Chuyên đề 1 PL CBCC, VC công vụ

45 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 21:01

Chuyên đề Phần 1: LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC I SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC Chế độ công vụ, cán bộ, công chức nội dung quan trọng hoạt động hành quốc gia Trong thời kỳ Đổi mới, cán bộ, cơng chức vừa đối tượng q trình đổi mới, cải cách, vừa thước đo trình đổi mới, dân chủ hóa đời sống xã hội Đặc biệt, với Pháp lệnh Cán bộ, công chức Nhà nước ban hành năm 1998 (sau sửa đổi, bổ sung vào năm 2000 năm 2003) tạo sở pháp lý quan trọng để tổ chức quản lý hoạt động liên quan đến công vụ, cơng chức, xây dựng hành phục vụ nhân dân, bước đổi chế quản lý công chức phù hợp với thời kỳ xây dựng phát triển đất nước Qua 20 năm đổi mới, với phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động cơng vụ, cơng chức góp phần làm thay đổi diện mạo hành nhà nước, tạo tiền đề cho việc hội nhập sâu, rộng lĩnh vực kinh tế- văn hóa- xã hội với nước khu vực giới Đội ngũ cán bộ, công chức bước xây dựng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu cải cách hành nhà nước Tính đến năm 2006, tổng số biên chế cán bộ, công chức (không kể cấp xã) nước 1.778.734 Trong đó, biên chế hành thuộc Chính phủ quản lý 237.654; biên chế hành thuộc Văn phịng Quốc hội 467; biên chế hành thuộc Văn phịng Chủ tịch nước 86; biên chế hành thuộc Tịa án nhân dân 12.024 Viện Kiểm sát nhân dân 11.840 Biên chế quan Đảng đoàn thể Ban Tổ chức Trung ương quản lý 82.003 Đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống trị nước ta tạo thành khối thống lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, góp phần tích cực đưa đất nước ta từ nước nghèo, lạc hậu chuyển sang đất nước có kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, hoạt động cơng vụ, cơng chức cịn số hạn chế sau: Thứ nhất, hoạt động công vụ, công tác quản lý cán bộ, công chức chưa đổi theo kịp với đổi vai trò Nhà nước quản lý đời sống xã hội tổ chức cung cấp dịch vụ công cho người dân doanh nghiệp Nhận thức hoạt động công vụ, công chức mang dấu ấn thời kỳ tập trung bao cấp Trong hoạt động cơng vụ, mối quan hệ hành với trị; hành với nghiệp cơng; hoạt động quản lý nhà nước mang tầm vĩ mô với hoạt động sản xuất kinh doanh chưa phân định triệt để thực có hiệu Trên nhiều lĩnh vực, hoạt động công vụ thiếu thống nhất, chưa đảm bảo thông suốt; kỷ luật, kỷ cương cán bộ, công chức chưa nghiêm; việc phân loại công chức chưa bảo đảm khoa học, khách quan dẫn đến việc bố trí, sử dụng, quy hoạch, đánh giá đào tạo, bồi dưỡng công chức chưa phát huy hết hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Nhà nước đặt giai đoạn Thứ hai, mặt pháp lý, có Pháp lệnh Cán bộ, công chức nhiều văn quy phạm pháp luật Chính phủ quy định hoạt động cán bộ, công chức Tuy nhiên, điều kiện nay, quy định pháp luật hành chưa bao qt đầy đủ, tồn diện hoạt động cơng vụ, cán công chức; chưa quy định rõ mục tiêu, ngun tắc hoạt động cơng vụ q trình phục vụ nhân dân xã hội; nghĩa vụ trách nhiệm công chức thực thi công vụ chưa quy định cách hệ thống bổ sung đầy đủ thành nhóm nghĩa vụ trách nhiệm; chưa trọng mức đến quyền lợi cơng chức sách tiền lương, nhà sách đãi ngộ khác; chuẩn mực đạo đức công vụ chưa quy định rõ ràng, cụ thể; chưa có quy định tra cơng vụ; việc điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức quan, tổ chức bất cập, thiếu phối hợp chặt chẽ ăn khớp quan tổ chức trị, tổ chức trị- xã hội với quan nhà nước Các điều kiện bảo đảm cho công chức để thực thi tốt công vụ chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng hành đại, hiệu quả, thơng suốt Ngoài ra, số quy định quản lý nhà nước công chức chưa tạo thống cách hiểu vận dụng thực tiễn Thứ ba, thực tế, việc thực tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức chủ yếu gắn với tiêu biên chế; cách thức tuyển dụng công chức áp dụng theo chế độ làm việc lâu dài, phù hợp với chế kế hoạch hóa tập trung, chưa phù hợp với yêu cầu xây dựng hành đại, động Trong nhiều quan, tổ chức, việc tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng quản lý cán bộ, cơng chức có xu hướng nặng văn bằng, chứng chỉ, chưa trọng nhiều đến lực thực thi công vụ cán bộ, cơng chức, dẫn đến tình trạng đào tạo chưa gắn với yêu cầu thực tiễn Hiện tượng dẫn đến nhiều hạn chế việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, làm suy giảm hiệu hoạt động công vụ chưa thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao bổ sung cho cơng vụ, xã hội có xu hướng dịch chuyển lực lượng lao động sang khu vực tư Các hạn chế làm cho hoạt động công vụ chưa quản lý kiểm soát chặt chẽ, phát sinh tiêu cực ảnh hưởng đến đạo đức, tác phong, lề lối làm việc công chức, giảm sức sáng tạo hoạt động công vụ, giảm hiệu lực, hiệu hoạt động quan, tổ chức Nhà nước trình phục vụ nhân dân Các biểu thiếu tinh thần trách nhiệm, yếu lực, chun mơn, kỹ hành chính, phong cách làm việc phận cán bộ, công chức làm cho máy hành trì trệ, hiệu quả; biểu quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân tồn cán bộ, công chức làm ảnh hưởng đến lòng tin người dân Đảng Nhà nước Từ thực trạng trên, để đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân, xây dựng hành sạch, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với xu hướng chuyển đổi sang hành phục vụ, thực tốt nhiệm vụ xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập kinh tế quốc tế, việc ban hành Luật Cán bộ, công chức cần thiết II QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU XÂY DỰNG LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 2.1 Quan điểm a) Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, sách Đảng Nhà nước tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân; b) Hồn thiện chế độ công vụ, cán bộ, công chức đồng với tiến trình đổi hệ thống trị điều kiện cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế; c) Bảo đảm tính minh bạch, cơng khai tính tự chịu trách nhiệm hoạt động công vụ; d) Bảo đảm tính kế thừa phát triển quy định hành cán bộ, công chức; e) Các quy định Luật cán bộ, công chức phải phù hợp với tình hình đặc điểm cụ thể Việt Nam sở tiếp thu kinh nghiệm, thành tựu khoa học công vụ tiên tiến giới 2.2 Mục tiêu a) Luật Cán bộ, công chức phải trở thành công cụ hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quan nhà nước, góp phần vào thực q trình đổi hệ thống trị xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân b) Luật Cán bộ, cơng chức phải tạo sở pháp lý có giá trị cao nhằm xây dựng quản lý đội ngũ cơng chức có đủ phẩm chất, lực, trình độ đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp đổi mới; phát huy tính động, sáng tạo cơng chức thể sách thu hút, trọng dụng nhân tài Đảng Nhà nước ta giai đoạn c) Luật Cán bộ, cơng chức phải góp phần đổi hoạt động quản lý nhà nước cán bộ, công chức, quy định thực có hiệu việc kết hợp hệ thống chức danh tiêu chuẩn công chức với hệ thống vị trí việc làm xu hướng tích cực hành đại giới III NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 3.1 Chương I: Quy định chung (từ Điều đến Điều 7) a) Phạm vi điều chỉnh: Luật Cán bộ, công chức bao gồm quy định cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền cán bộ, công chức điều kiện bảo đảm thi hành công vụ Về nguyên tắc hoạt động công vụ; điều kiện bảo đảm thực thi công vụ; nghĩa vụ, trách nhiệm quyền lợi công chức; đạo đức công vụ việc cán bộ, công chức không làm; việc tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức; tra công vụ; khen thưởng xử lý vi phạm công chức hoạt động công vụ b) Đối tượng áp dụng: Luật Cán bộ, công chức áp dụng quan, tổ chức, đơn vị nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị- xã hội Việc xác định nhóm cơng chức kế thừa quy định Pháp lệnh Cán bộ, công chức Các đơn vị nghiệp công hoạt động lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học cơng nghệ, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao tổ chức Nhà nước thành lập uỷ quyền để thực chức nhiệm vụ Nhà nước Do đó, người Nhà nước tuyển dụng, bổ nhiệm để giữ chức vụ máy lãnh đạo, quản lý tổ chức công chức thuộc đối tượng điều chỉnh Luật Cán bộ, cơng chức Cịn người trực tiếp thực hoạt động giáo viên, bác sĩ, diễn viên, vận động viên, dù làm việc khu vực cơng hay khu vực tư giống nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm thỏa thuận hợp đồng tuyển dụng vào làm việc, theo quy định Luật Lao động văn pháp luật chuyên ngành khác Hiện nay, lĩnh vực giáo dục, Nhà nước tiến hành soạn thảo Dự án Luật Giáo viên; lĩnh vực y tế, Nhà nước ban hành Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân Các văn Luật, Pháp lệnh có xu hướng điều chỉnh người làm việc đơn vị nghiệp khu vực công khu vực tư Vì vậy, đơn vị nghiệp cơng quy định công chức người tuyển dụng, bổ nhiệm để giữ chức vụ máy lãnh đạo, quản lý c) Hoạt động công vụ cán bộ, công chức (Điều 2) Hoạt động công vụ cán bộ, công chức việc thực nhiệm vụ, quyền hạn cán bộ, công chức theo quy định Luật quy định khác có liên quan d) Các nguyên tắc thi hành cơng vụ: có ngun tắc: Tn thủ Hiến pháp pháp luật; Bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cơng dân; Cơng khai, minh bạch, thẩm quyền có kiểm tra, giám sát; Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt hiệu quả; Bảo đảm thứ bậc hành phối hợp chặt chẽ đ) Khái niệm quy định cụ thể Cán bộ, công chức (Điều 4): Bao gồm nhóm: Cán bộ; Cơng chức cán xã, phường, thị trấn e) Năm nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức (Điều 5): Bảo đảm lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, quản lý Nhà nước; Kết hợp tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm tiêu biên chế; Thực nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân phân công, phân cấp rõ ràng; Việc sử dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải dựa phẩm chất trị, đạo đức lực thi hành cơng vụ; Thực bình đẳng giới f) Chính sách người có tài năng: Nhà nước có sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng đãi ngộ xứng đáng người có tài Chính phủ quy định cụ thể sách người có tài g) Giải thích từ ngữ (Điều 7): Trong Luật, từ ngữ giải thích cách hiểu thống nhất, bao gồm: Cơ quan sử dụng cán bộ, công chức; Cơ quan quản lý cán bộ, cơng chức; Vị trí việc làm; Ngạch; Bổ nhiệm; Miễn nhiệm; Bãi nhiệm; Giáng chức; Cách chức; Điều động; Luân chuyển; Biệt phái; Từ chức 3.2 Chương II: Nghĩa vụ, quyền cán bộ, công chức (từ Điều đến Điều 20); Chương chia làm mục sau: Mục NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ, CƠNG CHỨC Luật Cán bộ, cơng chức bổ sung, quy định rõ nghĩa vụ lòng trung thành với Đảng, Nhà nước nhân dân; chịu giám sát nhân dân; nghĩa vụ quan hệ hành công vụ Bao gồm: Nghĩa vụ cán bộ, công chức Đảng, Nhà nước nhân dân (Điều 8); Nghĩa vụ cán bộ, công chức thi hành công vụ (Điều 9); Nghĩa vụ cán bộ, công chức người đứng đầu (Điều 10) Mục QUYỀN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Kế thừa quy định Pháp lệnh Cán bộ, công chức, Luật hệ thống bổ sung quy định quyền bảo đảm điều kiện thực thi công vụ; quyền hưởng lương chế độ đãi ngộ; quyền hưởng chế độ nghỉ ngơi, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quyền lợi thi hành công vụ bị thương hy sinh; quyền hưởng sách ưu đãi nhà ở, đặc biệt quyền công chức nữ để thống với Luật Bình đẳng giới Bao gồm: Quyền cán bộ, công chức bảo đảm điều kiện thi hành công vụ (Điều 11); Quyền cán bộ, công chức tiền lương chế độ liên quan đến tiền lương (Điều 12); Quyền cán bộ, công chức nghỉ ngơi (Điều 13); Các quyền khác cán bộ, công chức (Điều 14) Mục ĐẠO ĐỨC, VĂN HĨA GIAO TIẾP CỦA CÁN BỘ, CƠNG CHỨC Nhằm xây dựng công vụ phục vụ nhân dân, góp phần vào việc xây dựng văn hóa cơng vụ, quy tắc ứng xử công chức thực thi công vụ, Luật quy định cụ thể chuẩn mực đạo đức công vụ đạo đức cơng chức, văn hóa giao tiếp cơng sở, văn hóa giao tiếp với nhân dân bao gồm: Cán bộ, cơng chức phải thực cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư hoạt động công vụ (Điều 15) Văn hóa giao tiếp cơng sở (Điều 16) Văn hóa giao tiếp với nhân dân (Điều 17) Mục NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHÔNG ĐƯỢC LÀM Pháp lệnh Cán bộ, công chức trước quy định nhằm chống tệ quan liêu, hách dịch, cửa quyền; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi cho cá nhân gia đình ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Luật lần kế thừa, hoàn thiện khẳng định lại giá trị pháp lý nội dung liên quan đến việc công chức không làm, bao gồm: Những việc cán bộ, công chức không làm liên quan đến đạo đức công vụ (Điều 18); Những việc cán bộ, công chức không làm liên quan đến bí mật nhà nước (Điều 19); Những việc khác cán bộ, công chức không làm (Điều 20) liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí việc khác theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền 3.3 Chương III: Cán Trung ương, cấp tỉnh cấp huyện a) Về Cán (Điều 21): - Bao gồm cán quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện Cơ quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam vào điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội quy định Luật quy định cụ thể chức vụ, chức danh cán làm việc quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội - Chức vụ, chức danh cán làm việc quan nhà nước xác định theo quy định Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Toà án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân, Luật Kiểm toán nhà nước quy định khác pháp luật có liên quan b) Nghĩa vụ, quyền cán (Điều 22): - Thực nghĩa vụ, quyền quy định Chương II quy định khác có liên quan Luật thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Hiến pháp, pháp luật điều lệ tổ chức mà thành viên - Chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân trước quan, tổ chức có thẩm quyền việc thực nhiệm vụ, quyền hạn giao c) Bầu cử, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội (Điều 23): Việc bầu cử, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội thực theo quy định điều lệ, pháp luật có liên quan d) Bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán quan nhà nước (Điều 24), quy định việc bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán theo nhiệm kỳ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện thực theo quy định Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân đ) Đào tạo, bồi dưỡng cán (Điều 25), quy định đào tạo, bồi dưỡng cán phải vào tiêu chuẩn, chức vụ, chức danh cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ phù hợp với quy hoạch cán Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định e) Điều động, luân chuyển cán (Điều 26), nội dung quy định Luật Cơ quan sử dụng cán phải vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ, cán điều động, luân chuyển hệ thống quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội Việc điều động, luân chuyển cán thực theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền f) Về đánh giá cán bộ, Luật quy định cụ thể mục đích đánh giá cán (Điều 27); nội dung đánh giá cán (Điều 28) phân loại đánh giá cán (Điều 29), cụ thể: - Đánh giá cán để làm rõ phẩm chất trị, đạo đức, lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ, kết thực nhiệm vụ giao Kết đánh giá để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật thực sách cán - Nội dung đánh giá cán bộ: Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước; Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc; Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực nhiệm vụ; Tinh thần trách nhiệm công tác; Kết thực nhiệm vụ giao - Việc đánh giá cán thực hàng năm, trước bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, kết thúc nhiệm kỳ, thời gian luân chuyển - Thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá cán thực theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền - Căn vào kết đánh giá, cán phân loại đánh giá: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hồn thành nhiệm vụ cịn hạn chế lực; Khơng hồn thành nhiệm vụ - Kết phân loại đánh giá cán lưu vào hồ sơ cán thông báo đến cán đánh giá - Cán 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ hạn chế lực có 02 năm liên tiếp, 01 năm hồn thành nhiệm vụ hạn chế lực 01 năm khơng hồn thành nhiệm vụ quan, tổ chức có thẩm quyền bố trí cơng tác khác - Cán 02 năm liên tiếp khơng hồn thành nhiệm vụ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho làm nhiệm vụ g) Xin làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm (Điều 30): - Cán xin thơi làm nhiệm vụ từ chức, miễn nhiệm trường hợp: Không đủ sức khỏe; Khơng đủ lực, uy tín; Theo yêu cầu nhiệm vụ; Vì lý khác - Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xin thơi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thực theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền h) Nghỉ hưu cán (Điều 31): Luật quy định cụ thể trường hợp sau: - Cán nghỉ hưu theo quy định Bộ luật lao động - Trước 06 tháng, tính đến ngày cán nghỉ hưu, quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán phải thông báo cho cán văn thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính đến ngày cán nghỉ hưu, quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán định nghỉ hưu - Trong trường hợp đặc biệt, cán giữ chức vụ từ Bộ trưởng tương đương trở lên kéo dài thời gian cơng tác theo quy định quan có thẩm quyền 3.4 Chương IV: Công chức Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyên, gồm Mục, quy định từ Điều 32 đến Điều 60, cụ thể sau: Mục CƠNG CHỨC VÀ PHÂN LOẠI CƠNG CHỨC a) Cơng chức (Điều 32) Công chức quy định Luật bao gồm: Công chức quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội; Công chức quan nhà nước; Công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập; Công chức quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, qn nhân chun nghiệp, cơng nhân quốc phịng; cơng chức quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp Chính phủ quy định cụ thể loại công chức b) Nghĩa vụ, quyền công chức (Điều 33) quy định việc thực nghĩa vụ, quyền quy định Chương II quy định khác có liên quan Luật Thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Hiến pháp, pháp luật, chịu trách nhiệm trước quan, tổ chức có thẩm quyền việc thực nhiệm vụ, quyền hạn giao c) Về phân loại công chức ngạch cơng chức (Điều 34): Để có sở thực việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, tiêu chuẩn hóa, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá phân cấp quản lý công chức, Luật quy định phân loại công chức thực sau: + Phân loại công chức theo ngạch, gồm: công chức loại A (là người bổ nhiệm vào ngạch cao cấp); loại B (là người bổ nhiệm vào ngạch chính); loại C (là người bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên tương đương); loại D (là người bổ nhiệm vào ngạch lại- ngạch thấp ngạch chuyên viên) + Phân loại công chức theo vị trí cơng tác gồm: cơng chức lãnh đạo, quản lý công chức thừa hành Việc sử dụng ngạch công chức thực sau: Công chức lãnh đạo, quản lý công chức tham mưu, hoạch định sách tổ chức thực bổ nhiệm từ ngạch cao cấp trở xuống tương ứng với vị trí cơng tác; cơng chức thực thi, thừa hành bổ nhiệm vào ngạch từ ngạch trở xuống tương ứng với vị trí cơng tác Mục TUYỂN DỤNG CƠNG CHỨC a) Tuyển dụng cơng chức nội dung có ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng thực thi, thừa hành công vụ Do vậy, Luật quy định cụ thể vấn đề sau: - Việc tuyển dụng công chức phải vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm tiêu biên chế, Điều 36 quy định tất công dân Việt Nam đủ điều kiện có hội tham gia dự tuyển cơng chức, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tơn giáo Bên cạnh đó, Luật cịn quy định trường hợp khơng đăng ký dự tuyển (không thường trú Việt Nam, hạn chế lực hành vi dân sự; bị truy cứu trách nhịêm hình sự, bị kết án mà chưa xố án tích ) b) Về phương thức tuyển dụng: Thực tinh thần Nghị Trung ương (Khoá X) Đảng đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước, Luật quy định việc ký hợp đồng làm việc số vị trí việc làm quan nhà nước Các quy định Điều 37, 38 Luật vừa bảo đảm tính ổn định, liên tục, vừa đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo hoạt động cơng vụ thích ứng với chế thị trường, gắn với trách nhiệm người đứng đầu với trình đẩy mạnh phân cấp Cụ thể là: việc tuyển dụng người vào vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên tương đương trở xuống thực tuyển dụng có thời hạn thơng qua ký hợp đồng làm việc Việc tuyển dụng người vào vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên tương đương trở lên thực tuyển dụng lâu dài thông qua định tuyển dụng Bên cạnh đó, Luật quy định nguyên tắc tuyển dụng cơng chức (Điều 38) phải đảm bảo bình đẳng, cơng khai, khách quan, cạnh tranh có chất lượng; người trúng tuyển vào cơng chức trước thức nhận nhiệm vụ phải qua thời gian thử việc theo quy định pháp luật c) Về quan thực tuyển dụng (Điều 39): Việc tổ chức kỳ thi thẩm quyền tuyển dụng công chức vào làm việc Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát nhân dân Tòa án nhân dân tối cao thực Riêng quan Chính phủ Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, việc tuyển dụng phân định thi tuyển theo hướng sau: quan quản lý cơng chức Chính phủ thực việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức vào làm việc quan Nhà nước Trung ương; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực việc thi tuyển công chức vào làm việc quan nhà nước địa phương Căn vào kết thi tuyển, quan, tổ chức nhà nước có nhu cầu xem xét, lựa chọn tuyển dụng người phù hợp Tổ chức lại việc tuyển dụng vừa bảo đảm phân công, phân cấp quản lý công chức nay, vừa bảo đảm tính chun mơn hóa cao việc lựa chọn công chức thông qua kỳ thi Mặt khác, việc phân định thẩm quyền tổ chức đánh giá người dự tuyển vào công chức với thẩm quyền tuyển chọn người vào quan quy định vừa bảo đảm tính khách quan tổ chức kỳ thi đồng thời nâng cao trách nhiệm quan, tổ chức giao thẩm quyền tuyển dụng sử dụng đội ngũ công chức d) Tập công chức (Điều 40) : Người tuyển dụng vào công chức phải thực chế độ tập theo quy định Chính phủ đ) Tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên (Điều 41): Việc tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thực 10 Xây dựng kế hoạch triển khai Luật Viên chức trình quan có thẩm quyền xem xét, định Nội dung kế hoạch triển khai Luật Viên chức không đơn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ mà liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước khác thuộc chức năng, nhiệm vụ số bộ, ngành quan, tổ chức hữu quan Trong năm 2011, Bộ Nội vụ chủ trỡ, phối hợp với cỏc bộ, quan ngang Bộ xây dựng trình Chính phủ ban hành văn quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn nội dung quan trọng Luật Viên chức, cô thĨ lµ: a) Nghị định quy định vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập - Nội dung hướng dẫn quy định Khoản Điều Luật Viên chức - Phạm vi điều chỉnh: Quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục định số lượng vị trí việc làm đơn vị nghiệp cơng lập - Dự kiến thời gian trình Chính phủ: Tháng năm 2011 b) Nghị định Chính phủ thành lập, giải thể đơn vị nghiệp công lập Nội dung Nghị định hướng dẫn thực Khoản 3, Khoản Điều Khoản Điều 10 Luật Viên chức - Phạm vi điều chỉnh: Quy định thành lập, giải thể, tiêu chí phân loại, tổ chức, quản lý hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập - Dự kiến thời gian trình Chính phủ: Tháng năm 2011 c) Nghị định quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức - Nội dung Nghị định hướng dẫn thực Điều 24, Khoản Điều 27, Khoản Điều 31, Khoản Điều 31, Khoản Điều 35, Khoản Khoản Điều 36, Khoản Điều 37, Khoản Điều 43, Khoản Điều 46, Khoản Điều 48, Khoản Điều 58, Khoản Điều 59 Điều 60 Luật Viên chức Phạm vi điều chỉnh: Các vấn đề tuyển dụng, sử dụng, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, việc nghỉ hưu viên chức - Dự kiến thời gian trình Chính phủ: Tháng năm 2011 d) Nghị định quy định xử lý vi phạm bồi thường thiệt hại nhà nước đối với viên chức - Nội dung Nghị định hướng dẫn thực Khoản Điều 51, Khoản Điều 52, Khoản Điều 55, Khoản Điều 54, Khoản Điều Luật Viên chức 31 - Phạm vi điều chỉnh: Quy định xử lý vi phạm bồi thường thiệt hại nhà nước viên chức - Dự kiến thời gian trình Chính phủ: Tháng năm 2011 Đối với số nội dung quy định Luật Viên chức đổi quản lý, xây dựng vị trí việc làm cấu Viên chức; thi tuyển vào vị trí lãnh đạo, quản lý rút kinh nghiệm triển khai thực toàn quốc để tránh xáo trộn, ổn định đội ngũ Viên chức Do đặc điểm lịch sử hình thành đội ngũ Viên chức nước ta, phận Viên chức có trình cống hiến lâu năm, tuổi cao cần có sách phù hợp Năm 2012, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị cỏc bộ, ngành địa phương để triển khai Luật Viên chức văn quy định chi tiết thực hiện./ Phần 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC Khái quát trình phát triển pháp luật cán bộ, công chức Ở Việt Nam, trải qua thời gian dài trước Luật cán bộ, công chức ban hành năm 2008, nhận thức hoạt động quản lý, chưa xác định rõ ràng khái niệm: cán bộ; công chức; viên chức Trong hệ thống 32 pháp luật nước ta, kể từ Hiến pháp 1992 (đã sửa đổi, bổ sung) luật khác (ví dụ Luật tổ chức Chính phủ; Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Luật bình đẳng giới; Luật Luật sư; Luật chứng khốn; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật trợ giúp pháp lý; Luật công nghệ thông tin; Luật đấu thầu; Luật công an nhân dân; Luật nhà ở; Luật phòng chống tham nhũng; Luật giáo dục; ) có điều, khoản quy định sử dụng nhiều lần thuật ngữ "cán bộ", "cơng chức", "viên chức" Nhưng chưa có văn luật giải thích thuật ngữ Trong điều kiện thể chế trị Việt Nam, có điểm đặc biệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ln có liên thơng với Theo yêu cầu nhiệm vụ, quan có thẩm quyền điều động, luân chuyển họ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước, tổ chức trị- xã hội Với điểm đặc thù này, việc nghiên cứu để xác định rõ cán bộ; công chức; viên chức cách triệt để khó phức tạp Bên cạnh đó, việc xây dựng thực chế quản lý, sách đãi ngộ cán công chức viên chức chưa thể điểm khác nhóm, chưa gắn với đặc điểm tính chất hoạt động khác cán với công chức, viên chức Vấn đề làm rõ thuật ngữ “cán bộ”; “công chức”; “viên chức” coi vấn đề bản, quan trọng, nhu cầu cần thiết xuất phát từ thực tiễn đổi chế quản lý đặt Nhìn lại lịch sử, năm 1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 76/SL ban hành Quy chế cơng chức, khái niệm cơng chức Việt Nam xác định phạm vi quan Chính phủ Theo Sắc lệnh 76/SL, cơng dân Việt Nam quyền nhân dân tuyển dụng, giao giữ chức vụ thường xuyên quan Chính phủ, hay ngồi nước, công chức theo Quy chế này, trừ trường hợp riêng biệt Chính phủ định (trích Điều 1, Sắc lệnh Số 76/SL ngày 20 tháng năm 1950) Do hồn cảnh kháng chiến sau đó, nên khơng có văn bãi bỏ Sắc lệnh 76/SL thực tế nội dung quy chế khơng áp dụng Sau ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975, thống đất nước, chúng thực chế độ cán phạm vi nước, theo tất người làm việc quan Đảng, Nhà nước, tổ chức trị- xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nông trường, lâm trường lực lượng vũ trang gọi chung cụm từ “cán bộ, công nhân viên nhà nước” Hầu người kê khai lý lịch làm việc quan, tổ chức Đảng, Nhà nước, tổ chức trị xã hội, doanh nghiệp nhà nước ghi mục thành phần thân "cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước" Nghị định 169/HĐBT Hội đồng Bộ trưởng ban hành ngày 25 tháng năm 1991 quy định công chức theo phạm vi rộng hơn, bao gồm: “a/ Những người làm việc quan hành Nhà nước Trung ương, tỉnh, huyện cấp tương đương 33 b/ Những người làm việc Đại sứ quán, lãnh quán nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước c/ Những người làm việc trường học, bệnh viện, quan nghiên cứu khoa học, quan báo chí, phát thanh, truyền hình Nhà nước nhận lương từ ngân sách d/ Những nhân viên dân làm việc quan Bộ Quốc phòng e) Những người tuyển dụng bổ nhiệm giữ công vụ thường xuyên Bộ máy quan Toà án, Viện kiểm sát cấp g/ Những người tuyển dụng bổ nhiệm giữ công vụ thường xuyên máy văn phòng Quốc hội, Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Nhân dân cấp Những trường hợp riêng biệt khác Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quy định” Những trường hợp không thuộc phạm vi công chức, bao gồm: “a/ Các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp b/ Những người giữ chức vụ hệ thống lập pháp, hành pháp, tư pháp Quốc hội Hội đồng Nhân dân cấp bầu cử theo nhiệm kỳ c/ Những hạ sĩ quan, sĩ quan ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam, đội biên phòng d/ Những người làm việc theo chế độ tạm tuyển, hợp đồng người thời kỳ tập chưa xếp vào ngạch e/ Những người làm việc tổ chức sản xuất, kinh doanh Nhà nước g/ Những người làm việc quan Đảng Đoàn thể nhân dân (có quy chế riêng Đảng Đồn thể nhân dân.”1 Đến năm 1998, Pháp lệnh cán bộ, công chức ban hành, người làm việc quan, tổ chức, đơn vị Đảng, Nhà nước, đoàn thể gọi chung cụm từ là” cán bộ, công chức” Lúc này, phạm vi đối tượng thu hẹp lại so với trước gồm khu vực hành chính, khu vực nghiệp quan Đảng, đoàn thể Vấn đề cán bộ, công chức chưa xác định Những người làm việc tổ chức, đơn vị lại doanh nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang văn pháp luật lao động, sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, công an nhân dân điều chỉnh Với quy định Pháp lệnh cán bộ, cơng chức, tiêu chí: Cơng dân Việt Nam, biên chế, hưởng lương từ Ngân sách nhà nước để xác định người có phải "cán bộ, cơng chức" hay không Tuy nhiên, vấn đề cán bộ, cơng chức chưa giải Trích điều 2, Nghị định 169/HĐBT, ngày 25 tháng năm 1991 34 Năm 2003, sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh cán bộ, công chức, Nhà nước thực việc phân định biên chế hành với biên chế nghiệp Việc phân định tạo sở để bước đầu đổi chế quản lý cán bộ, công chức quan Nhà nước với cán bộ, công chức đơn vị nghiệp Nhà nước Nhưng vấn đề làm rõ thuật ngữ “công chức” thuật ngữ “viên chức” chưa giải Có chăng, Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 Chính phủ gọi tắt cán bộ, công chức làm việc đơn vị nghiệp Nhà nước viên chức Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 Chính phủ gọi tắt cán bộ, công chức làm việc quan nhà nước công chức Nhưng thế, cách gọi tắt không giải vấn đề làm rõ thuật ngữ ‘cán bộ”, “công chức”, “viên chức” Vì khơng xác định phân biệt rõ thuật ngữ “cán bộ”; “công chức”, “viên chức” nên dẫn đến hạn chế khó khăn trình xác định điểm khác (bên cạnh điểm chung) liên quan đến quyền nghĩa vụ, đến quy định chế quản lý, tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, kỷ luật, chế độ tiền lương sách đãi ngộ phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động cán cơng chức viên chức Do đó, nhiệm vụ bản, quan trọng mà Luật cán bộ, cơng chức giải thành cơng, làm rõ tiêu chí xác định cán bộ, cơng chức Từ đó, có sở để đưa nội dung đổi cải cách thể Luật cán bộ, công chức, tạo sở để giải vấn đề mà thực tiễn quản lý đặt Đồng thời, để xác định rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh Luật cán bộ, công chức năm 2008 Luật viên chức ban hành năm 2010 để điều chỉnh đội ngũ viên chức đơn vị nghiệp công lập Phân định cán bộ, công chức viên chức Theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008 Luật viên chức năm 2010 cán bộ, cơng chức viên chức có tiêu chí chung là: cơng dân Việt nam; biên chế; hưởng lương từ Ngân sách nhà nước (riêng trường hợp công chức viên chức làm việc máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp cơng lập tiền lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật); giữ công vụ, nhiệm vụ thường xuyên; làm việc công sở; cán công chức phân định theo cấp hành (cán trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; cán cấp xã; công chức trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã) Cán bộ, công chức viên chức phân định rõ theo tiêu chí riêng, gắn với chế hình thành chế độ làm việc Cán bộ: Khoản Điều Luật cán bộ, công chức quy định cán công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị- xã hội trung ương, 35 cấp tỉnh, cấp huyện, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước Theo quy định tiêu chí xác định cán gắn với chế bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ Những người đủ tiêu chí chung cán bộ, cơng chức mà tuyển vào làm việc quan Đảng, Nhà nước, tổ chức trị- xã hội thông qua đường bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ chức danh theo nhiệm kỳ xác định cán Thực tế cho thấy, cán gắn liền với chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ; hoạt động họ gắn với quyền lực trị nhân dân thành viên trao cho chịu trách nhiệm trị trước Đảng, Nhà nước nhân dân Việc quản lý cán phải thực theo văn Pháp luật tương ứng chuyên ngành điều chỉnh theo Điều lệ Do đó, vào tiêu chí Luật cán bộ, công chức 2008 quy định, cán quan Đảng, tổ chức trị xã hội quan có thẩm quyền Đảng Điều lệ Đảng, tổ chức trị- xã hội quy định cụ thể Những cán quan nhà nước xác định theo quy định Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Toà án nhân dân, Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân, Luật Kiểm toán nhà nước quy định khác pháp luật có liên quan Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể Công chức: Khoản Điều Luật cán bộ, công chức quy định công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị- xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phịng; quan, đơn vị thuộc Cơng an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập, biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp cơng lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Theo quy định tiêu chí để xác định cơng chức gắn với chế tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh Những người đủ tiêu chí chung cán bộ, công chức mà tuyển dụng vào làm việc quan, đơn vị Đảng, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập thông qua quy chế tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển), bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh xác định cơng chức Cơng chức người tuyển dụng lâu dài, hoạt động họ gắn với quyền lực công (hoặc quyền hạn hành định) quan có thẩm quyền trao cho chịu trách nhiệm trước quan, tổ chức có thẩm quyền việc thực nhiệm vụ, quyền hạn giao Việc quy định công chức phạm vi xuất phát từ mối quan hệ liên thông quan 36 Đảng, Nhà nước tổ chức trị xã hội hệ thống trị Đây điểm đặc thù Việt Nam khác so với số nước giới lại hoàn toàn phù hợp với điều kiện cụ thể thể chế trị Việt Nam Bên cạnh đó, việc quy định cơng chức có máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập phù hợp với Hiến pháp Việt Nam, thể khẳng định trách nhiệm Nhà nước việc tổ chức cung cấp dịch vụ công thiết yếu cho người dân, bảo đảm phát triển cân đối vùng, lãnh thổ có mức sống chênh lệch, thực mục tiêu dân chủ công xã hội Hiện nay, vai trò Nhà nước nhấn mạnh điều kiện kinh tế thị trường, nhằm khắc phục ảnh hưởng suy thoái kinh tế tác động đến ổn định đời sống xã hội việc quy định cơng chức có máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập lại có ý nghĩa thể tư pháp lý tiến Luật cán bộ, công chức 2008 Tuy nhiên, phạm vi công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập rộng hay hẹp cịn tuỳ thuộc vào quy mơ, phạm vi hoạt động đơn vị nghiệp; vào cấp có thẩm quyền thành lập quản lý Cơng chức quan Đảng, Nhà nước, tổ chức trị- xã hội, máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập, lực lượng vũ trang quy định cụ thể Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25-01-2010 Chính phủ quy định người công chức Theo Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, công chức xác định theo tiêu chí: cơng dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật, làm việc quan, tổ chức, đơn vị Đảng, Nhà nước, tổ chức trị- xã hội máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Viên chức: Theo quy định Luật viên chức Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010, viên chức công dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Theo đó, viên chức xác định theo tiêu chí: tuyển dụng theo vị trí việc làm; làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc; hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập Đây người mà hoạt động họ nhằm cung cấp dịch vụ bản, thiết yếu cho người dân giáo dục, đào tạo, y tế, an sinh xã hội, hoạt động khoa học, văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao Những hoạt động không nhân danh quyền lực trị quyền lực cơng, khơng phải hoạt động quản lý nhà nước mà tuý mang tính nghề nghiệp gắn với nghiệp vụ, chuyên môn 37 Việc phân định cán công chức, viên chức Luật cán bộ, công chức Luật viên chức pháp lý để quy định chế quản lý phù hợp với cán trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; công chức trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; cán cấp xã, công chức cấp xã quy định chế quản lý phù hợp với viên chức Với quy định này, pháp luật cán bộ, công chức viên chức tiếp tục quy định vấn đề thể tính đặc thù hoạt động công vụ cán khác với hoạt động công vụ công chức; hoạt động nghề nghiệp viên chức liên quan đến nội dung như: quyền nghĩa vụ, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm; tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng; điều động, luân chuyển; đánh giá; Ví dụ như: - Bên cạnh quyền nghĩa vụ chung mà cán công chức có Đối với cán chịu điều chỉnh chế bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm nên cán phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân trước quan, tổ chức có thẩm quyền việc thực nhiệm vụ, quyền hạn giao Điểm thể trách nhiệm trị cán Đối với viên chức, pháp luật có quy định riêng quyền nghĩa vụ khác với cán công chức Đồng thời, theo chế hợp đồng làm việc, viên chức quản lý theo chế linh hoạt, mềm so với cán bộ, công chức vào nội dung hợp đồng thoả thuận với đơn vị nghiệp công lập Đối với công chức, chịu điều chỉnh chế tuyển dụng, bổ nhiệm nên cơng chức cịn phải chịu trách nhiệm trước quan, tổ chức có thẩm quyền việc thực nhiệm vụ, quyền hạn giao Điểm thể trách nhiệm hành cơng chức - Việc quy định đánh giá cán có nội dung khác với đánh giá công chức Theo Luật quy định, đánh giá cán thực theo nội dung, có nội dung khác với đánh giá công chức là: cán phải đánh giá lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực nhiệm vụ; tinh thần trách nhiệm công tác; kết thực nhiệm vụ giao Còn đánh giá công chức gồm nội dung đánh giá Điểm khác với đánh giá cán việc đánh giá công chức gắn với lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ; tiến độ kết thực nhiệm vụ; tinh thần trách nhiệm phối hợp thực nhiệm vụ; thái độ phục vụ nhân dân Tương tự, việc đánh giá viên chức quy định phù hợp với đặc điểm tính chất hoạt động chuyên môn nghiệp nghiệp viên chức - Việc áp dụng hình thức kỷ luật cán khác với cơng chức viên chức Cán có hình thức kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm), cịn cơng chức có hình thức kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thơi việc) Viên chức có hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc việc Viên chức bị kỷ luật hình thức kỷ luật cịn bị hạn chế thực hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật có liên quan 38 Như vậy, theo Luật Cán bộ, công chức 2008 theo Luật viên chức năm 2010, người làm việc tổ chức kinh tế nhà nước cán công chức, viên chức Đó người làm việc thực thể hoạt động dựa nguyên tắc lợi nhuận Đối với nhóm lực lượng vũ trang, cơng an nhân dân, người sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cơng nhân quốc phịng, hạ sỹ quan chun nghiệp không thuộc vào phạm vi công chức, viên chức Công chức viên chức phân loại theo nhiều cách khác tuỳ thuộc vào mục đích phân loại Ở Việt Nam có số cách phân loại sau: a) Căn vào ngạch bổ nhiệm, công chức phân thành loại A, loại B, loại C loại D, cụ thể sau: - Loại A gồm người bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp tương đương; - Loại B gồm người bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên tương đương; - Loại C gồm người bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên tương đương; - Loại D gồm người bổ nhiệm vào ngạch cán tương đương ngạch nhân viên Đối với viên chức, Luật viên chức quy định việc sử dụng “chức danh nghề nghiệp” áp dụng người tuyển vào viên chức để phân biệt với việc sử dụng “ngạch” áp dụng người tuyển vào công chức Việc phân loại theo “chức danh nghề nghiệp” viên chức có khác biệt với “ngạch” cơng chức, theo việc phân “hạng chức danh nghề nghiệp” chia theo cấp độ từ cao xuống thấp, bao gồm cấp độ: viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I, hạng II, hạng III hạng IV b) Căn vào vị trí cơng tác, cơng chức, viên chức phân loại sau: - Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; - Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Nghĩa vụ, quyền cán bộ, công chức viên chức 2.1 Nghĩa vụ quyền cán bộ, công chức Nghĩa vụ quyền cán bộ, công chức vấn đề chế độ công vụ, quy định pháp luật công vụ, công chức Nghĩa vụ quyền cán bộ, công chức thể mối quan hệ cán bộ, công chức với Nhà nước, nhân dân q trình thực thi cơng vụ Đây chế định quan trọng để điều chỉnh hành vi cán bộ, công chức hoạt động cơng vụ Mặt khác, cịn để Nhà nước thực 39 trách nhiệm cán bộ, công chức, nhằm bảo đảm điều kiện cần thiết chủ thể công quyền đối tượng quản lý cán bộ, công chức (phương tiện làm việc; đời sống vật chất, tinh thần; an toàn, an ninh cho cán bộ, công chức công vụ) Các văn luật, pháp lệnh quy chế quốc gia giới quy định công chức, công vụ ghi nhận nghĩa vụ quyền công chức tiền đề thiết yếu để nâng cao hiệu hoạt động công vụ Nghĩa vụ quyền cán bộ, công chức thường gắn liền với Nghĩa vụ việc mà cán bộ, cơng chức có trách nhiệm bổn phận phải thực Quyền cán bộ, công chức điều kiện để bảo đảm thực tốt nghĩa vụ Các quy định pháp luật nghĩa vụ quyền cán bộ, cơng chức thường quy hai nhóm Trước hết, thân cán bộ, công chức công dân nên họ có nghĩa vụ quyền công dân Thứ hai, đặc điểm lao động cán bộ, cơng chức có điểm khác với dạng lao động khác xã hội nên họ có nghĩa vụ quyền mang tính đặc thù hoạt động cơng vụ Trong q trình thực cơng vụ, cán bộ, công chức giao số quyền lực công định (không phải quyền theo nghĩa thơng thường) Đó giới hạn khả thực hành vi pháp luật quy định, mặt khác, nghĩa vụ mà cán bộ, cơng chức phải thực quyền hạn Quyền hạn coi phương tiện pháp lý để cán bộ, công chức thực thi công vụ, đặc quyền, đặc lợi Nghĩa vụ quyền hai mặt vấn đề, tạo nên địa vị pháp lý cán bộ, công chức Thực quyền thực nghĩa vụ ngược lại Chẳng hạn, quyền hưởng lương cán bộ, công chức nghĩa vụ phải thực có hiệu hoạt động công vụ tương ứng với tiền lương hưởng Luật cán bộ, công chức vừa qua Quốc hội thơng qua ngày 13/11/2008 hồn thiện bổ sung thêm số nội dung nghĩa vụ quyền cán bộ, công chức, thể rõ đầy đủ mối quan hệ cán bộ, công chức với Nhà nước hoạt động công vụ a) Về nghĩa vụ cán bộ, công chức: Dưới góc độ pháp lý, nghĩa vụ cán bộ, cơng chức hiểu bổn phận phải thực không thực việc hay hành vi pháp luật quy định Bổn phận đó, vừa để công chức rèn luyện, phấn đấu, vừa sở để quan quản lý kiểm tra, giám sát, đánh giá trình sử dụng, quản lý cán bộ, công chức Chúng ta biết, cán bộ, công chức người tự nguyện gia nhập vào hoạt động công vụ, tuyển dụng theo chế độ thuận nhận, làm việc quan nhà nước để phục vụ nhân dân, phụng Tổ quốc, nhận tiền lương từ ngân sách Nhà nước- thực tế từ tiền đóng thuế người dân Vì vậy, cơng chức phải có nghĩa vụ phục vụ nhân dân Khác với hoạt động lao động khác xã hội, lao động cán bộ, cơng chức mang tính đặc thù, địi hỏi phải có trí tuệ, sức sáng tạo cao, phải tận tuỵ công tâm; sử dụng quyền lực nhà nước để thực thi công vụ Các hoạt động công vụ thực cán bộ, cơng 40 chức có ảnh hưởng lớn lĩnh vực đời sống trị, kinh tế, văn hố, xã hội, an ninh, quốc phịng, góp phần quan trọng tạo nên hùng mạnh quốc gia Nghĩa vụ cán bộ, công chức thường xác định theo hai nhóm chính: trước hết, nhóm nghĩa vụ liên quan đến trung thành với thể chế, với quốc gia; thứ hai nhóm nghĩa vụ liên quan đến thực thi công vụ, thể tận tuỵ, công tâm, trách nhiệm tuân thủ luật pháp Bên cạnh đó, pháp luật nước cịn quy định thêm nhóm nghĩa vụ khác nhằm làm rõ cụ thể hố hai nhóm nghĩa vụ nêu Luật công chức Pháp, Đức, Áchentina, Trung quốc, dù quy định nghĩa vụ công chức nhiều điều khoản cuối tập trung vào hai nhóm nghĩa vụ trung thành với chế độ, với thể chế nghĩa vụ thực thi công vụ Trước đây, Sắc lệnh số 76/SL ngày 20 tháng năm 1950 Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hồ Quy chế cơng chức quy định cơng chức Việt Nam “phải trung thành với Chính phủ”; bên cạnh đó, thực thi cơng vụ “phải phục vụ nhân dân, tơn trọng kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm”; “phải cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vô tư” Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 quy định nghĩa vụ cán bộ, công chức điều ( 6, 7, 8) Theo đó, cán bộ, cơng chức phải có trách nhiệm thực nhóm nghĩa vụ cụ thể: - Nhóm nghĩa vụ liên quan đến thể chế: Trung thành với Nhà nước, bảo vệ an tồn, danh dự lợi ích quốc gia; chấp hành đường lối chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước - Nhóm nghĩa vụ liên quan đến đạo đức công vụ: tận tuỵ phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân; có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí cơng vơ tư; tham gia sinh hoạt nơi cư trú - Nhóm nghĩa vụ liên quan đến trách nhiệm công vụ trật tự thứ bậc nghĩa vụ phải chấp hành điều động, phân công công tác quan, tổ chức có thẩm quyền; nghĩa vụ phải chấp hành định cấp cách ứng xử định cho trái pháp luật - Nhóm nghĩa vụ liên quan đến kỷ cương, tác phong ý thức cơng dân nghĩa vụ có ý thức kỷ luật, thực nội quy quan, bảo vệ công sản - Nhóm nghĩa vụ liên quan đến trách nhiệm rèn luyện, học tập trau dồi chuyên môn thường xuyên học tập nâng cao trình độ, chủ động sáng tạo, phối hợp cơng tác để hồn thành tốt nhiệm vụ Bên cạnh đó, pháp lệnh cán bộ, cơng chức cịn quy định việc cán bộ, cơng chức khơng làm (có điều) Các quy định nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ; hạn chế cán bộ, công chức không làm thực số việc, hay giữ số chức vụ; bảo đảm an ninh, quốc phịng, bí mật quốc gia Việc thực quy định thực nghĩa vụ cán bộ, công chức 41 Sau thời gian 10 năm thực Pháp lệnh cán bộ, công chức, năm 2008, Quốc hội nước cộng hồ XHCN Việt Nam thơng qua Luật cán bộ, cơng chức, theo nghĩa vụ cán bộ, cơng chức bổ sung hồn thiện Bên cạnh nghĩa vụ kế thừa từ Pháp lệnh, nghĩa vụ cán bộ, cơng chức cịn bổ sung quy định nghĩa vụ Đảng, Nhà nước nhân dân; nghĩa vụ thi hành công vụ- cán bộ, cơng chức người đứng đầu phải thực nghĩa vụ khác liên quan đến chức trách vị trí đứng đầu Nghĩa vụ cán bộ, cơng chức hoàn thiện quy định Luật cán bộ, cơng chức Đó là, ngồi nhóm nghĩa vụ liên quan đến trung thành với thể chế, với trách nhiệm thực thi cơng vụ nhóm nghĩa vụ khác, Luật cán bộ, công chức quy định việc cán bộ, công chức không làm nội dung tất yếu mà cán bộ, cơng chức có bổn phận phải thực tham gia công vụ Đây điểm mới, thể tính pháp quyền cao hoạt động công vụ điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Theo đó, luật bổ sung thêm số quy định sau: - Những việc không làm liên quan đến đạo đức công vụ: + Không tham gia đình cơng Quy định xuất phát từ yêu cầu xây dựng nhà nước nhân dân, nhân dân nhân dân, yêu cầu xây dựng công vụ liên tục, thống nhất, thông suốt ổn định Nghĩa vụ công chức phục vụ nhân dân, trung thành với chế độ XHCN Vì vậy, cán bộ, cơng chức có quyền khiếu nại, kiến nghị khơng thể khơng phép tham gia đình cơng + Khơng sử dụng tài sản Nhà nước nhân dân trái pháp luật; lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi Quy định để bảo đảm thực minh bạch, công khai công vụ xây dựng đạo đức công chức theo ngun tắc cần, kiệm, liêm chính, chí cơng vơ tư Góp phần thực tốt việc phịng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí hoạt động công vụ + Không phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tơn giáo hình thức Nghĩa vụ xuất phát từ chủ trương, đường lối Đảng nhà nước kiểu mới, nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân Xuất phát từ nguyên tắc, pháp luật tối thượng người bình đẳng trước pháp luật Do đó, hoạt động cơng vụ phải tuân thủ Hiến pháp pháp luật; bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cơng dân Vì vậy, liên quan đến vấn đề dân tộc, giới tính, thành phần xã hội tín ngưỡng tơn giáo, luật quy định cơng chức không phép phân biệt đối xử hoạt động công vụ - Những việc không làm liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự: Trước đây, Pháp lệnh cán bộ, công chức quy định nội dung điều 17, 19 điều 20, quy định qua thực tiễn áp dụng chưa tạo hiệu đủ mạnh 42 Bên cạnh đó, số văn luật Luật phịng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có số điều khoản quy định vấn đề Vì vậy, để bảo đảm tính thống văn luật ban hành với Luật cán bộ, công chức, tránh trùng lặp chồng chéo, Luật cán bộ, cơng chức có điều quy định việc cán bộ, công chức không làm liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự- theo cán bộ, cơng chức phải thực theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí việc khác theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền Gắn với việc quy định nghĩa vụ cán bộ, cơng chức, nhóm nghĩa vụ liên quan đến đạo đức công vụ (bao hàm văn hoá giao tiếp) quy định thành mục riêng Chương nghĩa vụ quyền cán bộ, công chức Quy định nhằm nhấn mạnh nghĩa vụ tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cán bộ, công chức yêu cầu tất yếu để thực việc tiếp tục đổi hoạt động công vụ Gắn với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, cán bộ, cơng chức phải có bổn phận nghĩa vụ xây dựng văn hố nơi cơng sở Nội dung quy định địi hỏi cán bộ, cơng chức phải có hành vi, ứng xử tác phong văn hoá giao tiếp đồng nghiệp với nhau, giao tiếp với cấp cấp dưới, ngôn ngữ giao tiếp, trang phục phải chuẩn mực Khi giao tiếp với nhân dân khơng hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn phiền hà cho nhân dân b) Về quyền cán bộ, công chức Quyền cán bộ, công chức phải đôi với nghĩa vụ, điều kiện bảo đảm cho việc thực tốt nghĩa vụ Quyền cán bộ, công chức bao gồm quyền hạn, quyền lợi điều kiện bảo đảm thi hành công vụ Quyền cán bộ, công chức quy định liên quan đến trị, tinh thần vật chất thi hành công vụ, cụ thể quy định việc tham gia hoạt động trị theo quy định pháp luật; khen thưởng, tôn vinh hồn thành xuất sắc cơng vụ; hưởng chế độ tiền lương, chế độ nghỉ ngơi sách ưu đãi Bên cạnh quyền vật chất tinh thần, thi hành công vụ, cán bộ, cơng chức cịn giao quyền hạn tương xứng với nhiệm vụ, pháp luật bảo vệ, cung cấp điều kiện làm việc theo quy định để thực thi công vụ Ở quốc gia, quyền lợi công chức bảo đảm cung cấp với chế độ cao Việc quy định quyền công chức thể thái độ, quan tâm Nhà nước nhân dân đội ngũ cơng chức hành nhà nước Đồng thời, nhấn mạnh “quyền” cán bộ, công chức hoạt động công vụ “vô hạn” mà gắn liền với bổn phận phục vụ nhân dân Trong người dân làm việc mà pháp luật khơng cấm cán bộ, cơng chức làm mà pháp luật cho phép Chấp nhận hạn chế “quyền” (quyền hạn) yêu cầu chủ yếu cán bộ, công chức hoạt động công vụ- theo quan điểm “chấp nhận thiệt thòi phía Nhà nước (cơng chức) để đem lại lợi ích cho xã hội” (Herman Wlfgang- Công vụ nhà nước- NXB Pháp 43 lý- Bonn-1998 trang 37) Quyền công chức sở bảo đảm, điều kiện phương tiện để cơng chức thực thi có hiệu chức phận giao, tận tâm tận lực với công vụ mà không bị chi phối lo toan sống thường ngày; sở bảo đảm cho công chức thăng tiến, yên tâm công vụ động lực thúc đẩy công chức phấn đấu vươn lên Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 với quy định quyền cán bộ, công chức thể chăm lo, quan tâm Đảng Nhà nước đội ngũ cán bộ, công chức thông qua nội dung: - Hưởng lương tương xứng với nhiệm vụ, công vụ giao, bước hưởng sách nhà ở, điều kiện làm việc, lại Cán bộ, công chức làm việc vùng sâu, miền núi, vùng cao, vùng xa, biên giới hải đảo làm việc có hại cho sức khoẻ hưởng phụ cấp sách ưu đãi Chính phủ quy định - Các quyền lợi nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng; chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí, chế độ tử tuất; quyền lợi cán bộ, công chức nữ theo quy định Luật lao động - Được quyền tham gia hoạt động trị, xã hội theo quy định pháp luật; tạo điều kiện để học tập nâng cao trình độ, quyền nghiên cứu khoa học, sáng tác; khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao - Được pháp luật bảo vệ thi hành công vụ; - Được xét công nhận liệt sĩ hy sinh làm nhiệm vụ, công vụ; - Được hưởng quyền lợi khác pháp luật quy định Có thể khẳng định rằng, thực tế hầu hết quyền lợi cán bộ, công chức nước ta bảo đảm quốc gia khác, nhiên điều kiện kinh tế khả Ngân sách nhà nước nên mức độ đãi ngộ chưa cao, điều có ảnh hưởng khơng nhỏ đến q trình xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nước ta Kế thừa quy định Pháp lệnh cán bộ, công chức quyền cán bộ, công chức, Luật Cán bộ, cơng chức vừa qua bổ sung hồn thiện thêm số nội dung liên quan đến quyền cán bộ, công chức, bao gồm: - Về quyền bảo đảm điều kiện thi hành công vụ: + Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ, công vụ + Được bảo đảm trang thiết bị điều kiện làm việc khác theo quy định; + Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn giao 44 Đây vấn đề cần khẳng định, luật pháp hố để cán bộ, cơng chức hồn thành tốt chức trách, nhiệm vụ giao - Về tiền lương chế độ liên quan đến tiền lương bổ sung thêm quy định việc toán lương làm thêm giờ, lương làm đêm, cơng tác phí chế độ khác theo quy định pháp luật - Về quyền liên quan đến nghỉ ngơi: Bổ sung thêm quy định trường hợp yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm ngồi lương cịn toán thêm khoản tiền tiền lương cho ngày không nghỉ Bên cạnh quyền cán bộ, cơng chức bổ sung hồn thiện, Luật cán bộ, công chức quy định thêm chương riêng (Chương VII) quy định điều kiện bảo đảm thi hành công vụ gồm công sở, nhà công vụ, trang thiết bị làm việc công sở, phương tiện lại để thi hành công vụ Quy định để nhằm nhấn mạnh rằng: việc hồn thành tốt cơng vụ cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm Nhà nước việc bảo đảm điều kiện làm việc liên quan Đặc biệt, liên quan đến trách nhiệm Nhà nước bố trí phương tiện lại để thi hành công vụ cho cán bộ, công chức, Luật quy định trường hợp quan không bố trí phương tiện lại cán bộ, cơng chức tốn chi phí lại theo quy định Chính phủ 2.1 Nghĩa vụ quyền viên chức Viên chức người làm việc đơn vị, tổ chức nghiệp Nhà nước Do đó, quyền nghĩa vụ viên chức có nội dung quy định chung, giống cán bộ, cơng chức Bên cạnh đó, tính chất, đặc điểm hoạt động lao động viên chức hoạt động túy mang tính chun mơn nghiệp vụ không nhân danh quyền lực Nhà nước nên Luật Viên chức quy định quyền viên chức theo hướng mở so với cán bộ, công chức, tạo điều kiện để viên chức phát huy tài năng, sức sáng tạo, khả cống hiến điều kiện chế thị trường hội nhập quốc tế Đó quyền góp vốn, tham gia thành lập (nhưng không tham gia quản lý, điều hành) loại hình doanh nghiệp, tổ chức nghiệp tư theo quy định Chính phủ (trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác); quyền làm việc ngồi thời gian quy định; quyền ký hợp đồng vụ, việc với quan, tổ chức khác mà pháp luật không cấm./ 45 ... 2 .1 Nghĩa vụ quyền cán bộ, công chức Nghĩa vụ quyền cán bộ, công chức vấn đề chế độ công vụ, quy định pháp luật công vụ, công chức Nghĩa vụ quyền cán bộ, công chức thể mối quan hệ cán bộ, công. .. nghĩa vụ, quyền cán bộ, công chức điều kiện bảo đảm thi hành công vụ Về nguyên tắc hoạt động công vụ; điều kiện bảo đảm thực thi công vụ; nghĩa vụ, trách nhiệm quyền lợi công chức; đạo đức công vụ. .. giới quy định công chức, công vụ ghi nhận nghĩa vụ quyền công chức tiền đề thiết yếu để nâng cao hiệu hoạt động công vụ Nghĩa vụ quyền cán bộ, công chức thường gắn liền với Nghĩa vụ việc mà cán
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 1 PL CBCC, VC công vụ , Chuyên đề 1 PL CBCC, VC công vụ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm