(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu hệ thống truyền điện không dây ứng dụng trong sạc động không dây cho xe điện

143 16 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2020, 21:54

(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu hệ thống truyền điện không dây ứng dụng trong sạc động không dây cho xe điện(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu hệ thống truyền điện không dây ứng dụng trong sạc động không dây cho xe điện(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu hệ thống truyền điện không dây ứng dụng trong sạc động không dây cho xe điện(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu hệ thống truyền điện không dây ứng dụng trong sạc động không dây cho xe điện(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu hệ thống truyền điện không dây ứng dụng trong sạc động không dây cho xe điện(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu hệ thống truyền điện không dây ứng dụng trong sạc động không dây cho xe điện(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu hệ thống truyền điện không dây ứng dụng trong sạc động không dây cho xe điện(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu hệ thống truyền điện không dây ứng dụng trong sạc động không dây cho xe điện(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu hệ thống truyền điện không dây ứng dụng trong sạc động không dây cho xe điện(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu hệ thống truyền điện không dây ứng dụng trong sạc động không dây cho xe điện(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu hệ thống truyền điện không dây ứng dụng trong sạc động không dây cho xe điện(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu hệ thống truyền điện không dây ứng dụng trong sạc động không dây cho xe điện(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu hệ thống truyền điện không dây ứng dụng trong sạc động không dây cho xe điện BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Nguyễn Thị Điệp NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TRUYỀN ĐIỆN KHÔNG DÂY ỨNG DỤNG TRONG SẠC ĐỘNG KHÔNG DÂY CHO XE ĐIỆN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA Hà Nội - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Nguyễn Thị Điệp NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TRUYỀN ĐIỆN KHÔNG DÂY ỨNG DỤNG TRONG SẠC ĐỘNG KHÔNG DÂY CHO XE ĐIỆN Ngành: Kỹ thuật điều khiển Tự động hóa Mã số: 9520216 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS Trần Trọng Minh Hà Nội - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết khoa học trình bày luận án thành nghiên cứu thân thời gian làm nghiên cứu sinh Các kết trình bày luận án trung thực chưa tác giả khác công bố Các thơng tin trích dẫn luận án ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020 Người hướng dẫn khoa học Tác giả luận án PGS.TS Trần Trọng Minh Nguyễn Thị Điệp i LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Trọng Minh, TS Nguyễn Kiên Trung dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn, định hướng, tạo động lực, hỗ trợ tơi để hồn thành luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn tới ban lãnh đạo Khoa Điều khiển Tự động hóa, ban lãnh đạo Trường Đại học Điện Lực tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình làm nghiên cứu sinh Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy Bộ mơn Tự động hóa Cơng nghiệp, Viện Điện, Phịng Đào tạo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội giúp đỡ mặt chuyên môn, sở vật chất, thủ tục q trình học tập, hồn thành luận án Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thành viên nhóm “Wireless Charging” Apes Lab, bạn bè đồng nghiệp hỗ trợ, quan tâm giúp đỡ, động viên thời gian làm nghiên cứu sinh Cuối cùng, tơi xin gửi tình cảm u q đến thành viên gia đình ln động viên, hỗ trợ tơi mặt để tơi hồn thành luận án Hà Nội, tháng 11 năm 2020 ii Mục lục Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục ký hiệu viii Danh mục bảng xii Danh mục hình vẽ, đồ thị xiii Mở đầu 1 Tính cấp thiết đề tài Những vấn đề tồn hướng nghiên cứu luận án 3 Mục tiêu, đối tượng phạm vi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 4 Ý nghĩa khoa học đề tài Về lý luận Về thực tiễn Dự kiến kết đạt 6 Bố cục luận án Chương Tổng quan 1.1 Giới thiệu chung 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu 12 1.2.1 Cơ sở lý thuyết truyền điện không dây 12 1.2.2 Tổng quan ghép từ 15 1.2.3 Tổng quan mạch bù 19 1.2.4 