thcs- NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

65 31 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2020, 20:28

Hình thức dạy học theo định hướng phát triển năng lực là Đánh giá kết quả học tập của người học theo dạy học định hướng phát triển năng lực là Cấu trúc chung của năng lực hành động được mô tả là sự kết hợp của các năng lực thành phần: NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN Môn: Chuyên ngành (THCS từ hạng III lên hạng II) Câu Nội dung câu hỏi Trong chương trình dạy học định hướng phát triển lực, khái niệm lực sử dụng trường hợp? A Mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển lực Kết học tập cần đạt mô tả chi tiết quan sát, đánh giá được; thể mức độ tiến HS cách liên tục Nội dung dạy học theo định hướng phát triển lực Lựa chọn nội dung quy định, gắn với tình thực tiễn Chương trình quy định nội dung chính, khơng quy Phương án trả lời B C Kết học tập cần đạt quan sát, đánh giá được; thể mức độ tiến HS cách liên tục Lựa chọn nội dung nhằm đạt kết đầu quy định, gắn với tình thực tiễn Chương D Đáp án Tài liệu tham khảo 10 C Mục 1.1 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề trang 194, 195 Kết học tập cần đạt được, đánh giá được; thể mức độ tiến HS cách liên tục Kết học tập cần đạt mô tả chi tiết quan sát được; thể mức độ tiến HS cách liên tục A Bảng so sánh trang 196 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề Lựa chọn nội dung nhằm đạt kết đầu gắn với tình thực tiễn Chương trình Lựa chọn nội dung nhằm đạt kết đầu quy định Chương trình quy định nội dung chính, khơng quy B Bảng so sánh trang 196 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề định chi tiết Hình thức dạy học theo định hướng phát triển lực Đánh giá kết học tập người học theo dạy học định hướng phát triển lực trình quy định nội dung chính, khơng quy định chi tiết quy định định chi tiết nội dung chính, khơng quy định chi tiết Chú ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học Chú ý hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thơng dạy học Tổ chức hình thức học tập đa dạng; ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học Chú ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học C Bảng so sánh trang 197 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề Tiêu chí đánh giá dựa vào lực đầu ra, có tính đến tiến trình học tập Tiêu chí đánh giá dựa vào tiến trình học tập, trọng khả vận dụng tình thực tiễn Tiêu chí đánh giá dựa vào lực đầu ra, trọng khả vận dụng tình thực tiễn Tiêu chí đánh giá dựa vào lực đầu ra, có tính đến tiến trình học tập, trọng khả vận dụng tình thực tiễn D Bảng so sánh trang 197 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề Cấu trúc chung lực hành động mô tả kết hợp lực thành phần: Năng lực chuyên môn, lực phương pháp, lực xã hội, lực cá thể Năng lực chuyên môn, lực chung, lực xã hội, lực cá thể Năng lực chuyên môn, lực cốt lõi, lực xã hội, lực cá thể Năng lực chuyên môn, lực chuyên biệt, lực xã hội, lực cá thể Có khả tiến hành hoạt động hiệu đạt kết phù hợp với mục đích; Hành động có kết quả, ứng phó linh hoạt, hiệu điều kiện mới, khơng quen thuộc Có kiến thức, hiểu biết cách có hệ thống chuyên sâu lĩnh vực hoạt động đó; hành động có kết quả, ứng phó linh hoạt, hiệu điều kiện mới, không quen thuộc A Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề trang 197, 198 Người có lực lĩnh vực hoạt động cần có dấu hiệu nào? Có kiến thức, hiểu biết cách có hệ thống chuyên sâu lĩnh vực hoạt động đó; Có khả tiến hành hoạt động hiệu đạt kết phù hợp với mục đích; Hành động có kết quả, ứng phó linh hoạt, hiệu điều kiện mới, khơng quen thuộc Có kiến thức, hiểu biết cách có hệ thống chuyên sâu lĩnh vực hoạt động đó; Có khả tiến hành hoạt động hiệu đạt kết phù hợp với mục đích A Mục 1.5.1 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề trang 203 Các hình thức đánh giá lực người học Sản phẩm; Dự án học Sản phẩm; Dự Dự án học tập; Trình Sản phẩm; Dự án học tập; tập; Trình diễn; Thực án học tập; Thực diễn; Thực (nhiệm Trình diễn (nhiệm vụ) (nhiệm vụ) vụ) C Mục 1.5.3 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề trang 204 Xây dựng kiểm tra dánh giá lực bao gồm bước? B Mục 1.5.4 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề trang 204, 205 6 10 11 12 13 Trong bước xác định chuẩn bước xây dựng kiểm tra đánh giá lực giáo viên phải xác định chuẩn? Xác định nhiệm vụ xây dựng kiểm tra đánh giá lực Xác định tiêu chí tốt đánh giá việc hồn thành nhiệm vụ xây dựng kiểm tra đánh giá lực Thứ tự bước quy trình thực phương pháp dạy học giải vấn đề B Mục 1.5.4 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề trang 204, 205 Nhiệm vụ hoạt động thiết kế để đánh giá lực vận dụng kiến thức, kĩ xác định bước (chuẩn) giải thách thức thực tế Nhiệm vụ tập để đánh giá lực vận dụng kiến thức, kĩ xác định bước (chuẩn) giải thách thức thực tế Nhiệm vụ tập thiết kế để đánh giá lực vận dụng kiến thức, kĩ xác định bước (chuẩn) Nhiệm vụ tập thiết kế để đánh giá lực vận dụng kiến thức, kĩ xác định bước (chuẩn) giải thách thức thực tế D Mục 1.5.4 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề trang 204, 205 C Mục 1.5.4 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề trang 205 C Mục 2.1.2 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề trang 207 Được phát biểu rõ Được phát ràng, dễ biểu rõ ràng, hiểu; ngắn dễ hiểu gọn; quan sát Phát thâm nhập vấn đề; Tìm giải pháp; Nghiên cứu sâu giải pháp; Trình bày giải pháp Phát thâm nhập vấn đề; Tìm giải pháp; Trình bày giải pháp; Được phát biểu rõ ràng, dễ hiểu; ngắn gọn; quan sát được; mô tả hành vi Phát thâm nhập vấn đề; Tìm giải pháp; Trình bày giải pháp; Được phát biểu rõ ràng, dễ hiểu; quan sát được; mô tả hành vi Phát thâm nhập vấn đề; Tìm giải pháp; Nghiên cứu giải pháp; Trình bày giải pháp Nghiên cứu Nghiên cứu giải pháp sâu giải pháp 14 Phương pháp dạy học GV tạo vấn đề, HS phát vấn đề, hoạt động tự giác, tích Bản chất cực, chủ động, việc dạy học sáng tạo để phát vấn giải vấn đề đề thơng qua chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ đạt mục đích học tập khác Phương pháp dạy học GV tạo tình có vấn đề, điều khiển HS phát vấn đề, hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo để giải vấn đề thơng qua chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ đạt mục đích học tập khác Phương pháp dạy học GV điều khiển HS phát vấn đề, hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo để giải vấn đề thơng qua chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ đạt mục đích học tập khác Phương pháp dạy học GV tạo tình có vấn đề, điều khiển HS phát vấn đề, hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo để chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ đạt mục đích học tập khác B Mục 2.1 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề trang 206 15 16 17 Tình có vấn đề dạy học giải vấn đề Các vấn đề/ tình đưa để HS xử lí, giải cần thoả mãn yêu cầu? Nội dung vấn đề cần ý tổ chức cho HS giải quyết, xử lí Tình có vấn đề tình gợi cho HS khó khăn lí luận hay thực hành mà họ thấy cần có khả vượt qua, tức khắc thuật giải, mà phải trải qua q trình tích cực suy nghĩ, hoạt động để biến đổi đối tượng hoạt động điều chỉnh kiến thức sẵn có Tình có vấn đề tình gợi cho HS khó khăn mà họ thấy cần có khả vượt qua, tức khắc thuật giải, mà phải trải qua trình tích cực suy nghĩ, hoạt động để biến đổi đối tượng hoạt động điều chỉnh kiến thức sẵn có Tình có vấn đề tình gợi cho HS khó khăn lí luận hay thực hành mà họ thấy cần có khả vượt qua, tức khắc thuật giải, mà phải trải qua q trình tích cực suy nghĩ Tình có vấn đề tình gợi cho HS khó khăn lí luận hay thực hành mà họ thấy cần có khả vượt qua, tức khắc thuật giải Cần sử dụng phương pháp động não để HS liệt kê cách giải có Cách giải tối ưu HS giống khác Vấn đề/ tình phải gần gũi với sống thực HS HS cần xác định rõ vấn đề trước vào giải vấn đề A Mục 2.1 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề trang 206 D Đoạn trang 210 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề C Đoạn trang 210 Tài liệu dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THCS vấn đề/ tình huống? 18 Tổ chức cho HS giải quyết, xử lí vấn đề/ tình có ý? 19 tạo thống giáo dục dạy học, giáo Ý nghĩa dục nhà hoạt động trải trường giáo nghiệm dục nhà trường, thời gian năm học thời gian hè 20 Khi tổ chức hoạt động trải nghiệm có yêu cầu? 21 Mục tiêu tri thức, kỹ tri thức, kỹ hoạt động trải năng, thái độ, năng, thái nghiệm bao phẩm chất, độ gồm: lực có quan hệ chặt chẽ với hoạt động dạy gắn lý thống học thuyết với nhận thức hoạt động thực hành với hành động giáo dục nhà trường tri thức, kỹ tri thức, kỹ năng, thái năng, thái độ, độ, phẩm lực chất B Đoạn trang 210 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề A Mục 2.2.1 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề trang 212, 2013 C Mục 2.2.2 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề trang 213, 2014, 2015 B Mục a Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề trang 213 22 Biết tỏ thái độ trước vấn đề sống, biết chịu trách nhiệm hành vi thân; đấu tranh Mục tiêu tích cực với thái độ biểu hoạt động trải sai trái nghiệm thân người khác (để tự hồn thiện mình); biết cảm thụ đánh giá đẹp sống 23 thơng qua tổ chức loại hình hoạt động, mối quan hệ nhiều mặt, nhằm giúp người học có kiến thức thành hành động, biến yêu cầu nhà trường, nhà sư phạm thành chương trình hành động tập thể lớp học sinh cá nhân học sinh, Bản chất tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trường phổ thông Biết tỏ thái độ trước vấn đề sống, biết chịu trách nhiệm hành vi thân; đấu tranh tích cực với biểu sai trái người khác (để tự hồn thiện mình); biết cảm thụ đánh giá đẹp sống thơng qua tổ chức loại hình hoạt động, mối quan hệ nhiều mặt, nhằm giúp người học chuyển hoá cách tự giác tri thức thành niềm tin, kiến thức thành hành động, biến yêu cầu nhà trường, Biết tỏ thái độ trước vấn đề sống, đấu tranh tích cực với biểu sai trái thân người khác (để tự hồn thiện mình); biết cảm thụ đánh giá đẹp sống Biết tỏ thái độ trước vấn đề sống, biết chịu trách nhiệm hành vi thân; biết cảm thụ đánh giá đẹp sống thông qua tổ chức loại hình hoạt động, mối quan hệ nhiều mặt, nhằm giúp người học tự giác tri thức thành niềm tin, kiến thức thành hành động, biến yêu cầu nhà trường, nhà sư phạm thành thơng qua tổ chức loại hình hoạt động, nhằm giúp người học chuyển hoá cách tự giác tri thức thành niềm tin, kiến thức thành hành động, biến yêu cầu nhà trường, nhà sư phạm thành chương trình hành động tập thể lớp học A Mục a Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề trang 213 B Mục b Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề trang 214 biến trình giáo dục thành trình tự giáo dục 24 25 Bản chất tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo tạo hội cho học sinh thể nghiệm tri thức, thái độ, quan điểm hành vi ứng xử mơi trường an tồn, thân thiện có định hướng giáo dục Đặc điểm hoạt động trải nghiệm sáng tạo Nội dung hoạt động tiến hành theo chủ đề cấp học khác nhau, đòi hỏi người tham gia phải tự giác, tích cực chủ động tham gia vào trình hoạt động có hiệu nhà sư phạm thành chương trình hành động tập thể lớp học sinh cá nhân học sinh, biến trình giáo dục thành trình tự giáo dục chương trình hành động tập thể lớp học sinh cá nhân học sinh, biến trình giáo dục thành trình tự giáo dục thể nghiệm tri thức, quan điểm hành vi ứng xử mơi trường an tồn, thân thiện có định hướng giáo dục Nội dung hoạt động tiến hành theo chủ đề cấp học khác nhau, đòi hỏi người tham gia phải tự giác, tích cực chủ thể nghiệm tri thức, thái độ hành vi ứng xử mơi trường an tồn, thân thiện có định hướng giáo dục Nội dung hoạt động tiến hành theo chủ đề cấp học khác nhau, địi hỏi người tham gia phải tự giác, tích cực chủ động tham sinh cá nhân học sinh, biến trình giáo dục thành trình tự giáo dục thể nghiệm tri thức, thái độ, quan điểm mơi trường an tồn, thân thiện có định hướng giáo dục A Mục b Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề trang 214 Nội dung hoạt động tiến hành theo chủ đề cấp học khác nhau, đòi hỏi người tham gia phải tự giác, tích cực chủ động tham gia vào q trình hoạt động có hiệu D Mục c Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề trang 214 coi mơn học 26 27 Mục đích hoạt động trải nghiệm sáng tạo chương trình giáo dục phổ thông Nội dung động trải nghiệm sáng tạo chương trình giáo dục phổ thơng là động tham gia vào q trình hoạt động có hiệu coi chủ đề dạy học gia vào q khơng trình hoạt coi mơn học động có hiệu khơng coi chủ đề dạy học Hình thành phát triển tư tưởng, ý chí, tình cảm, giá trị, kỹ sống lực chung cần có người xã hội đại Hình thành phát triển phẩm chất, ý chí, tình cảm, giá trị, kỹ sống lực chung cần có người xã hội đại Hình thành phát triển phẩm chất, tư tưởng, ý chí, tình cảm, kỹ sống lực chung cần có người xã hội đại Hình thành phát triển phẩm chất, tư tưởng, ý chí, tình cảm, giá trị, kỹ sống lực chung cần có người xã hội đại Được thiết kế thành chủ điểm mang tính mở, có mối liên hệ chặt chẽ chủ điểm Kiến thức thực tiễn gắn bó với đời sống, địa phương, cộng đồng, đất nước, mang tính tổng hợp nhiều lĩnh vực giáo dục, nhiều môn học; dễ vận dụng Được thiết kế thành phần chương, bài, có mối liên hệ lôgic chặt chẽ mô đune tương đối hoàn chỉnh Kiến thức khoa học, nội dung gắn với lĩnh vực chuyên môn D Bảng so sánh hoạt động dạy học hoạt động trải nghiệm Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề trang 216 B Bảng so sánh hoạt động dạy học hoạt động trải nghiệm Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề trang 216 cách triển khai tài liệu nhiệm vụ của: 162 163 164 Nội dung sau khơng phải hình thức tổ chức hoạt động giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm sở giáo dục? Cơ sở đề xuất tài liệu cách triển khai tài liệu bồi dưỡng trực tuyến khai thác mã nguồn mở dựa Viết báo cáo tham dự chuyên đề (đối với cấp tổ, cấp trường) Tổ chức hội thảo (đối với cấp cụm) Tổ chức tập huấn (đối với cấp cụm) Tổ chức tập huấn sở giáo dục nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn giáo viên, lực trình độ giáo viên, tài liệu có sẵn internet nguồn tài liệu có sẵn internet, điều kiện sở vật chất nguồn lực nhà trường nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn giáo viên, điều kiện sở vật chất nguồn lực nhà trường B Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 2.4 Kết hợp phương thức với hỗ trợ bồi dưỡng trực tuyến khai thác mã nguồn mở Trang 303 Xây dựng kế hoạch hoạt động giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm sở giáo dục cần tập trung vào vướng mắc, khó khăn hoạt động chun mơn nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn giáo viên, lực trình độ giáo viên, điều kiện sở vật chất nguồn lực nhà trường kinh nghiệm mơ hình dạy học, phương pháp dạy học, giáo dục hiệu khó khăn tài nhân lực hoạt động dạy học nội dung tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên B Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 2.5 Giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm sở giáo dục Trang 304 D Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 2.5 Giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm sở giáo dục Trang 304 165 166 167 168 Nội dung khơng nói đến lợi ích việc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nhà trường THCS? Nội dung khơng việc hồn thiện chu trình suy nghĩ – thể nghiệm – kiểm chứng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng giúp phát vấn đề mới: Hai yếu tố quan trọng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Phát triển tư giáo viên, tăng cường lực giải vấn đề Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng chu trình Tác động trực tiếp đến việc dạy học cơng tác quản lí giáo dục Tăng cường Mang lại hiệu D khả kinh tế cho phát triển xã hội chuyên môn giáo viên Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 3.1.2 Hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng việc nâng cao lực nghề nghiệp giáo viên THCS Trang 308 Các kết tác Điều xảy động đến tiến mức nào? hành tác động đối tượng khác? Liệu có cách thức tác động khác hiệu khơng? Chu trình suy nghĩ – thể nghiệm – kiểm chứng không tiếp diễn D Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 3.1.2 Hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng việc nâng cao lực nghề nghiệp giáo viên THCS Trang 308 tác động nghiên cứu tác động phân tích tác động theo dõi tác động chia sẻ A Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 3.1.1 Hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng việc nâng cao chất lượng dạy học giáo dục trường THCS Trang 307 liên tục tiến triển khơng tiếp diễn có ý nghĩa nhà nghiên cứu có ý nghĩa với giáo viên hoạt động thực tiễn A Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 3.1.2 Hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng việc nâng cao lực nghề nghiệp giáo viên THCS Trang 307 169 170 171 172 Chu trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo thứ tự: Suy nghĩ - Thử nghiệm - Kiểm chứng Thử nghiệm Suy nghĩ Kiểm chứng Kiểm chứng Suy nghĩ - Suy nghĩ - Kiểm chứng Thử nghiệm Thử nghiệm A Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 3.1.2 Hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng việc nâng cao lực nghề nghiệp giáo viên THCS Trang 308 Trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có nghiên cứu định tính có nghiên cứu định lượng có nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Tất đáp án sai C Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 3.2 Quy trình tổ chun mơn thực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THCS Trang 311 Khi triển khai nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, giáo viên phân công nghiên cứu lựa chọn thiết kế phù hợp, bao gồm: Khi báo cáo tiến độ kết nghiên cứu phân tích kết nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, giáo viên phân cơng nghiên cứu Xác định nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm, quy mơ nhóm, thời gian thu thập liệu Xác định nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm, thời gian thu thập liệu Xác định nhóm đối chứng, quy mơ nhóm, thời gian thu thập liệu Xác định nhóm A đối chứng nhóm thực nghiệm, quy mơ nhóm Chun đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 3.2 Quy trình tổ chuyên môn thực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THCS Trang 310 phân tích liệu thu giải thích để trả lời câu hỏi nghiên cứu, đưa kết luận khuyến nghị phân tích liệu thu giải thích để trả lời câu hỏi nghiên cứu, không cần đưa kết luận khuyến nghị phân tích liệu thu giải thích để trả lời câu hỏi nghiên cứu, đưa kết luận phân tích liệu thu giải thích để trả lời câu hỏi nghiên cứu, đưa khuyến nghị Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 3.2 Quy trình tổ chuyên môn thực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THCS Trang 310 A 173 174 175 176 Người phân công tập huấn triển khai bồi dưỡng trực tuyến khai thác mã nguồn mở Các bước để tổ chức giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm sở giáo dục bao gồm: Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng phụ trách chun mơn Tổ trưởng Người có kinh chun mơn nghiệm khai thác công cụ trực tuyến D Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 2.4 Kết hợp phương thức với hỗ trợ bồi dưỡng trực tuyến khai thác mã nguồn mở Trang 303 Xây dựng kế hoạch chuẩn bị, tổ chức chia sẻ kinh nghiệm sở giáo dục, thảo luận chung, áp dụng Xây dựng kế hoạch chuẩn bị, tổ chức chia sẻ kinh nghiệm sở giáo dục, áp dụng Xây dựng kế hoạch chuẩn bị, tổ chức chia sẻ kinh nghiệm sở giáo dục, áp dụng, thảo luận chung A Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 2.5 Giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm sở giáo dục Trang 304, 305 Đối với công tác bồi dưỡng giáo viên tập sự, bồi dưỡng giáo viên trường tập huấn giáo viên, nội dung không dự giáo viên? Mục đích việc tổ chức giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm sở giáo dục Giáo viên dạy giám sát, hỗ trợ, đánh giá hoạt động học học sinh nào? Xây dựng kế hoạch chuẩn bị, thảo luận chung, tổ chức chia sẻ kinh nghiệm sở giáo dục Giáo viên dạy có vận dụng giáo dục k luật tích cực nhận xét, đánh giá học sinh khơng? Học sinh có biết cách tự đánh giá đánh giá bạn hay khơng? Giáo viên dạy trình bày bảng có đẹp khơng? D Chun đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 2.3 Tổ chuyên môn với công tác bồi dưỡng giáo viên tập sự, bồi dưỡng giáo viên trường tập huấn giáo viên.Trang 302 chia sẻ nội dung tập huấn bồi dưỡng chuyên mơn cho giáo viên chia sẻ khó khăn kinh nghiệm mơ hình dạy học, phương pháp dạy học, giáo dục hiệu tháo gỡ vướng mắc, khó khăn hoạt động chun mơn C Chun đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 2.5 Giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm sở giáo dục Trang 304, 305 chia sẻ khó khăn tài nhân lực hoạt động dạy học 177 178 179 Tổ chuyên môn xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THCS cần: Tìm hiểu trạng, đưa giải pháp thay thế, xác định vấn đề nghiên cứu, xây dựng giả thiết nghiên cứu, lựa chọn thiết kế nghiên cứu Tìm hiểu trạng, đưa giải pháp thay thế, xác định vấn đề nghiên cứu, xây dựng giả thiết nghiên cứu, lựa chọn cơng cụ nghiên cứu Tìm hiểu trạng, đưa giải pháp thay thế, xác định vấn đề nghiên cứu, xây dựng giả thiết nghiên cứu, thu thập liệu nghiên cứu Tìm hiểu trạng, đưa giải pháp thay thế, xác định vấn đề nghiên cứu, xây dựng giả thiết nghiên cứu, đánh giá thiết kế nghiên cứu A Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 3.3 Tổ chuyên môn xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THCS Trang 311, 312 Để giúp giáo viên xác định vấn đề nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, giáo viên cần có: Những nghiên cứu có giá trị thường đóng góp thơng tin mới, dũ liệu Cái nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là: Kinh nghiệm sống trình độ chun mơn vững vàng Liên hệ với thực tế giảng dạy đưa giải pháp thay cho tình Nắm bắt tình thực tiễn đời sống Trình độ chun mơn vững vàng liên hệ với thực tiễn B Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 3.3 Tổ chuyên môn xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THCS Trang 313 A Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 3.4 Đánh giá kết tổ chức triển khai vận dụng kết nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THCS Trang 316 Mới ý tưởng, cách tiếp cận, phương pháp, kết quả, cách diễn giải, bình luận Mới ý tưởng, cách tiếp cận, kết quả, cách diễn giải, phân tích, bình luận Mới ý tưởng, cách tiếp cận, phương pháp, cách diễn giải, phân tích, bình luận Mới ý tưởng, cách tiếp cận, phương pháp, đề tài, cách diễn giải, bình luận Một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tốt đề tài 180 181 182 Tiêu chuẩn không đánh giá nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng? Trước vấn đề nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, người nghiên cứu đưa giải pháp thay cho giải pháp sử dụng Những nguồn giải pháp khơng thể sử dụng? có tính khả thi, vấn đề nghiên cứu thú vị, đáp ứng tiêu chuẩn đạo đức, kết nghiên cứu có ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục dạy học nhà trường Mục đích, mục tiêu nghiên cứu rõ ràng Giải pháp do người nghiên cứu nghĩ có tính khả thi, nghiên cứu chứa đựng yếu tố mới, đáp ứng tiêu chuẩn đạo đức, kết nghiên cứu có ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục dạy học nhà trường Thiết kế nghiên cứu hoạch định cách tương đối có tính khả thi, vấn đề nghiên cứu thú vị, chứa đựng yếu tố mới, đáp ứng tiêu chuẩn đạo đức, kết nghiên cứu có ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục dạy học Đảm bảo tiêu chuẩn đạo đức nghiên cứu Điều chỉnh giải pháp từ mơ hình khác cho phù hợp với vấn đề nghiên cứu Các ví dụ giải pháp triển khai thành công nới khác C Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 3.4 Đánh giá kết tổ chức triển khai vận dụng kết nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THCS Trang 316 Các kết luận chứng minh B Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 3.4 Đánh giá kết tổ chức triển khai vận dụng kết nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THCS Trang 316 Sử dụng lại giải pháp người khác dùng D Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 3.4 Đánh giá kết tổ chức triển khai vận dụng kết nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THCS Trang 312 có chứa đựng yếu tố mới, nghiên cứu có tính khả thi, vấn đề nghiên cứu thú vị, kết nghiên cứu có ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục dạy học nhà trường 183 184 185 Trước vấn đề nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, người nghiên cứu cần tìm hiểu lịch sử nghiên cứu với yếu tố cần là: Đánh giá kết nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng không bao gồm nội dung sau: Trong q trình quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, tổ chuyên môn cần Nội dung bàn luận Nội dung vấn đề bàn luận tương tự; Nội dung bàn vấn đề Cách thực luận vấn tương tự; giải đề tương tự; Bối cảnh pháp cho Cách thực thực vấn đề; Bối giải pháp cho giải pháp; cảnh thực vấn đề; Bối Cách đánh giải cảnh thực giá hiệu pháp; Cách giải pháp; Các giải đánh giá số liệu pháp; Các hiệu liệu liên quan; số liệu giải Hạn chế liệu liên pháp; Các giải pháp quan; Hạn số liệu chế giải liệu liên pháp quan; Hạn chế giải pháp Đánh giá Đánh giá Đánh giá phương pháp bằng chuyên gia phương phương pháp hội pháp kết đồng hợp chuyên gia với hội đồng khuyến khích, khuyến khuyến tạo điều kiện khích, tạo khích, tạo để giáo viên tự điều kiện để điều kiện để học, áp dụng giáo viên tự giáo viên tự nghiên cứu học, áp học, áp khoa học sư dụng dụng nghiên phạm ứng nghiên cứu cứu khoa dụng vào hoạt khoa học sư học sư động giảng dạy phạm ứng phạm ứng giáo dục dụng vào dụng vào thực tiễn, đồng hoạt động thực tiễn, thời nhân rộng giảng dạy, đồng thời C Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 3.4 Đánh giá kết tổ chức triển khai vận dụng kết nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THCS Trang 312 D Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 3.4 Đánh giá kết tổ chức triển khai vận dụng kết nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THCS Trang 315 khuyến khích, A áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào hoạt động giảng dạy giáo dục thực tiễn, đồng thời nhân rộng mơ hình Chun đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Mục 3.4 Đánh giá kết tổ chức triển khai vận dụng kết nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THCS Trang 316 Nội dung bàn luận vấn đề tương tự; Cách thực giải pháp cho vấn đề; Cách đánh giá hiệu giải pháp; Các số liệu liệu liên quan; Hạn chế giải pháp Đánh giá hình thức khảo sát Sinh hoạt tổ chun mơn 186 Mục đích sinh hoạt chuyển mơn nhằm làm gì? 187 mơ hình đồng thời nhân rộng mơ hình nhân rộng mơ hình hoạt động thường xun nhà trường, dịp để giáo viên trao đổi chuyên môn nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học khơng phải hoạt động thường xuyên nhà trường, dịp để giáo viên trao đổi chun mơn nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy - học Mục đích sinh hoạt chuyên môn nhằm cập nhật thông báo, văn đạo, đồng thời bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, giúp giáo viên chủ động hoạt động định kì tháng lần, dịp để giáo viên trao đổi chuyên môn nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học hoạt động thường xuyên nhà trường, dịp để giáo viên trích lẫn nhau, khơng trao đổi chun mơn Mục đích sinh hoạt chun mơn nhằm cập nhật thông báo, văn đạo, không nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, giúp giáo viên chủ động lựa chọn nội Mục đích sinh hoạt chuyên môn nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, giúp giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh Khơng cần cập Mục đích sinh hoạt chun mơn nhằm cập nhật thông báo, văn đạo, đồng thời bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, giúp giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp với đối A Chuyên đề IX, Mục 1.1 trang 293 A Chuyên đề IX, Mục 1.1 trang 293 Hãy chọn câu vai trò tổ chuyên môn? 188 Hãy chọn câu vai trị tổ chun mơn? 189 tượng học sinh lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp chuẩn kiến thức kỹ dung, phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh nhật thơng báo, khơng cần nắm văn đạo Tổ chuyên môn đầu mối mà Hiệu trưởng dựa vào để quản lí hoạt động tổ, hoạt động dạy giáo viên Tổ chuyên môn đầu mối mà Hiệu trưởng dựa vào để quản lí hoạt động tổ, hoạt động dạy giáo viên Không phải trao đổi kinh nghiệm đánh giá trình kết học tập HS Tổ chuyên môn đầu mối mà Hiệu trưởng dựa vào để quản lí hoạt động tổ, khơng quản lí hoạt động dạy giáo viên Tổ chuyên môn đầu mối mà Hiệu trưởng dựa vào để quản lí hoạt động dạy giáo viên Không phải đầu mối để Hiệu trưởng quản lí hoạt động tổ cập nhật thông báo, văn đạo bổ sung; nhiệm vụ tổ chức học tập/kiến tập/ dự Nội dung sinh hoạt chun mơn mang tính định hướng, không cần cụ thể, không cần thiết thực Trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động phát huy vai trị chủ động tích cực HS A Chun đề IX, Mục 1.2.1 trang 293 A Chuyên đề IX, Mục 1.2.1 trang 293 Điều 16, i ng 190 191 192 tổ chun mơn có tổ trưởng, từ đến tổ phó chịu quản lí đạo Hiệu trưởng, hiệu trưởng bổ nhiệm sở giới thiệu tổ chuyên môn giao nhiệm vụ vào đầu năm học tổ chun mơn có tổ ng h trưởng hơng có nhi tổ phó chịu c h c (Ban quản lí hành theo đạo thông tư số Hiệu 12/2011/TTtrưởng, BGD ngày hiệu trưởng 28 tháng bổ nhiệm năm 2011 sở trưởng Bộ giới thiệu Giáo dục tổ Đào tạo) quy chuyên định môn giao nhiệm vụ vào đầu năm học Tổ chuyên giáo viên, viên giáo môn bao gồm chức làm cơng viên có tác thư viện, thiết bị giáo chun dục Mỗi tổ có mơn, viên thành chức làm viên công tác thư viện, thiết bị giáo dục Mỗi tổ có thành viên Chức giúp hiệu không trực tổ chun mơn trưởng điều tiếp quản lí hành hoạt giáo viên động nghiệp tổ vụ chuyên môn có liên quan đến nhiệm vụ dạy học theo dõi, giám sát tổ viên tổ chuyên môn có tổ trưởng tổ phó chịu quản lí đạo Hiệu trưởng, hiệu trưởng bổ nhiệm sở giới thiệu tổ chuyên môn giao nhiệm vụ vào đầu năm học giáo viên khơng có viên chức làm cơng tác thư viện, thiết bị giáo dục Mỗi tổ có thành viên tổ chun mơn có tổ trưởng nhóm trưởng chịu quản lí đạo Hiệu trưởng, hiệu trưởng bổ nhiệm sở giới thiệu tổ chuyên môn giao nhiệm vụ vào đầu năm học giúp hiệu trưởng điều hành hoạt động nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến dạy học trực tiếp quản lí giáo viên tổ khơng theo quản lí đạo Hiệu trưởng giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục Mỗi tổ có thành viên A Chuyên đề IX, Mục 1.2.2 trang 294 A Chuyên đề IX, Mục 1.2.2 trang 295 A Chuyên đề IX, Mục 1.3.1 trang 295 193 Tơổ chun mơn có nhiệm vụ? Cơng việc nhiệm vụ tổ chuyên môn? Xử lí k luật giáo viên 194 195 Tổ chuyên môn với hoạt động tổ chức môi trường tự học, tự bồi dưỡng Có bước tổ chức? Xây dựng chương trình, tài liệu dạy học môn chuyên; nghiên cứu, áp dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá tiên tiến vào giảng dạy, đánh giá kết học tập học sinh Tổ chức bồi dưỡng phát triển lực chuyên môn, nghiệp vụ thành viên tổ Hỗ trợ giáo viên, học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm A Chuyên đề IX, Mục 1.3.2 trang 295 A Chuyên đề IX, Mục 1.3.2 trang 296 A Chuyên đề IX, Mục 2.11 trang 296 196 Trong nhiệm vụ: (1) Xây dựng chương trình, tài liệu dạy học môn chuyên; nghiên cứu, áp dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá tiên tiến vào giảng dạy, đánh giá kết học tập học sinh (2) Tổ chức bồi dưỡng phát triển lực chuyên môn, nghiệp vụ thành viên tổ (3)Phát hiện, bồi dưỡng học sinh có khiếu; bồi dưỡng học sinh tham gia kì thi học sinh giỏi (4)Đề xuất khen thưởng, k luật giáo viên Trong nhiệm vụ trên, 3 A Chuyên đề IX, Mục 1.3.2 trang 296 tổ chun mơn có nhiệm vụ? 197 198 Tổ chuyên môn với hoạt động tổ chức hợp tác, chia sẻ Có bước thực hiện? Tổ chun mơn với việc tổ chức thực mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học giáo dục Hỏi có bước thực hiện? 5 A Chuyên đề IX, Mục 2.1.2 trang 297 A Chuyên đề IX, Mục 2.2 trang 299 199 200 Tổ chuyên môn với hoạt động tổ chức môn trường tự học , tự bồi dưỡng gồm bước sau: Bước 1: Xây dựng kế hoạch chuẩn bị Bước 2: Thảo luận, thống nội dung Bước 3: Áp dụng Bước 4: út kinh nghiệm Trong bước trên, khơng có bước nào? Tổ chun mơn với hoạt động tổ chứchợp tác, chia sẻ gồm bước sau: Bước 1: Xây dựng kế hoạch chuẩn bị Bước 2: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn nội dung: cha mẹ HS, cộng đồng tham gia giáo dục; Bước Bước Bước Bước A Chuyên đề IX, Mục 2.1.1 trang 296 Bước Bước Bước Bước A Chuyên đề IX, Mục 2.2 trang 299 Bước 3: Thảo luận chung Bước 4: Áp dụng Bước 5: út kinh nghiệm Trong bước trên, khơng có bước nào? ... chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề A Mục 2.3.1 trang 223 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề 40 41 Giáo viên làm... chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề trang 213 B Mục b Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề trang 214 biến trình giáo. .. dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề trang 212, 2013 C Mục 2.2.2 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề
- Xem thêm -

Xem thêm: thcs- NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, thcs- NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Từ khóa liên quan