Giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi nợ tồn đọng tại ngân hàng chính sách xã hội huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang

97 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 19:28

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––– TRỊNH VĂN KHÁNH GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU HỒI NỢ TỒN ĐỌNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HIỆP HỊA, TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2013 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––– TRỊNH VĂN KHÁNH GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU HỒI NỢ TỒN ĐỌNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Quang Tuấn THÁI NGUYÊN - 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ cho học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 12 năm 2013 Tác giả Trịnh Văn Khánh Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Ket-noi.com kho tai lieu mien phi ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu thu hồi nợ tồn đọng Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hiệp Hịa, tỉnh Bắc Giang”, tơi nhận hướng dẫn giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể; xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo Khoa Sau đại học trường Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Bùi Quang Tuấn - người định hướng, bảo, dìu dắt tơi q trình học tập nghiên cứu đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đồng nghiệp cung cấp số liệu khách quan, có ý kiến góp ý quý báu, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực đề tài Cuối với lòng biết ơn sâu sắc xin dành cho gia đình, bạn bè giúp đỡ nhiều vật chất tinh thần để thân hồn thành chương trình học tập đề tài nghiên cứu Thái Nguyên, tháng 12 năm 2013 Tác giả Trịnh Văn Khánh Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đóng góp đề tài Bố cục luận văn Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THU HỒI NỢ TỒN ĐỌNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 1.1 Khái niệm, nội dung thu hồi nợ tồn đọng 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Các nguyên nhân dẫn đến nợ tồn đọng 1.1.3 Một số nội dung xử lý nợ tồn đọng 11 1.2 Thu hồi nợ tồn đọng hệ thống NHCSXH 18 1.2.1 Mơ hình hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội 18 1.2.2 Thực trạng nợ tồn đọng Ngân hàng Chính sách xã hội 33 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Các câu hỏi đặt đề tài 36 2.2 Phương pháp nghiên cứu 36 2.2.1 Luận văn áp dụng cách tiếp cận lý luận sử dụng phương pháp nghiên cứu truyền thống 36 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Ket-noi.com kho tai lieu mien phi iv 2.2.2 Luận văn sử dụng nguồn liệu thứ cấp ấn phẩm công bố, dự liệu dùng báo cáo nội không công bố 37 2.2.3 Luận văn sử dụng phương pháp vấn với chuyên gia 37 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 37 2.3.1 Dư nợ hạn 37 2.3.2 Tỷ lệ nợ hạn 38 2.3.3 Lãi tồn đọng 38 2.3.4 Dư nợ tồn đọng lãi 39 2.3.5 Dư nợ bị xâm tiêu, chiếm dụng 39 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu thu hồi nợ tồn đọng 34 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ THU HỒI NỢ TỒN ĐỌNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HIỆP HỒ 41 3.1 Đặc điểm, tình hình hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hiệp Hoà 41 3.1.1 Tổng quan tình hình kinh tế, xã hội huyện Hiệp Hồ 41 3.1.2 Tình hình hoạt động tín dụng sách địa bàn huyện Hiệp Hồ 41 3.1.3 Một số hoạt động nghiệp vụ đặc trưng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hiệp Hoà 42 3.2 Tình hình nợ tồn đọng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hiệp Hồ 43 3.2.1 Nợ hạn 43 3.2.2 Lãi tồn đọng 44 3.2.3 Nợ bị xâm tiêu, chiếm dụng 45 3.3 Mô hình, nội dung thu hồi nợ tồn đọng áp dụng NHCSXH huyện Hiệp Hoà 46 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.3.1 Vai trị Chính quyền cấp 46 3.3.2 Nội dung hoạt động Ban đạo thu hồi nợ tồn đọng cấp 48 3.4 Kết công tác thu hồi nợ tồn đọng theo mơ hình 53 3.5 Đánh giá 54 3.5.1 Những mặt làm nguyên nhân 54 3.5.2 Những tồn nguyên nhân làm hạn chế chất lượng tín dụng 58 Chƣơng 4: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU HỒI NỢ TỒN ĐỌNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HIỆP HÒA 68 4.1 Bối cảnh 68 4.1.1 Thuận lợi 68 4.1.2 Khó khăn 69 4.2 Quan điểm, phương hướng, mục tiêu 69 4.2.1 Quan điểm mơ hình, tổ chức, biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng; giảm thiểu nợ tồn đọng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hiệp Hòa 69 4.2.2 Phương hướng thực hiện, phát triển mơ hình thời gian tới 71 4.2.3 Mục tiêu mơ hình 72 4.3 Các giải pháp 73 4.3.1 Giải pháp tăng cường lãnh, đạo UBND huyện; UBND cấp xã 73 4.3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác uỷ thác, uỷ nhiệm cho vay 73 4.3.3 Nâng cao chất lượng hoạt động Ban đạo thu hồi nợ tồn đọng 76 4.3.4 Đối với hoạt động NHCSXH 77 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Ket-noi.com kho tai lieu mien phi vi 4.3.5 Một số biện pháp khác 81 4.4 Kiến nghị 82 4.4.1 Đối với Chính phủ 82 4.4.2 Đối với NHCSXH Việt Nam 82 4.4.3 Đối với UBND tỉnh Bắc Giang 82 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa CSXH Chính sách xã hội HĐQT Hội đồng quản trị NHCSXH Ngân hàng sách xã hội NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn NHNo&PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn TK&VV Tiết kiệm vay vốn TCTD Tổ chức tín dụng UBND Ủy ban nhân dân PGD Phịng giao dịch Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Ket-noi.com kho tai lieu mien phi viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Kết hoat động tín dụng khu vực toàn quốc 33 Bảng 3.1: Diễn biến nợ hạn theo thời kỳ 44 Bảng 3.2: Diễn biến lãi tồn đọng 45 Bảng 3.3: Diến biến nợ bị xâm tiêu, chiếm dụng 46 Bảng 3.4: Diễn biến nợ hạn theo thời gian năm 2012 54 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 73 4.3 Các giải pháp 4.3.1 Giải pháp tăng cường lãnh, đạo UBND huyện; UBND cấp xã - Cần tham mưu cho UBND huyện để lồng ghép chương trình tín dụng từ nguồn vốn ủy thác địa phương đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu - Duy trì tổ chức họp Ban đại diện HĐQT định kỳ theo qui định để thường xun nắm bắt tình hình thực hoạt động tín dụng sách để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời vấn đề tồn tại, sai sót thực hoạt động - Tăng cường việc đạo điều hành quyền cấp tổ chức Hội, đoàn thể để làm tốt hoạt động ủy thác - Cần nghiêm túc thực tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát chìa khóa để phát sai sót để có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời - Chỉ đạo sát việc thu hồi nợ xấu hộ chây ỳ Đối với UBND cấp xã quyền cấp thơn: - Kiện toàn thành phần hoạt động Ban giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015, hạn chế biến động nhân Ban giảm nghèo để ổn định cán phân công trực tiếp phụ trách công tác tín dụng sách Như tăng cường lực kinh nghiệm đạo Hội đoàn thể thực tốt hoạt động ủy thác NHCSXH - Cần tăng cường trách nhiệm việc xác nhận đối tượng cho vay để đảm bảo vốn vay chuyển tới đối tượng thụ hưởng đảm bảo an toàn cho việc thu hồi vốn NHCSXH - Chỉ đạo tốt hoạt động ban giảm nghèo thôn/ấp 4.3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác uỷ thác, uỷ nhiệm cho vay Đối với Hội, đoàn thể cấp: - Thực tốt Hợp đồng ủy thác ký kết với NHCSXH Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Ket-noi.com kho tai lieu mien phi 74 - Cần phải bố trí, phân cơng rõ cán chun trách theo dõi công tác ủy thác, hạn chế việc thay đổi nhân cán Hội đoàn thể cán - Tăng cường xây dựng lực cho cán Hội, đoàn thể cấp (bao gồm nghiệp vụ ủy thác kiến thức tổ chức quản lý để họ điều phối tốt hoạt động thành lập tổ, tổ chức tốt việc tập huấn cho Hội đoàn thể cấp Tổ TK&VV) - Các Hội đoàn thể cấp cần phối hợp chặt chẽ với NHCSXH để tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho vay Hội cấp Tổ TK&VV Đặc biệt việc phối hợp tốt công tác kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay - Hội đoàn thể nhận ủy thác cần giám sát chặt chẽ Tổ TK&VV Hội quản lý để đảm bảo việc đôn đốc trả nợ gốc thu lãi tiền vay, thu tiết kiệm thực cách có hiệu Đối với Tổ TK&VV: Tăng cường lực tinh thần trách nhiệm BQL Tổ TK&VV: - Bên cạnh tập huấn thường xuyên tập huấn bổ sung nghiệp vụ ủy thác, BQL tổ cần phải trang bị thêm kiến thức quản lý kỹ làm việc: Ghi chép sổ sách, điều hành họp tổ, giao tiếp với ngân hàng - BQL tổ cần tăng cường theo dõi, quản lý chặt địa bàn để biết rõ hoàn cảnh hộ vay; tổ chức sinh hoạt tổ thường xuyên qui định biên họp thành lập tổ Thông qua buổi sinh hoạt tổ giúp thành viên chia sẻ kinh nghiệm để sử dụng vốn tốt hơn, đồng thời giúp cho BQL tổ thu lãi dễ dàng hơn, tăng cường gắn bó tổ viên với tổ viên, với BQL Tổ TK&VV - Nâng cao chất lượng việc bình xét cho vay: Bình xét xác hộ vay vừa đảm bảo thực mục tiêu sách tín dụng ưu đãi Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 75 phủ đồng thời bảo tồn nguồn vốn, tránh tượng sử dụng vốn sai mục đích Vì nâng cao chất lượng bình xét cho vay vấn đề mà BQL Tổ TK&VV Hội đoàn thể nhận ủy thác cần trọng - Phối hợp tốt chịu quản lý Trưởng thơn: Trưởng thơn người có tiếng nói thơn NHCSXH ủy thác việc tuyên truyền phổ biến sách tín dụng ưu đãi, giám sát việc bình xét cho vay sử dụng vốn vay, xử lý nợ bị rủi ro địa bàn thôn Vì BQL Tổ TK&VV cần phải phối hợp tốt với trưởng thôn phải chịu quản lý trưởng thơn q trình thực hoạt động ủy nhiệm tổ quản lý - Kiên trì giải thích, hướng dẫn hộ vay, khơng làm thay làm hộ hộ vay: Bài học số địa phương cho thấy Tổ trưởng điền hộ vào đơn xin vay vốn phương án sử dụng vốn vay (Mẫu 01/TD) dẫn đến hộ vay không nhớ rõ số tiền vay thời điểm trả nợ nên bị động, lúng túng đến hạn trả Vì vậy, BQL Tổ TK&VV tuyệt đối không làm hộ, làm thay hộ vay mà phải kiên trì giải thích hướng dẫn hộ vay hoàn tất thủ tục xin vay vốn - Làm rõ trách nhiệm hộ vay từ kết nạp vào tổ (khi vay lần đầu): Thực tế cho thấy nhiều địa phương (đặc biệt khu vực Tây Nam Bộ), nhiều hộ vay vốn (đặc biệt hộ nghèo) có suy nghĩ nguồn vốn Nhà nước giúp người nghèo nên chưa nhận thức rõ trách nhiệm phải hoàn trả vốn vay Vì vây, BQL tổ tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác cần tuyên truyền, phổ biến rõ trách nhiệm trả lãi nợ gốc tiền vay hộ vay từ ban đầu kết nạp vào tổ bình xét cho vay vay Đối với hộ vay vốn: - Cần nhận thức rõ trách nhiệm hoàn trả vốn vay; nói trên, hộ vay phải nhận thức rõ trách nhiệm trả lãi nợ gốc từ viết Giấy đề nghị vay vốn Cần hiểu rõ sách tín dụng ưu đãi cho vay với lãi suất thấp, khơng phải Chính phủ cho khơng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Ket-noi.com kho tai lieu mien phi 76 - Giúp đỡ hộ vay sử dụng vốn hiệu quả; thực tế nhiều địa phương cho thấy nhiều hộ vay (đặc biệt hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn…) cách làm ăn (kiến thức kỹ thuật kiến thức quản lý hộ vay hạn chế) nên sử dụng vốn khơng hiệu quả, khơng có lãi nên khơng tích lũy tiền trả nợ gốc Vì vậy, cần phối hợp tốt quyền địa phương, tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác với Trung tâm/trạm khuyến nông khuyến lâm ngư để tập huấn thường xuyên cho hộ vay Nội dung tập huấn không kỹ thuật sản xuất mà kỹ quản lý sử dụng vốn 4.3.3 Nâng cao chất lượng hoạt động Ban đạo thu hồi nợ tồn đọng - Xây dựng quy chế hoạt động Ban đạo thu hồi nợ cấp huyện Ban thu hồi nợ tồn đọng cấp xã Phân công nhiệm vụ thành viên gắn trách nhiệm thành viên công việc giao - Xây dựng, hoàn thiện quy định chấm điểm UBND xã, Chủ tịch UBND cấp xã việc thực tiêu tín dụng sách công tác đạo điều hành lĩnh vực Đưa hoạt động tín dụng sách thành tiêu thi đua hàng năm để UBND xã có biện pháp đạo hoạt động Ban thu hồi nợ - Xây dựng quy chế phối hợp Ban đạo thu hồi nợ cấp huyện với Ban đại diện HĐQT, với NHCSXH quan, đơn vị khối nội để có biện pháp tháo gỡ khó khăn trình thu hồi vốn Tăng cường hoạt động Ban đạo sở, bám sát vào trường hợp nợ tồn đọng khó khăn, phức tạp, kéo dài - Duy trì chế độ hội họp định kỳ để phân tích, đánh giá thực trạng nợ tồn đọng có biện pháp xử lý kịp thời Ban đạo hoạt động đột xuất trường hợp có phát sinh đặc biệt phức tạp nợ tồn đọng trường hợp nợ tồn đọng phát sinh đột xuất, cao bất thường trường hợp phải giải trường hợp khó khăn đặc biệt Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 77 - Cần phát huy vai trò thành viên Ban đạo lãnh đạo quan nội huyện để phát huy mặt pháp lý trường hợ cần thiết đầu mối để thực nhiệm vụ NHCSXH quan chủ quản 4.3.4 Đối với hoạt động NHCSXH - Đối với xã có chất lượng tín dụng tốt cần xây dựng kế hoạch trì nâng cao chất lượng tín dụng; Xây dựng Đề án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng xã có nợ q hạn 2% Với xã có tỉ lệ nợ hạn 2% tỉ lệ nợ hạn 2% có xu hướng nợ xấu phát sinh tăng, cần xây dựng phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng riêng cho xã - Cần lập kế hoạch tín dụng chi tiết giám sát việc triển khai thực kế hoạch duyệt cách có hiệu - Tăng cường công tác tuyên truyền/đào tạo cho cán tổ chức Hội, đoàn thể, cán Ban giảm nghèo để họ hiểu rõ nghiệp vụ ủy thác, thực hiệu hoạt động tín dụng sách địa phương - Chú trọng làm tốt công tác tham mưu (đặc biệt tham mưu việc phân bổ vốn điều chuyển vốn xã) chủ động điều chuyển ủy quyền phân bổ - Chủ động xây dựng mối quan hệ tốt với cấp ủy quyền địa phương để tranh thủ nguồn vốn địa phương tranh thủ đạo cấp ủy, quyền địa phương tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác - Phát động phong trào thi đua toàn đơn vị Bài học số xã có chất lượng tín dụng tốt: - Thực kịp thời, công khai, minh bạch chủ trương, sách Điểm giao dịch xã - Phát tờ rơi “Một số điều cần lưu ý vay vốn NHCSXH” đến hộ vay Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Ket-noi.com kho tai lieu mien phi 78 - Chỉ đạo cán tín dụng phụ trách địa bàn tham gia họp với Tổ TK&VV, lập kế hoạch tham dự họp với tổ yếu trung bình trước Lập kế hoạch hàng tháng tham dự họp với Tổ TK&VV gửi chi nhánh tỉnh Ban giám đốc đột xuất kiểm tra việc tham gia sinh hoạt tổ cán tín dụng phụ trách địa bàn đột xuất kiểm tra Điểm giao dịch - Trích quỹ khen thưởng chi nhánh để khen thưởng Tổ TK&VV hoạt động tốt - Khi kết thúc phiên giao dịch phải in kê nợ đến hạn tháng tới gửi cho Tổ trưởng Tổ TK&VV tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác - Phân kỳ trả nợ theo kỳ theo dõi đôn đốc trả nợ sát theo kỳ Với xã có NQH 2%: - Xây dựng Đề án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng toàn xã (nếu chưa xây dựng) - Thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, quyền địa phương, BĐD HĐQT đạo đôn đốc cán giảm nghèo, Hội đoàn thể nhận ủy thác, trưởng ấp, Tổ TK&VV, xây dựng đề án, phương án thực tiêu giai đoạn, giao tiêu tới Tổ TK&VV Hội, đoàn thể quản lý - Tăng cường đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát để thực hiệu phương án/đề án phê duyệt (nếu xây dựng xong) - Thực tốt công tác tổ chức cán (chấn chỉnh, tăng cường, bố trí, xếp cán bộ, luân chuyển cán bộ) - Nghiêm túc chấp hành việc đánh giá xếp loại Tổ TK&VV tháng/lần; coi việc củng cố Tổ TK&VV, xử lý nợ hộ vay nhiệm vụ trọng tâm đơn vị Để tổ chức Hội, đồn thể làm tốt nội dung cơng việc ủy thác, quan tâm đạo quyền địa phương tổ chức Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 79 Hội, đoàn thể nhận ủy thác quan trọng Vì vậy, xây dựng mối quan hệ tốt với quyền địa phương giúp NHCSXH huyện tranh thủ đạo UBND huyện, xã Hội đoàn thể cấp huyện cấp xã Xây dựng mối quan hệ tốt quyền cấp huyện tạo điều kiện thuận lợi để tranh thủ nguồn vốn địa phương ủy thác cho NHCSXH vay - Làm tốt hoạt động phối hợp với UBND huyện/xã, Hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ TK&VV: Q trình triển khai chương trình tín dụng sách hiệu hoạt động ủy thác ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín dụng địa bàn Vì vậy, NHCSXH huyện cần phối hợp tốt với quyền địa phương, tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác Tổ TK&VV nhằm đảm bảo tất cơng đoạn qui trình cho vay triển khai cách có chất lượng hiệu để nâng cao chất lượng tín dụng toàn địa bàn huyện - Thực tốt Điểm giao dịch hoạt động Tổ giao dịch lưu động xã: Hoạt động giao dịch điểm giao dịch xã chiếm gần 90% hoạt động hệ thống NHCSXH Vì vậy, chất lượng điểm giao dịch hoạt động giao dịch lưu động xã đóng vai trò then chốt việc nâng cao chất lượng tín dụng Để thực tốt điểm giao dịch hoạt động Tổ giao dịch lưu động, cần trọng giải pháp sau đây: + Rà soát để bố trí lịch giao dịch hợp lý theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu phiên giao dịch Trong phiên giao dịch cố định cần bố trí đủ cán phương tiện làm việc cho phù hợp; ý bố trí số lượng cán hợp lý theo phiên giao dịch, đồng thời bố trí thời gian giao dịch giao ban cho hợp lý + Nâng cao chất lượng giao ban: Tổ giao dịch lưu động phải chuẩn bị trước nội dung giao ban cách kỹ càng, kết hợp phổ biến văn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Ket-noi.com kho tai lieu mien phi 80 Khi giao ban cần tập trung phân tích vấn đề tồn tại, xác định rõ nguyên nhân đưa giải pháp khắc phục Tránh họp giao ban mang tính hình thức, khơng mang lại hiệu + Giám đốc phải thường xuyên nắm bắt diễn biến nợ xấu, hạn: nắm bắt cụ thể nợ đâu, nợ, phân tích nguyên nhân khoản nợ cho đối tượng vay để có giải pháp kế hoạch thu hồi Cần phải trực tiếp xuống tận sở với lãnh đạo xã tìm biện pháp thu hồi Đặc biệt phải có trách nhiệm việc xây dựng tổ chức thực phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng xã có nợ hạn 2% Nội dung phương án phải đánh giá hoạt động tín dụng địa bàn xã, xây dựng số tiêu để củng cố nâng cao chất lượng tín dụng Giám đốc NHCSXH huyện phải phê duyệt phương án cấp xã sau thống với Hội đoàn thể UBND xã - Cần đặc biệt trọng thực tốt kế hoạch kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tránh kiểm tra hình thức chìa khóa để kịp thời phát sai sót tồn để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời - Lãnh đạo NHCSXH huyện cần bố trí thời gian tham gia họp với tổ TK&VV kiểm tra đột xuất phiên giao dịch để nắm bắt kịp thời tình hình có biện pháp chấn chỉnh kịp thời điểm tồn Với xã có NQH 2%: - Xây dựng phương án tổ chức thực phương án nâng cao chất lượng tín dụng xã có nợ q hạn 2% - Lãnh đạo phải tham dự giao ban với quyền xã lần/1 tháng Bài học số xã, thị trấn có chất lượng tín dụng tốt: - Yêu cầu tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác lập kế hoạch cụ thể để theo dõi đạo Tổ TK&VV đôn đốc hộ vay thực trả nợ gốc đến hạn, trả lãi gửi tiết kiệm hàng tháng Kế hoạch phải làm hàng tháng phải gửi đến NHCSXH vào cuối tháng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 81 - Có khen thưởng đơn vị, cá nhân phát thông báo cho NHCSXH biết trường hợp chiếm dụng vốn NHCSXH - Một số PGD phân cơng cán kế tốn phụ trách địa bàn Cán tín dụng giao phụ trách theo dõi địa bàn: - Cán tín dụng giao phụ trách địa bàn cần phải thường xuyên sâu sát Tổ TK&VV để kịp thời đôn đốc hộ vay trả lãi nợ gốc đến hạn theo thỏa thuận nắm rõ tình hình để ngăn chặn phát sớm nguy nợ hạn, sớm có biện pháp tháo gỡ kịp thời - Gắn trách nhiệm cán việc đánh giá, xếp loại cán với địa bàn phụ trách: Việc đánh giá xếp loại cán có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi cán NHCSXH Vì vậy, giải pháp hữu hiệu để tăng cường tính trách nhiệm cán giao phụ trách địa bàn việc củng cố trì chất lượng tín dụng địa bàn phụ trách - Tham gia sinh hoạt với Tổ TK&VV (đặc biệt Tổ TK&VV xếp loại yếu trung bình) 4.3.5 Một số biện pháp khác - NHCSXH bám sát quy định xử lý rủi ro, phối hợp với đơn vị nhận ủy thác, UBND xã, thị trấn kịp thời lập hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro cho khách hàng trường hợp phát sinh rủi ro nguyên nhân khách quan - Đối với trường hợp khách hàng vay vốn có nợ đến hạn diện thụ hưởng sách, chưa có đủ điều kiện để trả nợ ngân hàng; sử dụng biện pháp nghiệp vụ gia hạn nợ, cho vay lưu vụ để khách hàng tiếp tục hưởng sách tín dụng ưu đãi Chính phủ có đủ thời gian tiếp tục sản xuất kinh doanh để trả nợ ngân hàng - Trong số trường hợp hộ vay không trả nợ, cán NHCSXH có biện pháp phối hợp với đơn vị nhận ủy thác cấp xã Ban quản lý tổ TK&VV hướng dẫn khách hàng làm thủ tục vay vốn Ngân hàng thương mại; cụ thể địa bàn huyện Hiệp Hịa Ngân hàng Nơng nghiệp phát Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Ket-noi.com kho tai lieu mien phi 82 triển nông thôn huyện để trả nợ NHCSXH Tuy nhiên, hộ vay NHCSXH có đủ điều kiện NHNo&PTNT cho vay vốn Biện pháp giảm nợ hạn mang tính tình khơng khuyến khích thực 4.4 Kiến nghị 4.4.1 Đối với Chính phủ - Đề nghị đưa thêm mơ hình Ban đạo thu hồi nợ tồn đọng cấp xã, cấp huyện vào hoạt động NHCSXH; quy định rõ quy chế hoạt động bố trí kinh phí để chi trả phụ cấp cho thành viên thực nhiệm vụ - Hoạt động cho vay, thu nợ NHCSXH hoạt động mang tính chất xã hội hóa Việc thu hồi nợ NHCSXH mang mầu sắc riêng vay nhỏ lẻ khơng có tài sản đảm bảo Đề nghị Chính phủ quy định rõ việc cưỡng chế tài sản đối tượng có điều kiện trả nợ cố tình chây ỳ khơng chịu trả nợ sở đề nghị Chính quyền cấp thơn, tổ TK&VV, tổ chức trị xã hội cấp xã Việc cưỡng chế giao cho Ban thu hồi nợ tồn đọng cấp xã sở quy định cụ thể pháp luật lý, kê biên tài sản 4.4.2 Đối với NHCSXH Việt Nam - Đối với chương trình cho vay HSSV, đề nghị NHCSXH Việt Nam nghiên cứu, tăng thời gian cho hạn nợ trường hợp sinh viên trường chưa có việc làm ổn định - Đề nghị NHCSXH trình Chính phủ tăng lãi suất nợ hạn số chương trình cho vay lên với mức lãi suất cho vay ngân hàng thương mại để tránh trường hợp khách hàng lợi dụng lãi suất thấp, cố tình chiếm dụng vốn sách để sử dụng 4.4.3 Đối với UBND tỉnh Bắc Giang - Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đạo ban, ngành, đoàn thể, địa phương địa bàn thực tốt Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/6/2011 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 83 Chủ tịch UBND tỉnh việc nâng cao chất lượng nguồn vốn tín dụng sách ưu đãi cho vay thơng qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; đặc biệt quan tâm đạo nâng cao chất lượng hoạt động Ban đạo thu hồi nợ tồn đọng vốn vay NHCSXH cấp huyện, cấp xã Ban hành Quy chế hoạt động Ban đạo thu hồi nợ tồn đọng cấp - Đề nghị UBND tỉnh tăng cường đạo đồng việc thực sách tín dụng địa bàn; ban hành quy định chấm điểm thi đua UBND xã, thị trấn việc thực sách tín dụng sách hàng năm Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Ket-noi.com kho tai lieu mien phi 84 KẾT LUẬN Hoạt động hệ thống NHCSXH nói chung NHCSXH huyện Hiệp Hịa nói riêng bước vào giai đoạn thu hồi nợ lớn Với phần lớn dư nợ khơng có tài sản đảm bảo, hộ vay đa số người yếu xã hội, kinh nghiệm kỹ thuật sản xuất lạc hậu đặt yêu cầu tăng cường thể chế biện pháp thu hồi nợ tồn đọng Công tác thu hồi nợ tồn đọng NHCSXH cần xã hội hóa, vào cấp quyền, tổ chức trị - xã hội cần giám sát, đồng tình ủng hộ nhân dân Cần có phối kết hợp cơng tác xã hội hóa với biện pháp hành hoạt động nghiệp vụ NHCSXH Trong đó, phát huy vai trị hạt nhân NHCSXH hoạt động liên quan đến công tác thu hồi nợ tồn đọng, đặc biệt quan tâm đến chất lượng tham mưu cho cấp quyền để có vào thực sự, thường xuyên, hiệu quyền.Với trường hợp nợ tồn đọng cụ thể, cần có biện pháp xử lý cụ thể sở có phân tích kỹ lưỡng thường xuyên trực tiếp bám sát địa bàn Việc nâng cao hiệu thu hồi nợ tồn đọng NHCSXH không tách rời khỏi nhiệm vụ nâng cao chất lượng hoạt động tổ TK&VV, nâng cao chất lượng hoạt động đơn vị nhận ủy thác cho vay cấp huyện cấp xã nhằm nâng cao chất lượng xã hội hóa hoạt động thu hồi nợ NHCSXH cần thường xuyên đôn đốc đơn vị nhận ủy thác, tổ TK&VV tăng cường công tác tuyên truyền sách tín dụng ưu đãi nói chung nghĩa vụ trả nợ ngân hàng nói riêng Cần tiếp tục yêu cầu đơn vị nhận ủy thác coi việc thu hồi nợ việc hội nội dung Văn thỏa thuận để họ tăng cường tuyên truyền đến hội viên nâng cao chất lượng tham mưu quyền cấp NHCSXH cần có tham mưu thường xuyên việc nâng cao chất lượng hoạt động Ban đạo giảm nghèo xã, thị trấn; nâng cao chất Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 85 lượng hoạt động Ban đạo thu hồi nợ tồn đọng cấp huyện, Ban thu hồi nợ tồn đọng cấp xã Bên cạnh đó, NHCSXH cần bám sát quy định pháp luật; áp dụng chế tài pháp luật để đảm bảo thu hồi nợ tồn đọng, bảo tồn nguồn vốn Tăng cường cơng tác tập huấn nghiệp vụ cho cán Ngân hàng, cán nhận ủy thác, thành viên Ban quản lý tổ TK&VV cán có liên quan Luận văn đưa ý tưởng bổ sung Ban đạo thu hồi nợ tồn đọng cấp huyện Ban thu hồi nợ tồn đọng cấp xã vào mơ hình hoạt động NHCSXH cấp huyện nhằm nâng cao bước xã hội hóa cơng tác ngân hàng; nâng cao trách nhiệm quyền cấp hoạt động tín dụng sách Chính phủ Bên cạnh đó, Luận văn đưa số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tác nghiệp cán Ngân hàng, Tổ trưởng tổ TK&VV, đơn vị nhận ủy thác nhằm tác động trực tiếp đến hiệu đôn đốc, thu hồi nợ, giảm thiểu nợ tồn đọng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Ket-noi.com kho tai lieu mien phi 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thường niên 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, http://vbsp.org.vn/bao-cao-thuong-nien, 21/8/2013 Báo cáo kết thu hồi nợ tồn đọng Tổ thu hồi nợ tồn đọng vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổ thu hồi nợ NHCSXH huyện Hiệp Hòa ban hành ngày 15/12/2013 Các loại báo cáo tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hiệp Hịa theo tháng, báo cáo phân tích ngun nhân nợ hạn theo tháng kể từ năm 2007 đến năm 2013 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hiệp Hòa Ban hành hàng tháng Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, http://vbsp.org.vn/can-bo-lanh-dao-quan-ly.htm, Ngày 21/8/2013 Hiệp Hòa (huyện), Bách khoa tồn thư mở Wikipedia, http://vi.wikipedia.org/wiki/Hiệp_Hịa(Huyện), Ngày 21/6/2013 Mơ hình mạng lưới tổ chức NHCSXH, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, http://vbsp.org.vn/dao-tao-can-bo-moi-tuyen-dung.html, Ngày 20/6/2013 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hiệp Hịa (2008), Báo cáo tổng kết hoạt động năm giai đoạn 2003-2007, Hiệp Hịa Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hiệp Hòa (2013), Báo cáo Tổng kết 10 năm hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hiệp Hồ giai đoạn 2003 - 2012, Hiệp Hịa Phương thức uỷ thác cho vay thông qua tổ chức trị - xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, http://vbsp.org.vn/dao-tao-canbo-moi-tuyen-dung.html, Ngày 20/6/2013 10.Quyết định số 5992/QĐ-UBND việc thành lập Ban đạo thu hồi nợ tồn đọng vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, UBND huyện Hiệp Hoà ban hành ngày 08/11/2011 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 87 11 Văn số 291/CTR-BCĐ Nội dung, chương trình thu hồi nợ tồn đọng vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội xã, thị trấn, UBND huyện Hiệp Hòa ban hành ngày 01/12/2011 12 Văn số 905/NHCS-BCĐ, Báo cáo kết thực Đề án củng cố nâng cao chất lượng hoạt động chi nhánh NHCSXH khu vực Tây Nam Bộ chi nhánh có chất lượng hoạt động thấp, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ NHCSXH Việt Nam, ban hành ngày 4/4/2013 13 Văn 1669/NHCS-TDNN Về hướng dẫn thực số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam ban hành ngày 8/5/2012 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... thu hồi nợ tồn đọng Ngân hàng Chính sách xã hội tình hình thu hồi nợ tồn đọng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hiệp Hồ; sở đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng thu hồi nợ tồn đọng Ngân hàng. .. hàng Chính sách xã hội - Đánh giá thực trạng tình hình thu hồi nợ tồn đọng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hiệp Hồ - Đề xuất số giải pháp để nâng cao chất lượng thu hồi nợ tồn đọng NHCSXH huyện. .. TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ––––––––––––––––––––– TRỊNH VĂN KHÁNH GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU HỒI NỢ TỒN ĐỌNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: QUẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi nợ tồn đọng tại ngân hàng chính sách xã hội huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang , Giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi nợ tồn đọng tại ngân hàng chính sách xã hội huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan