BAI TAP CHUONG i DIEN HOC VAT LI 9

14 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2020, 23:28

BÀI TẬP VẬT LÍ CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC DẠNG TOÁN 1: ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN VÀ ĐỊNH LUẬT ÔM Khi khảo sát thay đổi cường độ dòng điện theo hiệu điện hai đầu dây dẫn, người ta thu đồ thị hình bên Dựa vào đồ thị, cho biết: a Khi hiệu điện U = 8V cường độ dòng điện qua vật dẫn bao nhiêu? b Khi cường độ dịng điện qua vật dẫn 1,5A hiệu điên hai đầu vật dẫn bao nhiêu? Một học sinh q trình tiến hành thí nghiệm đo hiệu điện cường độ dòng điện qua vật dẫn, bỏ sót khơng ghi vài giá trị vào bảng kết Hãy điền giá trị thiếu vào bảng (giả sử phép đo bạn có sai số khơng đáng kể) Lần đo U(V) I(A) 4,0 0,2 2,5 ? ? 0,3 12,0 ? Khi đặt vào hai đầu dây dẫn hiệu điện 24V cường độ dịng điện chạy qua 1A Nếu hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn tăng lên đến 36V cường độ dịng điện chạy qua bao nhiêu? Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn 1,2A mắc vào hiệu điện 8V Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn tăng thêm 0,3A hiệu điện phải bao nhiêu? Một dây dẫn mắc vào hiệu điện 25V cường độ dịng điện chạy qua 0,5A a Tính điện trở dây dẫn b Khi hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn tăng thêm 5V cường độ dịng điện chạy qua dây dẫn lúc bao nhiêu? Khi đặt vào hai đầu dây dẫn hiệu điện 16V cường độ dịng điện chạy qua 0,8A a Nếu hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn tăng lên đến 20V cường độ dịng điện chạy qua bao nhiêu? b Nếu hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn giảm lần cường độ dịng điện chạy qua bao nhiêu? Cường độ dịng điện chạy qua dây dẫn 1,2A mắc vào hiệu điện 48V a Muốn cường độ dịng điện chạy qua dây dẫn tăng thêm 0,4A hiệu điện phải bao nhiêu? b Muốn dịng điện chạy qua dây dẫn tăng lên lần hiệu điện phải bao nhiêu? Một dây dẫn mắc vào hiệu điện 18V cường độ dịng điện chạy qua 0,3A Hãy điền trị số thiếu (giá trị hiệu điện cường độ dòng điện) vào bảng sau: Hiệu điện U(V) ? ? 24 48 ? ? Cường độ dòng điện 0,25 0,1 ? ? ? 0,05 1,5 I(A) Một bóng đèn xe máy lúc thắp sáng có điện trở 12Ω cường độ dịng điện chạy qua dây tóc bóng đèn 0,5A a Tính hiệu điện hai đầu dây tóc bóng đèn b Nếu sử dụng đèn với hiệu điện 9V cường độ dịng điện chạy qua bóng đèn bao nhiêu? 10 Cho điện trở R = 5Ω a Khi mắc điện trở vào hiệu điện 12,5V dịng điện chạy qua có cường độ bao nhiêu? b Muốn cường độ dòng điện chạy qua điện trở giảm bớt 0,75A so với trường hợp hiệu điện đặt vào hai đầu điện trở bao nhiêu? 11 Cho điện trở R Khi mắc điện trở vào hiệu điện 60V dịng điện chạy qua có cường độ 2A a Xác định giá trị R b Muốn cường độ dòng điện chạy qua điện trở giảm 0,4A so với trường hợp hiệu điện đặt vào hai đầu điện trở bao nhiêu? 12 Cho mạch điện có sơ đồ hình 1, điện trở R1 = 20Ω, hiệu điện hai đầu đoạn mạch UMN = 18V a Tính cường độ dịng điện chạy qua R1 b Giữ nguyên UMN = 18V, thay điện trở R1 điện trở R2, ampe kế giá trị I2 = Tính điện trở R2 Hình Hình 13 Đặt vào hai đầu điện trở R1 hiệu điện U cường độ dòng điện qua điện trở I1 = 2A Bây đặt vào hai điện trở R2 hiệu điện U cường độ dịng điện qua điện trở R2 I2 = 4A a Hãy so sánh giá trị điện trở R1 R2 b Biết U = 30V Tính giá trị R1 R2 14 Cho mạch điện hình Biết UMN = 60V, điện trở R1 = 24Ω a Tìm số ampe kế A b Thay điện trở R1 điện trở R2 thấy cường độ dòng điện giảm cịn 0,6A Tính R2 15 Cho mạch điện hình a Ampe kế A 1A, vôn kế 9V Tính điện trở R b Nếu thay điện trở điện trở khác có giá trị R’ = 18Ω số ampe kế bao nhiêu? (cho dụng cụ đo lí tưởng, khơng ảnh hưởng đến mạch điện) Hình Hình 16 Có hai điện trở R1 = 12Ω R2 = 24Ω a Đặt vào hai đầu điện trở hiệu điện U cường độ dịng điện qua mối điện trở có mối liên hệ nào? b Cần phải đặt vào hai đầu mối điện trở hiệu điện để cường độ dòng điện chạy qua điện trở 2,5A? 17 Trên mạch điện hình 4, số ampe kế 2,5A, số vôn kế 25V Hỏi thay hiệu điện mạch hiệu điện khác số vơn kế ampe kế có thay đổi khơng? Nếu có, dự đốn xem thay đổi tuân theo quy luật không? 