Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

110 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2020, 22:32

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Phạm Tấn Thương ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội, 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Phạm Tấn Thương ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Quang Tuấn XÁC NHẬN HỌC VIÊN ĐÃ CHỈNH SỬA THEO GÓP Ý CỦA HỘI ĐỒNG Chủ tịch hội đồng chấm luận văn Giáo viên hướng dẫn thạc sĩ khoa học PGS.TS Phạm Quang Tuấn Hà Nội, 2019 PGS.TS Trần Văn Tuấn LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn "Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An" nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Học viên Phạm Tấn Thƣơng i LỜI CẢM ƠN Lời xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Người hướng dẫn khoa học cho PGS.TS Phạm Quang Tuấn nhiệt tình hướng dẫn bảo tơi trình thực luận văn thạc sĩ: "Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An" Xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô giảng viên Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên Hà Nội truyền đạt thông tin, kiến thức quan trọng ngành Quản lý đất đai mà theo đuổi Xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thủ Thừa, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Long An, Tập thể cán Trung tâm hành cơng, Phịng Tài ngun Mơi trường, Chi nhánh Văn phịng đăng ký đất đai huyện Thủ Thừa, Chi cục thống kê huyện Thủ Thừa tạo điều kiện, giúp đỡ nhiều trình học tập, thu thập liệu phục vụ cho đề tài Tôi cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp, người cho lời khuyên chân thành hỗ trợ trình thực luận văn Học viên Phạm Tấn Thƣơng ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài luận văn Mục tiêu nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cơ sở tài liệu để thực Luận văn, tổng quan tài liệu nước vấn đề nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÁP LÝ CỦA ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 1.1 Cơ sơ khoa học 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vị trí, vai trị đăng ký đất đai 1.1.3 Đặc điểm đăng ký đất đai 11 1.2 Căn pháp lý đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất nước ta 13 1.2.1 Một số khái niệm liên quan giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 13 1.2.2 Nội dung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 14 1.2.3 Cơ sở pháp lý vấn đề nghiên cứu 15 iii 1.3 Nội dung đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo pháp luật hành 17 1.3.1 Yêu cầu chung công tác đăng ký đất đai 17 1.3.2 Nội dung việc đăng ký đất đai 17 1.3.3 Nội dung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 21 1.4 Khái quát tình hình đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn tỉnh Long An 24 1.4.1 Văn triển khai thực 24 1.4.2 Tình hình tổ chức thực địa phương 25 1.4.3 Kết đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 26 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN 30 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Thủ Thừa 30 2.1.1 Vị trí địa lý 30 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 32 2.2 Khái quát tình hình quản lý nhà nước đất đai huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An 35 2.2.1 Tình hình quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Thủ Thừa .35 2.2.2 Phân tích trạng sử dụng đất huyện Thủ Thừa 42 2.2.3 Công tác đăng ký đất đai 43 2.3 Phân tích thực trạng cơng tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận khu vực nghiên cứu 43 2.3.1 Thực trạng hồ sơ địa 43 2.3.2 Thực trạng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thủ Thừa .49 2.3.3 Thực trạng việc đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận giai đoạn 01/7/2014 - tháng 6/2018 52 iv 2.3.4 Kết hoạt động đăng ký biến động đất đai huyện Thủ Thừa giai đoạn 01/7/2014 - tháng 6/2018 55 2.3.5 Thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận huyện Thủ Thừa theo chế Văn phòng đăng ký đất đai "một cấp" .56 2.3.6 Phân tích kết điều tra xã hội học tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2014 - 6/2018 huyện Thủ Thừa .61 2.3.7 Những ưu điểm, tồn nguyên nhân công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận địa bàn huyện Thủ Thừa 63 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỦ THỪA .76 3.1 Giải pháp pháp luật, pháp chế, sách 76 3.1.1 Đối với địa phương 76 3.1.2 Giải pháp sách pháp luật 77 3.1.3 Hiện đại hóa hồn thiện hệ thống hồ sơ địa .79 3.2 Giải pháp sở vật chất, trình độ cán bộ, cơng chức, viên chức thực công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận 79 3.2.1 Giải pháp sở vật chất, khoa học công nghệ 79 3.2.2 Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng cho cán thực đăng ký, cấp giấy 80 3.2.3 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cấp giấy chứng nhận đất đai 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮ STT Từ viết tắt ĐKBĐ GCN TN&MT TN&TKQ HSHC QSDĐ TTHC UBND VPĐKĐĐ FIG vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Tổng hợp tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận năm 2017 địa bàn tỉnh Long An 28 Bảng 2.1 Kết đo đạc đồ địa huyện Thủ Thừa 45 Bảng 2.2 Hệ thống sổ sách địa huyện Thủ Thừa 46 Bảng 2.3 Tổng hợp tình hình cấp giấy chứng nhận lần đầu 53 Bảng 2.4 Kết đăng ký biến động đất đai địa bàn huyện Thủ Thừa (giai đoạn 01/7/2014 - tháng 6/2018) 55 Bảng 2.5 Bảng 2.5 Kết so sánh công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận Văn phòng ĐKQSDĐ Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Thủ Thừa (01/7/2014 đến ngày 11/8/2015 12/8/2015 đến ngày 22/9/2016) 60 Bảng 2.6 Bảng tổng hợp kết phiếu điều tra 61 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Mẫu Giấy chứng nhận (trang trang 4) 15 Hình 1.2 Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất huyện Thủ Thừa 29 Hình 2.1 Bản đồ địa giới hành huyện Thủ Thừa 31 Hình 2.2 Cơ cấu đất đai năm 2017 huyện Thủ Thừa 43 vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Trong kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta nay, quan hệ xã hội đất đai phát sinh tồn tại, phát triển đa dạng phong phú, quan hệ giao đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập đồ địa chính, lập sổ địa chính, đăng ký đất đai…hoặc quan hệ chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, chấp, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn quyền sử dụng đất,…Để điều chỉnh quan hệ xã hội đất đai nói trên, Nhà nước ban hành nhiều quy phạm pháp luật đất đai để làm pháp lý Công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (sau gọi tắt giấy chứng nhận) nội dung quản lý Nhà nước đất đai Luật đất đai năm 2013 Đây thực chất biện pháp quan nhà nước nhằm quản lý tình hình sử dụng đất biến động thơng qua thủ tục hành chính, nhằm thiết lập hệ thống hồ sơ địa đầy đủ, chặt chẽ Nhà nước đối tượng sử dụng đất, sở để Nhà nước quản lý, nắm chặt tồn diện tích đất đai người sử dụng, quản lý đất theo pháp luật Tại Điều Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định Luật này" Và điều kiện để người sử dụng đất thực quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, chấp, góp vốn quyền sử dụng đất có giấy chứng nhận trừ trường hợp nhận thừa kế theo quy định khoản Điều 168, trường hợp qui định khoản Điều 186 Luật Đất đai năm 2013 Huyện Thủ Thừa có tổng diện tích tự nhiên 29.910,4 ha, chia thành 12 xã 01 thị trấn, thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía nam tỉnh Long An, đánh giá huyện có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hội nhập phát triển Những năm qua, với phát triển kinh tế xã 3.1.3 Hiện đại hóa hồn thiện hệ thống hồ sơ địa Trong điều kiện phát triển cơng nghệ thơng tin nay, việc đại hóa hồ sơ địa chính, xây dựng sở liệu, xây dựng hồ sơ địa điện tử quan trọng cần thiết Việc hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa địa bàn huyện theo định hướng sau: Để công tác quản lý đất đai để thuận tiện, địa phương xây dựng sở liệu đất đai, xây dựng hồ sơ địa điện tử giúp cho cơng tác quản lý nhà nước chặt chẽ người sử dụng đất tra cứu thơng tin dễ dàng Qua giúp cho công tác ADPL cấp GCN hiệu cơng khai, minh bạch q trình quản lý đất đai hạn chế tham nhũng, tiêu cực lĩnh vực Và công tác thống kê đất đai hàng năm kiểm kê đất đai thuận tiện Đồng thời công tác cập nhật chỉnh lý biến động kịp thời tất loại hồ sơ cần phải xây dựng hồ sơ địa điện tử Vì hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm địa phương cập nhật chỉnh lý biến động khối lượng hồ sơ lớn thời gian đăng ký giao dịch bảo đảm hộ gia đình đất thường (sáu) tháng 01 (một) năm Tiến hành đo đạc, cấp đổi GCN đất để góp phần xây dựng sở liệu đất đai xác, diện tích, số thửa, đối tượng sử dụng, loại đất, trạng sử dụng đất Khi sở liệu xây dựng đầy đủ, hồn chỉnh, hồ sơ địa điện tử xây dựng góp phần vào cải cách thủ tục hành chính, giúp cho người dân tiếp cận thơng tin đầy đủ, xác Đối với cơng tác quản lý quan nhà nước thuận tiện, chặt chẽ, hạn chế sai sót 3.2 Giải pháp sở vật chất, trình độ cán bộ, cơng chức, viên chức thực công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận 3.2.1 Giải pháp sở vật chất, khoa học công nghệ - Cần đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cần thiết phục vụ công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận: ban địa xã phải có 02 máy tính, máy in A4 01 để phục vụ cơng tác chun mơn, Chi nhánh văn phịng đăng ký đất đai huyện Thủ Thừa cần trang bị đủ: viên chức máy tính, có 79 02 máy in A3 để in giấy chứng nhận, 01 máy photo, 01 máy chủ đường truyền số liệu đủ mạnh để truyền số liệu Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Long An - Cần trang bị có kế hoạch cụ thể để ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác đăng ký đất đai như: Trang bị phần mềm in vẽ giấy chứng nhận, quản lý hồ sơ, thủ tục hành chính, đồng thời liên thơng với quan thuế, kho bạc Phải nhanh chóng đẩy mạnh việc ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin, hệ thống hồ sơ địa chính, thực đăng ký điện từ giao dịch đất đai, giải thủ tục hành để đáp ứng nhu cầu nhân dân huyện (sau xây dựng xong hồ sơ địa điện tử) Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Chi nhánh Văn phịng đăng ký đất đai, cán địa cấp xã; nghiên cứu xây dựng chế độ ưu đãi cán bộ, công chức chuyên trách công nghệ thông tin; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý dự án công nghệ thông tin đẩy mạnh ứng dụng đào tạo trực tuyến, hỗ trợ công nghệ thông tin từ xa 3.2.2 Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, bồi dưỡng cho cán thực đăng ký, cấp giấy Để pháp luật cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất vào thực tiễn sống, công chức quan quản lý nhà nước đất đai có vai trị quan trọng, có cán địa cấp xã Vì cấp gần dân, tiếp nhận thông tin từ thực tế, giải thích cho người dân hiểu rõ quy định pháp luật Đồng thời nơi tiếp nhận vấn đề chưa phù hợp quy định pháp luật, vấn đề chưa quy định văn áp dụng pháp luật Vì vậy, cơng chức địa cấp xã cần hiểu rõ, đầy đủ văn áp dụng pháp luật cấp GCN Bên cạnh công chức phải tự trao dồi, nâng cao trình độ chun mơn, cần thường xun phổ biến, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật cấp GCN cho cơng chức địa cấp xã Tiếp nhận công chức, viên chức, người lao động thực nhiệm vụ lĩnh vực đất đai cần có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp Viên chức VPĐKĐĐ cần có chuyên ngành xây dựng, quản lý nhà để thẩm định trường hợp cấp bổ sung quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 80 Chế độ tiền lương công chức, viên chức, người lao động nói chung ngành TN&MT, VPĐKĐĐ, cơng chức địa cấp xã cần nâng lên đảm bảo cho sống cho gia đình mức tối thiểu Đồng thời, có chế độ xử phạt nghiêm minh trường hợp tham nhũng, nhũng nhiễu, vòi vĩnh giải hồ sơ đất đai Qua đó, giúp cho cán an tâm công tác, hạn chế vụ việc tiêu cực, tham nhũng Thường xuyên kiểm ta công tác công vụ, công tác cán để kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp sai phạm Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng việc tuyển dụng cán bộ, cơng chức nhằm bố trí người việc, có khả thực cơng việc có tâm với nghề nghiệp 3.2.3 Tăng cường cơng tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cấp giấy chứng nhận đất đai Để đưa pháp luật vào thực tiễn sống, phản ánh lại phù hợp hay chưa phù hợp văn pháp luật nhận thức người áp dụng pháp luật quan quản lý nhà nước người dân quan trọng Việc nhận thức đúng, đủ pháp luật để áp dụng phù hợp việc cần thiết Do đó, cần phổ biến pháp luật nói chung pháp luật cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho công chức quan quản lý nhà nước, cho nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, đầy đủ Một khó khăn liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất nhận thức người dân, chưa nhận thức hiểu biết thủ tục pháp lý, quyền lợi ích liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Do vậy, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật có ý nghĩa quan trọng, cơng tác tun truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cần triển khai nhiều hình thức để người dân nhận thức trách nhiệm việc đăng ký cấp giấy chứng nhận tự giác làm thủ tục cấp giấy chứng nhận, thủ tục biến động đất đai theo quy định pháp luật đất đai Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đất đại địa bàn huyện Thủ Thừa đảm bảo thống nhất, lãnh đạo cấp ủy Đảng cấp Điều thể đạo sâu sát Huyện ủy, UBND huyện Thủ Thừa Các cấp ủy Đảng 81 quyền địa phương quan Tài nguyên Môi trường xác định quản lý sử dụng đất đai theo quy định pháp luật nhiệm vụ trọng tâm Do đó, việc thực pháp luật đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất thực cách nghiêm túc có hiệu Tuy nhiên, số hạn chế cần khắc phục trình tự thủ tục thời gian giải vướng mắc cấp GCN địa phương Trong Chương 3, học viên trình bày quan điểm giải pháp bảo đảm thực pháp luật đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất UBND huyện Trên sở hạn chế, bất cập thủ tục, thời gian giải hồ sơ cấp GCN cho hộ gia đình cá nhân địa bàn nghiên cứu, học viên đề xuất giải pháp địa phương quy định Luật đất đai năm 2013 Qua đó, học viên đề xuất địa phương áp dụng thực thời gian giải hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất lần đầu; giảm thời gian giải hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép hộ gia đình, cá nhân; tăng cường kết nối thông tin quan TN&MT, VPĐKĐĐ tổ chức hành nghề công chứng; cần phối hợp đồng bộ, chặt chẽ quan liên quan giải hồ sơ đất đai Đối với quy định Luật đất đai năm 2013 thời gian tới nghiên cứu điều chỉnh không quy định đối tượng nhận chuyển quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa; bổ sung thông báo phương tiện thông tin địa phương trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất để thực cấp lại; trường hợp cấp GCN không quy định Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 chuyển quyền chủ sử dụng đất thống việc cấp sai, đồng ý hủy cấp GCN thực thủ tục cấp lại cho người sử dụng đất Đồng thời học viên đề xuất phương án tuyển dụng, sử dụng cán hợp lý tránh tượng nhũng nhiễu, vịi vĩnh, tham nhũng cơng tác quản lý đất đai 82 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Qua việc nghiên cứu đề tài “Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An” vấn đề lý luận học viên mong muốn đóng góp phần nhỏ vào vấn đề Thông qua việc vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học, đến số kết luận chung sau: Một là, công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận nhiệm vụ trọng tâm, có vai trị quan trọng công tác quản lý nhà nước đất đai nói chung cơng tác cải cách thủ tục hành đất đai nói riêng Các cấp ủy Đảng quyền địa phương có nhiều văn tăng cường đạo, thực quản lý đất đai chặt chẽ như: quản lý đất cơng, hồn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất lần đầu, công tác chỉnh lý biến động đất đai Qua góp phần vào kết công tác quản lý đất đai địa phương thời gian qua Tuy nhiên, số cán chưa quan tâm đến công tác quản lý đất đai, cịn xảy tình trạng nhũng nhiễu giải hồ sơ, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp chưa thể cao thi hành nhiệm vụ lĩnh vực đất đai UBND tỉnh Long An ban hành quy chế phối hợp, thủ tục hành chính, nhiên thời gian giải hồ sơ chưa phù hợp, đồng bộ, cụ thể: thủ tục cấp GCN lần đầu, cấp đổi, cấp lại, chuyển mục đích sử dụng đất Tháng 8/2015, địa bàn huyện thành lập Văn phòng đăng ký đất đai cấp thuộc thẩm quyền quản lý Sở Tài nguyên Môi trường chuyên môn nghiệp vụ, công tác tổ chức cán bộ; công tác Đảng Huyện ủy quản lý Điều tạo điều kiện thuận lợi cho việc hướng dẫn chun mơn, nghiệp vụ, góp phần vào việc đồng sở liệu đất đai Tuy nhiên, hạn chế thời gian giải hồ sơ tập trung với số lượng lớn hồ sơ đăng ký biến động thuộc thẩm quyền Sở TN&MT ký duyệt GCN thời gian, kinh phí Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh gửi kết cho Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện 83 Hai là, thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận huyện Thủ Thừa năm qua thành tựu đáng kể toàn huyện cấp 23.447,44 so với diện tích theo trạng cần cấp 23.457,74 ha, tỷ lệ cấp giấy đạt 99,96%, góp phần nâng cao hiệu quản lý nhà nước đất đai, ổn định đời sống vật chất tinh thần người dân; Tuy nhiên, q trình cơng nghiệp hố, thị hố diễn ngày mạnh, sách đất đai thay đổi, tình trạng vi phạm pháp luật đất đai năm qua xảy nhiều Việc đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai vào hồ sơ địa khơng theo kịp với thực tế, tỷ lệ biến động đất đai cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chưa đồng bộ, khơng phản ánh xác thực tế sử dụng đất Ba là, từ nguyên nhân tồn tại, khó khăn cơng tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận địa bàn huyện đề tài đưa số giải pháp chủ yếu địa phương, sách pháp chế, sách cơng tác cán bộ; chế phối hợp, tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai đại hóa xây dựng sở liệu địa Thơng qua đề xuất, kiến nghị giải pháp mà học viên đưa để áp dụng thực tế nhằm góp phần cho việc sử dụng đất đai ổn định, công tác quản lý đất đai chặt chẽ, xác; tạo điều kiện minh bạch, công khai thông tin sử dụng đất Qua thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định xã hội, phát huy quyền dân chủ người dân 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đào Xuân Bái (2002), Giáo trình “Hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội [2] Bộ Tài nguyên Môi trường, (2014), thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, Hà Nội [3] Bộ Tài nguyên Môi trường, (2014), thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định hồ sơ địa chính; số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 quy định chi tiết số điều Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ, Hà Nội [4].Bộ Tài nguyên Môi trường, Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 Bộ Tài Hướng dẫn số điều Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất [5] Chính phủ, (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai, Hà Nội [6] Chính phủ, (2014), Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất, Hà Nội [7] Chính phủ, (2013), Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 lệ phí trước bạ, Hà Nội [8] Chính phủ, (2017), Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung số Nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai, Hà Nội [9] Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thủ Thừa, 2018, báo cáo tình hình thực nhiệm vụ giai đoạn 2014 - 2018 [10] Phạm Duy Đông (2017), Pháp luật cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình từ thực tiễn Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh [11] Nguyễn Thị Nắng Mai (2012), Pháp luật thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân Việt Nam 85 [12] Hồng Thị Hương (2016), Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thành phố Hà Nội [13] Nguyễn Thị Huyền (2017), “Chế độ sở hữu toàn dân đất đai Việt Nam nay”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số (112) [14] Trịnh Quốc Khánh (2012), Đánh giá thực trạng đăng ký biến động sử dụng đất hệ thống hồ sơ địa Quận Ngơ Quyền, Thành phố Hải Phịng [15] Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Thủ Thừa, 2018, Báo cáo việc tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công tác quản lý, sử dụng, cập nhật hồ sơ địa [16] Phịng Tài nguyên Môi trường huyện Thủ Thừa, 2018, Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ lĩnh vực tài nguyên môi trường giai đoạn 2014 - 2018 [17] Đặng Anh Quân (2001), Luận án tiến sỹ “Hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật đất đai Việt Nam Thụy Điển” trường đại học Luật TP.HCM [18] Quốc hội, (2013), Luật Đất đai năm 2013, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội [19] Quốc hội, (2014), Luật Nhà năm 2014, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội [20] Quốc hội, (2014), Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội [21] Quốc hội, (2005), Bộ Luật Dân năm 2005; Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội [22] Lê Đình Thắng (2000), Giáo trình "Quản lý Nhà nước đất đai nhà ở", Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội [23] Lê Đình Thắng (2000), Giáo trình "Đăng ký thống kê đất đai", Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội [24] UBND tỉnh Long An (2014), định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 ban hành Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất số loại đất địa bàn tỉnh Long An [25.] UBND tỉnh Long An (2014), định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 việc ban hành Quy định diện tích tối thiểu tách đất đất nông nghiệp địa bàn tỉnh Long An 86 [26] UBND tỉnh Long Anh, (2017), định số 20/2017/QĐUBND ngày 27/4/2017 việc ban hành quy chế phối hợp quan liên quan việc giải thủ tục hành lĩnh vực đất đai địa bàn tỉnh Long An; [27] UBND tỉnh Long An (2017), Báo cáo kêt tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tải sản khác gắn liền với đất theo thị số 17/CT-UBND ngày 12/9/2012 UBND tỉnh Long An, Long An [28] UBND tỉnh Long An, (2012), Báo cáo kết tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 12/9/2012 UBND tỉnh Long An [29] UBND tỉnh Long An, (2015), Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An [30] UBND tỉnh Long An, (2016), báo cáo kinh tế xã hội huyện Thủ Thừa giai đoạn 2015-2020 [31] UBND tỉnh Long An, (2016), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội huyện Thủ Thừa năm 2017 [32] UBND tỉnh Long An, (2017), báo cáo thống kê công chức, viên chức huyện Thủ Thừa 2017 87 ... chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất? ??; * đất; Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với * Thửa đất, nhà tài sản khác gắn liền với đất; ... sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất sau quan có thẩm quyền cấp Trường hợp quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất quyền sở hữu. .. Phạm Tấn Thương ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất , Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất