thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 4

6 574 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 15:15

Chương 4: TÝnh sai sè vßng quay Theo m¸y chuÈn ta lÊy i 0 =26/54 khi ®ã ta cã b¶ng tÝnh sai sè vßng quay n Ph-¬ng tr×nh xÝch n=n c/x¸c n tt n% n 1 1440.24/64.i 1. i 4. i 7 .i 8 9,5 9,49 0,14 n 2 1440.24/64.i 1. i 5. i 7 .i 8 11,97 12,02 0,39 n 3 1440.24/64.i 1. i 6. i 7 .i 8 15,08 15,02 0,40 n 4 1440.24/64.i 2. i 4. i 7 .i 8 19 18,97 0,14 n 5 1440.24/64.i 2. i 5. i 7 .i 8 23,94 24,03 0,39 n 6 1440.24/64.i 1. i 6. i 7 .i 8 30,17 30,04 0,43 n 7 1440.24/64.i 3. i 4. i 7 .i 8 38,01 37,95 0,17 n 8 1440.24/64.i 3. i 5. i 7 .i 8 47,90 48,06 0,34 n 9 1440.24/64.i 3. i 6. i 7 .i 8 60,35 60,08 0,45 n 10 1440.24/64.i 1. i 4. 76,04 75,57 0,61 n 11 1440.24/64.i 1. i 5. 95,81 95,73 0,09 n 12 1440.24/64.i 1. i 6. 120,73 119,66 0,89 n 13 1440.24/64.i 2. i 4. 152,11 151,15 0,63 n 14 1440.24/64.i 2. i 5. 191,66 191,45 0,11 n 15 1440.24/64.i 2. i 6. 241,50 239,32 0,90 n 16 1440.24/64.i 3. i 4. 304,29 302,30 0,66 n 17 1440.24/64.i 3. i 5. 383,40 382,91 0,13 n 18 1440.24/64.i 3. i 6. 483,08 478,64 0,92 Ta cã ®å thÞ sai sè vßng quay. n1  n n2 n3 n4 n18 2.3 Thiết kế các truyền dẫn còn lại. đ-ờng truyền chạy dao dọc:Dựa vào máy t-ơng tự ta có các cặp bánh răng ăn khớp nh- sau: các cặp bánh răng ăn khớp từ trục V-VI là :40/40 VI-VII là 28/35 vii-viii là 18/33 viii-ix là 53/37 ix-x là 18/16 x-xi là 18/18 Đ-ờng chạy dao ngang các cặp bánh răng ăn khớp từ trục V-VI là :40/40 VI-VII là 28/35 vii-viii là 18/33 viii-ix là 33/37 ix-Vít ngang là 37/33 Đ-ờng chạy dao thẳng đứng ta chọn cặp bánh răng ăn khớp nh- chạy dao ngang các cặp bánh răng ăn khớp từ trục V-VI là :40/40 VI-VII là 28/35 vii-viii là 33/37 sau đó đến cặp bánh răng 33/37 và cặp bánh răng côn 18/16. Xích chạy dao nhanh. Theo yêu cầu của đề bài S nhanh =2500 mặt khác máy chuẩn S nhanh =2300 do đó để kế thừa các cặp ăn khớp khác của máy chuẩn ta chỉ cần thay đổi cặp bánh răng từ trục V trục VI khi đó ta có 25006. 18 18 . 16 18 . 37 33 . 33 18 . 35 28 44 44 26 .1440 ' z z z x x v .39 2500.16.37.33.35.44 6.18.33.18.28.44.26.1440 ' Z x Z u ZZ x VIV xx '' . .=39.1,26=49 Khi đó ta có S nhanh = 49 44 44 26 .1440 25226. 18 18 . 16 18 . 37 33 . 33 18 . 35 28 . 39 49 . = 100. 2500 25002522 S SS nhanhyc nhanhycnhanhtt .%=0,88%<2,6% vậy đạt yêu cầu Ch-ơng 3: Tính toán sức bền và chi tiết máy . 3.1 Tính toán công suất chạy dao. Tính lực cắt Ta thấy rằng khi phay nghịch thì lực cắt sẽ lớn nhất do đó ta chỉ cần tính lực cắt trong tr-ờng hợp phay nghịch Theo bảng ta có     N D t ZBC K y Z o S P 41505 90 12 .31,0.8.100.682 82,0 72,0                víi P Z =(0,5  0,6)P 0 =(0,5  0,6).41505=(20753  24903) N lÊy P Z =24903 N P S =(1  1,2)P 0 = (1  1,2)41505=(41505 49806) N P 0 =P 0 =0,245105=8301 N P x =0,3.P 0 .tg()=0,3 41505 tg(30)=7189 N TÝnh lùc ch¹y dao Q   GK PP f P yzx  ' . Q = 1,17189+0,15(24903+49806+2000)=19414 N N C = KW V P z 6,5 81,9.102.60 5,13.24903 81,9.102.60 .  N ®c = KW N C 47,7 75,0 6,5   C«ng suÊt ®éng c¬ hép ch¹y dao. N ®cs =K.N ®c =0,15.7,47=1,12 KW B¶ng tÝnh to¸n ®éng lùc häc. n trôc n min n tÝnh N trôc M x tÝnh d sb d chän I 851 851 1,08 123 17 20 II 319 319 1,03 314 22 25 III 160 226 0,99 427 25 25 IV 76 120 0,95 771 30 30 V 10 20 0,91 4432 54 55 Víi N tÝnh =n min . 4 min max n n ; N Trục =N đc . i Với i :là hiệu suất từ động cơ tới trục thứ i M x tính =7162.10 4 n N [Nm]. 3.2 tính bánh răng . Tính mô đun Trong hộp chạy dao ta chỉ dùng một loại mô đun do đó ta chỉ cần tính mô đun trong một cặp bánh răng còn các bánh răng khác có mô đun t-ơng tự .Giả sử ta tính mô đun cho cặp bánh răng 24/26. n m NK yZ u n min 3 . . 1950 .10 N: công suất trên trục N =1,08 KN n min số vòng quay nhỏ nhất trên trục n min =851 y: hệ số dạng răng chọn y=0,25 =610 z 1 =24. n = 35000 N/cm 2 K hệ số tải trọng K=K đ .K tt .K N K đ : hệ số tải trọng động K đ =1,3 K tt : Hệ số tập trung tải trọng lấy K tt =2 K N : chu kỳ tải trọng K N =1 45,1 851 08,61,2 . 35000.25,0.10.24 1950 .10 3 m n theo sức bền tiếp xúc. 3 0 2 . . . 1 . 6800 100 n NK i i Z tx tx m i: tỉ số truyền i=0,375. 0 =0,71,6 lấy 0 =1. 2 /260203 cmN tx chọn 2 /250 cmN tx 3 2 16,2. 851.1.375,0 08,1.6,2.375,1 . 2000 6800 100 100 m tx từ m u và m tx ta chọn m=2,5. Các thông số chủ yếu đ-ờng kính vòng chia d c =m.z=2,5.24=60mm đ-ờng kính vòng cơ sở d 0 = d c .cos(20)=56mm đ-ờng kính vòng đỉnh D e =d c +2m = 65 mm đ-ờng kính vòng chân d c =60mm b:chiều rộng bánh răng b= .m=2,5.10=25mm khoảng cách trục A=1/2.m(Z 1 +Z 2 )=1/2.2,5(24+65)=110 mm . n 14 144 0. 24/ 64. i 2. i 5. 191,66 191 ,45 0,11 n 15 144 0. 24/ 64. i 2. i 6. 241 ,50 239,32 0,90 n 16 144 0. 24/ 64. i 3. i 4. 3 04, 29 302,30 0,66 n 17 144 0. 24/ 64. i. 144 0. 24/ 64. i 2. i 4. i 7 .i 8 19 18,97 0, 14 n 5 144 0. 24/ 64. i 2. i 5. i 7 .i 8 23, 94 24, 03 0,39 n 6 144 0. 24/ 64. i 1. i 6. i 7 .i 8 30,17 30, 04 0 ,43 n 7 144 0. 24/ 64. i
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 4, thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 4, thuyết minh đồ án môn học máy công cụ, chương 4