Các chiêu thức trong lập trình Quét tất cả các máy trong mạng LAN

4 1,150 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 15:20

Quét tất cả các máy trong mạng LAN home Giới thiệu : Với đọan Code sau chương trình của bạn sẽ quét tên tất cả các máy tính rong cùng mạng LAN với máy tính của bạn (Khi chương trình chạy) Xuất xứ : www.pscode.com Binh khí sử dụng : - 1 Class mang tên LAN - 1 ListBox (Trong Form bạn cần hiển thị) với tên : LstLAN Đoạn mã : ‘Trong Class : Option Explicit Dim PCLIST As String 'buffer to hold pc's names Private Type NETRESOURCE dwScope As Long dwType As Long dwDisplayType As Long dwUsage As Long lpLocalName As Long lpRemoteName As Long lpComment As Long lpProvider As Long End Type Private Declare Function WNetOpenEnum Lib "mpr.dll" Alias _ "WNetOpenEnumA" (ByVal dwScope As Long, ByVal dwType As Long, _ ByVal dwUsage As Long, lpNetResource As Any, lphEnum As Long) As Long Private Declare Function WNetEnumResource Lib "mpr.dll" Alias _ "WNetEnumResourceA" (ByVal hEnum As Long, lpcCount As Long, _ ByVal lpBuffer As Long, lpBufferSize As Long) As Long Private Declare Function WNetCloseEnum Lib "mpr.dll" _ (ByVal hEnum As Long) As Long Private Const RESOURCE_CONNECTED = &H1 Private Const RESOURCE_GLOBALNET = &H2 Private Const RESOURCE_REMEMBERED = &H3 Private Const RESOURCETYPE_ANY = &H0 Private Const RESOURCETYPE_DISK = &H1 Private Const RESOURCETYPE_PRINT = &H2 Private Const RESOURCETYPE_UNKNOWN = &HFFFF Private Const RESOURCEUSAGE_CONNECTABLE = &H1 Private Const RESOURCEUSAGE_CONTAINER = &H2 Private Const RESOURCEUSAGE_RESERVED = &H80000000 Private Const GMEM_FIXED = &H0 Private Const GMEM_ZEROINIT = &H40 Private Const GPTR = (GMEM_FIXED Or GMEM_ZEROINIT) Private Declare Function GlobalAlloc Lib "kernel32" _ (ByVal wFlags As Long, ByVal dwBytes As Long) As Long Private Declare Function GlobalFree Lib "kernel32" _ (ByVal hMem As Long) As Long Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias _ "RtlMoveMemory" (hpvDest As Any, hpvSource As Any, _ ByVal cbCopy As Long) Private Declare Function CopyPointer2String Lib _ "kernel32" Alias "lstrcpyA" (ByVal NewString As _ String, ByVal OldString As Long) As Long Private Function DoNetEnum() Dim hEnum As Long, lpBuff As Long, NR As NETRESOURCE Dim cbBuff As Long, cCount As Long Dim P As Long, res As Long, i As Long On Error Resume Next If Err.Number > 0 Then Exit Function On Error GoTo ErrorHandler NR.lpRemoteName = 0 cbBuff = 1024 * 31 cCount = &HFFFFFFFF res = WNetOpenEnum(RESOURCE_GLOBALNET, _ RESOURCETYPE_ANY, 0, NR, hEnum) If res = 0 Then lpBuff = GlobalAlloc(GPTR, cbBuff) res = WNetEnumResource(hEnum, cCount, lpBuff, cbBuff) If res = 0 Then P = lpBuff For i = 1 To cCount CopyMemory NR, ByVal P, LenB(NR) 'list.AddItem PointerToString(NR.lpRemoteName) DoNetEnum2 NR P = P + LenB(NR) Next i End If ErrorHandler: On Error Resume Next If lpBuff <> 0 Then GlobalFree (lpBuff) WNetCloseEnum (hEnum) End If End Function Private Function PointerToString(P As Long) As String Dim s As String s = String(65535, Chr$(0)) CopyPointer2String s, P PointerToString = Left(s, InStr(s, Chr$(0)) - 1) End Function Private Sub DoNetEnum2(NR As NETRESOURCE) Dim hEnum As Long, lpBuff As Long Dim cbBuff As Long, cCount As Long Dim P As Long, res As Long, i As Long cbBuff = 1024 * 31 cCount = &HFFFFFFFF res = WNetOpenEnum(RESOURCE_GLOBALNET, _ RESOURCETYPE_ANY, 0, NR, hEnum) If res = 0 Then lpBuff = GlobalAlloc(GPTR, cbBuff) res = WNetEnumResource(hEnum, cCount, lpBuff, cbBuff) If res = 0 Then P = lpBuff For i = 1 To cCount CopyMemory NR, ByVal P, LenB(NR) Dim st As String Select Case NR.dwDisplayType Case &H1 st = "Domain" Case &H2 st = "Server" Case &H3 st = "Share" Case &H4 st = "File" Case &H5 st = "Groups" Case &H6 st = "Protocol Categories" End Select If LCase(st) <> "domain" Then PCLIST = PCLIST & "||" & Replace(PointerToString(NR.lpRemoteName), "\", "") '& " is a : " & st End If DoEvents If Not NR.dwDisplayType = 2 Then DoNetEnum2 NR P = P + LenB(NR) Next i End If If lpBuff <> 0 Then GlobalFree (lpBuff) WNetCloseEnum (hEnum) End If PCLIST = stripDelimiter(PCLIST) End Sub Property Get GetPCList() As String GetPCList = PCLIST End Property Private Function stripDelimiter(ByVal s As String) As String If Left(s, 2) = "||" Then s = Right(s, Len(s) - 2) stripDelimiter = s End Function Private Sub Class_Initialize() DoNetEnum End Sub ‘Trong Form : Private Sub Form_Load() Dim LANScan As New LAN Dim s() As String Dim i s = Split(LANScan.GetPCList, "||") For i = LBound(s) To UBound(s) LstLAN.AddItem s(i) Next End Sub . Quét tất cả các máy trong mạng LAN home Giới thiệu : Với đọan Code sau chương trình của bạn sẽ quét tên tất cả các máy tính rong cùng mạng LAN với máy. chương trình chạy) Xuất xứ : www.pscode.com Binh khí sử dụng : - 1 Class mang tên LAN - 1 ListBox (Trong Form bạn cần hiển thị) với tên : LstLAN Đoạn mã : ‘Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Các chiêu thức trong lập trình Quét tất cả các máy trong mạng LAN, Các chiêu thức trong lập trình Quét tất cả các máy trong mạng LAN, Các chiêu thức trong lập trình Quét tất cả các máy trong mạng LAN