Giáo án vật lí 9 theo 5 bước hoạt động

207 22 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2020, 23:44

Giáo án Vật lí theo định hướng phát triển năng lực (5 hoạt động) năm học 2020 2021Tuần: 1 Ngày soạn: ........................................Tiết: 1 Ngày dạy: .......................................... BÀI:1 SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GỮA HAI ĐẦU DÂYI. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Hiểu được cách bố trí TN và tiến hành TN khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Vẽ và sử dụng đồ thị biểu diễn mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm. Hiểu được kết luận sự phụ thuộc của I vào U.2. Kĩ năng: Mắc mạch điện theo sơ đồ. Sử dụng các dụng cụ đo vôn kế, ampekế. Rèn kĩ năng vẽ và xử lí đồ thị.3. Thái độ: Yêu thích môn học.4. Định hướng phát triển năng lực:+ Năng lực chung: Năng lực sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tự học, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống, năng lực quan sát.+ Năng lực chuyên biệt bộ môn: Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán Tuần: Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy: BÀI:1 SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GỮA HAI ĐẦU DÂY I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Hiểu cách bố trí TN tiến hành TN khảo sát phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn - Vẽ sử dụng đồ thị biểu diễn mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm - Hiểu kết luận phụ thuộc I vào U Kĩ năng: Mắc mạch điện theo sơ đồ Sử dụng dụng cụ đo vôn kế, ampekế Rèn kĩ vẽ xử lí đồ thị Thái độ: u thích mơn học Định hướng phát triển lực: + Năng lực chung: Năng lực sáng tạo, lực tự quản lí, lực phát giải vấn đề, lực tự học, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực vận dụng kiến thức vào sống, lực quan sát + Năng lực chuyên biệt môn: Năng lực sử dụng ngơn ngữ, lực tính tốn II CHUẨN BỊ: GV: bảng phụ ghi nội dung bảng 1, bảng ( trang - SGK), HS: điện trở mẫu, ampe kế ( 0,1 - 1,5A), vôn kế ( 0,1 - 6V), công tắc, nguồn điện, đoạn dây nối III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra Bài Họat động giáo viên Họat động học sinh Nội dung HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động Mục tiêu: HS biết nội dung học cần đạt được, tạo tâm cho học sinh vào tìm hiểu Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dùng trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực thực nghiệm, lực quan sát, lực sáng tạo, lực trao đổi Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp ĐVĐ:GV: - lớp ta biết U đặt vào hai đầu đèn lớn cường độ dịng điện I qua đèn lớn đèn sáng mạnh Vậy I qua đèn có tỉ lệ với U đặt vào đầu đèn khơng?” HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức Mục tiêu: - Hiểu cách bố trí TN tiến hành TN khảo sát phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn - Vẽ sử dụng đồ thị biểu diễn mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm - Hiểu kết luận phụ thuộc I vào U Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dùng trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực thực nghiệm, lực quan sát, lực sáng tạo, lực trao đổi Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Tìm hiểu phụ thuộc cường độ dịng điện vào hiệu điện hai đầu dây - Yêu cầu HS tìm hiểu HS vẽ sơ đồ mạch điện TN I Thí nghiệm mạch điện hình 1.1, kể kiểm tra vào Sơ đồ mạch điện tên, nêu cong dụng, cách mắc phận sơ đồ, bổ sung chốt ( +), (-) vào mạch điện - Yêu cầu HS đọc mục - HS đọc mục SGK, Tiến hành TN, nêu Hiểu bước tiến hành bước tiến hành TN TN: GV: Hướng dẫn cách làm Tiến hànhTN thay đổi hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn cách thay đổi số pin dùng làm nguồn điện Nghe - Yêu cầu HS nhận dụng cụ TN tiến hành TN theo nhóm, ghi kết vào Nhận dụng cụ tiến hành thí nghiệm theo nhóm bảng - GV kiểm tra nhóm Ghi kết vào bảng tiến hành Tn, nhắc nhở cách đọc số dụng cụ đo, kiểm tra điểm tiếp xúc mạch - GV gọi đại diện nhóm đọc kết TN, GV ghi lên bảng phụ - Gọi nhóm khác trả lời C1.- GV đánh giá kết TN nhóm Yêu cầu ghi câu trả lời C1: Khi tăng giảm hiệu Đại diện HS nhóm đọc kết điện đặt vào hai đầu C1 vào TN Nêu nhận xét dây dẫn lần nhóm cường độ dịng điện tăng ( giảm) nhiêu Trả lời C1 lần 2.Vẽ sử dụng đồ thị để rút kết luận - Yêu cầu HS đọc phần HS Hiểu đặc điểm đồ thị II Đồ thị biểu diễn thông báo mục - Dạng biểu diễn phụ thuộc I phụ thuộc cường độ đồ thị, trả lời câu hỏi: vào U là: dòng điện vào hiệu điện ? Nêu đặc điểm đường - Là đường thẳng qua gốc biểu diễn phụ thuộc toạ độ I vào U? ? Dựa vào đồ thị cho biết : + U = 1,5 V � I = ? + U = 3V � I = ? + U = 6V � I = ? Dạng đồ thị + U = 1,5 V � I = 0,3A + U = 3V � I = 0,6A + U = 6V � I = 0,9A - Cá nhân HS vẽ đồ thị quan - GV hướng dẫn lại cách hệ I U theo số liệu TN vẽ đồ thị mình, GV nhóm giải thích: Kết đo cịn C2: Đồ thị sai số, đường biểu - Cá nhân HS trả lời C2 đường thẳng qua gốc diễn qua gần tất tọa độ( U=0; I=0) điểm biểu diễn Kết luận: - Nêu kết luận mqh - Nêu kết luận mqh I Khi tăng( giảm) hiệu điện I U U: đặt vào hai đầu dây dẫn lần cường độ dịng điện tăng( giảm ) nhiêu lần HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động luyện tập Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dùng trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực thực nghiệm, lực quan sát, lực sáng tạo, lực trao đổi Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Câu 1: Khi thay đổi hiệu điện hai đầu dây dẫn cường độ dịng điện chạy qua dây dẫn có mối quan hệ: A tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây dẫn B tỉ lệ nghịch với hiệu điện hai đầu dây dẫn C tỉ lệ hiệu điện hai đầu dây dẫn tăng D tỉ lệ hiệu điện hai đầu dây dẫn giảm Hiển thị đáp án Khi thay đổi hiệu điện hai đầu dây dẫn cường độ dịng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây dẫn → Đáp án A Câu 2: Hiệu điện hai đầu dây dẫn giảm lần cường độ dịng điện chạy qua dây dẫn A luân phiên tăng giảm B không thay đổi C giảm nhiêu lần D tăng nhiêu lần Hiển thị đáp án Hiệu điện hai đầu dây dẫn giảm lần cường độ dịng điện chạy qua dây dẫn giảm nhiêu lần → Đáp án C Câu 3: Nếu tăng hiệu điện hai đầu dây dẫn lên lần cường độ dịng điện chạy qua dây dẫn thay đổi nào? A Giảm lần B Tăng lần C Không thay đổi D Tăng 1,5 lần Hiển thị đáp án Nếu tăng hiệu điện hai đầu dây dẫn lên lần cường độ dịng điện chạy qua dây dẫn tăng lần → Đáp án B Câu 4: Đồ thị a b hai học sinh vẽ làm thí nghiệm xác định liên hệ cường độ dòng điện hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn Nhận xét đúng? A Cả hai kết B Cả hai kết sai C Kết b D Kết a Hiển thị đáp án Đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện (I) vào hiệu điện (U) đường thẳng qua gốc tọa độ (U = 0, I = 0) → Đáp án C Câu 5: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn hiệu điện 12V cường độ dịng điện chạy qua 0,5A Nếu hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn tăng lên đến 36V cường độ dịng điện chạy qua bao nhiêu? A 0,5A B 1,5A C 1A D 2A Hiển thị đáp án Vì cường độ dịng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện nên → Đáp án B Câu 6: Khi đặt hiệu điện 12V vào hai đầu dây dẫn cường dộ dịng điện chạy qua có cường độ mA Muốn dịng điện chạy qua dây dẫn có cường độ giảm mA hiệu điện là: A 4V B 2V C 8V D 4000 V Hiển thị đáp án Lúc chưa giảm hiệu điện gấp 12 2000 lần cường độ dòng điện nên sau 0,006 giảm ta thấy cường độ dòng điện mA Vậy hiệu điện lúc là: → Đáp án A Câu 7: Cường độ dòng điện qua dây dẫn I 1, hiệu điện hai đầu dây dẫn U1 = 7,2V Dòng điện qua dây dẫn có cường độ I 2lớn gấp lần hiệu điện hai đầu tăng thêm 10,8V? A 1,5 lần B lần C 2,5 lần D lần Hiển thị đáp án Vì cường độ dịng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện nên → Đáp án C HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng Mục tiêu: Vận dụng làm tập Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dùng trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực thực nghiệm, lực quan sát, lực sáng tạo, lực trao đổi Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Yêu cầu HS vận dụng Từng HS chuẩn bị trả lời câu hoàn thành C3; C4; C5 hỏi GV C3:+ U= 2,5V => I = 0,5A; Tổ chức HS thảo luận C3; Từng HS thực C 3;C4;C5 + U= 3,5V => I = C4; C5 Tham gia thảo luận lớp, ghi 0,7A; + Kẻ đường song song với trục hoành cắt trục tung điểm có cường độ I; kẻ đường song song với trục tung cắt trục hồnh điểm có Trả lời Gọi học sinh trả hiệu điện làU =>điểm lời M(U;I) Học sinh nhận xét Gọi học sinh khác nhận xét C4: U = 2,5V=> I = 0,125A U = 4V => I = 0,2A U = 5V => I = 0,5A Ghi GV chốt lại U = 6V => I = 0,3A C5 HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tịi mở rộng Mục tiêu: Tìm tịi mở rộng kiến thức, khái qt lại tồn nội dung kiến thức học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dùng trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực thực nghiệm, lực quan sát, lực sáng tạo, lực trao đổi Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Dựa vào đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện hai đầu dây dẫn hình Hướng dẫn nhà: Học làm tập 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 sbt Đọc nghiên cứu trước sau * Rút kinh nghiệm: Tuần: Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy: BÀI 2: ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT ÔM I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Hiểu điện trở dây dẫn đặc trưng cho mức độ cản trở dịng điện dây dẫn - Hiểu điện trở dây dẫn xác định có đơn vị đo - Phát biểu định luật ơm đoạn mạch có điện trở Kĩ năng: Vẽ sơ đồ mạch điện, sử dụng dụng cụ đo để xác định điện trở dây dẫn Thái độ: Cẩn thận, kiên trì học tập Định hướng phát triển lực: + Năng lực chung: Năng lực sáng tạo, lực tự quản lí, lực phát giải vấn đề, lực tự học, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực vận dụng kiến thức vào sống, lực quan sát + Năng lực chuyên biệt mơn: Năng lực sử dụng ngơn ngữ, lực tính toán II CHUẨN BỊ: GV: Kẻ sẵn bảng ghi giá trị thương số U/ I theo SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra HS1: Nêu kết luận mqh hiệu điện hai đầu dây cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn? - Từ bảng kết số liệu bảng trước xác định thương số U/ I: Từ kết thí nghiệm nêu nhận xét Bài Họat động giáo viên Họat động học sinh Nội dung HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động Mục tiêu: HS biết nội dung học cần đạt được, tạo tâm cho học sinh vào tìm hiểu Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dùng trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực thực nghiệm, lực quan sát, lực sáng tạo, lực trao đổi Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp - Để hiểu điện trở dây dẫn đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện dây dẫn đó, điện trở dây dẫn xác định có đơn vị đo - Phát biểu định luật ơm đoạn mạch có điện trở Chúng ta tìm hiểu học hơm HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức Mục tiêu: - Hiểu điện trở dây dẫn đặc trưng cho mức độ cản trở dịng điện dây dẫn - Hiểu điện trở dây dẫn xác định có đơn vị đo Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dùng trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực thực nghiệm, lực quan sát, lực sáng tạo, lực trao đổi Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Tìm hiểu khái niệm điện trở Y/ C hs làm C1 tính thương Học sinh thực hành I Điện trở dây dẫn số U/I dựa vào bảng giáo viên Xác định thương số U/I bảng thí nghiệm dây dẫn trước C1: Dựa vào kết C1 trả lời Y/ C hs dựa kết C1 để C2 trả lời C2 - GV hướng dẫn HS thảo luận để trả lời C2 - Yêu cầu HS trả lời C2: Thương số U/I C2 ghi vở: Ghi C2 + Với dây dẫn thương số U/I có giá trị xác định không đổi + Với hai dây dẫn khác thương số U/I có giá trị khác - Yêu cầu HS đọc phần dây dẫn có giá trị khơng đổi Với dây dẫn khác thương số U/I có giá trị khác Điện trở thơng báo mục trả lời câu hỏi: Nêu công thức tính điện trở? Cơng thức: - GV giới thiệu kí hiệu điện trở sơ đồ mạch điện, đơn vị tính u cầu HS vẽ Đọc thơng tin mục sơ đồ mạch điện xác định điện trở dây dẫn nêu cách tính điện trở Trả lời - Gọi HS lên bảng vẽ sơ dồ mạch điện, HS khác Nghe nêu đơn vị tính nhận xét � GV sửa sai điện trở - Hướng dẫn HS cách đổi - HS lên bảng vẽ sơ đồ đơn vị điện trở mạch điện, dùng dụng - So sánh điện trở dây cụ đo xác định điện trở dẫn bảng � Nêu dây dẫn ý nghĩa điện trở Nhận xét R U I - Đơn vị tính điện trở ơm, kí hiệu Ω 1  1V 1A 1Kilôôm; 1kΩ=1000Ω, Mêgaôm; 1MΩ=1000 000Ω -ý nghĩa điện trở: Biểu thị mức độ cản trở dũng điện nhiều hay dây dẫn So sánh nêu ý nghĩa 2.Phát biểu viết hệ thức định luật Ôm - GV hướng dẫn HS từ R II Định luật Ôm U U I I � R công thức thông báo định luật Ôm Yêu cầu HS phát biểu định luật Ôm - Yêu cầu HS ghi biểu thức định luật vào vở, giải thích rõ kí hiệu công thức Chú ý lắng nghe Hệ thức : I U R Trong đó: I cường độ dịng điện U hiệu điện - HS phát biểu định luật Ôm: ghi R điện trở Phát biểu định luật ( SGK) HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động luyện tập 10 Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dùng trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực thực nghiệm, lực quan sát, lực sáng tạo, lực trao đổi Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Câu 1: Nội dung định luật Ôm là: A Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện hai đầu dây dẫn tỉ lệ với điện trở dây B Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây dẫn không tỉ lệ với điện trở dây C Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây dẫn tỉ lệ nghịch với điện trở dây D Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện hai đầu dây dẫn tỉ lệ thuận với điện trở dây Hiển thị đáp án Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây dẫn tỉ lệ nghịch với điện trở dây → Đáp án C Câu 2: Lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống ………… dây dẫn nhỏ dây dẫn dẫn điện tốt A Điện trở B Chiều dài C Cường độ D Hiệu điện Hiển thị đáp án Điện trở dây dẫn nhỏ dây dẫn dẫn điện tốt → Đáp án A Câu 3: Biểu thức định luật Ôm là: Hiển thị đáp án Biểu thức định luật Ôm là: → Đáp án B Câu 4: Một dây dẫn có điện trở 50 chịu dịng điện có cường độ lớn 300mA Hiệu điện lớn đặt hai đầu dây dẫn là: A 1500V Hiển thị đáp án B 15V C 60V D 6V 193 B Dòng điện xuất cuộn dây nối hai đầu cuộn dây với đinamơ xe đạp quay C Dịng điện xuất cuộn dây bên cạnh có dòng điện khác thay đổi D Dòng điện xuất cuộn dây nối hai đầu cuộn dây vào hai cực bình acquy Câu 5: Cách khơng thể tạo dịng điện? A Quay nam châm vĩnh cửu trước ống dây dẫn kín B Đặt nam châm vĩnh cửu trước ống dây dẫn kín C Đưa cực nam châm từ vào cuộn dây dẫn kín D Rút cuộn dây xa nam châm vĩnh cửu Câu 6: Quan sát hình vẽ cho biết kim ampe kế bị lệch (Tức xuất dòng điện cảm ứng)? Chọn trường hợp trường hợp sau: A Dịch chuyển đoạn dây dẫn MN tịnh tiến xuống B Dịch chuyển đoạn dây dẫn MN tịnh tiến theo phương ngang C Dịch chuyển đoạn dây dẫn MN tịnh tiến lên D Cả trường hợp, kim ampe kế bị lệch Câu 7: Cách để tạo dịng điện cảm ứng đinamơ xe đạp? A Nối hai đầu đinamô với hai cực acquy B Cho bánh xe cọ xát mạnh vào núm đinamô C Làm cho nam châm đinamô quay trước cuộn dây D Cho xe đạp chạy nhanh đường Câu 8: Cách không tạo dòng điện cảm ứng cuộn dây dẫn kín? A Cho cuộn dây dẫn chuyển động theo phương song song với đường sức từ hai nhánh nam châm chữ U B Cho cuộn dây dẫn quay cắt đường sức từ nam châm chữ U C Cho đầu nam châm điện chuyển động lại gần đầu cuộn dây dẫn D Đặt nam châm điện trước đầu cuộn dây ngắt mạch điện nam châm Câu 9: Cách tạo dịng điện cảm ứng cuộn dây dẫn kín? A Mắc xen vào cuộn dây dẫn pin B Dùng nam châm mạnh đặt gần đầu cuộn dây 194 C Cho cực nam châm chạm vào cuộn dây dẫn D Đưa cực nam châm từ vào cuộn dây Câu 10: Trong tượng cảm ứng điện từ ta Hiểu điều gì? A Dịng điện xuất cuộn dây dẫn đặt gần nam châm B Dòng điện xuất cuộn dây đặt từ trường nam châm C Dòng điện xuất cuộn dây dẫn kín quay từ trường nam châm D Dòng điện xuất cuộn dây cuộn dây chạm vào nam châm HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’) Mục tiêu: Vận dụng làm tập Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực thực nghiệm, lực quan sát, lực sáng tạo, lực trao đổi Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp - GV: Yêu cầu HS trả lời - HS: Trả lời C4, C5 C4, C5 C4: Trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng xuất C5: Đúng nhờ nam châm ta tạo dịng điện HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tịi mở rộng (2’) Mục tiêu: Tìm tịi mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn nội dung kiến thức học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực thực nghiệm, lực quan sát, lực sáng tạo, lực trao đổi Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp - Nêu cách dùng nam châm để tạo dòng điện cuộn dây dẫn kín? - Khi xuất dịng điện cảm ứng? Vẽ sơ đồ tư Hướng dẫn nhà: - Học làm tập 30 (SBT) - Đọc chuẩn bị nội dung Nhận xét học * Rút kinh nghiệm: 195 Tiết 33 Bài 32: ĐIỀU KIỆN XUẤT HIỆN DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG I Mục tiêu: Kiến thức: - Xác định có biến đổi (tăng hay giảm) số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây kín làm TN với nam châm vĩnh cửu nam châm điện - Dựa vào quan sát TN, xác lập mối quan hệ xuất dòng điện cảm ứng biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây dẫn kín - Phát biểu điều kiện xuất dòng điện cảm ứng - Vận dụng điều kiện xuất dòng điều kiện dịng điện cảm ứng để giải thích vào chuẩn đốn dự đốn trường hợp cụ thể, xuất hay khơng xuất dịng điện cảm ứng Kĩ năng: - Quan sát, phân tích, tổng hợp kiến thức Thái độ: 196 - Ham học hỏi, u thích mơn - Có tương tác thành viên nhóm Định hướng phát triển lực: + Năng lực chung: Năng lực sáng tạo, lực tự quản lí, lực phát giải vấn đề, lực tự học, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực vận dụng kiến thức vào sống, lực quan sát + Năng lực chuyên biệt môn: Năng lực sử dụng ngơn ngữ, lực tính tốn, lực thực hành, thí nghiệm II.Chuẩn bị: 1.Giáo viên: SGK, Giáo án 2.Học sinh: Phiếu học tập kẻ bảng 1/SGK III Hoạt động dạy học: 1.Kiểm tra cũ: (5p) - GV: + Nêu cách dùng nam châm để tạo dòng điện cuộn dây dẫn kín? + Có trường hợp mà nam châm chuyển động so với cuộn dây khơng xuất dịng điện cảm ứng khơng? 2.Bài mới: Họat động giáo viên Họat động học sinh Nội dung HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5’) Mục tiêu: HS biết nội dung học cần đạt được, tạo tâm cho học sinh vào tìm hiểu Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực thực nghiệm, lực quan sát, lực sáng tạo, lực trao đổi Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Đặt vấn đề: Ta biết dùng nam châm để tạo dòng điện cảm ứng cuộn dây dẫn kín cách khác Sự xuất dịng điện cảm ứng khơng phụ thuộc vào loại nam châm trạng thái chuyển động Vậy điều kiện để dịng điện cảm ứng xuất hiện? - >Bài HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức Mục tiêu: - Xác định có biến đổi (tăng hay giảm) số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây kín làm TN với nam châm vĩnh cửu nam châm điện - Dựa vào quan sát TN, xác lập mối quan hệ xuất dòng điện cảm ứng biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây dẫn kín Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực thực nghiệm, lực quan sát, lực sáng tạo, lực trao đổi Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp 197 Hoạt động 1: Đặt vấn đề Khảo sát biến đổi số đường sức xuyên qua tiết diện S cuộn dây dẫn - GV: Yêu cầu HS đọc thông tin SGK thơng báo ngun nhân gây dịng điện cảm ứng I.Sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây - GV: Chiếu hình 32.1 SGK lên  Xung quanh nam châm có từ trường, từ trường gâ dịng điện cảm ứng cuộn dây dẫn kín - GV: Hướng dẫn HS thảo luận câu C1 để rút nhận xét biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây đưa nam châm kéo nam châm khỏi cuộn dây Quan sát: Hình 32.1 SGK C1:+Số đường sức tăng +Số đường sức không đổi +Số đường sức giảm - GV: Gọi HS nêu nhận xét +Số đường sức tăng => Chuyển ý: Sự xuất dịng điện cảm ứng có liên quan đến biến thiên số đường sức từ xuyên qua - HS: Quan sát tiết diện S cuộn dây? *Nhận xét 1: Khi đưa cực nam châm lại gần hay xa đầu cuộn dây dẫn số đường sức từ xuyên qua tiế diện S cuộn dây dẫn tăng giảm (biến thiên) - HS: Trả lời C1 2: Điều kiện xuất dòng điện cảm ứng - GV: Yêu cầu HS nhớ thí nghiệm làm 31 GSK II Điều kiện xuất dòng điện - GV: Gọi HS đọc yêu - HS: Đọc nội dung câu cảm ứng cầu câu C2, C3 hỏi C2, C3 C2: - GV: Yêu cầu HS hoạt động nhóm trả lời C2, C3 198 Thời gian: phút - GV: Tổ chức thảo luận lớp thống kết rút nhận xét - HS: Hoạt động nhóm thảo luận trả lời C2, C3 Bảng 1: Có dịng điện cảm ứng hay khơng Số đường sức từ xun qua S có biến đổi hay khơng? Đưa nam châm lại gần cuộn dây có có Để nam châm nằm yên không không Đưa nam châm xa cuộn dây có có Làm TN - GV: Yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời C4 - GV: Tổ chức thảo luận - HS: Trả lời C4 lớp rút rả kết luận điều kiện xuất dòng điện cảm ứng C3: Khi số đường sức từ qua tiết diện S cuộn dây biến đổi (tăng hay giảm) xuất dịng điện cảm ứng cuộn dây dẫn kín * Nhận xét 2: Dịng điện cảm ứng xuất cuộn dây dẫn kín đặt từ trường nam châm số đường sức xuyên qua tiết diện S cuộn dây biến thiên C4: Khi ngắt mạch điện, cường độ dòng điện nam châm điện giảm không, từ trường nam châm yếu đi, số đường từ qua tiết diện S cuộn dây giảm, 199 xuất dịng điện cảm ứng + Khi đóng mạch điện, cường độ dịng điện nam châm điện tăng từ khơng đến có, từ trường nam châm mạnh lên, số đường sức từ qua tiết diện S cuộn dây tăng, xuất dịng điện cảm ứng * Kết luận: Trong trường hợp, số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây dẫn kín biến thiên cuộn dây dẫn xuất dịng điện cảm ứng HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động luyện tập (10') Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực thực nghiệm, lực quan sát, lực sáng tạo, lực trao đổi Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp Câu 1: Khi đưa cực nam châm lại gần hay xa đầu cuộn dây A Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây dẫn không đổi B Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây dẫn tăng C Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây dẫn tăng giảm (biến thiến) D Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây dẫn giảm Câu 2: Trong trường hợp đây, cuộn dây dẫn kín xuất dịng điện cảm ứng ? A Số đường sức từ qua tiết diện S cuộn dây dẫn kín lớn B Số đường sức từ qua tiết diện S cuộn dây dẫn kín giữ không thay đổi C Số đường sức từ qua tiết diện S cuộn dây dẫn kín thay đổi D Từ trường xuyên qua tiết diện S cuộn dây dẫn kín mạnh Câu 3: Trong hình đây, nam châm chuyển động khơng tạo dịng điện cảm ứng cuộn dây? 200 A Chuyển động từ vào ống dây B Quay quanh trục AB C Quay quanh trục CD D Quay quanh trục PQ Câu 4: Với điều kiện xuất dịng điện cảm ứng cuộn dây dẫn kín? A Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây lớn B Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây giữ khơng tăng C Khi khơng có đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây D Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây biến thiên Câu 5: Trên hình sau, cho khung dây quay quanh trục PQ khung dây có xuất dịng điện cảm ứng hay khơng? A Có B Khơng C Dịng điện cảm ứng ngày tăng D Xuất sau tắt Câu 6: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống Dịng điện cảm ứng xuất cuộn dây dẫn kín thời gian có sự… qua tiết diện S cuộn dây A biến đổi cường độ dòng điện B biến đổi thời gian C biến đổi dòng điện cảm ứng D biến đổi số đường sức từ Câu 7: Vì cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín thí nghiệm hình 32.1 cuộn dây xuất dịng điện cảm ứng? 201 A cường độ dịng điện cuộn dây thay đổi B hiệu điện cuộn dây thay đổi C dịng điện cảm ứng cuộn dây thay đổi D số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây thay đổi Câu 8: Dùng dụng cụ sau ta làm thí nghiệm cho ta dịng điện cảm ứng liên tục? A Một nam châm ống dây dẫn kín B Một nam châm, ampe kế vôn kế C Một ống dây dẫn kín, nam châm phận làm cho cuộn dây dẫn nam châm quay liên tục D Một ống dây dẫn kín, ampe kế phận làm cho cuộn dây dẫn nam châm quay liên tục Câu 9: Một học sinh nói rằng: “Điều kiện xuất dòng điện cảm ứng cuộn dây dẫn kín chuyển động tương đối nam châm cuộn dây” Lời phát biểu hay sai? Tại sao? A Đúng ln có biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây B Sai có trường hợp chuyển động nam châm cuộn dây không làm cho số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây biến thiên C Đúng chuyển động nam châm cuộn dây không sinh biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây D Sai ln khơng có biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây Câu 10: Trường hợp sau có số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây khác với trường hợp lại? A Đưa nam châm lại gần cuộn dây theo phương vng góc với tiết diện S cuộn dây B Đặt nam châm đứng yên cuộn dây C Để nam châm đứng yên, cho cuộn dây chuyển động lại gần nam châm D Đưa nam châm cuộn dây lại gần HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’) Mục tiêu: Vận dụng làm tập 202 Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực thực nghiệm, lực quan sát, lực sáng tạo, lực trao đổi Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp - GV: Yêu cầu HS vận dụng điều kiện xuất dịng điện cảm ứng để giải thích câu C5, C6 - GV: Tại cho nam - HS: Trả lời C5, C6 châm quay quanh trục trùng với trục nam châm cuộn dây khơng xuất dòng điện cảm ứng? - GV chốt lại: Không phải nam châm hay cuộn dây chuyển động cuộn - HS: Trả lời dây xuất dòng điện dòng điện cảm ứng mà điều kiện để xuất dòng điện cảm ứng là: cuộn dây dẫn phảu kín số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây phải biến thiên C5: Quay núm đinamô, nam châm quay theo Khi cực nam châm lại gần cuộn dây, số đường sức từ qua tiết diện S cuôn dây tăng, lúc xuất dịng điện cảm ứng cực nam châm xa cn dây số đường sức từ qua tiết diện S cuộn dây giảm, xuất dịng điện cảm ứng C6: tương tự câu C5 - HS: Chú ý, Nắm thông tin, ghi HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tịi mở rộng (2’) Mục tiêu: Tìm tịi mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn nội dung kiến thức học Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu giải vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan Định hướng phát triển lực: Năng lực thực nghiệm, lực quan sát, lực sáng tạo, lực trao đổi Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp * Tìm hiểu đường dây cao điện Đường dây điện cao 500 kV nước ta có tác dụng nam châm điện mạnh Nếu nhà sát đường dây ta gặp nhiều bất trắc tượng cảm ứng điện từ gây ra: bị điện giật chạm tay vào mái tôn, sổ kim loại, tivi, điện thoại mau chóng bị hỏng 203 Bóng đèn huỳnh quang tự phát sáng đặt đường dây điện cao Hướng dẫn nhà: - Học làm 32 SBT - Ôn tập toàn kiện thức học chuẩn bị cho tiết ơn tập học kì - Nhận xét gời học * Rút kinh nghiệm: R1 R2 R3 204 U Tiết 34 ÔN TẬP I Mục tiêu: Kiến thức: - Ôn tập hệ thống hoá kiến thức điện học, nam châm, lực từ, động điện, dòng điện cảm ứng - Luyện tập thêm vận dụng kiến thức học vào số trường hợp cụ thể Kĩ năng: - Rèn kĩ tổng hợp kiến thức học - Rèn kĩ giải tập định lượng Thái độ: - Khẩn trương, tự đánh giá khả tiếp thu kiến thức học Định hướng phát triển lực: + Năng lực chung: Năng lực sáng tạo, lực tự quản lí, lực phát giải vấn đề, lực tự học, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực vận dụng kiến thức vào sống, lực quan sát + Năng lực chuyên biệt môn: Năng lực sử dụng ngơn ngữ, lực tính tốn, lực thực hành, thí nghiệm II Chuẩn bị: 1.Giáo viên: Bảng phụ ghi kiến thức tổng hợp 2.Học sinh: Kiến thức học III Hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ : (1p) (Không kiểm tra) Bài HĐ GV HĐ HS Nội dung Hoạt động 1: Đặt vấn đề Hoạt động 1: Ôn tập lí thuyết Đặt vấn đề: Nhằm ơn tập, I Ôn tập lí thuyết 205 củng cố kiến thức học chuẩn bị cho tiết kiểm tra học kì->Bài Định luật ơm: I = U/R - GV: Phát biểu hệ thức nội dung định luật Ôm? - HS: Trả lời - GV: Điện trở dây dẫn tỉ lệ với chiều dài, tiết diện dây? Điện trở dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài l dây dẫn, tỉ lệ nghịch với tiết diện S dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn: R =  l s Công suất điện: P = U.I =I2.R = U2 R Điện tiêu thụ: - GV: Cơng thức tính cơng suất điện điện tiêu thụ? A = P.t = U.I.t = I2.R.t = U2 t R 4.Định luật Jun - Lenxơ: * Nhiệt lượng toả dây dẫn - GV: Phát biểu nội dung có dịng điện chạy qua tỉ lệ định luật Jun - Len xơ? - HS: Viết công thức định luật thuận với bình phương cường độ dịng điện, với điện trở Jun - lenxơ dây dẫn thời gian dòng điện Phát biểu nội dung định luật chạy qua - GV: Gọi HS phát biểu qui Jun - Len xơ *Công thức : Q = I2Rt tắc nắm tay phải? Qui tắc - HS phát biểu qui tắc nắm tay Qui tắc nắm tay phải, qui tắc bàn tay trái? phải, Qui tắc bàn tay trái bàn tay trái - GV: Em nêu nhiễm từ sắt khác nhiễm từ thép đặc điểm nào? - GV: Cấu tạo hoạt động động điện chiều? - GV: Hiện tượng cảm ứng điện từ? Điều kiện xuất dòng điện cảm ứng? - GV: Tổng kết toàn kiến thức học Sự nhiễm từ sắt thép Động điện chiều Điều kiện xuất dòng điện cảm ứng: Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S cuộn dây dẫn kín biến thiên 206 Hoạt động 2: Bài tập II Bài tập Bài tập 1: cho mạch điện hình vẽ Bài 1: R1 = 18ơm, R2 = R3 = 40ôm, UAB =76V Cho : R1 = 18  a, Tính điện trở tương đương RAB đoạn mạch UAB = 76V b, Tính cường độ dịng điện qua điện trở Tóm tắt R2 = R3 = 40  Tìm: a, RTĐ b, I1 = ?; I2 = ? Bài tập Bài giải Điện trở bóng đèn: a, điện trở tương đương mạch R1  Bài có bóng đèn loại 12V 0,6A 12V - 0,3A R2  U1 12   20 I1 0, U 12   40 I 0,3 ta có: R23 = R2 R3 R 40    20 R2  R3 2 Khi mắc hai bóng nối tiếp, gọi điện trở tương đương: R123 = a, Có thể mắc bóng U1, U2 hiệu điện R1 + R23 nối tiếp với mắc bóng ta có: = 18+20=38  vào điểm có hiệu điện U R b, Cường độ dòng điện qua R1:  24V khơng? Vì sao? U2 R2 b, Để bóng sáng ra: bình thường cần phải mắc Suy R 20 nào? U1  U  24  8V R1  R2 20  40 - GV: Gọi HS so sánh độ sáng bóng đèn U2 = U- U1=16V I1  U 76   2A R23 38 Hiệu điện hai đầu đoạn mạch (có R2//R3): U23 = I1R23=220=40V Nhận xét: U1 =8V < Uđm = 12V Cường độ dòng điện qua R2 R3 - GV: Để bóng đèn U 23 40 sáng bình thường phải U2 = 16V > Uđm = 12V   1A I2=I3 = R2 40 mắc hai đèn ntn? Vậy bóng thứ sáng mờ, bóng thứ sáng mức bình thường cháy b, Để bóng đèn sáng bình thường phải mắc đèn // với mắc vào mạch điện có hiệu điện 12V R1 R2 R3 U 207 Củng cố: (2p) - GV: Hệ thống toàn nội dung kiến thức vừa ôn Hướng dẫn học nhà: (1p) - Ôn tập lại định luật, dạng tập chữa - nhà ôn tập lại toàn nội dung chương trình - Nhận xét học Tiết 35 THI HỌC KÌ ( PHÒNG RA ĐỀ) ... xét Gọi học sinh khác nhận xét C4: U = 2,5V=> I = 0,125A U = 4V => I = 0,2A U = 5V => I = 0,5A Ghi GV chốt lại U = 6V => I = 0,3A C5 HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tịi mở rộng Mục tiêu: Tìm tịi mở... ampe kế ( 0,1 - 1,5A), vôn kế ( 0,1 - 6V), công tắc, nguồn điện, đoạn dây nối III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Kiểm tra Bài Họat động giáo viên Họat động học sinh Nội dung HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động Mục tiêu:... III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra ?Phát biểu viết biểu thức định luật Ơm? ? Viết cơng thức biểu diễn mqh U, I, R đoạn mạch có điện trở nt, //? Bài Hoạt động giáo viên Hoạt động HS Nội dung Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 9 theo 5 bước hoạt động, Giáo án vật lí 9 theo 5 bước hoạt động