Hoàn thiện công nghệ bảo quản quả vải, nhãn trong môi trường lạnh kết hợp bao gói khí cải biến bằng mô hình hô hấp bay hơi cân bằng năng lượng

162 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 08:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI HỒ HỮU PHÙNG HỒN THIỆN CƠNG NGHỆ BẢO QUẢN QUẢ VẢI, NHÃN TRONG MÔI TRƯỜNG LẠNH KẾT HỢP BAO GĨI KHÍ CẢI BIẾN BẰNG MƠ HÌNH HƠ HẤP - BAY HƠI - CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NHIỆT Hà Nội – 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI HỒ HỮU PHÙNG HỒN THIỆN CƠNG NGHỆ BẢO QUẢN QUẢ VẢI, NHÃN TRONG MÔI TRƯỜNG LẠNH KẾT HỢP BAO GĨI KHÍ CẢI BIẾN BẰNG MƠ HÌNH HƠ HẤP - BAY HƠI - CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG Ngành: Kỹ thuật nhiệt Mã số: 9520115 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NHIỆT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Nguyễn Việt Dũng GS TSKH Trần Văn Phú Hà Nội - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận án trung thực chưa khác cơng bố cơng trình Thay mặt tập thể hướng dẫn PGS TS Nguyễn Việt Dũng i Ngày 20 tháng 10 năm 2020 Tác giả Hồ Hữu Phùng LỜI CẢM ƠN Với tất kính trọng, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới: PGS TS Nguyễn Việt Dũng - người thầy dìu dắt, bảo tận tình, chu đáo cho thời gian bắt đầu nghiên cứu khoa học, từ làm luận văn thạc sỹ xuyên suốt trình làm luận án GS TSKH Trần Văn Phú – người thầy tận tâm với nghiệp khoa học, động viên, khuyến khích định hướng, giúp đỡ cho tơi hồn thành luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể Bộ môn Kỹ thuật lạnh ĐHKK cán Viện KH&CN Nhiệt - Lạnh quan tâm giúp đỡ, động viên để tơi hồn thành luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể cán Viện Cơ điện Nông nghiệp Công nghệ STH, đặc biệt TS Nguyễn Thị Minh Nguyệt giúp đỡ nhiều mặt, đặc biệt hỗ trợ tơi thực nhiều thí nghiệm q trình thực luận văn Đặc biệt, tơi xin gửi lời cảm ơn đến người thương yêu - mẹ tôi, vợ tôi, anh chị em - luôn đồng hành, động viên tơi hồn thành luận án, nguồn động viên lớn để tơi hồn thiện luận án Nhân dịp này, cho phép cảm ơn đến bạn bè đồng nghiệp động viên, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ x MỞ ĐẦU TỔNG QUAN VỀ BẢO QUẢN RAU QUẢ 1.1 Tổng quan thị trường rau Việt Nam 1.2 Tổng quan bảo quản rau tươi 11 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình bảo quản 11 Các phương pháp bảo quản rau tươi 15 Công nghệ nhiệt độ thấp kết hợp với bao gói khí cải biến 23 1.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu 26 Tình hình nghiên cứu ngồi nước .26 Tình hình nghiên cứu nước .37 1.4 Kết luận 38 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 39 2.1 Tổng quan q trình hơ hấp rau tươi 39 Cường độ hô hấp hệ số hô hấp .40 Các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ hô hấp .42 2.2 Xây dựng mơ hình hơ hấp 42 Q trình hơ hấp .42 Mô hình hơ hấp Michaelis-Menten 43 Các dạng mơ hình hơ hấp khai triển 44 2.3 Mơ hình trao đổi nhiệt-trao đổi chất 46 Các giả thiết tính tốn mơ hình 46 Mơ hình tốn q trình hơ hấp - trao đổi chất .47 Phương trình cân entanpy 48 2.4 Phương pháp giải mơ hình tốn học 57 Các bước giải mơ hình tốn học 57 Phần mềm mô 58 2.5 Kết luận 59 iii NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 60 3.1 Phương pháp xác định cường độ hô hấp 60 Phương pháp hệ kín (Closed system) 60 Phương pháp hệ hở (Flow-though system) 61 Phương pháp hệ màng (Permeable system) 61 Lựa chọn phương pháp thí nghiệm .61 3.2 Đối tượng thí nghiệm 62 Đối tượng 1: Quả vải (Litchi chinensis Sonn.) 62 Đối tượng 2: Quả nhãn (Dimocarpus longan) .62 3.3 Số lượng tổ chức thí nghiệm 62 Thí nghiệm vải 62 Thí nghiệm nhãn 64 3.4 Thiết bị thí nghiệm 65 Máy phân tích khí 65 Bộ đo nhiệt độ, độ ẩm 66 Tủ lạnh thí nghiệm .68 3.5 Quy trình thí nghiệm .68 3.6 Xử lý kết nghiên cứu thực nghiệm .69 3.7 Kết nghiên cứu thực nghiệm 71 Xác định tham số mơ hình nồng độ khí bao gói MAP .71 Xác định tham số mơ hình cường độ hô hấp .74 3.8 Kết luận 88 DỰ ĐỐN CÁC THƠNG SỐ BẢO QUẢN 89 4.1 Dự đoán thơng số mơi trường bình kín 89 Dự đốn nồng độ khí bình kín cho vải 89 Dự đốn nồng độ khí bình kín cho nhãn .94 4.2 Dự đốn thơng số bao gói MAP 100 Lựa chọn màng bao gói 100 Dự đốn nồng độ khí bao gói 101 Dự đốn nhiệt độ độ ẩm bao gói 108 Dự đoán độ hao hụt tự nhiên bao gói 110 4.3 Đánh giá chất lượng bảo quản kiểm chứng mơ hình mơ 110 Kết thực nghiệm bảo quản vải bao gói 110 Kết thực nghiệm bảo quản nhãn bao gói 113 4.4 Đề xuất ứng dụng 117 iv 4.5 Kết luận 120 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 121 KẾT LUẬN 121 KIẾN NGHỊ 122 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA LUẬN ÁN 123 TÀI LIỆU THAM KHẢO 124 PHỤ LỤC 130 Phụ lục 1: Kim ngạch xuất rau Việt Nam 130 Phụ lục 2: Nhiệt độ độ ẩm bảo quản tối ưu 131 Phụ lục 3: Độ thấm khí số Plastic Film 136 Phụ lục 4: Nhận dạng tham số mơ hình cường độ hơ hấp 137 v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu: [CO2] : Nồng độ CO2 (%) [CO2]i : Nồng độ CO2 bao gói (%) [CO2]0 : Nồng độ CO2 bên ngồi bao gói (%) [O2] : Nồng độ O2 (%) [O2]i : : Nồng độ O2 bên bao gói (%) [O2]0 : : Nồng độ O2 bên ngồi bao gói (%) AS : Diện tích bề mặt (m2) Ap : Diện tích bao gói (m2) Ca : Nhiệt dung riêng khơng khí (J.kg-1.K-1) Cs : Nhiệt dung riêng (J.kg-1.K-1) D1 : Chiều dài theo mặt ngang đỉnh bao gói (m) D2 : Chiều dài theo mặt ngang đáy bao gói (m) D3 : Chiều dài theo phương đứng mặt bên bao gói (m) di : Độ chứa (kg hơi/kg khơng khí khơ) hp : Hệ số trao đổi nhiệt đối lưu bề mặt bao gói (J.h-1.m-2.K-1) hs : Hệ số trao đổi nhiệt đối lưu bề mặt (J.h-1.m-2.K-1) KmCO2 : Hằng số Michaelis - Menten tính theo lượng CO2 phát thải (%CO2) KmO2 : Hằng số Michaelis - Menten tính theo lượng O2 tiêu thụ (%O2) Kmc : Hằng số kìm hãm theo mơ hình competitive (%O2 - %CO2) Kmu : Hằng số kìm hãm theo mơ hình uncompetitive (%O2 - %CO2) Kmn : Hằng số kìm hãm theo mơ hình noncompetitive (%O2 - %CO2) L : Độ dày màng bao bao gói (μm) ṁ1 : Lưu lượng nước bốc từ bề mặt bên bao gói (kg/h) ṁ2 : Lưu lượng nước thấm bao gói mơi trường bên ngồi (kg/h) ṁw : Cường độ nước bề mặt (kg/(m2h) mw : Lượng nước bên bao gói (kg) PCO2 : Độ thấm khí CO2 màng bao gói (ml.μm.m-2.h-1.atm-1) PO2 : Độ thấm khí O2 màng bao gói, (ml.μm.m-2.h-1.atm-1) PH2O : Độ thấm khí CO2 màng bao gói (ml.μm.m-2.h-1.atm-1) vi Pi : Phân áp suất nước bên bao gói (atm) Po : Phân áp suất nước bên bao gói (atm) Ph” : Phân áp suất bão hịa Patm : Áp suất khí (atm) QS : Nhiệt hơ hấp sản phẩm (J.h-1.kg-1) Qext : Nhiệt trao đổi đối lưu qua bề mặt sản phẩm (J.h-1) R : Hằng số chất khí (8.314 J.mol-1.K-1) RO2 : Cường độ hơ hấp tính theo lượng O2 hấp thụ (ml.kg-1.h-1) RCO2 : Cường độ hơ hấp tính theo lượng CO2 phát thải (ml.kg-1.h-1) φi : Độ ẩm tương đối không khí bên bao gói (%) φo : Độ ẩm tương đối khơng khí bên ngồi bao gói (%) φi,i : Độ ẩm tương đối ban đầu không khí bên bao gói (%) φi : Độ ẩm tương đối khơng khí bên bao gói (%) Ti : Nhiệt độ khơng khí bên bao gói (oC) To : Nhiệt độ khơng khí bên ngồi bao gói (oC) Ti,i : Nhiệt độ ban đầu khơng khí bên bao gói (oC) τ : Thời gian (h) V : Thể tích tự bao gói (ml) VmO2 : Cường độ hơ hấp cực đại tính theo lượng O2 hấp thụ (ml.kg-1.h-1) VmCO2 : Cường độ hơ hấp cực đại tính theo lượng CO2 phát thải (ml.kg-1.h-1) Wa : Khối lượng khơng khí khơ bao gói (kg) Ws : Khối lượng rau (kg) α : Hệ số chuyển đổi (0.7 ÷ 1.0) L(T) : Nhiệt ẩn hóa nước (J.kg-1) Ghi chú: Các ký hiệu "." chữ số thể cho số thập phân; ký hiệu "," thể cho "nhóm" số Đơn vị nhiệt độ T độ C (oC), trừ có ghi khác Từ viết tắt: CA Điều chỉnh khí (Controlled Atmosphere) LDPE Bao bì polyetylen mật độ thấp (Low Density Polyetylen) MAP Cải biến khí (Modified Atmosphere Packaging) vii MM Mơ hình Michaelis-Menten MMC Mơ hình hơ hấp kiểu kìm hãm cạnh tranh (Competitive inhibition type) MMU Mơ hình hơ hấp kiểu kìm hãm phi cạnh tranh (Uncompetitive inhibition type) MMU Mơ hình hơ hấp kiểu kìm hãm khơng cạnh tranh (Non-competitive inhibition type) MMNC Mơ hình hơ hấp kiểu kìm hãm kết hợp (Combination inhibition type) RR Cường độ hô hấp (Respiration Rate) RQ Hệ số hơ hấp (Respiration Quotient) TT Tính tốn MH Mơ hình TSS Hàm lượng chất khơ hịa tan viii Nhiệt độ, (oC) Độ ẩm tương đối, (%) Rau dền 0-2 95-100 10-14 ngày Măng cụt 13 85-90 2-4 tuần Dưa gang 10 90-95 tuần Dưa xạ 90-95 tuần Dưa mật 90-95 tuần Dưa Ba Tư 90-95 tuần Nấm 95 3-4 tuần Xuân đào -0.5 - 90-95 2-4 tuần Mướp tây 7-10 90-95 7-10 ngày Oliu tươi 5-10 85-90 tuần Hành tươi 95-100 34 tuần Hành khô 65-70 1-8 tháng Onio sets 65-70 6-8 tháng Đu đủ 7-13 85-90 1-3 tuần Lạc tiên 7-10 85-90 3-5 tuần 95-100 2-2,5 tháng -0.5 - 90-95 2-4 tuần (-1.5)-(-0.5) 90-95 2-7 tháng 95-98 1-2 tuần 4-5 95 6-8 ngày Pepino 85-90 tháng Ớt cay 0-10 60-70 tháng Ớt rau (ngọt) 7-13 90-95 2-3 tuần -1 90 3-4 tháng Dứa 7-13 85-90 24 tuần Mã đề 13-14 90-95 1-5 tuần Mận -0.5 - 90-95 2-5 tuần Lựu 90-95 2-3 tháng Khoai tây thu hoạch sớm 10-16 90-95 10-14 ngày Khoai tây thu hoạch muộn 4.5-13 90-95 5-10 tháng 7-9 85-90 12 tuần Bí ngơ 10-13 50-70 2-3 tháng Quả mộc qua -0.5 - 90 2-3 tháng 0-1 95-100 2-3 tuần Củ cải, xuân 95-100 34 tuần Củ cải, đông 95-100 24 tháng Sản phẩm Thời gian BQ Các loại dưa Rau mùi tây Đào Lê Lê xanh Lê miền Nam Hồng, Nhật Bản Bưởi Raddichio 134 Nhiệt độ, (oC) Độ ẩm tương đối, (%) 0-2 95-100 10-14 ngày Chơm chơm 12 90-95 1-3 tuần Cây đại hồng 95-100 24 tuần Cải Thụy Điển 98-100 tháng Cây diếp củ 95-98 2-4 tháng Cây hải cao (Santol) 7-9 85-90 tuần Cây bà la môn 0-1 95-98 tháng 10-13 85-90 10-14 ngày Đậu Hà Lan 0-1 90-95 1-2 tuần Vú sữa gai 13 85-90 1-2 tuần Rau bina 95-100 10-14 ngày 5-10 95 1-2 tuần Bí, mùa đơng 10 50-70 2-3 tháng Dâu tây 90-95 5-7 ngày Vú sữa 85-90 tuần 13-15 85-95 4-7 tháng Quả me 90-95 3-4 tuần Quả quýt 85-90 24 tuần Củ khoai môn 7-10 85-90 4-5 tháng Tomatillos 13-15 85-95 tuần Cà chua, xanh 18-22 90-95 1-3 tuần Cà chua, chín đỏ 13-15 90-95 4-7 ngày Củ cải 95 4-5 tháng Cây cải non 95-100 10-14 ngày Ugli fruit 90-95 2-3 tuần 0-2 98-100 1-2 tháng 95-100 2-3 tuần Dưa hấu 10-15 90 2-3 tuần White sapote 19-21 85-90 2-3 tuần Măng tây trắng 0-2 95-100 2-3 tuần Winged bean 10 90 Củ từ 16 70-80 6-7 tháng Yucca root 0-5 85-90 1-2 tháng Sản phẩm Rau dền Dưa leo khơng hạt Bí, mùa hè Khoai lang Hạt dẻ Cải xoong 135 Thời gian BQ tuần Phụ lục 3: Độ thấm khí số Plastic Film Bảng 0.3 Độ thấm khí O2 CO2 số plastic film [64] Loại film PE LDPE LLDPE PEmpCH PEmpSX HDPE PP OTR Độ thấm O2 CO2 nhiệt độ khác Độ dày m PO2 PCO2 PO2 10 12600 32500 14075 20 8750 23200 30 5700 40 o 20oC 15 C 25oC PCO2 30oC PO2 PCO2 PO2 41650 15216 59960 16288 79450 10710 31576 11850 50540 13092 70030 10000 7340 24118 8480 41120 9620 60610 2400 5500 3970 12736 5110 31700 6217 51190 10 10200 49000 10543 55090 10900 61800 11300 70360 20 8000 35500 8328 41330 8900 48550 9095 57100 30 5800 20000 6114 26550 6557 35300 6870 43850 40 3570 10000 3900 15840 4300 22040 4660 30600 10 5000 28300 7500 35400 95000 40200 12300 44000 20 3200 19770 6300 27000 8700 32000 11400 34800 30 1500 11260 4500 21000 7000 25000 10600 30600 40 500 3625 3000 10000 5000 15000 7500 18000 10 155000 364000 189480 417860 207950 449850 230000 482050 20 145300 331400 172916 389443 190960 423533 212466 455630 30 114000 310470 152482 365026 172164 395216 194932 428220 40 107000 279601 137850 334609 155770 367900 177398 399799 10 17470 116320 55000 145000 42000 180000 30000 222000 20 14741 60050 53000 94000 40000 129000 28000 148000 30 12460 14787 50000 42000 37000 77000 25000 119000 40 - - - - - - - 60000 10 8080 18400 10240 22800 12030 26200 14720 29585 20 5410 14416 8220 19470 10480 22850 12700 26230 30 3470 11000 6200 16090 7990 19490 10680 22890 40 1997 8361 4180 12750 6130 16135 8686 19520 10 3110 7200 4271 10700 5810 13400 7083 20000 20 2460 5500 3320 8600 4830 11400 6130 17900 30 1170 2850 2415 6850 4010 9500 5230 16400 40 420 1000 1440 4180 2950 6950 4250 13420 30 62400 79900 79000 123000 96000 185000 109320 242857 65 14950 19161 31000 61500 48000 123500 64243 195763 136 PCO2 Phụ lục 4: Nhận dạng tham số mô hình cường độ hơ hấp PL 4.1: Nhận dạng mơ hình cường độ hơ hấp cho vải (5oC) MƠ HÌNH MMC Vm Km Ki R2 MH R2 TT O2 44.6641 100.0000 8.4163 0.9775 0.9775 CO2 24.6610 0.0120 0.0012 0.9394 0.9394 TT RO2 TT RCO2 TT RO2 MH RCO2 MH σ2 (O2) 7.2718 28.4368 7.6893 23.9563 0.1743 20.0748 5.74% 15.76% 7.2024 22.4523 7.5009 21.6135 0.0891 0.7036 4.14% 3.74% 7.1336 19.5538 7.3466 19.9704 0.0453 0.1735 2.98% 2.13% 7.0656 17.7272 7.2117 18.6959 0.0214 0.9384 2.07% 5.46% 6.9982 16.4288 7.0902 17.6549 0.0085 1.5034 1.32% 7.46% 6.9314 15.4388 6.9787 16.7765 0.0022 1.7896 0.68% 8.66% 6.8652 14.6484 6.8752 16.0184 0.0001 1.8769 0.14% 9.35% 6.7997 13.9966 6.7781 15.3531 0.0005 1.8400 0.32% 9.69% 6.7348 13.4457 6.6865 14.7614 0.0023 1.7310 0.72% 9.79% 10 6.6706 12.9714 6.5997 14.2298 0.0050 1.5836 1.06% 9.70% 11 6.6069 12.5567 6.5170 13.7480 0.0081 1.4192 1.36% 9.49% 12 6.5439 12.1897 6.4380 13.3082 0.0112 1.2509 1.62% 9.18% 13 6.4814 11.8616 6.3623 12.9042 0.0142 1.0870 1.84% 8.79% 14 6.4196 11.5657 6.2895 12.5312 0.0169 0.9322 2.03% 8.35% 15 6.3583 11.2969 6.2195 12.1852 0.0193 0.7891 2.18% 7.86% 16 6.2976 11.0510 6.1519 11.8629 0.0212 0.6591 2.31% 7.35% 17 6.2376 10.8250 6.0867 11.5616 0.0228 0.5426 2.42% 6.80% 18 6.1780 10.6161 6.0235 11.2790 0.0239 0.4395 2.50% 6.24% 19 6.1191 10.4222 5.9623 11.0133 0.0246 0.3493 2.56% 5.67% 20 6.0607 10.2416 5.9030 10.7626 0.0249 0.2715 2.60% 5.09% 21 6.0029 10.0726 5.8454 10.5257 0.0248 0.2052 2.62% 4.50% 22 5.9456 9.9142 5.7893 10.3012 0.0244 0.1498 2.63% 3.90% 23 5.8888 9.7651 5.7349 10.0880 0.0237 0.1043 2.61% 3.31% 24 5.8326 9.6244 5.6818 9.8853 0.0228 0.0681 2.59% 2.71% 25 5.7770 9.4914 5.6301 9.6922 0.0216 0.0403 2.54% 2.12% 26 5.7219 9.3653 5.5797 9.5079 0.0202 0.0203 2.48% 1.52% 27 5.6673 9.2456 5.5305 9.3317 0.0187 0.0074 2.41% 0.93% 28 5.6132 9.1317 5.4825 9.1631 0.0171 0.0010 2.33% 0.34% 29 5.5596 9.0231 5.4356 9.0016 0.0154 0.0005 2.23% 0.24% 30 5.5066 8.9195 5.3898 8.8466 0.0136 0.0053 2.12% 0.82% 31 5.4540 8.8203 5.3450 8.6977 0.0119 0.0150 2.00% 1.39% 137 σ2 (CO2) SS O2 SS CO2 32 5.4020 8.7254 5.3011 8.5546 0.0102 0.0292 1.87% 1.96% 33 5.3504 8.6343 5.2582 8.4168 0.0085 0.0473 1.72% 2.52% 34 5.2994 8.5469 5.2162 8.2841 0.0069 0.0691 1.57% 3.08% 35 5.2488 8.4628 5.1750 8.1560 0.0054 0.0941 1.41% 3.63% 36 5.1987 8.3820 5.1347 8.0325 0.0041 0.1221 1.23% 4.17% 37 5.1491 8.3040 5.0952 7.9132 0.0029 0.1528 1.05% 4.71% 38 5.1000 8.2289 5.0564 7.7978 0.0019 0.1858 0.85% 5.24% 39 5.0513 8.1563 5.0184 7.6862 0.0011 0.2210 0.65% 5.76% 40 5.0031 8.0863 4.9811 7.5782 0.0005 0.2581 0.44% 6.28% 41 4.9554 8.0185 4.9446 7.4736 0.0001 0.2969 0.22% 6.80% 42 4.9081 7.9529 4.9086 7.3721 0.0000 0.3373 0.01% 7.30% 43 4.8612 7.8893 4.8734 7.2738 0.0001 0.3789 0.25% 7.80% 44 4.8149 7.8277 4.8387 7.1783 0.0006 0.4218 0.50% 8.30% 45 4.7689 7.7680 4.8047 7.0856 0.0013 0.4657 0.75% 8.78% 46 4.7234 7.7100 4.7712 6.9955 0.0023 0.5105 1.01% 9.27% 47 4.6783 7.6537 4.7383 6.9080 0.0036 0.5561 1.28% 9.74% 48 4.6337 7.5990 4.7060 6.8229 0.0052 0.6023 1.56% 10.21% MƠ HÌNH MMU Vm Km Ki R2 MH R2 TT O2 45.1854 99.9998 1.5211 0.9648 0.9648 CO2 25.5805 0.0001 1.7793 0.9595 0.9595 TT RO2 TT RCO2 TT RO2 MH RCO2 MH σ2 (O2) 7.2718 28.4368 7.7719 24.7521 0.2501 13.5770 6.88% 12.96% 7.2024 22.4523 7.5561 22.0065 0.1251 0.1987 4.91% 1.99% 7.1336 19.5538 7.3819 20.1403 0.0616 0.3439 3.48% 3.00% 7.0656 17.7272 7.2315 18.7265 0.0275 0.9985 2.35% 5.64% 6.9982 16.4288 7.0976 17.5936 0.0099 1.3567 1.42% 7.09% 6.9314 15.4388 6.9759 16.6530 0.0020 1.4743 0.64% 7.86% 6.8652 14.6484 6.8639 15.8526 0.0000 1.4499 0.02% 8.22% 6.7997 13.9966 6.7599 15.1587 0.0016 1.3505 0.59% 8.30% 6.7348 13.4457 6.6626 14.5486 0.0052 1.2163 1.07% 8.20% 10 6.6706 12.9714 6.5710 14.0058 0.0099 1.0701 1.49% 7.98% 11 6.6069 12.5567 6.4845 13.5185 0.0150 0.9250 1.85% 7.66% 12 6.5439 12.1897 6.4024 13.0773 0.0200 0.7879 2.16% 7.28% 13 6.4814 11.8616 6.3243 12.6753 0.0247 0.6621 2.42% 6.86% 14 6.4196 11.5657 6.2497 12.3068 0.0289 0.5492 2.65% 6.41% 15 6.3583 11.2969 6.1783 11.9672 0.0324 0.4494 2.83% 5.93% 16 6.2976 11.0510 6.1099 11.6529 0.0353 0.3622 2.98% 5.45% 138 σ2 (CO2) SS O2 SS CO2 17 6.2376 10.8250 6.0442 11.3608 0.0374 0.2871 3.10% 4.95% 18 6.1780 10.6161 5.9809 11.0884 0.0389 0.2231 3.19% 4.45% 19 6.1191 10.4222 5.9199 10.8335 0.0397 0.1692 3.25% 3.95% 20 6.0607 10.2416 5.8611 10.5943 0.0398 0.1244 3.29% 3.44% 21 6.0029 10.0726 5.8043 10.3692 0.0394 0.0880 3.31% 2.94% 22 5.9456 9.9142 5.7493 10.1569 0.0385 0.0589 3.30% 2.45% 23 5.8888 9.7651 5.6961 9.9562 0.0372 0.0365 3.27% 1.96% 24 5.8326 9.6244 5.6444 9.7661 0.0354 0.0201 3.23% 1.47% 25 5.7770 9.4914 5.5944 9.5856 0.0333 0.0089 3.16% 0.99% 26 5.7219 9.3653 5.5457 9.4140 0.0310 0.0024 3.08% 0.52% 27 5.6673 9.2456 5.4985 9.2505 0.0285 0.0000 2.98% 0.05% 28 5.6132 9.1317 5.4526 9.0945 0.0258 0.0014 2.86% 0.41% 29 5.5596 9.0231 5.4078 8.9456 0.0230 0.0060 2.73% 0.86% 30 5.5066 8.9195 5.3643 8.8031 0.0202 0.0135 2.58% 1.30% 31 5.4540 8.8203 5.3219 8.6666 0.0175 0.0236 2.42% 1.74% 32 5.4020 8.7254 5.2805 8.5356 0.0148 0.0360 2.25% 2.17% 33 5.3504 8.6343 5.2402 8.4099 0.0122 0.0503 2.06% 2.60% 34 5.2994 8.5469 5.2008 8.2891 0.0097 0.0664 1.86% 3.02% 35 5.2488 8.4628 5.1623 8.1729 0.0075 0.0841 1.65% 3.43% 36 5.1987 8.3820 5.1248 8.0610 0.0055 0.1030 1.42% 3.83% 37 5.1491 8.3040 5.0881 7.9531 0.0037 0.1232 1.19% 4.23% 38 5.1000 8.2289 5.0522 7.8490 0.0023 0.1443 0.94% 4.62% 39 5.0513 8.1563 5.0171 7.7485 0.0012 0.1664 0.68% 5.00% 40 5.0031 8.0863 4.9827 7.6513 0.0004 0.1891 0.41% 5.38% 41 4.9554 8.0185 4.9491 7.5574 0.0000 0.2126 0.13% 5.75% 42 4.9081 7.9529 4.9162 7.4665 0.0001 0.2365 0.17% 6.12% 43 4.8612 7.8893 4.8839 7.3785 0.0005 0.2610 0.47% 6.48% 44 4.8149 7.8277 4.8523 7.2932 0.0014 0.2858 0.78% 6.83% 45 4.7689 7.7680 4.8213 7.2104 0.0027 0.3109 1.10% 7.18% 46 4.7234 7.7100 4.7910 7.1302 0.0046 0.3362 1.43% 7.52% 47 4.6783 7.6537 4.7612 7.0523 0.0069 0.3617 1.77% 7.86% 48 4.6337 7.5990 4.7320 6.9766 0.0097 0.3874 2.12% 8.19% MƠ HÌNH MMN Vm Km Ki R2 MH R2 TT O2 44.7479 100.0000 9.9337 0.9758 0.9758 CO2 25.5805 0.0001 1.7793 0.9595 0.9595 TT RO2 TT RCO2 TT RO2 MH RCO2 MH σ2 (O2) 7.2718 28.4368 7.7026 24.7521 139 0.1856 σ2 (CO2) 13.5770 SS O2 5.92% SS CO2 12.96% 7.2024 22.4523 7.5100 22.0065 0.0946 0.1987 4.27% 1.99% 7.1336 19.5538 7.3525 20.1403 0.0479 0.3440 3.07% 3.00% 7.0656 17.7272 7.2153 18.7265 0.0224 0.9985 2.12% 5.64% 6.9982 16.4288 7.0918 17.5936 0.0088 1.3567 1.34% 7.09% 6.9314 15.4388 6.9787 16.6530 0.0022 1.4743 0.68% 7.86% 6.8652 14.6484 6.8738 15.8526 0.0001 1.4499 0.12% 8.22% 6.7997 13.9966 6.7756 15.1587 0.0006 1.3505 0.35% 8.30% 6.7348 13.4457 6.6831 14.5486 0.0027 1.2163 0.77% 8.20% 10 6.6706 12.9714 6.5955 14.0058 0.0056 1.0701 1.13% 7.98% 11 6.6069 12.5567 6.5122 13.5185 0.0090 0.9250 1.43% 7.66% 12 6.5439 12.1897 6.4327 13.0773 0.0124 0.7879 1.70% 7.28% 13 6.4814 11.8616 6.3566 12.6753 0.0156 0.6621 1.93% 6.86% 14 6.4196 11.5657 6.2835 12.3068 0.0185 0.5492 2.12% 6.41% 15 6.3583 11.2969 6.2133 11.9672 0.0210 0.4494 2.28% 5.93% 16 6.2976 11.0510 6.1456 11.6529 0.0231 0.3622 2.42% 5.45% 17 6.2376 10.8250 6.0802 11.3608 0.0248 0.2871 2.52% 4.95% 18 6.1780 10.6161 6.0170 11.0884 0.0259 0.2231 2.61% 4.45% 19 6.1191 10.4222 5.9558 10.8335 0.0266 0.1692 2.67% 3.95% 20 6.0607 10.2416 5.8966 10.5943 0.0269 0.1244 2.71% 3.44% 21 6.0029 10.0726 5.8390 10.3692 0.0268 0.0880 2.73% 2.94% 22 5.9456 9.9142 5.7832 10.1569 0.0264 0.0589 2.73% 2.45% 23 5.8888 9.7651 5.7289 9.9562 0.0256 0.0365 2.72% 1.96% 24 5.8326 9.6244 5.6760 9.7661 0.0245 0.0201 2.69% 1.47% 25 5.7770 9.4914 5.6246 9.5856 0.0232 0.0089 2.64% 0.99% 26 5.7219 9.3653 5.5744 9.4140 0.0217 0.0024 2.58% 0.52% 27 5.6673 9.2456 5.5255 9.2505 0.0201 0.0000 2.50% 0.05% 28 5.6132 9.1317 5.4778 9.0945 0.0183 0.0014 2.41% 0.41% 29 5.5596 9.0231 5.4313 8.9456 0.0165 0.0060 2.31% 0.86% 30 5.5066 8.9195 5.3858 8.8031 0.0146 0.0135 2.19% 1.30% 31 5.4540 8.8203 5.3413 8.6666 0.0127 0.0236 2.07% 1.74% 32 5.4020 8.7254 5.2979 8.5356 0.0108 0.0360 1.93% 2.17% 33 5.3504 8.6343 5.2553 8.4099 0.0090 0.0503 1.78% 2.60% 34 5.2994 8.5469 5.2137 8.2891 0.0073 0.0664 1.62% 3.02% 35 5.2488 8.4628 5.1730 8.1729 0.0057 0.0841 1.44% 3.43% 36 5.1987 8.3820 5.1331 8.0610 0.0043 0.1030 1.26% 3.83% 37 5.1491 8.3040 5.0940 7.9531 0.0030 0.1232 1.07% 4.23% 38 5.1000 8.2289 5.0557 7.8490 0.0020 0.1443 0.87% 4.62% 39 5.0513 8.1563 5.0181 7.7485 0.0011 0.1664 0.66% 5.00% 40 5.0031 8.0863 4.9813 7.6513 0.0005 0.1891 0.44% 5.38% 140 41 4.9554 8.0185 4.9451 7.5574 0.0001 0.2126 0.21% 5.75% 42 4.9081 7.9529 4.9097 7.4665 0.0000 0.2365 0.03% 6.12% 43 4.8612 7.8893 4.8749 7.3785 0.0002 0.2610 0.28% 6.48% 44 4.8149 7.8277 4.8407 7.2932 0.0007 0.2858 0.54% 6.83% 45 4.7689 7.7680 4.8071 7.2104 0.0015 0.3109 0.80% 7.18% 46 4.7234 7.7100 4.7741 7.1302 0.0026 0.3362 1.07% 7.52% 47 4.6783 7.6537 4.7417 7.0523 0.0040 0.3617 1.35% 7.86% 48 4.6337 7.5990 4.7099 6.9766 0.0058 0.3874 1.64% 8.19% MƠ HÌNH MMNC Vm Km Ki Kc R2 MH R2 TT O2 99.9999 250.0662 9.7224 100.0000 0.9778 0.9778 CO2 25.5805 0.0001 100.0000 1.7793 0.9595 0.9595 TT RO2 TT RCO2 TT RO2 MH RCO2 MH σ2 (O2) σ2 (CO2) 7.2718 28.4368 7.6840 24.7521 0.1700 13.5769 5.67% 12.96% 7.2024 22.4523 7.4978 22.0066 0.0873 0.1987 4.10% 1.99% 7.1336 19.5538 7.3449 20.1403 0.0446 0.3440 2.96% 3.00% 7.0656 17.7272 7.2109 18.7265 0.0211 0.9985 2.06% 5.64% 6.9982 16.4288 7.0901 17.5936 0.0085 1.3568 1.31% 7.09% 6.9314 15.4388 6.9791 16.6530 0.0023 1.4743 0.69% 7.86% 6.8652 14.6484 6.8758 15.8526 0.0001 1.4499 0.15% 8.22% 6.7997 13.9966 6.7790 15.1587 0.0004 1.3505 0.30% 8.30% 6.7348 13.4457 6.6876 14.5486 0.0022 1.2163 0.70% 8.20% 10 6.6706 12.9714 6.6009 14.0058 0.0048 1.0701 1.04% 7.98% 11 6.6069 12.5567 6.5183 13.5185 0.0078 0.9250 1.34% 7.66% 12 6.5439 12.1897 6.4394 13.0773 0.0109 0.7879 1.60% 7.28% 13 6.4814 11.8616 6.3636 12.6753 0.0139 0.6621 1.82% 6.86% 14 6.4196 11.5657 6.2909 12.3068 0.0166 0.5492 2.00% 6.41% 15 6.3583 11.2969 6.2208 11.9672 0.0189 0.4494 2.16% 5.93% 16 6.2976 11.0510 6.1532 11.6529 0.0209 0.3622 2.29% 5.45% 17 6.2376 10.8250 6.0879 11.3608 0.0224 0.2871 2.40% 4.95% 18 6.1780 10.6161 6.0247 11.0884 0.0235 0.2231 2.48% 4.45% 19 6.1191 10.4222 5.9634 10.8335 0.0242 0.1692 2.54% 3.95% 20 6.0607 10.2416 5.9040 10.5943 0.0245 0.1244 2.59% 3.44% 21 6.0029 10.0726 5.8463 10.3692 0.0245 0.0880 2.61% 2.94% 22 5.9456 9.9142 5.7902 10.1569 0.0241 0.0589 2.61% 2.45% 23 5.8888 9.7651 5.7356 9.9562 0.0235 0.0365 2.60% 1.96% 24 5.8326 9.6244 5.6825 9.7661 0.0225 0.0201 2.57% 1.47% 25 5.7770 9.4914 5.6307 9.5856 0.0214 0.0089 2.53% 0.99% 141 SS O2 SS CO2 26 5.7219 9.3653 5.5802 9.4140 0.0201 0.0024 2.47% 0.52% 27 5.6673 9.2456 5.5310 9.2505 0.0186 0.0000 2.40% 0.05% 28 5.6132 9.1317 5.4829 9.0945 0.0170 0.0014 2.32% 0.41% 29 5.5596 9.0231 5.4359 8.9456 0.0153 0.0060 2.22% 0.86% 30 5.5066 8.9195 5.3900 8.8031 0.0136 0.0135 2.12% 1.30% 31 5.4540 8.8203 5.3451 8.6665 0.0119 0.0236 2.00% 1.74% 32 5.4020 8.7254 5.3012 8.5356 0.0102 0.0360 1.87% 2.17% 33 5.3504 8.6343 5.2582 8.4099 0.0085 0.0503 1.72% 2.60% 34 5.2994 8.5469 5.2162 8.2891 0.0069 0.0664 1.57% 3.02% 35 5.2488 8.4628 5.1750 8.1729 0.0055 0.0841 1.41% 3.43% 36 5.1987 8.3820 5.1346 8.0610 0.0041 0.1030 1.23% 3.83% 37 5.1491 8.3040 5.0950 7.9531 0.0029 0.1232 1.05% 4.23% 38 5.1000 8.2289 5.0562 7.8490 0.0019 0.1443 0.86% 4.62% 39 5.0513 8.1563 5.0182 7.7485 0.0011 0.1664 0.66% 5.00% 40 5.0031 8.0863 4.9808 7.6513 0.0005 0.1892 0.45% 5.38% 41 4.9554 8.0185 4.9442 7.5574 0.0001 0.2126 0.23% 5.75% 42 4.9081 7.9529 4.9082 7.4665 0.0000 0.2366 0.00% 6.12% 43 4.8612 7.8893 4.8729 7.3785 0.0001 0.2610 0.24% 6.48% 44 4.8149 7.8277 4.8382 7.2932 0.0005 0.2858 0.49% 6.83% 45 4.7689 7.7680 4.8042 7.2104 0.0012 0.3109 0.74% 7.18% 46 4.7234 7.7100 4.7707 7.1302 0.0022 0.3362 1.00% 7.52% 47 4.6783 7.6537 4.7378 7.0523 0.0035 0.3617 1.27% 7.86% 48 4.6337 7.5990 4.7055 6.9766 0.0052 0.3874 1.55% 8.19% PL 4.2: Nhận dạng mơ hình cường độ hơ hấp cho nhãn (4oC) MƠ HÌNH MMC Vm Km Ki R2 MH R2 TT O2 226.7188 999.9996 290.0878 0.9999 0.9999 CO2 18.3657 0.0120 0.0010 0.9399 0.9399 TT RO2 TT RCO2 TT RO2 MH RCO2 MH σ2 (O2) 4.5698 16.4772 4.5823 14.0028 0.0002 6.1223 0.27% 15.02% 4.5477 12.7332 4.5571 12.3804 0.0001 0.1245 0.21% 2.77% 4.5257 10.9510 4.5328 11.2923 0.0001 0.1165 0.16% 3.12% 4.5038 9.8399 4.5091 10.4720 0.0000 0.3995 0.12% 6.42% 4.4820 9.0563 4.4859 9.8153 0.0000 0.5761 0.09% 8.38% 4.4603 8.4626 4.4630 9.2697 0.0000 0.6514 0.06% 9.54% 4.4388 7.9912 4.4403 8.8045 0.0000 0.6615 0.04% 10.18% 142 σ2 (CO2) SS O2 SS CO2 4.4173 7.6040 4.4179 8.4002 0.0000 0.6338 0.01% 10.47% 4.3959 7.2782 4.3958 8.0435 0.0000 0.5858 0.00% 10.52% 10 4.3747 6.9985 4.3738 7.7253 0.0000 0.5281 0.02% 10.38% 11 4.3535 6.7548 4.3521 7.4384 0.0000 0.4673 0.03% 10.12% 12 4.3325 6.5397 4.3305 7.1778 0.0000 0.4072 0.05% 9.76% 13 4.3115 6.3479 4.3091 6.9395 0.0000 0.3499 0.06% 9.32% 14 4.2906 6.1754 4.2878 6.7202 0.0000 0.2968 0.07% 8.82% 15 4.2699 6.0190 4.2668 6.5174 0.0000 0.2484 0.07% 8.28% 16 4.2492 5.8762 4.2458 6.3289 0.0000 0.2049 0.08% 7.70% 17 4.2287 5.7452 4.2250 6.1532 0.0000 0.1664 0.09% 7.10% 18 4.2082 5.6244 4.2044 5.9887 0.0000 0.1327 0.09% 6.48% 19 4.1879 5.5124 4.1839 5.8342 0.0000 0.1035 0.10% 5.84% 20 4.1676 5.4083 4.1635 5.6887 0.0000 0.0786 0.10% 5.19% 21 4.1475 5.3110 4.1433 5.5514 0.0000 0.0578 0.10% 4.52% 22 4.1274 5.2200 4.1232 5.4213 0.0000 0.0406 0.10% 3.86% 23 4.1074 5.1344 4.1032 5.2980 0.0000 0.0268 0.10% 3.19% 24 4.0876 5.0538 4.0833 5.1808 0.0000 0.0161 0.10% 2.51% 25 4.0678 4.9776 4.0636 5.0692 0.0000 0.0084 0.10% 1.84% 26 4.0481 4.9055 4.0440 4.9627 0.0000 0.0033 0.10% 1.16% 27 4.0286 4.8372 4.0245 4.8609 0.0000 0.0006 0.10% 0.49% 28 4.0091 4.7722 4.0051 4.7636 0.0000 0.0001 0.10% 0.18% 29 3.9897 4.7103 3.9858 4.6703 0.0000 0.0016 0.10% 0.85% 30 3.9704 4.6513 3.9667 4.5808 0.0000 0.0050 0.09% 1.52% 31 3.9512 4.5949 3.9476 4.4948 0.0000 0.0100 0.09% 2.18% 32 3.9321 4.5410 3.9287 4.4121 0.0000 0.0166 0.09% 2.84% 33 3.9130 4.4893 3.9098 4.3326 0.0000 0.0246 0.08% 3.49% 34 3.8941 4.4398 3.8911 4.2558 0.0000 0.0338 0.08% 4.14% 35 3.8753 4.3922 3.8725 4.1818 0.0000 0.0442 0.07% 4.79% 36 3.8565 4.3464 3.8540 4.1104 0.0000 0.0557 0.07% 5.43% 37 3.8379 4.3023 3.8356 4.0414 0.0000 0.0681 0.06% 6.07% 38 3.8193 4.2599 3.8173 3.9746 0.0000 0.0814 0.05% 6.70% 39 3.8009 4.2189 3.7991 3.9100 0.0000 0.0955 0.05% 7.32% 40 3.7825 4.1794 3.7810 3.8474 0.0000 0.1102 0.04% 7.94% 41 3.7642 4.1412 3.7630 3.7867 0.0000 0.1257 0.03% 8.56% 42 3.7460 4.1043 3.7451 3.7279 0.0000 0.1417 0.02% 9.17% 43 3.7278 4.0685 3.7273 3.6707 0.0000 0.1582 0.01% 9.78% 44 3.7098 4.0339 3.7096 3.6153 0.0000 0.1752 0.01% 10.38% 45 3.6919 4.0003 3.6920 3.5614 0.0000 0.1926 0.00% 10.97% 46 3.6740 3.9677 3.6745 3.5090 0.0000 0.2104 0.01% 11.56% 143 47 3.6562 3.9361 3.6571 3.4580 0.0000 0.2286 0.02% 12.15% 48 3.6386 3.9054 3.6398 3.4084 0.0000 0.2470 0.03% 12.73% MƠ HÌNH MMU Vm Km Ki R2 MH R2 TT O2 227.0967 999.7608 4.5090 0.9996 0.9996 CO2 21.1651 0.0001 1.2696 0.9730 0.9730 TT RO2 TT RCO2 TT RO2 MH RCO2 MH σ2 (O2) 4.5698 16.4772 4.5882 14.7961 0.0003 2.8261 0.40% 10.20% 4.5477 12.7332 4.5615 12.7096 0.0002 0.0006 0.30% 0.19% 4.5257 10.9510 4.5362 11.3898 0.0001 0.1925 0.23% 4.01% 4.5038 9.8399 4.5115 10.4352 0.0001 0.3544 0.17% 6.05% 4.4820 9.0563 4.4875 9.6957 0.0000 0.4088 0.12% 7.06% 4.4603 8.4626 4.4639 9.0975 0.0000 0.4030 0.08% 7.50% 4.4388 7.9912 4.4406 8.5990 0.0000 0.3695 0.04% 7.61% 4.4173 7.6040 4.4177 8.1744 0.0000 0.3253 0.01% 7.50% 4.3959 7.2782 4.3951 7.8065 0.0000 0.2791 0.02% 7.26% 10 4.3747 6.9985 4.3727 7.4833 0.0000 0.2350 0.04% 6.93% 11 4.3535 6.7548 4.3506 7.1963 0.0000 0.1949 0.07% 6.54% 12 4.3325 6.5397 4.3287 6.9391 0.0000 0.1595 0.09% 6.11% 13 4.3115 6.3479 4.3071 6.7066 0.0000 0.1287 0.10% 5.65% 14 4.2906 6.1754 4.2856 6.4952 0.0000 0.1023 0.12% 5.18% 15 4.2699 6.0190 4.2643 6.3018 0.0000 0.0800 0.13% 4.70% 16 4.2492 5.8762 4.2432 6.1238 0.0000 0.0613 0.14% 4.21% 17 4.2287 5.7452 4.2223 5.9595 0.0000 0.0459 0.15% 3.73% 18 4.2082 5.6244 4.2015 5.8070 0.0000 0.0333 0.16% 3.25% 19 4.1879 5.5124 4.1809 5.6650 0.0000 0.0233 0.17% 2.77% 20 4.1676 5.4083 4.1605 5.5323 0.0001 0.0154 0.17% 2.29% 21 4.1475 5.3110 4.1402 5.4080 0.0001 0.0094 0.17% 1.83% 22 4.1274 5.2200 4.1201 5.2912 0.0001 0.0051 0.18% 1.36% 23 4.1074 5.1344 4.1001 5.1812 0.0001 0.0022 0.18% 0.91% 24 4.0876 5.0538 4.0803 5.0773 0.0001 0.0006 0.18% 0.47% 25 4.0678 4.9776 4.0606 4.9790 0.0001 0.0000 0.18% 0.03% 26 4.0481 4.9055 4.0411 4.8858 0.0001 0.0004 0.17% 0.40% 27 4.0286 4.8372 4.0216 4.7973 0.0000 0.0016 0.17% 0.83% 28 4.0091 4.7722 4.0023 4.7130 0.0000 0.0035 0.17% 1.24% 29 3.9897 4.7103 3.9832 4.6328 0.0000 0.0060 0.16% 1.65% 30 3.9704 4.6513 3.9642 4.5562 0.0000 0.0090 0.16% 2.05% 31 3.9512 4.5949 3.9452 4.4830 0.0000 0.0125 0.15% 2.44% 144 σ2 (CO2) SS O2 SS CO2 32 3.9321 4.5410 3.9265 4.4129 0.0000 0.0164 0.14% 2.82% 33 3.9130 4.4893 3.9078 4.3458 0.0000 0.0206 0.13% 3.20% 34 3.8941 4.4398 3.8892 4.2814 0.0000 0.0251 0.13% 3.57% 35 3.8753 4.3922 3.8708 4.2195 0.0000 0.0298 0.12% 3.93% 36 3.8565 4.3464 3.8525 4.1601 0.0000 0.0347 0.10% 4.29% 37 3.8379 4.3023 3.8343 4.1029 0.0000 0.0398 0.09% 4.64% 38 3.8193 4.2599 3.8162 4.0477 0.0000 0.0450 0.08% 4.98% 39 3.8009 4.2189 3.7982 3.9946 0.0000 0.0503 0.07% 5.32% 40 3.7825 4.1794 3.7804 3.9433 0.0000 0.0557 0.06% 5.65% 41 3.7642 4.1412 3.7626 3.8938 0.0000 0.0612 0.04% 5.97% 42 3.7460 4.1043 3.7450 3.8459 0.0000 0.0667 0.03% 6.29% 43 3.7278 4.0685 3.7274 3.7996 0.0000 0.0723 0.01% 6.61% 44 3.7098 4.0339 3.7100 3.7548 0.0000 0.0779 0.00% 6.92% 45 3.6919 4.0003 3.6927 3.7114 0.0000 0.0834 0.02% 7.22% 46 3.6740 3.9677 3.6754 3.6694 0.0000 0.0890 0.04% 7.52% 47 3.6562 3.9361 3.6583 3.6286 0.0000 0.0946 0.06% 7.81% 48 3.6386 3.9054 3.6413 3.5890 0.0000 0.1001 0.07% 8.10% MƠ HÌNH MMN Vm Km Ki R2 MH R2 TT O2 220.6941 972.8162 292.6156 0.9999 0.9999 CO2 21.1651 0.0001 1.2696 0.9730 0.9730 TT RO2 TT RCO2 TT RO2 MH RCO2 MH σ2 (O2) 4.5698 16.4772 4.5825 14.7960 0.0002 2.8261 0.28% 10.20% 4.5477 12.7332 4.5572 12.7096 0.0001 0.0006 0.21% 0.19% 4.5257 10.9510 4.5329 11.3898 0.0001 0.1925 0.16% 4.01% 4.5038 9.8399 4.5092 10.4352 0.0000 0.3544 0.12% 6.05% 4.4820 9.0563 4.4859 9.6957 0.0000 0.4088 0.09% 7.06% 4.4603 8.4626 4.4630 9.0975 0.0000 0.4030 0.06% 7.50% 4.4388 7.9912 4.4404 8.5990 0.0000 0.3695 0.04% 7.61% 4.4173 7.6040 4.4180 8.1744 0.0000 0.3253 0.01% 7.50% 4.3959 7.2782 4.3958 7.8065 0.0000 0.2791 0.00% 7.26% 10 4.3747 6.9985 4.3738 7.4833 0.0000 0.2350 0.02% 6.93% 11 4.3535 6.7548 4.3520 7.1963 0.0000 0.1949 0.03% 6.54% 12 4.3325 6.5397 4.3305 6.9391 0.0000 0.1595 0.05% 6.11% 13 4.3115 6.3479 4.3090 6.7066 0.0000 0.1287 0.06% 5.65% 14 4.2906 6.1754 4.2878 6.4952 0.0000 0.1023 0.07% 5.18% 15 4.2699 6.0190 4.2667 6.3018 0.0000 0.0800 0.07% 4.70% 16 4.2492 5.8762 4.2458 6.1238 0.0000 0.0613 0.08% 4.21% 145 σ2 (CO2) SS O2 SS CO2 17 4.2287 5.7452 4.2250 5.9595 0.0000 0.0459 0.09% 3.73% 18 4.2082 5.6244 4.2043 5.8070 0.0000 0.0333 0.09% 3.25% 19 4.1879 5.5124 4.1838 5.6650 0.0000 0.0233 0.10% 2.77% 20 4.1676 5.4083 4.1635 5.5323 0.0000 0.0154 0.10% 2.29% 21 4.1475 5.3110 4.1432 5.4080 0.0000 0.0094 0.10% 1.83% 22 4.1274 5.2200 4.1231 5.2912 0.0000 0.0051 0.10% 1.36% 23 4.1074 5.1344 4.1031 5.1812 0.0000 0.0022 0.11% 0.91% 24 4.0876 5.0538 4.0833 5.0773 0.0000 0.0006 0.11% 0.47% 25 4.0678 4.9776 4.0635 4.9790 0.0000 0.0000 0.11% 0.03% 26 4.0481 4.9055 4.0439 4.8858 0.0000 0.0004 0.10% 0.40% 27 4.0286 4.8372 4.0244 4.7973 0.0000 0.0016 0.10% 0.83% 28 4.0091 4.7722 4.0050 4.7130 0.0000 0.0035 0.10% 1.24% 29 3.9897 4.7103 3.9858 4.6328 0.0000 0.0060 0.10% 1.65% 30 3.9704 4.6513 3.9666 4.5562 0.0000 0.0090 0.10% 2.05% 31 3.9512 4.5949 3.9476 4.4830 0.0000 0.0125 0.09% 2.44% 32 3.9321 4.5410 3.9286 4.4129 0.0000 0.0164 0.09% 2.82% 33 3.9130 4.4893 3.9098 4.3458 0.0000 0.0206 0.08% 3.20% 34 3.8941 4.4398 3.8911 4.2814 0.0000 0.0251 0.08% 3.57% 35 3.8753 4.3922 3.8725 4.2195 0.0000 0.0298 0.07% 3.93% 36 3.8565 4.3464 3.8540 4.1601 0.0000 0.0347 0.07% 4.29% 37 3.8379 4.3023 3.8356 4.1029 0.0000 0.0398 0.06% 4.64% 38 3.8193 4.2599 3.8173 4.0477 0.0000 0.0450 0.05% 4.98% 39 3.8009 4.2189 3.7991 3.9946 0.0000 0.0503 0.05% 5.32% 40 3.7825 4.1794 3.7810 3.9433 0.0000 0.0557 0.04% 5.65% 41 3.7642 4.1412 3.7630 3.8938 0.0000 0.0612 0.03% 5.97% 42 3.7460 4.1043 3.7451 3.8459 0.0000 0.0667 0.02% 6.29% 43 3.7278 4.0685 3.7273 3.7996 0.0000 0.0723 0.01% 6.61% 44 3.7098 4.0339 3.7096 3.7548 0.0000 0.0779 0.01% 6.92% 45 3.6919 4.0003 3.6920 3.7114 0.0000 0.0834 0.00% 7.22% 46 3.6740 3.9677 3.6745 3.6694 0.0000 0.0890 0.01% 7.52% 47 3.6562 3.9361 3.6571 3.6286 0.0000 0.0946 0.02% 7.81% 48 3.6386 3.9054 3.6398 3.5890 0.0000 0.1001 0.03% 8.10% MƠ HÌNH MMNC Vm Km Ki Kc R2 MH R2 TT O2 32.1523 123.3021 108.2609 980.4564 0.9995 0.9995 CO2 21.1651 0.0001 1,000.0000 1.2696 0.9730 0.9730 TT RO2 TT RCO2 TT RO2 MH RCO2 MH σ2 (O2) σ2 (CO2) 4.5698 16.4772 4.5953 14.7961 146 0.0007 2.8261 SS O2 0.56% SS CO2 10.20% 4.5477 12.7332 4.5663 12.7096 0.0003 0.0006 0.41% 0.19% 4.5257 10.9510 4.5394 11.3898 0.0002 0.1926 0.30% 4.01% 4.5038 9.8399 4.5136 10.4352 0.0001 0.3544 0.22% 6.05% 4.4820 9.0563 4.4888 9.6957 0.0000 0.4088 0.15% 7.06% 4.4603 8.4626 4.4645 9.0975 0.0000 0.4030 0.09% 7.50% 4.4388 7.9912 4.4408 8.5990 0.0000 0.3695 0.05% 7.61% 4.4173 7.6040 4.4175 8.1744 0.0000 0.3253 0.01% 7.50% 4.3959 7.2782 4.3946 7.8065 0.0000 0.2791 0.03% 7.26% 10 4.3747 6.9985 4.3721 7.4833 0.0000 0.2350 0.06% 6.93% 11 4.3535 6.7548 4.3498 7.1963 0.0000 0.1949 0.09% 6.54% 12 4.3325 6.5397 4.3278 6.9391 0.0000 0.1595 0.11% 6.11% 13 4.3115 6.3479 4.3060 6.7066 0.0000 0.1287 0.13% 5.65% 14 4.2906 6.1754 4.2845 6.4952 0.0000 0.1023 0.14% 5.18% 15 4.2699 6.0190 4.2632 6.3018 0.0000 0.0800 0.16% 4.70% 16 4.2492 5.8762 4.2421 6.1238 0.0001 0.0613 0.17% 4.21% 17 4.2287 5.7452 4.2212 5.9595 0.0001 0.0459 0.18% 3.73% 18 4.2082 5.6244 4.2004 5.8070 0.0001 0.0333 0.19% 3.25% 19 4.1879 5.5124 4.1799 5.6650 0.0001 0.0233 0.19% 2.77% 20 4.1676 5.4083 4.1595 5.5323 0.0001 0.0154 0.20% 2.29% 21 4.1475 5.3110 4.1393 5.4080 0.0001 0.0094 0.20% 1.83% 22 4.1274 5.2200 4.1192 5.2912 0.0001 0.0051 0.20% 1.36% 23 4.1074 5.1344 4.0993 5.1812 0.0001 0.0022 0.20% 0.91% 24 4.0876 5.0538 4.0795 5.0773 0.0001 0.0006 0.20% 0.47% 25 4.0678 4.9776 4.0599 4.9790 0.0001 0.0000 0.19% 0.03% 26 4.0481 4.9055 4.0404 4.8858 0.0001 0.0004 0.19% 0.40% 27 4.0286 4.8372 4.0211 4.7973 0.0001 0.0016 0.19% 0.83% 28 4.0091 4.7722 4.0018 4.7130 0.0001 0.0035 0.18% 1.24% 29 3.9897 4.7103 3.9827 4.6328 0.0000 0.0060 0.17% 1.65% 30 3.9704 4.6513 3.9638 4.5562 0.0000 0.0090 0.17% 2.05% 31 3.9512 4.5949 3.9449 4.4830 0.0000 0.0125 0.16% 2.44% 32 3.9321 4.5410 3.9262 4.4129 0.0000 0.0164 0.15% 2.82% 33 3.9130 4.4893 3.9076 4.3458 0.0000 0.0206 0.14% 3.20% 34 3.8941 4.4398 3.8891 4.2814 0.0000 0.0251 0.13% 3.57% 35 3.8753 4.3922 3.8707 4.2195 0.0000 0.0298 0.12% 3.93% 36 3.8565 4.3464 3.8525 4.1601 0.0000 0.0347 0.11% 4.29% 37 3.8379 4.3023 3.8343 4.1029 0.0000 0.0398 0.09% 4.64% 38 3.8193 4.2599 3.8162 4.0477 0.0000 0.0450 0.08% 4.98% 39 3.8009 4.2189 3.7983 3.9946 0.0000 0.0503 0.07% 5.32% 40 3.7825 4.1794 3.7805 3.9433 0.0000 0.0557 0.05% 5.65% 147 41 3.7642 4.1412 3.7627 3.8938 0.0000 0.0612 0.04% 5.97% 42 3.7460 4.1043 3.7451 3.8459 0.0000 0.0667 0.02% 6.29% 43 3.7278 4.0685 3.7276 3.7996 0.0000 0.0723 0.01% 6.61% 44 3.7098 4.0339 3.7101 3.7548 0.0000 0.0779 0.01% 6.92% 45 3.6919 4.0003 3.6928 3.7114 0.0000 0.0834 0.02% 7.22% 46 3.6740 3.9677 3.6755 3.6694 0.0000 0.0890 0.04% 7.52% 47 3.6562 3.9361 3.6584 3.6286 0.0000 0.0946 0.06% 7.81% 48 3.6386 3.9054 3.6414 3.5890 0.0000 0.1001 0.08% 8.10% 148 ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI HỒ HỮU PHÙNG HỒN THIỆN CƠNG NGHỆ BẢO QUẢN QUẢ VẢI, NHÃN TRONG MÔI TRƯỜNG LẠNH KẾT HỢP BAO GĨI KHÍ CẢI BIẾN BẰNG MƠ HÌNH HƠ HẤP - BAY HƠI - CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG... nghệ bao gói khí kiểm sốt; cơng nghệ bảo quản lạnh nhanh kết hợp với chất hấp thụ etylen để bảo quản rau, hoa, tươi; công nghệ tạo màng bảo quản rau, quả, thịt, trứng; công nghệ lên men, công nghệ. .. bao gói 108 Dự đoán độ hao hụt tự nhiên bao gói 110 4.3 Đánh giá chất lượng bảo quản kiểm chứng mơ hình mơ 110 Kết thực nghiệm bảo quản vải bao gói 110 Kết thực nghiệm bảo quản nhãn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công nghệ bảo quản quả vải, nhãn trong môi trường lạnh kết hợp bao gói khí cải biến bằng mô hình hô hấp bay hơi cân bằng năng lượng, Hoàn thiện công nghệ bảo quản quả vải, nhãn trong môi trường lạnh kết hợp bao gói khí cải biến bằng mô hình hô hấp bay hơi cân bằng năng lượng

Từ khóa liên quan