Tổng quan biến đổi công suất phương pháp điều khiển 22 1.2.5 Các vấn đề khác 24 1.3 Đề xuất phương hướng thực nghiên cứu 25 1.4 Kết luận chương 26 iii Chương Thiết kế hệ thống 27 Tóm tắt nội dung 27 2.1 Thiết kế cấu trúc hệ thống 28 2.2 Thiết kế ghép từ 29 2.2.1 Đặt vấn đề 29 2.1.2 Thiết kế cấu trúc ghép từ 30 2.1.3 Thiết kế ghép từ phía truyền 32 2.1.4 Thiết kế ghép từ phía nhận 34 2.2 Thiết kế mạch bù 39 2.2.1 Đặt vấn đề 39 2.2.2 Phân tích nguyên lý mạch cộng hưởng 40 2.2.2.1 Khi mạch điện kích thích nguồn vào UAB 41 2.2.2.2 Khi mạch điện kích thích nguồn đầu 43 2.2.2.3 Xếp chồng kết 44 2.2.3 Phân tích điều kiện tải tối ưu để tối đa hiệu suất truyền 45 2.2.4 Tính tốn thơng số mạch bù LCC 48 2.3 Kết mô thực nghiệm 50 2.3.1 Kết mô 50 2.3.2 Kết thực nghiệm 55 2.4 So sánh kết nghiên cứu 57 2.5 Kết luận chương 59 Chương Điều khiển nâng cao hiệu suất hệ thống 60 Tóm tắt nội dung 60 3.1 Điều khiển bám cộng hưởng 60 3.1.1 Đặt vấn đề 60 3.1.2 Thiết kế điều khiển bám cộng hưởng 61 3.1.3 Kết mô 65 3.2 Điều khiển bám tải tối ưu 68 3.2.1 Đặt vấn đề 68 iv 3.2.2 Phân tích lý thuyết 69 a) Phân tích khả điều khiển bám tải tối ưu 70 b) Ước lượng hệ số kết nối kr từ phía thứ cấp 71 c) Phân tích cấu trúc điều khiển 73 3.2.3 Kết mô thực nghiệm 75 3.3 So sánh kết nghiên cứu 79 3.4 Kết luận chương 80 Chương Điều khiển công suất 82 Tóm tắt nội dung 82 4.1 Đặt vấn đề 82 4.2 Cơ sở lý thuyết 83 4.2.1 Phân tích khả điều khiển cơng suất từ phía sơ cấp 83 4.2.2 Ước lượng hệ số kết nối kr từ phía truyền 85 4.2.3 Phân tích, thiết kế điều khiển 88 4.3 Kết mô thực nghiệm 90 4.3.1 Kết mô 90 4.3.2 Kết thực nghiệm 93 4.4 So sánh kết nghiên cứu 96 4.5 Kết luận chương 98 Kết luận 99 Những đóng góp luận án: 100 Những hạn chế luận án nghiên cứu tương lai 100 Danh mục cơng trình công bố luận án 101 Danh mục cơng bố 101 Danh mục công bố liên quan 102 Tài liệu tham khảo 103 Phụ lục PL1 v Danh mục chữ viết tắt Chữ viết tắt Tiếng anh Tiếng việt IEA International Energy Agency Cơ quan lượng quốc tế WPT Wireless Power Transfer Truyền điện không dây FEA Finite Element Analysis Phân tích phần tử hữu hạn Korea Advanced Institute of Viện Khoa học công nghệ Science and Technology tiên tiến Hàn Quốc OLEV On-Line Electric Vehicle Xe điện sạc trực tuyến SUV Sports Utility Vehicle Xe điện thể thao đa dụng ORNL Oak Ridge National Laboratory Phịng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge, Hoa Kỳ PFC Power Factor Corection Hiệu chỉnh hệ số công suất EV Electric Vehicle Xe điện AC Alternating Current Dòng điện xoay chiều DC Direct Current Dòng điện chiều SS Series Series Nối tiếp nối tiếp SP Series Parallel Nối tiếp song song PP Parallel Parallel Song song song song PS Parallel Series Song song nối tiếp ZPA Zero Phase Angle Góc pha khơng ZVS Zero Voltage Switching Chuyển mạch điện áp không ZCS Zero Current Switching Chuyển mạch dịng điện khơng ICNIRP International Commissionn Non- Ủy ban quốc tế bảo vệ xạ Ionizing Radiation Protection ion hóa CFR Code of Federal Regulations KAIST Quy định liên bang Hoa Kỳ vi SAE Society of Automotive Engineers Hiệp hội kỹ sư ô tô V2G Vehicle to Grid Xe điện nối lưới vii Danh mục ký hiệu Ký hiệu Mô tả L1, L2 Điện cảm tự cảm cuộn dây sơ cấp, thứ cấp M Điện cảm hỗ cảm cuộn dây sơ cấp thứ cấp I , I2 Dòng điện chảy cuộn dây sơ cấp, thứ cấp φ12 Góc lệch pha dịng 𝐼1̇ 𝐼2̇ 𝑈̇21, 𝑈̇12 Điện áp cuộn sơ cấp thứ cấp sinh tượng cảm ứng điện từ hai cuộn dây S1, S2 Công suất truyền đến cuộn dây L1 L2 S3, S4 Công suất cấp biến đổi điện tử công suất S12, S21 Công suất trao đổi hai cuộn dây P12 Cơng suất tác dụng truyền từ phía sơ cấp sang phía thứ cấp Q Tổng cơng suất phản kháng vào hai cuộn dây k Hệ số kết nối điện từ (hệ số kết nối) ω0 Tần số góc cộng hưởng fsw Tần số chuyển mạch f0 Tần số cộng hưởng Qs Hệ số chất lượng cuộn dây thứ cấp C1 Tụ bù phía sơ cấp C2 Tụ bù phía thứ cấp Rr-SS, Rr-PS, Rr-SP, Rr-PP Trở kháng phản xạ từ phía thứ cấp phía sơ cấp mạch bù SS, PS, SP, PP T1, T2, T3, R Tên cuộn dây truyền số 1, 2, cuộn dây nhận lt, lr Chiều dài cuộn dây truyền, nhận wt, wr Chiều rộng cuộn dây truyền, nhận viii [95] Z Li, K Song, J Jiang, and C Zhu (2018), “Constant Current Charging and Maximum Efficiency Tracking Control Scheme for Supercapacitor Wireless Charging,” IEEE Trans Power Electron., vol 33, no 10, pp 9088–9100 [96] Teck Chuan Beh, Takehiro Imura, Masaki Kato, and Yoichi Hori (2010), “Basic study of improving efficiency of wireless power transfer via magnetic resonance coupling based on impedance matching,” in 2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Bari, Italy, pp 2011–2016 [97] Y Lim, H Tang, S Lim, and J Park (2014), “An Adaptive Impedance- Matching Network Based on a Novel Capacitor Matrix for Wireless Power Transfer,” IEEE Trans Power Electron., vol 29, no 8, pp 4403–4413 [98] M Fu, C Ma, and X Zhu (2014), “A Cascaded Boost–Buck Converter for High-Efficiency Wireless Power Transfer Systems,” IEEE Trans Ind Inf., vol 10, no 3, pp 1972–1980 [99] Y Huang, N Shinohara, and T Mitani (2015), “Theoretical analysis on DCDC converter for impedance matching of a rectifying circuit in wireless power transfer,” in 2015 IEEE International Symposium on Radio-Frequency Integration Technology (RFIT), Sendai, Japan, pp 229–231 [100] M Fu, H Yin, X Zhu, and C Ma (2015), “Analysis and Tracking of Optimal Load in Wireless Power Transfer Systems,” IEEE Trans Power Electron., vol 30, no 7, pp 3952–3963 [101] H Li, J Li, K Wang, W Chen, and X Yang (2015), “A Maximum Efficiency Point Tracking Control Scheme for Wireless Power Transfer Systems Using Magnetic Resonant Coupling,” IEEE Trans Power Electron., vol 30, no 7, pp 3998–4008 [102] T Yeo, D Kwon, S Khang, and J Yu (2017), “Design of Maximum Efficiency Tracking Control Scheme for Closed-Loop Wireless Power Charging System Employing Series Resonant Tank,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol 32, no 1, pp 471–478 [103] E Gati, G Kampitsis, and S Manias (2017), “Variable Frequency Controller for Inductive Power Transfer in Dynamic Conditions,” IEEE Trans Power Electron., vol 32, no 2, pp 1684–1696 113 [104] V Jiwariyavej, T Imura, and Y Hori (2015), “Coupling Coefficients Estimation of Wireless Power Transfer System via Magnetic Resonance Coupling Using Information From Either Side of the System,” IEEE J Emerg Sel Topics Power Electron., vol 3, no 1, pp 191–200 [105] D Kobayashi, T Imura, and Y Hori (2015), “Real-time coupling coefficient estimation and maximum efficiency control on dynamic wireless power transfer for electric vehicles,” in 2015 IEEE PELS Workshop on Emerging Technologies: Wireless Power (2015 WoW), Daejeon, South Korea, pp 1–6 [106] D Kobayashi, T Imura, and Y Hori (2015), “Real-time coupling coefficient estimation and maximum efficiency control on dynamic wireless power transfer using secondary DC-DC converter,” in IECON 2015 - 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Yokohama, pp 4650–4655 [107] A N Azad, A Echols, V A Kulyukin, R Zane, and Z Pantic (2019), “Analysis, Optimization, and Demonstration of a Vehicular Detection System Intended for Dynamic Wireless Charging Applications,” IEEE Transactions on Transportation Electrification, vol 5, no 1, pp 147–161 [108] J J Tomić, M D Kušljević, and D P Marčetić (2009), “Active power measurement algorithm for power system signals under non-sinusoidal conditions and wide-range frequency deviations,” IET Generation, Transmission & Distribution, vol 3, no 1, pp 57–65 [109] M Valkama and M Renfors (2004), “A novel image rejection architecture for quadrature radio receivers,” IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, vol 51, no 2, pp 61–68 [110] Z Ye, P K Jain, and P C Sen (2007), “A Full-Bridge Resonant Inverter With Modified Phase-Shift Modulation for High-Frequency AC Power Distribution Systems,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol 54, no 5, pp 2831– 2845 [111] H Hao, G A Covic, and J T Boys (2014), “An Approximate Dynamic Model of LCL- $T$-Based Inductive Power Transfer Power Supplies,” IEEE Trans Power Electron., vol 29, no 10, pp 5554–5567 114 Phụ lục Phụ lục A Nhận dạng hàm truyền dòng điện góc dịch pha Phương pháp nhận dạng hàm truyền phần mềm mô PSIM Matlab tiến hành sau: Trên mơ hình mơ hệ thống phần mềm PSIM, thực đặt góc dịch pha 𝛼 300 vào khâu điều chế dịch pha, sau đo dịng điện ILi cuộn dây phía truyền Hình A Thời gian lấy mẫu 10 𝜇𝑠, thu 2000 mẫu giá trị dòng điện Bảng A V ILi Đo dòng cộng hưởng ILi ILi a b Đặt góc dịch pha α = 300 WPT 30 Phase_Shift Modulation alpha S2 S3 S4 S1 psm alpha b a S2 S3 S4 S1 Resonant Inverter psm alpha_to_m Hình A Điểm đặt góc dịch pha điểm đo dịng cộng hưởng mơ hình mơ PSIM lấy giá trị nhận dạng hàm truyền dòng điện cuộn dây truyền góc dịch pha Từ tham số Bảng A, sử dụng công cụ Identification Matlab để tiến hành nhận dạng hàm truyền Hàm truyền dịng điện cuộn truyền góc dịch pha α nhận sau: GI  ( s )  5 I Li  s  0.0678  e 1.038e s 6   s   2.3872e s PL1 Phụ lục B Nhận dạng hàm truyền cơng suất đầu bình phương dịng điện cuộn truyền Trên mơ hình mơ hệ thống phần mềm PSIM, thực đặt giá trị hiệu dụng dòng điện cộng hưởng cuộn truyền I_ref = 10A, sau đo cơng suất đầu P_out Hình B Thời gian lấy mẫu 10 𝜇𝑠, thu 2000 mẫu giá trị công suất đầu Bảng B Đo công suất đầu P-out Đặt dịng điện I_ref = 10A Hình B Điểm đặt dịng điện điểm đo cơng suất mơ hình mơ PSIM lấy giá trị nhận dạng hàm truyền cơng suất phía nhận bình phương dòng điện cộng hưởng Từ tham số Bảng B, sử dụng công cụ Identification Matlab để tiến hành nhận dạng hàm truyền Hàm truyền công suất phía nhận bình phương dịng điện cuộn truyền nhận sau: GP  I ( s )  Pout  s  13.527  e 0.00019459s I Li  s   7.9015e 5 s Bảng A Giá trị dòng điện ILi thu đặt góc dịch pha α=300 14.99 7.32 7.81 14.86 13.39 11.47 9.92 5.66 16.31 13.11 14.8 17.7 7.49 10.81 11.1 17.7 12.38 10.81 8.76 14.25 14.16 8.87 16.89 7.77 10.42 15.33 16.89 14.88 10.42 10.36 10.18 16.19 9.08 9.11 PL2 15.45 11.49 9.46 9.95 12.61 9.12 11.29 11.71 11.19 8.21 7.47 11.33 11.21 8.6 8.11 11.72 9.81 9.5 9.42 10.82 9.69 10.29 9.97 10.65 10.35 10.8 10.51 10.18 10.4 10.83 9.97 10.21 10.4 10.79 9.83 10.15 10.22 10.48 9.75 10.23 11.63 15.43 9.63 9.27 12.53 13.53 7.3 8.87 11.19 12.87 7.47 9.25 11.21 10.75 8.11 10.02 9.81 9.87 9.42 10.26 9.69 9.01 9.97 10.23 9.25 9.06 10.39 10.13 9.64 9.23 10.46 9.87 9.8 9.62 10.41 9.83 10.2 9.88 10.32 9.79 8.32 6.64 14.06 13.09 9.14 8.24 14.19 10.45 10.09 10.71 11.66 10 11.4 11.3 11.1 9.31 11.62 11.61 9.83 9.84 11.4 11.38 9.94 10.12 11 10.94 9.71 10.59 10.35 10.56 10.01 10.63 10.01 10.26 9.93 10.61 9.69 10.11 10.03 10.39 14.45 12.19 8.24 13.08 9.96 10.57 10.31 12.4 8.9 8.25 10.67 11.86 7.48 8.76 10.62 10.92 8.42 8.77 10.58 9.9 8.95 9.66 10.05 9.4 9.98 9.74 10.06 9.14 10.31 10.07 9.89 9.34 10.61 9.98 10.14 9.61 10.57 10.06 10.17 9.93 14.31 12.19 10.8 13.08 13.99 10.57 9.03 12.4 13.36 8.25 9.82 11.86 12.54 8.76 10.15 10.92 11.06 8.77 10.83 9.9 10.35 9.66 10.73 9.4 9.62 9.74 10.6 9.14 9.59 10.07 10.24 9.34 9.55 9.98 9.93 9.61 9.74 10.06 9.76 9.93 5.42 13.24 12.82 6.53 7.21 12.84 11.54 8.76 8.31 12.19 9.6 9.5 10.2 10.85 9.08 11.2 10.44 10.47 8.83 11.18 10.83 9.98 9.38 11.45 10.61 10.21 9.87 10.94 10.48 10.2 10.35 10.67 10.31 10.39 10.53 10.23 10.25 10.27 10.58 10.05 15.05 9.32 11.01 13.64 11.56 9.59 13.11 10.27 10.31 11.2 12.22 9.3 9.3 10.67 12.2 8.18 9.59 10.75 10.99 8.77 9.79 10.09 10.39 9.05 10.15 9.81 9.67 9.77 10.11 9.57 9.52 9.92 10.11 9.64 9.47 10.23 9.94 9.81 9.66 10.19 15.05 10.19 11.01 13.13 11.56 9.6 13.11 12.47 10.31 8.69 12.22 12.6 9.3 9.79 12.2 11.61 9.59 10.28 10.99 10.91 9.79 10.97 10.39 10.35 10.15 10.88 9.67 10.05 10.11 10.85 9.52 10.03 10.11 10.45 9.47 10 9.94 10.22 9.66 10.05 13.23 13.4 7.74 7.09 11.5 12.88 6.54 8.15 11.99 10.77 8.3 9.1 10.62 9.58 9.38 10.07 10.25 8.8 10.57 10.17 9.68 8.82 10.7 10.35 9.85 9.21 10.97 10.12 9.97 9.68 10.64 10.07 10.28 10.07 10.56 9.99 10.38 10.26 10.28 10.06 PL3 10.06 10.33 9.82 10.2 9.92 10.09 9.87 10.18 9.87 10.04 9.93 10.1 9.86 9.94 9.98 10.04 9.91 9.96 10.01 9.98 9.98 9.96 10.04 9.96 10.04 9.99 10.07 9.98 10.09 10.01 10.08 9.98 10.14 10.04 10.11 10.04 10.12 10.05 10.12 10.06 10.29 10.06 10.26 9.91 10.41 10.17 10.21 10 10.33 10.19 10.19 10.12 10.3 10.22 10.16 10.18 10.19 10.19 10.14 10.22 10.12 10.17 10.11 10.2 10.07 10.16 10.07 10.18 10.04 10.14 10.05 10.14 10.01 10.11 10.03 10.1 10.03 10.1 10.03 10.08 9.7 10.04 9.92 10.22 9.7 10.02 9.95 10.04 9.86 10 9.92 9.94 9.92 9.97 9.98 9.9 10.04 9.97 10 9.92 10.09 9.98 10.07 9.95 10.13 9.99 10.11 9.99 10.13 10.01 10.15 10.06 10.13 10.05 10.14 10.08 10.12 10.07 10.13 10.09 10.49 10.02 10.35 10.12 10.35 10.1 10.31 10.25 10.23 10.13 10.31 10.3 10.15 10.2 10.2 10.29 10.09 10.21 10.14 10.22 10.05 10.21 10.04 10.19 10.02 10.18 10.02 10.14 10.02 10.14 9.97 10.08 10.02 10.09 10.01 10.07 10.04 10.07 10.03 10.06 9.8 10.02 9.69 10.12 9.93 10.1 9.77 10.25 9.96 10.13 9.86 10.3 10.04 10.2 10 10.29 10.06 10.21 10.08 10.22 10.1 10.21 10.16 10.19 10.13 10.18 10.16 10.14 10.15 10.14 10.19 10.08 10.16 10.09 10.14 10.07 10.13 10.07 10.12 10.06 10.25 10.24 10.48 9.89 10.24 10.06 10.34 9.88 10.22 10 10.21 9.85 10.16 9.9 10.09 9.91 10.11 9.9 10.02 9.96 10.05 9.92 9.98 9.99 10.01 9.99 9.98 10.02 9.99 10.03 9.99 10.06 9.98 10.09 10.02 10.09 10.01 10.1 10.03 10.1 9.88 10.02 9.79 10.27 9.84 10.19 9.96 10.2 9.89 10.26 10.04 10.25 9.97 10.31 10.13 10.2 10.07 10.27 10.14 10.2 10.13 10.21 10.18 10.15 10.17 10.15 10.17 10.13 10.18 10.09 10.15 10.1 10.18 10.05 10.14 10.07 10.14 10.05 10.12 10.05 9.88 9.95 9.79 10.01 9.84 9.87 9.96 10.01 9.89 9.83 10.04 9.95 9.97 9.86 10.13 9.95 10.07 9.92 10.14 9.95 10.13 9.99 10.18 10 10.17 10.03 10.17 10.03 10.18 10.08 10.15 10.07 10.18 10.11 10.14 10.1 10.14 10.11 10.12 10.12 10.44 10.36 10.23 10.12 10.36 10.33 10.11 10.2 10.26 10.3 10.09 10.24 10.13 10.24 10.02 10.24 10.04 10.18 10.04 10.21 9.98 10.13 9.98 10.15 9.96 10.11 9.99 10.1 9.97 10.08 9.99 10.04 10 10.05 10.02 10.04 10.03 10.05 10.03 10.03 PL4 10.12 10.07 10.12 10.08 10.11 10.08 10.12 10.09 10.11 10.09 10.11 10.1 10.1 10.1 10.09 10.1 10.09 10.1 10.09 10.1 10.08 10.1 10.08 10.09 10.07 10.09 10.07 10.09 10.07 10.09 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.07 10.04 10.08 10.04 10.06 10.05 10.07 10.05 10.06 10.05 10.06 10.06 10.06 10.07 10.06 10.07 10.06 10.07 10.06 10.08 10.06 10.08 10.06 10.08 10.07 10.08 10.07 10.09 10.07 10.09 10.07 10.09 10.08 10.09 10.08 10.09 10.08 10.09 10.08 10.09 10.08 10.11 10.09 10.11 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.09 10.1 10.09 10.1 10.08 10.09 10.08 10.1 10.07 10.09 10.07 10.09 10.07 10.09 10.07 10.09 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.07 10.07 10.07 10.04 10.05 10.05 10.05 10.05 10.05 10.06 10.05 10.06 10.05 10.07 10.05 10.08 10.06 10.08 10.06 10.08 10.06 10.09 10.06 10.09 10.07 10.09 10.07 10.09 10.07 10.09 10.08 10.09 10.08 10.09 10.08 10.09 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.12 10.05 10.1 10.05 10.1 10.05 10.09 10.05 10.09 10.05 10.08 10.05 10.07 10.06 10.07 10.06 10.07 10.06 10.06 10.06 10.06 10.07 10.06 10.07 10.06 10.07 10.07 10.08 10.06 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.04 10.12 10.06 10.11 10.06 10.11 10.07 10.11 10.08 10.11 10.08 10.11 10.09 10.1 10.09 10.1 10.09 10.09 10.1 10.09 10.1 10.08 10.09 10.08 10.09 10.08 10.09 10.08 10.09 10.07 10.09 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.11 10.04 10.1 10.04 10.09 10.04 10.09 10.04 10.07 10.05 10.07 10.05 10.06 10.06 10.06 10.06 10.06 10.07 10.06 10.07 10.06 10.08 10.06 10.08 10.06 10.08 10.06 10.08 10.07 10.09 10.07 10.09 10.07 10.09 10.07 10.09 10.08 10.09 10.08 10.09 10.11 10.12 10.1 10.12 10.09 10.11 10.09 10.12 10.07 10.11 10.07 10.11 10.06 10.1 10.06 10.09 10.06 10.09 10.06 10.08 10.06 10.08 10.06 10.07 10.06 10.07 10.06 10.07 10.07 10.07 10.07 10.07 10.07 10.07 10.07 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.05 10.04 10.06 10.04 10.07 10.04 10.07 10.04 10.09 10.04 10.09 10.05 10.1 10.06 10.1 10.06 10.1 10.07 10.1 10.08 10.1 10.08 10.1 10.08 10.09 10.08 10.09 10.09 10.09 10.09 10.08 10.09 10.08 10.09 10.08 10.09 10.08 10.09 10.08 10.09 PL5 10.07 10.07 10.07 10.07 10.07 10.07 10.07 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.07 10.07 10.07 10.07 10.07 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.07 10.07 10.07 10.08 10.08 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.07 10.08 10.08 10.07 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 PL6 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 PL7 Bảng B Giá trị công suất Pout đo đặt dòng điện cuộn truyền ILi = 10A 7.19 258.05 935.24 1362.1 1368.4 1327.5 1344.3 1351.5 1346.9 1348.4 1350.6 1350 1349.8 1350.9 1351.8 1351.6 1351.7 1352.3 1352.4 1352.1 1352.2 1352.4 1352.5 1352.4 1352.6 1352.5 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.3 1352.2 1352.3 1352.5 1352.3 1352.1 12.66 313.42 1000.4 1376 1361.6 1327.6 1346.1 1351.2 1346.7 1348.5 1350.7 1349.9 1349.8 1351.1 1351.8 1351.6 1351.8 1352.4 1352.4 1352.1 1352.3 1352.5 1352.5 1352.5 1352.6 1352.5 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.5 1352.3 1352.2 1352.3 1352.5 1352.3 1352.1 20.85 373.86 1061.6 1385.6 1355 1328.4 1347.8 1350.7 1346.7 1348.8 1350.7 1349.8 1349.9 1351.2 1351.8 1351.6 1351.8 1352.4 1352.3 1352.1 1352.3 1352.5 1352.4 1352.5 1352.6 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.4 1352.3 1352.2 1352.3 1352.5 1352.2 1352.1 32.49 438.64 1118.1 1391.4 1348.8 1329.7 1349.1 1350.1 1346.7 1349.1 1350.7 1349.8 1350 1351.3 1351.8 1351.6 1351.9 1352.4 1352.3 1352.1 1352.3 1352.5 1352.4 1352.5 1352.5 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.4 1352.3 1352.2 1352.4 1352.4 1352.2 1352.1 0.01 48.31 506.93 1169.5 1394 1343.3 1331.4 1350.2 1349.5 1346.8 1349.4 1350.6 1349.7 1350.1 1351.4 1351.8 1351.6 1351.9 1352.5 1352.3 1352.1 1352.3 1352.5 1352.4 1352.5 1352.5 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.4 1352.3 1352.2 1352.4 1352.4 1352.2 1352.2 0.07 68.92 577.83 1215.5 1393.7 1338.5 1333.4 1351 1349 1346.9 1349.7 1350.6 1349.7 1350.3 1351.5 1351.7 1351.6 1352 1352.5 1352.2 1352.1 1352.4 1352.5 1352.4 1352.5 1352.5 1352.4 1352.5 1352.4 1352.4 1352.5 1352.4 1352.3 1352.2 1352.4 1352.4 1352.1 1352.2 0.26 94.88 650.31 1255.9 1391.2 1334.6 1335.6 1351.5 1348.4 1347.1 1350 1350.5 1349.6 1350.4 1351.6 1351.7 1351.6 1352.1 1352.5 1352.2 1352.1 1352.4 1352.5 1352.4 1352.5 1352.5 1352.4 1352.5 1352.4 1352.4 1352.5 1352.4 1352.2 1352.2 1352.4 1352.4 1352.1 1352.2 0.74 126.64 723.29 1290.6 1387 1331.5 1337.8 1351.8 1347.9 1347.4 1350.2 1350.4 1349.6 1350.5 1351.6 1351.7 1351.6 1352.1 1352.5 1352.2 1352.2 1352.4 1352.5 1352.4 1352.5 1352.5 1352.4 1352.5 1352.4 1352.4 1352.5 1352.3 1352.2 1352.2 1352.4 1352.4 1352.1 1352.2 1.78 164.43 795.76 1319.7 1381.5 1329.3 1340.1 1351.9 1347.5 1347.7 1350.4 1350.3 1349.7 1350.7 1351.7 1351.7 1351.6 1352.2 1352.5 1352.2 1352.2 1352.4 1352.5 1352.4 1352.6 1352.5 1352.4 1352.5 1352.4 1352.4 1352.5 1352.3 1352.2 1352.3 1352.4 1352.4 1352.1 1352.3 PL8 1352.3 1352.5 1352.2 1352.2 1352.2 1352.2 1352.2 1352.3 1352.3 1352.3 1352.4 1352.3 1352.3 1352.5 1352.6 1352.4 1352.3 1352.3 1352.2 1352.4 1352.5 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.3 1352.5 1352.6 1352.3 1352.2 1352.3 1352.2 1352.1 1352.4 1352.5 1352.4 1352.4 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 1352.2 1352.2 1352.2 1352.2 1352.2 1352.3 1352.3 1352.3 1352.4 1352.3 1352.3 1352.6 1352.6 1352.4 1352.3 1352.3 1352.2 1352.4 1352.5 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.3 1352.5 1352.6 1352.3 1352.2 1352.3 1352.1 1352.1 1352.4 1352.5 1352.4 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 1352.2 1352.3 1352.2 1352.2 1352.2 1352.3 1352.3 1352.3 1352.4 1352.3 1352.3 1352.6 1352.6 1352.3 1352.3 1352.3 1352.2 1352.5 1352.5 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.3 1352.5 1352.6 1352.3 1352.2 1352.3 1352.1 1352.1 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 1352.2 1352.3 1352.2 1352.2 1352.2 1352.3 1352.3 1352.3 1352.4 1352.3 1352.4 1352.6 1352.6 1352.3 1352.3 1352.3 1352.3 1352.5 1352.5 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.3 1352.6 1352.5 1352.3 1352.2 1352.3 1352.1 1352.1 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 1352.2 1352.3 1352.2 1352.2 1352.2 1352.3 1352.3 1352.3 1352.4 1352.3 1352.4 1352.6 1352.6 1352.3 1352.3 1352.2 1352.3 1352.5 1352.5 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.3 1352.6 1352.5 1352.3 1352.3 1352.3 1352.1 1352.1 1352.5 1352.4 1352.4 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.5 1352.3 1352.2 1352.3 1352.2 1352.2 1352.2 1352.3 1352.3 1352.3 1352.4 1352.3 1352.4 1352.6 1352.6 1352.3 1352.3 1352.2 1352.3 1352.5 1352.5 1352.4 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.6 1352.5 1352.2 1352.3 1352.3 1352.1 1352.2 1352.5 1352.4 1352.4 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.5 1352.3 1352.2 1352.3 1352.2 1352.2 1352.2 1352.3 1352.3 1352.3 1352.3 1352.3 1352.4 1352.6 1352.5 1352.3 1352.3 1352.2 1352.3 1352.5 1352.5 1352.4 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.6 1352.4 1352.2 1352.3 1352.3 1352 1352.2 1352.5 1352.4 1352.4 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.5 1352.3 1352.2 1352.3 1352.2 1352.2 1352.2 1352.3 1352.3 1352.3 1352.3 1352.3 1352.5 1352.6 1352.5 1352.3 1352.3 1352.2 1352.3 1352.5 1352.5 1352.4 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.6 1352.4 1352.2 1352.3 1352.2 1352 1352.2 1352.5 1352.4 1352.4 1352.5 1352.3 1352.3 1352.3 1352.5 1352.2 1352.2 1352.3 1352.2 1352.2 1352.3 1352.3 1352.3 1352.4 1352.3 1352.3 1352.5 1352.6 1352.5 1352.3 1352.3 1352.2 1352.3 1352.5 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.6 1352.4 1352.2 1352.3 1352.2 1352 1352.3 1352.5 1352.4 1352.4 1352.5 1352.3 1352.3 1352.3 PL9 1352.4 1352.5 1352.5 1352.3 1352.2 1352.3 1352.5 1352.4 1352.3 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.4 1352.5 1352.6 1352.4 1352.2 1352.4 1352.5 1352.5 1352.5 1352.5 1352.5 1352.3 1352.2 1352.2 1352.2 1352.5 1352.5 1352.3 1352.5 1352.5 1352.3 1352.2 1352.4 1352.3 1352.3 1352.3 1352.2 1352.4 1352.5 1352.5 1352.3 1352.2 1352.4 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.4 1352.5 1352.6 1352.3 1352.2 1352.4 1352.5 1352.5 1352.5 1352.5 1352.5 1352.3 1352.2 1352.2 1352.3 1352.5 1352.5 1352.3 1352.5 1352.5 1352.3 1352.2 1352.4 1352.3 1352.3 1352.3 1352.2 1352.4 1352.5 1352.5 1352.3 1352.2 1352.4 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.4 1352.5 1352.6 1352.3 1352.2 1352.4 1352.5 1352.5 1352.5 1352.5 1352.4 1352.3 1352.2 1352.2 1352.3 1352.5 1352.4 1352.3 1352.5 1352.5 1352.3 1352.2 1352.4 1352.3 1352.3 1352.3 1352.2 1352.4 1352.5 1352.5 1352.3 1352.2 1352.4 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.4 1352.5 1352.6 1352.3 1352.3 1352.4 1352.5 1352.5 1352.5 1352.5 1352.4 1352.3 1352.2 1352.2 1352.3 1352.6 1352.4 1352.3 1352.5 1352.4 1352.3 1352.2 1352.4 1352.3 1352.3 1352.3 1352.2 1352.4 1352.5 1352.5 1352.2 1352.2 1352.4 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.4 1352.5 1352.5 1352.3 1352.3 1352.4 1352.5 1352.5 1352.5 1352.5 1352.4 1352.3 1352.2 1352.2 1352.3 1352.6 1352.4 1352.3 1352.5 1352.4 1352.2 1352.2 1352.4 1352.3 1352.2 1352.3 1352.2 1352.4 1352.5 1352.5 1352.2 1352.2 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.4 1352.5 1352.5 1352.3 1352.3 1352.4 1352.5 1352.5 1352.5 1352.5 1352.4 1352.3 1352.2 1352.2 1352.4 1352.6 1352.3 1352.3 1352.5 1352.4 1352.2 1352.3 1352.4 1352.3 1352.2 1352.3 1352.2 1352.4 1352.5 1352.5 1352.2 1352.2 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.4 1352.6 1352.5 1352.2 1352.3 1352.5 1352.5 1352.5 1352.5 1352.5 1352.4 1352.2 1352.2 1352.2 1352.4 1352.6 1352.3 1352.3 1352.5 1352.4 1352.2 1352.3 1352.4 1352.3 1352.2 1352.3 1352.2 1352.4 1352.5 1352.4 1352.2 1352.3 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.6 1352.5 1352.2 1352.3 1352.5 1352.5 1352.5 1352.5 1352.5 1352.4 1352.2 1352.2 1352.2 1352.4 1352.6 1352.3 1352.4 1352.5 1352.4 1352.2 1352.3 1352.4 1352.3 1352.2 1352.3 1352.2 1352.4 1352.5 1352.4 1352.2 1352.3 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.3 1352.4 1352.4 1352.4 1352.6 1352.4 1352.2 1352.3 1352.5 1352.5 1352.5 1352.5 1352.5 1352.3 1352.2 1352.2 1352.2 1352.4 1352.5 1352.3 1352.4 1352.5 1352.3 1352.2 1352.3 1352.4 1352.3 1352.3 1352.2 1352.2 PL10 1352.2 1352.2 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.4 1352.5 1352.5 1352.4 1352.4 1352.5 1352.6 1352.5 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.3 1352.5 1352.8 1352.6 1352.3 1352.4 1352.4 1352.3 1352.5 1352.6 1352.4 1352.3 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.5 1352.2 1352.2 1352.5 1352.4 1352.3 1352.4 1352.4 1352.5 1352.5 1352.4 1352.4 1352.5 1352.6 1352.5 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.3 1352.5 1352.8 1352.6 1352.3 1352.4 1352.4 1352.3 1352.5 1352.6 1352.4 1352.3 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.4 1352.2 1352.2 1352.5 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.5 1352.4 1352.5 1352.5 1352.6 1352.5 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.3 1352.5 1352.8 1352.5 1352.3 1352.4 1352.4 1352.3 1352.5 1352.6 1352.4 1352.3 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.4 1352.2 1352.3 1352.5 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.5 1352.4 1352.5 1352.5 1352.6 1352.5 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.3 1352.6 1352.8 1352.5 1352.3 1352.4 1352.3 1352.3 1352.5 1352.6 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.4 1352.2 1352.3 1352.5 1352.3 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.5 1352.4 1352.5 1352.5 1352.6 1352.5 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.3 1352.3 1352.6 1352.8 1352.4 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.5 1352.6 1352.3 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.6 1352.3 1352.2 1352.3 1352.5 1352.3 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.5 1352.4 1352.5 1352.5 1352.6 1352.5 1352.3 1352.4 1352.4 1352.5 1352.4 1352.3 1352.4 1352.3 1352.3 1352.6 1352.8 1352.4 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.6 1352.5 1352.3 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.3 1352.2 1352.4 1352.5 1352.3 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.5 1352.4 1352.5 1352.5 1352.6 1352.5 1352.3 1352.4 1352.5 1352.5 1352.3 1352.3 1352.4 1352.3 1352.4 1352.7 1352.8 1352.4 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.6 1352.5 1352.3 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.5 1352.3 1352.2 1352.4 1352.5 1352.3 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.5 1352.4 1352.5 1352.5 1352.6 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.5 1352.3 1352.3 1352.4 1352.3 1352.4 1352.7 1352.7 1352.4 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.6 1352.5 1352.3 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.5 1352.3 1352.2 1352.4 1352.5 1352.3 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.5 1352.4 1352.5 1352.5 1352.6 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.5 1352.3 1352.3 1352.4 1352.3 1352.4 1352.7 1352.7 1352.3 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.6 1352.5 1352.3 1352.4 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.5 1352.2 PL11 1352.2 1352.1 1352.1 1352.4 1352.4 1352.2 1352.2 1352.5 1352.3 1352.3 1352.5 1352.5 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 1352.3 1352.5 1352.7 1352.5 1352.2 1352.2 1352.3 1352.4 1352.6 1352.6 1352.4 1352.2 1352.3 1352.4 1352.2 1352.2 1352.4 1352.5 1352.5 1352.4 1352.4 1352.3 1352.3 1352.5 1352.2 1352.1 1352.2 1352.4 1352.4 1352.2 1352.3 1352.5 1352.3 1352.3 1352.5 1352.5 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 1352.3 1352.5 1352.7 1352.5 1352.2 1352.2 1352.3 1352.5 1352.6 1352.6 1352.4 1352.2 1352.3 1352.4 1352.1 1352.2 1352.4 1352.5 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.3 1352.5 1352.2 1352.1 1352.2 1352.4 1352.4 1352.2 1352.3 1352.5 1352.3 1352.3 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 1352.3 1352.5 1352.7 1352.4 1352.2 1352.2 1352.3 1352.5 1352.6 1352.6 1352.4 1352.2 1352.4 1352.4 1352.1 1352.2 1352.4 1352.5 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.3 1352.5 1352.2 1352.1 1352.2 1352.4 1352.4 1352.2 1352.3 1352.5 1352.3 1352.3 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.7 1352.4 1352.2 1352.2 1352.3 1352.5 1352.6 1352.5 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 1352.1 1352.3 1352.5 1352.5 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.5 1352.1 1352.1 1352.2 1352.4 1352.3 1352.2 1352.3 1352.4 1352.3 1352.4 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.7 1352.4 1352.2 1352.2 1352.3 1352.5 1352.6 1352.5 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 1352.1 1352.3 1352.5 1352.5 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.5 1352.1 1352.1 1352.3 1352.4 1352.3 1352.2 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 1352.4 1352.5 1352.7 1352.3 1352.2 1352.2 1352.3 1352.5 1352.6 1352.5 1352.3 1352.3 1352.4 1352.3 1352.1 1352.3 1352.5 1352.5 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 1352.1 1352.1 1352.3 1352.4 1352.3 1352.2 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 1352.4 1352.6 1352.7 1352.3 1352.2 1352.2 1352.3 1352.5 1352.6 1352.5 1352.3 1352.3 1352.4 1352.3 1352.1 1352.3 1352.5 1352.5 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 1352.1 1352.1 1352.3 1352.4 1352.3 1352.2 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.5 1352.3 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 1352.4 1352.6 1352.6 1352.3 1352.2 1352.2 1352.3 1352.6 1352.6 1352.5 1352.3 1352.3 1352.4 1352.3 1352.1 1352.3 1352.5 1352.5 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 1352.1 1352.1 1352.3 1352.4 1352.3 1352.2 1352.4 1352.4 1352.3 1352.4 1352.5 1352.3 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 1352.4 1352.6 1352.6 1352.3 1352.2 1352.2 1352.4 1352.6 1352.6 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.2 1352.1 1352.4 1352.5 1352.5 1352.5 1352.4 1352.3 1352.3 1352.4 1352.4 PL12 1352.3 1352.3 1352.3 1352.3 1352.2 1352.2 1352.2 1352.2 1352.2 1352.1 1352.1 1352.1 1352.1 1352.1 1352.2 1352.2 1352.2 1352.2 1352.3 1352.3 PL13 ... rằng, hệ thống sạc động không dây cho xe điện nghiên cứu, phát triển, hứa hẹn làm cho việc sử dụng xe điện tiện lợi an tồn Các cơng trình nghiên cứu hệ thống WPT ứng dụng sạc động khơng dây cho xe. .. dụng sạc không dây cho xe điện chia thành hai loại sạc không dây tĩnh sạc không dây động Sạc không dây tĩnh sạc mà sạc xe điện cần phải đỗ vị trí truyền để nhận điện từ truyền Hiện nay, sạc không. .. biệt thích hợp cho xe điện Hệ thống WPT ứng dụng sạc cho xe điện chia thành hai loại, sạc không dây tĩnh sạc không dây động Với sạc không dây tĩnh, sạc xe điện phải dừng lại đỗ vị trí truyền để nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu hệ thống truyền điện không dây ứng dụng trong sạc động không dây cho xe điện, (Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu hệ thống truyền điện không dây ứng dụng trong sạc động không dây cho xe điện

Từ khóa liên quan