Chuyên đề 19 phương trình mũ logarit câu hỏi

9 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 21:00

TÀI LIỆU ƠN THI THPTQG 2021 PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT Chuyên đề 19 TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH TRUNG BÌNH MỨC 5-6 ĐIỂM Dạng Phương trình logarit Phương trình logarit + Nếu a  0, a  1: log a x  b  x  ab + Nếu a  0, a  1: log a f  x   log a g  x   f  x   g  x  + Nếu a  0, a  1: log a f  x   g  x   f  x   a g x (mũ hóa) Dạng 1.1 Phương trình Câu (Đề Minh Họa 2020 Lần 1) Nghiệm phương trình log3  x 1  là: Câu (Mã 101 - 2020 Lần 1) Nghiệm phương trình log  x  1  Câu A x  B x  C x  (Mã 102 - 2020 Lần 1) Nghiệm phương trình log  x  1  Câu A x  10 B x  C x  D x  (Mã 103 - 2020 Lần 1) Nghiệm phương trình log  x    là: D x  10 Câu A x  B x  C x  11 (Mã 104 - 2020 Lần 1) Nghiệm phương trình log  x    A x  11 D A x  B x  B x  10 C x  C x  D x  D x  10 Câu (Mã 102 - 2020 Lần 2) Nghiệm phương trình log  x    Câu A x  41 B x  23 C x  D x  16 (Mã 103 - 2020 Lần 2) Nghiệm phương trình log  x    là: A x  B x  19 C x  38 D x  26 Câu (Mã 104 - 2020 Lần 2) Nghiệm phương trình log  x    Câu A x  18 B x  25 C x  39 D x  (Mã 101 - 2020 Lần 2) Nghiệm phương trình log ( x  8)  A x  17 Câu 10 B x  24 B 0;1 B x  80 C x  82 D x  63 B x  3 C x  4 D x  (Mã 102 2018) Tập nghiệm phương trình log  x  1   A  10; 10 Câu 14 D 1 (Mã 110 2017) Tìm nghiệm phương trình log2 1  x   A x  Câu 13 C 1; 0 (Đề Minh Họa 2017) Giải phương trình log ( x  1)  A x  65 Câu 12 D x  40 (Đề Tham Khảo 2019) Tập nghiệm phương trình log  x  x    : A 0 Câu 11 C x   B 3;3 C 3 D 3 (Mã 104 2017) Tìm nghiệm phương trình log  x    A x  11 B x  13 C x  21 D x  Facebook Nguyễn Vương  https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 Câu 15 (Mã 103 2018) Tập nghiệm phương trình log ( x  7)  A 4 Câu 16 B 4 (Mã 105 2017) Tìm nghiệm phương trình log 25  x  1  A x  Câu 18 25 C x  B 0;1 25  D 0 C 0 C x  B 87 D 1 29 D x  11   (Chuyen Phan Bội Châu Nghệ An 2019) Tập nghiệm phương trình log x  x   B {  2;4} C {4} D {  2} (Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai 2019) Cho phương trình log (2 x  1)  log ( x  2) Số C D (Chuyên Sơn La 2019) Tập nghiệm phương trình log3  x  x   B 1; 3 C 0 D 3 (THPT Quỳnh Lưu Nghệ An 2019) Tập hợp số thực m để phương trình log x  m có nghiệm thực A  0;   Câu 25 11 (Chuyên Vĩnh Phúc 2019) Phương trình log 3 x  2  có nghiệm là: A 1; 3 Câu 24 D x  C 1;0 nghiệm thực phương trình là: A B Câu 23 29 (THPT Cù Huy Cận 2019) Tập nghiệm phương trình log3  x  x  3  là: A  Câu 22 B x  87 B 0;1 A x  Câu 21 C x   A 1;0 Câu 20 B x  (THPT Ba Đình 2019) Tập nghiệm phương trình log3 x  x   A 1 Câu 19 23 D x  6 (Chuyên Vĩnh Phúc 2019) Phương trình log  x    có nghiệm A x  Câu 17 D {4;4} C { 15; 15} (Chuyên Bắc C  B  ;0  Giang 2019) Tổng bình D  0;   phương nghiệm phương trình log  x  x    2 A B C 13 D Câu 26 (THPT-Thang-Long-Ha-Noi- 2019) Tổng nghiệm phương trình log x  log  A Câu 27 D B 1;  4   2  2  C  ;    D 1; 4   (THPT Yên Phong Bắc Ninh 2019) Nghiệm nhỏ phương trình log5 x2  3x   A  Câu 29 C (THPT-Thang-Long-Ha-Noi 2019) Tập nghiệm phương trình log 0,25  x  3x   1 là: A 4 Câu 28 B B a C D (Sở Hà Nội 2019) Số nghiệm dương phương trình ln x   Trang Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 A B C D Câu 30 (Chuyên Hạ Long 2019) Số nghiệm phương trình ( x  3) log (5  x )  Câu 31 A B C D (THPT Yên Khánh - Ninh Bình - 2019) Tổng tất nghiệm phương trình  2x  x   log x  x    2  17 19 B C D 2 (Chuyên ĐHSP Hà Nội 2019) Tập hợp số thực m để phương trình log x  m có nghiệm A Câu 32 thực A  0;   B  0;   C  ;0  D  Dạng 1.2 Biến đổi đưa phương trình Câu (Mã 103 - 2020 Lần 2) Hàm số y  log a x y  logb x có đồ thị hình bên y y  log b x y  log a x x O x1 x2 Đường thẳng y  cắt hai đồ thị điểm có hồnh độ x1; x2 Biết x1  x2 Giá trị a b A B C D (Đề Tham Khảo 2017) Tìm tập nghiệm S phương trình log  x  1  log  x  1  Câu  A S  3 Câu B S   10; 10 B x  D S  4 C x  1 D x  (Mã 105 2017) Tìm tập nghiệm S phương trình log  x  1  log  x  1  A S  3 Câu C S  3;3 (Mã 103 - 2019) Nghiệm phương trình log  x  1   log  x  1 A x  Câu  B S  4 C S  1 D S  2 (Mã 101 - 2019) Nghiệm phương trình log  x  1   log  x  1 A x  B x  C x  D x  3 Câu (Mã 104 - 2019) Nghiệm phương trình log3  2x  1   log3  x 1 Câu A x  B x  2 C x  D x  (Mã 102 -2019) Nghiệm phương trình log  x  1   log  x  1 Câu A x  (THPT Lê Quy B x  Đôn Điện C x  Biên 2019) Số D x  2 nghiệm phương trình ln  x  1  ln  x  3  ln  x   Câu A B C Tìm số nghiệm phương trình log x  log ( x  1)  D A D B C Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 Câu 10 (HSG Bắc Ninh 2019) Số nghiệm phương trình log   x   log x   A B C D Câu 11 (THPT Đoàn Thượng - Hải Dương - 2019) Tìm tập nghiệm S phương trình: log  x  1  log  x  1  A S  3 Câu 12 B S  1 D S  4 (Sở Bắc Giang 2019) Phương trình log x  log  x  1  có tập nghiệm A S  1;3 Câu 13 C S  2 B S  1;3 C S  2 (THPT Gang Thép Thái Nguyên log ( x  1)  log ( x  2)  log5 125 2019) Tổng D S  1 nghiệm phương trình  33  33 B C D 33 2 (THPT Ngô Sĩ Liên Bắc Giang 2019) Tập nghiệm phương trình log x  log ( x  3)  A Câu 14 A S  4 Câu 15 B S  1, 4 D S  4,5 (Chuyên Thái Nguyên 2019) Số nghiệm phương trình log x  log  x    log A Câu 16 C S  1 B C D   x   0;  , biết log  sin x   log  cos x   2  2 (Chuyên Sơn La 2019) Cho  log n  1 Giá trị n A B C 2 Câu 17 (Mã 110 2017) Tìm tập nghiệm S phương trình log log  sin x  cos x    x  1  log  x  1  D  A S  3 B S   5;   C S   Câu 18 (THPT    13  D S       Hàm Rồng Thanh Hóa 2019) Số nghiệm phương trình log  x  x   log  x  3  A Câu 19 (Đề Tham B Khảo 2018) Tổng log x.log x.log 27 x.log 81 x  80 A B Câu 20 giá C trị tất D nghiệm C D phương trình 82 (VTED 2019) Nghiệm phương trình log x  log x  log A x  Câu 21 (THPT Lê trình log A 2 B x  3 Quý Dôn  x  1  log  x Dà Gọi S Nẵng -2019) nghiệm D x  C x  tập    Số phần tử tập S B C D Trang Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ phương TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 Câu 22 (Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa Số 2019) nghiệm thục phương trình 3log  x  1  log  x    A B C D Câu 23 (Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019) Tổng nghiệm phương trình log  x    log3  x    S  a  b (với a , b số nguyên) Giá trị biểu thức Q  a.b A B C D Dạng Phương trình mũ Phương pháp đưa số Phương trình mũ + Nếu a  0, a  a + Nếu a chứa ẩn a + a f  x b g x f  x f  x  log a a a a f  x g x g x  f  x  g  x a    a  1  f  x   g  x       f  x  g  x  log a b g x  f  x   log a b.g  x  (logarit hóa) Dạng 2.1 Phương trình Câu (Đề Tham Khảo 2020 Lần 2) Nghiệm phương trình 3x1  27 A x  B x  C x  D x  Câu (Mã 101 - 2020 Lần 1) Nghiệm phương trình 3x1  là: A x  2 B x  C x  Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu (Mã 102 - 2020 Lần 1) Nghiệm phương trình  A x  3 B x  C x  D x  4 x1 (Mã 103 - 2020 Lần 1) Nghiệm phương trình  A x  B x  C x  2 (Mã 104 - 2020 Lần 1) Nghiệm phương trình 3x2  27 A x  2 B x  1 C x  x 4 x2 D x  1 D x  x  (Mã 102 - 2020 Lần 2) Nghiệm phương trình A x  16 B x   16 C x  4 (Mã 101 - 2020 Lần 2) Nghiệm phương trình 2 x 3  x A x  B x  8 C x  D x  D x  3 x (Mã 104 - 2020 Lần 2) Nghiệm phương trình  A x  2 B x  C x  4 D x  x1  27 (Mã 101 - 2019) Nghiệm phương trình: A x  B x  C x  D x  x1 (Mã 102 - 2019) Nghiệm phương trình  27 A B C x1 Câu 11 Tìm nghiệm phương trình  27 A x  10 B x  C x  x1 Câu 12 (Mã 104 2018) Phương trình  125 có nghiệm A x  B x  C x  Câu 10 D x  3 x D D x  D x  Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 Câu 13 Câu 14 (Mã 101 2018) Phương trình 22 x1  32 có nghiệm A x  B x  C x  2 D x  (Mã 104 - 2019) Nghiệm phương trình 22 x1  32 17 A x  B x  C x  2 D x  (Mã 103 - 2019) Nghiệm phương trình 22 x1  A x  B x  C x  D x  2 x Câu 16 (Mã 104 2017) Tìm tất giá trị thực m để phương trình  m có nghiệm thực A m  B m  C m  D m  Câu 15 Câu 17 Câu 18 2x x  (THPT An Lão Hải Phịng 2019) Tìm tập nghiệm S phương trình  1  1 A S   B S  0;  C S  0;2 D S  1;    2  2 (Chuyên Bắc Ninh 2019) Tìm tập nghiệm S phương trình x1  A S  4 Câu 19 B S  1 (Liên Trường Thpt Tp Vinh Nghệ An 2019) Phương trình nghiệm? A Câu 20 C S  3 B D S  2   x  x 6  log2 128 có D C (THPT - Yên Định Thanh Hóa 2019) Tập nghiệm S phương trình 3x A S  1;3 B S  3;1 C S  3; 1 2 x  27 D S  1;3 (THPT Quỳnh Lưu Nghệ An 2019) Số nghiệm thực phân biệt phương trình e x  là: A B C D x Câu 22 (Sở Ninh Bình 2019) Phương trình   có tập nghiệm Câu 21 A S  3 B S  2 C S  0 D S  2 (THCS - THPT Nguyễn Khuyến 2019) Họ nghiệm phương trình 4cos x       A k ; k  B   k ; k    C k 2 ; k  D   k ; k        x Câu 24 (Chuyên Lê Thánh Tông 2019) Cho biết  12  , tính giá trị biểu thức Câu 23 P 3 x 1 A 31  8.9 x 1  19 B 23 D 15 C 22 (Chuyên Bắc Ninh 2019) Tính tổng tất nghiệm phương trình 22 x 5 x   5 A  B 1 C D 2 x 1 Câu 26 Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình  2m  m   có nghiệm 3  1   3 A m   1;  B m   ;    C m   0;    D m   1;  2  2   2 Câu 25   Câu 27 Cho a, b hai số thực khác 0, biết:    125  a  ab   625  3a 8 ab Tỉ số a là: b Trang Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 8 A B C D 4 21 Câu 28 Tổng nghiệm phương trình x 2 x1  A B  C Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu D (KTNL GV Thuận Thành Bắc Ninh 2019) Phương trình 22 x nghiệm A B C 1 2x (THPT Ngơ Sĩ Liên Bắc Giang 2019) Phương trình A B C 1 2 5 x  5 x   có tổng tất D   25 có tổng tất nghiệm D  2 (Sở Bắc Ninh 2019) Phương trình x 5 x   49 có tổng tất nghiệm 5 A  B C 1 D 2 Dạng 2.2 Biến đổi đưa phương trình Tập nghiệm phương trình: x1  x1  272 A 3; 2 B 2 C 3 D 3;5 Câu 1 (HKI-NK HCM-2019) Phương trình 27 x 3     3 A 1;7 Câu B 1; 7 x 2 có tập nghiệm C 1;7 D 1; 7 (THPT Quỳnh Lưu- Nghệ An- 2019) Phương trình 3x.2x1  72 có nghiệm A x  B x  C x  D x  2 x  x 3 Câu 1 (Chuyên Bắc Giang 2019) Nghiệm phương trình   5 A x  1; x  B x  1; x  2 C x  1; x   x 1 D Vô nghiệm Câu 1 Tập nghiệm phương trình   7 A 1 Câu Câu x  x 3  x 1 B 1; 2 Tổng nghiệm phương trình x A 6 B 5 C 1; 4 2 x D 2  82  x C D (SGD Điện Biên - 2019) Gọi x1 , x2 hai nghiệm phương trình x 1 1   7 x  x 3 Khi x12  x22 bằng: A 17 Câu Câu B C 1 Tổng bình phương nghiệm phương trình 53 x 2    5 A B C Nghiệm phương trình 27 x1  x 1 A x  B x  3 C x  2 D x D D x  Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang NGUYỄN BẢO VƯƠNG - 0946798489 2 Câu 10 (THPT Lương Văn Tụy - Ninh Bình - 2018) Giải phương trình  2,5    5 A x  B x  C x  D x  x 1 x 7 Câu 11 (THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Tĩnh - 2018) Phương trình x 4 1   9 x 1 có hai nghiệm x1 , x2 Tính x1x2 A 6 Câu 12 B 5 D 2 C (Sở Quảng Nam - 2018) Tổng nghiệm phương trình A B 5 C x2  x 8 2 x D 6 x Câu 13 Câu 14 1 (THPT Thăng Long - Hà Nội - 2018) Tập nghiệm phương trình x  x    2  2  1  3 A 0;  B 0;  C 0; 2 D 0;   3  2  2  (THPT Hải An - Hải Phòng - 2018) Tìm nghiệm phương trình  A x  B x  1  log   x1  2 2  3 25  15 3 C x   D x  Câu 15 (THPT Kim Liên - Hà Nội - 2018) Tính tổng S  x1  x2 biết x1 , x2 giá trị thực thỏa mãn đẳng thức x  x 1 1   4 x 3 A S  5 B S  C S  D S  Câu 16 (Chuyên Hùng Vương - Bình Dương - 2018) Tập nghiệm S phương trình x 4 7     7 4 x1  16  49 1    A S    Câu 17 B S  2  1   2  C S    ; 1  ;2   D S    (THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội - 2018) Tích nghiệm phương trình  52  x 1   52  x 1 x 1 A 2 B 4 C D Câu 18 (THCS&THPT Nguyễn Khuyến - Bình Dương - 2018) Giải phương trình 42 x 3  84 x A x  B x  C x  D x  BẠN HỌC THAM KHẢO THÊM DẠNG CÂU KHÁC TẠI https://drive.google.com/drive/folders/15DX-hbY5paR0iUmcs4RU1DkA1-7QpKlG?usp=sharing Theo dõi Fanpage: Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ Hoặc Facebook: Nguyễn Vương  https://www.facebook.com/phong.baovuong Tham gia ngay: Nhóm Nguyễn Bào Vương (TÀI LIỆU TỐN)  https://www.facebook.com/groups/703546230477890/ Trang Fanpage Nguyễn Bảo Vương  https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/ TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2021 Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương  https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber Tải nhiều tài liệu tại: http://diendangiaovientoan.vn/ ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU SỚM NHẤT NHÉ! Facebook Nguyễn Vương https://www.facebook.com/phong.baovuongTrang ...  Câu 22 B x  87 B 0;1 A x  Câu 21 C x   A 1;0 Câu 20 B x  (THPT Ba Đình 2 019) Tập nghiệm phương trình log3 x  x   A 1 Câu 19 23 D x  6 (Chuyên Vĩnh Phúc 2 019) Phương trình. .. x  2 B x  C x  Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu (Mã 102 - 2020 Lần 1) Nghiệm phương trình  A x  3 B x  C x  D x  4 x1 (Mã 103 - 2020 Lần 1) Nghiệm phương trình  A x  B x  C... 21 Câu 28 Tổng nghiệm phương trình x 2 x1  A B  C Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu D (KTNL GV Thuận Thành Bắc Ninh 2 019) Phương trình 22 x nghiệm A B C 1 2x (THPT Ngô Sĩ Liên Bắc Giang 2 019)
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 19 phương trình mũ logarit câu hỏi , Chuyên đề 19 phương trình mũ logarit câu hỏi