đồ án tốt nghiệp xây dựng ứng dụng tư vấn dinh dưỡng và sức khỏe trên nền tảng android

79 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 07:24

XÂ Y DỰ NG ỨN G DỤ NG TƯ VẤ N DI NH DƯ ỠN G VÀ SỨ C KH ỎE TR ÊN AN DR OI D Ni ên kh óa : 20 1120 15 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGUYỄN QUANG SƠN GIÁP VINH QUANG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TƯ VẤN DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE TRÊN N Chuyên ngành: Công nghệ thông tin ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hà Nội- Năm 2015 Hà Nội - Năm 2012 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGUYỄN QUANG SƠN GIÁP VINH QUANG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TƯ VẤN DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE TRÊN N Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Vũ Chấn Hưng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hà Nội- Năm 2015 Hà Nội - Năm 2012 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2015 NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên: Giáp Vinh Quang Giới tính: Nam Ngày sinh: 28/01/1993 Mã số: 11A100104 Họ tên: Nguyễn Quang Sơn Giới tính: Nam Ngày sinh: 11/12/1992 Mã số: 11A100108 Chuyên ngành: Công nghệ thông tin TÊN ĐỀ TÀI Xây dựng ứng dụng Tư vấn dinh dưỡng sức khỏe tảng Android NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG  Xây dựng ứng dụng Android cung cấp thông tin dinh dưỡng sức khỏe theo hướng phục vụ cho cá nhân, tảng Android, dành cho thiết bị sử dụng hệ điều hành Android …  Ứng dụng cho phép người dùng tìm kiếm tra cứu thành phần dinh dưỡng loại thực phẩm ngày, cung cấp thông tin tư vấn sức khỏe, hướng dẫn tập thể hình  Có thể chạy tất thiết bị di động thơng minh, máy tính bảng… sử dụng hệ điều hành Android  Sử dụng ngôn ngữ Java, Json, PHP NGÀY GIAO NHỆM VỤ: 23 – - 2015 NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 10 – – 2015 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: PGS.TS Vũ Chấn Hưng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁP VINH QUANG NGUYỄN QUANG SƠN  Phân tích thiết kế hệ thống  Xây dựng giao diện ứng dụng  Phân tích thiết kế hệ thống  Xây dựng sở liệu lưu trữ cho thiết bị android  Tổng hợp xây dựng báo cáo đồ án hệ thống mySQL Server  Xây dựng ứng dụng phía client chạy thiết bị android LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đồ án “Xây dựng ứng dụng tư vấn dinh dưỡng sức khỏe tảng android”, trước tiên em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo Vũ Chấn Hưng – giảng viên khoa Công nghệ thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội, tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu, xây dựng thực đồ án Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Khoa Công nghệ Thông tin – Viện Đại học Mở Hà Nội, quý thầy cô hỗ trợ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho em trình học tập trình thực đồ án Trong trình thực đồ án, em học hỏi thêm nhiều kiến thức Mặc dù cố gắng nỗ lực để hồn thành tốt đồ án khơng thể tránh khỏi sai sót Kính mong q thầy đóng góp ý kiến để đồ án em hoàn thiện tốt Hà Nội, tháng năm 2015 Sinh viên thực Nguyễn Quang Sơn - 11B2 Giáp Vinh Quang -11B2 MỤC LỤC TÓM TẮT ĐỒ ÁN Họ tên: GIÁP VINH QUANG NGUYỄN QUANG SƠN Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin Cán hướng dẫn: PGS.TS Vũ Chấn Hưng Khóa: 11 Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng Tư vấn dinh dưỡng sức khỏe tảng Android Tóm tắt: Ứng dụng Tư vấn dinh dưỡng sức khỏe xây dựng dành cho thiết bị di động, điện thoại thơng minh, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android Xuất phát từ nhu cầu thiết yếu người Ứng dụng viết ngôn ngữ Java, MySQL, PHP; ứng dụng công nghệ JSON Hỗ trợ thiết kế xây dựng giao diện Adobe Photoshop Ứng dụng phần mềm tiện ích mang tính thực tiễn cao, hướng đến đối tượng Ứng dụng cung cấp thông tin tư vấn sức khỏe để xem liệu ăn uống có khoa học hay chưa, có đủ chất hay khơng Ưng dụng cho phép người dùng biết cách tính tốn xem làm để biết hơm ăn thừa hay thiếu chất Ngồi ra, ứng dụng cịn dành cho đối tượng người tập thể hình, cung cấp tập hướng dẫn DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu, chữ viết tắt Tên đầy đủ Dịch tiếng việt JavaScript Object Noattion Extensible Markup Language Unified Modeling Language Ký hiệu đối tượng JavaScript Ngơn ngữ truy vấn có cấu trúc Ngơn ngữ mơ hình hóa thống Chương trình xử lí ảnh Hệ quản trị sở liệu tự nguồn mở JSON XML UML PTS Adobe Photoshop MYSQL Structured Query Language CSDL PHP SDK API 10 HTTP 11 USPD , RUP,UP Cơ sở liệu Hypertext Preprocessor Software Development Kit Application Programming Interface HyperText Transfer Protocol Ngôn ng ữ lập trình kịch Bộ cơng cụ phát triển phần mềm Giao diện lập trình ứng dụng Giao thức truyền tải siêu văn Quy trình hợp 65 3.7 Các bảng sở liệu  Bảng thực phẩm Tên cột _mathucpham Dữ liệu INTEGER Diễn giải Khóa mã thực phẩm tenthucpham TEXT Tên thực phẩm calo INTEGER Lượng calo protein Float Lượng đạm duong Float Lượng đường xo Float Lượng chất xơ _maloaithucpham INTEGER Khóa ngoại mã loại thực phẩm Bảng 3.11 Thông tin bảng thực phẩm  Bảng danh mục thực phẩm Tên cột _maloaithucpham Dữ liệu INTEGER tenloaithucpham TEXT Diễn giải Khóa mã danh mục thực phẩm Tên danh mục Bảng 3.12 Thông tin bảng danh mục thực phẩm Bảng danh mục tư vấn Tên cột Dữ liệu _maloaituvan INTEGER  g tenloaituvan Diễn giải Khóa mã danh mục tư vấn TEXT Tên danh mục 3.13 Thông tin bảng danh mục tư vấn  Bảng tư vấn Tên cột _matuvan tentuvan noidung _maloaituvan Dữ liệu INTEGER TEXT TEXT INTEGER Diễn giải Khóa mã tư vấn Tên tư vấn Nội dung tư vấn Khóa ngoại mã loại tư vấn Bản 66 Bảng 3.14 Thông tin bảng tư vấn  Bảng danh mục hướng dẫn Gym Tên cột _maloaihuongdan tenloaihuongdan Dữ liệu INTEGER Diễn giải Khóa mã danh mục hướng dẫn Gym TEXT Tên danh mục Bảng 3.15 Thông tin bảng danh mục hướng dẫn Gym  Bảng hướng dẫn Gym Tên cột _matuvan tenhuongdanGym Dữ liệu INTEGER TEXT noidung _maloaihuongdanGy m TEXT INTEGER Bảng ảnh thực phẩm Tên cột Dữ liệu _maanh INTEGER Link_anh TEXT Diễn giải Khóa mã tư vấn Tên tập hướng dẫn gym Nội dung Khóa ngoại mã loại hướng dẫn Gym Bảng 3.16 Thông tin bảng hướng dẫn Gym  Chuthich _mathucpham TEXT INTEGER Diễn giải Khóa mã ảnh Đường dẫn lưu trữ ảnh thực phẩm Chú thích Khóa ngoại mã thực phẩm Bảng 3.17 Thông tin bảng ảnh thực phẩm 67 3.8 Cơ sở liệu  Sơ đồ liên kết CSDL Hình 3.12: Sơ đồ liên kết CSDL 68 Chương HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG 4.1 Giao diện Khi người dùng vào chương trình, hệ thống hiển thị menu gồm chức hình : Hình 4.1 Giao diện 69 Tư vấn sức khỏe 4.2 Hình 4.2 Giao diện chức Tư vấn sức khỏe  70  Mô tả Tư vấn sức khỏe Tên kiện Form load − − − [Loại tư vấn] Click − − − [Nội dung tư vấn] Click − − Mơ tả Màn hình hiển thị danh mục loại tư vấn, Màn hình hiển thi danh sách tư vấn Màn hình hiển thị nội dung tư vấn Chuyển sang hình danh sách tư vấn Kết nối với server Tải danh sách tư vấn Chuyển sang hình nội dung tư vấn Hiển thị nội dung tư vấn vừa tải kiện [Danh mục tư vấn]Click Bảng 4.1 Mô tả chức “tư vấn sức khỏe” 71 4.3 Tra cứu dinh dưỡng Hình 4.3 Giao diện chức Tra cứu dinh dưỡng 72  Mô tả Tra cứu dinh dưỡng Tên kiện Form load − − − [Loại thực phẩm] Click − − − [Thực phẩm] Click − − Tìm kiếm − − Mơ tả Màn hình danh mục loại thực phẩm Màn hình danh sách thực phẩm Màn hình hiển thị thành phần dinh dưỡng thực phẩm Chuyển sang hình danh sách thực phẩm Kết nối với server Tải danh sách thực phẩm Chuyển sang hình chi tiết thành phần dinh dưỡng Hiển thị liệu tải kiện [Loại thực phẩm]Click Hiển thị bàn phím cho nhập từ khóa Hiện thị kết thực phẩm cần tìm kiếm lên hình danh sách thực phẩm Bảng 4.2 Mô tả chức “tra cứu dinh dưỡng” 73 4.4 Quản lí Calo Hình 4.4 Giao diện chức Quản lí Calo 74  Mơ tả Quản lí Calo Tên kiện Form load [Tab BMI]Click Nhập cân nặng Nhập chiều cao [Tính]Click [Tab BRM]Click Chọn giới tính Nhập trọng lượng Nhập chiều cao Nhập tuổi Chọn hoạt động [Tính]Click − − − − − − − − − − − − − Mơ tả Màn hình hiển thị tính BMI Màn hình tính BRM Màn hình hiển thị tính BMI Hiển thị bàn phím cho nhập cân nặng Hiển thị bàn phím cho nhập chiều cao Hiển thị kết BMI Màn hình hiển thị tính BRM Chọn giới tính Hiển thị bàn phím cho nhập trọng lượng Hiển thị bàn phím cho nhập chiều cao Hiển thị bàn phím cho nhập tuổi Chọn hoạt động Hiển thị kết BRM Bảng 4.3 Mơ tả chức “quản lí calo” 75 4.5 Hướng dẫn Gym Hình 4.5 Giao diện chức Hướng dẫn Gym 76  Mô tả chức “hướng dẫn Gym” Tên kiện Form load − − − − [Giới tính] Click − [Loại tập] Click − − − [Bài tập] Click − − − Vuốt sang trái Vuốt sang phải − − Mô tả Màn hình GymLord Màn hình hiển thị loại tập Màn hình hiển thị danh sách tập Màn hình hiển thị Nội dung tập Từ hình GymLord chuyển sang hình Loại tập Chuyển sang hình danh sách tập Kết nối với server Tải danh sách tập Chuyển sang hình nội dung tập Kết nối với server Hiển thị nội dung tập Chuyển hình nội dung tập trước Chuyển hình nội dung sang tập Bảng 4.4 Mô tả chức “hướng dẫn Gym” 77 KẾT LUẬN Đồ án xây dựng thành công ứng dụng Android cung cấp thông tin tư vấn dinh dưỡng sức khỏe, chạy ứng dụng thiết bị sử dụng hệ điều hành android Xây dựng thành công khả kết nối trực tiếp từ máy người dùng đến server để tra cứu thơng tin  Hồn thành u cầu đặt Sử dụng chức “tư vấn sức khỏe” Sử dụng chức “tra cứu dinh dưỡng” Sử dụng chức “quản lí calo” Sử dụng chức “hướng dẫn Gym”  Ưu điểm - Tính đa phương tiện: Ứng dụng phát triển dành cho hệ điều hành Android, dụng thiết bị di động chạy hệ điều hành Android 4.x, nên việc mang lại tiện ích sử dụng đâu… - Tính tiện lợi: Ứng dụng kết nối trực tiếp đến CSDL server, nên thông tin tư vấn ln cập nhật nhanh chóng - Khả mở rộng: Ứng dụng phát triển bước đầu nhằm xây dựng ứng dụng cung cấp thông tin tư vấn sức khỏe dinh dưỡng cho người dùng, theo mơ hình này, ta mở rộng cập nhật thêm kho liệu phong phú  Nhược điểm - Do ứng dụng phát triển xây dựng, khả thu thập liệu hạn chế, nên liệu ứng dụng chưa thật đa dạng phong phú - Do ứng dụng truy cập trực tiếp đến server nên việc tải liệu phụ thuộc tốc độ kết nối internet thiết bị 78 - Do thời gian phát triển ứng dụng cịn hạn hẹp, nên số tính chưa thực hoạt động cách tốt  Hướng phát triển ứng dụng: - Làm phong phú thêm kho liệu tư vấn - Bổ sung thêm số tính cho phép người dùng giao tiếp với người dùng 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt TS Lê Văn Phùng,Các mơ hình phân tích thiết kế hướng đối tượng, Khoa Công nghệ thông tin –Viện Đại Học Mở Hà Nội, Nhà xuấ Thông tin truyền thơng, 2014 PGS.TS Đồn Văn Ban, Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng UML, Viện khoa học Công nghệ, 2012 Nguyễn Anh Tuấn, Slide môn học Phát triển ứng dụng thiết bị di động, Đại Học Công Nghệ Thông Tin Võ Thành Nhật - Phan Thành Trung, Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu hệ điều hành android xây dựng ứng dụng minh họa, Đại Học Khoa Học Tự Nhiên HCM, 2010 Tiếng Anh John Lombardo, Zigurd Mednieks, G Blake Meike, Rick Rogers, Android Application Development, O’Reilly Media, Inc, 2009 Frank Ableson, Charlie Collins, Robi Sen, Unlocking Android, Manning, 2008 Kyle Merrifield Mew, Android 3.0 Application Development Cookbook B27 6PA, UK: 32 Lincoln RoadOlton Birmingham, July 2011 Wei-Meng Lee, Beginning Android™ Application Development Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing, Inc., 2011 ... TÀI Xây dựng ứng dụng Tư vấn dinh dưỡng sức khỏe tảng Android NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG  Xây dựng ứng dụng Android cung cấp thông tin dinh dưỡng sức khỏe theo hướng phục vụ cho cá nhân, tảng Android, ... đề tài: Xây dựng ứng dụng Tư vấn dinh dưỡng sức khỏe tảng Android Tóm tắt: Ứng dụng Tư vấn dinh dưỡng sức khỏe xây dựng dành cho thiết bị di động, điện thoại thơng minh, máy tính bảng sử dụng hệ... kiện UC01 Use case Tư vấn sức khỏe Người dùng Tư vấn sức khỏe Cung cấp thông tin tư vấn sức khỏe Chọn chức tư vấn sức khỏe Tác nhân Nhấn nút chọn loại tư vấn Nhấn nút xem tư vấn Hệ thống Đưa giao
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án tốt nghiệp xây dựng ứng dụng tư vấn dinh dưỡng và sức khỏe trên nền tảng android , đồ án tốt nghiệp xây dựng ứng dụng tư vấn dinh dưỡng và sức khỏe trên nền tảng android

Mục lục

Xem thêm