Thuyet minh bien phap thi cong nha hai tang bao hiem xa hoi

78 45 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2020, 19:50

Thuyet minh bien phap thi cong nha hai tang bao hiem xa hoi 1. Các căn cứ thẩm định dự toán: Luật Xây dựng số 502014QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 1862014; Nghị định số 682019NĐCP ngày 1482019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 092019TTBXD ngày 26122019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 102019TTBXD ngày 26122019 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 112019TTBXD ngày 26122019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Thông tư số 152019TTBXD ngày 26122019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công; Thông tư số 162019TTBXD ngày 26122019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và đầu tư xây dựng; Thông tư 102020TTBTC ngày 20022020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước; Quyết định số 1060QĐUBND ngày 0742020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Quyết định số 1070QĐUBND ngày 0942020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công bố Đơn giá nhân công xây dựng công trình; CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỒNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh – Nghệ An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com (1) Mẫu số 08 ĐƠN DỰ THẦU Ngày tháng năm 2020 Tên gói thầu: Thi cơng xây dựng lắp đặt thiết bị thuộc cơng trình Sửa chữa, mở rộng trụ sở BHXH huyện Quảng Ninh Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình Sau nghiên cứu E-HSMT, chúng tơi: - Tên nhà thầu: Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Trung NA - Số đăng ký kinh doanh: 2901851024 cam kết thực gói thầu thi cơng xây dựng lắp đặt thiết bị thuộc cơng trình Sửa chữa, mở rộng trụ sở BHXH huyện Quảng Ninh với thơng tin sau: - Số E-TBMT: [tự trích xuất theo số E-TBMT E-TBMT]; - Thời điểm đóng thầu: [xuất theo thời điểm đóng thầu E-TBMT]; theo yêu cầu nêu E-HSMT với tổng số tiền đồng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo Ngoài ra, tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá đồng Giá dự thầu sau trừ giá trị giảm giá là: đồng Thời gian thực hợp đồng là: 180 ngày Hiệu lực E-HSDT: [Hệ thống trích xuất từ E-TBMT] Bảo đảm dự thầu: [ số, chữ đồng tiền bảo đảm dự thầu] Hiệu lực Bảo đảm dự thầu: .[ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu] Chúng tơi cam kết: Chỉ tham gia E-HSDT với tư cách nhà thầu đại diện liên danh trường hợp nhà thầu có liên danh Khơng q trình giải thể; khơng bị kết luận lâm vào tình trạng phá sản nợ khơng có khả chi trả theo quy định pháp luật Không vi phạm quy định bảo đảm cạnh tranh đấu thầu Không thực hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở hành vi vi phạm quy định khác pháp luật đấu thầu tham dự gói thầu Những thông tin kê khai E-HSDT trung thực Nếu EHSDT chấp nhận, thực biện pháp bảo đảm thực hợp đồng theo quy định Mục 36 E-CDNT E-HSMT Trường hợp không nộp gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu chủ đầu tư quy định Mục 17.3 E-CDNT CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh – Nghệ An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com bị nêu tên Hệ thống tài khoản chúng tơi bị khóa vịng tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch Đầu tư nhận văn đề nghị chủ đầu tư Đại diện hợp pháp nhà thầu(1) (1) Đơn dự thầu ký chữ ký số đại diện hợp pháp nhà thầu nhà thầu nộp thầu qua mạng Th«ng tin chung Tên công ty: : Công ty cổ phần xây dựng Hong Trung NA Địa trụ sở : Số 204, đờng Nguyn Trng T, Phờng ụng Vnh, Thành phố Vinh, Nghệ An Điện thoại : 0978 745 126 Email : ctcphoangtrungna@gmail.com Năm thành lập : 27/05/2016 GiÊy phÐp §KKD : 2901 851 024 Së kÕ hoạch đầu t tỉnh Nghệ An Mà số th : 2901 851 024 HƯ thèng tỉ chøc công ty - Ban giám đốc + Chủ tịch hội đồng quản trị + Giám đốc điều hành + Các phó giám đốc điều hành Phòng kế toán tài Phòng Kế hoạch Phòng Kỹ thuật Phòng kinh doanh Phòng dự án Các ngành nghề kinh doanh - Hoàn thiện công trình xây dựng - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác - Xây dựng nhà không để - Xây dựng nhà để - Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình dân dụng công nghiệp - Xây dựng công trình cấp, thoát nớc - Xây dựng công trình đờng - T vấn giám sát công trình dân dụng; công trình công nghiệp; giám sát hạ tầng kỹ thuật, giám sát cầu đờng bộ; t vấn giám sát công trình thủy lỵi CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỒNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh – Nghệ An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com - T vÊn thiÕt kÕ, thÈm tra hå s¬ thiÕt kế, tổng dự toán công trình dân dụng; công trình công nghiệp; thiết kế hạ tầng kỹ thuật; thiết kế cầu đờng bộ; thiết kế công trình thủy lợi 10 Ngời đại diện Ông: Nguyn Xuõn Hong Năm sinh: 1989 Chức vụ: Giám đốc công ty 11 Năng lực nhà thầu - Về vốn * Vốn điều lệ: 1.000 triệu đồng Ngoài nguồn vốn công ty huy động vốn thông qua liên doanh, liên kết, vay tín dụng ngân hàng qua nguồn vật t, vật liệu đợc bạn hàng truyền thống cho nợ toán chậm - Thiết bị xe máy Công ty có đầy đủ phơng tiện máy móc thiết bị chuyên dùng đáp ứng yêu cầu thi công tất lĩnh vực xây dựng mà công ty hành nghề (có bảng kê kèm theo) - Nhân lực Tổng số cán công nhân viên biên chế thêi vơ: 68 ngêi Bao gåm Nam: 50 ngêi N÷: 18 ngời Trong Kỹ s, cử nhân: 13 ngời Cao đẳng, trung cấp kỹ thuật: ngời Công nhân lành nghề: 40 ngời Công nhân thời vụ: 10 ngời Vinh, ngày tháng năm 2020 Đại diện hợp pháp nhà thầu Giám đốc Nguyn Xuõn Hong CễNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh – Nghệ An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com Mẫu số 10A (Webform Hệ thống) HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ Hợp đồng tương tự Thơng tin hợp đồng Cơng trình: Trụ sở làm việc đảng ủy, HĐND – UBND xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn Hợp đồng số 10/2017/HĐXD ngày 01 tháng 07 năm 2017 Ngày trao hợp đồng: ngày 01 tháng 07 Ngày hoàn thành: ngày 20 tháng 05 năm năm 2017 2018 Tổng giá hợp đồng 4.222.518.000 VND Nếu thành viên Tỷ lệ tổng giá Số tiền: .VND liên danh hợp đồng nhà thầu phụ, nêu rõ khoản tiền thành viên tham gia tổng giá hợp đồng Tên Chủ đầu tư Ủy ban nhân dân xã Bảo Nam Địa Xã Bảo Nam – Huyện Kỳ Sơn – Tỉnh Nghệ An Điện thoại/Số Fax E-mail Mơ tả đặc điểm tương tự tiêu chí đánh giá Bảng tiêu chuẩn đánh giá lực tài kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT Mô tả yêu cầu v Xây dựng nhà tầng tổng diện tích sàn 768m2, Hệ (1) tớnh cht tng t thống điện tơng tự gói thầu này; Công trình dân dụng cấp Vinh, ngày tháng năm 2020 Đại diện hợp pháp nhà thầu CễNG TY C PHN XY DNG HONG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh – Nghệ An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com Giám đốc Nguyn Xuõn Hong CễNG TY C PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh – Nghệ An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com Mẫu số 10A (Webform Hệ thống) HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ Hợp đồng tương tự Thơng tin hợp đồng Thi cơng cơng trình: Trụ sở làm việc đảng ủy, HĐND – UBND xã Cao Sơn, Huyện Anh Sơn Hợp đồng số 28/2018/HĐXD ngày 25 tháng 05 năm 2018 Ngày trao hợp đồng: ngày 25 tháng 05 Ngày hoàn thành: ngày 20 tháng 01 năm 2019 năm 2018 Tổng giá hợp đồng 4.118.126.000 VND Nếu thành viên Tỷ lệ tổng giá Số tiền: .VND liên danh hợp đồng nhà thầu phụ, nêu rõ khoản tiền thành viên tham gia tổng giá hợp đồng Tên Chủ đầu tư Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn Địa Xã Cao Sơn – Huyện Anh Sơn – Tỉnh Nghệ An Điện thoại/Số Fax E-mail Mô tả đặc điểm tương tự tiêu chí đánh giá Bảng tiêu chuẩn đánh giá lực tài kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT Mô tả yêu cu v Xây dựng nhà tầng tổng diện tích sàn 840m2, Hệ tớnh cht tng t(1) thống điện, PCCC tơng tự gói thầu này; Công trình dân dụng cấp Vinh, ngày tháng năm 2020 Đại diện hợp pháp nhà thầu Giám đốc Nguyn Xuõn Hong CễNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh – Nghệ An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com Mẫu số 10A (Webform Hệ thống) HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ Hợp đồng tương tự Thơng tin hợp đồng Thi cơng cơng trình: Cải tạo, nâng cấp văn phòng Hợp đồng số: làm việc công ty cổ phần thương mại tư vấn xây 10/2019/HĐXD ngày dựng Đại Long 18 tháng 02 năm 2019 Ngày trao hợp đồng: ngày 18 tháng 02 Ngày hoàn thành: ngày 30 tháng 06 năm 2019 năm 2019 Tổng giá hợp đồng 2.232.493.000 VND Nếu thành viên Tỷ lệ tổng giá Số tiền: .VND liên danh hợp đồng nhà thầu phụ, nêu rõ khoản tiền thành viên tham gia tổng giá hợp đồng Công ty cổ phần thương mại tư vấn xây dựng Đại Long Tên Chủ đầu tư Số 123 – Đường Võ Thị Sáu, Phường Trường Thi, TP Vinh , tỉnh Địa Nghệ An Điện thoại/Số Fax 0342579567 E-mail Mô tả đặc điểm tương tự tiêu chí đánh giá Bảng tiêu chuẩn đánh giá lực tài kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT Mô tả yêu cu v Xây dựng nhà tầng tổng diện tích sàn 240m2, Hệ tớnh cht tng t(1) thống điện, PCCC tơng tự gói thầu này; Công trình dân dụng cấp Vinh, ngày tháng năm 2020 Đại diện hợp pháp nhà thầu Giám đốc Nguyn Xuõn Hong CễNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh – Nghệ An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com Mẫu số 10B (Webform Hệ thống) MƠ TẢ TÍNH CHẤT TƯƠNG TỰ CỦA HỢP ĐỒNG (Thông tin hợp đồng, hợp đồng cần bảo đảm thông tin sau đây) TT Tên số hợp đồng Đặc điểm tương tự hợp đồng mà nhà thầu hoàn thành (1) (Ghi thụng tin phự hp) - Xây dựng nhà tÇng tỉng diƯn tÝch - Tên cơng trình: Trụ sở lm sàn 768m2, Hệ thống điện, PCCC tơng vic ng y, HND UBND tự gói thầu xó Bo Nam, huyn K Sn - Số tiền hợp đồng: 4.222.518.000 VND - S hp ng: 10/2017/HXD - Công trình d©n dơng: CÊp III - Tên cơng trình: Trụ sở làm việc đản ủy, HĐND – UBND xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn - Số hợp đồng: 28/2018/HĐXD Tên cơng trình: Cải tạo, nâng cấp văn phịng làm việc công ty cổ phần thương mại tư vấn xây dựng Đại Long - Số hợp đồng: 10/2019/HĐXD - Xây dựng nhà tầng tổng diện tích sàn 840m2, Hệ thống điện, PCCC tơng tự gói thầu - Số tiền hợp đồng: 4.118.126.000 VND - Công trình dân dơng: CÊp III Xây dựng nhà tầng diện tích sàn 240m2, hệ thống điện, PCCC tương tự gói thầu này; Cơng trình dân dụng cấp - Số tiền hợp đồng: 2.232.493.000 - Cơng trình dân dụng: Cấp III Vinh, ngày tháng năm 2020 Đại diện hợp pháp nhà thầu Giám đốc Nguyn Xuõn Hong CễNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh – Nghệ An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com Mẫu số 11A (Webform Hệ thống) BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT TT HỌ VÀ TÊN Nguyễn Chí Thái Phan Bá Sang Phan Trọng Hà Vị trí cơng việc Chỉ huy trưởng cơng trình Kỹ thuật thi cơng xây dựng cơng trình Kỹ thuật phụ trách cơng tác PCCC, ATL, v sinh mụi trng Vinh, ngày tháng năm 2020 Đại diện hợp pháp nhà thầu Giám đốc Nguyn Xn Hồng CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỒNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh – Nghệ An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com Mẫu số 11B (Webform Hệ thống) BẢNG LÝ LỊCH CHUN MƠN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT Thơng tin nhân Số định danh/ CMT ND Công việc Ngày tháng năm sinh Trình độ CM Tên NSD LĐ Địa NSD LĐ Chỉ huy trưởng 28/09 /1990 Đại học Nguyễn Xuân Hoàng 18685 5416 Kỹ thuật thi cơng 26/01/ 1989 Đại học Nguyễn Xn Hồng 18355 3246 Kỹ thuật PCCC, ATLĐ VSMT 16/10/ 1986 Đại học Nguyễn Xuân Hoàng 204Nguyễn Trường Tộ - TP Vinh 204Nguyễn Trường Tộ - TP Vinh 204Nguyễn Trường Tộ - TP Vinh Số tt Họ tên Nguyễn Chí Thái 18697 4803 Phan Bá Sang Phan Trọng Hà Vị trí Chức danh Số năm làm việc cho NSD LĐ CB liên lạc (cán phụ trách nhân sự) Lê Thị Hồng Thúy 0375 0947 62 Điện thoại/ fax/ email Chỉ huy trưởng 04 Kỹ thuật thi công 04 Lê Thị Hồng Thúy 0375 0947 62 Kỹ thuật PCCC, ATLĐ VSMT 03 Lê Thị Hồng Thúy 0375 0947 62 Nhà thầu phải cung cấp tất thông tin yêu cầu chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp chứng thực văn bằng, chứng tài liệu khác có liên quan) quỏ trỡnh thng tho hp ng Vinh, ngày tháng năm 2020 Đại diện hợp pháp nhà thầu Giám ®èc Nguyễn Xn Hồng 10 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh – Nghệ An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com - Đinh bắn vào đỉnh sóng cách bớc xà gồ Để tránh rỉ cho đinh nên dùng đinh tráng kẽm sơn chống gỉ lên sau bắn đinh xong - Đinh phải đặt vuông góc với mặt phẳng xà gồ phải bắn vừa tầm; không đợc mạnh tay tạo lỏm đọng nớc gây dột, lỏng cha phát huy làm việc gioăng cao su cung gây dột - Yêu cầu mái lợp phải phẳng đẹp, không bị gió ma lùa vào chắn - Tôn trớc đa vào lợp đợc kiểm tra chủng loại chiều dày thiết kế tiến hành lắp đặt; - Tôn mái đợc bắn vít không rỉ 12 Công tác mài Granito: - Sau xây bậc cấp xong, trình lát tiến hành mài Granito bậc cấp, Granito đợc mài phẳng tiêu chuẩn kỹ thuật; 13 Công tác thi công lắp thiết bị PCCC: - Các thiết bị phòng cháy chửa cháy đợc mua từ sở có uy tín có tem kiểm định cảnh sát PCCC đợc đa vào lắp đặt 14 Công tác lấp đất hố móng hoàn trả mặt - Công tác lấp đất hố móng đợc tiến hành sau đổ bê tông móng, xây móng đổ bê tông giằng móng đà đợc chủ đầu t, t vÊn gi¸m s¸t nghiƯm thu cho phÐp chun bớc thi công; - Thi công lấp đất hố móng máy kết hợp thủ công; - Đất đợc đắp lớp dày từ 20-25cm đầm chặt máy đầm cóc đạt độ chặt thiết kế; - Xung quanh khu vực thi công bị ảnh hởng nhà thầu tiến hành san gạt, dọn dẹp hoàn trả mặt nh nguyên trạng ban đầu bàn giao cho chủ đầu t 15 Biện pháp thi công phòng chống nhà thầu mùa ma lũ - Công trình thi công xây dựng phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, nhà thầu tiến hành đẩy tiến độ thi công ngày thời tiết nắng Nếu gặp vào ngày ma bÃo nhà thầu tiến hành che đậy giằng neo lán trại công nhân kho vật t cẩn thận chắn Vật t đợc kê cao để không ngậm nớc Trong ngày ma bÃo nhà thầu ngừng thi công cử ngời túc trực công trình 24/24h đề phòng có tình xấu xẩy để xử lý hiệu 64 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỒNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh – Nghệ An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com BiƯn ph¸p thi công đợc nhà thầu đa sở tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng nh dựa vào kinh nghiệm thi công công trình tơng tự mà nhà thầu đà thực nhiều năm qua Biện pháp đảm bảo đợc tính khả thi yêu cầu kỹ thuật, chất lợng nh tiến độ thi công Nhà thầu khẳng định tiến hành thi công với giải pháp kỹ thuật, tiêu chuẩn định mức chủng loại vật t nh đà nêu vi biện pháp vệ sinh môi trờng phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, bảo hành: Biện pháp an toàn công trờng a- Bảo hộ lao động - Mọi cán công nhân viên đến làm việc phải học qua an toàn lao động công trờng ký cam kÕt chÊp hµnh mäi néi qui vỊ an toµn Cuối tháng có thởng cho phận chấp hành tốt an toàn lao động Khẩu hiệu, nội quy nhắc nhở đặt nơi dễ thấy để ngời biết - Khám sức khỏe cho công nhân trớc đa vào công trờng, công nhân đến làm việc phải đảm bảo sức khỏe đợc vào công trờng làm việc - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động quần áo, mũ bảo hiểm xây dựng, kính bảo vệ cho công nhân hàn Mọi ngời đợc mua bảo hiểm rủi ro b- Biện pháp đảm bảo an toàn - Công nhân phải đeo dây an toàn làm việc cao Quy định đờng lại cụ thể, rào chắn nơi nguy hiểm xe cẩu hoạt động khu vực lắp đặt cao nh lắp xà gồ, lợp mái tôn - Dàn giáo phải kê chân gỗ, giằng cố định vào công trình, kiểm tra thờng xuyên hệ thống đà giáo thấy an toàn phải dừng thi công - Tất dây dẫn điện phải đợc rào chắn cắm cờ báo hiệu Những dây điện có nguy gây tai nạn phải đợc ngắt điện, hay làm cho an toàn trớc khởi công tác - Không đợc có máy móc hoạt động dây dẫn điện - Không vận hành máy móc nằm cách nguồn điện điện áp >220 Volt khoảng dới 4,5m Chỉ đợc có ngời đợc 65 CễNG TY C PHN XY DỰNG HOÀNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh – Nghệ An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com định thủ hiệu cho thợ điều khiển máy, ngoại trừ trờng hợp hiệu khẩn cấp - Tránh lại gần dới vật đợc cẩu lên Tất vật nặng đợc cẩu lên phải có dây lèo (tag line) để lái vật - Trớc cẩu thứ gì, phải xác định rõ vị trí đứng cẩu vị trí hạ vật cẩu khu vực thi công Phải tiến hành công tác đảm bảo an toàn lao động phân tích nguy (dựa theo Quy trình ATLĐ Lắp đặt công trờng) - Trớc cẩu vật, cần cẩu phải đợc định vị tay cẩu gập phải đợc đẩy Chiều dài tay cần, góc nghiêng cần, bán kính hoạt động tải nâng an toàn phải đợc ớc tính dựa theo giản đồ nâng tải nhà sản xuất - Trong giai đoạn thi công, cần tránh hẳn giảm thiểu việc gây h hỏng phần sơn hoàn thiện vật liệu, cách dùng dây căng đai nylon với đệm bảo vệ chỗ tiếp xúc trực tiếp vào cấu kiện thép; cách dùng cùm xỏ xuyên lỗ bulong để nâng - Dây cẩu dây treo buộc: - Nhất định phải có kiểm tra thật kỹ dây cáp cẩu dây treo buộc Những sợi cáp dây treo bị h hỏng phải đợc cắt bỏ tiêu hủy - Khi tiến hành cẩu, tránh dùng dây cẩu cách tùy tiện Cần bảo vệ dây cẩu cách lót chỗ góc nhọn Tuyệt đối không giật đột ngột cẩu, giật đột ngột làm tải tăng gấp lần bình thờng, nguy hiểm cho dây cẩu Khi không sử dụng, cần máng dây cẩu gọn gàng Không để dây cẩu bị tải - Dàn Giáo Thi Công, phải có kế hoạch sử dụng nh lắp đặt dàn giáo thi công cho không cản trở di chuyển xe cẩu khoảng vơn tay cần, nh không gây khó khăn cho thao tác thi công - Luôn kê giàn giáo chỗ đất cứng phải lót ván, kích thớc tối thiểu 200x200mm Những giàn giáo kê riêng rẽ phải đợc bắt chặt vào kết cấu cố định với khoảng trống tối thiểu 1,5m Mỗi tầng dàn giáo phía cần giữ chặt vào tầng dới dây thép ống dàn giáo, cho đảm bảo an toàn - Dụng cụ cầm tay: Tất dụng cụ cầm tay phải có dây buộc giữ chống rơi 66 CễNG TY C PHN XÂY DỰNG HOÀNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh – Ngh An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com Phải sử dụng thiết bị mục đích Không dùng thiết bị cầm tay cho công việc mục đích dự tính Không dùng thiết bị thay tạm thời Nhất định không dùng công cụ đà bị hỏng, máy móc thiết bị mà dây quấn bị sờn có sai sót hay chụp bảo vệ Phải tắt máy cách ly khỏi nguồn điện, đồng thời có cảnh báo đặc biệt tiến hành lau chùi điều chỉnh máy Phải đoán máy móc không vận hành trớc tháo chụp bảo vệ để sửa chữa điều chỉnh Phải báo cáo tất máy móc bị h sờn, gÃy vỡ cho đội trởng Biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình c dân xung quanh công trờng, - Công trình thi công phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngời qua lại khu vực thi công xung quanh khu vực công trờng Việc thi công không đợc làm ảnh hởng tới hoạt động công trình lân cận; - Xe cộ vận chuyển vật liệu đờng có bạt che chắn cẩn thận tránh rơi vÃi làm ảnh hởng đến môi trờng đồng thời làm an toàn cho ngời đờng không làm ảnh hởng đến trình hoạt động trờng có Khi xe qua lại khu vực tham gia giao thông đờng có ngời qua lại tốc độ xe phải đảm bảo an toàn giao thông; - Tất công việc cao, xung quanh phải có hàng rào che chắn Thi công cao, phía dới phải có lới chắn thép vải để chắn đỡ vật liệu Qui định đờng lại có báo, biĨn chØ dÉn, néi quy c«ng trêng sÏ treo ë nơi dễ thấy; - Dàn giáo phải kê chân gỗ, giằng cố định vào công, kiểm tra thờng xuyên hệ thống đà giáo, đặc biệt đà giáo đà qua sử dụng Tiếp xúc với máy móc phải có nội quy sử dụng điện vận hành máy; Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trờng, bảo đảm cho công trình liền kề - Công trờng thờng xuyên vệ sinh thiết bị thi công, vật t đợc xếp theo qui định đợc kiểm tra thờng xuyên Văn phòng làm việc, nhà cán công nhân đợc quét dọn 67 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỒNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh – Nghệ An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com - Hết ngày làm việc công nhân phải lau chùi dụng cụ làm việc che đậy vật t, xe máy không đợc xả dầu thải môi trờng, Công trờng đợc tổng vệ sinh định kỳ - Cổng vào thi công: Nhà thầu làm cổng dành riêng vào khu vực thi công cho nhà thầu, có biển báo khu vực thi công, có bảo vệ thờng trực để mở đóng cổng cho xe ngời có trách nhiệm đợc vào công trờng; Cầu rửa xe: Nhà thầu xây cầu rửa xe bố trí máy bơm công suất 2,5 kw để tất xe máy kiểm tra lốp dính bùn đất phun rửa cho đảm bảo vệ sinh cho công trờng - Vệ sinh môi trờng vấn đề đợc quan tâm công trình xây dựng Chính nhà thầu thực nghiêm túc công tác vệ sinh môi trờng theo cách thức sau: - Công trờng thờng xuyên vệ sinh sẽ, có phận theo dõi kiểm tra công việc thờng xuyên Đặc biệt khu vực công nhân phải gọn gàng sẽ, cắt cử ngời thờng xuyên trực nhật vệ sinh khu giếng nớc khu nhà WC; - Có hàng rào che chắn bụi trình thi công, đặc biệt nơi có dân c sinh sèng; - Xe vËn chun vËt liƯu, ®Êt, đợc phủ bạt kín tránh rơi vÃi trình vận chuyển; - Trên công trình thờng xuyên thực vệ sinh công nghiệp Đờng lối lại thông thoáng, nơi tập kết bảo quản ngăn nắp gọn gàng Đờng vị trí làm việc đợc quét dọn sẽ, không để bùn lầy, nớc đọng nơi đờng lối lại, gạch vỡ ngổn ngang bừa bÃi công trờng Vỏ bao, xe máy, vỏ đồ hộp, dụng cụ hỏng, gỗ đầu mẩu, cốppha đa nơi qui định; - Cuối ca, cuối ngày yêu cầu công nhân dọn dẹp vị trí làm việc, lau chùi dụng cụ làm việc bảo quản vật t, máy móc Bảo dỡng động cơ, xe máy theo qui định, không gây tiếng ồn xả khói gây ô nhiễm môi trờng Cuối tuân làm tổng vệ sinh toàn công trờng; - Sau hoàn tất hạng mục công trình theo quy trình kỹ thuật, nghiệm thu bàn giao công trình cho chủ đầu t Trớc rút quân khỏi khu vực thi công nhà thầu tháo dỡ công trình tạm di chuyển khỏi công trờng nguyên vật liệu, vật liệu thừa, đồ mẫu đảm bảo môi trờng 68 CễNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh – Nghệ An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com BiƯn ph¸p phòng chống cháy nổ - Vật t dễ cháy, nổ để phục vụ thi công dầu dizen cấp cho xe máy Bình ga, bình oxi dùng cho nhà bếp cắt, thổi lỗ cấu kiện Để đảm bảo không bị cháy nổ loại vật t đợc cho vào kho có tờng tôn bao lại cách ly với bên Có biển báo cấm lửa, cấm ngời lạ vào khu vực kho - Đề phòng cháy nổ chấp điện, rò điện: Nhà thầu dùng loại dây điện tốt hạn chế mối nối, bảng điện có cầu giao, attomat để cắt điện chập điện - Trời ma to, gió lớn tất nguồn điện vào công trờng phải cắt để phòng rò ®iƯn, ®øt d©y g©y chÕt ngêi ®iƯn giËt - Dây điện vào công trờng phải đợc định vị cao có cột điện đề phòng vuớng vào xe vận tải - Đội phòng cháy chữa cháy nhà thầu phải phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy nhà thầu thi công công trờng theo phơng án phòng chống cháy nổ; - Bắt đầu ngày làm việc giám sát phải kiểm tra cầu dao, dây dẫn, có tợng nghi vấn phải khắc phục ngay; - Tất CBCNV công trờng thấy tợng không an toàn công tác PCCC phải báo giám sát biết để có biện pháp xử lý kịp thời - Cắt lửa hàn: Chỉ nhân viên có tay nghề, đợc huấn luyện đầy đủ có dẫn đợc phép sử dụng thiết bị oxygen, khí đốt, thiết bị hàn Giám sát ATLĐ Dự án bắt buộc phải tiến hành kiểm tra ban đầu lu báo cáo trớc cho phép sử dụng Tất bình khí nén phải đợc dán tem duyệt chấp thuận cho sử dụng Những chai khí nén cần đợc khuân vác cẩn thận, tránh gây va chạm, đụng mạnh làm rơi Phải luôn bảo quản chai t đứng Những chai khí nén cần đợc di chuyển xe đẩy, không đợc lăn Khi cẩu phải dùng lồng thùng giữ, không dùng nam châm nâng Trên chai khí nén phải có nắp chụp an toàn không sử dụng vận chuyển Cần có biện pháp bảo vệ chống cháy ngợc dụng cụ đà đợc chấp thuận, tránh không cho lửa lan vào hệ thống chai khí đốt 69 CễNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh Ngh An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com Mỏ hàn gió đá không đợc dùng làm búa để gõ xỉ hàn vẩy hàn Trớc tiến hành đốt, hàn làm móng, công nhân có trách nhiệm kiểm tra phía mặt phía dới vật để tin tất mối nguy hiểm cháy sát thơng đà đợc loại trừ Phải có sẵn bình chữa cháy quy cách Không đợc đốt nóng vật nằm phẳng sàn bêtông Cần bảo đảm có khoảng không khí vật liệu bêtông không bêtông bị nứt nhiệt độ cao Không đợc để mỏ hàn gió đá bình thùng chứa đóng kín Rò rỉ khởi đầu vụ nổ tai hại Trớc rời khỏi nơi làm việc, cần tắt bình gas cách khóa van ống dẫn trớc van mỏ hàn Cần đoán gas rò rỉ Tiến hành kiểm định thờng xuyên toàn mỏ hàn, ống dẫn khí, đồng hồ khí áp thiết bị đốt khác, đồng hồ khí áp phải đợc dán nhÃn theo mục tiêu sử dụng Phải để ống dẫn khí tránh xa chỗ có lửa tóe xỉ nóng Mọi chỗ nối ống dẫn khí phải dùng loại đầu nối vặn Không cho phép dùng dây buộc để buộc chỗ nối Sửa chữa h hỏng bảo hành công trình - Nhà thầu cam kết bảo hành công trình 12 tháng - Sau nghiệm thu công trình nhà thầu cung cấp chứng th bÃo lÃnh bảo hành công trình Ngân hàng phát hành theo điều khoản hợp đồng đà ký kết; - Trong thời gian bảo hành công trình có cố h hỏng, khiếm khuyết chủ đầu t báo cho nhà thầu, nhà thầu cán đến công trình xác định nguyên nhân lỗi nhà thầu nhà thầu khắc phục vòng ngày chi phí phát sinh nhà thầu chịu; - Nhà thầu cam kết bảo hành theo quy định - Nhà thầu cam kết thi công công trình đảm bảo vẽ thiết kế đợc duyệt, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; Hớng dẫn vận hành, bảo trì cho nhóm quản lý tu bảo dỡng - Các máy móc thiết bị nh: Máy trộn, máy đầm, cần cẩu, máy hàn nhà thầu sử dụng công nhân có trình độ tay 70 CễNG TY C PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh Ngh An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com nghề, chuyên môn để vận hành đảm bảo an toàn cho ngời thiết bị công trình; - Các công nhân vận hành máy công trờng đợc đào tạo vận hành bảo trì , bảo dỡng máy móc máy móc thiết bị theo nội quy quy định công trờng công ty đề - Bảo dỡng bê tông: Bê tông đổ xong phải đợc che chắn để không ảnh hởng nắng, ma - Hai ngày đầu để giữ ẩm cho bê tông tới nớc lần, lần đầu tới nớc sau đổ bê tông (4 7) Những ngày sau khoảng (3 10) tới nớc lần - Sắt thép thi công cuối buổi làm việc đợc xếp gọn gàng đợc kê che chắn cẩn thận - Mọi cán công nhân viên đến làm việc phải học qua an toàn lao động công trờng ký cam kết chấp hành nội qui an toàn Cuối tháng có thởng cho phận chấp hành tốt an toàn lao động Khẩu hiệu, nội quy nhắc nhở đặt nơi dễ thấy để ngời biết; - Khám sức khỏe cho công nhân trớc đa vào công trờng, công nhân đến làm việc phải đảm bảo sức khỏe đợc vào công trờng làm việc; - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động quần áo, mũ bảo hiểm xây dựng, kính bảo vệ cho công nhân hàn Mọi ngời đợc mua bảo hiểm rủi ro; - Cách tổ chức lắp dựng: Trớc cẩu lắp dựng nhà thầu kiểm tra cần cẩu, dây cáp đảm bảo an toàn tiến hành cẩu lắp dựng; - Các công nhân thi công cao phải đeo dây an toàn đợc tiến hành lắp dựng; - Tất máy móc thiết bị sau ngày làm việc đợc vệ sinh trớc buổi sáng làm việc đợc vận hành thử đảm bảo ản toàn đợc vận hành thi công; - Máy móc thiết bị nhà thầu kiểm tra định kỳ theo lịch để đề phòng sù cè cã thĨ xÈy vii hƯ thèng qu¶n lý chất lợng nhà thầu Quản lý yếu tố đầu vào a, Quản lý vật liệu * Lùa chän nhµ cung øng vËt liƯu 71 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh Ngh An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com - Các nhà cung ứng đợc lựa chọn nhà cung ứng có uy tín chất lợng, giá nh cung cấp kịp thời để đảm bảo tiến độ công trình - Việc lựa chọn nhà cung ứng trình suốt nhiều năm hoạt động ngành xây dựng công ty - Chúng thờng xuyên đánh giá thông qua việc cung cấp vật liệu nhà cung ứng nhằm loại bỏ nhà cung ứng không đáp ứng đợc yêu cầu chất lợng nh kịp thời tiến độ mà công ty đà đặt * Kiểm tra vật liệu trớc đa vào công trờng Trớc vật liệu đa vào công trờng kiểm tra xem vật t vật liệu có chủng loại, định thiết kế để đa vào sử dụng cho công trình Trớc đa vào sử dụng loại vật t có chứng nhận kiểm nghiệm nhà sản xuất qua giám sát chấp nhận kỹ thuật A-B Từ kết thí nghiệm xác định cấp phối vật liệu cho loại bêtông, vữa xây trát theo quy định thiết kế Nhà thầu bố trí công trình đầy đủ loại dụng cụ đo lờng vật liệu, khu vực trộn vữa có bảng quy định liều lợng pha trộn cho loại bêtông, vữa quy cách pha trộn để công nhân thực cán có thẩm quyền bên quan giám sát chức kiểm tra thờng xuyên * Bảo quản vật liệu - Vật liệu đa vào công trình đợc bảo quản vào kho cẩn thận, vật liệu phải đợc kê cao mặt kho 20cm, khoảng cách ®Ĩ vËt liƯu víi têng kho lµ 50cm ®Ĩ chèng ẩm để lại kiểm tra; - Trong trờng hợp vật liệu tập kết cha bỏ kịp vào kho thi phải dùng bạt che cẩn thận; - Phải có bạt dự phòng trờng hợp ma to gió lớn mái nhà kho bị dột Quản lý nguồn nhân lực - Công nhân đa vào xây dựng công trình công nhân kỹ thuật lành nghề, không sử dụng lao động phổ thông cho công việc đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật - Chúng thờng xuyên đạo tạo nâng cao trình độ cho cán kỹ thuật, công nhân công tác an toàn lao đông, phòng chống cháy nổ yêu cầu kỹ thuật có công nghệ 72 CễNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh – Nghệ An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com - KiÓm tra định kỳ tay nghề sức khoẻ công nhân để đảm bảo công nhân công trờng đáp ứng đợc yêu cầu công việc - Loại bỏ công nhân không tuân thủ nguyên tắc công trờng Quản lý tài liệu phục vụ cho thi công Hồ sơ thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật để phục vụ cho công tác thi công lu giữ phòng làm việc huy trởng công trờng, vẽ đa thi công vẽ phô tô có kiểm soát huy trởng công trình Chủ nhiệm kỹ thuật có trách nhiệm kiểm soát thích cho cán kỹ thuật chỗ mà vẽ thiết kế cha rõ ràng Tránh tợng thi công sai vẽ thiết kế Ngoài hồ sơ thiết kế ban đầu, thay đổi thiết kế nh văn hớng dẫn từ phía chủ đầu t đợc chủ nhiệm công trình cập nhật kịp thời phỉ biÕn cho c¸n bé kü tht tõng bé phËn Các tài liệu, hồ sơ đợc bảo quản tủ sắt có khoá cẩn then - Loại bỏ công nhân không tuân thủ nguyên tắc công trêng Quy tr×nh nghiƯm thu a NghiƯm thu néi - Nghiệm thu nội hoạt động nằm hệ thống quản lý chất lợng nhà thầu Quá trình nghiệm thu nội có sù sù tham gia cđa Tỉ trëng, gi¸m s¸t thi công, cán giám sát chất lợng Công ty, huy trởng nhằm giải hết công việc cha đạt qúa trình thi công Phần việc cha đạt đợc ghi vào biên qui trách nhiệm rõ ràng trách nhiệm thuộc phần nào, thời gian khắc phục Ngoài công việc nghiệm thu nhà thầu kiểm tra định kỳ chất lợng công trình, an toàn lao động công trờng nhằm ngăn ngừa sù cè cã thĨ xÈy b NghiƯm thu ®èi với chủ đầu t - Sau nhà thầu tổ chøc nghiƯm thu néi bé xong, ChØ huy trëng c«ng trờng tiến hành mời chủ đầu t nghiệm thu, công tác bắt buộc để đảm bảo chất lợng công trình Nếu công tác nghiệm thu đợc tổ chức thực tốt tăng cờng chất lợng công trình nh đẩy nhanh tiến độ thi công 73 CễNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh Ngh An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com - Nguyên tắc nghiệm thu nghiệm thu thực tế công trờng theo nghị Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 ngày năm 2015 Chính phủ Quản lý chất lợng bảo trì công trình xây dựng c Có quy trình quản lý chất lợng thi công công trình: - Các công ty cung cấp vật t đợc nhà thầu lựa chọn đợn vị có uy tín chất lợng, giá hợp lý đà có nhiều năm quan hệ mua bán với nhà thầu - Kiểm tra vật liệu trớc đa vào thi công vật liệu loại có chất lợng tốt, định thiết kế có nguồn gốc rõ ràng, có chứng chất lợng nhà sản xuất Và cã chøng nhËn thÝ nghiƯm cđa c¬ quan kiĨm nghiƯm qua giám sát chấp nhận t vấn giám sát chủ đầu t - Đối tợng nghiệm thu - Nghiệm thu kiểm tra vật t đầu vào, lấy mẫu thí nghiệm vật liệu đa vào thi công - Nghiệm thu công việc xây lắp, thí nghiệm vật t theo yêu cầu giám sát - Nghiệm thu giai đoạn xây lắp (phần móng, phần thô, phần hoàn thiện) - Nghiệm thu đa vào sử dụng - Nghiệm thu toán công trình - Căn để nghiệm thu - Tài liệu thiết kế đợc duyệt - Các văn bản, tài liệu bố sung thiết kế - Tài liệu, vẽ hoàn công công việc - Các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ tht - C¸c chøng chØ thÝ nghiƯm - NhËt ký công trình (đợc nhà thầu ghi chép cập nhật hàng ngày cuối buổi mời giám sát kiểm tra ký xác nhận) - Các tiêu chuẩn Nhà nớc nghiệm thu công trình Thi công nghiệm thu công tác móng : TCXD 9361:2012 Xi măng- tiêu chuẩn để thử xi măng : TCVN 139 : 1991 KÕt cÊu thÐp Gia c«ng lắp ráp nghiệm thu : TCVN 170 : 2007 74 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỒNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh – Nghệ An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com Tiêu chuẩn nhà nớc gỗ sản phẩm từ gỗ : TCVN 11346: 2016 Gạch rỗng đất sét nung : TCVN 1450: 2009 Thép cốt bê tông c¸n nãng : TCVN 16512: 2008 Cèt liƯu cho bê tông vữa yêu cầu kỹ thuật : TCVN 7570: 2006 Đá dăm, sỏi dùng XD, yêu cầu kỹ thuật : TCVN 171 : 87 Vôi can xi xây dựng : TCVN 2231 : 2016 10 Hệ thống cấp thoát nớc bên trong, quy phạm thi công nghiệm thu: - Cấp nớc : TCVN 4039 : 85 - Tho¸t níc : TCVN 4038 : 85 11 Tỉ chøc thi c«ng : TCVN 4055 : 2012 12 Nghiệm thu công trình xây dựng : TCVN 371 : 2006 13 Kết cấu gạch đá, quy phạm thi công & nghiệm thu : TCVN 4085: 2011 14 Vữa xây dựng, yêu cầu kỹ thuật : TCVN 4314: 2003 15 KÕt cÊu BTCT toµn khèi : TCVN 9115 : 2012 16 Híng dÉn pha trén vµ sư dụng vữa xây dựng : TCVN 4459: 87 17 Hoàn thiện mặt xây dựng QPTC nghiệm thu : TCVN 4516: 1988 18 Hệ thống cấp thoát nớc bên nhà công trình: TCVN 4519: 88 19 Hệ thống điện chiếu sáng nhà : TCVN 333 : 2005 20 Đặt thiết bị điện nhà : TCXD 27 : 91 75 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh – Nghệ An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com 21 Nghiệm thu thiết bị lắp đặt xong : TCVN 5639: 91 22 Công tác hoàn thiện xây dựng : TCVN 93772: 2012 23 Bê tông, kiểm tra đánh giá độ bền : TCVN 9347: 2012 24 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động : TCVN 2287: 78 25 Công tác đất Qui phạm, thi công vµ nghiƯm thu : TCVN 4447: 2012 d HƯ thèng quản lý hồ sơ chất lợng công trình xây dựng - Hồ sơ thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật để phục vụ cho công tác thi công lu giữ phòng làm việc huy trởng công trình Chỉ huy trởng công trờng có trách nhiệm kiểm soát thích cho cán kỹ thuật chỗ mà vẽ thiết kế cha rõ ràng Tránh tợng thi công sai vẽ thiết kế Ngoài hồ sơ thiết kế ban đầu, thay đổi thiết kế nh văn hớng dẫn từ phía chủ đầu t đợc chủ nhiệm công trình cập nhật kịp thời phổ biến cho cán kỹ thuật phận Các tài liệu, hồ sơ đợc bảo quản tủ sắt có khoá cẩn thận - Các mẫu vật t đà đợc chủ đầu t phê duyệt điều đợc đánh dấu bảo quản ngăn tủ riêng để làm cho việc giao nhận vật t đa vào thi công d- LậP TIếN Độ THI CÔNG: Từ khối lợng công việc yêu cầu thời gian thi công hồ sơ mời thầu chủ đầu t nhà thầu tiến hành tính toán nhân lực lập tiến độ thi công công trình với tổng thời gian là: 180 ngày (Chi tiết cụ thể xem bảng tiến độ thi công) Thuyết minh biện pháp đảm bảo tiến độ thi công, trì điện đảm bảo thiết bị công trờng hoạt động liên tục 1- Biện pháp tài chính: - Nhà thầu Hong Trung NA khách hàng mở tài khoản tiền vay ngân hàng TMCP đầu t Việt Nam Chi nhánh Thành Vinh, đà đợc ngân hàng đánh giá doanh nghiệp vay trả hạn Trớc tham gia đấu thầu nhà thầu đà làm việc víi 76 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỒNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh – Nghệ An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com ngân hàng đà đợc ngân hàng chấp nhận nhà thầu trúng thầu ngân hàng chấp nhận cung cấp tín dụng 750.000.000 đồng để mua vật t kịp thời thi công tiến độ 2- Biện pháp thi công: - Nhà thầu có trang bị máy móc đồng đội ngũ cán công nhân lành nghề thuộc biên chế nhà thầu nên việc đẩy nhanh tiến độ ngày nắng cất thiết, vào ngày ma nhà thầu cho thi công phần việc nhà - Nhà thầu sử dụng máy móc thiết bị động Diesel động xăng có máy phát điện dự phòng nên điện nhà thầu thi công bình thờng hoạt động liên tục để đảm bảo tiến độ nh đà vạch chi tiết bảng tiến độ dự thầu E kết luận - Căn vào trạng công trình yêu cầu tiến độ, chất lợng xây lắp Biện pháp thi công nhà thầu đề cao tính u việt thiết bị tính chuyên môn hoá nhân công có tay nghề cao Phối hợp chặt chẽ công đoạn thi công, vật t, thiết bị, nhân lực quản lý nhằm tạo sản phẩm có giá trị cao kỹ thuật chất lợng Nếu đợc chọn thầu, với sức mạnh thiết bị, đội ngũ cán bộ, công nhân có trình độ tay nghề cao Và kinh nghiệm đà thi công từ nhiều năm vốn có, nhà thầu định tạo nên công trình có chất lợng, kỹ thuật & mỹ thuật cao so với yêu cầu đặt 77 CễNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG TRUNG NA Địa chỉ: 204 – Nguyễn Trường Tộ - P Đông Vĩnh – TP Vinh Ngh An Email: ctcphoangtrungna@gmail.com Vinh, ngày tháng năm 2020 Đại diện hợp pháp nhà thầu Giám đốc Nguyễn Xuân Hoàng 78 ... Hồ Chí Minh Thợ nề hồn thi? ??n Thợ nề hoàn thi? ??n Thợ nề hoàn thi? ??n Thợ nề hoàn thi? ??n Thợ điện Thợ Sơn Thợ nề hoàn thi? ??n Nghề kỹ thuật xây dựng Thợ hàn Vận hành máy đào Th mc Khi thời điểm thi công... đồng th thi? ??t bị tài liệu chứng minh thi? ??t bị thuộc sở hữu bên cho thuê Nhà thầu phải kê khai theo mẫu loại thi? ??t bị: Thông tin thi? ??t bị Số TT Đời máy (mode l) Công suất Năm sản xuất Loại thi? ??t... chiều sâu cần thi? ??t để ép cọc, trớc thi công đại trà nhằm lựa chọn đắn loại cọc, thi? ??t bị thi công điều chỉnh hồ sơ thi? ??t kế Vận chuyển lắp ráp thi? ??t bị ép - Vận chuyển lắp ráp thi? ??t bị vào ép
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyet minh bien phap thi cong nha hai tang bao hiem xa hoi, Thuyet minh bien phap thi cong nha hai tang bao hiem xa hoi