Chuyên đề 19 phương trình mũ logarit chứa tham số câu hỏi

15 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 21:00

TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 Chuyên đề 19 PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC MỨC 9-10 ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP CHUNG Tìm m để f  x, m   có nghiệm (hoặc có k nghiệm) D ? — Bước Tách m khỏi biến số đưa dạng f  x   A  m  — Bước Khảo sát biến thiên hàm số f  x  D — Bước Dựa vào bảng biến thiên để xác định giá trị tham số A  m  để đường thẳng y  A  m  nằm ngang cắt đồ thị hàm số y  f  x  — Bước Kết luận giá trị cần tìm A  m  để phương trình f  x   A  m  có nghiệm (hoặc có k nghiệm) D  Lưu ý — Nếu hàm số y  f  x  có giá trị lớn giá trị nhỏ D giá trị A  m  cần tìm m thỏa mãn: f  x   A  m   max f  x  xD xD — Nếu tốn u cầu tìm tham số để phương trình có k nghiệm phân biệt, ta cần dựa vào bảng biến thiên để xác định cho đường thẳng y  A  m  nằm ngang cắt đồ thị hàm số y  f  x  k điểm phân biệt Câu Dạng Phương trình logarit chứa tham số (Đề Minh Họa 2020 Lần 1) Cho phương trình log 22  x    m   log x  m   ( m tham số thực) Tập hợp tất giá trị m để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn 1; 2 A 1;  Câu B 1;  C 1;  D  2;   (Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2019) Cho hàm số 2 3log 27  x   m  3 x   m   log  x  x   3m   Số giá trị nguyên m để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x1  x2  15 là: Câu A 14 B 11 C 12 D 13 (THPT Yên Phong Số Bắc Ninh 2019) Gọi S tập tất giá trị nguyên tham số m với m  64 để phương trình log  x  m   log5   x   có nghiệm Tính tổng tất phần tử Câu S A 2018 B 2016 C 2015 (Mã 102 2019) Cho phương trình log x  log  x  1   log m ( m giá trị nguyên m để phương trình cho có nghiệm? A B C (Mã 103 2019) Cho phương trình log x  log  x  1   log m ( m Câu giá trị nguyên m để phương trình cho có nghiệm? A B C Vơ số D (Mã 101 - 2019) Cho phương trình log9 x  log3  3x  1   log3 m ( m tham số thực) Có Câu Câu D 2013 tham số thực) Có tất D Vơ số tham số thực) Có tất tất giá trị nguyên tham số m để phương trình cho có nghiệm? A B C D Vô số (Mã 104 2019) Cho phương trình log9 x  4log3  4x 1   log3 m ( m tham số thực) Có tất giá trị nguyên m để phương trình cho có nghiệm? Facebook Nguyễn Vương  https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 A Câu D C Vô số B (THPT Lương Thế Vinh Hà Nội 2019) Cho phương trình log mx 5  x  x  12   log mx 5 x  , gọi S tập hợp tất giá trị tham số m   để phương trình cho có nghiệm Tìm số phần tử S A B C Câu Cho phương trình log 2  2x  x  4m2  2m   log 2 D x  mx  2m  Hỏi có giá trị nguyên tham số m để phương trình cho có hai nghiệm x12  x22  ? A B C D Câu 10 (HSG Bắc Ninh 2019) Tìm tất giá trị tham số thực m để phương trình  log x   log x  m  có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng  0;1 m0 m Câu 11 (THPT Đơng Sơn Hóa Tìm để   trình :  m  1 log 21  x     m  5 log  4m   có nghiệm  ,  x  2   2 7 A m   B 3  m  C m   D 3  m  3 A  m  Thanh B  m  C m  2019) D  phương (Chuyên Bắc Giang 2019) Tìm m để phương trình log 2 x  log x   m có nghiệm x  [1;8] A  m  B  m  C  m  D  m  Câu 13 (HSG Bắc Ninh-2019) Cho phương trình log x  2log x  m  log x  m * Có Câu 12 giá trị nguyên tham số m   2019; 2019 để phương trình (*) có nghiệm? A 2021 B 2019 C 4038 D 2020 Câu 14 (Đề Tham Khảo 2017) Hỏi có giá trị m nguyên  2017; 2017 để phương trình log  mx   log  x  1 có nghiệm nhất? A 4014 B 2018 C 4015 D 2017 Câu 15 (THPT An Lão Hải Phịng 2019) Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m để phương trình mx  ln x  có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng  2;3 ln   ln  ln ln    A  B  ; ; ;            ln   ln  C  D  ;  ;   e  e Câu 16 (THPT Dông Sơn Thanh Hóa 2019) Tổng tất giá trị tham số m cho phương trình: 2 x 1 log x  x     x m log  x  m   có ba nghiệm phân biệt là: C D Câu 17 Tìm tất giá trị m để phương trình ln  m  ln  m  sin x    sin x có nghiệm A B 1 B  m  e C  m   D  m  e   m  e e e Câu 18 (THPT Yên Dũng 2-Bắc Giang 2019) Số giá trị nguyên tham số m để phương trình log ( x  1)  log (mx  8) có hai nghiệm phân biệt A Câu 19 A B Vô số C D (THPT Trần Phú - 2019) Có giá trị nguyên dương tham số m để phương trình  x 1  m ln    2  m  ln x  có nghiệm thuộc vào đoạn  ;1 ?  e   e  Trang Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 A B C D Câu 20 (THPT Trần Phú - 2019) Có giá trị tham số m để phương trình x log 36 x  m log   có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x1.x2  72 x1.x2  1296  A B C D Câu 21 (Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019) Tập hợp giá trị thực tham số m để phương trình log 2019   x   log  x  m  1  có hai nghiệm thực phân biệt T   a; b  Tính 2019 S  2a  b A 18 Câu 22 Câu 23 B C 20 D 16 (THPT Cẩm Bình 2019) Có giá trị nguyên m log  x  3  m log x 3  16 có hai nghiệm thỏa mãn 2  x1  x2 để phương trình A 17 B 16 C 14 D 15 (Chun Hồng Văn Thụ-Hịa Bình 2019) Tập hợp số thực m để phương trình ln  x  mx  1  ln   x  x  3 có nghiệm nửa khoảng  a; b  Tổng a  b 10 22 B C D 3 (Cần Thơ 2019) Cho phương trình log 22 x  log x   log x  m , với m tham số thực A Câu 24 Số giá trị nguyên thuộc đoạn  2019; 2019 m để phương trình cho có nghiệm A 2021 B 2024 C 2023 D 2020 Câu 25 (Nam Định - 2019) Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình 2m x log3  x  1  log9 9  x  1  có hai nghiệm phân biệt   A m   1;  B m   2;  C m   1;    D m  1;0  Câu 26 (THPT Hoàng Hoa Thám - Hưng Yên 2019) Cho a , b số thực dương lớn 1, thay đổi thỏa mãn a  b  2019 để phương trình 5log a x.logb x  4log a x  3logb x  2019  ln có hai nghiệm phân biệt x1; x2 Biết giá trị lớn ln  x1.x2  số nguyên dương Tính S  m  2n A 22209 B 20190 C 2019 m n ln    ln   ; với m , n   7 D 14133 (Bỉm Sơn - Thanh Hóa - 2019) Xét số nguyên dương a , b cho phương trình a ln x  b ln x   có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 phương trình log x  b log x  a  có hai nghiệm phân biệt x3 , x4 thỏa mãn x1 x2  x3 x4 Tìm giá trị nhỏ S  2a  3b A S  33 B S  30 C S  17 D S  25 Câu 28 (THPT Thuận Thành - Bắc Ninh 2019) Có giá trị nguyên dương tham số m để  x  mx   phương trình log    x  mx   x  có hai nghiệm phân biệt?   x    A B C D Câu 29 (Chuyên Bắc Giang 2019) Số giá trị nguyên nhỏ 2018 tham số m để phương trình log  2018 x  m   log 1009 x  có nghiệm Câu 27 A 2018 B 2017 C 2020 D 2019 Câu 30 (Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An -2020) Có số ngun m để phương trình log3 3x  2m  log5 3x  m2 có nghiệm?     A B C D Câu 31 (Chuyên Hưng Yên - 2020) Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình log x  log x   2m   có nghiệm thực đoạn 1;27  Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 A m   0;2  B m   0;2 C m   2;4 D m   0;4  Câu 32 (Chuyên KHTN - 2020) Có giá trị nguyên tham số m để phương trình log32 x  m log9 x   m  có nghiệm x  1;9  A B C D Câu 33 (Chuyên KHTN - 2020) Có giá trị nguyên m để phương trình log  mx   log  x  1 vô nghiệm? Câu 34 A B C D (Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên - 2020) Số giá trị nguyên nhỏ 2020 tham số m để phương trình log  2020 x  m   log 1010 x  có nghiệm A 2020 B 2021 C 2019 D 2022 Câu 35 (Chuyên Quang Trung - 2020) Xét số nguyên dương a, b cho phương trình a ln x  b ln x   có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 phương trình 5log x  b log x  a  có hai nghiệm phân biệt x3 , x4 cho x1 x2  x3 x4 Tìm giá trị nhỏ S  2a  3b A 30 B 25 C 33 D 17 Câu 36 (Chuyên Thái Bình - 2020) Cho phương trình log x  5 m  1 log x  m  m  Biết phương trình có nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa x1  x2  165 Giá trị x1  x2 A 16 Câu 37 C 120 B 119 D 159 (Chuyên Thái Nguyên - 2020) Gọi m0 giá trị thực nhỏ tham số m cho phương trình  m  1 log 21  x  3   m   log  x  3  m   có nghiệm thuộc  3;6  Khẳng định 3 sau đúng? 4 5    10   B m0   1;  C m0   2;  D m0   5;  3    3  (Chuyên Vĩnh Phúc - 2020) Cho phương trình m ln  x  1  x   Biết tập hợp tất A Không tồn m0 Câu 38 giá trị tham số m để phương trình cho có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn  x1    x2 khoảng  a;   Khi a thuộc khoảng đây? A  3, 7;3,8  Câu 39 B  3, 6;3,  C  3,8;3,9  D  3,5;3,  (Đại Học Hà Tĩnh - 2020) Tìm tất giá trị tham số a để phương trình log x  a log3 x3  a   có nghiệm A Không tồn a B a  1 a   10 C a  D a  Câu 40 (Sở Ninh Bình 2020) Gọi m0 giá trị nhỏ tham số thực m cho phương trình  m  1 log 21  x     m   log  x    m   đúng? 4  A m0   1;  3  Câu 41 có nghiệm thuộc khoảng  2;  Khẳng định  10  B m0   2;   3  16  C m0   4;   3 5   D m0   5;    (Sở Yên Bái - 2020) Giả sử phương trình log x  (m  2)log x  2m  có hai nghiệm thực phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x1  x2  Giá trị biểu thức x1  x2 Câu 42 A B C D (Bỉm Sơn - Thanh Hóa - 2020) Tìm tất giá trị m để phương trình log 22 x  log x   m có nghiệm x  1;8 A  m  B  m  C  m  D  m  Trang Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 Câu 43 (Đơ Lương - Nghệ An - 2020) Tìm giá trị thực tham số m để phương trình log32 x  3log3 x  2m   có hai nghiệm thực x1 , x2 thỏa mãn  x1  3 x2  3  72 61 A m  B m  C Không tồn D m  2 Câu 44 (Đô Lương - Nghệ An - 2020) Số giá trị nguyên nhỏ 2020 tham số m để phương trình log  2020 x  m   log 1010 x  có nghiệm A 2022 B 2020 C 2019 D 2021 Câu 45 (Hậu Lộc Thanh Hóa 2020) Cho phương trình x me  10 x  m log  mx   2log  x  1   ( m tham số ) Có tất giá trị ngun m để phương trình cho có ba nghiệm thực phân biệt? A Vô số B 10 C 11 D  Câu 46  (Liên  xm log trường Nghệ An 2020) Cho phương trình 2 x  x2 x  x  3  log  x  m    với m tham số Tổng tất giá trị  tham số m để phương trình cho có ba nghiệm phân biệt A B C D Câu 47 (THPT Nguyễn Viết Xuân - 2020) Cho phương trình log  x    m   log x  3m  10  (với m tham số thực) Số giá trị nguyên tham số m để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt thuộc 1;81 A B C D Câu 48 (THPT Nguyễn Viết Xuân - 2020) Cho x, y hai số thực dương thỏa mãn x  y  Tổng tất giá trị nguyên tham số m để phương trình log3 nghiệm A 10 B x2  y  m  x  3x  y  m   có x y C D (Hải Hậu - Nam Định - 2020) Biết điều kiện cần đủ tham số m để phương trình a log m  m  x  x có nghiệm m   với a , b hai số nguyên dương b  Hỏi b a  b  b bao nhiêu? A 31 B 32 C 21 D 23 Câu 50 (Lương Thế Vinh - Hà Nội - 2020) Có giá trị nguyên tham số m để phương trình log 22 (4 x )  m log x  2m   có nghiệm thuộc đoạn 1;8 ? Câu 49   A B C D Câu 51 (Chuyên Biên Hòa - Hà Nam - 2020) Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị hình vẽ Có giá trị nguyên tham log 32  f  x   1  log 2  f  x   1   2m   log số m   5;5 cho phương trình f  x    2m  có nghiệm x   1;1 ? A B C D vô số Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 Dạng Phương trình mũ chứa tham số Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu (Mã 101 2018) Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m cho phương trình 16 x  m.4 x 1  5m  45  có hai nghiệm phân biệt Hỏi S có phần tử? A B C 13 D (Mã 104 2017) Tìm giá trị thực tham số m để phương trình x  2.3x 1  m  có hai nghiệm thực x1 , x2 thỏa mãn x1  x2  A m  B m  C m  D m  3 (Mã 102 2018) Gọi S tập hợp giá trị nguyên tham số m cho phương trình 25 x  m.5 x 1  m   có hai nghiệm phân biệt Hỏi S có phần tử A B C D (Mã 103 2018) Gọi S tất giá trị nguyên tham số m cho phương trình x  m.2 x1  2m   có hai nghiệm phân biệt Hỏi S có phần tử A B C D (Mã 110 2017) Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình x  x 1  m  có hai nghiệm thực phân biệt A m  0;   B m  ;1 C m  0;1 D m  0;1 (Mã 104 2018) Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m cho phương trình x  m.3x 1  3m  75  có hai nghiệm phân biệt Hỏi S có phần tử? A B C D 19 x (Chuyên Biên Hịa - Hà Nam - 2020) Cho phương trình  (2m  3).3x  81  ( m tham số thực) Giá trị m để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x12  x22  10 thuộc khoảng sau A 5;10 B 0;5 Câu D 15; C 10;15 x (Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2019) Cho phương trình m.16   m   x  m   1 Tập hợp tất giá trị dương m để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt khoảng  a; b  Tổng T  a  2b bằng: Câu A 14 B 10 C 11 D x x 1 (THCS - THPT Nguyễn Khuyến 2019) Phương trình  3.2  m  có hai nghiệm thực x1 , x2 thỏa mãn x1  x2  1 Giá trị m thuộc khoảng sau đây? A  5;0 Câu 10 B  7; 5 C  0;1 D  5;7  (THPT Lê Xoay Vĩnh Phúc 2019) Với giá trị tham số m để phương trình x  m x 1  m   có hai nghiệm x1 ; x2 thỏa mãn x1  x2  13 A m  B m  C m  D m  2 x x 1 Câu 11 (THPT Đoàn Thượng - Hải Dương 2019) Phương trình  m  2m  có hai nghiệm x1 , x thỏa mãn x1  x  A m  B m  C m  D m  Câu 12 (Chuyên Bắc Giang 2019) Tìm tất giá trị tham số m để phương trình 2 4.4 x  x   2m   x  x 1   6m  3 32 x  x   có hai nghiệm thực phân biệt A   m   B m   m   1 1 C m  1 m  D 1  m  2 Câu 13 (Chuyên Vĩnh Phúc 2019) Biết tập giá trị tham số m để phương trình  m  3 9x   m  1 3x  m   có hai nghiệm phân biệt khoảng  a; b  Tính tích a.b A B 3 C D Trang Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 Câu 14 Có tất số nguyên m để phương trình x  m.2 x  2m  2019  có hai nghiệm trái dấu? A 1008 B 1007 C 2018 D 2017  Câu 15 Cho phương trình  15  x    2m  1  15  x   Để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x1  x2  Ta có m thuộc khoảng nào? A  3;5  Câu 16 (Liên 2   B  1;1 Trường x Thpt   1  a    x C 1;3 D  ; 1 An 2019) Phương trình   có nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x1  x2  log 2 3 Tp Vinh Nghệ Khi a thuộc khoảng 3  3    A   ;   B  0;    C  ;    D   ;    2  2    Câu 17 (Chuyên Vĩnh Phúc 2019) Biết tập giá trị tham số m để phương trình m  3 x  m 1 3x  m 1  có hai nghiệm phân biệt khoảng a; b Tính tích a b A B  C D Câu 18 (Chuyên Trần Phú Hải Phòng 2019) Tìm tất giá trị mm để phương trình x  m.3 x  m   có hai nghiệm phân biệt A 2  m  B m  C m  2 D m  x x Câu 19 Xác định giá trị tham số m để phương trình   m     m  m   x  có hai nghiệm phân biệt? A m  2 B m  3 C m  1 D m  2 m  m Câu 20 (KTNL GV THPT Lý Thái Tổ 2019) Biết giá trị tham số m cho phương x   m  1 x   m  1  trình có hai nghiệm thực x1 , x2 thỏa mãn  x1   x2    12 Khi m0 thuộc khoảng sau B  9; +  C 1;  D  -2;  Câu 21 (Sở Phú Thọ 2019) Có giá trị nguyên tham số m để phương trình 16 x   m  1 x  3m   có hai nghiệm trái dấu? A (3;9) A B C D Câu 22 (Chuyên Thái Nguyên 2019) Gọi S tập hợp giá trị thực tham số m để phương trình x  m.2 x  2m   có nghiệm Tập  \ S có giá trị nguyên? A B C D x Câu 23 (THPT Nghĩa Hưng NĐ- 2019) Cho phương trình   2m  1 3x   4m  1  có hai nghiệm thực x1 , x2 thỏa mãn  x1   x2    12 Giá trị m thuộc khoảng A  9;    B  3;9  C  2;  D 1;3 (Đề Tham Khảo 2018) Có giá trị nguyên dương tham số m để phương trình 16 x  2.12 x  (m  2).9 x  có nghiệm dương? A B C D Câu 25 (THPT Ba Đình -2019) Có giá trị ngun tham số m để phương trình Câu 24 2 x  x  4.3 x  x  m   có nghiệm? A 27 B 25 C 23 D 24 Câu 26 (THPT-Thang-Long-Ha-Noi- 2019) Gọi  a ; b  tập giá trị tham số m để phương trình 2e x  8e x  m  có hai nghiệm thuộc khoảng  0; ln  Tổng a  b A B C 6 D 14 Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 Câu 27 (Sở Bắc Giang 2019) Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m để phương trình  Câu 28  x 1  m   x 1  có hai nghiệm dương phân biệt Số phần tử S A B C 10 D (Chuyên Thái Bình 2019) Tìm số giá trị nguyên tham số m   10;10  để phương trình   10  x2 m   10  x2  2.3x 1 có hai nghiệm phân biệt? B 15 A 14 C 13 x D 16 x 1 1 (Việt Đức Hà Nội 2019) Phương trình    m    2m   có nghiệm m nhận giá trị: 9 3 1 A m   B   m   C m   D m    m   2 Câu 30 (THPT Gang Thép Thái Nguyên 2019) Số giá trị nguyên tham số m để phương trình:  m  1 16 x   m  3 x  6m   có hai nghiệm trái dấu Câu 29 A B C D x x Câu 31 Phương trình   m.cos( x) có nghiệm Số giá trị tham số m thỏa mãn A Vô số B C D Câu 32 (Sở Hà Nội 2019) Cho phương trình x  m.2 x.cos  x   , với m tham số Gọi m0 giá trị m cho phương trình có nghiệm thực Khẳng định sau đúng? A m0   5; 1 B m0  5 C m0  1;0 D m0  Câu 33 (HSG Bắc Ninh 2019) Có giá trị nguyên tham số m để phương trình 8x  3x.4 x  3x  x  m3  x3   m  1 x có hai nghiệm phân biệt thuộc  0;10   Câu 34    A 101 B 100 C 102 D 103 (Chuyên Vĩnh Phúc 2019) Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình    e3m  e m  x   x  x  x có nghiệm      1 1  A  0; ln  B  ; ln  C  0;  D  ln 2;   2 e         Câu 35 (SP Đồng Nai - 2019) Gọi A tập tất giá trị thực tham số m cho tập nghiệm phương trình x.2 x  x  x  m  1  m  x  1 có hai phần tử Số phần tử A A B C D Vơ số x x 1 (Nguyễn Huệ- Ninh Bình- 2019)Giá trị m để phương trình   m  có nghiệm là: A m  B m  C m  D m  1 Câu 37 (THPT Thăng Long 2019) Gọi a; b tập hợp tất giá trị thực tham số m để phương Câu 36 trình 2e x  8e x  m  có hai nghiệm thuộc khoảng 0; ln 5 Giá trị tổng a  b A Câu 38 B C 6 D 14 (Chuyên Long An-2019) Giá trị tham số m thuộc khoảng sau để phương trình x  m.2 x 1  2m  có hai nghiệm x1 , x2 thoả mãn x1  x2  9  A m   ;5  B m   2; 1 C m  1;3 D m   3;5  2  Câu 39 (THPT Quỳnh Lưu- Nghệ An- 2019) Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m cho phương trình 16 x  m.4 x 1  5m  44  có hai nghiệm đối Hỏi S có phần tử? A B C D Trang Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 (THPT Hai Bà Trưng - Huế - 2019) Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m để phương trình x  2m.2 x  m   có hai nghiệm thực x1 , x2 cho x1  x2  Tập hợp S có phần tử? A Vơ số B C D Câu 41 (THPT Minh Khai - 2019) Giá trị thực tham số m để phương trình x   2m  3 x  64  có hai nghiệm thực x1 , x2 thỏa mãn  x1   x2    24 thuộc khoảng Câu 40 sau đây?  3    21 29   11 19  A  0;  B   ;0  C  ;  D  ;   2    2  2 2 Câu 42 (Chuyên - Vĩnh Phúc - 2019) Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình   e3 m  e m  x   x  x  x  có nghiệm  1     1  A  0;  B  0; ln  C  ; ln  D  ln 2;    e     2  Câu 43 (Chuyên Quang Trung- Bình Phước 2019) Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình x  m 1.2 x   có hai nghiệm x1 , x2 thoả mãn x1  x2  A m  R B m   2; m  1 2 C m   2 D m   2 Câu 44 (Chuyên Quang Trung- Bình Phước 2019) Cho hàm số y  f  x liên tục  có đồ thị hình vẽ   Tập hợp tất giá trị thực m để phương trình f e x  m có nghiệm thực A  0; 4 Câu 45 C 0  4;  D  4; (Chuyên Thái Bình - 2019) Tìm số giá trị nguyên tham số m   10;10  để phương trình  Câu 46 B 0; 4  10  x2 m   10  x2  2.3x 1 có hai nghiệm phân biệt A 14 B 15 C 13 D 16 (Thi thử cụm Vũng Tàu - 2019) Tổng tất giá trị nguyên m để phương trình 3x3 m3 x   x3  x2  24 x  m 3x3  3x  có nghiệm phân biệt A 34 B 27 C 38 D 45 Câu 47 (Chuyên ĐH Vinh- 2019) Cho số thực m hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ Phương trình f  x  2 x   m có nhiều nghiệm phân biệt thuộc đoạn  1; 2 ? A B C D Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 Câu 48 Câu 49 (THPT Thuận Thành - Bắc Ninh 2019) Gọi S tổng giá trị nguyên tham số m để phương trình x   x 3  m  6m có nghiệm x  1;3 Chọn đáp án A S  35 (Chuyên Bắc 1 1 x2 B S  20 Giang 2019) 1 1 x   m  2 9 2   Tập D S  21 m để phương trình  2m   có nghiệm  9   A   ;  C S  25 giá trị C   ;4 B 4;  D  4;      Câu 50 Cho hàm số f  x   3x 4   x  1 27  x – x  , phương trình f  x  x  3m   có số nghiệm nhiều giá trị nhỏ tham số m có dạng phân số tối giản) Tính T  a  b A T  B T  11 a a (trong a , b   b b C T  D T  13 1 1 x Câu 51 Có giá trị ngun tham số m để phương trình có nghiệm thực? A B phần tử? A B   m  3 31 1 x  2m   C Vô số D x y y   2   x  y Câu 52 (THPT Thăng Long 2019) Cho hệ phương trình  x 1 , m tham    m  2.2 y 1 y    số Gọi S tập giá trị m nguyên để hệ 1 có nghiệm Tập S có C D Câu 53 Cho a, b số thực thỏa mãn a  a  , biết phương trình a x  x  cos  bx  có a 2x x nghiệm phân biệt Tìm số nghiệm thực phân biệt phương trình a  2a  cos bx     A 28 B 14 C Câu 54 Cho hàm số bậc ba y  f ( x ) có bảng biến thiên sau Giá trị lớn m để phương trình e A e Câu 55 (Hoàng 4  15 B e3 Thám Hoa  x    2m  1  15  x 13 f ( x ) f ( x ) 7 f ( x )  2 D  m có nghiệm đoạn 0;2 15 13 - C e Hưng Yên 2019) D e5 Cho phương trình   ( m tham số ) Biết phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x1  x2  Khi m thuộc khoảng sau đây? A  3;5 Câu 56 B  1;1 C 1;3 D  ; 1 (THPT Minh Khai 2019) Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m để phương trình 5x  10  m 25x  có nghiệm Số tập S A B C 16 D 15 Câu 57 (Sở Quảng Trị 2019) Tìm tập hợp tất giá trị tham số m để phương trình 4x  x 1  m.2 x 2 x  3m   có nghiệm phân biệt Trang 10 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 A 1;   D  2;   B  ;1   2;   C  2;   2 Câu 58 Cho phương trình: x  x  x  m  x  x  x  x  m  Tập giá trị để bất phương trình có ba nghiệm phân biệt có dạng  a ; b  Tổng a  2b bằng: A Câu 59 (Chuyên  2x ĐH B Vinh- 2019)  Có C  số D nguyên m để phương trình x 9.3  m x  x   3m  3   có nghiệm thực phân biệt? A Vô số B C Câu 60 Có giá trị nguyên tham số D m  2019;2019 để phương trình x 1 mx  2m 1   có nghiệm thực phân biệt? x 1 x2 A 4038 B 2019 C 2017 D 4039 Câu 61 (Chuyên Hưng Yên - 2020) Gọi S tập hợp giá trị tham số m cho hai phương trình x   3m m  3x  x  x  có nghiệm chung Tính tổng phần tử S 2019 x  CÂU 62 (Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quảng Nam - 2020) Giá trị tham số m để phương trình x  m.2 x 1  2m  có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn x1  x2  A m  B m  C m  D m  A B C D (Chuyên Chu Văn An - 2020) Tìm m để phương trình x  x 1  m  có hai nghiệm trái dấu A m  B m  C 1  m  D  m  Câu 64 (Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - 2020) Có giá trị nguyên dương tham số m để phương trình x  2.6 x 1   m  3 x  có hai nghiệm phân biệt? Câu 63 A 35 B 38 C 34 D 33 Câu 65 (ĐHQG Hà Nội - 2020) Gọi S tập hợp số nguyên m cho phương trình 4x  m.2x 1  3m  500  có nghiệm phân biệt Hỏi tập S có phần tử A B C D Câu 66 (ĐHQG Hà Nội - 2020) Tìm điều kiện tham số a để phương trình sau có nghiệm: 91 1 x   a   31 1 x  2a   Hãy chọn đáp án nhất? 64 64 50 B  a  C  a  Câu 67 (ĐHQG Hà Nội - 2020) Điều kiện m 72 x  x 1  2 x 1  2020 x  2020 có nghiệm :   x   m   x  2m   A m  3 B 2  m  C 1  m  A  a  D  a  để hệ bất 50 phương trình D m  2 Câu 68 (Sở Phú Thọ - 2020) Cho phương trình 16  2.4  10  m ( m tham số) Số giá trị nguyên tham m   10;10 để phương trình cho có hai nghiệm thực phân biệt x2 A Câu 69 B x 1 C (Sở Hà Tĩnh - 2020) Gọi S tập nghiệm phương trình  x  x  D  3 2x  m  (với m tham số thực) Có tất giá trị nguyên m   2020; 2020 để tập hợp S có hai phần tử? A 2094 B 2092 C 2093 D 2095 Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang 11 NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 Câu 70 (Sở Ninh Bình 2020) Cho hai số thực a  , b  Gọi x1 , x2 hai nghiệm phương trình  xx  a b  Trong trường hợp biểu thức S     x1  x2 đạt giá trị nhỏ nhất, khẳng định  x1  x2  đúng? x x 1 3 3 3 A a  b B a  b C a  b D a  b (Sở Bắc Ninh - 2020) Gọi S tập tất giá trị m để phương trình 16 x  6.8x  8.4 x  m.2 x1  m2  có hai nghiệm phân biệt Khi S có A tập B Vơ số tập C tập D 16 tập Câu 72 (Lý Nhân Tông - Bắc Ninh - 2020) Tìm tập hợp giá trị tham số thực m để phương trình x    m  x  m  có nghiệm thuộc khoảng  0;1 Câu 71 A 3; 4 Câu 73 B  2;  C  2;  D  3;  (Nguyễn Huệ - Phú Yên - 2020) Có giá trị nguyên m   2019; 2020  cho hệ phương trình sau có nghiệm  A 2017 Câu 74  4  9.3x2  y   x  y y  x   ?  2 x   y  x  m B 2021 C 2019 D 2020 (Nguyễn Trãi - Thái Bình - 2020) Tính tổng tất nghiệm phương trình e thuộc đoạn  0;50   sin( x  )  tan x 2671 1853 2475 2653 B C D 2 2 (Trần Phú - Quảng Ninh - 2020) Tìm tập hợp giá trị tham số m để phương trình (ẩn A Câu 75 x ): 3log2 x   m  3 3log2 x  m2   có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn: x1 x2  A  1;   \ 0 C  \  1;1 B  0;   D  1;   Dạng Phương trình kết hợp mũ logarit chứa tham số Câu (Mã 103 -2019) Cho phương trình  log32 x  log x  1 x  m  ( m tham số thực) Có tất giá trị ngun dương m để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt? A Vô số B 124 C 123 D 125 Câu  (Mã 102 - 2019) Cho phương trình log 22 x  3log x   3x  m  ( m tham số thực) Có tất giá trị nguyên dương m để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt? A vơ số B 81 C 79 D 80 Câu (Mã 104 2019) Cho phương trình  log 32 x  log x  1 x  m  ( m tham số thực) Có tất giá trị nguyên dương m để phương trình có hai nghiệm phân biệt? A 64 B Vô số C 62 D 63   x  m  ( m tham số thực) Có tất Câu (Mã 101 2019) Cho phương trình log 22 x  log x  Câu giá trị nguyên dương m để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt? A 49 B 47 C Vô số D 48 x (Mã 102 2018) Cho phương trình  m  log ( x  m ) với m tham số Có giá trị nguyên m   15;15  để phương trình cho có nghiệm? A 15 B 16 C D 14 Trang 12 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 Câu (Mã 101 2018) Cho phương trình 5x  m  log  x  m  với m tham số Có giá trị nguyên m   20; 20  để phương trình cho có nghiệm? Câu A 19 B C 21 D 20 x (Mã 103 -2018) Cho phương trình  m  log  x  m  với m tham số Có giá trị nguyên m   25; 25 để phương trình cho có nghiệm? Câu A B 25 C 24 D 26 x Cho phương trình  m  log  x  m   với m tham số Có giá trị nguyên tham số m   20; 20  để phương trình cho có nghiệm thực? Câu A 20 B 21 C 18 D 19 (Mã 104 2018) Cho phương trình x  m  log  x  m  với m tham số Có giá trị nguyên m   18;18  để phương trình cho có nghiệm? A B 19 C 17 D 18 x Câu 10 (Chuyên Nguyễn Du-ĐăkLăk 2019) Cho phương trình  m  log  x  m  Có giá trị m nguyên khoảng  20; 20  để phương trình có nghiệm? A 15 B 19 C 14 Câu 11 Tổng tất giá trị tham số m để phương trình D 17 x2  x  5 m2  log x2 4 x 6  m  1 có nghiệm A 2 B D C Câu 12 Tổng tất giá trị tham số m để phương trình x  x 1 x  m  log x2 2 x 3  x  m   có ba nghiệm phân biệt là: A B C D Câu 13 (Chuyên Lam Sơn - 2020) Có giá trị nguyên tham số a đoạn  10;10 để phương trình e x  a  e x  ln 1  x  a   ln 1  x  có nghiệm Câu 14 A B 10 C D 20 (Chuyên Sơn La - 2020) Có giá trị nguyên tham số m thuộc  2020; 2020  để phương trình e x  ln  x  2m   2m có nghiệm? A 2019 Câu B 2020 C 2021 D 4039 Dạng Phương trình mũ – logarit chứa nhiều ẩn (Đề Minh Họa 2020 Lần 1) Có cặp số nguyên  x ; y  thỏa mãn  x  2020 log 3 x  3  x  y  y ? Câu A 2019 B C 2020 D (Đề Tham Khảo 2020 Lần 2) Có số nguyên x cho tồn số thực y thỏa mãn log ( x  y )  log  x  y  ? Câu A B C D Vô số (Mã 103 - 2020 Lần 2) Có cặp số nguyên dương  m; n  cho m  n  10 ứng với   cặp  m; n  tồn số thực a   1;1 thỏa mãn 2a m  n ln a  a  ? Câu A B C 10 D (Mã 101 - 2020 Lần 2) Có cắp số nguyên dương  m, n  cho m  n  14 ứng với   cặp  m, n  tồn ba số thực a   1;1 thỏa mãn 2a m  n ln a  a  ? A 14 B 12 C 11 D 13 Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang 13 NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 Câu (Mã 104 - 2020 Lần 2) Có cặp số nguyên dương (m, n) cho m  n  12 ứng với Câu cặp (m, n) tồn số thực a  (1,1) thỏa mãn a m  n ln( a  a  1) ? A 12 B 10 C 11 D (Chuyên Biên Hòa - Hà Nam - 2020) Có tất giá trị thực tham số m   1;1 cho phương trình log m 1  x  y   log  x  y   có nghiệm nguyên  x; y  nhất? Câu A B C D (Chuyên Lương Văn Tỵ - Ninh Bình - 2020) Có số ngun y để tồn số thực   2 x thỏa mãn log11  3x  y   log x  y ? Câu A B C D vô số (Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quảng Nam - 2020) Có cặp số thực  x; y  thỏa mãn đồng thời điều kiện Câu x  x 3  log3  y   5 A B (Chuyên Bến Tre - 2020) Giả sử y  y    y  3  ? C  x0 ; y0  D nghiệm phương trình x 1  x sin  x 1  y  1   x  sin  x 1  y  1 Mệnh đề sau đúng? A x0  Câu 10 B 2  x0  C  x0  D 5  x0  2  x; y  (Chuyên Lào Cai - 2020) Có cặp số nguyên thỏa mãn  x  4000 5  25 y  y   x  log5  x  1  ? A B C D Câu 11 (Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - 2020) Có ( x; y ) với x , y nguyên  2y   2x 1   x, y  2020 thỏa mãn  xy  x  y   log     x  y  xy   log  ?  x3   y2 A 2017 B 4034 C D 2017.2020 Câu 12 (Chuyên Sơn La - 2020) Cho x số thực dương y số thực thỏa mãn x x  log 14  ( y  2) y   Giá trị biểu thức P  x  y  xy  2020 A 2022 B 2020 C 2021 D 2019 y2 Câu 13 (Sở Hưng Yên - 2020) Cho phương trình log3 3x  x    y  x  x  Hỏi có bao   nhiêu cặp số  x; y   x  2020 ; y   thỏa mãn phương trình cho? A B C Câu 14 (Sở Phú Thọ - 2020) Có cặp số nguyên  D x ; y   thỏa mãn  x  2021  y  log x  y 1  x  y ? A 2020 B C 2019 D 10 Câu 15 (Sở Bắc Ninh - 2020) Có cặp số nguyên dương  x; y  x y thảo mãn  x   1   x  1  x , với x  2020 ? x y A 13 B 15 C D 3 Câu 16 (Sở Bình Phước - 2020) Biết a, b số thực cho x  y  a.103 z  b.10 z , đồng thời x , y, z số số thực dương thỏa mãn log  x  y   z log  x  y   z  Giá trị 1  thuộc khoảng a b A (1;2) B (2;3) Câu 17 C (3; 4) D (4;5) (Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - 2020) Có cặp số nguyên  x; y  thỏa mãn  y  2020 3x  3x   y  log y Trang 14 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 A 2020 B C D Câu 18 (Đô Lương - Nghệ An - 2020) Giả sử a, b số thực cho x  y  a.103 z  b.10 z với số thực dương Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 x, y, z thỏa mãn log( x  y )  z log( x  y )  z  Giá trị a  b 25 31 31 29 A  B  C D 2 2 (Kim Liên - Hà Nội - 2020) Có số hữu tỉ a thuộc đoạn  1;1 cho tồn số thực b thỏa mãn 2a 4a 1 log 1  a  b2  2b   a  a  a  a 1 1  A B C D Vô số (Lê Lai - Thanh Hóa - 2020) Có cặp số nguyên  x ; y  thoả mãn x  y  0;  20  x  20 log  x  y   x  y  xy  x  y  ? A 19 B C 10 D 41 (Thanh Chương - Nghệ An - 2020) Cho số thực x , y thỏa mãn x  , y  log x log y  log x log y   log xy   Giá trị biểu thức P  x  y gần với số số sau A B C 10 D (Tiên Lãng - Hải Phịng - 2020) Có cặp số nguyên dương  x; y  với x  2020 thỏa mãn  x  y   1  y   log  x  1 A 1010 B 2020 C D BẠN HỌC THAM KHẢO THÊM DẠNG CÂU KHÁC TẠI https://drive.google.com/drive/folders/15DX-hbY5paR0iUmcs4RU1DkA1-7QpKlG?usp=sharing Theo dõi Fanpage: Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ Hoặc Facebook: Nguyễn Vương  https://www.facebook.com/phong.baovuong Tham gia ngay: Nhóm Nguyễn Bào Vương (TÀI LIỆU TỐN)  https://www.facebook.com/groups/703546230477890/ Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương  https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber Tải nhiều tài liệu tại: http://diendangiaovientoan.vn/ ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU SỚM NHẤT NHÉ! Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang 15 ... Dạng Phương trình mũ chứa tham số Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu (Mã 101 2018) Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m cho phương trình 16 x  m.4 x 1  5m  45  có hai nghiệm phân biệt Hỏi. .. Có Câu 12 giá trị nguyên tham số m   2 019; 2 019? ?? để phương trình (*) có nghiệm? A 2021 B 2 019 C 4038 D 2020 Câu 14 (Đề Tham Khảo 2017) Hỏi có giá trị m nguyên  2017; 2017 để phương trình. ..  Dạng Phương trình kết hợp mũ logarit chứa tham số Câu (Mã 103 -2 019) Cho phương trình  log32 x  log x  1 x  m  ( m tham số thực) Có tất giá trị nguyên dương m để phương trình cho có hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 19 phương trình mũ logarit chứa tham số câu hỏi , Chuyên đề 19 phương trình mũ logarit chứa tham số câu hỏi