Luận văn Cao học Nghiên cứu các yếu tố tạo động lực cho người lao động tại công ty chế biến xuất khẩu thủy sản Thọ Quang

117 29 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 17:33

Nguồn lực con người là nguồn lực quý giá của mỗi quốc gia cũng như của mỗi doanh nghiệp. Nó mang ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Một doanh nghiệp muốn phát triển đi lên thì phải sử dụng triệt để nguồn lực con người. Trên thực tế đã và đang diễn ra những cách làm khác nhau để phát huy nhân tố con người, trong đó những biện pháp n4hằm tạo động lực cho người lao động được chú ý. Một doanh nghiệp phát triển là một doanh nghiệp biết sử dụng nguồn lực con người. Nhưng thực trạng của công tác tạo động lực cho người lao động còn có nhiều bất cập, điều kiện làm việc của các doanh nghiệp chưa thoả mãn yêu cầu của người lao động, người lao động chưa được quan tâm đúng mức, công tác tổ chức còn nhiều hạn chế, cơ cấu nhân lực chưa phù hợp với cơ cấu kinh tế, tỷ lệ di chuyển lao động trong các doanh nghiệp còn cao, điều này chứng tỏ người lao động chưa thực sự gắn bó với với doanh nghiệp. Các doanh nghiệp chỉ coi trọng mục tiêu lợi nhuận và mục tiêu phát triển, chưa coi trọng mục tiêu khuyến khích, tạo động lực cho người lao động làm việc cống hiến hết khả năng, năng lực của mình vì mục tiêu phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt là trong các doanh nghiệp nhà nước thì thì thực trạng này càng nổi cộm hơn. Công ty chế biến xuất khẩu Thủy sản Thọ Quang cũng là một doanh nghiệp nhà nước nên mặc dù qua thời gian tìm hiểu tại Công ty, em thấy rằng Công ty đã có rất nhiều cố gắng trong công tác tạo động lực cho người lao động, nhưng thực tế vẫn còn nhiều tồn tại cần quan tâm, giải quyết. Những tồn tại này đã làm cản trở quá trình phát triển của Công ty.Chính vì lý do trên nên tác giả đã quyết định chọn đề tài: “Nghiên cứu các yếu tố tạo động lực cho người lao động tại công ty chế biến xuất khẩu thủy sản Thọ Quang” để nghiên cứu. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Nghiên cứu yếu tố tạo động lực cho người lao động công ty chế biến xuất thủy sản Thọ Quang” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT CẦU CỦA ĐỀ TÀI TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 1.1 ĐỘNG LỰC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC 1.1.1 Khái niệm động động lực 1.1.2 Nhu cầu 1.1.3 Tạo động lực lao động 1.2 MỘT SỐ HỌC THUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC .9 1.2.1 Học thuyết thứ bậc nhu cầu A Maslow [16] 1.2.2 Thuyết ERG Alderfer 10 1.2.3 Thuyết thành tựu Mc Clelland 11 1.2.4 Lý thuyết hai nhân tố F Herzberg[14] .11 1.2.5 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom .12 1.2.6 Học thuyết công Stacy Adam 13 1.2.7 Học thuyết tăng cường tính tích cực Skinner .14 1.2.8 Quan điểm Hackman Oldham[19] 14 1.3 MỘT SỐ MƠ HÌNH VỀ TẠO ĐỘNG LỰC .16 1.3.1 Mơ hình phát huy nguồn nhân lực động lực thúc đẩy tác giả Nguyễn Văn Long[10] 16 1.3.2 Mô hình định lượng đánh giá mức độ tạo động lực làm việc cho người lao động công ty TNHH ERICSSON Việt Nam TS Trương Minh Đức [11] 18 1.3.3 Mơ hình Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Nghiên cứu trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, chí nhánh Huế TS Nguyễn Khắc Hồn [12] 19 1.3.4 Nghiên cứu Boeve (2007)[13] 21 1.3.5 Nghiên cứu Cheng – Kuang Hsu (1977)[19] .23 CHƯƠNG II: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 25 2.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 25 2.1.1 Quy trình nghiên cứu .25 2.1.2 ĐỀ XUẤT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU DỰA TRÊN LÝ THUYẾT 26 2.1.3 Nghiên cứu sơ (nghiên cứu định tính) 35 2.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 39 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết 39 2.2.2 Khái qt yếu tố mơ hình .40 2.3 XÂY DỰNG BẢNG CÂU HỎI VÀ MÃ HÓA THANG ĐO .42 2.3.1 Xây dựng bảng câu hỏi (phiếu điều tra) thiết kế thang đo 42 2.3.2 Mã hóa thang đo .43 CHƯƠNG III: 46 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN THỌ QUANG 46 3.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN THỌ QUANG 46 3.1.1 Tình hình tổ chức cơng ty .46 3.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh xuất công ty chế biến xuất thủy sản Thọ Quang .48 3.2 THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU THỌ QUANG 50 3.2.1 Tạo động lực cho người lao động thông qua chất công việc 51 3.2.2 Tạo động lực cho người lao động thông qua đào tạo thăng tiến 51 3.2.3 Tạo động lực cho người lao động thông qua tiền lương 53 3.2.4 Tạo động lực cho người lao động thông qua phúc lợi 58 3.2.5 Tạo động lực cho người lao động thơng qua hồn thiện phong cách lãnh đạo mối quan hệ với đồng nghiệp 59 3.2.6 Tạo động lực cho người lao động thông qua việc cải thiện điều kiện lao động 60 CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 62 4.1 MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU .62 4.1.1 Mẫu nghiên cứu phương pháp chọn mẫu 62 4.1.2 Kế hoạch thu thập phiếu khảo sát Công ty chế biến xuất thủy sản Thọ Quang 63 4.1.3 Mô tả mẫu thu thập .64 4.2 PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CƠNG CỤ ĐO LƯỜNG 66 4.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach Alpha 68 4.2.2 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá (EFA) 71 4.2.3 Đánh giá lại thang đo hệ số Cronbach Alpha sau phân tích EFA 74 4.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU SAU KHI PHÂN TÍCH EFA 75 4.4 ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU BẰNG HỒI QUI BỘI .76 4.4.1 Kiểm định phù hợp mơ hình nghiên cứu phân tích hồi qui bội .76 4.4.2 Kiểm định giả thuyết mô hình 80 4.4.3 Thống kê mô tả thang điểm Likert thang đo rút từ kết phân tích hồi quy 80 4.5 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ANOVA 84 Chương : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 5.1 Kết luận số kết nghiên cứu 93 5.2 Hàm ý kiến nghị sách tạo động làm việc lãnh đạo công ty chế biến xuất thủy sản Thọ Quang 96 5.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO .102 5.3.1 Hạn chế nghiên cứu .102 5.3.2 Hướng nghiên cứu 102 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tổng hợp yếu tố thang đo mức độ tạo động lực cho người lao động .26 Bảng 2.2: Hệ thống thang đo lường 33 Bảng 2.3: Hệ thống thang đo thức 37 Bảng 2.4: Mã hóa thang đo 43 Bảng 3.1: Các mặt hàng xuất 48 Bảng 3.2: Kim ngạch xuất 49 Bảng 3.3: Bảng chia lương tháng 12/ 2011 tổ phân xưởng 57 Bảng 3.4: Bảng quy định số thiết bị bảo hộ lao động 60 Bảng 4.1 : Phân bố mẫu theo nhóm dựa phận cơng ty (số liệu thời điểm tháng 4/2013) 63 Bảng 4.2: Cơ cấu nhân học đáp viên 64 Bảng 4.3: Cronbach Alpha biến số thuộc động lực làm việc .70 Bảng 4.4 Kết cuối EFA thành phần tạo động lực làm việc cho người lao động công ty chế biến xuất thủy sản 72 Bảng 4.5: Kết EFA nhân tố Sự hài lòng 74 Bảng 4.6 Tổng kết mô hình hồi quy 78 Bảng 4.7 : Bảng mô tả giá trị trung bình nhân tố chất cơng việc 81 Bảng 4.8: Bảng mô tả giá trị trung bình nhân tố lương 81 Bảng 4.9: Mức độ thống kê giá trị trung bình tiêu chí phúc lợi 82 Bảng4.10: Bảng thống kê giá trị trung bình tiêu chí cấp .83 Bảng 4.11: Thống kê mô tả tiêu chí điều kiện làm việc .83 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Các cấp bậc nhu cầu Maslow .9 Hình 1.2: Mơ hình đặc điểm cơng việc Hackman & Oldham 15 Hình 2.1: Quy trình nghiên cứu 25 Hình 2.2: Mơ hình đề xuất 32 Hình 3.1: Sơ đồ máy tổ chức công ty .47 Hình 4.1 Mơ hình nghiên cứu thực tế sau phân tích EFA 75 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn lực người nguồn lực quý giá quốc gia doanh nghiệp Nó mang ý nghĩa định phát triển quốc gia Một doanh nghiệp muốn phát triển lên phải sử dụng triệt để nguồn lực người Trên thực tế diễn cách làm khác để phát huy nhân tố người, biện pháp n4hằm tạo động lực cho người lao động ý Một doanh nghiệp phát triển doanh nghiệp biết sử dụng nguồn lực người Nhưng thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động cịn có nhiều bất cập, điều kiện làm việc doanh nghiệp chưa thoả mãn yêu cầu người lao động, người lao động chưa quan tâm mức, cơng tác tổ chức cịn nhiều hạn chế, cấu nhân lực chưa phù hợp với cấu kinh tế, tỷ lệ di chuyển lao động doanh nghiệp cao, điều chứng tỏ người lao động chưa thực gắn bó với với doanh nghiệp Các doanh nghiệp coi trọng mục tiêu lợi nhuận mục tiêu phát triển, chưa coi trọng mục tiêu khuyến khích, tạo động lực cho người lao động làm việc cống hiến hết khả năng, lực mục tiêu phát triển doanh nghiệp Đặc biệt doanh nghiệp nhà nước thì thực trạng cộm Cơng ty chế biến xuất Thủy sản Thọ Quang doanh nghiệp nhà nước nên qua thời gian tìm hiểu Cơng ty, em thấy Cơng ty có nhiều cố gắng cơng tác tạo động lực cho người lao động, thực tế nhiều tồn cần quan tâm, giải Những tồn làm cản trở trình phát triển Cơng ty Chính lý nên em định chọn đề tài: “Nghiên cứu yếu tố tạo động lực cho người lao động công ty chế biến xuất thủy sản Thọ Quang” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến động lực yếu tố tạo động lực lao động - Xây dựng mơ hình nghiên cứu sử dụng phương pháp để phân tích mơ hình nghiên cứu yếu tố tạo động lực cho người lao động công ty chế biến xuất thủy sản Thọ Quang - Phân tích thực trạng vấn đề có liên quan đến yếu tố tạo động lực cho người lao động công ty chế biến xuất thủy sản Thọ Quang; - Kết luận kết nghiên cứu đưa kiến nghị cho cán quản lý công ty chế biến xuất thủy sản Thọ Quang Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố tạo động lực cho người lao động Chỉ khảo sát lao động làm việc phịng ban xưởng chế biến cơng ty chế biến xuất thủy sản Thọ Quang ban giám đốc Mức độ tạo động lực cho người lao động chịu tác động nhiều yếu tố, phạm vi nghiên cứu giới hạn vấn đề có liên quan mật thiết đến công việc Phạm vi nghiên cứu: Công ty chế biến xuất thủy sản Thọ Quang Thời gian nghiên cứu thực trạng công ty năm từ năm 2009 đến 2011 Phương pháp nghiên cứu Đề tài thực với kết hợp số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp tư biện chứng, vật lịch sử đồng thời tổng hợp, phân tích vấn đề lý thuyết thơng tin liên quan để đề xuất mơ hình nghiên cứu - Nghiên cứu định tính với việc tổ chức thảo luận nhóm vấn thử để lấy ý kiến người lao động công ty yếu tố tạo động lực cho người lao động; tham khảo ý kiến chuyên gia - Nghiên cứu định lượng: + Thu thập liệu sơ cấp để kiểm tra mơ hình nghiên cứu đề xuất; + Điều chỉnh mơ hình nghiên cứu cho phù hợp; + Kết luận mơ hình thực tế nghiên cứu yếu tố tạo động lực cho người lao động công ty chế xuất thủy sản Thọ Quang Để làm việc đòi hỏi phải sử dụng nhiều kỷ thuật nghiên cứu định lượng phức tạp với hỗ trợ phần mềm xử lý liệu thống kê SPSS như: Đánh giá độ tin cậy hệ thống thang đo; phân tích nhân tố khám phá; hồi quy bội Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục nội dung luận văn trình bày chương tổ chức sau: Chương 1: Cơ sở lý luận chung Chương 2: Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Thực trạng công tác tạo động lực công ty chế biến xuất thủy sản Thọ Quang Chương 4: Kết nghiên cứu Chương 5: Kết luận kiến nghị Tổng quan tài liệu nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu yếu tố tạo động lực cho người lao động Boeve (2007) tiến hành nghiên cứu yếu tố tạo động lực giảng viên khoa đào tạo trợ lý bác sỹ trường y Mỹ sở sử dụng lý thuyết hai nhân tố Herzberg số mô tả công việc (JDI) Smith, Kendall & Hulin Ông chia nhân tố tạo động lực chia làm hai 95 tạo động lực làm việc người lao động chịu ảnh hưởng nhóm nhân tố này, Cơng ty nhóm nhân tố có tác động khơng đủ mạnh Nhìn vào giá trị Beta thấy rằng, người lao động đánh giá cao yếu tố tiền lương ( β = 0.497) hay tiền lương có tác động mạnh mẽ đến mức độ tạo động lực cho người lao động Điều bình thường điều kiện giá leo thang nay, mức sống người lao động ngày giảm xuống Tuy nhiên công ty cần phải tạo động lực cho người lao động không qua tiền lương mà cịn phải thơng qua yếu tố khác chất công việc, phúc lợi, cấp điều kiện làm việc Để làm điều cơng ty cần phải: - Tăng cường công tác truyền thông tổ chức thông qua kênh khác để người lao động cảm thấy u thích, gắn bó với công việc làm - Công ty cần trọng nâng cao phúc lợi, thay đổi tác phong cấp tăng cường yếu tố điều kiện làm việc, chất cơng việc để người lao động gắn bó lâu dài với cơng ty, nỗ lực cho cơng việc thơng qua yếu tố điều kiện làm việc, cấp trên, phúc lợi chất công việc c Thực trạng mức độ tạo động lực làm việc người lao động qua khảo sát nhân tố mơ hình hồi qui * Ở tiêu chí chất cơng việc Kết thống kê mơ tả theo thang điểm likert thấy phần lớn người lao động đánh giá yếu tố mức độ tương đối tốt Các CBCNV đánh giá cơng việc có tầm quan trọng định với hoạt động công ty với mức độ trung bình 3.1 Bản chất cơng việc có tác động mạnh thứ ảnh hưởng đến mức độ tạo động lực làm việc, ảnh hưởng tiêu chí mức độ động lực làm việc đối tượng khác có khác 96 Các lãnh đạo Cơng ty tham khảo kết từ phân tích ANOVA để có điều chỉnh vị trí cách hợp lý * Ở tiêu chí lương Các tiêu chí tiền lương hầu hết đánh giá mức tương đối tốt Qua số liệu ta thấy hầu hết CBCNV đánh giá tiêu chí “Tơi sống hồn tồn dựa vào lương thấp nhất” thực tế với mức lương trung bình khoản - triệu CBCNV đáp ứng sống Các CBCNV đánh giá Công ty chưa thực công trả lương cho người lao động Công ty mức lương chưa thực ngang với doanh nghiệp khác ngành Sự đánh giá tiêu chí đối tượng khác khác Những người có thu nhập cao người có thu nhập thấp hay vị trí cán quản lý người lao động đánh giá tốt cơng nhân Nhìn chung người cơng nhân có trình độ học vấn thấp, thu nhập thấp, thâm niên làm việc có đánh giá thấp tiêu chí Đây tiêu chí ảnh hưởng mạnh đến động lực làm việc người lao động, nên cán lãnh đạo cần có điều chỉnh hợp lý để tạo động lực làm việc cho đối tượng có đánh giá thấp * Ở tiêu chí phúc lợi Qua số liệu thống kê, CBCNV đánh giá Công ty chưa thực có sách phúc lợi cơng ty rõ ràng hữu ích, chưa thể quan tâm chu đáo đến người lao động chưa thực hấp dẫn CBCNV Đây tiêu chí tác động mạnh thứ sau lương tạo động lực làm việc Những người cơng nhân, CBCNV có thâm niên làm việc lâu năm, người vào đánh giá thấp tiêu chí phúc lợi Điều chứng tỏ Cơng ty chưa có sách phúc lợi chăm sóc chu đáo cho đối tượng * Ở tiêu chí cấp 97 Hầu hết tiêu chí cấp đánh giá tương đối tốt Tuy nhiên qua số liệu thống kê ta thấy cán lãnh độ cần xây dựng tác phong lịch hòa nhã Theo kết ANOVA, đối tượng cơng nhân, người có thời gian làm việc đánh giá thấp tiêu chí cán lãnh đạo * Ở tiêu chí điều kiện làm việc Theo thống kê, tiêu chí điều kiện làm việc có tác động mạnh thứ tư tạo động lực làm việc cho người lao động Qua số liệu phân tích ta thấy CBCNV đánh giá thấp số tiêu, ví dụ chí thời gian bắt đầu kết thúc công việc Công ty thời gian làm thêm Cơng ty, máy móc thiết bị chưa đáp ứng tốt nhu cầu công việc, ổn định công viêc 5.2 Hàm ý kiến nghị sách tạo động làm việc lãnh đạo công ty chế biến xuất thủy sản Thọ Quang Kết phân tích cho thấy có nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến động lực làm việc người lao động Công ty chế biến xuất thủy sản Thọ Quang nêu Do vậy, nhà quản lý Công ty cần tập trung xem xét có cải tiến phù hợp nhằm nâng cao động lực làm việc nhằm mang lại hiệu suất làm việc tốt Cụ thể: a Các kiến nghị nhằm động lực làm việc cách cải thiện yếu tố chất công việc - Căn vào khả trình độ người lao động để tìm hiểu cách cặn kẽ xác sở trường, sở đoản người lao động, nhằm tránh giao nhiệm vụ chuyên sâu, đòi hỏi kỹ nghiệp vụ cao cho người lao động chưa trang bị kỹ cần thiết chưa huấn luyện để hồn thành nhiệm vụ - Đối với cán công người lao động công ty mà công ty băn khoăn để bố trí cơng tác nên lập hồ sơ riêng cho người 98 lao động này, hồ sơ phải thể rõ ràng người lao động có khả gì, phù hợp với cơng việc gì, cịn thiếu kỹ nào, nguyện vọng làm cơng việc hay vị trí nào… Để giúp nhà lãnh đạo giao nhiệm vụ thích hợp cho người một, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng huấn luyện tương lai Tuy nhiên đa số người lao động không muốn bộc lộ điểm yếu mình, nhà lãnh đạo phải sử dụng kỹ để đưa câu hỏi đề nghị họ trả lời để từ tìm mặt yếu người lao động - Làm cho công việc người lao động trở nên phong phú, có ý nghĩa quan trọng hoạt động công ty cách: + Tạo cho người lao động quyền tự việc định vấn đề lựa chọn phương pháp làm việc, trình tự thực cơng việc nhịp độ tiến hành công việc, làm việc theo giấc linh hoạt họ… + Khuyến khích tham gia người lao động cấp vào định khuyến khích phối hợp hành động người lao động với Ban lãnh đạo khuyến khích người lao động tham gia nhiều cách, hỏi ý kiến người lao động họp thức buổi nói chuyện thân mật, câu hỏi đưa liên quan đến vấn đề công ty, ban lãnh đạo yêu cầu người lao động đưa đề nghị với vấn đề công ty mà người lao động ban lãnh đạo quan tâm… + Làm cho người lao động cảm thấy trách nhiệm cá nhân họ cơng việc, cho họ thấy vai trị họ quan trọng + Đảm bảo người lao động thấy nhiệm vụ họ đóng góp nhiều có ý nghĩa kết chung tồn cơng ty + Cung cấp thơng tin phản hồi kịp thời xác hoàn thành 99 nhiệm vụ người lao động Tuy nhiên để áp dụng thành cơng có hiệu giải pháp cơng ty phải thực tốt việc giao quyền cho người lao động nhà lãnh đạo cần hiểu rõ người lao động cần gì? Làm cho người lao động biết lợi làm việc hiệu quả, giải thích cho người lao động biết họ làm họ lại phải làm vậy, thường xuyên đánh giá ghi nhận thành việc thực công việc họ Trong tình hình Cơng ty chế biến xuất Thọ Quang đáp ứng điều kiện để cung cấp cho người lao động cơng việc đầy thách thức có ý nghĩa Việc thực phong phú hóa công việc cần tuân thủ nguyên tắc sau Herzberg: o Gia tăng địi hỏi cơng việc: Công việc nên thay đổi cách thức gia tăng mức độ khó khăn trách nhiệm cơng việc o Gia tăng trách nhiệm giải trình người lao động: Cho phép phân chia nhiều quyền hành việc thực công việc o Tạo thời gian biểu làm việc tự hợp lý: Trong giới hạn cho phép cơng ty cho người lao động thực công việc theo thời gian biểu riêng o Cố gắng giao cho người lao động cơng việc có tính thách thức lớn để họ cảm nhận tầm quan trọng công ty o Cung cấp thông tin phản hồi cho người lao động ngược lại người lao động nên báo cáo trực tiếp tình hình thực công việc cách thường xuyên lên người giám sát o Cung cấp nguồn lực cần thiết để người lao động hồn thành tốt cơng việc Việc thực giải pháp hoàn toàn khả thi điều kiện nguồn lực quy định công ty cách thức làm việc công ty cho 100 phép việc làm phong phú công việc thực thi cách nhanh chóng hiệu + Khi giao nhiệm vụ cho người lao động công ty nhà lãnh đạo nên cố gắng cung cấp cho người lao động thông tin cần thiết mục tiêu u cầu cơng việc, tránh tình trạng giao việc người lao động phải làm + Đối với vị trí làm việc mà người lao động phải lặp lặp lại cơng việc nhàm chán ban lãnh đạo cần ý thay đổi cố gắng loại trừ chán chường thường hay xuất người lao động vị trí b Các kiến nghị nhằm tăng động làm việc thơng qua cải thiện sách lương - Các sách lương bổng cơng ty nên thực cách công khai rõ ràng, Công ty chế biến xuất thủy sản Thọ Quang, mức lương người cán nguồn nhân lực biết, nhiên công ty công bố mức lương trung bình tồn cán cơng người lao động công ty hàng năm, điều nhiều lúc không giải đáp thắc mắc lương họ, nên công ty nên công bố cho người lao động biết thêm với khả chuyên mơn hay trình độ kinh nghiệm thu nhập trả tối thiểu tối đa bao nhiêu? Từ giúp người lao động biết khả làm việc có xứng đáng nhận mức lương chưa? Tuy nhiên để thực điều địi hỏi hệ thống đánh giá hiệu làm việc người lao động công ty phải công hệ thống thông tin phản hồi việc đánh giá phải thật tốt để người lao động biết cơng việc khả đánh c Các kiến nghị nhằm tăng động làm việc thơng qua cải thiện 101 sách phúc lợi - Công ty nên tăng thêm khoản phúc lợi cho người lao động cơng ty Ngồi việc ưu tiên người lao động có thành tích xuất sắc năm tham quan học hỏi kinh nghiệm nước ngồi hàng năm hay ngày lễ cơng ty nên tổ chức chuyến tham quan nước dã ngoại để động viên người lao động, tưởng thưởng cho ngày làm việc vất vả tạo điều kiện để ban lãnh đạo gần gũi người lao động hơn, người lao động hiểu rõ - Công ty cần ý gia tăng hoạt động phúc lợi cho người cống hiến lâu năm người lao động vào Những người có thâm niên lâu năm người lao động trung thành, họ đóng góp cho Công ty khoản thời gian dài việc quan tâm tới họ điều đáng có tác dụng tốt động viên đối tượng lao động khác Những người vào mức đóng góp thấp họ nhân tố chủ chốt tương lai quan tâm đắn d Các kiến nghị nhằm tăng động làm việc thông qua cải thiện yếu tố cấp Quan bảng thống kê giá trị trung bình tiêu chí cấp trên, ta nhận thấy cấp biết lắng nghe quan điểm suy nghĩ người lao động coi trọng tài đóng góp người người lao động tạo động lực làm việc lớn Chính lãnh đạo cơng ty cần đến yếu tố nhằm đem lại cảm hứng tích cực từ phía người lao động để nâng cao hiệu lao động Bên cạnh đó, cấp cần thay đổi tác phong làm việc theo hướng cởi mở, hòa nhã để tạo cảm giác thân thiện gần gũi với người lao động - Đối với thành tích đạt người lao động, nhà lãnh đạo cần có lời khen thưởng kịp thời, lúc Có thể họp 102 toàn người lao động, hay tập thể người lao động tồn cơng ty Các hình thức động viên người lao động khơng lời nói trước tập thể người lao động, văn bản… mà nhiều lúc vỗ vai công nhận việc làm tốt có tác dụng lớn đến tinh thần làm việc người lao động Nhà lãnh đạo lựa chọn nhiều hình thức khen người lao động cách nhẹ nhàng ý nghĩa người lao động, cách sau: + Hàng tuần hay hàng tháng ghi tên người lao động có thành tích xuất sắc lên bảng tin tồn cơng ty + Gửi danh thiếp chúc mừng người lao động có thành tích cao trực tiếp cho người lao động… + Khen ngợi trao tặng phần thưởng (nếu có) trước tồn người lao động buổi họp e Các kiến nghị nhằm tăng động làm việc thông qua cải thiện điều kiện làm việc Để đảm bảo trì sản xuất cách an toàn Doanh nghiệp cần trang bị phương tiện bảo hộ lao động thuận tiện, gọn nhẹ cho công nhân phân xưởng, hạn chế xảy tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Và sau thời gian sử dụng cần thay đồ bảo hộ để đảm bảo sức khỏe Doanh nghiệp cần trì thời làm việc, thời nghỉ ngơi người lao động cho vừa đảm bảo sức khoẻ người lao động, vừa đảm bảo tiến độ sản xuất chế biến Doanh nghiệp nên áp dụng chế độ làm việc linh hoạt, liên hoàn khoảng thời gian mà người lao động thoải mái tư tưởng Khi người lao động có nhu cầu đáng cần thiết có thời gian gian nghỉ để giải việc riêng Doanh nghiệp nên xem xét nguyện vọng đó, để tạo nên tâm lý thoải mái cho người lao động 5.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU 103 TIẾP THEO 5.3.1 Hạn chế nghiên cứu Một là, nghiên cứu với khảo sát với số lượng mẫu cịn ít, chưa phản ánh hồn tồn xác yếu tố tạo động lực cho người lao động công ty chế biến xuất thủy sản Thọ Quang xây dựng thang đo mơ hình hồi quy Hai là, nghiên cứu chưa xét đến ảnh hưởng yếu tố bên ngồi khác (xã hội, văn hóa ) ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Ba là, nghiên cứu định tính, lý riêng mà số lượng cán lãnh đạo đến tham dự buổi họp nhóm khơng nhiều (có 04 tham dự người tổng số 10 người mời) nên quan điểm đưa chưa đủ sức bao quát vấn đề 5.3.2 Hướng nghiên cứu Nếu mơ hình nghiên cứu yếu tố tạo động lực cho người lao động thể mở rộng cho doanh nghiệp nói chung địa phương cần tiến hành đo lường với số lượng mẫu quan sát lớn hơn, nhiều doanh nghiệp để đảm bảo độ tin cậy Nghiên cứu cần bổ sung thêm yếu tố tác động khác văn hóa, gia đình, xã hội…vào mơ hình để xác định mối tương quan yếu tố đến mức độ tạo động lực cho người lao động Nghiên cứu định tính cần số lượng cán lãnh đạo đơng để có góp ý thiết thực đầy đủ cho mơ hình nghiên cứu KẾT LUẬN Con người ln nhân tố quan trọng công ty q trình phát triển, Cơng ty chế biến xuất thủy sản Thọ Quang, việc nghiên cứu phát sách cơng ty có liên quan ảnh hưởng đến mức độ tạo động lực làm việc người lao 104 động có ý nghĩa lớn việc phát triển công ty, đồng thời tạo điều kiện để nhà quản lý hiểu rõ sách nhân Cơng ty, từ có định nhân lực đắn, góp phần nâng cao hiệu công việc suất lao động cán công người lao động Công ty TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Thị Cành (2007), Giáo trình & phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, NXB Đại học Quốc gia TP HCM [2] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Thống kê Hà Nội [3] Nguyễn Hữu Lam (2007) Hành vi tổ chức, NXB Thống kê Hà Nội [4] Nguyễn Linh Khiếu (1999) Lợi ích động lực phát triển, NXB Khoa học xã hội [5] Lê Minh Nhựt (2011), Nghiên cứu hài lòng khách hàng doanh nghiệp dịch vụ hành thuế văn phịng cục thuế tỉnh Kon Tum, Luận văn thạc sỹ - Đại học Đà Nẵng [6] Nguyễn Đình Thọ - Nguyễn Thị Mai Trang (2008), Nghiên cứu khoa học marketing, NXB Đại học Quốc gia TP HCM [7] TS Nguyễn Quốc Tuấn (2006) Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê [8] PGS TS Lê Thế Giới (2007) Quản trị học, NXB Tài [9] PGS TS Võ Xuân Tiến (2008), Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho số ngành kinh tế - kỷ thuật ngành công nghệ cao thành phố Đà Nẵng [10] Nguyễn Văn Long, Phát huy nguồn nhân lực động lực thúc đẩy, tạp chí khoa học cơng nghệ, đại học Đà Nẵng số 04 (39), 2010 [11] TS Trương Minh Đức, Ứng dụng mơ hình định lượng đánh giá mức độ tạo động lực làm việc cho người lao động cơng ty TNHH ERICSSON Việt Nam, tạp chí Khoa học ĐHQGHN kinh tế kinh doanh 27 (2011) [12] TS Nguyễn Khắc Hoàn, Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Nghiên cứu trường hợp Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế số 60, 2010 [13] ThS Nguyễn Văn Điềm, PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình Quản trị nhân lực¸NXB Lao Động – Xã Hội, 2008 Tiếng Anh - English [13] Boeve, W D (2007), A National Study of Job factors among faculty in physician assistant education, Eastern Michigan University [14] Frederick Herzberg, “One more time: How Do You Motivate Employees” [15] Kreitner, R & Kinicki, A (2007), Organizational Behavior, 7th Edition, McGraw Hill Irwin [16] Maslow, A H (1943), A Theory of Human Motivation, Psychological Review, 50, pp 370-396 [17] Robbins, Stephen P (2002), Organizational Behavior, Pearson Education International, 10th Edition [18] Smith, P.C, Kendall, L M and Hulin, C L (1969), The measurement of satisfaction in work and retirement, Chicago: Rand McNally [19] Hackman, J R & Oldham, G R (1974), The Job Diagnosis Survey: An Instrument for the Diagnosis of Jobs and the Evaluation of Job Redesign Project, Technical Report No 4, Department of Administrative Sciences, Yale University, USA Tiếng Trung - 中中 [19].徐徐徐徐1977徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐徐 徐徐徐 43 徐徐 1977徐 Tài liệu từ Website - Http://www.google.com - Http://www.ilo.org - Http://www.molisa.gov.vn - Http://www.seadanang.com.vn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN *** NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN *** ... tìm hiểu yếu tố Mỗi biến thể câu hỏi To? ?n câu hỏi đánh giá thang đo Likert điểm (1 = hồn tồn khơng đồng ý, = không đồng ý, = trung lập, = đồng ý, = hoàn to? ?n đồng ý) để đo lường mức đánh giá... tìm cách để khẳng định vị trí xã hội thông qua hoạt động xã hội 1.1.2 Nhu cầu Từ điển Bách khoa To? ?n thư triết học Liên Bang Nga định nghĩa: “Nhu cầu cần hay thiếu hụt thiết yếu để trì hoạt động... nhu cầu Maslow Tự thành đạt Tự hoàn thiện Được kính trọng Được cơng nhận Quan hệ giao tiếp Sự an to? ?n Nhu cầu sinh lý Nhu cầu cấp độ thấp Nhu cầu cấp độ cao Nguồn: Bài giảng Quản trị học (2007),
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Cao học Nghiên cứu các yếu tố tạo động lực cho người lao động tại công ty chế biến xuất khẩu thủy sản Thọ Quang, Luận văn Cao học Nghiên cứu các yếu tố tạo động lực cho người lao động tại công ty chế biến xuất khẩu thủy sản Thọ Quang

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm