Những thách thức đối với Việt Nam khi hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay

14 23 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 11:03

Mục lục A Mở đầu: Hội nhập quốc tế xu tất yếu cần phải có quốc gia giới thời đại Việt Nam cung ngoại lệ Với tác động tích cực tiêu cực hội nhập quốc tế mà ba mươi năm qua (từ năm 1986 đến nay) Đảng ta kiên định đường lối chủ động hội nhập quốc tế để phát huy mặt tích cực hội nhập, hạn chế tiêu cực nhằm đưa đất nước ta trở thành cường quốc khu vực giới Tuy vậy, cịn thách thức cần phải vượt qua B Nội dung I Khái quát chung hội nhập quốc tế: Khái niệm hội nhập quốc tế: Hội nhập quốc tế trình liên kết, gắn kết quốc gia/vùng lãnh thổ với thông qua việc tham gia tổ chức, thiết chế, chế, hoạt động hợp tác quốc tế mục tiêu phát triển thân quốc gia/vùng lãnh thổ nhằm tạo thành sức mạnh tập thể giải vấn đề chung mà bên quan tâm Hội nhập quốc tế theo nghĩa đầy đủ hội nhập tất lĩnh vực khác đời sống xã hội Về chất, hội nhập quốc tế hình thức phát triển cao hợp tác quốc tế nhằm đạt mục tiêu lợi ích chung Những nhân tố thúc đẩy hình thành phát triển hội nhập quốc tế: - Sự phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ kinh tế thị trường đòi hỏi quốc gia phải mở rộng thị trường, hình thành thị trường khu vực quốc tế nhằm thúc đẩy trình hội nhập quốc tế - Q trình xã hội hóa phân cơng lao động mức cao vượt khỏi phạm vi biên giới quốc gia quốc tế hóa ngày sâu sắc thể việc hợp tác ngày sâu sắc quốc gia theo hình thức song phương, tiểu khu vực, khu vực toàn cầu => Hội nhập quốc tế trở thành xu chủ đạo phát triển giới Hội nhập quốc tế đã, chi phối, định toàn quan hệ quốc tế làm thay đổi cấu trúc toàn cầu, giới tồn bất đồng chia rẽ II Thách thức: Những thách thức lĩnh vực kinh tế: Trong 30 năm đổi mới, chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) đề cập nhiều nghị quyết, thị quan trọng Đảng Nhà nước, cụ thể Nghị số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 Bộ Chính trị (khóa XI) hội nhập quốc tế (trong xác định HNKTQT trọng tâm, hội nhập lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế) Nghị số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) thực có hiệu tiến trình HNKTQT, giữ vững ổn định trị - xã hội bối cảnh Việt Nam tham gia hiệp định thương mại tự (FTA) hệ Theo Báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế kinh tế, công tác HNKTQT Việt Nam phải đối diện với khơng khó khăn, thách thức Chủ nghĩa bảo hộ ngày lên rõ nét Mất cân đối thương mại toàn cầu chưa cải thiện, làm gia tăng xung đột thương mại, cạnh tranh chiến lược cọ sát kinh tế, đặc biệt kinh tế chủ chốt… Mặc dù, tình hình kinh tế giới, khu vực có diễn biến phức tạp, khó lường, Việt Nam kiên trì chủ trương HNKTQT tồn diện với trọng tâm HNKTQT, coi HNKTQT tự hóa thương mại xu tất yếu khách quan Ngồi thành tựu đạt được, cịn số khó khăn tồn cụ thể như: - Chính sách, pháp luật HNKTQT cịn thiếu chưa đồng Việc tổ chức thực chủ trương, nghị Đảng, pháp luật Nhà nước HNKTQT chưa nghiêm liệt Trình độ lực điều hành, quản lý kinh tế DN nước cịn yếu Hạn chế tác động tiêu cực tới việc làm tăng nguồn lực cho phát triển KT-XH đất nước - Chiến lược HNKTQT chưa toàn diện, dẫn đến chưa tận dụng hết lợi ích HNKTQT thực mục tiêu phát triển KT-XH đất nước Trong số trường hợp, HNKTQT bị động, chưa phù hợp với thực trạng phát triển đất nước, chưa phát huy đầy đủ hiệu lợi ích hội nhập mang lại - Trong kinh tế tồn số hạn chế nội như: Cân đối vĩ mô cân đối lớn kinh tế chưa vững chắc; Môi trường đầu tư kinh doanh lực cạnh tranh chậm cải thiện; Thủ tục hành cịn nhiều vướng mắc; Tình hình sản xuất, kinh doanh cịn nhiều khó khăn; Số lượng DN giải thể, ngừng hoạt động lớn; Năng lực tài chính, quản trị phần lớn DN nước hạn chế… - Một phận đầu mối HNKTQT số bộ, ban, ngành địa phương chưa trọng đến khâu phối hợp tham vấn với chương trình hành động HNKTQT Chính vậy, việc triển khai cơng tác HNKTQT chưa đạt kết mong muốn Những thách thức lĩnh vực khoa học, công nghệ: Có thể nói, hội mở cho KH&CN Việt Nam giai đoạn lớn Chúng ta tiếp cận nhanh khách quan tới tiến KH&CN giới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao, mua bán công nghệ, rút ngắn khoảng cách KH&CN với nước khu vực quốc tế Ngồi ra, cịn có điều kiện tranh thủ khai thác nguồn lực từ nước ngồi (tài chính, thơng tin, nhân lực, sở vật chất kỹ thuật KH&CN…) để phát triển tiềm lực khoa học đổi cơng nghệ nước; có điều kiện để tiếp cận đa dạng tới hình thức đào tạo tiên tiến để phát triển đội ngũ nhà khoa học cán quản lý KH&CN Tuy nhiên, thách thức KH&CN Việt Nam khơng nhỏ Tồn cầu hóa khiến cho sản phẩm khoa học–cơng nghệ nước ngồi đặc biệt nước tiên tiến Hoa Kỳ, Nhật Bản nước Châu Âu xâm nhập mạnh mẽ vào thị trường nước khiến cho khoa học công nghệ Việt Nam bị cạnh tranh gay gắt Sự chênh lệch trình độ phát triển KH&CN lớn sân chơi có cạnh tranh gay gắt khiến cho thua thiệt yếu nằm phía nhà KH&CN Việt Nam Chẳng hạn thống trị giống lúa lai Trung Quốc thị trường giống lúa nước chứng rõ thách thức KH&CN Việt Nam cho dù giống lúa nhà khoa học Việt Nam tạo khơng thua chất lượng Đây thách thức lớn không riêng ngành khoa học công nghệ Hiện nay, sản phẩm khoa học công nghệ Việt Nam, dù cải tiến đổi nhiều, song phần lớn sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu Việc đổi công nghệ so với mặt chung chậm Trong điều kiện kinh tế nhiều khó khăn, việc đầu tư vào nghiên cứu đổi công nghệ bị hạn chế khiến cho sản phẩm khoa học công nghệ bị tụt hậu so với giới, làm giảm lực cạnh tranh lĩnh vực Khung hành lang pháp lý, việc hồn thiện thể chế, hệ thống sách để bảo đảm Luật KH&CN triển khai sâu rộng vào sống, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, đưa KH&CN thực trở thành lực lượng sản xuất quan trọng để phát triển kinh tế nhiều bất cập Việc ban hành văn Luật Nghị định, Thông tư hướng chậm chạp, khiến cho q trình thực Luật KH&CN gặp nhiều khó khăn Đầu tư để phát triển khoa học khoa học có nhiều chuyển biến, trọng đạt 2% tổng chi ngân sách nhà nước- số thấp so với nhu cầu hoạt động khoa học công nghệ Các nước tiên tiến đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt nghiên cứu sản phẩm khoa học ứng dụng đạt từ – 5% ngân sách Rõ ràng chênh lệch vốn đầu tư cho KH&CN thách thức lớn cho KH&CN Việt Nam Đội ngũ cán làm công tác khoa học, đặc biệt nhà khoa học đầu ngành thiếu yếu, thiếu trung tâm khoa học lớn; hiệu sử dụng phịng thí nghiệm trọng điểm quốc gia kết hoạt động khu cơng nghệ cao cịn thấp Thiếu chế quản lý khoa học chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài nhiều hạn chế Việc nâng cao số lượng chất lượng đội ngũ làm công tác khoa học thực thời gian ngắn mà đòi hỏi nhiều thời gian tâm sức thách thức không nhỏ cho việc phát triển KH&CN nước nhà Những thách thức lĩnh vực mơi trường: Nguồn lực tài đầu tư cho hoạt động liên quan đến hội nhập quốc tế môi trường để đáp ứng yêu cầu ngày cao q trình hội nhập cịn nhiều hạn chế, dẫn đến việc hội nhập phụ thuộc nhiều vào nguồn lực từ bên ngoài, hoạt động hội nhập chưa thực vào thực chất hiệu thực tế chưa cao Nguồn nhân lực tham gia vào trình quản lý thực hội nhập quốc tế nhiều bất cập số lượng, lực kinh nghiệm chưa có đầu tư chiến lược đào tạo nguồn nhân lực Nguồn lực số ngành, lĩnh vực chưa thực đáp ứng yêu cầu đòi hỏi cao hội nhập quốc tế lĩnh vực Hệ thống sách, pháp luật nói chung ngành trình tiếp tục hồn thiện, việc phối hợp q trình xây dựng văn quy phạm pháp luật để nội luật hóa nghĩa vụ chưa hiệu quả, dẫn đến chồng chéo mâu thuẫn nội dung văn bản, làm cản trở tiến trình hội nhập sâu, rộng Thiếu chế điều phối, phối hợp quan liên quan (Bộ, ngành) Trung ương địa phương Trung ương với địa phương, nhiều nội dung hoạt động chồng chéo, bỏ ngỏ dẫn đến tình trạng hiệu lực hiệu thực nghĩa vụ quốc tế mà Việt Nam cam kết chưa cao Xu cam kết nghĩa vụ ngày cao, tăng dần theo thời gian hội nhập quốc tế nói chung hội nhập quốc tế mơi trường nói riêng thực tạo nên áp lực kinh tế nhân lực thách thức to lớn việc tuân thủ thực thi cam kết nước phát triển, có Việt Nam Mạng lưới cán tham gia hoạt động hội nhập quốc tế môi trường tập trung phạm vi nước, chủ yếu hệ thống quan quản lý nhà nước Việt Nam Thực tế chưa có tham gia sâu hệ thống tổ chức quản lý vận hành/điều hành khuôn khổ quốc tế, vậy, tầm ảnh hưởng tính chủ động Việt Nam khn khổ cịn bị hạn chế Tác động hội nhập quốc tế đến lĩnh vực tư tưởng, văn hoá: Cùng với tiến triển văn minh nhân loại, phát triển kinh tế giới, tồn cầu hố, giá trị chung mang tính tồn cầu lẫn giá trị mang tính chất khu vực, giá trị quốc gia dân tộc mang tính truyền thống,v.v chịu biến đổi định Trong biến đổi đó, rõ ràng giá trị nhân loại chung, tồn cầu có xu hướng ngày tăng lên Một giá trị nhân loại chung, giá trị tồn cầu tăng lên lẽ tự nhiên giá trị khác mang tính khu vực mang tính dân tộc không tránh khỏi suy giảm, chúng có tăng lên hay giảm xuống tương ứng với nhau, bề tưởng rằng, trật tự thang bậc giá trị bảo tồn nguyên vẹn Do vậy, khơng có nhận thức đắn, quan tâm đến lợi ích riêng, sắc riêng; trái lại, lợi ích riêng, sắc riêng, giá trị riêng độc đáo nước bị chà đạp, bị coi thường việc nảy sinh xung đột, hay mức độ nhẹ mâu thuẫn, giá trị toàn cầu, giá trị nhân loại hay giá trị xuyên quốc gia với giá trị dân tộc truyền thống, giá trị quốc gia, điều hiểu Dễ dàng nhận rằng, hội nhập quốc tế điều kiện tồn cầu hố nay, giá trị, kể giá trị truyền thống, khơng cịn bị trói chặt, khơng cịn bị đóng khung biên giới quốc gia dân tộc Do sức sống mạnh mẽ chúng mà q trình này, giá trị văn hố vật thể lẫn giá trị văn hoá phi vật thể quốc gia giữ nét độc đáo, nét riêng biệt Tuy nhiên, giá trị khó tránh khỏi thương mại hoá mà việc trao đổi quảng bá rộng rãi chúng nhằm mục đích thu hút ý cộng đồng quốc tế trở thành nhiệm vụ quan trọng quốc gia để phục vụ cho cơng phát triển kinh tế Điều có nghĩa giá trị, giá trị văn hoá, kể giá trị văn hoá phi vật thể, nằm trình quảng bá mang tính thương mại khó giữ ngun giá trị nguyên sơ, ban đầu, thâm nghiêm chúng Tất giá trị truyền thống Việt Nam nêu tinh thần yêu nước, tính hiếu học, cần cù, đề cao tính cộng đồng, tơn trọng gia đình huyết thống với nhiều giá trị khác nữa, tác động hội nhập quốc tế bối cảnh tồn cầu hố có biến đổi thực chịu thách thức Sự hội nhập với giới bối cảnh tồn cầu hố làm cho người dễ dàng nhận trình độ dân tộc khác, nước khác, từ thấy đâu, thấy rõ tụt hậu nào, để từ thấy cần phải làm để rửa nỗi nhục nghèo đói phát triển Giờ đây, giá trị tinh thần yêu nước đo đóng góp thực tế cho cơng phát triển đất nước, rút ngắn khoảng cách với nước tiên tiến kinh tế Điều đặt yêu cầu cao mặt trí tuệ, khoa học, cơng nghệ u cầu thách thức khác hẳn với yêu cầu giai đoạn lịch sử trước III Kiến nghị khắc phục: 10 Để hội nhập quốc tế tồn diện giai đoạn có hiệu cần triển khai thực hệ thống giải pháp sau: Một là, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng toàn Đảng, toàn quân toàn dân yêu cầu hội nhập quốc tế, hội thách thức, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng yếu hội nhập quốc tế ngành, lĩnh vực để thống nhận thức hành động, tạo nên sức mạnh tổng hợp trình hội nhập quốc tế hệ thống trị từ Trung ương đến địa phương, toàn dân, doanh nhân, doanh nghiệp, đội ngũ trí thức xã hội Hai là, nhanh chóng hồn thiện hệ thống chế, sách hội nhập quốc tế, trước hết hội nhập kinh tế quốc tế cách toàn diện, đồng sở phù hợp với Hiến pháp, pháp luật Nhà nước chủ trương, đường lối đối ngoại Đảng; điều chỉnh, bổ sung hồn chỉnh sách hội nhập quốc tế cho phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước cam kết quốc tế Ba là, trọng nâng cao lực cạnh tranh quốc gia qua việc đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi bình đẳng cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân tham gia phát triển sản xuất kinh doanh; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, đại; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo chế sách khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu khoa học, đổi công nghệ đào tạo nguồn nhân lực.v.v 11 Bốn là, đẩy mạnh làm sâu sắc quan hệ với đối tác, đối tác có tầm ảnh hưởng chiến lược quan trọng phát triển an ninh Việt Nam, đưa khuôn khổ quan hệ xác lập vào thực chất có chiều sâu, tạo đan xen gắn kết lợi ích Việt Nam với đối tác cách bình đẳng Chủ động việc lựa chọn đối tác xây dựng phương án đàm phán với đối tác sở có lợi Năm là, bộ, ngành, địa phương cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tồn diện cụ thể việc thực Nghị số 22 Bộ Chính trị hội nhập quốc tế bối cảnh giới nước có nhiều thay đổi lớn Tăng cường phân cấp, nâng cao trách nhiệm quản lý, đạo quan quản lý nhà nước chế tài xử phạt trường hợp vi phạm Chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát q trình thực chủ trương, sách hội nhập Sáu là, thực hiệu cam kết quốc tế mà Việt Nam ký thỏa thuận Xây dựng triển khai chiến lược hội nhập lĩnh vực theo kế hoạch tổng thể với lộ trình hợp lý, phù hợp với lợi ích quốc gia khả đất nước Tích cực trách nhiệm việc tham gia thể chế hội nhập tồn cầu Chủ động tích cực tham gia thể chế đa phương, góp phần xây dựng trật tự trị, kinh tế giới theo hướng cơng bằng, dân chủ, bình đẳng, có lợi Bảy là, đẩy mạnh nâng cao lực thực thi hội nhập quốc tế qua việc kiện toàn, củng cố phát triển máy, đội ngũ cán làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán chuyên trách, nguồn nhân lực 12 chất lượng cao có lĩnh trị vững vàng, có tri thức, kỹ hội nhập, nắm vững nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công tác hội nhập giai đoạn C Kết luận: Như vậy, hội nhập quốc không đem lại lợi ích mà cịn có bất lợi, thách thức nước Tuy nhiên, việc khai thác lợi ích đến đâu hạn chế bất lợi, thách thức phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt quan trọng lực nước, trước hết chiến lược/chính sách, biện pháp hội nhập việc tổ chức thực Thực tế, nhiều nước khai thác tốt hội lợi ích hội nhập để đạt tăng trưởng phát triển kinh tế-xã hội cao, ổn định nhiều năm liên tục, nhanh chóng vươn lên hàng nước công nghiệp tạo dựng vị quốc tế đáng nể, đồng thời xử lý thành công bất lợi thách thức q trình hội nhập, trường hợp quốc gia châu Á khác Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore,… Dưới lãnh đạo đắn Đảng, tin hội nhập quốc tế góp phần khẳng định nâng cao vị Việt Nam 13 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2018), Giáo trình Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội Bộ Tài ngun Mơi trường (2020), Thuận lợi, khó khăn thách thức hội nhập quốc tế môi trường, , truy cập ngày 30/3/2020 Lê Bộ Lĩnh (2019), Một số vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam, < https://tcnn.vn/news/detail/42929/Motso-van-de-ve-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-cua-Viet- Nam.html>, truy cập ngày 20/03/2020 Nguyễn Thanh Sơn (2019), Hội nhập quốc tế - Cơ hội thách thức doanh nghiệp tư nhân Việt Nam nay, , truy cập ngày 20/03/2020 Trần Đức Tiến (2019), Hội nhập quốc tế có làm độc lập, tự chủ sắc dân tộc?, , truy cập ngày 20/03/2020 14 ... chung hội nhập quốc tế: Khái niệm hội nhập quốc tế: Hội nhập quốc tế trình liên kết, gắn kết quốc gia/vùng lãnh thổ với thông qua việc tham gia tổ chức, thiết chế, chế, hoạt động hợp tác quốc tế. ..A Mở đầu: Hội nhập quốc tế xu tất yếu cần phải có quốc gia giới thời đại Việt Nam cung ngoại lệ Với tác động tích cực tiêu cực hội nhập quốc tế mà ba mươi năm qua (từ năm 1986 đến nay) Đảng ta... xã hội bối cảnh Việt Nam tham gia hiệp định thương mại tự (FTA) hệ Theo Báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế kinh tế, công tác HNKTQT Việt Nam phải đối diện với khơng khó khăn, thách
- Xem thêm -

Xem thêm: Những thách thức đối với Việt Nam khi hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay, Những thách thức đối với Việt Nam khi hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan