Thực trạng và một số giải pháp cho quy hoạch xây dựng

6 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2020, 07:54

Bài viết trình bày quy hoạch xây dựng và vai trò của quy hoạch xây dựng; những thành tựu và hạn chế của công tác quy hoạch xây dựng hiện nay; giải pháp khắc phục. CHÍNH SÁCH Thực trạng số giải pháp cho quy hoạch xây dựng Vũ Viết Thiệu* Quy hoạch xây dựng vai trò quy hoạch xây dựng Quy hoạch xây dựng (QHXD) việc tổ chức định hướng tổ chức không gian vùng, không gian đô thị điểm dân cư nông thôn, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập mơi trường sống thích hợp cho người dân vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hòa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phịng, an ninh, bảo vệ mơi trường Về hình thức, QHXD thể đồ án QHXD bao gồm sơ đồ, vẽ, mơ hình thuyết minh QHXD phân thành ba loại: QHXD vùng, QHXD đô thị (bao gồm quy hoạch chung xây dựng đô thị quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị), QHXD điểm dân cư nông thôn Về phạm vi, QHXD không liên quan đến không gian mặt đất mà cịn liên quan đến khơng gian ngầm, gồm phần ngầm cơng trình xây dựng, cơng trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, giao thơng ngầm thị, cơng trình cơng cộng ngầm QHXD có vai trò quan trọng đầu tư xây dựng (ĐTXD) phát triển kinh tế xã hội QHXD tổ chức, xếp không gian lãnh thổ, sở khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai nguồn lực phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm lịch sử, kinh tế - xã hội, tiến khoa học công nghệ đất nước giai đoạn phát triển QHXD sở tạo lập môi trường sống tiện nghi, an toàn bền vững, thỏa mãn nhu cầu vật chất tinh thần ngày cao nhân dân; bảo vệ mơi trường, di sản văn hóa, bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn phát triển sắc văn hóa dân tộc QHXD quan trọng cho công tác kế hoạch, quản lý đầu tư thu hút đầu tư xây dựng; quản lý khai thác sử dụng cơng trình xây dựng thị, điểm dân cư nơng thơn Vì thế, QHXD phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành liên quan, quy hoạch sử dụng đất Quy hoạch chi tiết xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội QHXD khâu quan trọng để định hướng cho phát triển kêu gọi đầu tư, bảo đảm đầu tư có hiệu phát triển bền vững Việc quy hoạch cảng mà vắng tàu đậu, nhà máy không đủ nguyên liệu để sản xuất, (*) ThS, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nam Định 12 Số 24(209) NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP I I 2011 45 CHÍNH SÁCH chợ khơng có người họp ; quy hoạch có tầm nhìn ngắn, thiếu tính chiến lược, khơng đồng bộ, chưa phù hợp với thị trường quy hoạch bất cập, yếu kém, gây lãng phí lớn Để phát huy vai trò quan trọng QHXD, nhiều vấn đề đặt ra, địi hỏi cơng tác QHXD phải ln trước; đòi hỏi việc khảo sát, điều tra bản, tính tốn dự báo, thu thập thơng tin phục vụ công tác quy hoạch phải đầy đủ, khách quan, khoa học, có định hướng có tầm nhìn, phù hợp với điều kiện tự nhiên xã hội; đòi hỏi Nhà nước phải bảo đảm nguồn vốn từ ngân sách có sách huy động nguồn vốn khác đáp ứng yêu cầu công tác QHXD Mặt khác, thực tế cho thấy, việc phát huy vai trò quan trọng QHXD phải tiến hành đồng thời với việc ngăn chặn, khắc phục tình trạng lãng phí, thất giai đoạn q trình QHXD; ngăn chặn tình trạng lãng phí, thất ĐTXD khâu quy hoạch gây Những thành tựu hạn chế công tác quy hoạch xây dựng Theo pháp luật hành, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch ngành triển khai theo quy định Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 Chính phủ; cơng tác QHXD, quy hoạch đô thị (QHĐT) điều chỉnh Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, Luật QHĐT số 30/2009/QH12, nghị định hướng dẫn thực luật liên quan đến công tác quy hoạch Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 QHXD, Nghị định số 37/2010/ NĐ-CP ngày 07/4/2010 lập, thẩm định, phê duyệt quản lý QHĐT, Nghị định số 38/2010/ NĐ-CP ngày 07/4/2010 quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị thông tư Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết số nội dung nghị định Các quy hoạch kinh tế - xã hội vùng lãnh thổ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 63 tỉnh thành nước đến hoàn thành Quy hoạch phát triển khu công nghiệp (KCN) Việt Nam đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 bổ sung 115 KCN dự kiến ưu tiên thành lập đến năm 2015 27 KCN dự kiến mở rộng; mục tiêu đưa tỷ lệ đóng góp KCN vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp từ 24% năm 2006 lên 39-40% vào năm 2010 tới 60% vào giai đoạn tiếp theo; nâng tổng diện tích KCN đến năm 2010 lên 45.000 - 50.000 ha, năm 2015 lên 65.000 - 70.000 ha; phấn đấu đạt tỷ lệ lấp đầy KCN bình qn tồn quốc 60% Tính đến 31/12/2010, nước quy hoạch triển khai ĐTXD 28 khu kinh tế cửa khẩu, 15 khu kinh tế biển, khoảng 250 KCN, khu chế xuất, khu cơng nghệ cao Tính đến 31/12/2010, tồn quốc có 755 thị gồm 02 thị loại đặc biệt, 10 đô thị loại I, 12 đô thị loại II, 47 đô thị loại III, 50 đô thị loại IV, 634 đô thị loại V Số đô thị có quy hoạch chung xây dựng phê duyệt chiếm tỷ lệ 93%, có 100% thị từ loại IV (thị xã) trở lên có quy hoạch chung xây dựng phê duyệt Tỷ lệ QHXD chi tiết phê duyệt khoảng 45% Các dự án đầu tư phát triển khu đô thị triển khai địa bàn 45/63 tỉnh, thành phố Đến 31/12/2010, nước có 633 dự án khu thị với tổng diện tích khoảng 103.234 ha, tập trung chủ yếu đô thị từ loại III thị loại đặc biệt; số có 86 khu thị (13,6%) có quy mơ 200 (với 18 khu thị có quy mơ 1.000 ha); có 288 khu thị (45,5%) có quy mơ từ 50-200 ha, 259 khu thị có quy mơ từ 20-50 Ngồi ra, cịn có hàng ngàn khu vực xây dựng dạng ‘’khu thị mới’’ có quy mô nhỏ 20 nằm đan xen khắp khu vực, đặc biệt vùng ven đô1 (1) Bộ Xây dựng: Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 ngành xây dựng, tr 46 INGHIÊN CỨU LẬP PHÁPI Số 24(209) 12 2011 CHÍNH SÁCH Thực Chương trình hành động Chính phủ triển khai Nghị 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ BCHTW Đảng khóa X nơng nghiệp, nơng thơn, nơng dân, địa phương tiến hành rà soát QHXD nông thôn theo tinh thần Quyết định số 193/QĐTTg ngày 02/02/2010 Thủ tướng Chính phủ Đến 31/12/2010, theo báo cáo 57/63 tỉnh, có 2.410 xã/tổng số 8.209 xã (26,42%) lập QHXD2 Những thành tựu QHXD nêu kết việc đổi công tác QHXD, linh hoạt việc xác định mục tiêu, định hướng, ý nhiều đến yếu tố thị trường để cập nhật phục vụ việc lập quy hoạch, bổ sung điều chỉnh quy hoạch kịp thời Vì vậy, nhiều QHXD bám sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển tình hình mới; đồng thời để xây dựng kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm Tuy nhiên, công tác QHXD năm qua cịn khơng tồn tại, hạn chế: Một là, chất lượng cơng tác quy hoạch chưa cao, chưa có tầm nhìn xa, cơng tác phân tích dự báo thị trường cịn thiếu tin cậy; tính khả thi chưa cao, chưa phù hợp với khả huy động nguồn lực để thực Nhiều quy hoạch mang tính tình thế, thiếu tính khoa học, ảnh hưởng đến tiến trình chuyển đổi cấu kinh tế, hạn chế tăng trưởng kinh tế, gây lãng phí lớn tài nguyên thiên nhiên3 Chất lượng nhiều đồ án quy hoạch (ĐAQH) thấp, chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng dự báo thấp nên phải điều chỉnh trước thời hạn; số đồ án QHXD thiếu cập nhật quy hoạch định hướng hạ tầng diện rộng vùng, quốc gia nên triển khai gặp vướng mắc phải điều chỉnh Với 28 khu kinh tế cửa ĐTXD vào hoạt động, số hoạt động không hiệu quả, như: Nhà nước đầu tư ngân sách cho Khu kinh tế cửa Bờ Y (Gia Lai) từ năm 2006 đến năm 2010 1.000 tỷ đồng, đưa vào hoạt động năm, ngày phục vụ cho từ 100 đến 200 khách xuất nhập cảnh Khu Kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam) theo QHXD Nhà nước ĐTXD hạ tầng từ 20 năm trước, có sân bay, cảng biển với tổng ngân sách đầu tư khoảng 70 triệu USD (trên 1.400 tỷ đồng Việt Nam) khai thác khơng hiệu quả, lãng phí lượng vốn lớn Theo báo cáo quan quản lý Cảng Kỳ Hà (là cảng nước sâu) thuộc khu kinh tế mở Cảng hoạt động với khoảng 2% khả Về thủy điện, riêng lưu vực sơng Đồng Nai có 20 dự án thủy điện, với tổng công suất 2.766 MW nằm sơng chính: sơng Đồng Nai, sơng La Ngà sơng Bé Theo chun gia, trung bình MW có vốn đầu tư khoảng 25 tỷ đồng, tổng cộng 2.766 MW 20 thủy điện chi phí đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD Tuy nhiên, đợt khảo sát nhà máy thủy điện sông Đồng Nai cho thấy, hàng loạt thủy điện phải ngưng hoạt động thiếu nước, tính tốn khơng phù hợp4 Hai là, quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư, hạ tầng xã hội tỉnh, thành phố thiếu đồng bộ, triển khai chậm, chưa theo kịp tốc độ thị hóa Hiện cịn xảy tình trạng khơng ăn khớp quy hoạch tổng thể quy hoạch chi tiết, nhiều quy hoạch chi tiết triển khai trước có quy hoạch tổng thể không vào quy hoạch tổng thể, dẫn đến phải thay đổi nhiều lần Ba là, việc lựa chọn tổ chức tư vấn lập QHĐT chưa trọng đến hình thức thi tuyển Hệ thống tổ chức đội ngũ cán làm công tác quy hoạch từ trung ương đến địa phương thiếu số lượng, yếu chất lượng Công tác đào tạo cán quy hoạch chưa tầm Hiện nước chưa có sở chuyên đào tạo chuyên gia cho công tác quy hoạch (2) Bộ Xây dựng; Tlđd, tr 10 (3) Chính phủ, Báo cáo tình hình thực sách, pháp luật đầu tư xây dựng sử dụng vốn Nhà nước Bộ, ngành, địa phương từ năm 2005-2007 kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XII ; tháng 10/2008, tr.17 (4) Báo Xây dựng pháp luật, số 33 (69) năm 2011, tr 12 Số 24(209) NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP I I 2011 47 CHÍNH SÁCH Bốn là, việc lập thực quy hoạch chuyên ngành địa bàn thiếu đồng bộ, dẫn đến dự án ĐTXD chuyên ngành không đồng bộ, xảy tượng “đào lên, lấp xuống” nhiều lần, triền miên, vừa làm nhiều tuyến phố xuống cấp ngày nhanh, trông nham nhở “tấm áo vá”, vừa gây lãng phí lớn tiền của, cơng sức “Các dự án hạ ngầm đường dây số đô thị lớn để lại di chứng dễ dàng nhận thấy thiếu đồng cung cách làm ăn cẩu thả Bình quân km đường nội thành phải “gánh” tới hàng chục giấy phép đào đường” tác giả than phiền Báo Hà Nội gần Năm là, việc công bố, công khai cung cấp thông tin QHXD chưa thực nghiêm túc theo quy định Điều 32, 33 Luật Xây dựng; Điều 53, 54, 55 Luật QHĐT; Điều 38, 39 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP Tham gia cộng đồng dân cư trình lập quy hoạch theo quy định Điều 20, 21 Luật QHĐT chưa thực có hiệu quả, nhiều mang tính hình thức, vụ, thủ tục, qua loa Sáu là, kinh phí phục vụ cho cơng tác xây dựng quy hoạch chưa cân đối bố trí đáp ứng yêu cầu quy định Điều 42, 43, 44 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP Kinh phí bố trí khơng đủ khả th tư vấn có trình độ cao nước tư vấn quốc tế5 Vốn bố trí cho cơng tác quy hoạch cịn q nhỏ bé Ví dụ, năm 2003-2004 đạt 0,004% so với tổng mức vốn hàng năm dành cho xây dựng6 Mấy năm gần đây, tình trạng cải thiện chưa thực đáp ứng nhu cầu Bảy là, quản lý QHXD quản lý đầu tư theo QHXD (Điều 34 Luật Xây dựng, Điều 69 Luật QHĐT) nhiều yếu kém, để xảy tình trạng nhiều dự án khơng tn theo QHXD lợi ích cục (như chuyển đổi đất từ quy hoạch đất dành cho cơng trình cơng cộng thành đất để xây dựng cơng trình dịch vụ ) làm ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng lâu dài không dự án mà khu vực Công tác kiểm tra, tra thực theo quy hoạch duyệt nhìn chung cịn bng lỏng Giải pháp 3.1 Giải pháp chung Một là, công tác quy hoạch phải trước bước Lập quy hoạch phải nhiệm vụ ưu tiên thực chương trình phát triển kinh - tế xã hội nhiệm vụ kế hoạch hàng năm địa phương, ngành cấp quyền Hai là, trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch tất khâu, bước triển khai: từ khâu điều tra, khảo sát, lập nhiệm vụ quy hoạch, thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; lập ĐAQH, thẩm định phê duyệt ĐAQH Tùy theo đối tượng, giai đoạn, loại QHXD mà tập trung làm sáng tỏ nội dung khảo sát, đánh giá trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, nhu cầu thị trường, động lực phát triển; định hướng phát triển không gian công trình hạ tầng kỹ thuật; xác định cơng trình cần ĐTXD, cơng trình cần chỉnh trang, cải tạo, bảo tồn, tôn tạo khu vực quy hoạch; dự kiến hạng mục ưu tiên phát triển nguồn lực thực Những nội dung phải bảo đảm có sở tin cậy, phân tích đánh giá cách khoa học, mang tính thực tiễn, bảo đảm hiệu tính bền vững Ba là, bảo đảm tính đồng việc lập quy hoạch thực quy hoạch QHXD với quy hoạch chuyên ngành địa bàn; bảo đảm phối hợp tốt, có tính thống cao, làm sở cho việc lập triển khai dự án ĐTXD sau này, tránh (5) Chính phủ, Báo cáo tình hình thực sách, pháp luật đầu tư XDCB sử dụng vốn Nhà nước Bộ, ngành, địa phương từ năm 2005-2007, Tlđd, tr 18 (6) Bộ Xây dựng; Đề án chống thất thốt, lãng phí ĐTXD, năm 2004, tr 21 48 INGHIÊN CỨU LẬP PHÁPI Số 24(209) 12 2011 CHÍNH SÁCH phá làm lại, tránh đào lên lấp xuống nhiều lần vừa trực tiếp gây lãng phí lớn, vừa ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh tế xã hội đời sống dân sinh khu vực q trình thi cơng gây nên Cơ quan, tổ chức lập QHĐT chủ trì, với Ủy ban nhân dân có liên quan tổ chức tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm lấy ý kiến quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan theo quy định Điều 20, Điều 21 Luật QHĐT; trọng việc lấy ý kiến quan, đơn vị liên quan đến việc quản lý (hoặc) sử dụng cơng trình hạ tầng kỹ thuật thị (như cấp nước, nước, cấp điện, cấp khí đốt, thông tin liên lạc ), đặc biệt ý đến quy hoạch khơng gian ngầm cơng trình ngầm nội dung cần thiết có ảnh hưởng lớn đến trình thực quy hoạch sau mà lâu bị xem thường, chí lãng quên Bốn là, ưu tiên bố trí vốn đáp ứng yêu cầu công tác quy hoạch, bảo đảm khâu lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch triển khai thực hoàn thành theo tiến độ, bảo đảm sứ mệnh “đi trước” quy hoạch Đối với quy hoạch chung đô thị lớn, đô thị đặc thù; QHXD khu vực có địa hình, vị trí, cảnh quan mơi trường đặc biệt, có giá trị thu hút đầu tư nên trọng đầu tư vốn cần thiết cho thi tuyển để lựa chọn tư vấn có trình độ cao (kể tư vấn nước ngồi) sở xem xét hiệu công tác quy hoạch tính khả thi hiệu thực tế mà dự án ĐTXD theo quy hoạch mang lại Năm là, đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cán trực tiếp làm nhiệm vụ thẩm định, quản lý quy hoạch Trong việc thẩm định thiết kế, dự tốn ĐTXD cơng trình chủ đầu tư tự thực việc thẩm định, thuê tổ chức tư vấn thực chủ đầu tư không đủ lực Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, ĐAQH công việc quan trọng, phức tạp đòi hỏi kiến thức vừa rộng vừa chuyên sâu cần kinh nghiệm thực tế Theo quy định nay, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, ĐAQH loại quan nhà nước cấp thực Do cần tuyển chọn cán bộ, cơng chức làm nhiệm vụ có chun môn, đồng thời ý đào tạo công tác nghiệp vụ bồi dưỡng thường xuyên để đáp ứng yêu cầu công việc Sáu là, thực nghiêm việc công bố, công khai cung cấp thông tin QHXD theo 12 Số 24(209) NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP I I 2011 49 CHÍNH SÁCH thị gây lãng phí tài sản Nhà nước, lãng phí tiền, tài sản nhân dân; đồng thời góp phần giảm bớt lực lượng cán kiểm tra, tra cấp lĩnh vực xây dựng, thực có hiệu Chương trình cải cách hành mà Chính phủ đề 3.2 Kiến nghị sửa đổi, bổ sung số điểm văn quy phạm pháp luật - Bổ sung thêm điều khoản quy định rõ đối tượng cần thiết, quan quản lý chuyên ngành (cơ quan quản lý, sử dụng cơng trình ngầm, hệ thống cấp thoát nước, quy hoạch xử lý nước thải, quy hoạch thu gom xử lý chất thải rắn, cấp điện, thông tin liên lạc ) mà quan, tổ chức lập quy hoạch bắt buộc phải lấy ý kiến tùy loại QHXD cụ thể nhằm tạo phối hợp, tạo thống hợp lý, có tính khả thi QHXD với quy hoạch chuyên ngành dự án ĐTXD chuyên ngành sau Nội dung chưa thể cụ thể văn nào, đề nghị bổ sung vào Nghị định số 08/2005/NĐCP ngày 24/01/2004 Chính phủ QHXD Luật QHĐT số 30/2009/QH12 - Thi tuyển (chỉ thi tuyển ý tưởng quy hoạch) để lựa chọn tổ chức tư vấn lập QHĐT quy hoạch chung thị có quy mơ lớn, có ý nghĩa đặc thù; quy hoạch phân khu; quy hoạch chi tiết khu vực có ý nghĩa quan trọng đô thị nêu Điều 12, 13 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Chính phủ “về lập, thẩm định, phê duyệt quản lý QHĐT” phải nêu rõ tài liệu cần thiết tối thiểu mà quan (hoặc tổ chức lập quy hoạch) phải cung cấp cho tổ chức tư vấn tham gia thi tuyển để rút ngắn thời gian tổ chức tư vấn việc điều tra, tìm hiểu, khảo sát , đồng thời tiết kiệm thời gian chi phí tổ chức thi tuyển, chi phí khảo sát khơng cần thiết (như tài liệu khảo sát địa hình, điều kiện tự nhiên, xã hội, thông tin cần thiết khác phục vụ cho nghiên cứu xây dựng phương án thi tuyển cho công tác lập quy hoạch sau này) Đề nghị bổ sung thêm điều nội dung sau Điều 13 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 50 INGHIÊN CỨU LẬP PHÁPI Số 24(209) 12 2011 - Điều kiện tổ chức, cá nhân thiết kế QHXD quy định cụ thể Điều 13 Luật Xây dựng, Chương III (từ Điều 45 đến Điều 53) Nghị định số 08/2005/NĐCP; Điều 10 Điều 11 Luật QHĐT Chương II (từ Điều đến Điều 13) Nghị định số 37/2010/NĐ-CP Tuy nhiên, cán bộ, công chức làm chức trách thẩm định nhiệm vụ quy hoạch thẩm định ĐAQH lại chưa có quy định tiêu chí lựa chọn, hướng dẫn xét tuyển Như người lập quy hoạch u cầu có chun mơn chứng người thẩm định quy hoạch (một công việc quan trọng liên quan trực tiếp đến chuyên môn quy hoạch) tùy thuộc vào bố trí cán quan có chức thẩm định, có khơng nơi bố trí cán khơng hiểu biết chuyên môn quy hoạch xây dựng, dẫn đến việc xem xét, thẩm định, đánh giá chất lượng, kết luận chất lượng ĐAQH người (hay quan) thẩm định quy hoạch đưa khơng có tính thuyết phục, thường “chấp nhận’”, “đồng ý” với quy hoạch mà tư vấn lập, không phát lỗi, sai sót, yếu hồ sơ quy hoạch lập Vì vậy, đề nghị bổ sung vào Nghị định số 08/2005/NĐ-CP điều quy định cụ thể việc bắt buộc phải thẩm định nhiệm vụ ĐAQH QHXD vùng, quy hoạch chung xây dựng quy hoạch chi tiết xây dựng (tương tự nội dung thẩm định “Nhiệm vụ ĐAQH đô thị” nêu Điều 43 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP); bổ sung quy định yêu cầu lực chuyên môn tối thiểu công chức thẩm định tương ứng với loại hồ sơ quy hoạch (Các địa phương vùng sâu, vùng xa thiếu cán cho phép lộ trình phù hợp); bổ sung quy định việc quản lý xây dựng chuyên ngành phối hợp Bộ Xây dựng thiết lập chương trình khung đào tạo để bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn chuyên môn nghiệp vụ cho công chức thẩm định quy hoạch quản lý quy hoạch cấp phù hợp với nội dung nhiệm vụ họ phải thực trước trao nhiệm vụ cho họ ... khâu quy hoạch gây Những thành tựu hạn chế công tác quy hoạch xây dựng Theo pháp luật hành, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch ngành triển khai theo quy định Nghị định số. .. tác kiểm tra, tra thực theo quy hoạch duyệt nhìn chung cịn bng lỏng Giải pháp 3.1 Giải pháp chung Một là, công tác quy hoạch phải trước bước Lập quy hoạch phải nhiệm vụ ưu tiên thực chương trình... độ thị hóa Hiện cịn xảy tình trạng khơng ăn khớp quy hoạch tổng thể quy hoạch chi tiết, nhiều quy hoạch chi tiết triển khai trước có quy hoạch tổng thể không vào quy hoạch tổng thể, dẫn đến phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và một số giải pháp cho quy hoạch xây dựng, Thực trạng và một số giải pháp cho quy hoạch xây dựng