18 Khi đặt vào hai đầu điện trở R1 hiệu điện U1 cường độ dịng điện chạy qua điện trở I1 = 0,5A Khi đặt vào hai đầu điện trở R2 = 2R1 hiệu điện U2 = 30V cường độ dịng điện qua R2 0,75A Hãy tính R1, R2 hiệu điện U1 DẠNG TOÁN 2: ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP 1.Hai điện trở R1 = 15Ω R2 = 30Ω mắc nối tiếp đoạn mạch a Tìm điện trở tương đương đoạn mạch b Phải mắc nối tiếp thêm vào đoạn mạch điện trở R để điện trở tương đương đoạn mạch 55Ω? 2.Cho hai điện trở R1 R2 mắc nối tiếp vào hai điểm A, B Ampe kế đo cường độ dòng điện mạch a Vẽ sơ đồ mạch điện b Cho R1 = 12Ω, R2 = 28Ω, hiệu điện UAB = 60V Tìm số ampe kế Cho mạch điện hình Biết R1 = 2R2, ampe kế 1,8A, hiệu điện hai đầu đoạn mạch UMN = 54V Tính R1 R2 Hình Hình Cho mạch điện hình Trong R1 = 3Ω, R2 = 8Ω, điện trở R3 thay đổi giá trị Hiệu điện UAB = 36V a Cho R3 = 7Ω Tính cường độ dịng điện mạch b Điều chỉnh R3 đến giá trị R’ thấy cường độ dòng điện giảm lần so với ban đầu Tính giá trị R’ Cho mạch điện gồm hai điện trở R R2 mắc nối tiếp Hiệu điện hai đầu đoạn mạch U = 60V Biết cường độ dòng điện mạch I = 4A, hiệu điện hai đầu điện trở R2 gấp lần hiệu điện hai đầu điện trở R Tính R1, R2 hiệu điện hai đầu mối điện trở Cho mạch điện có sơ đồ hình Trong điện trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, hiệu điện hai đầu đoạn mạch AB 18V a Tính số vơn kế ampe kế b Nếu tăng hiệu điện hai đầu đoạn mạch thêm 12V số ampe kế vôn kế thay đổi nào? Hình Hình Một điện trở R = 16Ω mắc vào hiệu điện U = 24V a Tính cường độ dịng điện chạy qua điện trở b Để cường độ dịng điện qua R giảm lần, người ta mắc nối tiếp với R điện trở R’ Tính R’ Ba điện trở R giống mắc nối tiếp vào đoạn mạch điện Sự phụ thuộc cường độ dòng điện vào hiệu điện mạch biểu diễn đồ thị hình Hãy tính giá trị điện trở R Cho mạch điện có sơ đồ hình a Khi cơng tắc K mở, hai đèn có hoạt động khơng? Vì sao? b Khi cơng tắc K đóng, biết hai đèn có điện trở giống 12Ω, ampe kế 0,75A Tính hiệu điện giưã hai đầu đoạn mạch Hình Hình 10 10 Cho hai điện trở R1 = 30 Ω R2 = 20 Ω mắc sơ đồ hình 10: a Tính điện trở tương đương R12 đoạn mạch b Biết hiệu điện hai đầu điện trở R1 U1 = 18V Tính cường độ dòng điện mạch hiệu điện hai đầu đoạn mạch 11 Cho mạch điện có sơ đồ hình 11 Trong điện trở R1 chưa biết, R2 = 12 Ω, vơn kế 6V a Tìm số ampe kế b Biết hiệu điện đoạn mạch AB UAB = 30V Tính điện trở R1 Hình 11 12 Cho hai điện trở R1 R2 mắc nối tiếp vào hiệu điện U Biết điện trở R = 30 Ω chịu dòng điện tối đa 1,5A điện trở R = 40 Ω chịu dòng điện tối đa 1A Hỏi đặt vào hai đầu đoạn mạch vào hiệu điện tối đa để hoạt động, không điện trở bị hỏng? 13 Có ba điện trở R1 = Ω, R2 = 15 Ω, R3 = 20 Ω Mắc ba điện trở nối tiếp với đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện U = 60V a Tính cường độ dịng điện mạch b Để dòng điện mạch giảm nửa, người ta mắc thêm vào mạch điện trở R4 Tính R4 hiệu điện vào hai đầu điện trở R4 14 Có ba điện trở có giá trị R1 = Ω, R2 = 20 Ω, R3 = 25 Ω Có thể mắc điện trở vào mạch có hiệu điện 10V để dịng điện mạch có cường độ 0,4A? 15 Ba điện trở R1 = Ω, R2 = 20 Ω điện trở R3 thay đổi trị số mắc nối tiếp vào hiệu điện 36V a Ban đầu, cho R3 = 15 Ω Tính điện trở tương đương cường độ dòng điện chạy đoạn mạch b Thay đổi R3 đến giá trị R’ cường độ dịng điện giảm bớt 0,2A Tính điện trở R’ hiệu điện hai đầu điện trở 16 Cho mạch điện hình 12 Biết R1 = Ω, R2 = Ω, R3 = 16 Ω Hiệu điện hai đầu AM UAM = 22,4V Tính hiệu điện UNB hiệu điện hai đầu đoạn mạch Hình 12 Hình 13 17 Cho đoạn mạch hình 13 Biết R1 = Ω, R2 = Ω, R3 = Ω, R4 = Ω Hiệu điện hai đầu đoạn mạch U = 37,8V a Tính cường độ dịng điện mạch b Nếu mắc vôn kế vào điểm AC; AD; BE vơn kế bao nhiêu? 