báo cáo tốt nghiệp đồ án phân tích bài toán quản lý cửa hàng giặt là

29 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 07:24

Lời Mở Đầu Hiện nay, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vựcgiặt phát triển mạnh, theo cạnh tranh liệt đơn vị cung cấp dịch vụ Việc thành lập không khó, cơng việc quản lý hoạt động hiệu phát triển bền vững doanh nghiệp trở ngại lớn DN quản lý hoạt động thủ cơng như: giấy tờ, excel… Lý mà DN chưa tìm tiếp cận giải pháp quản lý dịch vụ phần mềm khơng tìm nhà cung cấp phần mềm nước, có tìm giải pháp nước ngồi, chi phí đầu tư lớn với dịch vụ chuyển giao, hỗ trợ sau vô khó khăn khoảng cách địa lý chi phí thực dịch vụ Dù cố gắng nhiều, song với trình độ cịn hạn chế, thời gian thực đề tài ngắn, nên chương trình em cịn nhiều thiếu sót Tuy nhiên, qua thời gian thực đề tài em bước đầu tiếp cận cách độc lập nghiên cứu Em mong nhận bảo tận tình thầy, khoa góp ý bạn để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Thầy Trần Duy Hùng giúp đỡ em hoàn thành đề tài Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất thầy, Khoa tận tình giảng dạy chúng em năm qua Kính chúc Thầy, Cô mạnh khoẻ Hà nội, Ngày 20 Tháng 10 Năm 2018 Sinh viên Trần Đăng Dũng MỤC LỤC Lời Mở Đầu Chương KHẢO SÁT BÀI TOÁN 1.1 Mơ tả tốn quản lý cửa hàng giặt 1.2 Phân tích u cầu tốn 1.2.1 Cập nhật hàng khách 1.2.2 Tìm kiếm lựa chọn liệu 1.2.3 Quản lý nhận hàng trả hàng .5 1.2.4 In hóa đơn,báo cáo khách hàng theo tháng,quý .5 Chương PHÂN TÍCH BÀI TỐN 2.1 Biểu đồ phân cấp chức .6 2.1.1 Phân rã chức cập nhật 2.1.2 Phân rã chức tìm kiếm 2.1.3 Phân rã chức quản lý nhận hang trả hàng .7 2.1.4 Phân rã Chức báo cáo 2.2 Biểu đồ mức đỉnh toán 2.3 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức cập nhật 2.4 Biểu đồ mức đỉnh chức tìm kiếm .10 2.5 Biểu đồ mức đỉnh chức báo cáo .11 Chương THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU .13 3.1 Xác định tập thuộc tính 13 3.2 Xác định phụ thuộc hàm .13 3.3 Chuẩn hóa 13 3.4 biểu đồ cấu trúc liệu 14 3.5 Thiết kế sở liệu .15 Chương KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 17 4.1 Kết thực chương trình .17 4.1.1 Form giao diện chương trình .17 4.1.2 Form Cập nhập hàng 18 4.1.3 Form Cập nhập khách hàng 19 4.1.4 Chức quản lý nhận hàng .20 4.1.5 Chức quản lý trả hàng 21 4.1.6 Form tìm kiếm 22 4.1.7 Form báo cáo Khách hàng theo tháng/quý 23 4.1.8 Form in hóa đơn cho khách hàng theo tháng quý 24 4.2 Giới thiệu ngơn ngữ cài đặt chương trình 25 4.2.1 Giới thiệu Visual Basic 6.0 25 4.2.2 Cài đặt Visual Basic 6.0 25 4.2.3 Giới thiệu phần mềm Microsoft Access 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO .28 Chương KHẢO SÁT BÀI TỐN 1.1 Mơ tả toán quản lý cửa hàng giặt Nhân viên cửa hàng giặt nhận hàng từ khách hàng mang đến gửi đến cửa hàng giặt là,nhân viên cửa hàng cần phân loại hàng khách hàng lấy thông tin khách hàng họ tên địa chỉ,điện thoại….và nhận mặt hàng ví dụ quần,áo…Nhân viên hàng ghi lại ngày nhận hẹn ngày trả cho khách hàng khoảng lâu.Khi hàng giặt song hẹn ngày trả cho khách hàng,Khi khách hàng đến lấy hàng khách hàng kiểm tra hàng nhận lại hàng,đồng thời toán tiền hàng cho nhân viên cửa hàng,nhân viên cửa hàng xuất hóa đơn tốn cho khách hàng.Trong q trình giặt nhân viên theo dõi khách hàng thường xuyên giặt là,để phân loại quản lý khách hàng theo tháng quý cho tiện theo dõi.nhân viên cửa hàng báo cáo khách hàng giặt theo tháng theo quý cho quản lý cửa hàng 1.2 Phân tích yêu cầu toán 1.2.1 Cập nhật hàng khách Khi khách hàng mang hàng đến cửa hàng,nhân viên cửa hàng cần nhập mặt hàng khách để quản lý hàng cho thuận tiện bao gồm:Mã hàng,tên hàng,loại,đơn vị,mã khách hàng 1.2.2 Tìm kiếm lựa chọn liệu Tìm kiếm mặt hàng khách hàng,tìm kiếm khách hàng để tiện theo dõi quản lý 1.2.3 Quản lý nhận hàng trả hàng -Quản lý nhận hàng: Khi KH đến giao dịch, nhân viên vào giao diện nhận hàng, sau kiểm tra thơng tin KH hệ thống & lập phiếu giao nhận Chương trình tự động lấy danh mục hàng hố, vào ảnh sản phẩm mà chương trình đưa để cán chọn xác loại hàng hoá In phiếu giao nhận két tự động mở để thực việc toán cho KH -Quản lý trả hàng: Khi KH đến nhận hàng nhân viên vào giao dịch - chức trả hàng để xác nhận thôngtin việc trả hàng cho khách Căn vào phiếu giao nhận từ KH chương trình tự động đưa thơng tin hàng hố, dịch vụ liên quan để xử lý như: Ngày trả, nhân viên trả, loại hàng toán… Chức tự động liên kết với báo cáo đầu hóa đơn cho khách hàng khách hàng giặt theo tháng quý 1.2.4 In hóa đơn,báo cáo khách hàng theo tháng,quý In hóa đơn cho khách hàng toán thuận tiện cho việc quản lý cửa hàng,đồng thời nhân viên cửa hàng báo cáo cho quản lý cửa hang vướng mắc trình giặt Chương PHÂN TÍCH BÀI TOÁN 2.1 Biểu đồ phân cấp chức Quản lý cửa hàng giặt 1.Cập nhật thơng tin 2.Tìm kiếm 3.Quản lý nhận,trả hàng 2.1.1 Phân rã chức cập nhật Cập nhật thông tin 1.1 Cập nhập hàng 1.2 Cập nhật khách hàng 4.Báo cáo 2.1.2 Phân rã chức tìm kiếm Tìm kiếm 2.1 Hàng 2.2 Khách hàng 2.1.3 Phân rã chức quản lý nhận hang trả hàng 3.Quản lý nhận,trả hàng 3.1 Quản lý nhận hàng 3.2 Quản lý trả hàng 2.1.4 Phân rã Chức báo cáo Báo cáo 4.1 Hóa đơn 4.2 Khách hàng theo tháng/quý 2.2 Biểu đồ mức đỉnh toán Nhân viên cửa hàng Khách hàng 2.Tìm kiếm Cập nhật Hàng Khách hàng Khách hàng 3.Báo cáo Chú thích: 1.Danh sách hàng 2.Phiếu nhận hàng 3.Yêu cầu tìm kiếm 4.Kết tìm kiếm 5.Yêu cầu báo cáo 6.Kết báo cáo Giám đốc 2.3 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức cập nhật Khách hàng 1.1 Hàng hóa Hàng Chú thích: Danh sách mặt hàng Thông tin khách hàng 1.2 Khách hàng Khách hàng 10 2.4 Biểu đồ mức đỉnh chức tìm kiếm Nhân viên cửa hàng 2.1 Khách hàng Khách hàng Chú thích: 1.u cầu tìm kiếm khách hàng 2.Kết tìm kiếm khách hàng 3.Yêu cầu tìm kiếm hàng 4.Kết tìm kiếm hàng 2.2 Hàng Hàng 15 3.4 biểu đồ cấu trúc liệu 3.5 Thiết kế sở liệu Qua phần phân tích liệu trình bày mục với mơ hình thực thể liên kết,mơ hình khái niệm liệu hình thành bảng sở liệu với cấu trúc sau: Bảng Khách hàng Tên trường Makhachhang Tenkhachhang Diachi Dienthoai Fax Taikhoannganhang Nganhanggiaodich Kiểu liệu Text Text Text Text Text Text Text Chú thích Mã khách hàng Tên khách hàng Địa Điện thoại Fax Tài khoản ngân hàng Ngân hàng giao dịch Bảng Hàng hóa 16 Tên trường Mahang Tenhang Donvi Loai Makhachhang Kiểu liệu Text Text Text Text Text Chú thích Mã hàng Tên hàng Đơn vị Loại Mã khách hàng 17 Bảng Hóa đơn Tên trường Sohoadon Mahang Soluong Dongia Kiểu liệu Text Text Number Number Chú thích Số hóa đơn Mã hàng Số lượng Đơn giá Bảng Chi tiết hàng Tên trường Sochitiet Mahang Ngaynhan Ngaytra Kiểu liệu Text Text Date/time Date/time Chú thích Số chi tiết Mã hàng Ngày nhận Ngày trả Bảng Theo dõi khách hàng Tên trường Kiểu liệu Chú thích Sotheodoi Text Số theo dõi Makhachhang Text Mã khách hàng Giattheothang/quy Text Giặt theo tháng /quý 18 Chương KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 4.1 Kết thực chương trình 4.1.1 Form giao diện chương trình 19 4.1.2 Form Cập nhập hàng 20 4.1.3 Form Cập nhập khách hàng 21 4.1.4 Chức quản lý nhận hàng 22 4.1.5 Chức quản lý trả hàng 23 4.1.6 Form tìm kiếm 24 4.1.7 Form báo cáo Khách hàng theo tháng/quý 25 4.1.8 Form in hóa đơn cho khách hàng theo tháng quý 26 4.2 Giới thiệu ngôn ngữ cài đặt chương trình 4.2.1 Giới thiệu Visual Basic 6.0 Visual Basic 6.0 (VB6) phiên công cụ lập trình Visual Basic (VB), cho phép người dùng tiếp cận nhanh cách thức lập trình mơi trường Windows Những quen thuộc với VB tìm thấy VB6 tính trợ giúp cơng cụ lập trình hiệu Người dùng làm quen với VB làm chủ VB6 cách dễ dàng Với VB6, : Khai thác mạnh điều khiển mở rộng Làm việc với điều khiển (ngày tháng với điều khiển MonthView DataTimePicker, công cụ di chuyển CoolBar, sử dụng đồ họavới ImageCombo, cuộn FlatScrollBar,…) Làm việc với tính ngôn ngữ Làm việc với DHTML Làm việc với sở liệu Các bổ sung lập trình hướng đối tượng 4.2.2 Cài đặt Visual Basic 6.0 Sử dụng chương trình Setup, người dùng cài đặt VB6 lên máy tính Chương trình Setup cài đặt tập tin cần thiết để xem tài liệu đĩa CD MSDN (Microsoft Developer Network) Nếu cần, người dùng cài đặt riêng phần tài liệu ví dụ mẫu Visual Basic lên máy tính Để cài đặt VB6, người dùng nên kiểm tra máy tính đảm bảo cấu hình tối thiểu Các yêu cầu hệ thống tối thiểu : - Microsoft Windows 95 trở lên Microsoft Windows NT Workstation 4.0 trở lên 27 - Tốc độ CPU 66 MHz trở lên - Màn hình VGA hình có độ phân giải cao hỗ trợ Microsoft Windows - 16 MB RAM cho Microsoft Windows 95 32MB RAM cho Microsoft Windows NT Workstation 4.2.3 Giới thiệu phần mềm Microsoft Access Phần mềm Microsoft Access hệ quản trị CSDL nằm phần mềm Microsoft Office hãng Microsoft dành cho máy tính cá nhân máy tính chạy mạng cục Khả Access Tạo lập CSDL lưu trữ chúng thiết bị nhớ Một CSDL tạo lập Access gồm bảng liệu mối liên kết bảng Tạo biểu mẫu để cập nhật liệu, tạo báo cáo thống kê, tổng kết hay mẫu hỏi để khai thác liệu CSDL, giải tốn quản lí -Các đối tượng Access: Tables - nơi chứa tồn bảng liệu Queries –chứa toàn truy vấn Forms - chứa mẫu giao diện thiết kế Report –chứa mẫu báo cáo thiết kế Macro –chứa Macro lệnh phục vụ dự án Modules – nơi chứa khai báo, thư viện chương trình phục vụ dự án -Cách tạo tệp Access: -Khởi động Access Chọn mục Blank Access Database -> OK Xuất hộp thoại, đánh tên để lưu trữ mục File Name, chọn thư mục lưu trữ Save in => chọn Create 28 Access tạo lần, mở ghi lại lần làm việc Mở tệp: Chọn File/Open( Ctrl + O) Tìm tệp cần mở, tìm thư mục ( Look in) tên tệp 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Tác giả: Nguyễn Văn Ba Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội, 2000 Microsoft Access Tác giả: Nguyễn Sĩ Dũng Đại học quốc gia TPHCM Microsoft VisualBasic & Lập trình sở liệu 6.0 Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Mai (chủ biên) Nguyễn Thị Kim Trang Hoàng Đức Hải Cố vấn khoa học:GSTS Nguyễn Hữu Anh Nhà xuất Giáo dục, 2000 ... tiện cho việc quản lý cửa hàng, đồng thời nhân viên cửa hàng báo cáo cho quản lý cửa hang vướng mắc trình giặt 6 Chương PHÂN TÍCH BÀI TỐN 2.1 Biểu đồ phân cấp chức Quản lý cửa hàng giặt 1.Cập nhật... Chương KHẢO SÁT BÀI TOÁN 1.1 Mơ tả tốn quản lý cửa hàng giặt Nhân viên cửa hàng giặt nhận hàng từ khách hàng mang đến gửi đến cửa hàng giặt là, nhân viên cửa hàng cần phân loại hàng khách hàng lấy thông... khách hàng thường xuyên giặt là, để phân loại quản lý khách hàng theo tháng quý cho tiện theo dõi.nhân viên cửa hàng báo cáo khách hàng giặt theo tháng theo quý cho quản lý cửa hàng 1.2 Phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo tốt nghiệp đồ án phân tích bài toán quản lý cửa hàng giặt là , báo cáo tốt nghiệp đồ án phân tích bài toán quản lý cửa hàng giặt là

Mục lục

Xem thêm