Giải pháp để hoàn thiện pháp luật về xúc tiến thương mại trong nền kinh tế thị trường ở việt nam

33 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 19:28

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí LỜI NĨI ĐẦU Bước vào kinh tế thị trường, doanh nghiệp tạo nhiều điều kiện thuận lợi việc thành lập tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều hình thức, ngành nghề khác Từ đó, việc hoạt động, sản xuất lĩnh vực, tranh giành thị trường liên quan điều tránh khỏi Như vậy, cạnh tranh vấn đề tất yếu Trong ganh đua đó, doanh nghiệp sử dụng mỏi giải pháp để tìm kiếm, thúc đẩy hội bán hàng cung ứng dịch vụ như: Tuyên truyền, giới thiệu, khuyếch trương hàng hóa, dịch vụ, tổ chức việc bán hàng có giảm giá, phát quà tặng Các hoạt động gọi xúc tiến thương mại (XTTM) trình tất yếu mà doanh nghiệp phải tiến hành để đáp ứng nhu cầu cạnh tranh Quá trình thương nhân tự tổ chức thực thông qua quan hệ dịch vụ thương nhân khác cung cấp Chính lợi ích mà hoạt động XTTM mang lại, từ nhằm liên hệ với thị trường công chúng, thương nhân ngày quan tâm đến “kỹ thuật thuyết phục” khác thơng qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú Với hiệu đạt tìm kiếm, thúc đẩy hội mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, XTTM sớm coi công cụ cạnh tranh lợi hại, có khả mang lại lợi ích thương mại to lớn cho thương nhân, đồng thời có ảnh hưởng khơng nhỏ đến lợi ích đối thủ cạnh tranh người tiêu dùng Xét góc độ kinh tế, XTTM thuật ngữ xuất kinh tế học từ năm đầu kỷ XX với hình thành phát triển khái niệm marketing Trong tiếng Anh, “xúc tiến” (Promotion) có nghĩa khuyến khích, ủng hộ, khuyếch trương, thúc đẩy hay thăng tiến Vì vậy, “trade promotion” khơng XTTM mà cịn có ý nghĩa khuyếch trương thương mại, thúc đẩy thương mại Thậm chí, tầm quốc gia, mơi trường tồn cầu hóa tự hóa thương mại địi hỏi Chính phủ tổ chức XTTM phải có nỗ Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí lực hỗ trợ, thúc đẩy quan hệ thương mại, đặc biệt ngoại thương Như vậy, từ góc độ kinh tế, khẳng định: XTTM khơng hoạt động nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển thương mại thương nhân mà bao gồm hoạt động thúc đẩy phát triển thương mại Chính phủ tổ chức XTTM Xét góc độ pháp lý, khoa học pháp lý nghiên cứu XTTM với ý nghĩa quyền cá nhân, tổ chức ghi nhận trọng quy định pháp luật Cụ thể khoản điều 10 Luật thương mại 2005 quy định: XTTM hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm hội mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại Như vậy, theo quy định trên, XTTM mang chất hoạt động xúc tiến bán hàng cung ứng dịch vụ thương nhân tiến hành Đây định nghĩa XTTM pháp luật Việt Nam Chủ thể hoạt động XTTM có nhiều chia chủ thể thành nhóm: Chính phủ, tổ chức hỗ trợ thương mại doanh nghiệp Trong đó, thương nhân chủ thể trực tiếp thực hoạt động XTTM nhằm tìm kiếm, thúc đẩy hội mua bán hàng hóa hội cung ứng dịch vụ cho Theo khn khổ pháp luật thương mại, thương nhân hoạt động XTTM bao gồm loại:  Thương nhân kinh doanh ngành, lĩnh vực khác tự hoạt động XTTM cho khuôn khổ quyền tự kinh doanh, tự hoạt động XTTM mà không cần phải đăng ký kinh doanh để có quyền thực hoạt động  Thương nhân kinh doanh dịch vụ XTTM Có nghĩa là, dịch vụ XTTM trở thành dịch vụ thương mại thương nhân lựa chọn để kinh doanh Điều kiện để thương nhân hoạt động XTTM cách hợp pháp phải đăng ký kinh doanh Trong phạm vi môn học, đối tượng nghiên cứu chủ yếu hoạt động XTTM thương nhân tiến hành Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Theo quy định pháp luật Việt Nam hành XTTM, thương nhân sử dụng hình thức XTTM sau đây:  Khuyến mại  Quảng cáo thương mại  Trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ  Hội chợ, triển lãm thương mại Việc quy định phù hợp với thông lệ quốc tế XTTM, nhiên nội hàm hình thức XTTM quy định theo pháp luật Việt Nam hẹp so với nước giới Các hình thức quản trị mối quan hệ khách hàng (CRM), quan hệ công chúng (PR) xuất thị trường Việt Nam chưa quy định pháp luật Việt Nam Trong phạm vi nghiên cứu này, em xin phép trình bày hình thức XTTM hình thức quy định theo pháp luật Việt Nam hành, đồng thời đưa vài lời bình luận, đánh giá khách quan hình thức này, từ để đưa giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện pháp luật hoạt động này, góp phần phát triển hoạt động XTTM nói riêng kinh tế đất nước nói chung Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí NỘI DUNG CHÍNH I/ Bình luận hình thức XTTM theo quy định pháp luật Việt Nam: 1/ Khuyến mại: 1.1/ Khái niệm: Theo khoản điều 88 Luật thương mại 2005: Khuyến mại hoạt động XTTM thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cách dành cho khách hàng lợi ích định Nói cách khác, khuyến mại coi cách thức, biện pháp thu hút khách hàng thông qua việc dành lợi ích cho khách hàng, bao gồm lợi ích vật chất (tiền, hàng hóa) lợi ích phi vật chất (được cung ứng dịch vụ miễn phí) Xuất phát từ khái niệm khuyến mại, thấy hoạt động khuyến mại có đặc điểm sau:  Chủ thể thực hành vi khuyến mại thương nhân Để tăng cường hội thương mại, thương nhân phép tự tổ chức thực việc khuyến mại, lựa chọn dịch vụ khuyến mại cho thương nhân khác để kinh doanh  Cách thức xúc tiến thương mại dành cho khác hàng lợi ích định Khách hàng khuyến mại người tiêu dùng trung gian phân phối (ví dụ: Các đại lý bán hàng)  Mục đích khuyến mại xúc tiến việc bán hàng cung ứng dịch vụ thương nhân, thông qua tăng thị phần doanh nghiệp thị trường hàng hóa dịch vụ * Từ quy định pháp luật khái niệm khuyến mại, ta rút số nhận định sau: Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí - Thứ nhất, so với Luật thương mại 1997, Luật thương mại 2005 định nghĩa khuyến mại có bổ sung thêm điểm mục đích khuyến mại cách thức khuyến mại thông qua quan hệ dịch vụ Cụ thể là, mục đích khuyến mại khơng nhằm xúc tiến việc bán hàng mà nhằm xúc tiến việc mua hàng Mặc dù khuyến mại để bán hàng hoạt động phổ biến thương nhân, thương nhân tiến hành nhu cầu tất yếu để cạnh tranh mở rộng thị phần doanh nghiệp thương mại, việc khuyến mại để mua hàng, gom hàng trở thành nhu cầu cần thiết để hồn thành kế hoạch kinh doanh Đáp ứng yêu cầu thực tế này, pháp luật hành quy định khuyến mại hoạt động động thương mại thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (chứ không xúc tiến việc bán hàng Luật 1997 quy định) - Thứ hai, cách thức thực khuyến mại, thương nhân lựa chọn thực khuyến mại theo cách thức tự tổ chức thuê dịch vụ thương nhân khác cung cấp Đây điểm tiến mà Luật thương mại 1997 văn pháp luật trước không quy định Quy định bù đắp thiếu hụt kịp thời đáp ứng đòi hỏi điều chỉnh pháp luật quan hệ kinh tế phát sinh 1.2/ Các hình thức khuyến mại: Có hình thức khuyến mại quy định điều 92 Luật thương mại 2005 Các quy định hình thức khuyến mại sở pháp lý để thương nhân dành lợi ích cho khách hàng theo cách thức khác nhau, nhằm mục đích xúc tiên mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Pháp luật hành có số quy định riêng hình thức khuyến mại, chủ yếu quy định hạn mức giá trị thời gian khuyến mại, trình tự thủ tục tiến hành, nghĩa vụ thương nhân thực khuyến mại Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí * Nhìn chung, pháp luật hành quy định rõ ràng, đầy đủ hình thức khuyến mại thơng qua Luật thương mại 2005 số văn pháp luật có liên quan, nhiên số điều luật thể tính bất cập hạn chế sau: - Thứ nhất: việc quy định hình thức: khuyến mại hàng mẫu quà tặng dẫn đến khó phân biệt hình thức Nếu thương nhân dung hàng hóa, dịch vụ mà kinh doanh hợp pháp để phát quà tặng không thu tiền khách hàng, khơng kèm theo hành vi mua bán hình thức hàng mẫu, hình thức tặng q? Chính vậy, pháp luật nên quy định việc tặng quà kèm theo việc mau bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ Cịn lại, trường hợp đưa hàng hóa cho khách hàng khơng thu tiền coi hình thức hàng mẫu Tuy nhiên, phân biệt khơng cịn cần thiết quy định hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại xóa bỏ pháp luật hành - Thứ hai, hình thức khuyến mại, có bổ sung thêm mục đích xúc tiến việc mua hàng, quy định cách thức khuyến mại tập trung vào hoạt động xúc tiến việc bán hàng Trong thực tế, việc giảm giá để tiêu thụ hàng hóa làm nảy sinh tượng bán phá giá, việc nâng giá để thu mua, gom hàng hóa làm xuất nguy đáng kể cho hoạt động kinh doanh thương nhân lĩnh vực hoạt động - Thứ ba, quy định hạn mức tối đa giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại gặp nhiều khó khăn, khúc mắc thi hành Cụ thể chương trình khuyến mại thương nhân kinh doanh dịch vụ, việc xác định hạn mức giá trị dùng để khuyến mại khó thực hiện; xảy tranh chấp không tránh khỏi bất đồng quan quản lý thương nhân số liệu ước tính Trường hợp thương nhân thực nhiều hình thức khuyến mại chương trình khuyến mại việc xác định hạn mức giá trị dùng để khuyến mại khơng đơn giản cịn thiếu sở pháp lý để tính tốn cụ thể Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Các phân tích cho thấy, quy định hạn mức giá trị vật chất dùng để khuyến mại thời gian khuyến mại gây khó thực mục đích chống cạnh tranh khơng lành mạnh (vì việc Luật cạnh tranh làm) mà cịn gây cản trở cho thương nhân việc thực quyền tự hoạt động XTTM quyền tự cạnh tranh 1.3/ Quyền nghĩa vụ thương nhân hoạt động khuyến mại: Để hoạt động khuyến mại diễn lành mạnh, an tồn, tơn trọng lợi ích người tiêu dùng thương nhân khác, pháp luật quy định cho thương nhân khuyến mại quyền nghĩa vụ pháp lý Các quyền nghĩa vụ thương nhân hoạt động khuyến mại quy định cụ thể điều 95 điều 96 Luật thương mại 2005 Mục đích việc quy định quyền nghĩa vụ thương nhân vừa ghi nhận quyền tự thực khuyến mại thương nhân, vừa đảm bảo cho quyền thực lành mạnh, tơng trọng lợi ích thương nhân khác người tiêu dùng * Bên cạnh quy định đắn, hợp lý; cần phải bình luận số nội dung hạn chế sau: - Thứ nhất: ban hành số quy định khuyến mại gây phản ứng giới thương nhân Có số ý kiến cho rằng, khoản điều 96 Luật thương mại 2005 không đảm bảo quyền lợi thương nhân hoạt động khuyến mại Mục đích ban hành quy định nhằm hạn chế tình trạng khuyến mại gian dối, thiếu trung thực thương nhân có nhược điểm khơng phù hợp với lợi ích kinh doanh thương nhân - Thứ hai: quy định pháp luật trách nhiệm thương nhân khuyến mại chưa thật đầy đủ để bảo đảm lợi ích khách hàng Trong thực tế, khách hàng người phải chịu thiệt thòi gian lận khuyến mại, sai sót kỹ thuật trọng in ấn tem, phiếu, vật phẩm có chứa đựng thơng tin lợi ích vật chất khách hàng hưởng đợt khuyến mại Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Ví dụ: Trong đợt khuyến mại từ 15/4 đến 15/8/2005 Công ty sữa Hanoimilk, khách hàng trúng thưởng 30.000.000đ sau mua sản phẩm sữa Izzi cào thẻ cào trúng thưởng Khi liên hệ với công ty để nhận thưởng, khách hàng trả lời “phiếu cào khơng hợp lệ” Sau đó, cơng ty TNHH Sáng tạo – đơn vị thực in ấn toàn thẻ cào đợt khuyến mại theo hợp đồng ký với Hanoimilk, thừa nhận lỗi sai sót kỹ thuật Lợi ích mà khách hàng nhận lời xin lỗi khơng tìm thấy quy định cụ thể pháp luật hành làm sở pháp lý bảo vệ quyền lợi cho họ trường hợp này.1 - Thứ ba: để bảo đảm trung thực thương nhân giải thưởng chương trình khuyến mại, khoản điều 96 Luật thương mại 2005 quy định: thương nhân có nghĩa vụ thực chương trình khuyến mại thơng báo cam kết với khách hàng Tuy nhiên, thực tế cho thấy có trường hợp thương nhân tiêu thụ hàng hóa mà số lượng giải thưởng trao Điều dẫn đến việc vi phạm nghĩa vụ thực chương trình khuyến mại thơng báo Làm để kiểm sốt tính trung thực thương nhân thực khuyến mại, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh quyền lợi khách hàng vấn đề khó mà pháp luật hành XTTM chưa đủ quy phạm hữu hiệu để bảo đảm kiểm sốt 1.4/ Trình tự, thủ tục thực khuyến mại: Luật thương mại 2005 chưa dự liệu chưa liệt kê trình tự thủ tục thực khuyến mại, bao gồm: đăng ký, thông báo xin phép mà quy định Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 quy định thủ tục để thực khuyến mại * Dù chưa quy dịnh cụ thể Luật, thông qua văn luật khác, ta đưa số nhận định trình tự thủ tục thực khuyến mại sau: Bộ thương mai: Thương mại, thứ ngày 9/8/2005, tr 13) Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Trong quy định hàn vấn đề này, pháp luật chưa quy định điều kiện cần đáp ứng để thương nhân xác nhận quan nhà nước có thẩm quyền quyền thương nhân bị từ chối xác nhận việc đăng ký thực chương trình khuyến mại Điều dễ dẫn đến tình trạng tùy tiện, thiếu sở quan công quyền thực quyền hạn có khả làm cho quyền tự hoạt động khuyến mại thương nhân khó thực cách đầy đủ Đây nhiều nguyên nhân việc nhiều chương trình khuyến mại thực chưa làm thủ tục đăng ký 1.5/ Các hành vi bị cấm hoạt động khuyến mại: Khuyến mại quyền thương nhân hoạt động kinh doanh Cơ hội thương mại mà thương nhân khuyến mại có vấn đề “nhạy cảm” tạo khó khăn cho thương nhân khác, “đụng chạm” đến lợi ích khách hàng tính lành mạnh môi trường kinh doanh Để ngăn ngừa tác động tiêu cực này, số hoạt động khuyến mại bị Nhà nước cấm thực (điều 100 Luật thương mại 2005) * Về quy định này, có số lời bình luận sau: Mục tiêu khuyến mại thu hút hành vi mua sắm sử dụng dịch vụ khách hàng nên thương nhân lợi nhuận tối đa mà vượt q giới hạn cần thiết, gây ảnh hưởng tiêu cực cho xác hội môi trường kinh doanh 2/ Quảng cáo thương mại: 2.1/ Khái niệm: Tại điều 102 Luật thương mại 2005, quảng cáo giới thiệu đến người tiêu dùng hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm dịch vụ có mục đích sinh lời dịch vụ khơng có mục đích sinh lời Như vậy, hiểu quảng cáo thương mại hoạt động XTTM thương nhân để giới thiệu với khách hàng hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Từ định nghĩa này, ta rút đặc điểm để phân biệt quảng cáo thương mại với hoạt động quảng cáo thương mại như: Hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí mang tính trị, xã hội quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức xã hội thực hiện, hoạt động thông tin tổ chức cá nhân không nhằm mục đích kinh doanh * Từ khái niệm quảng cáo thương mại đưa nhận định sau: Thực trạng pháp luật quảng cáo Việt Nam cho thấy, quảng cáo thương mại coi loại quảng cáo nói chung, tồn bên cạnh quảng cáo khơng có mục đích sinh lời Do vậy, thương nhân hoạt động quảng cáo thương mại phải tuân thủ văn pháp luật quảng cáo thương mại văn pháp luật quảng cáo nói chung Các quy định hành quảng cáo thương mại chủ yếu đề cập đến nội dung hàng hóa, dịch vụ quảng cáo, sản phẩm quảng cáo thương mại phương tiện quảng cáo thương mại Quảng cáo gì, mơ tả thơng tin cách thức phát hành thơng tin tới cộng đồng vấn đề khởi nguồn tác động, ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước, người tiêu dùng thương nhân khác 2.2/ Sản phẩm phương tiện quảng cáo thương mại: Sản phẩm quảng cáo thương mại bao gồm thơng tin hình ảnh, hành động, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng chứa đựng nội dung quảng cáo thương mại Sản phẩm quảng cáo thương mại có chứa đựng nội dung hình thức quảng cáo thương mại Nội dung quảng cáo bao gồm thông tin hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (thương hiệu, loại sản phẩm tính ưu việt tiện ích ) mà chủ quảng cáo muốn thể nhằm thông báo, giới thiệu rộng rãi tới công chúng Nội dung sản phẩm quảng cáo phải đảm bảo lành mạnh, thật, không gây nhầm lẫn cho khách hàng Hình thức quảng cáo thể tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng, hình ảnh, hành động, âm hình thức khác có khả truyền đạt nội dung thơng tin quảng cáo tới cơng chúng Hình thức quảng cáo phải Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại, pháp luật có quy định nghĩa vụ thuế thủ tục hành phải thực với thương nhân 4.2/ Quyền nghĩa vụ thương nhân tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại: - Thương nhân có quyền tự tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thực hiện, có quyền chọn tên, chủ đề, địa điểm, thời gian tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Thương nhân có quyền tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại Việt Nam nước Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại làm thủ tục xin phép phải đăng ký với quan quản lý nhà nước thương mại (về thời gian, địa bàn, chủ đề, tên gọi hội chợ) phải xác nhận quan - Thương nhân Việt Nam tham gia hội chợ nước thương nhân nước tham gia hội chợ Việt Nam phép bán, tặng cho khách hàng hàng hóa hội chợ, triển lãm phải tuân thủ quy định xuất nhập quy định khác có liên quan * Quyền nghĩa vụ thương nhân tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại quy định quán đầy đủ Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại Việt Nam tồn vấn đề nan giải khắc phục tính “chợ” thiếu chuyên nghiệp Trong mục tiêu thực hội chợ, triển lãm marketing, tiếp thị thương nhân tham gia hội chợ chủ yếu để thăm dò bán hàng chỗ, nhiều hội chợ giống chợ tạm, khơng có chọn lọc hàng hóa Ngồi ra, việc sử dụng tên gọi hội chợ, triển lãm nhiều gây nhầm lẫn cho khách hàng, cho người tiêu dùng có tác động sai lệch đến định mua sắm họ Hiện trạng diễn phổ biến pháp luật chưa có quy định điều chỉnh trực tiếp, có hiệu Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Trong thời gian gần đây, góp phần khắc phục tồn nều trên, Luật thương mại 2005, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 quy định chi tiết Luật thương mại XTTM, Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 quy định chi tiết Luật thương mại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh kinh doanh có điều kiện có quy định cụ thể 4.3/ Hàng hóa, dịch vụ hội chợ, triển lãm: Theo văn pháp luật quy định vấn đề này, hàng hóa dịch vụ trưng bày hội chợ, triển lãm thương mại phải có số điều kiện định để đảm bảo trật tụ kinh doanh thương mại Đó là:  Khơng phải hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, chưa phép lưu thơng  Khơng phải hàng hóa thuộc diện cấm nhập thương nhân nước tham gia hội chợ, triển lãm Việt Nam  Không phải hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trừ trường hợp trưng bày để so sánh với hàng thật  Phải ghi nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật hành Ngoài việc tuân thủ quy định hội chợ, triển lãm thương mại Luật này, hàng hóa dịch vụ thuộc diện quản lý chuyên ngành phải tuân thủ quy định quản lý chuyên ngành hàng hóa, dịch vụ đó; Bên cạnh đó, pháp luật có quy định riêng hội chợ, triển lãm mang tên, chủ đề có sử dụng từ ngữ để quảng bá chất lượng, danh hiệu hàng hóa, dịch vụ, quảng bá khẳng định uy tín, danh hiệu thương nhân Đồng thời, cung quy định rõ việc cấp giải thưởng chứng nhận chất lượng, danh hiệu hàng hóa, dịch vụ uy tín thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ triển lãm * Từ quy định khẳng định: dù chưa thực tiễn kiểm nghiệm nhiều quy định hội chợ, triển lãm thương mại pháp Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí luật hành sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu thực tiễn hoạt động thương mại có nhiều khả cải thiện chất lượng độ tin cậy hội chợ, triển lãm thương mại Mặc dù vậy, thực tiễn pháp luật thi hành pháp luật hội chợ, triển lãm thương mại tiếp tục gặp phải số bất cập như:  Do thời hạn đăng ký dài (trước mùng tháng 10 năm trước) nên khó đảm bảo thương nhân trung thành với nội dung đăng ký  Việc xét tặng danh hiệu cho thương nhân tham giai hội chợ thiếu chuẩn mực, thiếu độ tin cậy mà pháp luật hành tìm thấy số quy chế tuyển chọn giải thưởng chất lượng Bộ khoa học, công nghệ mơi trường ban hành, cịn ngành, lĩnh vực khác chưa có quy định cụ thể  Quy định xử lý vi phạm hành lĩnh vực thương mại chưa theo kịp sửa đổi, bổ sung pháp luật thương mại, chưa có quy định xử lý vi phạm trưng bày hàng hóa thuộc diện hạn chế kinh doanh, vi phạm nội dung tổ chức hội chợ đăng ký quan quản lý nhà nước thương mại Tóm lại, pháp luật hành kịp thời điều chỉnh hình thức XTTM phổ biến thương nhân thực hiện, tạo sở pháp lý cần thiết cho thương nhân thực quyền tự hoạt động XTTM tôn trọng lợi ích Nhà nước, người tiêu dùng thương nhân khác Tuy nhiên, nhận thấy nhiều tồn thực trạng pháp luật thi hành pháp luật vấn đề Ngồi ngun nhân lý giải, bình luận trên, cịn có hạn chế kỹ thuật quy trình lập pháp Đây hạn chế chung bật pháp luật hình thức XTTM Điều dẫn Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí đến hạn chế nội dung quy định thiếu hụt tính đồng bộ, tính phù hợp quy định II/ Giải pháp để hoàn thiện pháp luật XTTM kinh tế thị trường Việt Nam: 1/ Định hướng việc hoàn thiện pháp luật XTTM Việt Nam: - Thứ nhất: Hoàn thiện pháp luật XTTM nhằm đáp ứng yêu cầu tự hóa thương mại quyền tự hoạt động XTTM Như ta biết, XTTM hoạt động thương mại thương nhân tiến hành, khơng thể nằm ngồi xu hướng tự hóa thương mại diễn quan hệ thương mại nội địa thương mại quốc tế Về bản, yêu cầu nhằm thực tự hóa đặt yêu cầu áp dụng chung cho tồn sách thương mại Đối với số lĩnh vực, nước đặt yêu cầu cụ thể trình đàm phán Chính vậy, với nhiều u cầu tương tự pháp luật thương mại nói chung pháp luật XTTM nói riêng cần quy định vấn đề nhằm thực tự hóa thương mại Như vậy, mục đích việc hồn thiện hệ thông pháp luật XTTM nhằm thực tự hóa thương mại quyền tự hoạt động XTTM thương nhân - Thứ hai: Hoàn thiện pháp luật XTTM nhằm hài hịa hóa lợi ích quốc gia, lợi ích thương nhân người tiêu dùng Thật vậy, XTTM hoạt động thương mại thương nhân tiến hành nhằm mục đích tìm kiếm, thúc đẩy hội thương mại Vì mục đích lợi nhuận tối đa, thương nhân XTTM rơi vào tình trạng bất chấp lợi ích chủ thể khác, gây ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích quốc gia, lợi ích thương nhân khác lợi ích người tiêu dùng Đây lý đòi hỏi can thiệp Nhà nước vào hoạt động XTTM thương nhân Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Thơng qua công cụ quan trọng pháp luật, Nhà nước thực nhiệm vụ bảo vệ lợi ích đáng chủ thể bảo đảm phát triển bền vững, lành mạnh kinh tế Mục tiêu bảo đảm “tính hài hịa” lợi ích cần thiết, Nhà nước cản trở tự thương mại cách bất hợp lý, cản trở tự cạnh tranh thương nhân khơng thể khuyến khích thực mục tiêu phát triển thương mại thương nhân bỏ qua quyền, lợi ích đáng người tiêu dùng Như vậy, để thực nhiệm vụ Nhà nước, q trình hồn thiện pháp luật XTTM cần phải quan tâm toàn diện đến nhiều vấn đề liên quan - Thứ ba: Hoàn thiện pháp luật XTTM nhằm góp phần bảo đảm thực thi cam kết quốc tế Việt Nam thương mại Ngày này, phát triển kinh tế nước phát triển Việt Nam ta ngày phụ thuộc vào phát triển chung kinh tế giới Chính vậy, đáp ứng nhu cầu hội nhập, cải cách kinh tế theo hướng mở cửa tất yếu phải thực mà theo đó, việc ký kết điều ước quốc tế sửa đổi sách, pháp luật nước nhiệm vụ quan trọng Pháp luật thương mại, có pháp luật XTTM có sứ mệnh “nội luật hóa” cam kết quốc tế, góp phần đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế quốc gia Trong cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết giai đoạn đàm phán, vấn đề XTTM đề cập đến với tính chất dịch vụ thương mại Ngoài cam kết chung mởi cửa dịch vụ, dịch vụ XTTM không đặc biệt quan tâm nội dung đề cập cụ thể nhiều hiệp định thương mại Như vậy, để đảm bảo thực thi cam kết quốc tế mà nước ta tham gia, yêu cầu đặt Việt Nam việc hoàn thiện pháp luật thương mại pháp luật XTTM sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật sở đòi hỏi chung cam kết quốc tế cam kết cụ thể mức độ mở cửa loại hình dịch vụ XTTM Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 2/ Giải pháp cụ thể để hồn thiện pháp luật XTTM Việt Nam: 2.1/ Hoàn thiện quy định khuyến mại: - Thứ nhất, sớm nghiên cứu, xem xét việc hủy bỏ quy định nghĩa vụ nộp 50% giá trị giải thưởng công bố ngân sách nhà nước trường hợp khơng có người trúng thưởng Xét ưu điểm quy định này, nhà làm luật cho rằng, việc buộc thương nhân nộp 50% giá trị giải thưởng công bố vào ngân sách nhà nước trường hợp khơng có người trúng thưởng giải pháp hạn chế tình trạng khuyến mại gian dối, thiếu trung thực thương nhân cấu, số lượng giải thưởng phân phối giải thưởng đến khách hàng Tuy nhiên, thương nhân có hành vi gian lận, thiếu trung thực giải thưởng, trúng thưởng khách hàng thực dựa may rủi việc lại giải thưởng sau thời gian khuyến mại hay chưa hết thời gian khuyến mại mà toàn giải thưởng có khách hàng trúng thưởng tất yếu Do vậy, trình thực thi pháp luật, quan quản lý nhà nước thương mại cần có biện pháp để phát hiện, ngăn ngừa tình trạng gian lận giải thưởng Còn quy định nghĩa vụ nộp 50% giá trị giải thưởng công bố vào ngân sách nhà nước trường hợp người trúng thưởng khơng phải giải pháp phù hợp hiệu quả, chưa kể gây bất mãn, xúc thương nhân - Thứ hai, sớm nghiên cứu việc hủy bỏ quy định hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, hạn mức thời gian thực khuyến mại Điều có nghĩa là, hành vi vi phạm quy định hạn mức tối đa giá trị dùng để khuyến mại doanh nghiệp hành vi vi phạm pháp luật XTTM Sau Luật thương mại 2005 ban hành, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 quy định chi tiết Luật thương mại hoạt động XTTM quy định hạn mức giảm giá thời gian giảm giá, giá trị dịch vụ khuyến mại Tuy nhiên, vấn đề Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí đặt có cần thiết quy định hạn mức tối đa không, Luật cạnh tranh hành phòng ngừa nguy bán phá giá để cạnh tranh thương nhân nhóm thương nhân có vị trí thống lĩnh thị trường, thương nhân độc quyền Mặt khác, việc xác định giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trước thời gian khuyến mại, từ xác định mức giảm giá có vượt quy định pháp luật hay khơng khó Đồng thời, pháp luật khơng quy định cụ thể ngun tắc, tiêu chí xác định hạn mức giá trị tối đa dùng để khuyến mại Điều có nghĩa là, tính khả thi quy định không cao tạo phức tạp khơng cần thiết Bên cạnh đó, quy định ngăn cấm không cần thiết yếu tố cản trở tự thương mại, không thúc đẩy, khuyến khích cạnh trạnh Từ phân tích trên, thấy, quy định hạn mức tối đa giá trị dùng để khuyến mại thời gian khuyến mại không cần thiết nên bãi bỏ Cần quy mối, cần thông qua Luật cạnh tranh để ngăn ngừa tất hành vi cạnh tranh không lành mạnh - Thứ ba, cần bổ sung quy định trách nhiệm cá nhân thương nhân người đại diện hợp pháp thương nhân trách nhiệm cá nhân người giao tổ chức chương trình khuyến mại, từ đảm bảo tính trung thực giải thưởng chọn người trúng thưởng chương trình khuyến mại mang tính may rủi Thực tế, pháp luật hành quy định nghĩa vụ trung thực thương nhân hoạt động khuyến mại, nhiên tình trạng thiếu khách quan hay gian lận việc chọn người trúng thưởng xảy Chính vậy, pháp luật cần bổ sung quy định buộc thương nhân người đại diện hợp pháp thương nhân, người giao trách nhiệm tổ chức chương trình khuyến mại phải chịu trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình hành vi gian lận, lừa dối khách hàng chương trình khuyến mại Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 2.2/ Hoàn thiện quy định quảng cáo: - Thứ nhất, nên nghiên cứu sớm việc thống điều chỉnh pháp luật hoạt động quảng cáo quảng cáo thương mại Luật thương mại, nên xem xét việc hủy bỏ hiệu lực Pháp lệnh quảng cáo 2001 văn hướng dẫn thi hành văn Luật thương mại 2005 Pháp lệnh quảng cáo 2001 tồn song song với việc tồn khái niệm quảng cáo quảng cáo thương mại Bản chất khái niệm nước khác giới Việt Nam ta hồn tồn đồng khơng cần thiết phải có phân biệt hai khái niệm Như vậy, xuất phát từ chất thương mại hoạt động quảng cáo, từ kinh nghiệm quốc tế thực trạng quy định quảng cáo Pháp lệnh quảng cáo 2001; giải pháp hiệu phù hợp cần xem xét, nghiên cứu khả để hủy bỏ hiệu lực pháp lệnh Và hoạt động quảng cáo, hay gọi quảng cáo thương mại điều chỉnh Luật thương mại hành - Thứ hai, cần nghiên cứu việc sửa đổi định nghĩa “quảng cáo thương mại” theo hướng phân biệt rõ với hoạt động “trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ” Như trình bày phần trên, việc thương nhân trưng bày hàng hóa nới bán hàng, phịng trưng bày giới thiệu sản phẩm, hội chợ thương mại thuộc hành vi “trưng bày” điều chỉnh quy định pháp luật trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ Nhưng nhầm lẫn với quảng cáo, quan, tổ chức thi hành pháp luật vô tình cấm đốn, xử lý vi phạm thiếu sở pháp lý Một giải pháp tháo gỡ vướng mắc q trình thực thi pháp luật, phải định nghĩa lại khái niệm với đặc thù theo hướng phân biệt rõ - Thứ ba, cần nghiên cứu việc sửa đổi quy định trình tự, thủ tục thực quảng cáo thương mại theo xu hướng cải cách hành Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Điều có nghĩa là, thủ tục mà thương nhân quảng cáo cần thực đăng ký sản phẩm quảng cáo quan quản lý nhà nước thương mại Sau xác nhận quan này, việc phát hành sản phẩm quảng cáo thực theo pháp luật liên quan đến phương tiện quảng cáo mà thương nhân sử dụng Luật báo chí, Luật xuất Việc quy định mang lại lợi ích to lớn mặt lý luận thực tiễn 2.3/ Ngoài giải pháp hồn thiện cụ thể hình thức XTTM, cần đưa giải pháp hoàn thiện quy định kinh doanh dịch vụ XTTM, giải pháp hoàn thiện quy định liên quan đến cạnh tranh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đặc biệt hoàn thiện quy định xử lý vi phạm hành vi phạm hình hoạt động XTTM Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí KẾT LUẬN Như vậy, kết lại rằng, XTTM quan hệ trao đổi hàng hóa, dịch vụ mà tạo hội cho việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ XTTM hoạt động thương mại thương nhân tiến hành với hình thức phổ biến khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày giới thiệu hàng hóa hội chợ, triển lãm thương mại Thương nhân sử dụng quyền tự hoạt động XTTM để tìm kiếm, thúc đẩy hội mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh kinh tế Quá trình hoạt động XTTM thương nhân gây nhiều tác động, ảnh hưởng đến lợi ích đối thủ cạnh tranh người tiêu dùng, đó, pháp luật tiếp cận điều chỉnh hoạt động XTTM khơng với tính chất loại hoạt động thương mại mà điều chỉnh hoạtđộng từ góc độ bảo đảm cạnh tranh lành mạnh lợi ích người tiêu dùng Với mục tiêu ghi nhận quyền tự hoạt động thương mại thương nhân bảo đảm lợi ích Nhà nước, thương nhân khác người tiêu dùng, pháp luật XTTM có nội dung chủ yếu quy định hình thức XTTM (bao gồm khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày giới thiệu hàng hóa hội chợ, triển lãm thương mại), quy định kinh doanh dịch vụ XTTM quy định XTTM liên quan đến cạnh tranh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Với tư cách phận pháp luật thương mại, pháp luật điều chỉnh mối quan hệ XTTM sở nguyên tắc tôn trọng quyền tự kinh doanh, tự cạnh tranh Đây yêu cầu mục đích pháp luật XTTM Đối với Việt Nam, hoạt động XTTM hoạt động mẻ Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp quan tâm thông qua việc ban hành quy phạm pháp luật điều chỉnh mối quan hệ Tuy nhiên, ban hành năm gần đây, thực trang pháp luật thi hành pháp luật XTTM bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập, bật Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí quy định trùng lặp, chồng chéo quảng cáo quảng cáo thương mại; quy định hạn chế tự thương mại thiếu cụ thể khuyến mại, rườm rà thủ tục cấp phép, dẫn đến khó áp dụng tính khả thi thấp Mặt khác, pháp luật hành chưa đủ quy định cần thiết để kiểm soát hoạt động thương mại diễn tập trung hội chợ, triển lãm thương mại, kiểm sốt tính trung thực thương nhân hoạt động khuyến mại Đồng thời chưa có thống với quy định cạnh tranh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoạt động XTTM Các quy định xử lý vi phạm chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn Tất thiếu sót nguyên nhân dẫn đến gian lận thương mại tình trạng XTTM lộn xộn nên kinh tế Với mong muốn tháo gỡ vướng mắc, bất cập này, thiết nghĩ pháp luật XTTM cần phải hoàn thiện theo định hướng trình bày Từ đưa giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật XTTM Trong phạm vi nghiên cứu, chưa thể sâu nghiên cứu đưa đầy đủ bình luận, đánh giá giải pháp chi tiết nhất, cụ thể mà số vấn đề liên quan chưa có điều kiện để giải cách triệt để Để thực điều này, cần có thời gian kiểm nghiệm thực tế quy định pháp luật cần có nhiều tâm huyết nghiên cứu thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế điều chỉnh pháp luật Việt Nam XTTM Từ đó, góp phần tạo hành lang pháp lý vững cho hoạt động XTTM, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho Nhà nước, cho thương nhân cho người tiêu dùng Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Tài liệu tham khảo 1/ Giáo trình Luật thương mại tập – Trường đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất Cơng an nhân dân, 2006 2/ Giáo trình Luật thương mại Việt Nam – Trường đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà xuất Chính trị quốc gia, 2002 3/ Pháp luật XTTM Việt Nam – Những vấn đề lý luận thực tiễn, Tiến sĩ Nguyễn Thị Dung, Nhà xuất Chính trị quốc gia, 2007 4/ Luật thương mại 2005 5/ Luật cạnh tranh 2004 6/ Luật doanh nghiệp 2005 7/ Pháp lệnh quảng cáo 2001 8/ Luật thương mại 1997 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 9/ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 quy định chi tiết Luật thương mại XTTM 10/ Nghị định số 175/2004/NĐ-CP ngày 10/10/2004 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực thương mại 11/ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo 12/ Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 6/6/2006 Chính phủ xử phạt vi phạm hành hoạt động văn hóa – thơng tin 13/ Một số trang web, tài liệu khác có liên quan Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí MỤC LỤC LỜI NĨI ĐẦU NỘI DUNG CHÍNH I Bình luận hình thức XTTM theo quy định pháp luật Việt Nam Khuyến mại Quảng cáo thương mại Trưng bày giới thiệu hàng hoá, dịch vụ Hội chợ, triển lãm thương mại II Giải pháp để hoàn thiện pháp luật XTTM kinh tế thị trường Việt Nam Định hướng việc hoàn thiện pháp luật XTTM Việt Nam Giải pháp cụ thể để hoàn thiện pháp luật XTTM Việt Nam KẾT LUẬN Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí ... II/ Giải pháp để hoàn thiện pháp luật XTTM kinh tế thị trường Việt Nam: 1/ Định hướng việc hoàn thiện pháp luật XTTM Việt Nam: - Thứ nhất: Hoàn thiện pháp luật XTTM nhằm đáp ứng yêu cầu tự hóa thương. .. định pháp luật Việt Nam Khuyến mại Quảng cáo thương mại Trưng bày giới thiệu hàng hoá, dịch vụ Hội chợ, triển lãm thương mại II Giải pháp để hoàn thiện pháp luật XTTM kinh tế thị trường Việt Nam. .. định thương mại Như vậy, để đảm bảo thực thi cam kết quốc tế mà nước ta tham gia, yêu cầu đặt Việt Nam việc hoàn thiện pháp luật thương mại pháp luật XTTM sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật sở
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp để hoàn thiện pháp luật về xúc tiến thương mại trong nền kinh tế thị trường ở việt nam , Giải pháp để hoàn thiện pháp luật về xúc tiến thương mại trong nền kinh tế thị trường ở việt nam