TUYỂN tập câu hỏi có đáp án ôn THI CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

17 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 21:01

Câu Anh chị trình bày khái niệm hành chính; yếu tố cấu thành hành nhà nước Đáp án Khái niệm: Nền hành nhà nước (HCNN) khái niệm để tổng hợp bốn yếu tố: Thể chế hành chính; Tổ chức máy hành chính; Cơng chức, cơng vụ Tài cơng Giữa yếu tố có mối quan hệ quy định, tác động ảnh hưởng chi phối lẫn nhau, đóng vai trị khơng thể thiếu đảm bảo cho hoạt động HCNN Các yếu tố cấu thành hành nhà nước gồm: - Thứ nhất: Thể chế hành hệ thống gồm luật, văn pháp quy luật, tạo khuôn khổ pháp lý cho quan HCNN hoạt động, quản lý nhà nước cách hiệu - Thứ hai: Bộ máy HCNN tập hợp quan HCNN liên kết với thành hệ thống thống nhất, xếp theo cấp theo phân hệ trật tự, có mối quan hệ qua lại, ràng buộc chặt chẽ với nhau, chịu đạo, điều hành chung từ trung tâm Chính phủ - Thứ ba: Đội ngũ cán bộ, công chức hành người có thẩm quyền lãnh đạo, quản lý, điều hành hành thực thi công vụ HCNN Đây chủ thể mang quyền lực nhà nước, trực tiếp thực thi thẩm quyền hành pháp nhằm thực chức năng, nhiệm vụ hệ thống quan HCNN để quản lý xã hội - Thứ tư: Tài cơng tổng thể hoạt động thu, chi tiền Nhà nước tiến hành, phản ánh quan hệ kinh tế nảy sinh trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ công nhằm phục vụ thực chức Nhà nước đáp ứng nhu cầu, lợi ích tồn xã hội./ Câu 3: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có vị trí, vai trị hệ thống trị? Đáp án Nhà nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quyền lực nhà nước thống nhất; có phân cơng, phối hợp kiểm sốt quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội pháp luật không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực đầy đủ quyền dân chủ nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân chịu giám sát nhân dân; có chế biện pháp kiểm sốt, ngăn ngừa trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vơ trách nhiệm, lạm quyền, xâm phạm quyền dân chủ công dân; giữ nghiêm kỷ cương xã hội, nghiêm trị hành động xâm phạm lợi ích Tổ quốc nhân dân Tổ chức hoạt động máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có phân cơng, phân cấp, đồng thời bảo đảm đạo thống Trung ương Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức trung tâm thực quyền lực trị, trụ cột hệ thống trị, máy tổ chức quản lý kinh tế, văn hoá, xã hội, thực chức đối nội đối ngoại./ Câu 4: Theo anh (chị) cần phải làm để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành nhà nước? Đáp án Để tiếp tục đẩy mạnh CCHC, thực có hiệu Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị 30c/NQ-CP Chính phủ cần thực tốt số nội dung sau: Tăng cường tuyên truyền Nghị 30c Chính phủ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt cho công tác CCHC văn Trung ương, tỉnh CCHC; làm cho đội ngũ cán lãnh đạo công chức cấp nhận rõ CCHC nhiệm vụ quan trọng, cần thiết phải thực hiện; làm cho người dân doanh nghiệp biết quyền lợi để giám sát việc thực nhiệm vụ CCHC quan CBCC Kiện toàn tổ chức quan từ tỉnh đến sở, đặc biệt đơn vị nghiệp công lập theo hướng tinh giảm đầu mối, giảm chồng chéo chức nhiệm vụ, đảm bảo máy đồng bộ, tinh gọn, phù hợp với chức nhiệm vụ, giảm khâu trung gian, không tăng đầu mối bên quan, đơn vị Thực tinh giản biên chế theo quy định Trung ương Hoàn thành việc xây dựng đề án xác định vị trí việc làm quan hành đơn vị nghiệp tỉnh; bố trí đội ngũ CBCCVC phù hợp với trình độ, lực cơng tác vị trí việc làm Các quan, địa phương nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu thực nhiệm vụ CCHC; tăng cường công tác tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, giải thủ tục hành Tích cực rà sốt để sửa đổi, bãi bỏ, đơn giản hóa thủ tục hành Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ CBCCVC thực thi nhiệm vụ, công vụ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thực có hiệu chế cửa, cửa liên thông; triển khai phận cửa đại liên thông cấp huyện Phát huy dân chủ, tăng cường công khai minh bạch mặt hoạt động quan nhà nước./ Câu 5: Theo anh (chị) để tiếp tục đổi tổ chức hoạt động quyền địa phương, xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức sạch, có lực đáp ứng yêu cầu tình hình cần phải làm gì? Để tiếp tục đổi tổ chức hoạt động quyền địa phương cần phải: - Nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân cấp, bảo đảm quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm việc định tổ chức thực sách phạm vi phân cấp - Nghiên cứu tổ chức, thẩm quyền quyền nơng thơn, thị, hải đảo - Tiếp tục thực thí điểm chủ trương không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức sạch, có lực đáp ứng yêu cầu tình hình mới: - Rà sốt, bổ sung, hồn thiện quy chế quản lý cán bộ, công chức; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm thẩm quyền cán bộ, cơng chức; tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm hoạt động công vụ - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức lĩnh trị, phẩm chất đạo đức, lực lãnh đạo, đạo, điều hành, quản lý Nhà nước - Có sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, cơng chức hồn thành nhiệm vụ có chế loại bỏ, bãi miễn người khơng hồn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, uy tín với nhân dân - Tổng kết việc thực “nhất thể hoá” số chức vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước để có chủ trương phù hợp Thực bầu cử, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo theo hướng cấp trưởng giới thiệu cấp phó để cấp có thẩm quyền xem xét, định./ Câu 7: Anh (chị) hiểu công vụ? Đáp án Công vụ loại lao động xã hội, công việc nhà nước (hoạt động nhà nước) mang tính tổ chức, quyền lực - pháp lý thực thi đội ngũ công chức người khác nhà nước trao quyền nhằm bảo đảm thực chức nhà nước trình quản lý mặt hoạt động đời sống xã hội mang tính phục vụ xã hội, phục vụ cơng dân Cơng vụ hành nhà nước phận cơng vụ nói chung Cơng vụ hoạt động mang tính quyền lực cơng, tính pháp lý tất công chức (người làm công cho Nhà nước) nhằm bảo đảm cho xã hội vận hành có điều hồ, điều chỉnh Hoạt động cơng vụ công chức việc thực nhiệm vụ, quyền hạn công chức theo quy định Luật Cán bộ, công chức quy định pháp luật khác có liên quan./ Câu Anh chị hiểu công vụ? Đáp án Nền công vụ hệ thống chứa đựng bên cơng vụ sở, điều kiện để công vụ tiến hành Nền công vụ gồm: - Hệ thống pháp luật quy định hoạt động quan thực thi công vụ (cơ quan thực thi quyền hành pháp) Hệ thống bao gồm Hiến pháp, đạo luật văn quy phạm pháp luật khác quan quyền lực nhà nước có thẩm quyền ban hành - Hệ thống văn pháp quy quy định cách thức tiến hành công vụ (thủ tục, quy tắc, quy chế, điều kiện) Chính phủ quan hành nhà nước có thẩm quyền ban hành - Đội ngũ công chức - hạt nhân công vụ - chủ thể tiến hành công vụ cụ thể - Công sở - nơi tổ chức tiến hành công vụ Công sở cần phải bảo đảm điều kiện cần thiết để nhân dân tiếp cận với công vụ thuận tiện / Câu 8: Anh (chị) trình bày nghĩa vụ cán công chức thi hành công vụ? Đáp án - Thực đúng, đầy đủ chịu trách nhiệm kết thực nhiệm vụ, quyền hạn giao - Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền phát hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước - Chủ động phối hợp chặt chẽ thi hành cơng vụ; giữ gìn đồn kết quan, tổ chức, đơn vị - Bảo vệ, quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước giao - Chấp hành định cấp Khi có cho định trái pháp luật phải kịp thời báo cáo văn với người định; trường hợp người định định việc thi hành phải có văn người thi hành phải chấp hành không chịu trách nhiệm hậu việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trực tiếp người định Người định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật định - Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật./ Câu 9: Anh (chị) trình bày tổ chức máy hành nhà nước ? Đáp án - Bộ máy HCNN tập hợp quan HCNN liên kết với thành hệ thống thống nhất, xếp theo cấp theo phân hệ trật tự, có mối quan hệ qua lại, ràng buộc chặt chẽ với nhau, chịu đạo, điều hành chung từ trung tâm Chính phủ - Bộ máy HCNN ta tổ chức theo cấp phân hệ Theo Hiến pháp 2013 gồm máy HCNN Trung ương máy HCNN địa phương Bộ máy HCNN TW Chính Phủ Cơ cấu tổ chức Chính phủ gồm có Bộ quan ngang Bộ Bộ máy HCNN địa phương hệ thống UBND cấp, gồm 03 cấp: + Cấp tỉnh: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cơ cấu tổ chức bao gồm sở, ban ngành cấp tỉnh + Cấp huyện: UBND huyện, quận, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh Cơ cấu tổ chức bao gồm phòng, ban cấp huyện + Cấp xã: UBND xã, phường, thị trấn - Bộ máy HCNN thực thi quyền hành pháp, cầu nối trực tiếp đưa đường lối, sách, pháp luật vào sống Hệ thống quan HCNN phân cấp, phân hệ đảm bảo tính tập trung, bao quát, thống nhất, hiệu lực, hiệu hoạt động quản lý Bộ máy HCNN trung ương đưa văn pháp quy, Chính phủ thực chức quản lý, điều hành chung; Bộ, quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phạm vi nước Bộ máy HCNN địa phương có trách nhiệm quản lý mặt nhà nước tất lĩnh vực, mặt hoạt động địa phương./ Câu 10: Anh (chị) trình bày quan điểm Đảng cải cách hành Nhà nước? Đáp án Quan điểm Đảng cải cách hành Nhà nước Nghị Trung ương khoá X đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước xác định cải cách hành phải quán triệt quan điểm cụ thể, trực tiếp đạo nội dung cải cách hành nhà nước Một là, nguyên tắc, cải cách hành phải tiến hành sở nghị nguyên tắc Đảng xây dựng hệ thống trị, đổi phương thức lãnh đạo nâng cao lực lãnh đạo Đảng Hai là, nội dung, tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quy chế phối hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm quan máy nhà nước; thực phân công, phân cấp rõ ràng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt cho nhân dân chịu giám sát chặt chẽ nhân dân Ba là, mục tiêu, phương thức tiến hành, chủ trương, giải pháp cải cách hành phải đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố Cải cách hành phải tiến hành đồng bộ, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể bảo đảm phát triển ổn định, bền vững đất nước./ Câu 11: Theo anh (chị) làm để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán cơng chức đại hóa hành nhà nước ? Đáp án Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có lĩnh trị, có lực, có tính chun nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân Quy định rõ đề cao trách nhiệm người đứng đầu - Tiếp tục đổi chế độ tuyển dụng công chức Đổi chế quản lý, phương pháp đánh giá cán bộ, công chức, đồng thời cấu lại đội ngũ công chức hành - Thực chế độ, sách đãi ngộ đội ngũ cán bộ, công chức Xây dựng chế, sách thu hút nhân tài, tạo động lực khuyến khích cán bộ, cơng chức nâng cao trách nhiệm hiệu công tác - Tiếp tục đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Tăng cường tra công vụ cán bộ, công chức quan hành nhà nước, đặc biệt nơi có nhiều mối quan hệ đến quyền, lợi ích cơng dân doanh nghiệp Hiện đại hố hành - Chuẩn hố theo tiêu chuẩn, bước đại hóa trụ sở làm việc qua, tổ chức nhà nước cấp Hoàn chỉnh mẫu quy hoạch, thiết kế trụ sở từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh bộ, ngành Trung ương theo hướng tổ chức trung tâm hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tới giải công việc, lấy vị trí giao dịch thuận lợi với dân làm trung tâm trụ sở - tập trung vào nơi tổ chức giao dịch "một cửa liên thông - đại" - Áp dụng triệt để việc ứng dụng công nghệ thơng tin vào quản lý hành cấp làm sở cho việc tổ chức, đạo, điều hành kịp thời, xác nhiệm vụ cấp quyền từ trung ương tới sở xử lý cách hệ thống Mặt khác, ứng dụng công nghệ thông tin để thực công khai, minh bạch sách, pháp luật quy định hành với người dân, tổ chức, doanh nghiệp, tạo điều kiện nhanh việc giải công việc dân, tránh biểu sách nhiễu, phiền hà tham nhũng./ Câu 12: Theo anh (chị) để tích cực thực hành tiết kiệm, phịng ngừa kiên chống tham nhũng, lãng phí tình hình cần phải làm gì? Đáp án - Mọi cán lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân từ trung ương đến sở đảng viên, trước hết người đứng đầu phải gương mẫu thực trực tiếp tham gia đấu tranh phịng, chống tham nhũng, lãng phí - Tiếp tục hoàn thiện thể chế đẩy mạnh CCHC phục vụ phịng, chống tham nhũng, lãng phí, tập trung vào lĩnh vực dễ xảy tham nhũng, lãng phí - Nghiên cứu phân cấp, quy định rõ chức cho ngành, cấp phòng, chống tham nhũng Chú trọng biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí Thực chế độ cơng khai, minh bạch kinh tế, tài quan hành chính, đơn vị cung ứng dịch vụ cơng, doanh nghiệp Nhà nước Công khai, minh bạch chế, sách, dự án đầu tư, xây dựng bản, mua sắm từ ngân sách Nhà nước, huy động đóng góp nhân dân, quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, công tác tiếp nhận, bổ nhiệm cán - Thực có hiệu việc kê khai công khai tài sản, thu nhập cán bộ, công chức theo quy định - Cải cách sách tiền lương, thu nhập, sách nhà bảo đảm sống cho cán bộ, công chức để góp phần phịng, chống tham nhũng Hồn thiện quy định trách nhiệm người đứng đầu để quan, tổ chức, đơn vị xảy tham nhũng, lãng phí - Xử lý pháp luật, kịp thời, cơng khai cán tham nhũng; tịch thu, sung công tài sản tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng Xây dựng chế tài xử lý tổ chức, cá nhân gây thất thốt, lãng phí lớn tài sản Nhà nước nhân dân - Tăng cường công tác kiểm toán, tra, kiểm tra, giám sát quan chức Có chế khuyến khích bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời kỷ luật nghiêm người bao che, cố tình ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống, làm hại người khác, gây đồn kết nội Tơn vinh gương liêm - Coi trọng nâng cao vai trị quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, đồn thể nhân dân, phương tiện thơng tin đại chúng nhân dân việc giám sát cán bộ, công chức, phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; cổ vũ, động viên phong trào tiết kiệm sản xuất tiêu dùng./ Câu 13: Anh (chị) trình bày nội dung hệ thống văn quản lý Nhà nước? Đáp án Khái niệm: Văn quản lý nhà nước định thông tin quản lý thành văn quan quản lý nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức định nhà nước bảo đảm thi hành biện pháp khác nhau, nhằm điều chỉnh mối quan hệ nội quản lý nhà nước quan nhà nước với tổ chức công dân Hệ thống văn quản lý nhà nước: Hệ thống văn quản lý nhà nước theo hiệu lực pháp lý loại hình quản lý chun mơn bao gồm: 2.1 Văn quy phạm pháp luật: Văn QPPL văn quan nhà nước ban hành phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục luật định, có quy tắc xử chung, có hiệu lực bắt buộc chung, nhà nước bảo đảm thực để điều chỉnh quan hệ xã hội Văn quy phạm pháp luật hệ thống bao gồm: Văn luật văn luật: 2.2 Văn hành chính: Văn hành ban hành để giải vụ việc cụ thể liên quan đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; để chuyển đạt thơng tin hoạt động quản lý, điều hành quan nhà nước Văn hành bao gồm: Văn hành cá biệt văn hành thơng thường 2.3 Văn chun mơn, kỹ thuật: Văn chuyên môn, kỹ thuật hệ thống văn đặc thù thuộc thẩm quyền ban hành số quan nhà nước định theo quy định pháp luật Hình thức văn chuyên ngành Bộ trưởng, thủ trưởng quan quản lý ngành quy định sau thoả thuận thống với Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Văn chuyên môn: lĩnh vực tài chính, y tế, giáo dục, ngoại giao, quốc phòng, - Văn kỹ thuật: lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, trắc địa, đồ, khí tượng, thuỷ văn … Câu 14: Anh (chị) trình bày hiệu lực văn quản lý nhà nước? Hiệu lực văn quy phạm pháp luật - Thời điểm có hiệu lực văn QPPL quy định văn không sớm 45 ngày, kể từ ngày công bố ký ban hành Văn QPPL không đăng Cơng báo khơng có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp văn có nội dung thuộc bí mật nhà nước - Chỉ trường hợp thật cần thiết, văn QPPL quy định hiệu lực trở trước - Văn QPPL quan nhà nước TW có hiệu lực phạm vi nước áp dụng quan, tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp văn có quy định khác điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên có quy định khác - Văn QPPL HĐND UBND cấp tỉnh có hiệu lực sau 10 ngày (và phải đăng báo cấp tỉnh chậm 05 ngày), kể từ ngày HĐND thông qua Chủ tịch UBND ký ban hành, trừ trường hợp văn quy định ngày có hiệu lực muộn - Văn QPPL HĐND UBND cấp huyện có hiệu lực sau 07 ngày (và phải niêm yết chậm 03 ngày), kể từ ngày HĐND thông qua Chủ tịch UBND ký ban hành, trừ trường hợp văn quy định ngày có hiệu lực muộn - VB QPPL HĐND UBND cấp xã có hiệu lực sau 05 ngày (và phải niêm yết chậm 02 ngày), kể từ ngày HĐND thông qua Chủ tịch UBND ký ban hành, trừ trường hợp văn quy định ngày có hiệu lực muộn - Không quy định hiệu lực trở trước văn QPPL HĐND, UBND - Văn QPPL HĐND, UBND đơn vị hành có hiệu lực phạm vi đơn vị hành Hiệu lực văn hành khác: Các văn hành khác có hiệu lực từ ngày ký ban hành./ Câu 15: Anh (chị) trình bày khái niệm công chức; nêu nghĩa vụ công chức thi hành công vụ Đáp án thang điểm Công chức Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, qn nhân chun nghiệp, cơng nhân quốc phịng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội (sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Công chức cấp xã công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước Nghĩa vụ công chức thi hành công vụ: - Thực đúng, đầy đủ chịu trách nhiệm kết thực nhiệm vụ, quyền hạn giao - Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền phát hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước - Chủ động phối hợp chặt chẽ thi hành cơng vụ; giữ gìn đồn kết quan, tổ chức, đơn vị - Bảo vệ, quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước giao - Chấp hành định cấp Khi có cho định trái pháp luật phải kịp thời báo cáo văn với người định; trường hợp người định định việc thi hành phải có văn người thi hành phải chấp hành không chịu trách nhiệm hậu việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trực tiếp người định Người định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật định - Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật./ Câu 16: Anh (chị) trình bày khái niệm cơng chức; nêu việc cơng chức không làm? Đáp án Công chức Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chun nghiệp, cơng nhân quốc phịng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội (sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp cơng lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Công chức cấp xã công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước Những việc công chức khơng làm - Trốn tránh trách nhiệm, thối thác nhiệm vụ giao; gây bè phái, đoàn kết; tự ý bỏ việc tham gia đình cơng - Sử dụng tài sản Nhà nước nhân dân trái pháp luật - Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi - Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tơn giáo hình thức - Khơng tiết lộ thơng tin liên quan đến bí mật nhà nước hình thức - Ngồi việc khơng làm quy định trên, cơng chức cịn khơng làm việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, cơng tác nhân quy định Luật phịng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí việc khác theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền./ Câu 17: Anh (chị) trình bày tính nhân dân Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Đáp án Tính nhân dân Nhà nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể đặc trưng sau: - Nhân dân chủ thể tối cao quyền lực Nhà nước: Nhân dân với tư cách chủ thể tối cao quyền lực nhà nước thực quyền lực nhà nước với nhiều hình thức khác Hình thức nhân dân thơng qua bầu cử lập quan đại diện quyền lực mình; tham gia góp ý kiến xây dựng sách, pháp luật nhà nước, tham gia biểu nhà nước trưng cầu ý dân; kiểm tra, giám sát hoạt động quan, công chức nhà nước - Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước tất dân tộc lãnh thổ Việt Nam, biểu tập trung khối đại đoàn kết dân tộc: Tính dân tộc Nhà nước Việt Nam vừa chất, vừa truyền thống, vừa nguồn gốc sức mạnh Nhà nước Ngày nay, tính dân tộc lại tăng cường nâng cao nhờ khả kết hợp tính giai cấp, tính nhân dân, tính dân tộc tính thời đại - Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức hoạt động sở nguyên tắc bình đẳng mối quan hệ Nhà nước công dân: Cơng dân có quyền tự dân chủ lĩnh vực đời sống xã hội, đồng thời làm tròn nghĩa vụ trước Nhà nước Pháp luật bảo đảm thực trách nhiệm hai chiều Nhà nước công dân; quyền công dân nghĩa vụ, trách nhiệm Nhà nước, nghĩa vụ công dân quyền Nhà nước - Tính chất dân chủ rộng rãi Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Dân chủ hóa đời sống Nhà nước xã hội không nhu cầu thiết thời đại, mà cịn địi hỏi có tính nguyên tắc, nảy sinh từ chất dân chủ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thực chất dân chủ XHCN thu hút người lao động tham gia cách bình đẳng ngày rộng rãi vào quản lý công việc Nhà nước xã hội./ Câu 18 Thế văn quy phạm pháp luật? Văn quy phạm pháp luật gồm hệ thống văn nào? Đáp án Văn quy phạm pháp luật Văn QPPL văn quan nhà nước ban hành phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục luật định, có quy tắc xử chung, có hiệu lực bắt buộc chung, nhà nước bảo đảm thực để điều chỉnh quan hệ xã hội Hệ thống văn quy phạm pháp luật (Nêu tên loại loại văn ví dụ điểm) - Văn luật gồm: Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội; Pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội; Lệnh, định Chủ tịch nước; - Văn luật gồm: + Nghị định Chính phủ; + Quyết định Thủ tướng Chính phủ; + Nghị Hội đồng thẩm phán Tịa án nhân dân tối cao; Thơng tư Chánh án Tịa án nhân dân tối cao; + Thơng tư Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; + Thông tư Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang Bộ; + Quyết định Tổng Kiểm toán Nhà nước; + Nghị liên tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chính phủ với quan trung ương tổ chức trị - xã hội; + Thông tư liên tịch Chánh án TANDTC với Viện trưởng VKSNDTC; Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang bộ; + Nghị Hội đồng nhân dân; + Quyết định, Chỉ thị Ủy ban nhân dân./ Câu 19 Khái niệm thể thức văn quản lý nhà nước? Nêu yếu tố thể thức văn QPPL văn hành chính? Đáp án: Khái niệm thể thức văn quản lý nhà nước Thể thức văn quản lý nhà nước toàn phận cấu thành văn nhà nước quy định Bao gồm thành phần chung áp dụng loại văn thành phần bổ sung trường hợp cụ thể số loại văn định Các yếu tố thể thức văn QPPL văn hành Các yếu tố thể thức văn quản lý nhà nước cụ thể quy định Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 Chính phủ, cụ thể Thơng tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNVVPCP Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 Các yếu tố thể thức gồm: - Quốc hiệu; - Tên quan ban hành văn bản; - Số ký hiệu văn bản; - Địa danh, ngày tháng năm ban hành văn bản; - Tên loại trích yếu nội dung văn bản; - Nội dung văn bản; - Thẩm quyền ký dấu quan tổ chức; - Nơi nhận văn Ngoài yếu tố thể thức cịn có yếu tố có như: - Các yếu tố dẫn phạm vi lưu hành; - Địa quan, tổ chức, email, số điện thoại, số Fax, Website…(đối với CV) - Dấu mức độ khẩn, mật; - Tên viết tắt người đánh máy số lượng phát hành./ Câu số 20: Khái niệm công chức? Nêu cách phân loại công chức? Đáp án Khái niệm công chức Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cơng nhân quốc phịng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội (gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp cơng lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Công chức cấp xã công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước Cách phân loại công chức * Căn vào ngạch bổ nhiệm, công chức phân loại sau: - Loại A gồm người bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp tương đương; - Loại B gồm người bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên tương đương; - Loại C gồm người bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên tương đương; - Loại D gồm người bổ nhiệm vào ngạch cán tương đương ngạch nhân viên * Căn vào vị trí công tác, công chức phân loại sau: - Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý - Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý./ Câu 21: Quản lý công chức gồm nội dung nào; công chức đánh giá theo nội dung nào? Quản lý cán công chức gồm nội dung sau: - Ban hành văn quy phạm pháp luật công chức; - Xây dựng kế hoạch, quy hoạch công chức; - Quy định ngạch, chức danh, mã số công chức; mô tả, quy định vị trí việc làm cấu cơng chức; - Xác định số lượng quản lý biên chế công chức; - Tổ chức thực việc tuyển dụng, sử dụng công chức; - Tổ chức thực chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức; - Tổ chức thực chế độ tiền lương chế độ, sách đãi ngộ cơng chức; - Tổ chức thực chế độ tiền lương chế độ, sách đãi ngộ cơng chức; - Thực chế độ việc, nghỉ hưu công chức; - Thực chế độ báo cáo, thống kê quản lý hồ sơ công chức; - Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định pháp luật công chức - Chỉ đạo, tổ chức giải khiếu nại, tố cáo công chức Đánh giá công chức Đánh giá công chức để làm rõ phẩm chất trị, đạo đức, lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết thực nhiệm vụ giao Kết đánh giá để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật thực sách cơng chức Cơng chức nói chung đánh giá theo nội dung sau: - Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước; - Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc; - Năng lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ; - Tiến độ kết thực nhiệm vụ; - Tinh thần trách nhiệm phối hợp thực nhiệm vụ; - Thái độ phục vụ nhân dân./ ... hành./ Câu 15: Anh (chị) trình bày khái niệm công chức; nêu nghĩa vụ công chức thi hành công vụ Đáp án thang điểm Công chức Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức. .. đánh máy số lượng phát hành./ Câu số 20: Khái niệm công chức? Nêu cách phân loại công chức? Đáp án Khái niệm công chức Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức. .. tổ chức tiến hành công vụ Công sở cần phải bảo đảm điều kiện cần thi? ??t để nhân dân tiếp cận với công vụ thuận tiện / Câu 8: Anh (chị) trình bày nghĩa vụ cán công chức thi hành công vụ? Đáp án
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN tập câu hỏi có đáp án ôn THI CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC , TUYỂN tập câu hỏi có đáp án ôn THI CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC