ĐÁNH GIÁ QUAN hệ GIỮA CÔNG NGHỆ sản XUẤT và môi TRƯỜNG một CÁCH TIẾP cận mới TRONG KIỂM SOÁT ô NHIẾM CÔNG NGHIỆP

22 9 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 14:54

1-Tên chuyên đề ĐÁNH GIÁ QUAN HỆ GIỮA CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ MÔI TRƯỜNG - MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI TRONG KIỂM SỐT Ơ NHIẾM CƠNG NGHIỆP 2- Tác giả: Đặng Kim Chi Viện KH&CN Môi trường, ĐHBK Hà nội 3- Đặt vấn đề Như biết, công nghệ sản xuất đóng vai trị quan trọng mối quan hệ công nghiệp môi trường Công nghệ sản xuất vừa nguyên nhân vừa phận quan trọng hoạt động đánh giá tác động tới môi trường hoạt động công nghiệp.Cùng sản phẩm sản xuất theo công nghệ khác nhu cầu ngun liệu vật tư khác dạng, số lượng, đặc tính nhiễm chất thải khác gây nên tác động mức độ khác tới môi trường sức khỏe người Trong năm vừa qua, xu hướng kiểm sốt mơi trường công nghiệp xu hướng “ Đánh giá công nghệ sản xuất mặt môi trường làm sở để lựa chọn công nghệ thân thiện môi trường giải pháp kiểm sốt nhiễm phù hợp” phát triển ngày tỏ rõ ưu phòng ngừa ô nhiễm từ công nghệ sản xuất Các đối tượng sau quan tâm tới nội dung này: - Người định nhà quản lý công nghiệp: Thực hành động bảo vệ môi trường phạm vi rộng nhằm tuân thủ pháp luật tránh chi phí khơng cần thiết - Người lập kế hoạch phát triển quan chức phủ: Nhằm chắn tác động việc phát triển công nghệ thuận lợi - Các uỷ ban, tổ chức phi phủ: Nhằm chắn quyền lợi trách nhiệm cá nhân tập thể áp dụng công nghệ - Tất cá nhân tổ chức với cam kết phát triển bền vững hoạt động bảo vệ môi trường: nhằm bảo đảm tác động môi trường nhỏ công nghệ thông qua áp dụng 4- Nội dung I Phương pháp luận đánh giá quan hệ sản xuất Môi trường I.1 Đánh giá công nghệ Môi trường (EnTA) I.1.1 Định nghĩa Đánh giá công nghệ – môi trường (Environmental Technology Asessment – EnTA) trình bao gồm việc phân tích phát triển cơng nghệ hệ nó, xác định thuộc tính cơng nghệ nhằm tập trung vào quan hệ với môi trường, thực phát triển bền vững sở phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội Đánh giá công nghệ – môi trường giúp vạch định sách, kế hoạch, định cho phủ, tổ chức, cá nhân, uỷ ban nhà đầu tư tiến tới thống loại hình cơng nghệ có vai trị ngăn ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường đồng thời đảm bảo phát triển mặt kinh tế I.1.2 Tính chất đặc điểm a Tính chất: Là cơng cụ chất lượng cao nhằm giảm thiểu yêu cầu liệu kỹ thuật cách chi tiết Trong EnTA chứa đựng yếu tố giao tiếp nhằm đạt tới trí việc định chủ đầu tư người thiết kế Cũng giống sản xuất hơn, EnTA quan tâm đến việc ngăn ngừa ô nhiễm vấn đề môi trường giải khắc phục chúng (giảm thiểu nguồn) EnTA có tính chặt chẽ cao, thể qua hài hoà điều kiện yêu cầu q trình kinh tế kỹ thuật, mơi trường xem xét đồng thời EnTA bao gồm việc đơn giản hoá mối quan hệ tương hỗ công nghệ môi trường kết mối quan hệ Xem xét ảnh hưởng mơi trường tồn hệ thống công nghệ bao gồm việc sử dụng tài nguyên, ngun liệu, chất thải tồn vịng đời sản phẩm b Đặc điểm: EnTA tập trung vào công nghệ; xem xét đánh giá công nghệ dựa tiêu chí mơi trường Đây cơng cụ nhằm thiết kế theo hướng ngăn ngừa, giảm thiểu thay thế; tập trung vào cấp độ xí nghiệp, sở sản xuất sách quốc gia Việc áp dụng EnTA tương đối đơn giản - linh hoạt có hiệu cao hướng tới lợi ích chủ đầu tư; EnTA công cụ hiệu - sử dụng nhiều giai đoạn đầu từ hình thành ý tưởng cho dự án, cịn sau triển khai dự án thích hợp với việc xác định tác động môi trường; có tính chất tổng hợp tồn diện – ý đến tồn chu kỳ vịng đời sản phẩm việc triển khai phạm vi rộng hệ thống công nghệ; EnTA xem công cụ quản lý môi trường tiên phong đồng thời công cụ tự nguyện cơng cụ pháp luật bắt buộc; I.1.3 Mục đích đánh giá công nghệ môi trường Mô tả công nghệ xem xét, đề xuất lựa chọn thay có giá trị; Mơ tả tác động mơi trường (an tồn, sức khoẻ, nhiễm mơi trường tự nhiên, xã hội….) công nghệ sản xuất gây ra; Đưa kết công nghệ, kỹ thuật phù hợp thân thiện với môi trường đảm bảo khả đáp ứng yêu cầu kinh tế I.2 Quan hệ EnTA công cụ đánh giá quản lý môi trường khác Đánh giá công nghệ môi trường không đề cập đến việc thay công cụ khác sử dụng trước như: đánh giá tác động môi trường (EIA); đánh giá rủi ro môi trường (EnRA); đánh giá chu kỳ sống (LCA)… mà tập trung vào việc xác định ước tính tác động trực tiếp gián tiếp đến môi trường, so sánh kiểm tra chúng gắn liền với q trình cơng nghệ theo suốt chu kỳ sống sản phẩm Đánh giá cơng nghệ - mơi trường hỗ trợ công cụ khác, giúp xác định mục tiêu đánh giá trước mắt từ hướng tới hiểu biết ảnh hưởng công nghệ đến môi trường Mặt khác, đánh giá công nghệ - môi trường cung cấp công cụ hiệu để xác định thuộc tính đặc biệt cơng nghệ Nó mơ tả rõ ràng việc ứng dụng cách hiệu bước trình sản xuất (chẳng hạn ngăn ngừa ô nhiễm giảm thiểu sử dụng độc chất) công cụ khác phân tích chi phí lợi ích hay đánh giá tác động xã hội I.2.1 Phân tích vịng đời sản phẩm đánh giá cơng nghệ mơi trường Phân tích vịng đời sản phẩm đánh giá cơng nghệ mơi trường cơng cụ có tính hệ thống để quản lý mơi trường nhằm tìm hiểu rõ ràng đánh giá hậu môi trường khơng mong muốn q trình sản xuất gây Những hậu trực tiếp gián tiếp, ngắn hạn lâu dài Việc đánh giá tác động môi trường ảnh hưởng công nghệ thường tập trung vào đặc thù thuộc tính công nghệ thiết bị Đánh giá công nghệ môi trường đánh giá tác động trực tiếp công nghệ sản xuất gây môi trường, sức khỏe người, đánh giá vòng đời sản phẩm lại tập trung vào xem xét tác động gián tiếp gây hậu sinh thái Phương pháp luận phân tích hậu sinh thái bao hàm hai công cụ Đánh giá cơng nghệ mơi trường phân tích vịng đời sản phẩm Trong giai đoạn đầu, chủ yếu xem xét cơng nghệ cuối đường ống (Ví dụ: làm khí thải, xử lý nước thải…) Sau chuyển dịch dần sang cơng nghệ kiểm sốt phế thải công nghệ phát thải thấp Tuy nhiên hai phương pháp đánh giá lượng chất thải phát sinh hậu môi trường công nghệ sản xuất khác tập trung vào quy trình sản xuất chưa tính đến phát thải gián tiếp trình sản xuất trung gian việc sử dụng sản phẩm cuối I.2.2 Đánh giá tác động môi trường đánh giá công nghệ môi trường Đánh giá tác động môi trường nhằm mục đích xác định tác động đến mơi trường, kinh tế, văn hoá, xã hội dự án, hoạt động phát triển từ đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động Trong đó, đánh giá công nghệ môi trường nhằm lựa chọn công nghệ phù hợp thân thiện với môi trường đồng thời đảm bảo phát triển mặt kinh tế Cả hai cơng cụ có chung mục đích tác động ảnh hưởng đến an tồn, sức khoẻ người, ảnh hưởng tới mơi trường tự nhiên hệ sinh thái Bất loại hình cơng nghệ sản xuất có tác động đến môi trường Tuy nhiên xác định công nghệ hợp lý, thân thiện với mơi trường tác động giảm nhiều Chính vậy, đánh giá cơng nghệ - mơi trường công cụ sở làm tiền đề cho việc đánh giá tác động mơi trường đồng thời hỗ trợ việc xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường cần thiết phải xem xét đề xuất lựa chọn giải pháp giảm thiểu tác động Một điểm khác biệt đánh giá tác động môi trường yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ pháp luật tiến hành dự án hoạt động phát triển cịn đánh giá cơng nghệ - mơi trường công cụ tư vấn, hỗ trợ cho nhà đầu tư, quản lý không bắt buộc yêu cầu tuân thủ pháp luật I.2.3 Đánh giá công nghệ môi trường sản xuất Trước việc quản lý chất thải tập chung vào xử lý chất thải cuối đường ống, thiết kế thiết bị xử lý chất thải thiết bị quản lý ô nhiễm nhằm ngăn ngừa ô nhiễm môi trường Hiện nay, xu chung quản lý chất thải lại tập trung vào xử lý nguồn, ngăn ngừa giảm thiểu ô nhiễm Trong công cụ áp dụng để ngăn ngừa, giảm thiểu chất thải sản xuất (SXSH) chứng minh hiệu hoàn toàn áp dụng cho ngành công nghiệp quy mô khác SXSH hiểu cách nghĩ sáng tạo sản phẩm trình sản xuất sản phẩm cách áp dụng liên tục chiến lược giảm thiểu nguồn phát sinh chất thải SXSH công cụ quản lý, công cụ kinh tế, công cụ môi trường đồng thời công cụ cải thiện chất lượng sản phẩm Việc áp dụng SXSH giúp cho doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, cải thiện trạng mơi trường nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm Sự chuyển đổi tư từ xử lý cuối nguồn sang ngăn ngừa chất thải có lợi ích giảm lượng chất thải; giảm tiêu thụ nguyên liệu dẫn đến giảm chi phí sản xuất; giảm chi phí xử lý chất thải; giảm nhiễm mơi trường; cải thiện điều kiện làm việc; nâng cao hiệu trình sản xuất SXSH tập chung vào xem xét quy trình nhằm xác định nguồn gốc chất thải, vấn đề vận hành liên quan đến quy trình cơng đoạn cải tiến Đánh giá SXSH tiếp cận có hệ thống để kiểm tra trình sản xuất xác định hội cải thiện trình cải tiến sản phẩm Việc đánh giá SXSH cho phép tiếp cận cách toàn diện quy trình sản xuất áp dụng nhằm giúp người nắm trình sử dụng nguyên liệu tập chung ý vào cơng đoạn giảm lượng chất thải phát sinh Khác với đánh giá cơng nghệ mơi trường, q trình đánh giá SXSH khơng đơn thay đổi công nghệ thiết bị mà tập chung vào vận hành quản lý Quá trình đánh giá SXSH tập trung vào: Chất thải phát sinh đâu? Chất thải phát sinh nguyên nhân việc giảm thiểu chất thải nào? Q trình đánh giá cơng nghệ - môi trường lại tập trung xem xét: Công nghệ phát sinh chất thải? Thuộc tính chất thải theo đặc thù công nghệ; lựa chọn công nghệ thiết bị phù hợp với môi trường Các thay đổi theo giải pháp SXSH chia thành nhóm: Giảm thiểu nguồn; tuần hoàn; cải tiến sản phẩm Trong thay đổi đánh giá cơng nghệ - môi trường là: Ngăn ngừa ô nhiễm; thay đổi tính chất chất thải; thay sản phẩm Kết đánh giá SXSH danh mục giải pháp cải thiện hiệu sản xuất trạng mơi trường cho doanh nghiệp cịn kết đánh giá công nghệ - môi trường lựa chọn loại hình cơng nghệ phù hợp doanh nghiệp Đối với cơng nghệ (phát sinh hay nhiều chất thải) đưa vào thực tế sản xuất áp dụng việc đánh giá SXSH để ngăn ngừa giảm thiểu chất thải Tuy nhiên, việc thực đánh giá SXSH với công nghệ lựa chọn qua trình đánh giá công nghệ - môi trường đem lại hiệu nhiều Giảm chất thải nguồn Tuần hoàn Quản lý nội vi Tận thu tái sử dụng Kiểm sốt q trình Tạo sản phẩm phụ Thay đổi nguyên liệu Cải tiến sản phẩm Cải tiến thiết bị Thay đổi sản phẩm Thay đổi công nghệ Thay đổi bao bì Hình I.2: Các nhóm giải pháp sản xuất Nguồn Bảng I.1: So sánh EnTA công cụ đánh giá môi trường khác Mục đích Phạm vi Người khởi xướng Phương pháp tiếp cận Thời gian Tuân thủ pháp luật Đánh giá công nghệ môi trường (EnTA) Đánh giá ứng dụng công nghệ định hướng lựa chọn công nghệ Xây dựng mô hình cơng nghệ thân thiện với mơi trường Chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ, an toàn người, ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên hệ sinh thái, chi phí cơng nghệ lợi nhuận tài Người đề xướng cơng nghệ, nhà đầu tư… Có hệ thống, so sánh cách tồn diện hậu môi trường kết tác động Áp dụng giai đoạn tiền đầu tư, trước phát triển dự án Không bắt buộc – thường dùng để lựa chọn công nghệ Đánh giá tác động môi trường (EIA) Xác định tác động môi trường dự án, sách, kế hoạch, hành động phát triển, cung cấp sở để định định hướng giảm thiểu tác động môi trường Xác định tác động đến tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái sức khoẻ người Đánh giá rủi ro môi trường (EnRA) Xác định nguy rủi ro môi trường sức khoẻ cộng đồng Ước tính so sánh hậu mơi trường xảy rủi ro, đề xuất giải pháp ngăn ngừa Đánh giá chu kỳ sống (LCA) Xác định phạm vi mơi trường gắn liền với sản phẩm, q trình hoạt động sản phẩm theo suốt chu kỳ sống Sản xuất (CP) Xác định ảnh hưởng mơi trường từ q trình sản xuất, áp dụng giải pháp phịng ngừa nhiễm nguồn cách tổng hợp, sử dụng hiệu nguyên liệu, lượng Đánh giá rủi ro đến môi trường sức khoẻ cộng đồng,nguy xác xuất xảy rủi ro, phạm vi ảnh hưởng giải pháp ngăn ngừa Chỉ ảnh hưởng đến an toàn sức khoẻ cộng đồng, ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên hệ sinh thái Những người thông qua luật pháp, nhà quản lý, hoạch định sách Tuân thủ theo yêu cầu luật pháp Bao gồm việc xác định tác động, giảm thiểu tác động quan trắc, tư vấn Người khởi xướng dự án, nhà đầu tư có liên quan Xác định nguồn gốc phát sinh chất thải, ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng, đến môi trường giải pháp khắc phục nguồn Sử dụng hiệu nguyên liệu, lượng Người khởi xướng dự Chủ doanh nghiệp, nhà án, nhà đầu tư… đầu tư, quản lý dự án… Xác định nguy hại, đánh giá liều lượng mức độ thuộc tính rủi ro Kiểm soát chu kỳ sống nguyên liệu lượng, sản phẩm chất thải Áp dụng giai đoạn định thực không thực Bắt buộc theo yêu cầu luật bảo vệ môi trường Tại thời điểm cần thiết hay có người khởi xướng Khơng bắt buộc – sử dụng để đưa kết luận có yêu cầu luật pháp Tiếp cận theo hệ thống, phân tích đánh giá cơng đoạn sản xuất Đề xuất, lựa chọn phát triển hội sản xuất nhằm giảm thiểu chất thải, ngăn ngừa ô nhiễm Tại thời điểm Tại thời điểm cần cần thiết thiết hay có người khởi xướng Khơng bắt buộc – Không bắt buộc – thường sử thường sử dụng cho dụng cho trình sản xuất trình sản xuất tiêu tiêu thụ dịch vụ thụ 12 I.3 Trình tự thực đánh giá cơng nghệ môi trường Công nghệ không tồn cách riêng biệt mà bị tác động quan hệ với môi trường xung quanh Ngược lại, công nghệ có tác động định đến mơi trường xung quanh EnTA công cụ nhằm xác định cách hệ thống mối quan hệ nhân công nghệ mơi trường thơng qua tiêu chí sử dụng tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, sức khoẻ cộng đồng… Trình tự thực đánh giá công nghệ môi trường mô tả cụm từ “DICE” – từ viết tắt chữ đầu hành động sau: - Describe: Mô tả công nghệ đề xuất, giải pháp giảm thiểu, ngăn ngừa, thay yêu cầu chúng - Identify: Xác định áp lực loại hình cơng nghệ đến môi trường - Characterise: Đặc điểm tác động mơi trường nào? - Evaluate: Ước tính tồn hậu tác động điều kiện cụ thể Mỗi mặt công nghệ có tác động đến khía cạnh khác mơi trường Có tác động có lợi có tác động có hại Đánh giá cơng nghệ môi trường quan tâm đến hậu cuối tác động Chúng thường là: sức khoẻ an tồn người, ảnh hưởng mơi trường tự nhiên địa phương, quốc gia, khu vực tồn cầu, tác động đến văn hố - xã hội việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên Cơ sở hạ tầng Nguyên liệu Chất thải Năng lượng CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT Sản phẩm Nhân lực Cung cấp cơng nghệ Hình I.3: Các thành phần hệ thống cơng nghệ có ảnh hưởng tới mơi trường 13 Phương pháp luận đánh giá công nghệ môi trường John Hay đề xướng bao gồm bước đánh giá có liên quan chặt chẽ với Các bước mơ tả hình sau: Chuẩn bị cho EnTA Bước 1: Mô tả công nghệ Bước 2: Xác định tác động môi trường Bước 3: Đánh giá tác động sơ Bước 4: Lựa chọn công nghệ phù hợp Bước 5: Kết luận kiến nghị Hoàn thiện EnTA Hình I.4: Các bước đánh giá cơng nghệ môi trường I.3.1 Chuẩn bị đánh giá công nghệ môi trường Q trình chuẩn bị đánh giá cơng nghệ - mơi trường địi hỏi phải xác định mục tiêu đánh giá biện pháp để đạt mục tiêu Ngồi ra, cần phải có cam kết thực đánh giá bên liên quan việc chuẩn bị tốt nguồn lực (tài chính, nhân lực, kỹ thuật…) Trong cần quan tâm đến hai vấn đề quan trọng là: Xác định mục tiêu đánh giá: Vấn đề quan trọng để bắt đầu q trình đánh giá cơng nghệ mơi trường đạt trí nội dung đánh giá, yêu cầu đánh giá Mục tiêu đánh giá, khả phương pháp đánh giá phải minh bạch rõ ràng Việc cụ thể hoá mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức yêu cầu nhiệm vụ hồn thành, trí tất bên liên quan Xác định nguồn lực: Để tiến hành đánh giá công nghệ - môi trường cần phải xác định cụ thể hoá nguồn lực sau: 14 Con người: Thành lập nhóm đánh giá có đủ kỹ năng, kiến thức cần thiết để thực nhiệm vụ mục tiêu Các thông tin liên quan đến việc đánh giá Xây dựng kế hoạch đánh giá: Xác định nguồn tài chính, lực đáp ứng kỹ thuật, công nghệ, thiết bị… I.3.2 Mô tả công nghệ Bước bao gồm việc mô tả công nghệ đề xuất việc xác định lựa chọn công nghệ, xác định mục tiêu công nghệ nhằm thoả mãn yêu cầu nhà đầu tư Trong giai đoạn việc tư vấn nhà khoa học, chuyên gia quan trọng Để thực bước cần phải thu thập thông tin chi tiết chất chức cơng nghệ, đặc tính mơi trường tự nhiên khu vực Các mục tiêu cơng nghệ cần đạt tồn hoạt động cơng nghệ cần nêu phần Ngoài cần có mơ tả sơ ngun liệu sản phẩm trình, mối quan hệ tương tác công nghệ môi trường Giai đoạn tập trung vào đánh giá tác động môi trường tiềm ẩn nhu cầu tài nguyên mà công nghệ gây Yêu cầu chi tiết thông tin phụ thuộc vào mục tiêu đánh giá ảnh hưởng đến kết đánh giá Phạm vi đánh giá xác định nhiều cách: theo thời gian, theo khơng gian, theo vị trí địa lý, theo lựa chọn ứng dụng công nghệ… Xác định chất chức công nghệ: Cung cấp mô tả tên công nghệ, chi tiết tác dụng hiệu quả…Xác định mô tả đặc điểm công nghệ: Mô tả cơng nghệ thực theo danh mục, nghĩa cung cấp thông tin công nghệ cụ thể tồn đề xuất, công nghệ nước cải thiện hay công nghệ nhập (nhằm mục đích xem xét phù hợp công nghệ với điều kiện địa phương) công nghệ nghiên cứu Mô tả xác định nguyên liệu sản phẩm chất thải đầu công nghệ Mô tả công nghệ cách logic có trình tự chức nhiệm vụ công đoạn Điều ảnh hưởng nhiều đến việc xác định phạm vi đánh giá kết đánh giá Mô tả sơ đồ công nghệ: Công nghệ kết hợp nhiều thành phần khác Việc mô tả chi tiết sơ đồ công nghệ dễ dàng xác định mối quan hệ tương tác công nghệ mơi trường Ví dụ: mơ tả sơ đồ cơng nghệ theo cân vật chất, theo dịng lượng, theo sản phẩm chất thải … Kết thúc bước này, nhóm đánh giá phải hiểu đầy đủ chu kỳ vòng đời sản phẩm chất thải bao gồm đầu vào, đầu yêu cầu khác Những thông tin cần thiết cho việc xác định tác động môi trường tiềm ẩn Sự tham vấn bên hợp tác giai đoạn quan trọng I.3.3 Xác định tác động môi trường Bước liên quan đến việc xác định nguyên liệu thô, lượng, nhân lực, sở hạ tầng cung cấp yêu cầu công nghệ Các dòng chất thải, chất thải nguy hại phải xác định giai đoạn Các tác động môi trường nguy tiềm ẩn kết hợp với thành phần công nghệ phải nêu cách rõ ràng Toàn đầu vào, đầu công nghệ quan tâm theo suốt vịng đời Hồn thành bước u cầu phải có thơng tin chi tiết từ cơng nghệ nhằm xác định tác động môi trường Cung cấp nguyên liệu lượng đầu vào, yêu cầu sử dụng 15 tài nguyên thiên nhiên thông tin cần phải xác định cách rõ ràng Việc sản xuất, lưu giữ, vận chuyển, sử dụng thải bỏ chất thải chất thải nguy hại cần xác định Các yêu cầu nhân lực, yêu cầu sở hạ tầng, yêu cầu cung cấp công nghệ phải đề cập xác định cách chi tiết Tất vấn đề nhóm đánh giá nắm bắt cách sâu sắc đầu vào, đầu yêu cầu khác công nghệ, ảnh hưởng đến hệ thống môi trường, chất thải công cộng sức khoẻ người Các khía cạnh cơng nghệ xem xét để xác định áp lực môi trường bao gồm yếu tố liên quan đến nhu cầu nguyên liệu, lượng đầu vào, nguồn nhân lực…, tất phải xem xét trình đánh giá Ví dụ: nguyên liệu đầu vào phải giảm xuống tối thiểu hay nói cách khác tăng tối đa khả sử dụng nguyên liệu đầu vào tạo thành sản phẩm Đối với lượng nhu cầu khác xem xét tương tự Các yếu tố đầu sản phẩm (chất thải) gây tổn thất mặt kinh tế, tác động có hại mặt mơi trường, sức khoẻ người… Việc đánh giá, xem xét yếu tố quan trọng cần thiết Ví dụ: Chất thải thải vào đất, nước, khơng khí gây ô nhiễm môi trường, phát sinh chi phí gián tiếp việc sử dụng khơng hiệu nguyên liệu lượng Lập danh mục nhu cầu nguyên liệu thô, lượng công nghệ xác định mối liên hệ tới hậu môi trường Lập danh mục chất thải chất thải nguy hại phát sinh từ công nghệ, xác định tác động chúng tới môi trường Lập bảng xác định hậu môi trường gây yêu cầu công nghệ sở hạ tầng Lập danh mục xác định hậu môi trường gây yêu cầu cung cấp, áp dụng triển khai công nghệ Xác định tác động môi trường yêu cầu nhân lực Xác định tác động khác gây trực tiếp khía cạnh cơng nghệ Tất thông tin cung cấp sở cho đánh giá tổn hại công nghệ gây sức khoẻ người, môi trường tự nhiên khu vực, mơi trường tồn cầu, sử dụng tài nguyên bền vững tác động đến văn hoá - xã hội I.3.4 Đánh giá lựa chọn cơng nghệ Bước địi hỏi việc đánh giá tập trung vào phương pháp thay để đạt mục tiêu công nghệ Các phương pháp thay áp dụng cho tồn cơng nghệ (thay đổi hồn tồn cơng nghệ, ứng dụng cơng nghệ mới) lựa chọn vài thay đổi chi tiết công nghệ nhằm cải thiện hậu môi trường Việc đánh giá tập trung vào so sánh đặc trưng cơng nghệ, thuộc tính thiết bị, ngun liệu, sản phẩm, chất thải, đánh giá chúng mối quan hệ với mơi trường Hồn thành bước u cầu phải xác định mô tả cách rõ ràng cơng nghệ thay áp dụng, ước tính chi phí nhằm đạt mục tiêu cơng nghệ, kỹ thuật, kinh tế, mơi trường…Với loại hình công nghệ thay thế, cần phải so sánh tác động tiềm ẩn hiệu kinh tế Cuối lựa chọn công nghệ phù hợp thân thiện với môi trường Trong trình đánh giá, việc so sánh giải pháp đơi gặp nhiều khó khăn tác động tiềm ẩn tương đương hiệu Khi đánh giá theo phương pháp liệt kê tác động đem lại hiệu rõ ràng, sử dụng phương pháp cho điểm tiêu chí đánh giá việc lựa chọn có hiệu Việc xây dựng tiêu chí cách cho điểm phụ thuộc vào phạm vi quy mô đánh giá công nghệ kinh nghiệm 16 chuyên gia đánh giá Có thể tham khảo phương pháp ma trận cho điểm công cụ đánh giá tác động môi trường (EIA) để làm sở: Lựa chọn xây dựng tiêu chí: bao gồm tiêu chí 1, tiêu chí 2, tiêu chí 3… thang điểm cho theo tầm quan trọng mức độ tác động từ cơng nghệ tiêu chí (có thể cho điểm từ – 10 điểm đánh giá theo mức độ High – Medium - Low) Sau lựa chọn tiêu chí, gửi đánh giá cho chuyên gia công nghệ, nhà đầu tư chí cơng nhân vận hành có kinh nghiệm điểm Kết tổng hợp cho thấy rõ ràng công nghệ thay phương pháp đề xuất lựa chọn điểm số Đây cách mà lượng hố tiêu chí đánh giá lựa chọn cơng nghệ môi trường I.3.5 Kết luận kiến nghị Tổng hợp lại toàn đánh giá bước - đề xuất xem xét phù hợp giải pháp thay với đưa loại hình cơng nghệ tổng thể Cơng nghệ phải có tính khả thi, có hiệu rõ ràng (mục tiêu cơng nghệ phải đạt công nghệ ban đầu) tác động môi trường công nghệ phải giảm đến mức tối thiểu Mức độ cụ thể chi tiết công nghệ đề xuất phụ thuộc nhiều vào cấp độ đánh giá, trình độ lực hiểu biết chun gia cơng nghệ Kết thúc bước có đề xuất để cơng nghệ ứng dụng triển khai vào thực tế I.3.6 Hồn thiện đánh giá cơng nghệ mơi trường Việc hồn thiện thông tin đánh giá thể kết thúc vịng lặp q trình đánh giá liên tục Cần phải đưa thông tin đầy đủ chi tiết lợi ích mục tiêu yêu cầu công nghệ Các phương pháp sử dụng đánh giá Các lựa chọn thay để đạt mục tiêu áp lực môi trường quan hệ với cơng nghệ tác động môi trường công nghệ ban đầu cơng nghệ thay Trong thơng tin hồn thiện chu trình đánh giá cần nêu khả áp dụng công nghệ thay để đạt mục tiêu quan hệ với tác động môi trường, hiệu kinh tế lựa chọn thay Đề xuất giới thiệu đánh giá xa thực việc áp dụng công nghệ đề xuất vào thực tế Việc đề xuất xem xét đánh giá phải bao gồm thông tin phản hồi định, yêu cầu hành động chuyên gia nhà đầu tư; chỉnh sửa lại đánh giá chuẩn bị kế hoạch thảo luận cho trình đánh giá, thay Bên cạnh việc triển khai ứng dụng cách hiệu công nghệ thay quan trắc giám sát việc triển khai ứng dụng phát triển công nghệ thay thế, tác động môi trường chúng điều cần thiết Cung cấp thông tin bổ xung hướng dẫn cho chuyên gia nhà đầu tư; chỉnh sửa thủ tục trình tự đánh giá cơng nghệ mơi trường phù hợp với lực, trình độ mức độ áp dụng thực tế thiết lập hệ thống văn bản, trình tự báo cáo tất hoạt động trên; I.4 Nhận xét Đánh giá công nghệ môi trường phương pháp đánh giá ứng dụng nhằm định hướng lựa chọn công nghệ, xem xét quan hệ công nghệ với môi trường nhằm giảm thiểu tác động môi trường hậu môi trường phát sinh từ công nghệ So với công cụ đánh giá, quản lý môi trường khác, đánh giá công nghệ môi trường xem cơng cụ hiệu áp dụng vào giai đoạn lựa chọn công nghệ cho 17 dự án Đối với công nghệ áp dụng triển khai việc ứng dụng EnTA đem lại hội cải thiện, đối công nghệ nhằm giảm thiểu mức độ gây ô nhiễm môi trường II Nghiên cứu điển hình “Đánh giá quan hệ cơng nghệ sản xuất môi trường sản xuất Axit sunfuric, nhằm lựa chọn công nghệ phù hợp giảm thiểu ô nhiễm môi trường công nghiệp” Dưới xin trình bày minh họa kết nghiên cứu việc đánh giá công nghệ sản xuất H2SO4 nhằm đề xuất công nghệ phù hợp môi trường hoạt động công nghiệp Công nghệ sản xuất H 2SO4 lựa chọn để đánh giá công nghệ sản xuất H 2SO4 từ nguyên liệu quặng Pyrit (PMT) công nghệ sản xuất H 2SO4 từ nguyên liệu lưu huỳnh (SMT) áp dụng Việt Nam Bước – Mô tả công nghệ Công nghệ sản xuất H 2SO4 từ nguyên liệu quặng Pyrit (PMT) bao gồm cơng đoạn sau: cơng đoạn sấy nghiền, cơng đoạn đốt quặng, cơng đoạn tinh chế khí, cơng đoạn tiếp xúc công đoạn hấp thụ 18 Qng Pyrit 10 11 12 §i sang bé phËn tiÕp xóc 22 25 Không khí Xỷ Pyrit thải 22 22 22 23 23 24 24 24 24 KhÝ th¶i 15 16 18 19 20 13 21 14 22 22 17 24 Lị đốt tầng sơi Nồi nhiệt thừa Cyclon Lọc điện khô Tháp rửa Tháp rửa Lọc điện ướt cấp Tháp tăng ẩm Lọc điện ướt cấp 10 Tháp sấy khí 24 11 Tháp tia bắn sấy 12 Máy nén khí 13 Lọc dầu máy nén 14.Tháp tiếp xúc 19 15 Trao đổi nhiệt 23 Axit vÒ kho 16 Trao đổi nhiệt sau lớp 17 Trao đổi nhiệt sau lớp 18 Tháp hấp thụ Ôleum 19 Tháp hấp thụ Mono 20 Tháp tia bắn sau Mono 21 Tháp thải khí 22 Giàn làm mát axit 23 Bơm axit 24 Thùng chứa axit 25 Quạt không khí Cơng nghệ sản xuất H2SO4 từ ngun liệu Lưu huỳnh (SMT) bao gồm cơng đoạn sau: cơng đoạn hóa lỏng, cơng đoạn đốt lưu huỳnh, cơng đoạn tiếp xúc, cơng đoạn hấp thụ Kh«ng khÝ 17 14 13 15 16 23 24 22 12 11 9 10 18 H¬i lu hnh ®i xư lý 21 20 Lu hnh 19 CỈn lu hnh Tháp sấy khí Tháp tia bắn sấy Thùng chứa axit sấy Làm mát axit Bơm axit sấy Máy nén Băng tải lưu huỳnh Thùng hoá lỏng Máy khuấy 10 Thùng lắng lưu huỳnh 11 Thùng chứa lưu huỳnh 12 Bơm lưu huỳnh 13 Lò đốt 14 Nồi nhiệt thừa 15 Lọc gió nóng 20 16 Tháp tiếp xúc 17 Trao đổi nhiệt sau lớp 18 Trao đổi nhiệt sau lớp 19 Quạt khơng khí 20 Thùng chứa axit 21 Bơm axit 22 Giàn làm mát axit 23 Tháp hấp thụ 24 Tháp tia bắn 25 Tháp thải khí 25 21 Bước 2- Xác định tác động môi trường a) Nhận dạng chất thải: Cơng nghệ PMT có chất thải khí thải chứa SO 2, SO3 , mù axit, bụi, nước làm mát, nước thải chứa axit, nước ngưng, axit thải, xỉ pyrit, xúc tác, đệm sử dụng, cặn dầu, vụn sắt, bóng thủy tinh Cơng nghệ SMT có chất thải khí thải chứa SO 2, SO3, bụi, nước làm mát, nước ngưng, cặn lưu huỳnh, xúc tác, đệm qua sử dụng, phế liệu thải, cặn dầu STT 10 11 12 Tên dịng thải Khí thải chứa SO2, SO3, mù axit H2SO4… Hơi hoá lỏng lưu huỳnh Bụi Nướclàm mát axit Nước thải công nghệ chứa axit thải Nước ngưng Axit thải (5% H2SO4) Xỷ pyrit thải Cặn lưu huỳnh Xỷ than thải Xúc tác, đệm, đá thạch anh thải… Phế liệu thải, cặn dầu, sắt, thuỷ tinh… 22 SMT Có Có Khơng Có Khơng Có Khơng Khơng Có Khơng Có Có PMT Có Khơng Có Có Có Có Có Có Khơng Có Có Có Các chất thải phát sinh từ cơng đoạn q trình sản xuất sau Nguyên liệu Chuẩn bị nguyên liệu Tạo khí SO2 Tinh chế khí SO2 Cơng đoạn tiếp xúc Cơng đoạn hấp thụ Cơng nghệ SMT Bộ phận hóa lỏng Lị đốt lưu huỳnh Lọc gió nóng Tháp tiếp xúc Tháp hấp thụ - Đá thạch anh thải - Khí SO2 rị rỉ - Khí thải chứa SO2, SO3, mù axit H2SO4, Dạng chất thải - Cặn lưu huỳnh - Rị rỉ khí SO2 - Hơi hóa lỏng lưu huỳnh chứa H2S - Hơi nước ngưng từ nồi hơi, nước xả cặn nồi - Hơi nước ngưng từ gia nhiệt hóa lỏng Cơng PMT nghệ Dạng chất thải - Bông thủy tinh bảo ôn, - Dầu thải từ máy nén - Khí SO2 rị rỉ - Xúc tác, đá thạch anh, bơng thủy tinh thải Lị đốt quặng pyrit Cơng đoạn tinh chế khí Bộ phận xúc Xỷ than thải - Xỷ pyrit thải - Xỷ pyrit thải - Khí SO2 rị rỉ Bụi ngun liệu, bụi than, khó lị đốt từ thùng sấy, - Nước làm ẩm xỷ - Nước thải chứa axit - Dầu thải từ máy nén - Bụi từ lò đốt vận chuyển nguyên liệu - Nước làm mát - Xúc tác, đá thạch anh, thủy tinh thải Công đoạn nghiền sấy - Bông thủy tinh bảo ôn, băng tải cao su, - Bụi xỷ pyrit - Bùn axit thải tiếp - Nước làm mát axit Tháp hấp thụ - Khí thải chứa SO2, SO3, mù axit H2SO4, - Nước làm mát axit - Rò rỉ khí SO2, SO3 - Rị rỉ khí SO2 - Rị rỉ khí SO2 b) So sánh mức độ phát thải công nghệ cho điểm theo mức (nhiều 1, trung bình 2, cách tương đối) kết cho thấy công nghệ SMT phát thải ưu việt (24 điểm) so với công nghệ PMT (18 điểm) Stt Dạng chất thải Khí thải chứa SO2, SO3, mù axit H2SO4 SMT PMT 1 Hơi khí thải hố lỏng lưu huỳnh Bụi Nước làm mát axit 3 Nước thải công nghệ chứa axit thải Nước ngng 2 Axit thải (5% H2SO4) 23 Ghi Hai dòng thải PMT khơng có SMT phát tán bụi Lượng thải SMT < PMT SMT khơng có Hai dòng thải PMT > SMT Xỷ pyrit thải 1 3 2 Tổng điểm 24 18 Cặn lưu huỳnh Xỷ than thải 10 Xúc tác, đệm, đá thạch anh thải … 11 SMT: Khơng có xỷ pyrit PMT: Khơng có cặn S SMT: Khơng có xỷ than c) So sánh tác động môi trường cho điểm theo mức (tác động nhiều điểm, trung bình điểm, điểm) Kết cho thấy công nghệ SMT (25 điểm) ưu việt so với công nghệ PMT (18 điểm) STT 10 11 Các tác động môi trường Chất lượng khơng khí Mơi trường đất Chất lượng nớc mặt Chất lượng nớc ngầm Hệ sinh thái cạn Hệ sinh thái nước Sử dụng nước Tác động đến kinh tế xã hội Sử dụng tài nguyên thiên nhiên An toàn, sức khoẻ cộng đồng Cơ sở hạ tầng, dịch vụ Tổng điểm SMT PMT 1 2 2 2 3 3 2 25 18 Ghi Do khí thải lưu huỳnh Do xỷ pyrit, nước thải Do kim loại xỷ Lượng nước PMT lớn Tài nguyên không tái tạo Các nguy gây bệnh d) Xác định tác động môi trường nguyên liệu sản xuất TT Các tiêu chí lựa chọn Pyrit Lưu huỳnh Ghi Khả cung cấp x - Do lưu huỳnh phải nhập Tài ngun khơng tái tạo - x Do lưu huỳnh thu hồi 24 từ dầu mỏ, pyrit tài nguyên tái tạo Tác động đến MT nước - x Cơng nghệ SMT tạo nước thải tác động đến nưiớc ngầm - x Do nguy kim loại nặng từ xỷ pyrit vào nước ngầm tác động đến MT khí - - Có nguồn thải Tác động đến MT đất - x Do chất thải rắn nước thải gây ô nhiễm đất Khả tạo chất thải rắn - x Do xỷ pyrit thải lớn nhiều cặn lưu huỳnh thải Giá thành (1%lưu huỳnh) - - Giá 1% lưu huỳnh nguyên liệu Yêu cầu vận hành - x Thiết bị phức tạp 10 Chi phí vận hành - x 11 Khí thải nhà kính - x Do có sử dụng than để đốt khí sấy quặng Các tiêu chí lựa chọn bảng cho điểm tiêu lựa chọn cho thấy công nghệ SMT 8, công nghệ PMT e) Xác định tác động môi trường thơng qua định mức lượng vật tư hóa chất, xúc tác, điện năng, soda, xút, Natri phốt phát, H2SO4, dầu FO, than cám, nước Kết cho thấy công nghệ SMT công nghệ PMT STT Các yêu cầu cung cấp công nghệ Cung cấp nguyên liệu Cung cấp lượng SMT PMT 2 2 Sử dụng đất Cung cấp sở hạ tầng 2 Đường giao thông Cung cấp nhân lực 2 2 2 Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật Phương tiện truyền thông Quản lý kỹ thuật 25 Ghi Gồm lưu huỳnh, pyrit Điện, nước, dầu DO, than SMT phải nhập cơng nghệ Diện tích đất sử dụng Đường sắt, đường bộ… Lao động địa phương SMT tự động hoá cao 10 11 Khởi động, vận hành thử Bảo dưỡng đại tu định kỳ Tổng điểm 12 2 24 22 SMT dể khởi động Bước 3- Đánh giá tác động khác a) So sánh giá thành đơn vi sản phẩm H2SO4 98,3%, dựa vào chi phí nguyên nhiên liệu, chi phí nhân cơng, chi phí phân xưởng, chi phí quản lý chi phí bán hàng Kết cho thấy giá thành H2SO4 98,3% công nghệ PMT 1.191.241 Vn đồng công nghệ SMT 1.120.821 Vn đồng b) Đánh giá khả áp dụng công nghệ Việt Nam cho điểm theo mức trên, kết cho thấy công nghệ xấp xỉ nhau, SMT (24 điểm), PMT (22 điểm) Các yêu cầu cung cấp công STT SMT PMT Ghi nghệ Cung cấp nguyên liệu 2 Gồm lưu huỳnh, pyrit Cung cấp lượng 2 Điện, nước, dầu DO, than Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật SMT phải nhập công nghệ 10 11 12 Sử dụng đất Cung cấp sở hạ tầng 2 Đường giao thông Cung cấp nhân lực Phơng tiện truyền thông 2 2 2 Quản lý kỹ thuật Khởi động, vận hành thử Bảo dưỡng đại tu định kỳ 3 2 2 24 22 Tổng điểm Diện tích đất sử dụng Đường sắt, đường bộ… Lao động địa phương SMT tự động hoá cao SMT dễ khởi động Bước 4- Lựa chọn công nghệ a) Đề xuất lựa chọn công nghệ  Thông qua việc phân tích chi tiết quan hệ cơng nghệ chất thải gắn với yếu tố kỹ thuật, kinh tế, mơi trường ta nhận thấy cơng nghệ SMT tỏ có ưu điểm hẳn so với công nghệ PMT:  Định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu, lượng  Yêu cầu thiết bị, nhân lực  Yêu cầu vê kỹ thuật 26  Các dạng chất thải  Các tác động môi trường  Hiệu kinh tế  Việc lựa chọn nguyên liệu lưu huỳnh để sản xuất axit sunfuric xem công nghệ thân thiện với môi trường mà tác động mơi trường loại hình cơng nghệ giảm thiểu cách rõ rệt  Công nghệ SMT khuyến nghị sử dụng sản xuất axit sunfuric b) Đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường công nghệ lựa chọn TT Tên dịng thải Hơi hóa lỏng lưu huỳnh Cặn lưu huỳnh SO2 khí thải Nguyên nhân Giải pháp Do thành phần nguyên liệu Xử lý cyclon hấp thụ chế độ nhiệt công Tận thu tạo sản phẩm phụ đoạn hóa lỏng (gạch chịu axit) Hiệu suất chuyển hóa thấp, chế độ cháy lò đốt, loại lò đốt, vòi phun nguyên liệu, chế độ làm việc lực phận tiếp xúc, - Đánh giá lựa chọn lò đốt - Thay đổi xúc tác - Lựa chọn phương pháp làm lạnh khí - Lựa chọn sơ đồ tiếp xúc kép - Xử lý khí thải Mù H2SO4 SO3 Hiệu suất hấp thụ, kiểu tháp - Lựa chọn tháp hấp thụ kiểu khí thải hấp thụ, ẩm nguyên đệm liệu pha khí nồng - Lựa chọn loại đệm phù hợp độ, nhiệt độ axit tưới - Phương pháp khử mù - Xử lý khí thải Nước làm mát axit Thiết bị làm mát có hiệu - Tuần hồn nước làm mát thấp, rò rỉ axit, - Thay đổi thiết bị làm mát - Thay đổi sơ đồ làm mát Nuớc ngưng nồi Từ công đoạn nồi - Tuần hoàn tái sử dụng Xúc tác thải, đệm thải, Trong đợt đại tu, thay - Thu gom, tận thu, tái sử thủy tinh, sắt thép sửa chữa thiết bị dụng, thải, dầu thải, c) Đề xuất lựa chọn thiết bị phương pháp công đoạn công nghệ lựa chọn 27 - Lựa chọn loại lò đốt lưu huỳnh - Lựa chọn loại xúc tác phù hợp cho công đoạn Oxy hóa SO2 - Lựa chọn phương pháp làm lạnh khí - Lựa chọn phương pháp tiếp xúc cho công đoạn Oxy hóa - Lựa chọn nhiệt độ hấp thụ d) Đề xuất giải pháp xử lý chất thải phát sinh công nghệ lựa chọn - Xử lý hóa lỏng lưu huỳnh - Xử lý khí thải - Xử lý cặn lưu huỳnh e)Đề xuất Giải pháp tổng thể công nghệ sản xuất SMT - Sử dụng lò đốt nguyên liệu lưu huỳnh lỏng nằm ngang - Bổ sung khơng khí để làm lạnh khí sau tiếp xúc - Sử dụng sơ đồ tiếp xúc kép để chuyển hóa SO2 thành SO3 - Lựa chọn bố trí loại xúc tác phù hợp với lớp xúc tác - Sử dụng tháp đệm để hấp thụ SO2 bên xếp đệm yên ngựa - Sử dựng công nghệ làm mát thiết bị làm lạnh với sơ đồ có chu trình làm lạnh trung gian - Kết hợp xử lí triệt để số dịng thải hóa lỏng lưu huỳnh, khí thải, khí thải cuối dây chuyền sản xuất , cặn lưu huỳnh thải - Thực biện pháp quản lí nội vi cách hiệu Kết luận Đây phương pháp tiếp cận theo hướng giảm thiểu nhiễm q trình sản xuất khắc phục nguy ô nhiễm tiềm ẩn EnTA không đề cập đến việc thay công cụ khác sử dụng trước như: đánh giá tác động môi trường (EIA); đánh giá rủi ro môi trường (EnRA); đánh giá chu kỳ sống (LCA)… sản xuất ( CP) mà tập trung vào việc xác định ước tính tác động trực tiếp gián tiếp đến môi trường, so sánh kiểm tra chúng gắn liền với q trình cơng nghệ theo suốt chu kỳ sống sản phẩm Đánh giá quan hệ cơng nghệ sản xuất mơi trường hỗ trợ công cụ khác, giúp xác định mục tiêu đánh giá trước mắt từ hướng tới hiểu biết ảnh hưởng công nghệ đến môi trường Mặt khác EnTA cung cấp cơng cụ hiệu để xác định thuộc tính đặc biệt cơng nghệ Nó mơ tả rõ ràng việc ứng dụng cách hiệu bước trình sản xuất (chẳng hạn ngăn ngừa ô nhiễm giảm thiểu sử dụng độc chất) cơng cụ khác phân tích chi phí lợi ích hay đánh giá tác động xã hội Với số kết nghiên cứu áp dụng cho số công nghệ sản xuất số ngành Việt Nam thấy EnTA phương pháp luận mới, có hiệu cao kiểm sốt ô nhiễm môi trường công nghiệp, đặc biệt giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi lựa chọn công nghệ 28 Xin lưu ý rằng, việc áp dụng EnTA phụ thuộc nhiều vào chủ quan chuyên gia đánh giá Có kết hợp kiến thức kinh nghiệm kỹ thuật, công nghệ kiến thức kiểm sốt nhiễm mơi trường mang lại hiệu cao việc vận dụng phương pháp EnTA quản lý sản xuất bảo vệ môi trường Hy vọng EnTA ngày phát triển việc triển khai áp dụng giải pháp kết thực tế chứng minh tính đắn đánh giá nêu Tài liệu tham khảo John Hay, 1998: EnTA, Phương pháp luận thực tiễn, Newzeland Nguyễn Thành Công, 2006: Đánh giá công nghệ sản xuất H2SO4 mặt môi trường đề xuất giải pháp kiểm sốt nhiễm Luận văn thạc sỹ CNMT Đỗ Khắc Uẩn, 2004: Giảm thiểu nước thải ngành sản xuất tôn tráng kẽm dựa nguyên lý đánh giá công nghệ sản xuất mặt môi trường Luận văn thạc sĩ Vũ Việt Hà, 2006: Ứng dụng đánh giá công nghệ sản xuất mặt môi trường (EnT) sản xuất giấy vệ sinh nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường công nghiệp Luận văn thạc sỹ UNEP Program, 2-2000: Environmental Technology Assessment, Philippine Nguyễn Thị Tâm, 2007: Đánh giá lựa chọn công nghệ sản xuất xi măng thân thiện mơi trường, đề xuất giải pháp kiểm sốt nhiễm công nghệ sản xuất xi măng Luận văn thạc sỹ 8- Câu hỏi ôn tập 1- Thế đánh giá cơng nghệ sản xuất khía cạnh mơi trường (EnTA)?Nêu tính chất đặc điểm EnTA 2- Nêu quan hệ Đánh giá công nghệ sản xuất khía cạnh mơi trường Phân tích vịng đời sản phẩm 3- Nêu quan hệ Đánh giá công nghệ sản xuất khía cạnh mơi trường Đánh giá tác động Môi trường 4- Nêu quan hệ Đánh giá cơng nghệ sản xuất khía cạnh mơi trường Sản xuất 5- So sánh Đánh giá cơng nghệ sản xuất khía cạnh mơi trường công cụ đánh giá môi trường khác 6- Trình bày bước thực đánh giá Đánh giá cơng nghệ sản xuất khía cạnh mơi trường – Cho biết yêu cầu nội dung thực phần Mô tả Công nghệ, Đánh giá tác động môi trường Công nghệ Đánh giá lựa chọn công nghệ 8- Hãy áp dụng Phương pháp luận đánh giá cơng nghệ sản xuất khía cạnh mơi trường để đánh giá công nghệ sản xuất loại hình sản xuất mà anh ( hay chi) tự lựa chọn đề xuất biện pháp bảo môi trường , giảm thiểu ô nhiễm công nghệ sản xuất lựa chọn 29 ... đánh giá tác động môi trường ảnh hưởng công nghệ thường tập trung vào đặc thù thuộc tính cơng nghệ thiết bị Đánh giá công nghệ môi trường đánh giá tác động trực tiếp công nghệ sản xuất gây môi. .. thiểu ô nhiễm môi trường công nghiệp? ?? Dưới xin trình bày minh họa kết nghiên cứu việc đánh giá công nghệ sản xuất H2SO4 nhằm đề xuất công nghệ phù hợp môi trường hoạt động công nghiệp Công nghệ sản. .. sản xuất khía cạnh mơi trường Đánh giá tác động Môi trường 4- Nêu quan hệ Đánh giá công nghệ sản xuất khía cạnh mơi trường Sản xuất 5- So sánh Đánh giá cơng nghệ sản xuất khía cạnh môi trường công
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ QUAN hệ GIỮA CÔNG NGHỆ sản XUẤT và môi TRƯỜNG một CÁCH TIẾP cận mới TRONG KIỂM SOÁT ô NHIẾM CÔNG NGHIỆP, ĐÁNH GIÁ QUAN hệ GIỮA CÔNG NGHỆ sản XUẤT và môi TRƯỜNG một CÁCH TIẾP cận mới TRONG KIỂM SOÁT ô NHIẾM CÔNG NGHIỆP

Từ khóa liên quan