CHỦ ĐỀ 1 Rễ (1)

14 22 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 09:02

CHỦ ĐỀ: RỄ Thời gian thực hiện: tiết I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết quan rễ vai trò rễ Phân biệt : rễ cọc rễ chùm Xác định miền rễ chức miền - Trình bày vai trị lơng hút, chế hút nước chất khống hịa tan - Phân biệt loại rễ biến dạng chức chúng Phẩm chất Yêu quê hương, đất nước, có tinh thần trách nhiệm với thân môi trường tự nhiên Năng lực cần đạt 3.1:Năng lực chung: + Tự chủ tự học: xác định nhiệm vụ học tập cách tự giác chủ động + Giải vấn đề sáng tạo: giải vấn đề giáo viên chuyển giao cách sáng tạo + Giao tiếp hợp tác: lắng nghe, diễn đạt ý tưởng cách tự tin, chủ động hồn thành nhiệm vụ giao, tích cực chia sẻ ý kiến + Năng lực ngôn ngữ: sử dụng ngơn ngữ hoạt động nhóm, báo cáo… 3.2: Năng lực chuyên biệt: - Năng lực nhận thức sinh học: + Có tri thức chế hút nước muối khống rễ có tri thức loại rễ, miền rễ.Vận dụng giải thích sở khoa học biện pháp canh tác nông nghiệp + Có tri thức sinh học dạng biến dạng rễ chức chúng - Năng lực quan sát thu thập thông tin từ phân biệt dạng biến dạng rễ - Năng lực thực nghiệm: thu thập mẫu vật thật - Năng lực thí nghiệm: Làm thí nghiệm tìm hiểu nhu cầu nước muối khoáng cây.Thiết kế thí nghiệm chứng minh nhu cầu số loại muối khoáng II THIẾT BỊ DẠY HỌC: - Máy chiếu,Phiếu học tập - Tranh loại rễ, mẫu vật số loại biến dạng rễ - HS: Trước học tuần, nhóm gieo sẵn chậu đậu đen III BẢNG MÔ TẢ CÁC CẤP ĐỘ TƯ DUY: MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Nội dung THÔNG VẬN DỤNG NHẬN BIẾT VẬN DỤNG CAO HIỂU THẤP CÁC - Nêu hai - Lấy ví dụ - Chỉ, xác định LOẠI RỄ, loại rễ loại rễ số - Giải thích có phải tất CAC đặc điểm thực tế loại rễ từ mẫu rễ có MIỀN loại - So sánh vật chuẩn bị miền hút không CỦA RỄ - Nêu rễ thấy 2.SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ CÁC LOẠI RỄ BIẾN DẠNG có miền; chức miền - Xác định vị trí miền hình vẽ khác rễ cọc rễ chùm - So sánh đặc điểm chức miền - Nhận biết cần nước muối khóang - Biết phận lơng hút có chức hấp thụ nước muối khóang - Q trình hút nước muối khóang có mối quan hệ với - Chỉ tranh vẽ đường hấp thụ nước muối khoáng hòa tan từ đất vào Những điều kiện bên ngồi ảnh hưởng đến hút nước muối khống - Thiết kế thí nghiệm cần muối lân, kali - Đề xuất biện pháp chăm sóc trồng đem lại hiệu cao - Nắm loại rễ biến dạng điển hình - Nêu chức loại rễ biến dạng - Nhận dạng số rễ biến dạng điển hình - Xác định số rễ biến dạng gặp thực tế - Giải thích số tượng: Tại saophải thu hoạch có rễ củ trước chúng hoa, kết trái - Đề xuất biện pháp chăm sóc có rễ biến dạng có lợi ích; hạn chế phát triển có rễ biến dạng có hại IV BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Các yêu cầu cần đạt Câu hỏi, tập kiểm tra đánh giá chủ đề Nhận biết Câu Người ta phân chia phần rễ mọc đất thành miền ? A miền B miền C miền D miền Câu Chọn từ/cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống câu sau : Nước muối khống hịa tan đất (1) hấp thụ, sau chuyển qua phần (2) tới (3) A (1) : lông hút ; (2) : mạch rây ; (3) : mạch gỗ B (1) : lông hút ; (2) : thịt vỏ ; (3) : mạch gỗ C (1) : miền chóp rễ ; (2) : thịt vỏ ; (3) : mạch rây D (1) : lông hút ; (2) : thịt vỏ ; (3) : mạch rây Câu Loại củ biến dạng rễ ? A Củ đậu B Củ khoai lang C Củ lạc D Củ cà rốt Thông hiểu Vận dụng thấp Câu Những loại trồng lấy quả, hạt cần nhiều A muối đạm muối lân B muối đạm muối kali C muối lân muối kali D muối đạm, muối lân muối kali Câu Nhóm gồm tác nhân khiến cho nhu cầu nước gia tăng ? A Trời lặng gió, nhiệt thấp, độ ẩm cao B Trời nhiều gió, nhiệt cao, độ ẩm cao C Trời lặng gió, nhiệt thấp, độ ẩm thấp D Trời nhiều gió, nhiệt cao, độ ẩm thấp Câu Đối với lấy rễ củ, người ta nên thu hoạch ? A Sau hoa, tạo B Sau hoa, trước tạo C Trước hoa, tạo D Khi già Bài tập 1 Hãy xếp rễ loại vào nhóm khác nhau? Với nhóm rễ việc trồng chăm sóc khác nào? Bài tập 1: Sau mưa bão xong, Lan thấy ruộng hành nhà bị héovà nhiều khóm ngả sang màu vàng Trong đó, ruộng hành nhà bác An xanh tốt Lan không hiểu sao? Em dự đoán xem ruộng hành nhà bạn Lan bị làm sao? Tại ruộng hành nhà bạn Lan nhà bác An lại có tượng khác vậy? Em tìm nguyên nhân làm cho ruộng hành nhà bạn Lan lại bị vậy? Đề xuất biện pháp khắc phục hậu sau mưa bão hành nói riêng, trồng nói chung? Bài tập 2: Để xây dựng vườn Sinh vật nhà trường, nhóm bạn Hải có nhiệm vụ phải chuẩn bị số trồng Trong số đem đến trồng bạn Hằng phát rễ bèo tây khơng có lơng hút cịn rễ hoa hồng lại có lơng hút Vận dụng cao Lơng hút có cần cho khơng? Giải thích có có lơng hút, có khơng có lơng hút Lơng hút có tồn khơng? Em đưa biện pháp để lông hút thực chức hiệu nhất? Bài tập 3: Bằng hiểu biết thân em giải thích câu thành ngữ mà ơng cha ta nói: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” Bài tập 4: Khi làm vườn Bác Thành vơ tình cuốc đứt số rễ nhỏ vải nhà mình, sau thời gian bác theo dõi thấy vải chậm lớn nhiều so với vải khác Giải thích vải lại chậm lớn so với vải khác? V THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN: A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: Chuyển giao nhiệm Thực nhiệm vụ vụ - GV chuẩn bị tranh HS thực nhóm, cắt thành -6 mảnh tương tác, giúp đỡ tùy lực học sinh GV: quan sát hỗ trợ nhóm hs lực hợp tác - GV chia nhóm học sinh – hs nhóm - GV yêu cầu HS thực ghép mảnh thành hình hồn Thảo luận- báo cáo Đại diện nhóm nhanh lên trình bày sản phẩm đưa chủ đề tranh Sản phẩm chỉnh nêu chủ đề tranh 1ph - GV đưa câu hỏi yêu cầu học sinh đưa hiểu biết phận rễ cây: vị trí, chức năng, HS hoạt động cá nhân, Đại diện 1,2 học chủ động tư sinh trình bày ý kiến GV dựa vào câu trả lời HS dẫn dắt HS vào B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Các loại rễ, miền rễ 1.Mục tiêu: - Biết quan rễ vai trò rễ - Phân biệt : rễ cọc rễ chùm - Xác định miền rễ chức miền Nội dung: Vai trò rễ Rễ giữ cho mọc đất; giúp hút nước muối khống hịa tan Các loại rễ - Rễ cọc : gồm rễ to, khỏe đâm sâu xuống đất, rễ mọc từ rễ mọc xiên VD: rễ cà phê, bưởi, rau cải … - Rễ chùm : gồm nhiều rễ có chiều dài gần nhau, mọc từ gốc thân tỏa thành 1chùm VD : rễ hành, lúa, ngô … Các miền rễ - Miền trưởng thành : dẫn truyền - Miền hút: hấp thụ nước muối khoáng - Miền sinh trưởng: làm cho rễ dài - Miền chóp rễ : che chở cho đầu rễ Kỹ thuật dạy học: - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Kĩ thuật tia chớp - Kĩ thuật động não Hình thức tổ chức hoạt động - Hoạt động nhóm Các bước tiến hành hoạt động 1: Chuyển giao nhiệm Thực nhiệm Thảo luận- báo cáo Sản phẩm vụ vụ Nhiệm vụ : Tìm hiểu vai trị rễ - GV yêu cầu học sinh HS đọc thông tin - Đại diện 1,2 học Rễ giữ cho mọc đọc thông tin sgk sgk , hoạt động cá sinh trả lời đất; giúp trả lời câu hỏi: nhân trả lời câu hỏi - Học sinh khác nhận hút nước muối Rễ có chức xét, bổ sung khống hịa tan - GV hồn chỉnh chốt GV: Vậy rễ thuộc nội dung kiên thức quan nào? (dành cho HS yếu) Nhiệm vụ : Phân loại rễ GV kiểm tra mẫu vật nhóm, phát kính lúp cho hs quan sát GV phát phiếu học tập, yêu cầu học sinh quan sát mẫu vật, đọc thông tin sgk trang 29, quan sát hình 9.1, hồn thành phiếu học tập theo nhóm thời gian 5ph - GV: yêu cầu HS làm tập: Điền từ vào chỗ trống (dành cho HS yếu) - GV: cho HS nhận biết loại rễ cọc rễ chùm qua tranh (dành cho HS yếu) GV yêu cầu học sinh phân biệt mẫu vật chuẩn bị GV chốt lại kiến thức Nhiệm vụ : Tìm hiểu miền rễ GV yêu cầu học sinh quan sát hình 9.3, đối chiếu với bảng thơng tin, mơ hình miền chức miền HS chuẩn bị mẫu vật, quan sát phân loại rễ theo hình 9.1 Các nhóm trưởng điều khiển, phân chia nhiệm vụ nhóm hồn thành phiếu học tập GV theo dõi, hướng dẫn nhóm HS hoạt động cá nhân, tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống HS nhận biết đặc điểm loại rễ Báo cáo kết Bảng GV:gọi đại diện nhóm trình bày GV thulại phiếu học tập học sinh tổng hợp HS: đại diện nhóm trình bày kết thảo luận Nhận xét, đánh giá HS: lớp nhận xét, bổ sung cho GV: thống ý kiến đưa đáp án Đại diện 1,2 học sinh Yêu cầu nêu lần trình bày lượt : rễ cọc, rễ chùm; rễ cọc, rễ chùm Đại diện 1,2 học sinh lên bảng tranh HS lắng nghe - HS quan sát tranh, Đại diện học sinh đối chiếu với mô lên vị trí chức hình, ghi nhớ thơng miền tin chức Các học sinh khác miền nhận xét bổ sung - GV quan sát học GV chốt nội dung sinh hoạt động, kiến thức PHIẾU HỌC TẬP : Nhóm A - Miền trưởng thành : dẫn truyền - Miền hút: hấp thụ nước muối khoáng - Miền sinh trưởng: làm cho rễ dài - Miền chóp rễ : che chở cho đầu rễ Nhóm B Loại Vị trí mọc rễ Kích thước rễ Đặt tên Nhóm Tên Sản phẩm : A Cây cà phê, cải, bơ B Cây hành, lúa, ngơ - Vị trí mọc rễ - Kích thước rễ Đặt tên - Các rễ mọc từ rễ - Có rễ to mọc thẳng, nhiều rễ mọc xiên Rễ cọc - Tất rễ mọc từ gốc thân - Khơng có phân biệt rễ phụ rễ (các rễ to gần nhau) Rễ chum Hoạt động 2: Sự hút nước muối khoáng rễ 1.Mục tiêu: Trình bày vai trị lơng hút, chế hút nước chất khống hịa tan Nội dung: Cây cần nước loại muối khoáng - Nước cần cho sống cây, thiếu nước bị héo bị chết - Nhu cầu nước thay đổi tùy theo loài cây, theo giai đoạn sống theo điều kiện thời tiết Ví dụ: Khi đâm chồi, hoa cần nhiều nước - Muối khoáng cần cho sinh trưởng, phát triển sinh sản - Cây cần loại muối khoáng : đạm, lân, kali - Nhu cầu muối khoáng thay đổi theo loại cây, giai đoạn sống khác 2.Sự hút nước muối khoáng rễ - Rễ hấp thụ muối khống hồ tan đất - Lơng hút giúp hút nước muối khống hịa tan - Đường nước muối khống : lơng hút -> thịt vỏ -> mạch gỗ -> phận Những điều kiện bên ảnh hưởng đến hút nước muối khoáng rễ - Các loại đất VD : đất phù sa có nhiều nước muối khoáng nên hút nước muối khoáng rễ thuận lợi - Thời tiết, khí hậu VD: trời nắng, thoát nước nhiều, nhucầu nước tăng Kỹ thuật dạy học: - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Kĩ thuật tia chớp - Kĩ thuật động não Hình thức tổ chức hoạt động - Hoạt động nhóm Các bước tiến hành hoạt động 2: Chuyển giao nhiệm Thực nhiệm Thảo luận- báo cáo Sản phẩm vụ vụ Nhiệm vụ : Tìm hiểu nhu cầu nước GV cho hs tìm hiểu thí HS đọc thơng tin, - Đại diện nhóm TN1 : nghiệm sgk/35, yêu thảo luận nhóm, có kết thảo luận + Mục đích chứng cầu học sinh nêu hoàn thành yêu nhanh lên báo minh: cần nước : cầu vào bảng phụ cáo + Cây chậu A : xanh Mục đích thí GV theo dõi, hướng - Các nhóm cịn lại nghiệm dẫn nhóm cần trao đổi bảng phụ tốt, chậu B : héo kết giúp đỡ chấm chéo kết dần bị chết Giải thích Các nhóm bổ sung kết thảo luận GV cho học sinh báo cáo kết khối lượng1kg bắp cịn tươi phơi khơ nắng ngày GV cho hs hoạt động cá nhân : - nhận xét nhu cầu nước ? - Trong giai đoạn cần nhiều nước ? - Liên hệ thực tế : Tại địa phương trồng cà phê, người nông dân thường tưới bổ sung nước cho vào giai đoạn ? Vì ? Nhiệm vụ : Tìm hiểu nhu cầu muối khoáng - GV treo tranh hình 11.1, cho HS đọc thí nghiệm sách - GV yêu cầu HS nêu : + Mục đích thí nghiệm + Đối tượng nghiên cứu + Tiến hành : Điều kiện kết + Rút kết luận nhu cầu muối khoáng ? - GV cho HS đọc thông tin SGK, trả lời câu hỏi : + Hãy lấy ví dụ chứng minh nhu cầu muối khoáng loại cây, giai đoạn khác HS làm nhiệm vụ trước nhà HS tư HS liên hệ thực tế gia đình, địa phương - GV thống kết Đại diện nhóm báo cáo kết 1,2 học sinh đưa ý kiến cá nhân GV chốt giải thích thêm cho học sinh tượng “hoa chanh” + Do chậu B thiếu nước Số liệu nhóm - Nước cần cho sống cây, thiếu nước bị héo bị chết - Nhu cầu nước thay đổi tùy theo loài cây, theo giai đoạn sống theo điều kiện thời tiết Ví dụ: Khi đâm chồi, hoa cần nhiều nước HS quan sát tranh, thảo luận nhóm GV quan sát, giúp đỡ học sinh Đại diện nhóm trưởng điều khiển nhóm, tham gia trao đổi với nhóm khác HS đọc thông tin sgk trả lời câu hỏi GV giúp đỡ, gợi ý cho học sinh + Mục đích: chứng minh nhu cầu đạm + Đối tượng: phát triển lá: Rau cải, đậu Đại diện số học sinh đưa ý kiến cá nhân Các học sinh khác bổ sung, hoàn chỉnh câu trả lời + Phân đạm cần cho cây, khơng có đạm cịi cọc, chậm lớn, khơng xanh tốt nhau chu kì sống khơng giống ? - GV mở rộng: + Khi đâm chồi, mọc cành, đẻ nhánh, hoa cần nhiều muối khoáng; già, thu hoạch cần muối khoáng + Cây lấy thân lá: cần nhiều đạm + Cây lấy quả, hạt: cần nhiều lân đạm + Cây lấy củ : cần kali + Ngồi đạm, lân, kali cịn cần ngun tố vi lượng khác để sinh trưởng phát triển Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu hút nước muối khống rễ GV yêu cầu hs quan sát tranh 11.2, đọc thông tin sgk làm tập mục ∇ - HS quan sát đường vận chuyển nước muối khống hịa tan, làm tập điền từ - GV giúp học sinh nhận biết phận miền hút HS ghi nhớ thông tin, kết hợp quan sát tranh Đại diện 1,2 học sinh lên đưa câu trả lời - Đại diện 1,2 học sinh lên tranh GV chiếu tranh câm - HS khác nhận xét hình 11.2 lên, yêu cầu bổ sung câu trả lời đại diện 1,2 học sinh - GV đánh giá lên trình bày đường nhận xét phần trình nước muối bày học sinh khống hịa tan HS đọc thơng tin, có Đại diện vài học thể thảo luận, trả lời sinh trình bày ý kiến câu hỏi cá nhân GV yêu cầu học sinh GV giúp đỡ, gợi ý HS khác nhận xét trả lời câu hỏi: hs gặp khó bổ sung + Bộ phận rễ làm nhiệm vụ hút nước khăn GV chốt lại kiến thức muối khống hồ tan ? Lần lượt từ cần điền : lông hút; vỏ; mạch gỗ; lông hút - Đường nước muối khống : lơng hút -> thịt vỏ -> mạch gỗ -> phận + Bộ phận hút nước muối khống miền lơng hút + Vì rễ hút muối khống hồ tan + Tại hút nước muối khống khơng thể tách rời ? Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu điều kiện bên ngồi ảnh hưởng đến hút nước muối khoáng rễ - GV đặt câu hỏi: Em lấy ví dụ cho thấy yếu tố (đất trồng, thời tiết, khí hậu…) ảnh hưởng tới hút nước muối khoáng trồng ntn? - GV: yêu cầu nhóm báo cáo kết - GV đưa câu hỏi liên hệ: (dành cho HS khá, giỏi) + Tại trời nóng cần tưới nhiều nước cho cây? + Cày, cuốc, xới đất có tác dụng gì? + Vậy muốn sinh trưởng tốt cần phải làm gì? khơng hút muối khơng hồ tan HS đọc thơng tin sgk, thảo luận nhóm 4ph GV quan sát, giúp đỡ học sinh HS hoạt động cá nhân, tư duy, động não Đại diện nhóm báo cáo kết thảo luận Các nhóm khác nhận xét bổ sung - GV mở rộng : Các chóp rễ cứng lách qua kẽ hở viên đất, rễ phát triển, lan rộng sâu, len lỏi kẽ hở để tìn nước mà hút Vì đất phải tơi xốp tạo điều kiện cho rễ tới kẽ hở giữ nước khe hở rễ hút - Các loại đất VD : đất phù sa có nhiều nước muối khống nên hút nước muối khoáng rễ thuận lợi - Thời tiết, khí hậu VD: trời nắng, nước nhiều, nhu cầu nước tăng - Đại diện vài học sinh đưa câu trả lời - HS khác nhận xét bổ sung ý kiến - GV đánh giá câu trả + Vì thiếu nước lời hoạt động nước đất ít… học sinh + Rễ hút nước dễ dàng hơn, hô hấp tốt + Muốn sinh trưởng tốt cần tạo điều kiện cho hút nước muối khoáng tốt, hô hấp tốt Cụ thể : Đất trồng: phải tơi xốp, thoáng giữ nước vừa cung cấp đủ oxi cho Muốn vậy, phải xới đất, vun gốc, đảm bảo đủ khơng khí cho rễ hơ hấp tăng rễ phụ Tưới nước bón phân đầy đủ, hợp lí: tưới bón phân bổ sung nguồn nước muối khoáng hút Cần phải tưới nước bón phân phù hợp với loại trồng giai đoạn phát triển Khi bị ngập úng, cần thóat nước đất thiếu oxi không đủ cho rễ hô hấp Hoạt động 3: Các loại rễ biến dạng 1.Mục tiêu: Phân biệt loại rễ biến dạng chức chúng Nội dung: Một số loại rễ biến dạng làm chức khác rễ - Rễ củ : rễ phình to, chứa chất dự trữ cho Vd: cà rốt, củ sắn - Rễ móc : rễ phụ mọc từ thân cành mặt đất, bám vào trụ giúp leo lên Vd : tiêu - Rễ thở : rễ mọc ngược lên mặt đất, giúp hô hấp không khí Vd: câu bần, bụt mọc - Giác mút : rễ biến thành giác mút, đâm vào thân, cành khác để lấy thức ăn ăn.Vd : dây tơ hồng, tầm gửi Kỹ thuật dạy học: - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Kĩ thuật tia chớp - Kĩ thuật động não - Kĩ thuật phòng tranh Hình thức tổ chức hoạt động - Hoạt động cá nhân Các bước tiến hành hoạt động 3: Chuyển giao nhiệm vụ Trước tiết dạy ngày, GV hướng dẫn học sinh chia nhóm sưu tầm mẫu vật, tranh ảnh, hình vẽ loại biến dạng rễ GV : Phân chia lớp thành nhóm, nhóm làm loại biến dạng rễ Gv hướng dẫn học sinh tìm chức loại biến dạng rễ GV hướng dẫn học sinh trình bày thành dạng tranh, cách thuyết trình báo cáo Trong tiết dạy : GV yêu cầu nhóm mang báo tường nhóm tạo thành triển lãm GV tổ chức cho hs tham quan triển lãm, quy định thời gian 20Ph Sau thời gian kết thúc, gv nhận xét, chốt lại nội dung Thực nhiệm vụ HS phân chia nhiệm vụ, sưu tầm mẫu vật loại biến dạng có kích thước nhỏ, dễ tìm Tranh ảnh, hình vẽ loại biến dạng khó tìm mẫu vật, kích thước lớn HS tìm thông tin Thảo luận- báo cáo Sản phẩm HS thảo luận nhóm, cử đại diện trình bày, thuyết trình tranh nhóm Báo tường nhóm đảm bảo đủ hình ảnh, chức loại biến dạng HS tiến hành làm, trình bày thành dạng báo tường khổ giấy A3 Các nhóm qua báo tường xem nội dung, góp ý để hồn chỉnh nội dung cho báo tường nhóm Mỗi nhóm cử đại diện để thuyết trình, ghi nhận góp ý C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG: 1.Mục tiêu: - Củng cố kiến thức, luyện tập vận dụng kiến thức làm tập Nội dung: Bài tập 1: Sau mưa bão xong, Lan thấy ruộng hành nhà bị héo nhiều khóm ngả sang màu vàng Trong đó, ruộng hành nhà bác An xanh tốt Lan không hiểu sao? Em dự đoán xem ruộng hành nhà bạn Lan bị làm sao? Tại ruộng hành nhà bạn Lan nhà bác An lại có tượng khác vậy? Em tìm nguyên nhân làm cho ruộng hành nhà bạn Lan lại bị vậy? Đề xuất biện pháp khắc phục hậu sau mưa bão hành nói riêng, trồng nói chung? Bài tập 2: Để xây dựng vườn Sinh vật nhà trường, nhóm bạn Hải có nhiệm vụ phải chuẩn bị số trồng.Trong số đem đến trồng bạn Hằng phát rễ bèo tây khơng có lơng hút cịn rễ hoa hồng lại có lơng hút Lơng hút có cần cho khơng? Giải thích có có lơng hút, có khơng có lơng hút Lơng hút có tồn không? Em đưa biện pháp để lông hút thực chức hiệu nhất? Bài tập 3: Bằng hiểu biết thân em giải thích câu thành ngữ mà ơng cha ta nói: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” Bài tập 4: Khi làm vườn Bác Thành vơ tình cuốc đứt số rễ nhỏ vải nhà mình, sau thời gian bác theo dõi thấy vải chậm lớn nhiều so với vải khác Giải thích vải lại chậm lớn so với vải khác? Bài tập Hãy xếp rễ loại vào nhóm khác nhau? Với nhóm rễ việc trồng chăm sóc khác nào? Kỹ thuật dạy học: - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Kĩ thuật động não Hình thức tổ chức hoạt động - Hoạt động cá nhân D HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI – MỞ RỘNG: 1.Mục tiêu: - Mở rộng kiến thức học chủ đề Rễ Nội dung: HS nhà gieo xuống 2,3 hạt giống đậu đen, quan sát phận hạt hình thành Giải thích sao? Kỹ thuật dạy học: Hình thức tổ chức hoạt động - Hoạt động cá nhân VI TỔNG KẾT: - Phần đóng khung sgk 2,3 VII HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: - Học - Trả lời câu hỏi tập sgk trang ... Các rễ mọc từ rễ - Có rễ to mọc thẳng, nhiều rễ mọc xiên Rễ cọc - Tất rễ mọc từ gốc thân - Khơng có phân biệt rễ phụ rễ (các rễ to gần nhau) Rễ chum Hoạt động 2: Sự hút nước muối khoáng rễ 1. Mục... THÀNH KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Các loại rễ, miền rễ 1. Mục tiêu: - Biết quan rễ vai trò rễ - Phân biệt : rễ cọc rễ chùm - Xác định miền rễ chức miền Nội dung: Vai trò rễ Rễ giữ cho mọc đất; giúp... loại rễ - Rễ cọc : gồm rễ to, khỏe đâm sâu xuống đất, rễ mọc từ rễ mọc xiên VD: rễ cà phê, bưởi, rau cải … - Rễ chùm : gồm nhiều rễ có chiều dài gần nhau, mọc từ gốc thân tỏa thành 1chùm VD : rễ
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ ĐỀ 1 Rễ (1), CHỦ ĐỀ 1 Rễ (1)

Mục lục

Xem thêm