Bài tập tín dụng ngân hàng 2 cô Trần Minh Dạ Hạnh

10 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2020, 00:00

BÀI TẬP TÍN DỤNG NGÂN HÀNGCHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNGBài 1:Có thông tin về tình hình giải ngân của ngân hàng trong tháng 5 như sau:Ngày 1 – 80 triệu đồng, ngày 2 – 120 triệu đồng, ngày 10 – 300 triệu đồng, ngày 18 – 180 triệuđồng, ngày 20 – 90 triệu đồng, ngày 25 – 100 triệu đồng.Thông tin về nợ đã thu được trong tháng 5 như sau: Ngày 3 – 50 triệu đồng, ngày 8 – 100 triệuđồng, ngày 15 – 280 triệu đồng, ngày 21 – 130 triệu đồng. Yêu cầu:a) Xác định doanh số cho vay trong tháng 5b) Xác định doanh số thu nợ cho vay tháng 5c) Xác định dư nợ cho vay cuối tháng 5d) Xác định dư nợ bình quân tháng 5CHƯƠNG 4: TÍN DỤNG NGẮN HẠN TÀI TRỢ DOANH NGHIỆPBài 1:Có thông tin về báo cáo tài chính của công ty HB như sau vào ngày 31122017BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐVT: Triệu đồngTài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiềnA. Tài sản ngắn hạn 15.000 C. Nợ phải trả 15.800I. Vốn bằng tiền 3.700 I. Nợ ngắn hạnII. Đầu tư tài chính ngắn 1.000 Phải trả người bán 5.100III. Các khoản phải thu 2.900 Nợ ngắn hạn khác 4.900IV. Hàng tồn 5.850 II. Nợ dài hạn 5.800V. Tài sản lưu động 1.550 Vay ngân hàng 5.800B. Tài sản dài hạn20.000 Nợ dài hạn khácI. Tài sản cố định 24.500 B. Vốn chủ sở hữu 19.200 Hao mòn TSCĐ (4.500) Nguồn vốn kinh doanh 14.400II. Đầu tư tài chính dài hạn Chênh lệch đánh giá lạiTSIII. Xây dựng cơ bản dởdangSố dư các quỹ 2.600Lợi nhuận chưa phânphối2.200Tổng cộng Tài sản 35.000 Tổng cộng nguồn vốn 35.000BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017ĐVT: Triệu đồngChỉ tiêu Số tiềnTổng doanh thu 99.500Các khoản giảm trừ doanh thu 5.900Doanh thu thuần 93.600Giá vốn hàng bán 76.720Lãi gộp 16.880Chi phí bán hàng 4.550Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.250Doanh thu hoạt động tài chính 0Chi phí tài chính ( lãi vay ngân hàng) 1.370Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6.710Thu nhập khác 0Chi phí khác 0Lợi nhuận khác 0Tổng lợi nhuận kế toán trước thuếThuế thu nhập doanh nghiệp (20%)Lợi nhuận sau thuế Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018: Doanh thu thuần đạt 102.960 ( triệu đồng)Yêu cầu:1) Tính các chỉ số sau: Vòng quay vốn lưu động, kỳ thu tiền bình quân, hiệu quả sử dụng tài sản Khả năng thanh toán ngắn hạn, khả năng thanh toán trước mắt Hệ số nợ tổng tài sản, hệ số nợ tổng vốn chủ sở hữu Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, lợi nhuận trên tài sản, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu Nhận xét về các chỉ số tài chính trên của công ty2) Xác định HMTD cho công ty HB năm 2018Bài 2:Có số liệu liên quan đến tình hình vay vốn của doanh nghiệp B tại ngân hàng X như sau1) Trích bảng cân đối kế toán ngày 31122017 ( ĐVT: triệu đồng) Nguồn vốn kinh doanh: 3.600.000, trong đó nguồn vốn kinh doanh ngắn hạn 1.200.000 Số dư quỹ đầu tư phát triển: 50.000 Số dư quỹ dự phòng tài chính: 20.000 Số dư quỹ dự phòng trợ cấp: 12.000 Số dư quỹ khen thưởng, phúc lợi: 40.000 Lợi nhuận chưa phân phối: 150.000 Vay ngắn hạn ngân hàng: 1.080.000, trong đó vay ngân hàng khác 100.0002) Chỉ tiêu kế hoạch trong quý 1 năm 2018 Tổng chi phí 6.202.800, trong đó chi phí không có tính chất sản xuất 150.000 Tốc độ luân chuyển vốn lưu động tăng 20% so với kỳ trước, biết vòng quay vốn lưuđồng quý 42017 là 2 vòng Lãi suất cho vay 1%tháng Số dư tài khoản tiền gửi của B tại ngày 31122017 là 53.000Yêu cầu:1) Xác định HMTD quý 1 năm 2018 của công ty B2) Xử lý dư nợ cuối quý 42017 sau khi xác định được dư nợ quý 12018CHƯƠNG 5: TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TÀI TRỢ DỰ ÁN ĐẦU TƯBài 1:Dự án đầu tư của công ty A có tổng dự toán là 37.600 triệu đồng. Vốn tự có và các nguồnvốn khác tham gia vào công trình là 12.600 triệu đồng. Ngân hàng đầu tư BKS đồng ý cho vay vàgiải ngân thành 5 đợt như sau Đợt 1: Ngày 15022009 5.000 triệu đồng Đợt 2: Ngày 16052009 5.000 triệu đồng Đợt 3: Ngày 15072009 5.000 triệu đồng Đợt 4: Ngày 24082009 8.000 triệu đồng Đợt 5: Ngày 13102009 2.000 triệu đồngCông trình hoàn thành vào ngày 31122009Yêu cầu:1) Xác định HMTD mà ngân hàng BKS sẽ cung cấp cho dự án nói trên2) Tính tiền lãi phát sinh trong thời gian thi công, biết rằng lãi suất cho vay là 1,5%tháng(lãi không nhập vốn gốc mỗi tháng)3) Tính dư nợ cuối cùng của dự án biết giữa ngân hàng và công ty A đã thoả thuận nhập lãivào vốn gốc4) Với thời hạn cho vay 5 năm ngay sau khi công trình hoàn thành, mỗi năm trả nợ 1 lầnvào cuối năm, gốc trả đều mỗi năm, tiền lãi được tính theo số dư giảm dần với lãi suất18%năm. Hãy lập bảng kế hoạch trả nợ cho công ty A5) Phân tích, đánh giá khả năng trả nợ của công ty A, biết rằng:+ Thu nhập trước thuế và lãi vay (EBIT) từ năm thứ nhất đến năm thứ năm là 5.600,5.700, 5.800, 5.600, 5.000 triệu đồng+ Thuế suất thuế TNDN là 22%+ Lợi nhuận sau thuế dùng trích lập quỹ 40%, số còn lại được dùng để trả nợ+ Bên vay chỉ sử dụng tiền khấu hao TSCĐ hình thành từ vốn vay BKS để trả nợ ngânhàng, tỷ lệ khấu hao 20%nămBài 2:Dự án đầu tư DK của công ty Đại Dương có tổng dự toán chi phí là 20.000.000.000 đ. Chủđầu tư có vốn tự có tham gia vào dự án là 4.000.000.000 đ, nhập khẩu máy móc thiết bị trả chậmvà 5.000.000.000 đ. Số vốn còn thiếu công ty xin vay ngân hàngYêu cầu:1) Thẩm định và xác định HMTD cho dự án nói trên. Biết rằng vốn tự có tham gia vào dự ántrên đã được xác định lại là 3.000.000.000 đ. Hợp đồng nhập khẩu máy móc thiết bị trảchậm 5.000.000.000 đ đã kiểm tra đúng.2) Theo hồ sơ của dự án thì khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo ra một khoản thu nhập ròngdùng để trả nợ là 2.000.000.000 đ năm. Hãy xác định thời hạn cho vay đối với dự án này.Biết rằng, thời gian thi công được xác định là 18 tháng. Khi công trình hoàn thành, chủ đầutư đưa vào khai thác sử dụng ngayBài 3:Dự án đầu tư của công ty Bạch Đằng có tổng dự toán 47.000 triệu đồng. Vốn tự có tham giavào công trình là 20.000 triệu đồng. Nhập khẩu máy móc thiết bị trả chậm là 2.000 triệu đồng.Ngân hàng B đồng ý cho vay 25.000 triệu đồng và giải ngân thành 5 đợt như sau: Đợt 1: Ngày 1703 5.000 triệu đồng Đợt 2: Ngày 1605 – 5.000 triệu đồng Đợt 3: Ngày 1507 – 4.000 triệu đồng Đợt 4: Ngày 2408 – 6.000 triệu đồng Đợt 5: Ngày 1310 – 5.000 triệu đồngCông trình hoàn thành vào 3112 và được đưa vào sử dụng vào 0101 năm sauYêu cầu:1) Tính lãi trong thời gian thi công, biết lãi suất cho vay 1,25% tháng được tính theophương pháp tổng tích số. Lãi trong thời gian thi công không nhập vốn gốc2) Xác định dư nợ cuối cùng khi công trình hoàn thành3) Với thời gian trả nợ 5 năm, mỗi năm trả nợ 1 lần vào cuối năm, tiền lãi được tính theodư nợ giảm dần với lãi suất 15% năm. Riêng lãi trong thời gian thi công không nhậpvốn gốc nhưng được trả dần cùng với nợ gốc theo cách chia đều, không tính lãi. Hãy lậpbảng kế hoạch trả nợ theo mẫuKỳ hạn Dư nợđầu kỳHoàn trả trong kỳ Dư nợcuối kỳThờiđiểm trảnợGốc Lãi trungdài hạnLãi trongthời gianthi côngtrả dầnTổngcộngA 1 2 3 4 5 6 74) Đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Biết rằng EBIT từ năm thứ nhất đến năm thứ năm lần lượt 5.746, 5.986, 6.026, 5.866, 4.706 Máy móc thiết bị trả chậm cho nhà cung cấp trong 5 năm, mỗi năm một lần vào cuốinăm, lãi trả chậm 8% tính trên giá trị máy móc thiết bị còn nợ mỗi năm Thuế thu nhập doanh nghiệp 20% Bên vay sử dụng toàn bộ khấu hao TSCĐ để trả nợ ngân hàng, tỷ lệ trích khấu hao hằngnăm 15% Tỷ lệ trích lập quỹ từ lợi nhuận sau thuế là 40%, số còn lại dùng trả nợ vay ngân hàngBài 4:Dự án đầu tư SSS có tổng dự toán 200.000.000 triệu đồng. Trong đó, chủ đầu tư tham gia80.000.000 triệu đồng, còn lại 120.000.000 triệu đồng được ngân hàng đồng ý cho vay với lãi suất1,2% tháng. Vốn được giải ngân trong 6 đợt như sau Đợt 1: Ngày 52 – 30.000.000 triệu đồng Đợt 2: Ngày 1604 – 20.000.000 triệu đồng Đợt 3: Ngày 0506 – 10.000.000 triệu đồng Đợt 4: Ngày 2507 – 30.000.000 triệu đồng Đợt 5: Ngày 2309 – 20.000.000 triệu đồng Đợt 6: Ngày 2211 – 10.000.000 triệu đồngCông trình hoàn thành vào 3101 năm sau.Yêu cầu:1) Tính lãi phát sinh trong thời gian thi công2) Xác định tổng dư nợ cuối cùng của dự án. Biết rằng lãi trong thời gian thi công đượcnhập vốn3) Lập bảng kế hoạch trả nợ. Biết rằng Thời gian trả nợ 5 năm, mỗi năm trả 2 kỳ, gốc trả đều Lãi vay tính theo dư nợ giảm dần, lãi suất 8% kỳ4) Với khấu hao TSCĐ dùng để trả nợ hằng năm 40.000.000 triệu đồng, lãi ròng bình quânsau thuế hằng năm 15.000.000 triệu đồng, trích lập quỹ 20% lợi nhuận sau thuế còn lại để trả nợvay ngân hàng, công ty này có đủ khả năng trả nợ hay không?CHƯƠNG 6: CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ VÀ BAO THANH TOÁNBài 1:Một trái phiếu chính phủ được xuất trình tại ngân hàng để xin chiết khấu vào ngày 1706 cónội dung như sau: Mệnh giá: 800.000.000 đ Ngày phát hành: 06112016 Ngày đáo hạn: 06112019 Lãi suất: 10% năm, trả lãi định kỳ hằng năm Đơn vị phát hành: Kho bạc Nhà nước Người mua trái phiếu: công ty CKSau khi kiểm tra trái phiếu, ngân hàng CK nhận chiết khấu ngay trong ngày, với lãi suấtchiết khấu 0,9%tháng, hoa hồng phí 0,3% tính trên giá trị đến hạn của trái phiếuYêu cầu:1) Xác định số phí chiết khấu ngân hàng được hưởng2) Xác định số tiền thanh toán cho công ty CK3) Khi đến hạn, ngân hàng ( ngân hàng nhận chiết khấu giấy tờ có giá) xuất trình trái phiếucho ai và được thanh toán bao nhiêu tiềnBài 2:Một hối phiếu được xuất trình tại ngân hàng thương mại để xin chiết khấu vào ngày 1706có nội dung như sau: Số tiền: 2.000.000.000 đ Ngày ký phát: 12122017 Ngày chấp nhận: 15122017 Ngày thanh toán: 31122018 Người ký phát: công ty KD Người chấp nhận: công ty CD Người thụ hưởng: công ty THSau khi kiểm tra hối phiếu, ngân hàng nhận chiết khấu ngay trong ngày với lãi suất chiếtkhấu 0,8% tháng, hoa hồng phí 0,5% giá trị chiết khấuYêu cầu:1) Xác định giá trị chiết khấu2) Xác định phí chiết khấu ngân hàng thương mại được hưởng3) Xác định số tiền thanh toán cho người xin chiết khấu4) Khi đến hạn, ngân hàng xuất trình hối phiếu cho ai và thu về bao nhiêu tiềnBài 3:Công ty Trường Thịnh sở hữu một lô trái phiếu chính phủ gồm 4 loại sau đây: Trái phiếu A:Mệnh giá: 500.000.000 đThời hạn: 3 nămLãi suất 10% năm, trả sauNgày phát hành: 20092016Ngày đáo hạn: 20092019 Trái phiếu BMệnh giá: 600.000.000 đThời hạn: 3 nămLãi suất: 9,6% năm, trả lãi định kỳ hằng nămNgày phát hành và đáo hạn như trái phiếu A Trái phiếu CMệnh giá: 700.000.000 đThời hạn: 3 nămLãi suất 9% năm trả lãi định kỳ vào đầu mỗi nămNgày phát hành và đáo hạn tương tự như trái phiếu A Trái phiếu DMệnh giá: 800.000.000 đThời hạn: 3 nămLãi suất 8,5% năm, trả trướcNgày phát hành và thanh toán như trái phiếu AVào ngày 1804 năm 2018, do cần vốn kinh doanh, công ty Trường Thịnh mang lô tráiphiếu trên đến ngân hàng K xin chiết khấu. Sau khi thẩm định lô trái phiếu này, ngân hàng K đãđồng ý nhận chiết khấu ngay trong ngày với lãi suất chiết khấu 1% tháng, hoa hồng phí 0,4% tínhtrên giá trị chiết khấu.Yêu cầu:1) Xác định giá trị chiết khấu của lô trái phiếu2) Xác định thời hạn chiết khấu3) Tính số phí chiết khấu ngân hàng được hưởng4) Tính số tiền ngân hàng thanh toán cho công ty Trường Thịnh5) Xác định số tiền ngân hàng thu được vào thời điểm lô trái phiếu tới hạn.Bài 4:Ngày 16042008, công ty ABC đến ngân hàng KB xin chiết khấu 2 chứng từ có nội dungsau đây:1. Trái phiếu Kho bạc Mệnh giá: 2.000.000.000 đ Thời hạn: 1 năm Lãi suất: 9%năm, trả lãi 1 lần khi đáo hạn Ngày phát hành: 14082008 Ngày đáo hạn: 14082008 Người phát hành: Kho bạc Nhà nước Người hưởng lợi: Công ty ABC2. Hối phiếu thương mại Số tiền: 1.000.000.000 đ Ngày ký phát: 15012008 Ngày thanh toán: 15062008 Người trả tiền: Công ty TT Người hưởng lợi: Công ty ABCSau khi kiểm tra các chứng từ. Ngân hàng KB nhận chiết khấu ngay trong ngày với lãi suấtchiết khấu là 1,2%tháng, tỷ lệ hoa hồng phí 0,6% tính trên giá trị chiết khấuYêu cầu:1) Xác định số tiền phí chiết khấu ngân hàng KB được hưởng2) Xác định số tiền thanh toán cho công ty ABC3) Khi đến hạn, ngân hàng KB xuất trình các chứng từ trên cho ai và được thanh toán baonhiêu tiền ?CHƯƠNG 7: CHO THUÊ TÀI CHÍNHBài 1:Giám đốc công ty BBB có nhu cầu sử dụng một xe con TOYOTA CAMRY đời 2009, trịgiá 1.246.000.000 đ, chi phí đăng ký sở hữu gồm thuế trước bạ và các chi phí liên quan là202.000.000 đ, bảo hiểm phí 2.000.000 đCông ty BBB đề nghị công ty công ty cho thuê tài chính BIDV tài trợ và đã đươc công tynày đồng ý với điều kiện công ty phải đặt cọc trước 250.000.000 đ Công ty BBB chấp nhậnYêu cầu:1) Xác định giá trị tài trợ của hợp đồng cho thuê tài chính2) Thời hạn cho thuê được hai bên thoả thuận là 6 năm, hiệu lực từ tháng 012009 đếntháng 122014. Tiền thuê được trả 6 tháng 1 lần với lãi suất 5%kỳ. Hãy lập bảng tínhtiền thuê phải trả theo phương thức kỳ khoản cố định. Khi hết hạn hợp đồng, quyền sởhữu xe này sẽ được công ty CTTC BIDV chuyển cho công ty BBBBài 2:Công ty vận tài Hải Dương có nhu cầu sử dụng một số phương tiện vận chuyển như sau:1) Tàu kéo TK, 2 chiếc, đơn giá 15.000 triệu đồng chiếc2) Phụ kiện, phụ tùng các loại trị giá 4.000 triệu đồng3) Xà lan XL, 4 chiếc, đơn giá 4.500 triệu đồng chiếc4) Xà lan vận tải HQ, 2 chiếc, đơn giá 38.000 triệu đồng chiếcTổng cộng: 128.000 triệu đồngCông ty Hải Dương làm đơn gửi công ty cho thuê tài chính A xin được tài trợ. Công ty Atính toán và giá định giá trị tài trợ như sau: Giá mua TSTB: 128.000 triệu đồng Chi phí đăng ký sở hữu 10%: 12.800 triệu đồng Chi phí bảo hiểm: 6.400 triệu đồngTổng cộng: 147.200 triệu đồng Tiền ứng trước đặt cọc của bên thuê: 27.200 triệu đồng Giá trị tài trợ: 120.000 triệu đồngCăn cứ vào phương án khai thác, sử dụng tài sản thiết bị của công ty Đại Dương, công tycho thuê tài chính A đưa ra dự trù phương án cho thuê như sau: Thời hạn cho thuê: 8 năm Giá trị tài trợ được thu hồi hết trong thời hạn cho thuê Công ty Hải Dương nắm quyền sở hữu TSTB khi hợp đồng cho thuê hết hạn. Công ty Achịu trách nhiệm làm thủ tục chuyển quyền sở hữu TSTB cho công ty Hải Dương Tiền thuê mỗi quý trả 1 lần vào cuối kỳ theo phương thức kỳ khoản giảm dần, với lãisuất tài trợ 3%kỳCông ty Hải Dương chấp nhận phương án tài trợ, hai bên đã ký hợp đồng cho thuê tài chínhtheo các nội dung trênYêu cầu:1) Xác định trình tự các công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký2) Giả sử công ty A đã thực hiện bàn giao TSTB vào ngày 3006, hiệu lực thuê bắt đầu từ0107. Hãy lập bảng tính số tiền thuê phải trả_ HẾT_ BÀI TẬP TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG Bài 1: Có thơng tin tình hình giải ngân ngân hàng tháng sau: Ngày – 80 triệu đồng, ngày – 120 triệu đồng, ngày 10 – 300 triệu đồng, ngày 18 – 180 triệu đồng, ngày 20 – 90 triệu đồng, ngày 25 – 100 triệu đồng Thông tin nợ thu tháng sau: Ngày – 50 triệu đồng, ngày – 100 triệu đồng, ngày 15 – 280 triệu đồng, ngày 21 – 130 triệu đồng Yêu cầu: a) Xác định doanh số cho vay tháng b) Xác định doanh số thu nợ cho vay tháng c) Xác định dư nợ cho vay cuối tháng d) Xác định dư nợ bình qn tháng CHƯƠNG 4: TÍN DỤNG NGẮN HẠN TÀI TRỢ DOANH NGHIỆP Bài 1: Có thơng tin báo cáo tài cơng ty HB sau vào ngày 31/12/2017 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐVT: Triệu đồng Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền A Tài sản ngắn hạn 15.000 C Nợ phải trả 15.800 I Vốn tiền 3.700 I Nợ ngắn hạn II Đầu tư tài ngắn 1.000 Phải trả người bán 5.100 III Các khoản phải thu 2.900 Nợ ngắn hạn khác 4.900 IV Hàng tồn 5.850 II Nợ dài hạn 5.800 V Tài sản lưu động 1.550 Vay ngân hàng 5.800 B Tài sản dài hạn 20.000 Nợ dài hạn khác I Tài sản cố định 24.500 B Vốn chủ sở hữu - Hao mòn TSCĐ (4.500) Nguồn vốn kinh doanh II Đầu tư tài dài hạn 19.200 14.400 Chênh lệch đánh giá lại TS III Xây dựng dở dang Số dư quỹ 2.600 Lợi nhuận chưa phân 2.200 phối Tổng cộng Tài sản 35.000 Tổng cộng nguồn vốn 35.000 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Số tiền Tổng doanh thu 99.500 Các khoản giảm trừ doanh thu 5.900 Doanh thu 93.600 Giá vốn hàng bán 76.720 Lãi gộp 16.880 Chi phí bán hàng 4.550 Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.250 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài ( lãi vay ngân hàng) 1.370 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 6.710 Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%) Lợi nhuận sau thuế * Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018: Doanh thu đạt 102.960 ( triệu đồng) Yêu cầu: 1) Tính số sau: - Vịng quay vốn lưu động, kỳ thu tiền bình quân, hiệu sử dụng tài sản - Khả toán ngắn hạn, khả toán trước mắt - Hệ số nợ/ tổng tài sản, hệ số nợ/ tổng vốn chủ sở hữu - Tỷ suất lợi nhuận doanh thu, lợi nhuận tài sản, lợi nhuận vốn chủ sở hữu - Nhận xét số tài cơng ty 2) Xác định HMTD cho cơng ty HB năm 2018 Bài 2: Có số liệu liên quan đến tình hình vay vốn doanh nghiệp B ngân hàng X sau 1) Trích bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2017 ( ĐVT: triệu đồng) - Nguồn vốn kinh doanh: 3.600.000, nguồn vốn kinh doanh ngắn hạn 1.200.000 - Số dư quỹ đầu tư phát triển: 50.000 - Số dư quỹ dự phòng tài chính: 20.000 - Số dư quỹ dự phịng trợ cấp: 12.000 - Số dư quỹ khen thưởng, phúc lợi: 40.000 - Lợi nhuận chưa phân phối: 150.000 - Vay ngắn hạn ngân hàng: 1.080.000, vay ngân hàng khác 100.000 2) Chỉ tiêu kế hoạch quý năm 2018 - Tổng chi phí 6.202.800, chi phí khơng có tính chất sản xuất 150.000 - Tốc độ luân chuyển vốn lưu động tăng 20% so với kỳ trước, biết vòng quay vốn lưu đồng quý 4/2017 vòng - Lãi suất cho vay 1%/tháng - Số dư tài khoản tiền gửi B ngày 31/12/2017 53.000 Yêu cầu: 1) Xác định HMTD quý năm 2018 công ty B 2) Xử lý dư nợ cuối quý 4/2017 sau xác định dư nợ quý 1/2018 CHƯƠNG 5: TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TÀI TRỢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Bài 1: Dự án đầu tư cơng ty A có tổng dự tốn 37.600 triệu đồng Vốn tự có nguồn vốn khác tham gia vào cơng trình 12.600 triệu đồng Ngân hàng đầu tư BKS đồng ý cho vay giải ngân thành đợt sau - Đợt 1: Ngày 15/02/2009 5.000 triệu đồng - Đợt 2: Ngày 16/05/2009 5.000 triệu đồng - Đợt 3: Ngày 15/07/2009 5.000 triệu đồng - Đợt 4: Ngày 24/08/2009 8.000 triệu đồng - Đợt 5: Ngày 13/10/2009 2.000 triệu đồng Cơng trình hồn thành vào ngày 31/12/2009 u cầu: 1) Xác định HMTD mà ngân hàng BKS cung cấp cho dự án nói 2) Tính tiền lãi phát sinh thời gian thi công, biết lãi suất cho vay 1,5%/tháng (lãi không nhập vốn gốc tháng) 3) Tính dư nợ cuối dự án biết ngân hàng công ty A thoả thuận nhập lãi vào vốn gốc 4) Với thời hạn cho vay năm sau cơng trình hồn thành, năm trả nợ lần vào cuối năm, gốc trả năm, tiền lãi tính theo số dư giảm dần với lãi suất 18%/năm Hãy lập bảng kế hoạch trả nợ cho công ty A 5) Phân tích, đánh giá khả trả nợ cơng ty A, biết rằng: + Thu nhập trước thuế lãi vay (EBIT) từ năm thứ đến năm thứ năm 5.600, 5.700, 5.800, 5.600, 5.000 triệu đồng + Thuế suất thuế TNDN 22% + Lợi nhuận sau thuế dùng trích lập quỹ 40%, số cịn lại dùng để trả nợ + Bên vay sử dụng tiền khấu hao TSCĐ hình thành từ vốn vay BKS để trả nợ ngân hàng, tỷ lệ khấu hao 20%/năm Bài 2: Dự án đầu tư DK công ty Đại Dương có tổng dự tốn chi phí 20.000.000.000 đ Chủ đầu tư có vốn tự có tham gia vào dự án 4.000.000.000 đ, nhập máy móc thiết bị trả chậm 5.000.000.000 đ Số vốn thiếu công ty xin vay ngân hàng Yêu cầu: 1) Thẩm định xác định HMTD cho dự án nói Biết vốn tự có tham gia vào dự án xác định lại 3.000.000.000 đ Hợp đồng nhập máy móc thiết bị trả chậm 5.000.000.000 đ kiểm tra 2) Theo hồ sơ dự án hồn thành đưa vào sử dụng tạo khoản thu nhập ròng dùng để trả nợ 2.000.000.000 đ/ năm Hãy xác định thời hạn cho vay dự án Biết rằng, thời gian thi công xác định 18 tháng Khi cơng trình hồn thành, chủ đầu tư đưa vào khai thác sử dụng Bài 3: Dự án đầu tư cơng ty Bạch Đằng có tổng dự tốn 47.000 triệu đồng Vốn tự có tham gia vào cơng trình 20.000 triệu đồng Nhập máy móc thiết bị trả chậm 2.000 triệu đồng Ngân hàng B đồng ý cho vay 25.000 triệu đồng giải ngân thành đợt sau: - Đợt 1: Ngày 17/03 - 5.000 triệu đồng - Đợt 2: Ngày 16/05 – 5.000 triệu đồng - Đợt 3: Ngày 15/07 – 4.000 triệu đồng - Đợt 4: Ngày 24/08 – 6.000 triệu đồng - Đợt 5: Ngày 13/10 – 5.000 triệu đồng Cơng trình hồn thành vào 31/12 đưa vào sử dụng vào 01/01 năm sau Yêu cầu: 1) Tính lãi thời gian thi cơng, biết lãi suất cho vay 1,25%/ tháng tính theo phương pháp tổng tích số Lãi thời gian thi cơng khơng nhập vốn gốc 2) Xác định dư nợ cuối cơng trình hồn thành 3) Với thời gian trả nợ năm, năm trả nợ lần vào cuối năm, tiền lãi tính theo dư nợ giảm dần với lãi suất 15%/ năm Riêng lãi thời gian thi công không nhập vốn gốc trả dần với nợ gốc theo cách chia đều, khơng tính lãi Hãy lập bảng kế hoạch trả nợ theo mẫu Kỳ hạn Dư đầu kỳ nợ Hoàn trả kỳ Gốc Dư Lãi trung Lãi Tổng dài hạn nợ Thời cuối kỳ điểm trả nợ thời gian cộng thi công trả dần A 4) Đánh giá khả trả nợ doanh nghiệp Biết - EBIT từ năm thứ đến năm thứ năm 5.746, 5.986, 6.026, 5.866, 4.706 - Máy móc thiết bị trả chậm cho nhà cung cấp năm, năm lần vào cuối năm, lãi trả chậm 8%/ tính giá trị máy móc thiết bị cịn nợ năm - Thuế thu nhập doanh nghiệp 20% - Bên vay sử dụng toàn khấu hao TSCĐ để trả nợ ngân hàng, tỷ lệ trích khấu hao năm 15% - Tỷ lệ trích lập quỹ từ lợi nhuận sau thuế 40%, số lại dùng trả nợ vay ngân hàng Bài 4: Dự án đầu tư SSS có tổng dự tốn 200.000.000 triệu đồng Trong đó, chủ đầu tư tham gia 80.000.000 triệu đồng, lại 120.000.000 triệu đồng ngân hàng đồng ý cho vay với lãi suất 1,2%/ tháng Vốn giải ngân đợt sau - Đợt 1: Ngày 5/2 – 30.000.000 triệu đồng - Đợt 2: Ngày 16/04 – 20.000.000 triệu đồng - Đợt 3: Ngày 05/06 – 10.000.000 triệu đồng - Đợt 4: Ngày 25/07 – 30.000.000 triệu đồng - Đợt 5: Ngày 23/09 – 20.000.000 triệu đồng - Đợt 6: Ngày 22/11 – 10.000.000 triệu đồng Cơng trình hồn thành vào 31/01 năm sau Yêu cầu: 1) Tính lãi phát sinh thời gian thi công 2) Xác định tổng dư nợ cuối dự án Biết lãi thời gian thi công nhập vốn 3) Lập bảng kế hoạch trả nợ Biết - Thời gian trả nợ năm, năm trả kỳ, gốc trả - Lãi vay tính theo dư nợ giảm dần, lãi suất 8%/ kỳ 4) Với khấu hao TSCĐ dùng để trả nợ năm 40.000.000 triệu đồng, lãi rịng bình qn sau thuế năm 15.000.000 triệu đồng, trích lập quỹ 20% lợi nhuận sau thuế lại để trả nợ vay ngân hàng, cơng ty có đủ khả trả nợ hay không? CHƯƠNG 6: CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CĨ GIÁ VÀ BAO THANH TỐN Bài 1: Một trái phiếu phủ xuất trình ngân hàng để xin chiết khấu vào ngày 17/06 có nội dung sau: - Mệnh giá: 800.000.000 đ - Ngày phát hành: 06/11/2016 - Ngày đáo hạn: 06/11/2019 - Lãi suất: 10%/ năm, trả lãi định kỳ năm - Đơn vị phát hành: Kho bạc Nhà nước - Người mua trái phiếu: công ty CK Sau kiểm tra trái phiếu, ngân hàng CK nhận chiết khấu ngày, với lãi suất chiết khấu 0,9%/tháng, hoa hồng phí 0,3% tính giá trị đến hạn trái phiếu Yêu cầu: 1) Xác định số phí chiết khấu ngân hàng hưởng 2) Xác định số tiền tốn cho cơng ty CK 3) Khi đến hạn, ngân hàng ( ngân hàng nhận chiết khấu giấy tờ có giá) xuất trình trái phiếu cho toán tiền Bài 2: Một hối phiếu xuất trình ngân hàng thương mại để xin chiết khấu vào ngày 17/06 có nội dung sau: - Số tiền: 2.000.000.000 đ - Ngày ký phát: 12/12/2017 - Ngày chấp nhận: 15/12/2017 - Ngày toán: 31/12/2018 - Người ký phát: công ty KD - Người chấp nhận: công ty CD - Người thụ hưởng: công ty TH Sau kiểm tra hối phiếu, ngân hàng nhận chiết khấu ngày với lãi suất chiết khấu 0,8%/ tháng, hoa hồng phí 0,5% giá trị chiết khấu Yêu cầu: 1) Xác định giá trị chiết khấu 2) Xác định phí chiết khấu ngân hàng thương mại hưởng 3) Xác định số tiền toán cho người xin chiết khấu 4) Khi đến hạn, ngân hàng xuất trình hối phiếu cho thu tiền Bài 3: Công ty Trường Thịnh sở hữu lơ trái phiếu phủ gồm loại sau đây: - Trái phiếu A: Mệnh giá: 500.000.000 đ Thời hạn: năm Lãi suất 10%/ năm, trả sau Ngày phát hành: 20/09/2016 Ngày đáo hạn: 20/09/2019 - Trái phiếu B Mệnh giá: 600.000.000 đ Thời hạn: năm Lãi suất: 9,6%/ năm, trả lãi định kỳ năm Ngày phát hành đáo hạn trái phiếu A - Trái phiếu C Mệnh giá: 700.000.000 đ Thời hạn: năm Lãi suất 9%/ năm trả lãi định kỳ vào đầu năm Ngày phát hành đáo hạn tương tự trái phiếu A - Trái phiếu D Mệnh giá: 800.000.000 đ Thời hạn: năm Lãi suất 8,5%/ năm, trả trước Ngày phát hành toán trái phiếu A Vào ngày 18/04 năm 2018, cần vốn kinh doanh, công ty Trường Thịnh mang lô trái phiếu đến ngân hàng K xin chiết khấu Sau thẩm định lô trái phiếu này, ngân hàng K đồng ý nhận chiết khấu ngày với lãi suất chiết khấu 1%/ tháng, hoa hồng phí 0,4% tính giá trị chiết khấu Yêu cầu: 1) Xác định giá trị chiết khấu lô trái phiếu 2) Xác định thời hạn chiết khấu 3) Tính số phí chiết khấu ngân hàng hưởng 4) Tính số tiền ngân hàng tốn cho công ty Trường Thịnh 5) Xác định số tiền ngân hàng thu vào thời điểm lô trái phiếu tới hạn Bài 4: Ngày 16/04/2008, công ty ABC đến ngân hàng KB xin chiết khấu chứng từ có nội dung sau đây: Trái phiếu Kho bạc - Mệnh giá: 2.000.000.000 đ - Thời hạn: năm - Lãi suất: 9%/năm, trả lãi lần đáo hạn - Ngày phát hành: 14/08/2008 - Ngày đáo hạn: 14/08/2008 - Người phát hành: Kho bạc Nhà nước - Người hưởng lợi: Công ty ABC Hối phiếu thương mại - Số tiền: 1.000.000.000 đ - Ngày ký phát: 15/01/2008 - Ngày tốn: 15/06/2008 - Người trả tiền: Cơng ty TT - Người hưởng lợi: Công ty ABC Sau kiểm tra chứng từ Ngân hàng KB nhận chiết khấu ngày với lãi suất chiết khấu 1,2%/tháng, tỷ lệ hoa hồng phí 0,6% tính giá trị chiết khấu Yêu cầu: 1) Xác định số tiền/ phí chiết khấu ngân hàng KB hưởng 2) Xác định số tiền tốn cho cơng ty ABC 3) Khi đến hạn, ngân hàng KB xuất trình chứng từ cho toán tiền ? CHƯƠNG 7: CHO THUÊ TÀI CHÍNH Bài 1: Giám đốc cơng ty BBB có nhu cầu sử dụng xe TOYOTA CAMRY đời 2009, trị giá 1.246.000.000 đ, chi phí đăng ký sở hữu gồm thuế trước bạ chi phí liên quan 202.000.000 đ, bảo hiểm phí 2.000.000 đ Cơng ty BBB đề nghị cơng ty cơng ty cho th tài BIDV tài trợ đươc công ty đồng ý với điều kiện công ty phải đặt cọc trước 250.000.000 đ Công ty BBB chấp nhận Yêu cầu: 1) Xác định giá trị tài trợ hợp đồng cho thuê tài 2) Thời hạn cho thuê hai bên thoả thuận năm, hiệu lực từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2014 Tiền thuê trả tháng lần với lãi suất 5%/kỳ Hãy lập bảng tính tiền thuê phải trả theo phương thức kỳ khoản cố định Khi hết hạn hợp đồng, quyền sở hữu xe công ty CTTC BIDV chuyển cho công ty BBB Bài 2: Cơng ty vận tài Hải Dương có nhu cầu sử dụng số phương tiện vận chuyển sau: 1) Tàu kéo TK, chiếc, đơn giá 15.000 triệu đồng/ 2) Phụ kiện, phụ tùng loại trị giá 4.000 triệu đồng 3) Xà lan XL, chiếc, đơn giá 4.500 triệu đồng/ 4) Xà lan vận tải HQ, chiếc, đơn giá 38.000 triệu đồng/ Tổng cộng: 128.000 triệu đồng Công ty Hải Dương làm đơn gửi cơng ty cho th tài A xin tài trợ Cơng ty A tính tốn giá định giá trị tài trợ sau: - Giá mua TSTB: 128.000 triệu đồng - Chi phí đăng ký sở hữu 10%: 12.800 triệu đồng - Chi phí bảo hiểm: 6.400 triệu đồng Tổng cộng: 147.200 triệu đồng - Tiền ứng trước đặt cọc bên thuê: 27.200 triệu đồng - Giá trị tài trợ: 120.000 triệu đồng Căn vào phương án khai thác, sử dụng tài sản thiết bị công ty Đại Dương, công ty cho thuê tài A đưa dự trù phương án cho thuê sau: - Thời hạn cho thuê: năm - Giá trị tài trợ thu hồi hết thời hạn cho thuê - Công ty Hải Dương nắm quyền sở hữu TSTB hợp đồng cho thuê hết hạn Công ty A chịu trách nhiệm làm thủ tục chuyển quyền sở hữu TSTB cho công ty Hải Dương - Tiền thuê quý trả lần vào cuối kỳ theo phương thức kỳ khoản giảm dần, với lãi suất tài trợ 3%/kỳ Công ty Hải Dương chấp nhận phương án tài trợ, hai bên ký hợp đồng cho thuê tài theo nội dung u cầu: 1) Xác định trình tự cơng việc phải thực theo hợp đồng ký 2) Giả sử công ty A thực bàn giao TSTB vào ngày 30/06, hiệu lực thuê 01/07 Hãy lập bảng tính số tiền thuê phải trả _ HẾT_ ... doanh thu, lợi nhuận tài sản, lợi nhuận vốn chủ sở hữu - Nhận xét số tài công ty 2) Xác định HMTD cho công ty HB năm 2018 Bài 2: Có số liệu liên quan đến tình hình vay vốn doanh nghiệp B ngân hàng... 1) Tính lãi thời gian thi công, biết lãi suất cho vay 1,25%/ tháng tính theo phương pháp tổng tích số Lãi thời gian thi công không nhập vốn gốc 2) Xác định dư nợ cuối công trình hồn thành 3) Với... ty BBB đề nghị cơng ty cơng ty cho th tài BIDV tài trợ đươc công ty đồng ý với điều kiện công ty phải đặt cọc trước 250.000.000 đ Công ty BBB chấp nhận Yêu cầu: 1) Xác định giá trị tài trợ hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tín dụng ngân hàng 2 cô Trần Minh Dạ Hạnh, Bài tập tín dụng ngân hàng 2 cô Trần Minh Dạ Hạnh