BÀI HỌC CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG VIỆC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

31 447 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 10:20

                           !"# $ %& $  $ '(  )   *+  &"#  ,%,-. '("#  &/)0#  /)1  &) 2. ) ')"#  3!4  ,*- *+  & '.  "                                                                                   !  "    #       $"      $  %        #      &   %        '  ()  *+,-./0                 12  #  344513454                                                                6                     '  +  5  !"#$ %!&'(&  $ )*789 :  ()  *+,-./0               !                  "#$%%&'$%%"*'       +  %                   !; <&        =>?%@,AB$%C?%=% BD$%E$B-F GEAB-$%344H( 3I13JKL+M N%(#BBD%O*2PQ, RF%:#GD*S*$%3443T*%BU-!,5 *S*$%344VW%(!EAXKL2$-*B!EN% -*$%344H *!Y=*%)!,#BN"ZK2 P*%BU-!,3Q,RF*![="=!\>F[ 1 P'%[@"W!#]@ +( ,  ,  - ./-(0! 1 2  0 .0  2 !/-3( 0  0 (04 2 1 2  0 *789 <'          #        2  ;6! .!5 $!6$7853 $7$)789 9'        (            )          "#$%%&'$%%"!                =^ ,-_*A=FBD**%)")S`a =&K% '        #                                 +    +   5+8! ': $ 3;<8=!6 $ 3&##$>?6                #  #      +#        +  %  #    #      +   @%!&$ $(! *)789 '  ()  *+,-.0               !        "#$%%*'$%&% '                         %    "  $    #      +#        #    #     b  6%  #        "             cd/e6  !    "  %  %f    !#            +  cd/e6    #          e             6 , /0/ , ( , 31 ,  0  2 1/2/24 2  2  , ' , (0!1 2   0  - / , / , e  6$  & $3/$ 88! *e7549 $%3448'        '  d          6'g N-`&K%_*e      #      ; 2 <h  ;      #              $     "                +      #          <    ;    "                      '    #                   $  !  2    $          #                                    !  2   <:      #            ;0                       +  #  "#    "           #     <'#        ;'    :        b#             %  $  %              &  %        '    %#  !#    %  !;0P%>BZ"* UD%=F-_*iF!Bj=)kA l%T:`?,A_Bb)*+2g=*%Bm=K ZBB=i_%)!,_ijMmT2P" *=jkAa*FF>-,_BK&K %*BPB-*%)!,Z"*UD%n '  ]#                53oJo344J'    b#  p        :&  G  $  +  )             ,    -    )   .           .  /      )  (          !  ,   #-    !        !          ,                        3 78 '9 (:).;,!< '!=,*- *>& '.?"&@2. ) ')"A3"A,% )"#   0 A*B*C*DE $ 3F!> '  #  %        !                       &  %      "      "   G!  !                   %%#    &  %       6  e    !#      +%# '  $%  #  %  !  #       !    +  #  !  !               2  qcd/#    %#    "    $  %$                              ;]     2          #  !  2      $                !    %#         !        "#          %               rs  :%t1    &  %    !$#    %        $    0            &  %      +         +      #  qcd/ h$      #  qcd/      &  %      $% 58J8  54$%!$"            #  qcd/%         "           !#  33o5888o1:u  5VoVo3448+     #  qcd/      &  % '  %!     %#      !    33o5888o1:u      %#         "              b      33o5888o1:u  "#    +  "             #  qcd/      &  % :         ;'#!#  4Ho3445o''1bp]  v4oJo3445  b#  p           '#!#  45o3445o''1]  58o45o3445 '#!#  4Ho3445o''1bp]   v4oJo3445  b#  p        #    +       #        %                   4   %$"                  $                    2      f     n '#!#  45o3445o''1]  58o45o3445        +      #  #                &  %     33o5888o1:u    $"    +       %#  %#  +        !        #  qcd/     &  %+        &  %         +               '             $"              +         #      #  "#          #  #      #" +    !          #  qcd/ b      $"                                 $%344H      #                   $%344Hw#  #    #+s    $%344Hr        I$% 344Xt    +    qcd/ f  %  !  2      s    344H   !          IJo344Xo1:u  48o4Jo344X$  %             qcd/  +  s    $%344H      IJo344Xo1:u  "    V%        rtiA_Px ()Trt+Zy*>DTrt$QK+E`+Em* _*rtE^`>*F @Q=z*B^U U{%|FP}~>{(=`K,BS K*a      W%%[)*BD+aP`P `K ZZIJo344Xo1:uC+ZB*- *K)%U*-=^^K^,       a^+a      ^+aP`PZB K%()APUM?.M. +Em)")?.-F._-*ABS &K%"E) •E%D  %  #  B+Z%F621e| 6Ke"LA#-=B_~P 5 a*()-@Q^F=_)?%=B ES*!)S=+,=L*B ~,2\+,*,K+, b(^ZZIJo344Xo1:u C+ZyaBK%B+K{+*_,_*- *KaKPKB%,+K^}=*^ {(%zFr*-*+#.*_t=# PKgB+Z`BS 7v59 $%344I    "  %w    !#  55IHo344Iow1bp]   54o54o344I$  %                          b          "    $"      +     #  qcd/          BZZ535o344Io1:u+Z a-P=_*()-F '  %            #  qcd/  &  %                 $"        "       33o5888o1:u'#!#  4Ho3445o''1bp]'#!#  45o3445o''1] s    $%344HZZIJo344Xo1:un'  $"    "   !  "#              #           $"                   ##                   #          #  qcd/   &  %         A*B*B*G'>8=!>  ]  f2        +            &  %         !              #  qcd/       &  % p    "$              !           ##        #  qcd/      &  % #  $     $ 'BC& $ 2. ) ')"#  3"#  ,%!*D&&E3'"E03)F3 G%HIHJ 7KKI G,PB &,$m0123456 6 LMN OP HIKQR 58J8 5 4X 5884 v 44 5885 v V4 5883 V HV 588v H 4I 588V v 5v 588J 3 58 5888 54 53v 3444 5H XI 3445 5v II 3443 5H 5I48 344v 3X 3J3 344V 5I 53H 344H vI vXJH 344X vX vV85 344I J4 8383 G")344J 54H 34J5X /71     '    !          !#  33o5888o1:u  5VoVo5888   :    +            &  %%      5J             #  #  $      5v8  €Gd+ %#  "    4II  €Gdo     7v59 '    $%5888  $%344H1    !      s     $%344H  !  !          !#  33o5888o1:u&  %   5vv    qcd/  #  !#  #  $    X4XJ  €Gd$  IvJ     !#            VV    !#  #    !      58J81588J+%##     "  +  VHX  €Gdo    •  H83  !      58J81588J r2f%"  55t '  344X  $%344J1!  !      s    344H     $"    f  %f&  %  %  335    qcd/   #  !#  #  vvH88  €Gd     v$%r!  I$%   58881344Ht  344X1344J  5XX    !#      THHV    !#  #     !    58881344H+%##    "  +  5H3   €Gdo    1  3HI  !    58881344H r2f%"  55t 7 $%3448"        $  #              !          "#          qcd/      $   %   :    &  %        #      $  %             '    $%3448     &  %  I3  €Gd  VHI      H4+#    5Vv‚!         $%$VvH‚  !#      vVH‚  !#  #  !#  $%344J aPBDz+%#-O*B*aE!B *aCOƒS#K*Ea[LEB> D% =-`&K%#„*BZQ  #  %*C%[ !E{+,*ijM,*B*-_`&K% Shƒ]*w,Gfnu"M-_*^!PD '_s**ZQ-_*_L`&K%?! $%3454&K%-!:%aL_KK3 _mOSAB_MZBEX…€Gd ]Ka *&K%}j%[B(B_^PB-`K &K%gBK%-(_* GP$[ A"S`-_*$%3448A2P"B`:>- _* G$  _a$"EB+!YA"**^KP- _*`&K%.†  *#%_Q)S 7v59 A*B*A*HIJ 0  !  $ '7BC& $ 2. ) ')"#  3"#  ,%!*D&&E3'"E03)F3 G%HIHS 7KKI,)T. '? )/" ),U G#       &#  $   r   €Gdt '‡  •G‡  vIH v8J4X #    %   vJ VJHv '  !   H 8I :#    %  VX 5JHI3 :#    "   55I I388 G  2    #      3 V5H3 8 #       0   X 83 '  !    2f  #  %##2f%  #            v3 V4I p  !         53 8 &  "    #    v4 53I :    #  +     !           II 3IV •     5 45 ˆ      #      2  #   V 5VV ]  #  $       5 I ]  #           #  #   V 58 /  71       s                  &  %  #   '  58J81344J&  %5I5    #  !#  #      v455H  €Gd  %VHX‚  !#        IHXH‚  !#  #   '  #   #    "        #  %                 !#        55I    r  %XJV3‚!  #    #   t '  #  %          #     !#      !        #  !#  #    5JHI3  €Gdr  % X5XI‚t :  %#  !#              +%##  544  €Gd;         $%          ‰f  '        &  %   #  #    3Vv  €Gd3    $%          :#             h!  #  #    55IvX  €Gd  /$     #  #    544  €Gd 7v59 0              #  !#      5X5      #  !#  #     VIV5  €Gd  %V38v‚  !#        55J‚  !#  #   '             !                +      !#  #  r3IV  €Gdt  !#      rII    t  %VIJ‚  !#        HII8‚   !#  #   h#  !#              ;      !:% 9     %  #    &ff  #  #    3I  €Gd    2   %%  $    :##      &  G#   sb  #  #    vH  €Gd      %           :#              Gf  #  #    35  €Gdn               +%#              ]p   Gf  b  'w#  n7v59   #1%1      "  Vv    #  #    V8H   €Gd  %55VI‚  !#        53Vv‚  !#  #   '                #  !#    s    %#  !#      + %#  ;:##    !d  '  &  1s  #  #    J58   €Gd:##    !&  1s  #  #    3HH  €Gd 7v59 A*B*K* ,  !  $ 'BC& $ 2. ) ')"#  3"#  ,%!*D&&E3'"E03)F3 G%HIHS 7KKI,)T.!V",W&!=,*&)@0U G,PB &,$m0123456 LMN OP HIKQR Š1#1 H vI ‰11 5 3Vv4 bs 3 I8 b„ 3 54 :1%1 3 Vv4 :%11 v8 5IXv :]sb. X 55H :]d'] X 54J :)CG‹ v 3I :#1‹ 5 54 :b 3 XvH |*F]@:#r'wt 8 534 ]*w,1pfŒf • I 35 ]pŽ V4 J45 /1#1121 v VX5 /1~ 5 5444 /1 5 J34 s* 5H3 53I48 s" 5I 8VHv h1121 I J53V %u 5 54 SbE J 3J ‡2111 I 35 10 [...]... giải pháp nhằ m giúp doanh nghiêp Viêṭ ̣ Nam phát triể n hoa ̣t đô ̣ng đầ u ra nước ngoài 3.3.1 Bài học cho Viê ̣t Nam a Bài học cho doanh nghiê ̣p Viê ̣t Nam ́ Bài học thư nhấ t, các công ty Ân Đô ̣ trước khi đầ u ra nước ngoài đã rấ t ́ thành công với cách là người làm thuê cho các công ty bên ngoài Do vây, trước ̣ ́ khi ra nước ngoài, các công ty Ân Đô... hoán đổ i cổ phiế u, trong khi đó, các văn bản luâ ̣t của Viêṭ Nam về đầ u ra ̀ nước ngoài la ̣i không quy đinh điề u này ̣ b So sánh hoạt động đầ u ra nước ngoài của doanh nghiê ̣p Ấn Độ với hoạt động đầ u ra nước ngoài của doanh nghiê ̣p Viê ̣t Nam + Nét ng đồ ng ́ Viê ̣t Nam và Ân Đô ̣ có xuấ t phát điể m đề u là những nước đang phát triể n... trong hoa ̣t đô ̣ng đầ u ra nước ̣ ngoài, nế u so với các doanh nghiêp Ân Đô ̣, các doanh nghiêp Viê ̣t Nam còn kém xa ̣ ́ ̣ về nhiề u mă ̣t Về quy mô đầ u ra nước ngoài, nế u như cho tới hế t năm 2009, tổ ng số vố n đầ u của các doanh nghiê ̣p Viêṭ Nam ra nước ngoài chỉ khoảng 7 tỷ USD, thì chỉ ́ trong năm 2007, vố n đầ u ra nước ngoài của Ân Đô ̣ đã... đô ̣ng đầ u ra ́ nước ngoài, hay của Chinh phủ Ân Đô ̣) Trong khi đó, ở Viêṭ Nam, các doanh nghiêp ̣ ́ cầ n phải đi qua tấ t cả các quy trinh và các cơ quan có thẩ m quyề n theo quy đinh của ̣ ̀ luâ ̣t đầ u nước ngoài để có giấ y phép đầ u mới đươ ̣c đầ u ra nước ngoài Thứ tư, các doanh nghiêp Ân Đô ̣ có thể đầ u trư ̣c tiế p ra nước ngoài bằ ng... u ra nước ngoài của doanh nghiê ̣p Viê ̣t Nam với doanh nghiê ̣p Ấn Độ a So sánh về khung chính sách + Sự giố ng nhau về khung chính sách đầ u ra nước ngoài của Viê ̣t Nam và Ấn Độ Xác đinh đươ ̣c tầ m quan tro ̣ng của hoa ̣t đô ̣ng đầ u ra nước ngoài, chinh phủ ̣ ́ hai nước đã đề u phản ứng bằ ng cách đưa ra những văn bản điề u chinh về đầ u ra. .. u của các doanh nghiê ̣p Viêṭ Nam vẫn chủ yế u là các nước đang phát ́ triể n Trong khi đó, vố n đầ u vào nước phát triể n của Ân Đô ̣ chiế m tỷ tro ̣ng lớn ́ trong tổ ng vố n đầ u của Ân Đô ̣ ra nước ngoài Sư ̣ khác nhau kể trên phản ánh sự khác nhau về mu ̣c tiêu đầ u tư, tiề m lực đầ u và kinh nghiêm đầ u Hoa ̣t đô ̣ng đầ u ra nước ngoài. .. ra đời của Nghi đinh ̣ ̣ 78/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006, các nhà đầ u và doanh nghiê ̣p thuô ̣c mo ̣i thành phầ n kinh tế , trong đó có doanh nghiêp có vố n đầ u nước ngoài, đề u có quyề n đầ u ̣ ra nước ngoài, quy đinh cu ̣ thể , rõ ra ng hơn, tăng cường hơn hiêu quả của quản lý ̣ ̣ nhà nước + Sự khác nhau về chính sách đầ u ra nước ngoài của 2 nước. .. y đầ u ra nước ngoài của các doanh nghiêp Ân Đô ̣ bằ ng nhiề u cách như cung cấ p các sản phẩ m dich vu ̣ cầ n ̣ ̣ ́ thiế t cho quá trinh tiế p câ ̣n thi ̣trường nước ngoài của các doanh nghiêp Ân Đô ̣, dich ̣ ̣ ́ ̀ vu ̣ vấ n trước đầ u tư, cho vay vố n đầ u tư, cung cấ p thông tin hữu ich liên quan tới ́ các nước nhâ ̣n đầ u 3.3 Bài ho ̣c cho Viêṭ Nam và... ̣t thực tế rằ ng hê ̣ thố ng pháp luâ ̣t điề u chinh hoa ̣t ̉ đô ̣ng OFDI còn nhiề u nhiêu khê, gây khó khăn cho doanh nghiêp Viê ̣t Nam mong ̣ muố n đầ u ra nước ngoài Sau đây là mô ̣t vài ví du ̣ điể n hinh về trở nga ̣i mà các ̀ doanh nghiê ̣p Viêṭ Nam gă ̣p phải khi đầ u ra nước ngoài liên quan tới thủ tu ̣c giấ y tờ Thứ nhấ t, muố n đầ u ra nước ngoài, ... cấ p cho doanh nghiêp trong nước đang có ý đinh đầ u ra nước ngoài những thông tin như: ̣ ̣ 24 chinh sách thu hút đầ u tư, các dự án kêu go ̣i đầ u tư, luâ ̣t pháp chinh sách liên quan tới ́ ́ đầ u tư, hoa ̣t đô ̣ng sản xuấ t kinh doanh của doanh nghiê ̣p, tiề m năng và cơ hô ̣i đầ u trong mô ̣t số ngành, linh vực cu ̣ thể ta ̣i nước mà doanh nghiêp Viêṭ Nam muố
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI HỌC CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG VIỆC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI, BÀI HỌC CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG VIỆC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI, BÀI HỌC CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG VIỆC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Từ khóa liên quan