Thiết kế đồ án môn học Nguyên lý và dụng cụ cắt - TNUT

195 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 04:24

Thiết kế đồ án môn học Nguyên lý và dụng cụ cắt TNUT, Cơ khí chế tạo máy . Ngành cơ khí là ngành giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp công gnhiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong giai đoạn hiện nay. Nó giữ nhiệm vụ tạo ra cơ sở cho các ngành khác, xây dựng nền móng cho nên công nghiệp hiện đại thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển. Trong đó, cơ khí gia công cắt gọt nắm một vai trò quan trọng để chế tạo ra những thiết bị máy móc, các chi tiết máy phục vụ sản xuất và đời sống. Để nâng cao hiệu quả về sản xuất cơ khí, mỗi kĩ sư cần phải hiểu biết về các kiến thức cắt gọt kim loại, cách thức sử dụng sao cho năng suất cao nhất, chất lượng nhất và giá thành phải nhỏ nhất.
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế đồ án môn học Nguyên lý và dụng cụ cắt - TNUT, Thiết kế đồ án môn học Nguyên lý và dụng cụ cắt - TNUT

Từ khóa liên quan