xu ấ t kh ẩ u. - ðố i v ớ i các khách hàng khác nhau thì công ty áp d ụ ng các ph ươ ng th ứ c thanh toán khác nhau. Tuy nhiên, ñể gi ả m các kho ả n ph ả i thu, công ty nên th ươ ng l ượ ng áp d ụ ng ph ươ ng th ứ c thanh toán L/C tr ả ngay nhi ề u h ơ n ñố i v ớ i nhà nh ậ p kh ẩ u. 5.2.4. Một số giải pháp khác - Trong th ờ i gian t ớ i ñể th ể t ồ n t ạ i và phát tri ể n, Công ty nên ñộ i ng ũ nhân viên Marketing chuyên nghi ệ p, linh ho ạ t ñể tìm hi ể u, n ắ m b ắ t k ị p nhu c ầ u, mong mu ố n hay thay ñổ i c ủ a th ị tr ườ ng xu ấ t kh ẩ u. ðặ c bi ệ t ph ả i làm t ố t vi ệ c nghiên c ứ u d ự báo th ị tr ườ ng, cung c ấ p thông tin chính xác k ị p th ờ i ñể h ổ tr ợ cho Ban Giám ðố c cùng phòng k ế ho ạ ch - kinh doanh c ơ s ở ñể ra quy ế t ñị nh, l ậ p ph ươ ng án kinh doanh trong quá trình ñ àm phán và ký k ế t h ợ p ñồ ng, th ươ ng l ượ ng v ề các ñ i ề u ki ệ n c ủ a h ợ p ñồ ng sao cho l ợ i nh ấ t. - C ầ n nâng cao tay ngh ề c ủ a ng ườ i lao ñộ ng, nh ằ m nâng cao ch ấ t l ượ ng s ả n ph ẩ m. ðồ ng th ờ i, ch ế ñộ khen th ưở ng ñố i v ớ i nh ữ ng ng ườ i lao ñộ ng ho ạ t ñộ ng tích c ự c cho công ty. - C ủ ng c ố và hoàn thi ệ n quy trình xu ấ t kh ẩ u ñả m b ả o ñ úng ti ế n ñộ c ủ a h ợ p ñồ ng ngo ạ i th ươ ng, gi ữ uy tín v ớ i khách hàng. Phân tích hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh tại Công ty cổ phần may TiềnTiến GVHD:Ths. Lê Long Hậu - 68 - SVTH: Phạm Văn Mau Chương 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1. KẾT LUẬN Trong n ề n kinh t ế th ị tr ườ ng, v ớ i xu th ế h ộ i nh ậ p và toàn c ầ u hoá, ngày càng nhi ề u doanh nghi ệ p ra ñờ i và s ự c ạ nh tranh gi ữ a các doanh nghi ệ p ngày càng tr ở nên quy ế t li ệ t. Các doanh nghi ệ p mu ố n t ồ n t ạ i và ñứ ng v ữ ng trên th ươ ng tr ườ ng thì ñ òi h ỏ i kinh doanh ph ả i hi ệ u qu ả và hi ệ u qu ả này càng cao càng t ố t. Mu ố n nâng cao hi ệ u qu ả kinh doanh, b ả n thân các doanh nghi ệ p ph ả i ch ủ ñộ ng sáng t ạ o, h ạ n ch ế nh ữ ng khó kh ă n, phát tri ể n nh ữ ng thu ậ n l ợ i ñể t ạ o ra môi tr ườ ng ho ạ t ñộ ng l ợ i cho mình. B ả n thân doanh nghi ệ p vai trò quy ế t ñị nh trong s ự t ồ n t ạ i, phát tri ể n hay suy vong c ủ a mình. Vai trò quy ế t ñị nh c ủ a doanh nghi ệ p ñượ c th ể hi ệ n trên hai m ặ t: Th ứ nh ấ t, bi ế t khai thác và t ậ n d ụ ng nh ữ ng ñ i ề u ki ệ n và y ế u t ố thu ậ n l ợ i c ủ a môi tr ườ ng bên ngoài và th ứ hai, doanh nghi ệ p ph ả i ch ủ ñộ ng t ạ o ra nh ữ ng ñ i ề u ki ệ n, y ế u t ố cho chính b ả n thân mình ñể phát tri ể n. C ả hai m ặ t này c ầ n ph ả i ñượ c ph ố i h ợ p ñồ ng b ộ thì m ớ i t ậ n d ụ ng ñượ c t ố i ñ a các ngu ồ n l ự c, kinh doanh m ớ i ñạ t hi ệ u qu ả t ố i ư u. Qua phân tích k ế t qu ả ho ạ t ñộ ng kinh doanh c ủ a Công ty C ổ may Ti ề n Ti ế n ñ ã cho th ấ y nh ữ ng m ặ t m ạ nh, m ặ t y ế u c ủ a công ty, nh ữ ng khó kh ă n khách quan, ch ủ quan c ầ n ph ả i kh ắ c ph ụ c. Công ty c ầ n ph ả i c ố g ắ ng h ơ n n ữ a trong s ả n xu ấ t l ẫ n tiêu th ụ hàng hoá ñể th ể kh ắ c ph ụ c khó kh ă n và gi ữ v ữ ng ñượ c hi ệ u qu ả trong ho ạ t ñộ ng s ả n xu ấ t kinh doanh. Trong nh ữ ng n ă m qua, công ty luôn n ổ l ự c và linh ñộ ng trong s ả n xu ấ t kinh doanh c ũ ng nh ư trong quan h ệ mua bán v ớ i các ñố i tác c ủ a mình ñể duy trì l ợ i nhu ậ n c ủ a công ty. Ở m ộ t s ố th ị tr ườ ng xu ấ t kh ẩ u, công ty ñ ã uy tín ñặ c bi ệ t là th ị tr ườ ng Châu Âu, Châu M ỹ , … và hi ệ n t ạ i công ty ñ ang không ng ừ ng tìm ki ế m th ị tr ườ ng m ớ i. Bên c ạ nh ñ ó, công ty v ẫ n v ấ p ph ả i khó kh ă n l ớ n là thi ế u v ố n, nh ữ ng n ă m qua công ty s ử d ụ ng ch ủ y ế u là v ố n vay nên chi phí tr ả lãi r ấ t cao. Tuy nhiên, n ă m 2007 v ừ a qua công ty m ớ i c ổ ph ầ n hóa, do ñ ó công ty s ẽ thêm v ố n ñể ñầ u t ư vì v ậ y công ty ph ả i t ă ng c ườ ng nâng cao hi ệ u qu ả ho ạ t ñ ông kinh doanh c ủ a mình ñể thu hút nhi ề u nhà ñầ u t ư h ơ n n ữ a. Phân tích hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh tại Công ty cổ phần may TiềnTiến GVHD:Ths. Lê Long Hậu - 69 - SVTH: Phạm Văn Mau 6.2. KIẾN NGHỊ  D ố i v ớ i công ty Trong n ề n kinh t ế th ị tr ườ ng nh ư hi ệ n nay, vi ệ c c ạ nh tranh gi ữ a các n ướ c cùng kinh doanh m ặ t hàng may m ặ c là r ấ t gay go ph ứ c t ạ p, ñ òi h ỏ i công ty ph ả i th ườ ng xuyên n ắ m b ắ t thông tin trong n ướ c c ũ ng nh ư trên th ế gi ớ i ñể k ị p th ờ i thích ứ ng v ớ i s ự thay ñổ i c ủ a môi tr ườ ng kinh doanh. - C ầ n ngu ồ n cung c ấ p nguyên li ệ u ñầ u vào t ậ p trung và th ườ ng xuyên h ơ n ñể ñả m b ả o ki ệ p th ờ i ngu ồ n nguyên li ệ u ñầ u vào cho s ả n xu ấ t. - Công ty c ầ n ñ a d ạ ng hóa m ặ t hàng kinh doanh c ủ a mình nhi ề u h ơ n. Nh ữ ng m ặ t hàng nào giá tr ị gia t ă ng nhi ề u công ty c ầ n h ướ ng ñầ u t ư nhi ề u. - Công ty c ầ n b ộ ph ậ n Marketing ñể nghiên c ứ u th ị tr ườ ng, th ă m dò th ị tr ườ ng ñể n ắ m b ắ t nhu c ầ u và th ị hi ế u c ủ a khách hàng tr ướ c khi m ộ t quy ế t ñị nh quan tr ọ ng. - Nâng cao n ă ng l ự c qu ả n lý, trình ñộ chuyên môn nghi ệ p v ụ , tay ngh ề cho cán b ộ , công nhân viên trong công ty nh ấ t là tay ngh ề c ủ a công nhân k ỹ thu ậ t ñể nâng cao n ă ng su ấ t, ch ấ t l ượ ng lao ñộ ng. - T ạ o ñ i ề u ki ệ n thu ậ n l ợ i và môi tr ườ ng lao ñộ ng an toàn ñể ng ườ i lao ñộ ng th ể yên tâm làm vi ệ c, ñ em l ạ i hi ệ u su ấ t cao. ðặ c bi ệ t, quan tâm nhi ề u h ơ n n ữ a ñế n chính sách ti ề n l ươ ng, th ưở ng cho ng ườ i lao ñộ ng ñể thu nh ậ p c ủ a h ọ ñượ c nâng lên, kích thích h ọ phát huy h ế t kh ả n ă ng c ố ng hi ế n c ủ a mình. - T ă ng c ườ ng ki ể m soát ch ặ t ch ẽ và th ự c hi ệ n ti ế t ki ệ m chi phí giúp t ă ng l ợ i nhu ậ n, nâng cao hi ệ u qu ả ho ạ t ñộ ng kinh doanh. - C ầ n ch ươ ng trình ñ ào t ạ o ng ắ n h ạ n ñể giúp cán b ộ công nhân viên th ườ ng xuyên c ậ p nh ậ t thông tin v ề nghi ệ p v ụ giúp cho công tác xu ấ t kh ẩ u c ủ a công ty ñạ t hi ệ u qu ả h ơ n. - T ă ng c ườ ng ñ ôn ñố c các kho ả n n ợ ph ả i thu c ủ a khách hàng nh ằ m gi ả m b ớ t vi ệ c v ố n b ị chi ế m d ụ ng. - Theo dõi n ắ m b ắ t ho ạ t ñộ ng và phân tích tình hình ñể tìm ra nguyên nhân t ồ n t ạ i nh ữ ng m ặ t h ạ n ch ế và ti ế p t ụ c phát huy nh ữ ng m ặ t tích c ự c ñể nâng cao hi ệ u qu ả ho ạ t ñộ ng kinh doanh. - Th ự c hi ệ n phát huy tinh th ầ n dân ch ủ , t ậ p th ể , xây d ự ng nét v ă n hoá riêng cho t ổ ch ứ c, trên d ướ i nh ấ t trí ñồ ng lòng và h ợ p tác làm vi ệ c tích c ự c h ơ n. Phân tích hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh tại Công ty cổ phần may TiềnTiến GVHD:Ths. Lê Long Hậu - 70 - SVTH: Phạm Văn Mau  ðố i v ớ i nhà n ướ c + Nên t ạ o ra hành lang pháp lý thông thoáng ñố i v ớ i m ọ i thành ph ầ n kinh t ế nói chung và ñố i v ớ i Công ty c ổ ph ầ n may Ti ề n Ti ế n nói riêng. Nh ằ m làm cho ho ạ t ñộ ng xu ấ t kh ẩ u c ủ a công ty không ng ừ ng phát tri ể n trong môi tr ườ ng kinh doanh lành m ạ nh và công b ằ ng. + Ngân hàng nhà n ướ c th ể nghiên c ứ u v ề quy ch ế tín d ụ ng b ả o ñả m ti ề n vay, ư u tiên cho các doanh nghi ệ p uy tín và tài chính lành m ạ nh. H ướ ng d ẫ n và h ỗ tr ợ khâu thanh toán xu ấ t kh ẩ u, bao g ồ m chi ế t kh ấ u tr ả ch ậ m, b ả o lãnh thanh toán ñể duy trì th ị tr ườ ng truy ề n th ố ng và m ở r ộ ng th ị tr ườ ng m ớ i trong tr ườ ng h ợ p khó kh ă n v ề bán tr ả ch ậ m. Ngân hàng ph ả i là b ạ n ñồ ng hành v ớ i doanh nghi ệ p, trong b ố i c ả nh khó kh ă n, ngân hàng và doanh nghi ệ p ph ả i cam k ế t h ợ p tác lâu dài vì quy ề n l ợ i c ủ a nhau ñể cùng t ồ n t ạ i. Phân tích hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh tại Công ty cổ phần may TiềnTiến GVHD:Ths. Lê Long Hậu - 71 - SVTH: Phạm Văn Mau TÀI LIỆU THAM KHẢO  1. TS. Ph ạ m V ă n D ượ c, ðặ ng Th ị Kim C ươ ng (2005). “Phân tích ho ạ t ñộ ng kinh doanh”, NXB T ổ ng h ợ p TPHCM. 2. TS. Nguy ễ n Minh Ki ề u (2006). “Tài chính Doanh nghi ệ p”, NXB Th ố ng Kê. 3. TS. Tr ươ ng ð ông L ộ c, Ths. Nguy ễ n V ă n Ngân, Nguy ễ n Th ị L ươ ng, Tr ươ ng Th ị Bích Liên (2007). “Bài gi ả ng Qu ả n Tr ị Tài chính 1”, ð HCT. 4. GVC. Nguy ễ n Th ị M ỵ , Ts. Phan ðứ c D ũ ng (2006). “Phân tích ho ạ t ñộ ng kinh doanh (lý thuy ế t, bài t ậ p và bài gi ả i)”, NXB Th ố ng Kê. 5. GS.TS Võ Thanh Thu, Ths. Ngô Th ị H ả i Xuân (2006) “ Kinh t ế và phân tích ho ạ t ñộ ng kinh doanh th ươ ng m ạ i”, NXB Lao ñộ ng – xã h ộ i. 6. M ộ t s ố thông tin trên internet:  www.vnexpress.com.vn  www.DDDN.com.vn  www.tuoitre.com.vn Phân tích hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh tại Công ty cổ phần may TiềnTiến GVHD:Ths. Lê Long Hậu - 72 - SVTH: Phạm Văn Mau PHỤ LỤC BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM 2005 - 2007 TÀI SẢN MÃ SỐ NĂM 2005 NĂM 2006 NĂM 2007 A. TÀI SẢN LƯU ðỘNG & ðTNH 100 43.509.338 43.288.524 34.950.365 I. Ti ề n 110 3.004.635 11.056.162 1.883.678 1. Ti ề n m ặ t 111 163.842 11.056.162 1.883.678 2. Ti ề n g ử i NH 112 2.840.792 - II. Các kho ả n ñầ u t ư tài chính ng ắ n h ạ n 120 - - - III. Các kho ả n ph ả i thu 130 35.569.632 23.956.151 16.771.353 1. Ph ả i thu khách hàng 131 31.043.348 23.217.224 16.047.654 2. Tr ả tr ướ c cho ng ườ i bán 132 3.021.348 543.439 570.435 3. Thu ế GTGT ñượ c kh ấ u tr ừ 152 1.387.265 - - 4. Ph ả i thu khác 138 117.669 195.487 153.264 IV. Hàng t ồ n kho 140 4.807.213 6.687.203 15.337.236 1. Hàng mua ñ ang ñ i trên ñườ ng 141 24.333 6.687.203 15.337.236 2. Nguyên li ệ u, v ậ t li ệ u t ồ n kho 142 1.657.445 - - 3. Công c ụ , d ụ ng c ụ trong kho 143 1.539.640 - - 4. Chi phí s ả n xu ấ t, kinh doanh d ở dang 144 694.893 - - 5. Thành ph ẩ m t ồ n kho 145 405.755 - - 6. Hàng hoá t ồ n kho 146 485.145 - - V. Tài s ả n l ư u ñộ ng khác 150 127.857 1.589.006 958.096 1. T ạ m ứ ng 151 107.004 - - 2. Tài s ả n thi ế u ch ờ x ữ lý 20.853 - - 3. Thu ế GTGT ñượ c kh ấ u tr ừ 152 - 1.589.006 528.543 4. Thu ế và các kho ả n ph ả i thu nhà n ướ c 154 - - 319.563 5. Tài s ả n ng ắ n h ạ n khác 158 - - 109.989 B.TÀI SẢN CỐ ðỊNH & ðẦU TƯ DÀI HẠN 200 36.454.680 37.173.966 36.294.481 I. Tài s ả n c ố ñị nh 220 34.468.618 35.911.255 36.073.741 1. Tài s ả n c ố ñị nh h ữ u hình 221 34.468.618 35.550.419 34.481.794 - Nguyên giá 222 64.796.508 73.172.158 60.638.866 - Gía tr ị hao mòn lu ỹ k ế 223 30.327.889-37.621.738 -26.157.072 2.Tài s ả n c ố ñị nh vô hình 227 - 360.836 1.591.947 - Nguyên giá 228 - 415.473 1.738.458 - Gía tr ị hao mòn lu ỹ k ế 229 - -54.636 -146.511 II. Chi phí xây d ự ng c ơ b ả n d ở dang 230 434.873 - - IV. Tài s ả n dài h ạ n khác 260 1.551.188 1.262.711 220.740 1. Chi phí tr ả tr ướ c dài h ạ n 261 1.551.188 1.262.711 220.740 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 79.964.019 80.462.491 71.244.847 Phân tích hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh tại Công ty cổ phần may TiềnTiến GVHD:Ths. Lê Long Hậu - 73 - SVTH: Phạm Văn Mau NGUỒN VỐN MÃ SỐ NĂM 2005 NĂM 2006 NĂM 2007 A. NỢ PHẢI TRẢ 300 63.263.728 68.703.756 56.095.354 I. Nợ ngắn hạn 310 53.337.728 60.673.756 44.304.409 1. Vay & n ợ ng ắ n h ạ n 311 15.904.367 35.547.477 19.994.698 2. Ph ả i tr ả ng ườ i bán 312 15.915.476 13.517.301 12.015.739 3. Ng ườ i mua tr ả ti ề n tr ướ c 313 - 1.121.556 189.266 4. Thu ế & các kho ả n ph ả i n ộ p nhà n ướ c 314 285.968 152.329 3.661 5. Ph ả i tr ả ng ườ i lao ñộ ng 315 2.454.664 2.923.807 7.227.773 6. Chi phí ph ả i tr ả 316 147.453 166.881 32.747 7. Các kho ả n ph ả i tr ả , ph ả i n ộ p ng ắ n h ạ n khác 319 18.629.798 7.244.401 4.840.521 II. Nợ dài hạn 330 9.926.000 8.030.000 11.790.945 1. Vay và n ợ dài h ạ n 334 9.926.000 8.030.000 11.675.575 2. D ự phòng tr ợ c ấ p m ấ t vi ệ c làm 336 - - 115.369 B.NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 16.700.290 11.758.735 15.149.495 I. Vốn chủ sở hữu 410 10.536.560 9.671.153 14.930.983 1. V ố n ñầ u t ư c ủ a ch ủ s ở h ữ u 411 7.673.249 7.673.249 7.673.249 2. V ố n khác c ủ a ch ủ s ở h ữ u 413 - - 1.353.147 3. Chênh l ệ ch t ỷ giá h ố i ñ oái 416 - - 3.777.564 4. Qu ỹ ñầ u t ư phát tri ể n 417 151.362 844.238 1.470.702 5. Qu ỹ d ự phòng tài chính 418 75.681 210.059 - 6. L ợ i nhu ậ n sau thu ế ch ư a phân ph ố i 420 2.636.267 943.604 656.319 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 6.163.729 2.087.581 218.511 1. Qu ỹ khen th ưở ng, phúc l ợ i 431 6.163.729 2.087.581 218.511 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 79.964.019 80.462.491 71.244.847 . tích hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh tại Công ty cổ phần may TiềnTiến GVHD:Ths. Lê Long Hậu - 64 - SVTH: Phạm Văn Mau Ch ươ ng 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP 5.1. TỒN TẠI. Phân tích hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh tại Công ty cổ phần may TiềnTiến GVHD:Ths. Lê Long Hậu - 66 - SVTH: Phạm Văn Mau + T ạ o ñượ c doanh thu cao thì
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần may Tiền Tiến, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần may Tiền Tiến, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần may Tiền Tiến

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn