Phân tích các quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng về hai phương pháp tính thuế GTGT và liên hệ thực tế

19 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 10:59

MỤC LỤC A Mở đầu: Thuế giá trị gia tăng (GTGT) hay gọi thuế VAT, loại thuế quan trọng nhà nước, giúp cân ngân sách nhiều ý nghĩa khác Có thể nói, loại thuế phổ biến hầu hết cá nhân, tổ chức phải chịu khoản thuế Nhận thấy tầm quan trọng nội dung này, em xin phép chọn đề bài: “Phân tích quy định Luật Thuế giá trị gia tăng hai phương pháp tính thuế GTGT liên hệ thực tế So sánh hai phương pháp tính thuế Đánh giá ưu điểm nhược điểm phương pháp góc độ quan quản lí thuế.” B I a Nội dung: Khái quát thuế giá trị gia tăng: Các khái niệm: Thuế giá trị gia tăng: Thuế giá trị gia tăng (GTGT) có tên viết tắt VAT từ cụm từ tiếng Anh Value Added Tax Thuế GTGT có nguồn gốc từ thuế doanh thu Pháp nước giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng vào năm 1954 Khai sinh từ nước Pháp, thuế GTGT áp dụng rộng rãi nhiều nước giới Ngày nay, quốc gia thuộc khối Liên minh Châu Âu, châu Phi, châu Mỹ La Tinh số quốc gia Châu có Việt Nam thức áp dụng thuế GTGT Tính đến có khoảng 130 quốc gia áp dụng thuế GTGT Theo điều Luật Thuế Giá trị gia tăng 2008 quy định: “Điều Thuế giá trị gia tăng Thuế giá trị gia tăng thuế tính giá trị tăng thêm hàng hoá, dịch vụ phát sinh q trình từ sản xuất, lưu thơng đến tiêu dùng.” Như vậy, thuế giá trị gia tăng loại thuế gián thu đánh khoản giá trị tăng thêm hàng hoá, dịch vụ phát sinh trình từ sản xuất, lưu thơng đến tiêu dùng Và nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ b Luật Thuế GTGT: Pháp luật thuế giá trị gia tăng tổng hợp quy phạm pháp luật nhà nước ban hành điều chỉnh quan hệ phát sinh trình đăng kí, kê khai, nộp thuế, quản lí toán thuế GTGT Đặc điểm thuế GTGT: Thuế giá trị gia tăng có đặc điểm sau: o Thuế giá trị gia tăng có đối tượng chịu thuế rộng Hầu hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh tiêu dùng Việt Nam đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng Mọi cá nhân, tổ chức phải chịu thuế giá trị gia tăng o Thuế giá trị gia tăng loại thuế gián thu Tính gián thu loại thuế thể chỗ người mua hàng hóa, dịch vụ người phải chịu loại thuế thơng qua việc mua bán hàng hóa Người mua nộp thuế trực tiếp vào ngân sách nhà nước Mà trả thuế thơng qua việc tốn hàng hóa, dịch vụ Người mua tốn cho người bán Người bán nộp thuế ngân sách nhà nước Người tiêu dùng người chịu thuế nặng o Thuế giá trị gia tăng đánh vào hầu hết khâu Thuế giá trị gia tăng đánh vào phần giá trị tăng thêm hàng hóa phát sinh giai đoạn Từ khâu sản xuất, lưu thông, tới khâu tiêu dùng Và khâu tiêu dùng, người tiêu dùng người trả thuế thông qua việc toán o Phạm vi thuế giá trị gia tăng Đối tượng chịu thuế người tiêu dùng phạm vi lãnh thổ Quốc gia Bởi khơng hàng hóa xuất chịu thuế suất GTGT 0% khâu xuất khấu trừ thuế GTGT đầu vào trước II a Hai phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ thuế GTGT: Các đối tượng áp dụng Cơ sở kinh doanh đáp ứng điều kiện thực đầy đủ chế độ kế tốn có hóa đơn giá trị gia tăng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thuộc trường hợp sau: Thứ nhất, sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ tỷ đồng trở lên trừ hộ, cá nhân khinh doanh Thứ hai, sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh - Doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT tỷ đồng thực đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật kế tốn, hóa đơn, chứng từ - Doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư sở kinh doanh hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ - Doanh nghiệp thành lập có thực đầu tư theo dự án đầu tư cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế - Doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập có dự án đầu tư khơng thuộc đối tượng cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật đầu tư có phương án đầu tư người có thẩm quyền doanh nghiệp định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế - Doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập có thực đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn tài sản cố định, máy móc, thiết bị, cơng cụ, dụng cụ có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh - Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước kinh doanh Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ - Tổ chức kinh tế khác hạch toán thuế GTGT đầu vào, đầu không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã Như vậy, sở kinh doanh thuộc trường hợp nêu áp dụng phương pháp khấu trừ thuế b Cơng thức tính thuế Theo quy định Điều Luật Thuế GTGT thuế GTGT xác định theo công thức sau: Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu - Số thuế GTGT đầu vào khấu trừ Trong đó: Số thuế giá trị gia tăng đầu tổng số thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ bán ghi hóa đơn giá trị gia tăng Thuế giá trị gia tăng ghi hóa đơn giá trị gia tăng giá tính thuế hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ Trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá tốn giá có thuế GTGT thuế GTGT đầu xác định giá tốn trừ (-) giá tính thuế Như vậy, sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ phải tính nộp thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán Khi lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, sở kinh doanh phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế GTGT tổng số tiền người mua phải tốn Trường hợp hóa đơn ghi giá toán (trừ trường hợp phép dùng chứng từ đặc thù), khơng ghi giá chưa có thuế thuế GTGT thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán phải tính giá tốn ghi hóa đơn, chứng từ Cơ sở kinh doanh phải chấp hành chế độ kế tốn, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật kế tốn, hóa đơn, chứng từ Trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, quan thuế kiểm tra, phát xử lý sau: Đối với sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi hóa đơn cao thuế suất quy định văn quy phạm pháp luật thuế GTGT phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất ghi hóa đơn; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi hóa đơn thấp thuế suất quy định văn quy phạm pháp luật thuế GTGT phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT quy định văn quy phạm pháp luật thuế GTGT Thuế GTGT đầu vào xuất khâu mua vào, tính tổng chủ thể nộp thuế trả để nhận hàng hóa, dịch vụ Theo quy định Luật Thuế GTGT “số thuế GTGT đầu vào khấu trừ tổng số thuế GTGT ghi hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp thuế GTGT hàng hóa nhập đáp ứng điều kiện quy định điều 12 Luật này” Dẫn chiếu đến quy định điều 12 để khấu trừ thuế sở kinh doanh phải đáp ứng thêm điều kiện: có chứng từ tốn khơng dùng tiền hàng hóa dịch vụ mua vào có giá trị 20 triệu đồng; hàng hóa, dịch vụ xuất cịn phải có thêm hợp đồng, hóa đơn, chứng từ không dùng tiền mặt, tờ khai hải quan Thực khấu trừ thuế đầu vào cần ý điểm sau: - Đối với tài sản cố định đầu tư để sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế GTGT, phần thuế tương ứng giá trị tài sản đầu tư xác định thuế đầu vào để tính số phải - nộp Khơng phải phần thuế GTGT giá trị hàng hóa dịch vụ - khâu mua vào coi phần thuế đầu vào Số thuế đầu vào phát sinh tháng kê khai tháng c Liên hệ thực tiễn: Trên thực tế doanh nghiệp có chênh lệch số thuế GTGT mua vào gần tương ứng với số thuế GTGT bán không nhiều, khơng phải nộp thuế GTGT thường chọn cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Có thể kể đến loại doanh nghiệp sau:  Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xuất khẩu, hoạt động xây dựng, lắp đặt cơng trình cho doanh nghiệp chế xuất; vận tải quốc tế…áp dụng mức thuế suất đầu 0%; doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa dịch vụ khơng phải khai, tính nộp thuế GTGT Với doanh nghiệp này, thuế GTGT đầu thuế GTGT đầu vào khấu trừ tồn Do đó, doanh nghiệp khơng phát sinh số thuế GTGT phải nộp, lại hoàn thuế đầu vào;  Doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khơng chịu thuế GTGT như: sản phẩm trồng trọt, giống vật nuôi, giống trồng, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ cấp tín dụng, kinh doanh chứng khốn bao, dịch vụ y tế, dịch vụ bưu chính, viễn thơng cơng ích, dạy học, dạy nghề,… Các doanh nghiệp không phát sinh số thuế GTGT phải nộp;  Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại, hay ngành nghề khác mà có đầy đủ hóa đơn GTGT hàng mua vào tương ứng với hàng bán chịu thuế GTGT, chênh lệch giá bán giá mua nhỏ (tỷ lệ lợi nhuận thấp) Với doanh nghiệp số thuế GTGT phải nộp không đáng kể;  Doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập có thực đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ tỷ đồng trở lên ghi hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ chỗ ngồi trở xuống sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn) Ví dụ: Cơng ty Bánh kẹo Hải Hà sản xuất kẹo tháng 01/2015 bán 300 kẹo, giá bán 700.000 đồng/tấn ( giá chưa có thuế) thuế GTGT phải nộp 10% , tháng công ty mua số nguyên liệu để dùng cho sản xuất, kinh doanh Bánh kẹo Căn chứng từ, hoá đơn GTGT mua nguyên liệu số thu thuế GTGT đầu vào xác định sau: Giả định loại nguyên liệu mua vào để sản xuất bánh kẹo, thuế GTGT mà cơng ty phải nộp tháng : Số thuế GTGT đầu ra, tính số bánh kẹo mà công ty bán ra: 700.000đ x 300 x 10% = 21.000.000 đồng Số thuế GTGT đầu vào khấu trừ là: 9.350.000 đồng Số thuế GTGT cơng ty phải nộp tháng là: 21.000.000 – 9.350.000 = 11.650.000 đồng a Phương pháp tính trực tiếp GTGT: Các đối tượng áp dụng Theo quy định pháp luật Thuế GTGT phương pháp tính trực tiếp GTGT áp dụng đối tượng sau: Thứ nhất, sở mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý Bởi vì, thân vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ vật ngang giá chung hàng hóa, thân khơng có gia tang giá trị q trình lưu thơng GTGT (nếu có) thực chất biểu thông qua gia tăng giá trị loại hàng hóa, dịch vụ khác Thứ hai, doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm mức ngưỡng doanh thu tỷ đồng không tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ Thứ ba, hộ, cá nhân kinh doanh; Thứ tư, tổ chức, cá nhân nước kinh doanh khơng có sở thường trú Việt Nam có doanh thu phát sinh Việt Nam chưa thực đầy đủ chế độ kế tốn, hóa đơn, chứng từ, trừ tổ chức cá nhân nước cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiến, thăm dị, phát triển khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ bên Việt Nam khấu trừ nộp thay Thứ năm, tổ chức kinh tế khác không đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ Có thể nói, đối tượng áp dụng phương pháp tính trực tiếp GTGT rộng phương pháp khấu trừ thuế GTGT tính đơn giản phương pháp Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nộp thuế theo phương thức chiếm tỉ lệ cao so với doanh nghiệp nộp theo phương pháp khấu trừ thuế GTGT b - Công thức tính thuế Đối với sở mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý Phương pháp khấu trừ trực tiếp phương pháp tính thuế mà theo đó: “số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng giá trị gia tăng nhân 10 với thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý”.1 Trong đó: Thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý 10% theo quy định điều Luật Thuế GTGT Giá trị gia tăng vàng, bạc, đá quý xác định giá toán vàng, bạc, đá quý bán trừ (-) giá toán vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng Giá toán vàng, bạc, đá quý bán giá thực tế bán ghi hóa đơn bán vàng, bạc, đá quý, bao gồm tiền công chế tác (nếu có), thuế giá trị gia tăng khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán hưởng Giá toán vàng, bạc, đá quý mua vào xác định giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào nhập khẩu, có thuế GTGT dùng cho mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán tương ứng Trường hợp kỳ tính thuế phát sinh giá trị gia tăng âm (-) vàng, bạc, đá q tính bù trừ vào giá trị gia tăng dương (+) vàng, bạc, đá quý Trường hợp khơng có phát sinh giá trị gia tăng dương (+) giá trị gia tăng dương (+) không đủ bù trừ giá trị gia tăng âm (-) kết chuyển để trừ vào giá trị gia tăng kỳ sau năm Kết thúc năm dương lịch, giá trị gia tăng âm (-) không kết chuyển tiếp sang năm sau - Đối với đối tượng lại Đối với đối tượng lại theo quy định khoản 2, Điều 11 Luật Thuế GTGT số thuế GTGT phải nộp tỉ lệ % nhân với doanh thu, cụ thể: Xem: khoản Điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế GTGT năm 2013 11 – 1% hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa – 5% hoạt động dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu; – 3% hoạt động sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu; – 2% hoạt động kinh doanh khác Về doanh thu: doanh thu để tính thuế GTGT tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi hóa đơn bán hàng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm khoản phụ thu, phí thu thêm mà sở kinh doanh hưởng Trường hợp sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng khơng chịu thuế GTGT doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khơng áp dụng tỷ lệ (%) doanh thu doanh thu Cơ sở kinh doanh nhiều ngành nghề có mức tỷ lệ khác phải khai thuế GTGT theo nhóm ngành nghề tương ứng với mức tỷ lệ theo quy định; trường hợp người nộp thuế không xác định doanh thu theo nhóm ngành nghề hợp đồng kinh doanh trọn gói bao gồm hoạt động nhiều nhóm tỷ lệ khác mà khơng tách áp dụng mức tỷ lệ cao nhóm ngành nghề mà sở sản xuất, kinh doanh c Liên hệ thực tiễn: Đối với doanh nghiệp khơng có số thuế GTGT mua vào, thuế GTGT mua vào nhỏ so với số thuế GTGT bán ra, nên số thuế GTGT phải nộp lớn chọn phương pháp tính thuế theo phương pháp khấu trừ Những doanh nghiệp loại nên chọn phương pháp tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp GTGT Cụ thể doanh nghiệp sau: 12  Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch vụ tư vấn thiết kế, lập dự toán, tư vấn pháp lý, dịch vụ nhân sự, dịch vụ khác mà chi phí chủ yếu tiền lương (nhân cơng/chất xám) chi phí khơng có hóa đơn GTGT;  Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại, hay ngành nghề khác mà khơng có hóa đơn GTGT hàng mua vào mua bán sản phẩm nông/lâm/ngư nghiệp, đất đá cát sỏi (mua từ người trực tiếp sản xuất bán ra) Ví dụ: Cơng ty TNHH Thiên Ưng doanh nghiệp kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Cơng ty TNHH Thiên Ưng có doanh thu phát sinh từ hoạt động bán phần mềm máy tính dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp Cơng ty TNHH Thiên Ưng khơng phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ (%) doanh thu từ hoạt động bán phần mềm máy tính (do phần mềm máy tính thuộc đối tượng khơng chịu thuế GTGT) phải kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 5% doanh thu từ dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp III So sánh hai phương pháp: Giống nhau: Hai phương pháp tính thuế GTGT phương pháp khấu trừ thuế phương pháp tính trực tiếp GTGT có điểm tương đồng với sau: Thứ nhất, hai phương pháp suy cho biện pháp, cách thức để tính thuế GTGT phần giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ q trình từ sản xuất, lưu thơng đến tiêu dùng mà chủ thể phải nộp vào ngân sách nhà nước 13 Thứ hai, hai phương pháp áp dụng doanh nghiệp, hợp tác xã có tổng doanh thu hàng năm đạt ngưỡng tỷ đồng mà có thực đầy đủ chế độ kế tốn, hóa đơn chứng từ Trong trường hợp này, doanh nghiệp, hợp tác xã tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế phương pháp khấu trừ thuế áp dụng, ngược lại, doanh nghiệp, hợp tác xã không tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế phương pháp tính thuế GTGT doanh nghiệp, hợp tác xã phương pháp tính trực tiếp phần GTGT Điểm khác: Phương pháp tính trực tiếp phần GT tăng thêm - Có thực đầy đủ - Cơ sở mua bán, chế chế độ kế tốn hóa tác vàng, bạc, đá q đơn, chứng từ theo quy - Doanh nghiệp, hợp tác định pháp luật xã có doanh thu hàng kế tốn, hóa đơn, năm tỷ đồng chứng từ để chứng không tự nguyện áp minh số thuế giá dụng phương pháp khấu trị gia tăng đầu vào trừ số thuế giá trị gia tăng - Hộ, cá nhân kinh đầu doanh; tổ chức, cá nhân - Khơng rơi vào trường nước ngồi kinh doanh hợp bắt đuộc phải nộp khơng có sở thường thuế theo phương pháp trú Việt Nam trực tiếp có doanh thu phát sinh – Đăng kí với quan Việt Nam chưa thực thuế quan đầy đủ chế độ kế thuế quan tốn, hóa đơn, chứng từ; thuế chấp nhận nộp tổ chức kinh tế khác thuế giá trị gia tăng không đăng ký nộp thuế theo phương pháp theo phương pháp khấu khấu trừ trừ Phương pháp khấu trừ thuế Đối tượng áp dụng Hóa đơn sử dụng Hóa đơn GTGT Hóa đơn bán hàng 14 Mức thuế suất Cơng thức tính thuế Bao gồm mức thuế - Tỷ lệ % để tính thuế suất: 0%, 5%, 10% giá trị gia tăng + Mức thuế suất 0% áp doanh thu quy dụng hàng hóa, định theo hoạt dịch vụ quy định động sau: khoản Điều Luật + Phân phối, cung cấp Thuế giá trị gia tăng hàng hóa: 1% 2008 + Dịch vụ, xây dựng + Mức thuế suất 5% áp không bao thầu nguyên dụng hàng hóa, vật liệu: 5% dịch vụ quy định + Sản xuất vận tải, dịch khoản Điều Luật vụ có gắn với hàng hóa, Thuế giá trị gia tăng xây dựng có bao thầu 2008 nguyên vật liệu: 3% + Mức thuế suất 10% + Hoạt động kinh doanh áp dụng hàng khác: 2% hóa, dịch vụ quy định - Đối với hoạt động kinh khoản Điều Luật doanh vàng, bạc, đá Thuế giá trị gia tăng quý: 10% 2008 Số thuế GTGT phải nộp Trường hợp 1: Áp dụng = (Thuế giá trị gia tăng hoạt động mua đầu ra) - (Thuế giá trị bán, chế tác vàng, bạc, gia tăng đầu vào đá quý khấu trừ) Số thuế GTGT phải nộp = (GTGT vàng, bạc, đá quý) x (Thuế suất (10%)) Trong đó: GTGT vàng, bạc, đá quý = (Giá toán vàng bạc, đá quý bán ra) – (Giá toán vàng, bạc, đá quý mua vào) Trường hợp 2: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp tỷ lệ phần trăm nhân với danh thu Giá trị gia tăng = (Doanh thu) x (tỷ lệ 15 Hồn thuế Có (%) ấn định) Không Ưu, nhược điểm phương pháp góc độ IV a quan quản lí thuế: Phương pháp khấu trừ thuế Ưu điểm Dưới góc độ quan quản lý thuế phương pháp khấu trừ thuế có ưu điểm sau: Thứ nhất, phương pháp xác định rõ số thuế phải nộp khâu, chủ thể nộp thuế, chống thất thu thuế Do yêu cầu phải có hóa đơn, chứng từ rõ ràng, từ dựa vào hóa đơn chứng từ mà doanh nghiệp cung cấp, quan thuế nắm cụ thể số thuế mà doanh nghiệp phải nộp khâu, chủ thể nộp thuế Và nhờ việc xác định rõ số thuế phải nộp chủ thể nộp giúp cho quan thuế thu đủ số tiền thuế mà doanh nghiệp phải nộp, chống thất thu thuế, đảm bảo cho ngân sách nhà nước không bị hao hụt Thứ hai, đảm bảo thu đủ số thuế cần thiết điều tiết thu nhập người tiêu dùng Với việc số thuế GTGT phải nộp số thuế GTGT đầu trừ số thuế GTGT đầu vào xác định cụ thể hóa đơn chứng từ, từ giúp cho quan thu đủ số thuế cần thiết, không thu thừa mà khơng thiếu điều tiết thu nhập người tiêu dùng Thứ ba, đơn giản hóa q trình thu thuế quản lý thuế, số thuế phát sinh khâu phản ánh rõ chứng từ, hóa đơn b Nhược điểm 16 Vì điều kiện để áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sở kinh doanh phải thực đầy đủ chế độ kế tốn hóa đơn chứng từ, đó, để hợp thức hóa điều kiện nhiều sở kinh doanh sử dụng hóa đơn giả để đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, doanh nghiệp ma thành lập để kinh doanh hóa đơn, chứng từ giả Điều làm cho quan thuế gặp khó khăn việc quản lý, xác định hóa đơn thật hay giả Mới trường hợp trốn thuế Coca-Cola, doanh nghiệp nâng giá nguyên liệu đầu vào nhằm đánh lừa quan quản lí Ngồi ra, sở áp dụng phương pháp khấu trừ thuế khấu trừ thuế đầu vào, hoàn thuế, điều khiến cho quan thuế phải tiến hành hai giai đoạn, giai đoạn thu thuế sau khấu trừ thuế, hồn thuế cho sở kinh doanh a Phương pháp tính trực tiếp GTGT Ưu điểm Thứ nhất, phương pháp giúp cho quan thuế phải tiến hành thu lần xong Cơ sở áp dụng phương pháp khơng khấu trừ thuế, hồn thuế quan thuế khơng cần phải tiến hành thêm giai đoạn khấu trừ thuế đầu vào, hoàn thuế cho sở kinh doanh sở kinh doanh áp dụng phương pháp khấu trừ thuế Từ đó, việc truy thu thuế quan thuế tiến hành nhanh gọn Thứ hai, chất phương pháp tính trực tiếp thuế GTGT tính trực tiếp vào phần giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ theo nguyên tắc: GTGT xác định giá toán bán trừ giá toán mua vào tương ứng, sau lấy phần GTGT nhân cho thuế suất thuế GTGT Do đó, khía cạnh 17 cơng thức việc xác định số thuế sở kinh doanh phải nộp đơn giản b Nhược điểm Do đáp ứng đầy đủ chế độ kế tốn, hóa đơn, chứng từ, nên xác định số thuế phải nộp, quan thuế xác định xác số doanh thu doanh nghiệp mà số doanh thu dựa khai báo chủ thể nộp thuế thông qua hóa đơn bán hàng nên dễ dẫn đên tình trạng khai báo khơng để trốn thuế Bên cạnh đó, chủ thể nộp thuế theo phương pháp trừ trực tiếp chiếm tỉ lệ lớn, tổng thu thuế GTGT đối tượng không cao, dẫn tơi việc chi phí quản lí thuế lớn C Kết luận: Có thể nói, phương pháp tính thuế GTGT lại có ưu nhược điểm riêng để doanh nghiệp khác lựa chọn phương pháp phù hợp cho doanh nghiệp Tuy nhiên với xu hướng đổi cơng tác quản lí thuế, đảm bảo bình đẳng nghĩa vụ với chủ thể nộp thuế, đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ ngày lớn tiến tới áp dụng phương pháp tính thuế cho tất chủ thể nằm diện nộp thuế GTGT 18 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn quy phạm pháp luật Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, sửa đổi, bổ sung 2016 Văn hợp 13/VBHN-BTC năm 2017 hợp Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng Bộ Tài ban hành Tài liệu tham khảo khác Đỗ Đức Huy (2018), Pháp luật thuế GTGT chủ thể nộp thuế phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng, luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội Lê Thị Thủy (2013), Thực trạng pháp luật thuế giá trị gia tăng Việt Nam đề xuất hoàn thiện, luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội Trường Đại học Luật Hà Nội (2019), Giáo trình Luật Thuế Việt Nam, Nxb Cơng an Nhân dân, Hà Nội 19 ... quan trọng nội dung này, em xin phép chọn đề bài: ? ?Phân tích quy định Luật Thuế giá trị gia tăng hai phương pháp tính thuế GTGT liên hệ thực tế So sánh hai phương pháp tính thuế Đánh giá ưu điểm. .. Đánh giá ưu điểm nhược điểm phương pháp góc độ quan quản lí thuế. ” B I a Nội dung: Khái quát thuế giá trị gia tăng: Các khái niệm: Thuế giá trị gia tăng: Thuế giá trị gia tăng (GTGT) có tên viết... nhược điểm phương pháp góc độ IV a quan quản lí thuế: Phương pháp khấu trừ thuế Ưu điểm Dưới góc độ quan quản lý thuế phương pháp khấu trừ thuế có ưu điểm sau: Thứ nhất, phương pháp xác định rõ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng về hai phương pháp tính thuế GTGT và liên hệ thực tế, Phân tích các quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng về hai phương pháp tính thuế GTGT và liên hệ thực tế

Từ khóa liên quan