Ứng dụng mô hình dự báo lạm phát trong điều hành chính sách tiền tệ tại việt nam

245 7 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 08:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -oOo - PHẠM ĐỨC ANH ỨNG DỤNG MƠ HÌNH DỰ BÁO LẠM PHÁT TRONG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -oOo - PHẠM ĐỨC ANH ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DỰ BÁO LẠM PHÁT TRONG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 9.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN ĐỨC TRUNG PGS.TS PHẠM THỊ HOÀNG ANH HÀ NỘI, 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Mọi số liệu trích dẫn luận án có nguồn gốc rõ ràng, xác tin cậy Những lập luận, phân tích luận án chưa cơng bố cơng trình nào, trừ báo riêng báo đồng tác giả công bố nêu danh mục cơng trình nghiên cứu tác giả Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận án Phạm Đức Anh ii LỜI CẢM ƠN Mở đầu thông điệp, xin trân trọng cảm ơn quý thày cô Ban Giám đốc Khoa Sau Đại học – Học viện Ngân hàng tạo điều kiện để tơi có hội tham dự khóa đào tạo nghiên cứu sinh 2016 – 2020 Học viện Ngân hàng Tiếp theo đó, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới thày cô gồm PGS.TS Tô Ngọc Hưng, PGS.TS Tô Kim Ngọc (Học viện Ngân hàng) PGS.TS Nguyễn Vũ Hùng (Đại học Kinh tế Quốc dân), tận tâm lòng nhiệt thành truyền đạt kiến thức sở chuyên ngành quý báu cho tơi năm khóa nghiên cứu sinh Lời cảm ơn chân thành xin dành tới anh chị em đồng nghiệp, đặc biệt TS Chu Khánh Lân, TS Phạm Mạnh Hùng TS Trần Huy Tùng (Viện NCKH Ngân hàng – Học viện Ngân hàng); ThS Đặng Ngọc Hà ThS Hoàng Việt Phương (Vụ Dự báo, thống kê – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); ThS Bùi Quốc Dũng Lưu Xuân Khôi (Ban Kinh tế Trung ương) góp ý chun mơn kinh nghiệm q báu chia sẻ, điều góp phần khơng nhỏ làm nên thành công luận án Trên tất cả, xin dành lời tri ân sâu sắc tới hai nhà khoa học hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Đức Trung (Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh) PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh (Học viện Ngân hàng) ln tận tình động viên, dìu dắt hướng dẫn suốt năm thực luận án Cuối cùng, xin dành lời cảm ơn tới gia đình, người thân yêu anh chị đồng niên khóa 2016 – 2020 ln giúp đỡ, san sẻ động viên tinh thần tơi q trình học tập hoàn thiện luận án Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020 Phạm Đức Anh iii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA LUẬN ÁN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Sự phát triển lý thuyết lạm phát 2.2 Các nhân tố tác động tới lạm phát 2.3 Ứng dụng phát triển mơ hình dự báo lạm phát 15 KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 18 3.1 Khoảng trống nghiên cứu 18 3.2 Câu hỏi nghiên cứu 19 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 19 4.1 Mục tiêu chung 19 4.2 Mục tiêu cụ thể 20 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 20 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU 20 6.1 Phương pháp nghiên cứu 20 6.2 Dữ liệu 21 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 21 ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 23 8.1 Về mặt lý luận 23 8.2 Về mặt thực tiễn 23 KẾT CẤU LUẬN ÁN 24 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN MƠ HÌNH DỰ BÁO LẠM PHÁT TRONG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 25 1.1 TỔNG QUAN VỀ LẠM PHÁT 25 1.1.1 Khái niệm lạm phát 25 1.1.2 Nguyên nhân gây lạm phát 27 1.2 TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 32 1.2.1 Khái niệm sách tiền tệ 32 1.2.2 Mục tiêu sách tiền tệ 33 1.2.3 Vai trò sách tiền tệ kiểm sốt lạm phát 40 iv 1.3 TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH DỰ BÁO LẠM PHÁT TRONG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 43 1.3.1 Tổng quan dự báo lạm phát 43 1.3.2 Tổng quan mơ hình dự báo lạm phát điều hành sách tiền tệ 47 1.3.3 Đánh giá chất lượng mơ hình dự báo lạm phát 58 1.4 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ ỨNG DỤNG MƠ HÌNH DỰ BÁO LẠM PHÁT TRONG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 59 1.4.1 Kinh nghiệm lựa chọn mơ hình dự báo lạm phát 59 1.4.2 Kinh nghiệm lựa chọn đơn vị thực dự báo lạm phát 61 1.4.3 Kinh nghiệm xây dựng vận hành mơ hình dự báo lạm phát 62 1.4.4 Kinh nghiệm ứng dụng kết dự báo lạm phát điều hành sách tiền tệ 74 1.4.5 Bài học dành cho Việt Nam 76 TÓM TẮT CHƯƠNG 81 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MƠ HÌNH DỰ BÁO LẠM PHÁT TRONG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM 82 2.1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM 82 2.1.1 Diễn biến lạm phát giai đoạn 2000 - 2007 82 2.1.2 Diễn biến lạm phát giai đoạn 2008 – tháng 4/2012 85 2.1.3 Diễn biến lạm phát giai đoạn tháng 5/2012 - 2019 89 2.2 THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ NHẰM KIỂM SOÁT LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM 98 2.2.1 Mục tiêu sách tiền tệ 98 2.2.2 Điều hành sách tiền tệ nhằm kiểm soát Việt Nam 101 2.3 THỰC TRẠNG MƠ HÌNH DỰ BÁO LẠM PHÁT TRONG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM 111 2.3.1 Đặc trưng mơ hình dự báo lạm phát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam111 2.3.2 Dữ liệu cho mơ hình dự báo 112 2.3.3 Thực trạng ứng dụng mơ hình dự báo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 112 v 2.4 THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG KẾT QUẢ DỰ BÁO LẠM PHÁT TRONG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM 116 2.4.1 Xây dựng kịch sách 116 2.4.2 Xây dựng báo cáo phân tích phục vụ tham mưu Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước 117 2.4.3 Tham chiếu cho việc thiết lập điều chỉnh mục tiêu lạm phát 118 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ỨNG DỤNG MƠ HÌNH DỰ BÁO LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM 119 2.5.1 Kết 119 2.5.2 Tồn 119 2.5.3 Nguyên nhân tồn 121 TÓM TẮT CHƯƠNG 123 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT HỒN THIỆN MƠ HÌNH DỰ BÁO LẠM PHÁT TRONG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM 124 3.1 ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN MƠ HÌNH ARIMA 124 3.1.1 Lí lựa chọn mơ hình 124 3.1.2 Mô tả liệu 124 3.1.3 Thiết lập cấu trúc mô hình theo phương pháp Box-Jenkins 125 3.1.4 Kết dự báo 126 3.2 ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN MƠ HÌNH VECM 129 3.2.1 Lí lựa chọn mơ hình 129 3.2.2 Lựa chọn biến số cấu trúc liệu 130 3.2.3 Kiểm định tính dừng chuỗi 137 3.2.4 Xác định độ trễ cho mơ hình 137 3.2.5 Kiểm định đồng tích hợp xác định mơ hình phù hợp 138 3.2.6 Phân tích tác động biến số tới lạm phát 138 3.2.7 Kết dự báo 143 3.3 SO SÁNH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH DỰ BÁO 150 3.3.1 Đánh giá hiệu mơ hình ARIMA 151 3.3.2 Đánh giá hiệu mơ hình VECM 151 3.3.3 So sánh hiệu dự báo hai mơ hình 152 vi TÓM TẮT CHƯƠNG 155 CHƯƠNG 4: KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH VỀ VIỆC ỨNG DỤNG MƠ HÌNH DỰ BÁO LẠM PHÁT TRONG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM 156 4.1 ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO TẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025 156 4.1.1 Mục tiêu tổng quát điều hành sách tiền tệ 156 4.1.2 Định hướng giải pháp điều hành sách tiền tệ 156 4.1.3 Định hướng phát triển hoạt động dự báo Việt Nam 157 4.2 KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH NHẰM HỒN THIỆN MƠ HÌNH DỰ BÁO LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM 158 4.2.1 Khuyến nghị 158 4.2.2 Khuyến nghị 159 4.2.3 Khuyến nghị 161 4.3 KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH NHẰM THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG MƠ HÌNH DỰ BÁO LẠM PHÁT TRONG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM 162 4.3.1 Khuyến nghị 162 4.3.2 Khuyến nghị 166 4.3.3 Khuyến nghị 167 TÓM TẮT CHƯƠNG 168 KẾT LUẬN CHUNG 169 TÀI LIỆU THAM KHẢO 172 PHỤ LỤC 182 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ 228 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa tiếng nước Nguyên nghĩa tiếng Việt ARIMA Autoregressive Integrated Moving Average Model Mơ hình trung bình trươ ̣t kế t hơ ̣p tự hồ i quy ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á BIS Bank for International Settlements Ngân hàng Thanh toán quốc tế BOC Bank of Canada Ngân hàng Trung ương Canada BOE Bank of England Ngân hàng Trung ương Anh BSP Bangko Sentral ng Pilipinas Ngân hàng Trung ương Philippines (Central Bank of the Philippines) BVAR Bayesian Vector Autoregressive Tự hồi quy vector Bayes CPI Consumer Price Index Chỉ số giá tiêu dùng CPTPP Comprehensive and Progressive Hiệp định đối tác toàn diện Agreement for Trans-Pacific Partnership tiến xun Thái Bình Dương CSTK Chính sách tài khóa CSTT Chính sách tiền tệ CVAR Cointegrated Vector Autoregressive Tự hồi quy vector đồng tích hợp DSGE Dynamic Stochastic General Equilibrium Cân động học ngẫu nhiên tổng quát ECDC European Centre for Disease Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Prevention and Control Châu Âu ECM Error Correction Model Mơ hình hiệu chỉnh sai số EU European Union Liên minh Châu Âu FED Federal Reserve System Cục Dự trữ Liên bang FPI Foreign Portfolio Investment Đầu tư gián tiếp nước FTA Free Trade Agreement Hiệp định thương mại tự GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GTCG Giấy tờ có giá viii Chữ viết tắt Nguyên nghĩa tiếng nước Nguyên nghĩa tiếng Việt IIP Index of Industrial Production Chỉ số sản xuất công nghiệp ILO International Labour Organization Tổ chức Lao động quốc tế IMF International Monetary Fund Quỹ Tiền tệ quốc tế MPC Monetary Policy Committee Ủy ban Chính sách tiền tệ NBRM National Bank of the Republic of Ngân hàng Quốc gia Macedonia Macedonia NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương NKPC New-Keynesian Phillips Curve Đường Keynes Phillips NSLĐ Năng suất lao động NSNN Ngân sách Nhà nước OLS Ordinary Least Squares Bình phương nhỏ OMO Open Market Operation Nghiệp vụ thị trường mở PACF Partial Autocorrelation Function Hàm tự tương quan riêng phần PBOC People’s Bank of China Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa PCA Principal Component Analysis Phân tích thành phần PPI Producer Price Index Chỉ số giá sản xuất PPP Public-Private Partnerships Hợp tác công - tư PSA Philippine Statistics Authority Cơ quan Thống kê Philippines RBA Reserve Bank of Australia Ngân hàng Dự trữ Úc SACF Sample Autocorrelation Function Hàm tự tương quan mẫu SVAR Structural Vector Autoregressive Tự hồi quy vector cấu trúc TCTD Tổ chức tín dụng TCTK Tổng cục Thống kê TFP Total Factor Productivity Năng suất nhân tố tổng hợp TPP Trans-Pacific Partnership Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương 215 Phụ lục 3.16: Hiệu dự báo lạm phát mẫu với mơ hình VECM tháng (% yoy) 30 25 20 15 10 -5 2006m1 2008m1 2010m1 2012m1 INF (dự báo) RMSE 0,502 MAE 0,376 2014m1 2016m1 2018m1 INF (thực tế) MAPE 0,319 Theil 0,002 Nguồn: Tính tốn tác giả Phụ lục 3.17: Hiệu dự báo lạm phát mẫu với mơ hình VECM q (% yoy) 30 25 20 15 10 2006q1 2008q1 2010q1 2012q1 INF (dự báo) RMSE 0,662 MAE 0,476 2014q1 2016q1 2018q1 INF (thực tế) MAPE 0,371 Theil 0,002 Nguồn: Tính tốn tác giả 216 Phụ lục 3.18: Kiểm định dự báo khứ biến nội sinh tần suất tháng (năm 2019) 2019m1 2019m2 2019m3 2019m4 2019m5 2019m6 2019m7 2019m8 2019m9 2019m10 2019m11 2019m12 BQ 2019 Dự báo 1,99 -26,19 -7,95 -12,91 -5,26 -5,08 -7,04 -4,75 -3,42 9,91 4,54 9,30 -3,90 Thực tế -6,83 -57,07 -10,57 -13,52 -8,42 -19,54 -8,28 8,25 5,25 3,07 14,98 18,61 -6,17 8,82 30,88 2,62 0,60 3,16 14,46 1,24 -13,00 -8,66 6,84 -10,44 -9,31 2,27 Dự báo 163,32 163,80 164,60 164,18 164,94 165,90 165,58 165,84 166,03 166,37 168,07 170,12 165,73 Thực tế 162,86 164,16 163,82 164,33 165,14 164,98 165,28 165,75 166,27 167,24 168,85 171,21 165,82 0,46 -0,37 0,78 -0,14 -0,19 0,92 0,30 0,10 -0,24 -0,87 -0,79 -1,09 -0,09 Dự báo 8.979.996 9.008.298 9.099.580 9.169.622 9.257.633 9.329.719 9.448.473 9.557.771 10.110.137 10.279.060 10.302.821 10.680.720 9.601.986 Thực tế 9.034.603 8.926.302 9.006.347 9.057.737 9.190.226 9.327.816 9.323.579 9.949.135 10.083.735 10.160.248 10.245.242 10.414.281 9.559.938 -54.607 81.996 93.233 111.885 67.407 1.903 124.894 -391.364 26.402 118.812 57.579 266.439 42.048 Dự báo 7,21 7,72 8,13 7,85 7,58 7,44 7,43 7,41 7,49 7,42 7,68 7,92 7,61 Thực tế 8,08 7,91 7,94 7,70 7,28 7,29 7,33 7,80 7,67 7,85 7,76 7,54 7,68 -0,87 -0,19 0,19 0,15 0,30 0,15 0,10 -0,39 -0,18 -0,43 -0,08 0,38 -0,07 Dự báo 23.287 23.304 23.244 23.230 23.358 23.443 23.396 23.276 23.296 23.236 23.356 23.357 23.315 Thực tế 23.245 23.253 23.174 23.263 23.415 23.403 23.284 23.270 23.267 23.264 23.248 23.234 23.277 42 51 70 -33 -57 40 112 29 -28 108 123 39 149,17 148,85 149,79 150,57 151,12 151,82 152,46 153,48 153,65 153,65 154,14 154,03 151,89 Biến số IIP_GAP* Chênh lệch CPI* Chênh lệch M2 (tỷ đồng) Chênh lệch LENDING_R (%) Chênh lệch ER_VCB (USD/VND) Chênh lệch PPI* Dự báo 217 2019m1 2019m2 2019m3 2019m4 2019m5 2019m6 2019m7 2019m8 2019m9 2019m10 2019m11 2019m12 BQ 2019 148,98 149,29 149,75 150,51 151,16 151,84 152,91 153,40 153,68 153,72 153,54 153,14 151,83 0,19 -0,44 0,04 0,06 -0,04 -0,02 -0,45 0,07 -0,03 -0,08 0,59 0,89 0,06 Dự báo 1.395 1.397 1.407 1.375 1.424 1.395 1.422 1.483 1.497 1.540 1.488 1.479 1.442 Thực tế 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390 1.490 1.490 1.490 1.490 1.490 1.490 1.440 67 17 -15 34 -68 -7 50 -2 -11 Biến số Thực tế Chênh lệch WAGE (ngàn đồng) Chênh lệch * Chuỗi liệu quy đổi gốc: bình quân q năm 2010 = 100 Nguồn: Tính tốn tác giả 218 Phụ lục 3.19: Kiểm định dự báo khứ biến nội sinh tần suất quý (năm 2019) Biến số 2019q1 IIP_GAP* Dự báo -17,97 Thực tế -19,18 Chênh lệch 1,21 CPI* Dự báo 164,16 Thực tế 163,61 Chênh lệch 0,55 M2 (tỷ đồng) Dự báo 8.970.987 Thực tế 9.006.347 Chênh lệch -35.360 LENDING_R (%) Dự báo 7,35 Thực tế 7,42 Chênh lệch -0,07 ER_VCB (USD/VND) Dự báo 23.233 Thực tế 23.220 Chênh lệch 13 PPI* Dự báo 149,29 Thực tế 149,34 Chênh lệch -0,05 WAGE (ngàn đồng) Dự báo 1.394 Thực tế 1.390 Chênh lệch 2019q2 2019q3 2019q4 BQ 2019 -7,50 -8,65 1,15 5,39 6,02 -0,63 17,38 17,28 0,10 -0,68 -1,13 0,46 164,81 164,81 0,00 165,38 165,77 -0,39 169,00 169,10 -0,10 165,84 165,82 0,01 9.515.526 9.327.816 187.710 9.983.431 10.083.735 -100.304 10.592.553 10.514.365 78.188 9.765.624 9.733.066 32.559 7,07 7,56 -0,49 7,68 7,60 0,08 8,04 8,21 -0,17 7,54 7,70 -0,16 23.194 23.364 -170 23.503 23.274 229 23.052 23.250 -198 23.246 23.277 -32 150,68 151,17 -0,49 152,51 153,33 -0,82 154,06 153,47 0,59 151,64 151,83 -0,19 1.414 1.390 24 1.486 1.490 -4 1.472 1.490 -18 1.442 1.440 * Chuỗi liệu quy đổi gốc: bình qn q năm 2010 = 100 Nguồn: Tính tốn tác giả 219 Phụ lục 3.20: Quy trình truyển tải tác động tỷ giá vào lạm phát Phá giá nội tệ Tác động trực tiếp Đầu vào nhập trở nên đăt đỏ Tác động gián tiếp Nhu cầu nước hàng thay tăng Nhu cầu xuất tăng Chi phí sản xuất tăng Hàng thay nước hàng xuất đắt đỏ Hàng hóa nhập trở nên đắt đỏ Nhu cầu nguồn nhân lực tăng Lương tăng Lạm phát (CPI tăng) Nguồn: Laflèche (1997) Dang cộng (2019) 220 Phụ lục 3.21: Đánh giá độ vững theo trình tự biến nội sinh mơ hình VECM - Kế t quả hàm phản ứng Cholesky của cú số c đối với biế n CPI (Kỳ dự báo: 24 tháng) Mơ hình (A1) 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 IIP_GAP LOG(M2) LENDING_R LOG(PPI) LOG(WAGE) LOG(CPI) LOG(ER_VCB) (Trình tự: IIP_GAP, M2, LENDING_R, ER_VCB, PPI, WAGE, CPI) Mơ hình (A2) 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 IIP_GAP LOG(ER_VCB) LOG(M2) LOG(PPI) LOG(WAGE) LOG(CPI) LENDING_R (Trình tự: IIP_GAP, ER_VCB, M2, LENDING_R, PPI, WAGE, CPI) 221 Mơ hình (A3) 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 LOG(M2) LENDING_R LOG(ER_VCB) LOG(PPI) LOG(WAGE) LOG(CPI) IIP_GAP (Trình tự: M2, LENDING_R, ER_VCB, IIP_GAP, PPI, WAGE, CPI) Mơ hình (A4) 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 LOG(ER_VCB) IIP_GAP LOG(PPI) LOG(WAGE) LOG(CPI) LOG(M2) LENDING_R (Trình tự: ER_VCB, IIP_GAP, PPI, WAGE, CPI, M2, LENDING_R) Nguồn: Tính tốn tác giả 222 Phụ lục 3.22: Cấu trúc mơ hình VECM với biến đại diện thay Biến số MH gốc MH (B1) MH (B2) MH (B3) MH (B4) MH (B5) IIP_GAP X X X X X X CPI X X X X X X M2 X X X Biến nội sinh CREDIT X LENDING_R X X ER_VCB X X X X X X X X X X X X ER_FM PPI X X X X X X WAGE X X X X X X OIL X X X X X X WCP X X X X X X FEDFUNDS X X X X X X @SEAS(m/q) X X X X X X Biến ngoại sinh Tần suất tháng (Độ dài trễ = 2; Đồng tích hợp = 4) RMSE 0,502 0,505 0,486 0,501 0,507 0,503 MAE 0,376 0,382 0,366 0,373 0,380 0,382 MAPE 0,319 0,326 0,314 0,315 0,323 0,322 Theil 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 Tần suất quý (Độ dài trễ = Đồng tích hợp = 4) RMSE 0,662 0,675 0,664 0,671 0,684 0,674 MAE 0,476 0,486 0,479 0,489 0,495 0,488 MAPE 0,371 0,375 0,373 0,383 0,387 0,378 Theil 0,002 0,002 0,003 0,002 0,003 0,003 Nguồn: Tính toán tác giả 223 Phụ lục 3.23: Đánh giá mức độ lây nhiễm COVID-19 phạm vi toàn cầu Nguồn: McKinsey (2020) 224 Thống kê số ca lây nhiễm tử vong COVID-19 phạm vi toàn cầu (giai đoạn xem xét: 01/01/2020 – 30/03/2020) (1) Số ca lây nhiễm (2) Số ca tử vong 400,000 200 160 300,000 20,000 5.00 4.00 15,000 120 200,000 3.00 10,000 80 100,000 1/1/20 40 2/1/20 3/1/20 2.00 5,000 1/1/20 1.00 0.00 2/1/20 3/1/20 Ca lây nhiễm (trục trái) Ca tử vong (trục trái) Thay đổi (%/ngày) (trục phải) Tỷ lệ tử vong (% số ca lẫy nhiễm) (trục phải) Nguồn: Tính tốn tác giả từ ECDC (2020) Nguồn: Tính tốn tác giả từ ECDC (2020) 225 Phụ lục 3.24: Kịch tác động COVID-19 kinh tế toàn cầu Kịch 1: Kinh tế chậm phục hồi Kịch 2: Suy thoái kéo dài Diễn biến - Số ca nhiễm châu Mỹ châu Âu tiếp tục tăng - Dịch COVID-19 châu Mỹ châu Âu lên đến đỉnh điểm dịch bệnh tháng 4/2020, nước châu Á đạt đỉnh dịch vào tháng 5/2020, việc xét nghiệm bị trì hỗn giãn cách trước Số ca nhiễm Châu Phi Châu Đại Dương mức xã hội không triệt để gây nhiều xáo trộn sức hạn chế khỏe cộng đồng - COVID-19 hoạt động theo mùa, phạm vi hoạt động - COVID-19 hoạt động không theo mùa, dẫn đến ca bị giới hạn nhiễm tiếp tục tăng lên suốt phần lại năm - Tăng trưởng số ca nhiễm chậm lại giãn cách xã hội hiệu - COVID-19 lan rộng Châu Phi, Châu Đại Dương và hoạt động kiểm dịch tăng cường quốc số nước Châu Á, song tỷ lệ tử vong thấp đa số nước gia địa phương, doanh nghiệp hạn chế nhân viên lại có dân số trẻ cho phép làm việc từ xa - Đến tháng 5/2020, công chúng bắt đầu lạc quan triển vọng đẩy lùi dịch bệnh - Tháng 9/2020, trước nguy tái lặp theo mùa dịch - Ngay quốc gia thành công việc kiểm sốt COVID-19, kinh nghiệm ứng phó trước cho phép dịch bệnh (ví dụ: Trung Quốc) buộc phải trì số kinh tế vận hành bình thường trở lại biện pháp y tế công cộng để ngăn chặn dịch quay trở lại Tác động kinh tế - Các biện pháp kiểm dịch quy mô lớn, hạn chế lại - Tổng cầu bị ảnh hưởng người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu giãn cách xã hội khiến cho tiêu dùng đầu tư giảm mạnh tới năm hết Q2/2020, từ dẫn tới suy thoái kinh tế 226 Kịch 1: Kinh tế chậm phục hồi Kịch 2: Suy thoái kéo dài - Mặc dù dịch bệnh kiểm soát phần lớn nước - Trong lĩnh vực bị ảnh hưởng, số lượng nhân viên bị sa giới vào cuối Q2/2020, quán tính tự củng thải doanh nghiệp phá sản tăng lên năm 2020, tạo cố, tác động suy thối trước tiếp tục dai dẳng vịng xốy suy thối tự củng cố hết Q3/2020 - Người tiêu dùng bị cách ly nhà, doanh nghiệp thiệt hại - Hệ thống tài bị ảnh hưởng nghiêm trọng, song doanh số sa thải nhân viên, dẫn đến thất nghiệp gia tăng tránh khỏi khủng hoảng ngân hàng toàn diện, lẽ - Sự tăng vọt hợp đồng đầu tư kinh doanh số vụ ngân hàng có vốn hóa mạnh giám sát an tồn vĩ mơ triển khai hiệu phá sản gây áp lực lớn lên hệ thống tài - ngân hàng - CSTT tiếp tục nới lỏng Q1-2/2020, song hiệu - Phản ứng từ CSTK CSTT dường không đủ mạnh mẽ hạn chế (trong điều kiện lãi suất hành mức để phá vỡ vòng xoáy suy thoái thấp) - Phản ứng dè dặt mở rộng tài khóa dường khơng - Tác động kinh tế toàn cầu nghiêm trọng, tiệm cận đủ khắc phục thiệt hại kinh tế Q2-3/2020 với khủng hoảng tài tồn cầu 2008 – 2009 - Bước sang Q4/2020, kinh tế châu Âu Mỹ - GDP toàn cầu GDP kinh tế lớn giảm thực phục hồi GDP toàn cầu năm 2020 giảm nhẹ (1,8 – sâu năm 2020 Quá trình phục hồi thực bắt đầu 2,2%) từ Q2/2021 Nguồn: McKinsey (2020) 227 Phụ lục 4.1: Đề xuất khung báo cáo thức lạm phát, tăng trưởng, ngân sách tiền tệ - tín dụng KHUNG BÁO CÁO LẠM PHÁT, TĂNG TRƯỞNG, NGÂN SÁCH VÀ TIỀN TỆ TÍN DỤNG Tháng 3/2020 I Kinh tế vĩ mô quốc tế bật Q1/2020 II Lạm phát Lạm phát tổng thể Diễn biến lạm phát Dự báo lại lạm phát năm 2020 III Tăng trưởng Tăng trưởng GDP Q1/2020 so với kỳ năm trước Các yếu tố từ phía cung Các yếu tố từ phía cầu Dự báo tăng trưởng GDP tháng 2020 năm 2020 IV Ngân sách Thu, chi bội chi ngân sách Q1/2020 Phát hành trái phiếu phủ Q1/2020 triển vọng năm 2020 V Tiền tệ - tín dụng – thị trường ngoại hối Diễn biến M2 cấu phần Diễn biến tăng trưởng tín dụng theo kỳ hạn, đồng tiền Diễn biến tín dụng bất động sản tín dụng lĩnh vực ưu tiên Q1/2020 Lãi suất thị trường thị trường Q1/2020 - xu hướng tác động Diễn biến cán cân toán Q1/2020, tác động tới thị trường ngoại hối 228 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ A Bài viết đăng tạp chí chuyên ngành Bùi Quốc Dũng Phạm Đức Anh, 2016, ‘Lựa chọn mơ hình dự báo lạm phát Ngân hàng Trung ương nước số học kinh nghiệm’, Tạp chí Công thương, Số (tháng 3) Nguyễn Thị Quỳnh Loan Phạm Đức Anh, 2016, ‘Xu tương tác kiều hối tăng trưởng - phát triển tài số nước phát triển’, Tạp chí Tài chính, Số 644, Kỳ (tháng 11) Lê Thị Tuấn Nghĩa Phạm Đức Anh, 2017, ‘Đánh giá khả tiếp cận tín dụng hộ gia đình nơng thơn số khuyến nghị’, Tạp chí Ngân hàng, Số 1+2 (tháng 1) Nguyễn Vũ Hùng Phạm Đức Anh, 2017, ‘Tác động phi tuyến kiều hối tới tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng từ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương’, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 238 (tháng 4) Phạm Đức Anh Trần Thị Thúy An, 2018, ‘Điều hành sách tiền tệ phi truyền thống Anh nhằm ứng phó với khủng hoảng tài tồn cầu’, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, Số 191 (tháng 4) Phạm Thị Hoàng Anh Phạm Đức Anh, 2018, ‘Kiểm chứng tác động kiều hối tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam dựa mơ hình ARDL’, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế & Kinh doanh Châu Á, Số (tháng 6) Nguyễn Thị Quỳnh Loan, Phạm Đức Anh Trần Thị Thúy An, 2018, ‘Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới khoản ngân hàng từ góc độ sở hữu niêm yết’, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 255 (tháng 9) Phạm Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phạm Mạnh Hùng Phạm Đức Anh, 2018, ‘Tỷ giá áp lực thị trường ngoại hối Việt Nam’, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, Số 196 (tháng 9) Phạm Đức Anh Nguyễn Thành Nam, 2019, ‘Đánh giá tác động Nghị định 24/2012/NĐ-CP đến thị trường vàng Việt Nam sau năm triển khai’, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, Số 200+201 (tháng 1+2) 10 Kiều Hữu Thiện, Phạm Mạnh Hùng Phạm Đức Anh, 2019, ‘Đánh giá tác động của sự phát triể n các tổ chức tài chiń h phi ngân hàng tới ổ n đinh ̣ tài chiń h ở Việt Nam dựa trên mô hiǹ h ARDL’, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, Số 207 (tháng 8) 11 Pham, A.D and Hoang, A.T.P., 2019, ‘Does Female Representation on Board Improve Firm Performance? A Case Study of Non-financial Corporations in Vietnam’, Studies in Computational Intelligence, Vol 809 (Scopus) 12 Dang, A.T.Q., Pham, A.D and Le, H.T.P., 2019, Pass-through of Exchange Rate to Domestic Prices: An Empirical Study for Vietnam (Chapter 12), in: Finck, D & 229 Tillmann, P (eds) Price-setting Behavior and Inflation Dynamics in SEACEN Member Economies and Their Implications for Inflation, SEACEN 13 Pham, A.D and Hoang, A.T.P., 2020, ‘Does corporate governance structure matter for firm financial performance? A system GMM panel analysis for Vietnam’, Journal of International Economics & Management, Vol 20 No 14 Dang, T.T., Pham, A.D and Tran, D.N., 2020, ‘Impact of Monetary Policy on Private Investment: Evidence from Vietnam’s Provincial Data’, Economies, Vol No.3 (Scopus) 15 Pham, H.M, Pham, A.D., Truong, H.H.D and Dao, N.B., 2020, ‘Could non-bank financial institutions be a threat to financial stability? Evidence from Vietnam’, International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol 14 No (Scopus) 16 Bùi Thị Mến, Phạm Đức Anh Đặng Thu Thủy, 2020, ‘Nhân tố tác động đến định sử dụng ví điện tử người tiêu dùng trẻ Hà Nội’, Những vấn đề Kinh tế Chính trị Thế giới, Tập Số 292 B Đề tài nghiên cứu khoa học cấp chủ nhiệm/tham gia Phạm Thị Hoàng Anh, 2016, Báo cáo hoạt động ngân hàng năm 2015 số khuyến nghị sách năm 2016, Đề tài NCKH cấp Học viện (Thành viên) Tô Ngọc Hưng, 2018, Nghiên cứu sách giải pháp tín dụng cho hộ gia đình nơng thơn xây dựng nơng thơn mới, Đề tài NCKH cấp Quốc gia (Thư ký Nhánh Thành viên Nhánh 5) Chu Khánh Lân, 2018, Chính sách tiền tệ phi truyền thống: Kinh nghiệm quốc tế khuyến nghị cho Việt Nam, Đề tài NCKH cấp Ngành (Thành viên) Phạm Tuấn Anh, 2018, Đo lường kỳ vọng lạm phát Việt Nam phục vụ cơng tác điều hành sách tiền tệ, Đề tài NCKH cấp Ngành (Thành viên) Lê Thị Diệu Huyền, 2018, Ảnh hưởng tỷ giá đến an toàn nợ cơng Việt Nam khuyến nghị sách, Đề tài NCKH cấp Học viện (Thành viên) Kiều Hữu Thiện, 2020, Ảnh hưởng phát triển tổ chức tài phi ngân hàng tới ổn định tài Việt Nam khuyến nghị sách tới 2025, Đề tài NCKH cấp Ngành (Thành viên) Đỗ Thị Kim Hảo, 2020, Tác động quản trị tri thức đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam, Đề tài NCKH cấp Ngành (Thư ký) Chúc Anh Tú, 2020, Giải pháp thúc đẩy tài tồn diện Việt Nam, Đề tài NCKH cấp Quốc gia (Thành viên Nhánh 1) Phạm Đức Anh, 2020, Xác định ngưỡng Kuznets quan hệ tăng trưởng kinh tế - chất lượng môi trường quốc gia phát triển châu Á hàm ý sách cho Việt Nam, Đề tài NCKH cấp Học viện (Chủ nhiệm) ... hình dự báo lạm phát điều hành sách tiền tệ; Chương 2: Thực trạng mơ hình dự báo lạm phát điều hành sách tiền tệ Việt Nam; Chương 3: Đề xuất hồn thiện mơ hình dự báo lạm phát điều hành sách tiền. .. tệ Việt Nam; Chương 4: Khuyến nghị sách việc ứng dụng mơ hình dự báo lạm phát điều hành sách tiền tệ Việt Nam 25 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN MƠ HÌNH DỰ BÁO LẠM PHÁT TRONG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ... NGHỊ CHÍNH SÁCH VỀ VIỆC ỨNG DỤNG MƠ HÌNH DỰ BÁO LẠM PHÁT TRONG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM 156 4.1 ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng mô hình dự báo lạm phát trong điều hành chính sách tiền tệ tại việt nam, Ứng dụng mô hình dự báo lạm phát trong điều hành chính sách tiền tệ tại việt nam

Từ khóa liên quan