18 Cho đoạn mạch gồm ba điện trở mắc nối tiếp Biết R1 = R2 = 12 Ω, R3 = Ω Hiệu điện hai đầu điện trở R2 16,8V a Tính điện trở tương đương mạch b Tính cường độ dịng điện qua mạch c Tính hiệu điện hai đầu điện trở R1 R2 19 Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB hiệu điện U = 9V dịng điện chạy qua mạch có cường độ I = 2A Người ta làm giảm cường độ dòng điện xuống 1,5A cách nối thêm vào mạch điện trở Rx Hãy xác định giá trị Rx 20 Cho mạch điện hình 14 Biết R1 = 10 Ω, R2 = 3R3 Hiệu điện UMN = 44V, số vơn kế 22V Tính R2, R3 số ampe kế Hình 14 Hình 15 21 Cho mạch điện hình 15 Biết R2 = R3 = 2R1 Ampe kế 2,5A, vơn kế 20V a Tính điện trở R1, R2, R3 b Xác định hiệu điện hai đầu mạch điện 22 Hai bóng đèn sáng bình thường có điện trở tương ứng R = 7,5 Ω R2 = 4,5 Ω Dòng điện chạy qua hai đèn có cường độ định mức I = 0,8A Hai đèn mắc nối tiếp với với điện trở R3 để mắc vào hiệu điện U = 12V Tính R3 để hai đèn sáng bình thường DẠNG TỐN 3: ĐOẠN MẠCH MẮC SONG SONG Cho mạch điện gồm hai điện trở R = 30 Ω, R2 = 60 Ω mắc song song vào hiệu điện 15V a) Tìm điện trở tương đương mạch điện b) Tìm cường độ dòng điện qua điện trở cường độ dịng điện qua mạch Cho mạch điện có sơ đồ hình 16, R1 = 15 Ω, R2 = 20 Ω, vôn kế 25V a) Tính điện trở tương đương đoạn mạch b) Tìm số ampe kế Hình 16 Đặt vào hai đầu điện trở R1 hiệu điện U = 20V cường độ dịng điện qua 1A Nếu mắc song song với R1 điện trở R2 cường độ dịng điện mạch 1,8A Tính R1 R2 Biết điện trở R1 = 25 Ω chịu cường độ dòng điện tối đa 2,5A; điện trở R = 32 Ω chịu cường độ dòng điện tối đa 1,6A Nếu mắc hai điện trở song song với hiệu điện tối đa đặt vào hai đầu đoạn mạch để hoạt động khơng có điện trở hỏng? Một điện trở R = Ω mắc vào hiệu điện UAB = 30V a) Tính cường độ dịng điện chạy qua điện trở b) Mắc vơn kế có điện trở Rv = 3000 Ω vào hai điểm A, B hình 17: Hình 17 Hỏi cường độ dòng điện chạy qua R có thay đổi khơng? Nếu có thay đổi nào? c) Tính cường độ dịng điện chạy qua vơn kế, cường độ dịng điện mạch Có nhận xét ảnh hưởng vơn kế mắc vào mạch điện Cho hai điện trở R1 = 20 Ω, R2 = 40 Ω mắc hình 18: Hiệu điện UAB = 36V Tính cường độ dòng điện qua điện trở, cường độ dịng điện mạch chính, từ suy điện trở tương đương mạch Hình 18 Hình 19 Cho mạch điện hình 19: Biết R1 = Ω, R2 = 2R3 = 12 Ω Cường độ dòng điện qua R 1,2A Tính cường độ dịng điện qua điện trở R2, R3 từ suy cường độ dịng điện mạch điện trở tương đương mạch điện Cho mạch điện hình 20: Biết I2 = 2I1; dịng điện mạch I = 3A Hiệu điện hai đầu đoạn mạch U = 27V Tính điện trở R1 R2 điện trở tương đương mạch điện Hình 20 Hình 21 Cho mạch điện hình 21: Trong R1 = 12 Ω; R2 = 20 Ω, ampe kế A1 0,8A a) Tính hiệu điện đoạn mạch AB b) Tính cường độ dịng điện chạy qua điển trở R2 cường độ dòng điện mạch 10 Cho mạch điện gồm ba điện trở R1 = 12 Ω; R2 = R3 = 24 Ω mắc song song với Tính điện trở tương đương đoạn mạch Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện không đổi U = 54V Tính cường độ dịng điện qua điện trở dịng điện qua mạch 11 Cho mạch điện hình 22: Trong R1 = 30 Ω; R2 = 20 Ω, ampe kế A 2,8A Tính số ampe kế A1 A2 Hình 22 Hình 23 12 Cho mạch điện hình 23: Ampe kế A 4A, ampe kế A1 1A, điện trở R2 = 20 Ω Tính điện trở R1 số vôn kế 13 Ba điện trở R1 = 20 Ω, R2 = 30 Ω, R3 = 60 Ω mắc song song với vào hiệu điện 40V a) Tính điện trở tương đương đoạn mạch b) Tính cường độ dịng điện chạy qua mạch mạch rẽ 14 Đặt hiệu điện U = 45V vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R R2 ghép song song Dòng điện mạch có cường độ 1,5A Hãy xác định R R2 biết R1 = 2R2 15 Cho mạch điện gồm ba điện trở R 1, R2 R3 mắc song song Hiệu điện hai đầu đoạn mạch UAB = 48V Cường độ dòng điện mạch 16A Biết R = Ω; R2 = 24 Ω Tính R3 DẠNG TỐN 4: ĐOẠN MẠCH MẮC HỖN HỢP ĐƠN GIẢN Cho mạch điện hình 24: Trong R1 = 10 Ω, R2 = 30 Ω, R3 = 60 Ω a) Tính điện trở tương đương đoạn mạch b) Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện U = 60V Tính cường độ dịng điện qua điện trở Hình 24 Hình 25 Cho mạch điện hình 25: Với R1 = 12 Ω, R2 = 18 Ω, R3 = 20 Ω a) Tính điện trở tương đương đoạn mạch b) Khóa K đóng, biết hiệu điện hai đầu điện trở R 24V Tính cường độ dịng điện qua điện trở Cho mạch điện hình 26, R1 = Ω Khi K đóng, vơn kế 6V, ampe kế 0,5A a) Tính điện trở tương đương đoạn mạch, từ suy điện trở R2 b) Mắc thêm điện trở R3 = Ω song song với R2 Tính số ampe kế Hình 26 Hình 27 Cho mạch điện hình 27: Trong đó, R1 = 10 Ω, ampe kế A1 1,2A; ampe kế A 1,8A a) Tính hiệu điện UAB đoạn mạch điện trở R2 b) Muốn số ampe kế A 1A, người ta nối thêm điện trở R vào đoạn mạch Tính R3 Hai điện trở R1 R2 mắc theo hai cách vào hiệu điện 6V Khi mắc nối tiếp, cường độ dòng điện mạch 0,4A Khi mắc song song, cường độ dịng điện mạch 1,8A Hãy tính điện trở R1 điện trở R2 Ba điện trở giống R1 = R2 = R3 = 45 Ω Có cách mắc ba điện trở vào mạch? Vẽ sơ đồ cách mắc tính điện trở tương đương ứng với mạch điện Cho hai điện trở R1 = R2 = 10 Ω mắc vào hai điểm A, B Hãy so sánh điện trở tương đương đoạn mạch AB R1 mắc nối tiếp với R2 R1 mắc song song với R2 Mắc ba điện trở R1 = Ω, R2 = Ω, R3 = 10 Ω theo hai cách sau (hình 28a, 28b): Hình 28a Hình 28b a) Tính điện trở tương đương cường độ dòng điện mạch (a) Biết hiệu điện hai đầu điện trở R1 U1 = 20V b) Tính điện trở tương đương mạch điện (b), biết U MN = 36V Tính cường độ dịng điện chạy qua mạch chạy qua điện trở Cho mạch điện hình 29: Trong R1 điện trở chưa biết, R2 = R3 = 40 Ω, UAB = 60V a) Ampe kế A 2A Tính điện trở R1 b) Tính cường độ dịng điện qua điện trở R2 R3 Hình 29 10 Hai bóng đèn giống nhau, bóng có ghi 12V – 0,5A a) Nêu ý nghĩa số ghi bóng đèn b) Mắc nối tiếp hai bóng đèn vào hiệu điện 12V, hỏi hai đèn có sang bình thường khơng? Vì sao? Trường hợp hai bóng đèn sang bình thường phải có điều kiện gì? 11 Hai bóng đèn có hiệu điện định mức 6V, cường độ dòng điện định mức đèn thứ 0,3A, đèn thứ hai 0,5A mắc nối tiếp với vào hiệu điện 12V a) Tính cường độ dịng điện chạy qua hai đèn b) Độ sáng hai đèn nào? Có nên mắc khơng? 12 Cho mạch điện hình 30: Biết R1 = 30 Ω; R2 =15 Ω; R3 = 60 Ω Hiệu điện UAB = 52,5V a) Tính điện trở tương đương mạch b) Tính cường độ dịng điện qua R1, R2 số ampe kế Hình 30 Hình 31 13 Cho mạch điện hình 31: Biết R1 = Ω; R2 = 12 Ω; R3 = Ω; Rx thay đổi Hiệu điện hai đầu đoạn mạch UAB = 48V a) Khi Rx = R1, xác định dòng điện qua Rx hiệu điện hai đầu điện trở R3 b) Xác định giá trị Rx cường độ dòng điện hai nhánh rẽ Tính cường độ dịng điện mạch 14 Mắc hai điện trở R1 R2 vào hai cực nguồn điện có hiệu điện 18V dịng điện qua R1 R2 I1 = 1,5A I2 = 2,5A Hỏi ghép R1 R2 song song với nối với hai cực nguồn điện có hiệu điện 14,4V dịng điện qua điện trở bao nhiêu? Tính cường độ dịng điện mạch 15 Từ hai loại điện trở R1 = Ω; R2 = Ω Hãy chọn mắc thành mạch điện nối tiếp để đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện 32,5V dịng điện qua mạch 2,5A 16 Cho mạch điện hình 32: Biết R1 = Ω; R2 = 16 Ω; R3 = 12 Ω; R4 = 18 Ω Hiệu điện hai đầu đoạn mạch U AB = 60V a) Tính điện trở tương đương mạch điện b) Tính cường độ dịng điện chạy qua điện trở mạch c) Tính hiệu điện UNM Hình 32 Hình 33 17 Cho mạch điện hình 33: Trong R1 = Ω; R2 = Ω; R3 = Ω; R4 = 10 Ω; hiệu điện UAB = 28V a) Tính điện trở tương đương tồn mạch b) Tính cường độ dịng điện qua điện trở c) Tính hiệu điện UAC UCD DẠNG TOÁN 5: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI, TIẾT DIỆN VÀ VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN BIẾN TRỞ Mắc bóng đèn pin vào hai cực viên pin đoạn dây dẫn khác thấy: Nếu dây dẫn ngắn đèn sang bình thường thay dây dẫn dài đèn sang yếu Hãy giải thích sao? Hai dây dẫn đồng có tiết diện, dây thứ dài 3m có điện trở R dây thứ hai dài 15m có điện trở R2 Tính tỉ số Hai dây nhơm có chiều dài, dây thứ có tiết diện 1mm 2, dây thứ hai có tiết diện 4mm2 So sánh điện trở hai dây Hai dây nhơm có chiều dài Dây thứ có tiết diện 0,3mm có điện trở R1 = 8Ω Hỏi dây thứ có tiết diện 1,5mm2 có điện trở R2 bao nhiêu? Tra bảng điện trở suất số chất ta thấy constantan có điện trở suất ρ = 0,5.10 -6 Ω.m a) Điện trở suất ρ = 0,5.10-6 Ω.m cho biết điều gì? b) Tính điện trở đoạn dây dẫn constantan dài l = 3m có tiết diện S = 1,5mm2 Tính điện trở đoạn dây đồng dài l = 8m có tiết diện trịn đường kính 1mm (lấy π = 3,14) Biết điện trở suất đồng 1,7.10-8 Ω.m Hình 33 a) Một điện trở có điện trở lớn R b = 30 Ω với cuộn dây dẫn làm hợp kim nikelin có tiết diện S = 1mm2 Tính chiều dài l dây dẫn dung làm biến trở b) Một bóng đèn sang bình thường có điện trở R = 7,5 Ω Và dịng điện chạy qua đèn có cường độ I = 0,6A, bóng đèn mắc nối tiếp với điện trở nói mắc vào hiệu điện U = 12V hình vẽ Hỏi phải điều chỉnh biến trở có trị số điện trở R để đèn sang bình thường? Trên biến trở chạy có ghi 100 Ω - 2A a) Cho biết ý nghĩa hai số ghi b) Tính hiệu điện lớn phép đặt lên hai đầu dây cố định biến trở c) Biến trở dây dẫn làm hợp kim microm có điện trở suất 1,1.10 -6 Ω.m có chiều dài 75m Tính tiết diện dây dẫn dùng để làm biến trở Người ta dung dây hợp kim nicrom có tiết diện 0,2mm làm biến trở có chạy Biết điện trở lớn biến trở 40 Ω a) Tính chiều dài dây hợp kim nicrom cần dùng Cho điện trở suất hợp kim nicrom 1,1.10-6 Ω.m b) Dây điện trở biến trở quấn xung quanh lõi sứ trịn có đường kính 1,5cm Tính số vịng dây biến trở 10 Khi đặt hiệu điện 18V vào hai đầu cuộn dây dẫn dịng điện qua có cường độ 0,45A Tính chiều dài dây dẫn dung để quấn cuộn dây này, biết loại dây dẫn dài 5m có điện trở 1,5 Ω 11 Một dây dẫn dài 60m dùng để quấn thành cuộn dây Khi đặt hiệu điện 24V vào hai đầu cuộn dây cường độ dịng điện qua 0,4A a) Tính điện trở cuộn dây b) Mỗi đoạn dây dài 1m dây dẫn có điện trở bao nhiêu? 12 Đặt hiệu điện 20V vào hai đầu cuộn dây dẫn dịng điện qua có cường độ 4A a) Tính điện trở cuộn dây b) Tính chiều dài dây dẫn dùng để quấn cuộn dây này, biết loại dây dẫn dài 6m có điện trở 1,5 Ω 13 Hai dây dẫn đồng có tiết diện, dây dài 2m có điện trở R dây dài 16m có điện trở R2 a) Tính tỉ số b) Nếu đặt hai đầu dây dẫn hiệu điện U cường độ dịng điện qua dây lớn lớn lần? 14 Một dây dẫn dài 120m dùng để quấn thành cuộn dây Khi đặt hiệu điện 30V vào hai đầu cuộn dây cường độ dịng điện qua 1,5A a) Tính điện trở cuộn dây b) Tính điện trở mét chiều dài cuộn dây 15 Một dây dẫn đồng dài l1 = 25m có điện trở R1, dây dẫn khác làm đồng có tiết diện với dây thứ có chiều dài l2 điện trở R2 Biết cho dịng điện có cường độ I qua hai dây hiệu điện hai đầu đoạn dây thứ hai gấp lần hiệu điện hai đầu đoạn dây thứ Tính chiều dài đoạn dây thứ hai 16 Hai dây dẫn đồng chất có chiều dài Biết dây thứ có tiết diện S = 4mm2 điện trở R1 = 12,5; dây thứ hai có tiết diện S2 = 0,4mm2 Tính điện trở R2 17 Một dây nhơm dài l1 = 200m tiết diện S1 = 1mm2 có điện trở R1 = 5,6 Ω Hỏi dây dẫn khác làm nhơm có tiết diện S2 = 2mm2 điện trở R2 = 16,8 Ω có chiều dài l2 bao nhiêu? 18 Hai dây dẫn có chiều dài, làm chất, dây thứ có tiết diện S = 0,3mm2, dây thứ hai có tiết diện 1,8mm2 So sánh điện trở hai dây Áp dụng tìm điện trở dây thứ hai biết điện trở dây thứ R1 = 60 Ω 19 Một dây dẫn đồng có điện trở 12 Ω với lõi gồm 24 sợi đồng mảnh Tính điện trở sợi dây mảnh này, cho chúng có tiết diện 20 Hai dây dẫn đồng có chiều dài Dây thứ có tiết diện S = 0,45mm2 điện trở R1 = 25 Ω Dây thứ hai có điện trở R2 = 30 Ω có tiết diện S2 bao nhiêu? 21 Một sợi dây làm kim loại dài l1 = 150m, có tiết diện S1 = 0,4mm2 có điện trở R1 = 60 Ω Hỏi dây khác làm kim loại dài l2 = 50m, có điện trở R2 = 30 Ω có tiết diện S2 bao nhiêu? 22 Dựa vào bảng điện trở suất (SGK Vật Lí 9), tính: a) Điện trở dây nhơm dài 4m có tiết diện 0,1mm2 b) Điện trở sợi dây nikelin dài 16m có đường kính tiết diện 0,4mm 23 Một sợi dây tóc bóng đèn làm vonfram nhiệt độ phịng có điện trở 25 Ω, có tiết diện trịn bán kính 0,01mm a) Tính chiều dài dây tóc Biết vonfram có điện trở suất ρ = 5,5.10-8 Ωm b) Bóng đèn dây tóc nói sử dụng hiệu điện U = 6V, tính cường độ dịng điện qua bịng đèn Coi điện trở dây tóc bóng đèn sáng bình thường tang thêm 5% so với khơng sáng 24 Một cuộn dây dẫn đồng có khối lượng 0,5kg; dây dẫn có tiết diện 1mm Biết điện trở suất đồng 1,7.10-8 Ωm, khối lượng riêng đồng 8900kg/m3 a) Tính chiều dài dây dẫn b) Tính điện trở cuộn dây 25 Có hai dây dẫn làm nhơm có tiết diện nhau, dây thứ dài l1 = 86m, dây thứ hai l2 = 232,2m Tính điện trở dây dẫn thứ hai, biết điện trở dây dẫn thứ 14 Ω 26 Một cuộn dây nhơm có khối lượng 0,27kg, tiết diện thẳng dây 0,1mm Tìm điện trở cuộn dây biết nhơm có khối lượng riêng 2,7g/cm điện trở suất ρ = 2,8.10-8 Ωm 27 Một biến trở chạy có điện trở lớn 40 Ω Dây điện trở biến trở dây hợp kim nicrom có tiết diện 0,5mm quấn xung quanh lõi sứ trịn có đường kính 2cm Tính số vịng dây biến trở 28 Một biến trở chạy làm dây dẫn hợp kim nikelin có điện trở suất 0,4.10 -6 Ωm, có tiết diện 0,6mm2 gồm 300 vịng quấn quanh lõi sứ trụ trịn có đường kính 4cm a) Tính điện trở lớn biến trở b) Hiệu điện lớn phép đặt vào hai đầu dây cố định biến trở 75,36V Hỏi biến trở chịu dịng điện có cường độ lớn bao nhiêu? 29 Một bóng đèn có hiệu điện định mức 4V cường độ dòng điện định mức 0,2A mắc vào biến trở chạy để sử dụng với nguồn điện có hiệu điện khơng đổi 12V a) Bóng đèn biến trở phải mắc với để đèn sang bình thường Vẽ sơ đồ mạch điện b) Để đèn sáng bình thường phải điều chỉnh biến trở có điện trở bao nhiêu? Bỏ qua điện trở dây nối 30 Người ta cần làm biến trở có điện trở lớn 90 Ω dây dẫn nikelin có điện trở suất 0,4.10-6 Ωm tiết diện 0,25mm2 a) Tính chiều dài dây dẫn b) Nếu tăng chiều dài dây lên lần điện trở lớn biến trở bao nhiêu? 31 Một biến trở chạy làm dây dẫn hợp kim nikelin có điện trở suất 0,4.10 -6 Ωm, có tiết diện 0,3mm2 gồm 800 vịng quấn quanh lõi sứ trụ trịn có đường kính 3cm Tính điện trở suất lớn biến trở Hiệu điện lớn phép đặt vào hai đầu dây cố định biến trở 50,24V Hỏi biến trở chịu dịng điện có cường độ lớn bao nhiêu? DẠNG TỐN 6: CÔNG SUẤT ĐIỆN – ĐIỆN NĂNG - CÔNG SUẤT CỦA DỊNG ĐIỆN Trên bóng đèn có ghi 220V – 45W a) Tính cường độ dịng điện qua bóng đèn đèn sang bình thường điện trở đèn b) Có thể dùng cầu chì loại 0,25A cho bóng đèn khơng? Một bếp điện hoạt động bình thường mắc với hiệu điện 220V bếp có điện trở 60 Ω Tính cơng suất điện bếp Bóng đèn trịn thường sử dụng gia đình có ghi 220V – 75W a) Tính cường độ dịng điện định mức bóng đèn đèn sang bình thường điện trở b) Thực tế, hiệu điện sử dụng 200V Hỏi lúc cường độ dịng điện qua đèn bao nhiêu? Đèn có sang bình thường khơng? Một bóng đèn có ghi 220V – 100W thắp sang liên tục với hiệu điện 220V Tính điện mà bóng đèn sử dụng số đếm cơng tơ Trên bóng đèn xe máy có ghi 12V – 6W đèn sử dụng với hiệu điện định mức 1,5 Hãy tính: a) Điện trở đèn b) Điện mà đèn sử dụng thời gian 6 Một bàn sử dụng với hiệu điện định mức 220V 30 phút tiêu thụ lượng điện 1080kJ Hãy tính: a) Cơng suất điện bàn b) Cường độ dòng điện chạy qua bàn điện trở Một bếp điện sử dụng hiệu điện 220V, tiêu thụ điện 480kJ 24 phút Tính cường độ dịng điện qua bếp điện trở bếp làm việc Trong trường hợp điện chuyển hóa thành dạng lượng nào? Có hai bóng đèn loại 12V – 0,6A 12V – 0,3A a) Có thể mắc hai bóng đèn nối tiếp với mắc vào hai điểm có hiệu điện 24V khơng? Vì sao? b) Để bóng sang bình thường, cần phải mắc nào? Trên bóng đèn có ghi 12V – 9W a) Cho biết ý nghĩa số b) Tính cường độ định mức dịng điện chạy qua đèn c) Tính điện trở đèn sáng bình thường 10 Trên hai bóng đèn có ghi 220V – 45W 220V – 100W Biết dây tóc hai bóng đèn vonfram tiết diện Hỏi dây tóc neon có độ dài lớn lớn lần? 11 Khi mắc bóng đèn vào hiệu điện 36V dịng điện chạy qua có cường độ 0,9A Tính cơng suất điện bóng đèn điện trở bóng đèn 12 Khi mắc bóng đèn dây tóc có ghi 220V – 75W vào ổ lấy điện có hiệu điện 200V, học sinh cho cơng suất tiêu thụ bóng đèn 75W Theo em, kết luận có khơng? Tại sao? Cho điện trở dây tóc bóng đèn không phụ thuộc vào nhiệt độ 13 Một bếp điện hoạt động liên tục hiệu điện 220V Khi số cơng tơ điện tăng thêm số Tính điện mà bếp điện sử dụng, công suất bếp điện cường độ dòng điện chạy qua bếp thời gian 14 Một khu dân cư có 400 hộ gia đình, tính trung bình hộ sử dụng cơng suất điện 150W ngày a) Tính cơng suất điện trung bình khu dân cư b) Tính điện mà khu dân cư sử dụng 30 ngày c) Tính tiền điện hộ khu dân cư 30 ngày với giá điện 700đ/kWh 15 Trên bóng đèn điện có ghi 220V – 75W Mỗi ngày đèn thắp sang trung bình Tính điện tiêu thụ tháng (30 ngày) biết hiệu điện nơi dùng điện 220V 16 Trong 30 ngày số cơng tơ điện gia đình tăng thêm 75 số Biết thời gian sử dụng điện trung bình ngày a) Tính cơng suất tiêu thụ điện trung bình gia đình b) Giả sử gia đình sử dụng bóng đèn trịn loại có cơng suất 100W để chiếu sang Hỏi gia đình sử dụng bóng đèn? Coi hiệu điện sử dụng hiệu điện định mức bóng đèn 17 Một động làm việc hiệu điện 220V, dòng điện chạy qua động 3A a) Tính cơng dòng điện sinh b) Hiệu suất động 85% Tính cơng mà động thực thời gian 18 Trên bàn có ghi 110V – 600W bóng đèn dây tóc có ghi 110V – 100W a) Tính điện trở bàn bóng đèn chúng hoạt động bình thường b) Có thể mắc nối tiếp bàn bóng đèn vào hiệu điện 220V khơng? Vì sao? Cho điện trở bóng đèn bàn có giá trị tính câu a 19 Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V – 100W bàn có ghi 220V – 1000W mắc vào ổ lấy điện 220V gia đình a) Tính điện trở bóng đèn, bàn mạch điện Hãy chứng tỏ công suất P đoạn mạch tổng công suất đèn bàn b) Tính điện mà đoạn mạch tiêu thụ theo đơn vị Jun đơn vị kilơốt 20 Trên bóng đèn dây tóc có ghi 220V – 100W a) Tính điện sử dụng 30 ngày thắp sang bình thường bóng đèn ngày b) Mắc nối tiếp hai bóng đèn loại vào hiệu điện 220V Tính cơng suất đoạn mạch nối tiếp cơng suất đèn c) Mắc nối tiếp với bóng đèn với bóng đèn dây tóc khác có ghi 220V – 75W vào hiệu điện 220V Hỏi bóng đèn bị hỏng khơng? Nếu khơng, tính công suất đoạn mạch công suất đèn Cho điện trở đèn trường hợp b c không phụ thuộc vào nhiệt độ có giá trị chúng sang bình thường 21 Trên bàn có ghi 110V – 550W bóng đèn dây tóc có ghi 110V – 40W a) Tính điện trở bàn bóng đèn chúng hoạt động bình thường b) Có thể mắc nối tiếp bàn bóng đèn vào hiệu điện 220V khơng? Vì sao? Cho điện trở bóng đèn bàn có giá trị tính câu a c) Có thể mắc nối tiếp hai dụng cụ vào hiệu điện lớn cho chúng khơng bị hỏng? Tính cơng suất dụng cụ 22 Một quạt điện dùng xe tơ có ghi 12V – 15W a) Cần phải mắc quạt vào hiệu điện để chạy bình thường? Tính cường độ dịng điện chạy qua quạt b) Tính điện mà quạt sử dụng chạy bình thường c) Khi quạt chạy, điện biến đổi thành dạng lượng nào? Cho hiệu suất quạt 85%, tính điện trở quạt DẠNG TOÁN 7: ĐỊNH LUẬT JUN – LENXƠ Một dây dẫn có điện trở R = 30 Ω đặt vào hiệu điện 15V Tính nhiệt lượng mà dây dẫn tỏa 45 phút theo đơn vị Jun đơn vị calo Một bếp điện hoạt động bình thường có điện trở R = 80 Ω cường độ dịng điện qua bếp 2,5A a) Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa giây (công suất tỏa nhiệt bếp) b) Dùng bếp điện để đun sơi 1,5 lít nước có nhiệt độ ban đầu 25 0C thời gian đun nước 20 phút Coi nhiệt lượng cần thiết để đun sơi nước có ích, tính hiệu suất bếp, cho biết nhiệt dung riêng nước 4120J/kg.K Đường dây dẫn từ mạng điện chung tới gia đình có chiều dài tổng cộng 80m có lõi đồng với tiết diện 0,5mm Hiệu điện cuối đường dây (tại nhà) 220V Gia đình sử dụng dụng cụ điện có tổng cơng suất 165W trung bình ngày Biết điện trở suất đồng 1,7.10-8 Ωm a) Tính điện trở tồn dây dẫn từ mạng điện chung tới gia đình b) Tính cường độ dòng điện chạy dây dẫn sử dụng cơng suất nói c) Tính nhiệt lượng tỏa dây dẫn 30 ngày theo đơn vị kWh Hãy giải thích với dịng điện chạy qua mà dây tóc đèn nóng lên tới nhiệt độ cao cịn dây dẫn nối với bóng đèn khơng nóng lên? Một ấm điện có ghi 220V – 1200W sử dụng với hiệu điện 220V để đun sơi 2,5 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 20 0C Bỏ qua nhiệt lượng làm nóng vỏ ấm nhiệt lượng tỏa vào mơi trường Tính thời gian đun sôi nước Dây điện trở bếp điện làm nicrom có điện trở suất 1,1.10 -6 Ωm , chiều dài 4,5m; tiết diện 0,05mm2 a) Tính điện trở dây b) Bếp sử dụng hiệu điện U = 220V Hãy tính cơng suất bếp điện, từ suy nhiệt lượng tỏa bếp 30 phút 7 Một ấm điện có ghi 220V – 1000W sử dụng với hiệu điện 220V để đun sơi lít nước từ nhiệt độ 200C Hiệu suất ấm 90%, nhiệt lượng cung cấp để đun sơi nước coi có ích a) Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi lượng nước trên, biết nhiệt dung riêng nước 4200J/kg.K b) Tính nhiệt lượng mà bếp điện tỏa c) Tính thời gian đun sôi lượng nước Người ta mắc hai điện trở R = R2 = 50 Ω hai cách: nối tiếp song song nối vào mạch điện có hiệu điện U = 100V a) Tính dịng điện qua điện trở trường hợp b) Xác định nhiệt lượng tỏa điện trở hai trường hợp thời gian 30 phút Có nhận xét kết tìm Một dây dẫn làm vonfram có ρ = 5,5.10-8 Ωm, đường kính tiết diện d = 1mm chiều dài l = 15m, đặt hiệu điện U = 60V a) Tính điện trở dây b) Tính nhiệt lượng tỏa dây thời gian 20 phút theo đơn vị Jun calo 10 Một bếp điện sử dụng hiệu điện 220V dịng điện chạy qua bếp có cường độ 3,2A Dùng bếp đun sôi 2,4 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 20 0C thời gian 20 phút Tính hiệu suất bếp điện, biết nhiệt dung riêng nước c = 4200J/kg.K 11 Dây xoắn bếp điện dây dài 7m, tiết diện 0,1mm điện trở suất ρ = 1,1.10-6 Ωm a) Tính điện trở dây xoắn b) Tính nhiệt lượng tỏa thời gian 25 phút mắc bếp điện vào hiệu điện 220V c) Trong thời gian 35 phút, bếp đun sơi lít nước từ nhiệt độ 25 0C Cho nhiệt dung riêng nước 4200J/kg.K Bỏ qua mát nhiệt 12 Người ta dùng bếp điện để đun sơi lít nước từ nhiệt độ t = 20 0C Để đun sơi lượng nước 20 phút phải dùng bếp điện có cơng suất bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng nước C = 4,18.103J/kg độ, hiệu suất bếp H = 80% 13 Một đoạn mạch gồm hai dây dẫn mắc nối tiếp, dây dẫn nikelin dài 3m có tiết diện 1mm2 dây sắt dài 8m có tiết diện 0,5mm Hỏi cho dòng điện chạy qua đoạn mạch thời gian dây tỏa nhiều nhiệt lượng hơn? 14 Một bếp điện loại 220V – 1000W sử dụng với hiệu điện 220V để đun sơi lít nước có nhiệt độ ban đầu 250C Hiệu suất trình đun 85% a) Tính thời gian đun sơi nước, biết nhiệt dung riêng nước 4200J/kg.K b) Mỗi ngày đun sơi lít nước bếp tháng (30 ngày) phải trả tiền điện cho việc đun này? Cho biết giá điện 700 đồng/kWh ... hai ? ?i? ??n trở R1 R2 vào hai cực nguồn ? ?i? ??n có hiệu ? ?i? ??n 18V dòng ? ?i? ??n qua R1 R2 I1 = 1,5A I2 = 2,5A H? ?i ghép R1 R2 song song v? ?i n? ?i v? ?i hai cực nguồn ? ?i? ??n có hiệu ? ?i? ??n 14,4V dịng ? ?i? ??n qua ? ?i? ??n... ? ?i? ??n mạch I = 4A, hiệu ? ?i? ??n hai đầu ? ?i? ??n trở R2 gấp lần hiệu ? ?i? ??n hai đầu ? ?i? ??n trở R Tính R1, R2 hiệu ? ?i? ??n hai đầu m? ?i ? ?i? ??n trở Cho mạch ? ?i? ??n có sơ đồ hình Trong ? ?i? ??n trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, hiệu... 24Ω a Đặt vào hai đầu ? ?i? ??n trở hiệu ? ?i? ??n U cường độ dịng ? ?i? ??n qua m? ?i ? ?i? ??n trở có m? ?i li? ?n hệ nào? b Cần ph? ?i đặt vào hai đầu m? ?i ? ?i? ??n trở hiệu ? ?i? ??n để cường độ dòng ? ?i? ??n chạy qua ? ?i? ??n trở 2,5A?
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TAP CHUONG i DIEN HOC VAT LI 9, BAI TAP CHUONG i DIEN HOC VAT LI 9