Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí khởi kiện bổ sung

2 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2020, 23:54

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: …TBTAThành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2020THÔNG BÁO NỘP TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ(Bổ sung)Kính gửi: ông Nguyễn Ngọc VọngĐịa chỉ: 12413 Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCMLà nguyên đơn.Sau khi xem xét đơn khởi kiện bổ sung của ông Nguyễn Ngọc Vọng đề ngày ……2020 (do ông Dương Quang Trung nộp trực tiếp cho Tòa ngày ……2020);Xét thấy yêu cầu của ông Nguyễn Ngọc Vọng nêu trong Đơn khởi kiện bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và người yêu cầu thuộc trường hợp phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định của pháp luật.Căn cứ khoản 1 Điều 146 và khoản 1, khoản 2 Điều 195 của Bộ luật tố tụng dân sự;Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho ông Nguyễn Ngọc Vọng (do ông Dương Quang Trung hoặc ông Nguyễn Văn Mỹ làm đại diện) biết:Trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, phải đến Chi cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh (số 372A Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) để nộp số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm là 12.015.000 đồng (mười hai triệu không trăm mười lăm nghìn) đồng và nộp cho Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh biên lai thu tiền tạm ứng án phí sơ thẩm.Hết thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu người được thông báo không nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí mà không có lý do chính đáng thì Tòa án sẽ trả lại Đơn khởi kiện bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự.Nơi nhận:Như trên;Lưu hồ sơ vụ ánTHẨM PHÁN… TỊA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: …/TB-TA Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2020 THƠNG BÁO NỘP TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ (Bổ sung) Kính gửi: ông Nguyễn Ngọc Vọng Địa chỉ: 124/13 Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM Là nguyên đơn Sau xem xét đơn khởi kiện bổ sung ông Nguyễn Ngọc Vọng đề ngày …/…/2020 (do ông Dương Quang Trung nộp trực tiếp cho Tòa ngày …/…/2020); Xét thấy yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Vọng nêu Đơn khởi kiện bổ sung thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh người yêu cầu thuộc trường hợp phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định pháp luật Căn khoản Điều 146 khoản 1, khoản Điều 195 Bộ luật tố tụng dân sự; Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thơng báo cho ông Nguyễn Ngọc Vọng (do ông Dương Quang Trung ông Nguyễn Văn Mỹ làm đại diện) biết: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận thông báo này, phải đến Chi cục thi hành án dân Thành phố Hồ Chí Minh (số 372A Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gị Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) để nộp số tiền tạm ứng án phí dân sơ thẩm 12.015.000 đồng (mười hai triệu không trăm mười lăm nghìn) đồng nộp cho Tịa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh biên lai thu tiền tạm ứng án phí sơ thẩm Hết thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ ngày nhận thông báo này, người thơng báo khơng nộp cho Tịa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí mà khơng có lý đáng Tịa án trả lại Đơn khởi kiện bổ sung theo quy định điểm d khoản Điều 192 Bộ luật tố tụng dân Nơi nhận: - Như trên; - Lưu hồ sơ vụ án THẨM PHÁN …
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí khởi kiện bổ sung, Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí khởi kiện bổ sung

Từ khóa liên quan