Nghệ An trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2019

6 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2020, 07:25

Bài viết trình bày khái quát Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019 áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kết quả chỉ số cải cách hành chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 trên toàn quốc. NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI NGHỆ AN TRONG BẢNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 n NGƯT.TS Nguyễn Thị Lan Chỉ số cải cách hành (PAR INDEX) đo lường hài lòng người dân hành dịch vụ cơng khác Chỉ số cải cách hành (CCHC) xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu thực CCHC, qua giúp cho bộ, ngành, tỉnh có điều chỉnh cần thiết mục tiêu, nội dung giải pháp triển khai CCHC hàng năm, góp phần xây dựng hành sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu với mục tiêu cuối phát triển kinh tế - xã hội Ngày 19/5/2020, Ban đạo CCHC Chính phủ tổ chức Hội nghị cơng bố số CCHC năm 2019 bộ, quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tỉnh Nghệ An đạt 81,93 điểm xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố Đây kết khả quan sau nhiều nỗ lực quyền cấp thời gian gần SỐ 7/2020 Tạp chí KH-CN Nghệ An [13] NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI Khái quát Bộ tiêu chí đánh giá số CCHC năm 2019 áp dụng cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Kết CCHC tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đánh giá dựa tiêu chí có TT lĩnh vực gồm 43 tiêu chí 95 tiêu chí thành phần (Theo Quyết định số 1150/QĐ-BNV ngày 30/12/2019 Bộ trưởng Bộ Nội vụ) Cụ thể có lĩnh vực tiêu chí với điểm số tối đa sau: Bảng Khái quát Bộ tiêu chí đánh giá số CCHC năm 2019 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lĩnh vực đánh giá Công tác đạo điều hành cải cách hành Xây dựng tổ chức thực văn quy phạm pháp luật tỉnh Cải cách thủ tục hành Cải cách tổ chức máy hành Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán cơng chức, viên chức Cải cách tài cơng Hiện đại hóa hành Tác động CCHC đến người dân, tổ chức tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cộng Chỉ số CCHC đánh giá theo thang điểm 100, điểm tự đánh giá 64,5 điểm điều tra xã hội học 35,5 Quy trình đánh giá thực sau: - Tự đánh giá tỉnh: + Các tỉnh tự theo dõi, đánh giá cho điểm kết thực nhiệm vụ CCHC tỉnh quan, đơn vị trực thuộc theo tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định đề án + Điểm tự đánh giá tỉnh Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với quan liên quan thẩm định để xem xét, công nhận điều chỉnh cần thiết - Đánh giá thông qua điều tra xã hội học theo tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định - Điểm đạt tổng hợp điểm tự đánh giá điểm điều tra xã hội học - Chỉ số CCHC xác định tỷ lệ phần trăm tổng điểm đạt tổng điểm tói đa (100) Bài viết đề cập đến kết số CCHC tổng hợp (PAR INDEX) không sâu phân tích kết số Đo lường hài lòng người dân, tổ chức phục vụ quan hành nhà nước (SIPAS) SỐ 7/2020 Số tiêu Số tiêu chí Điểm chí thành phần tối đa 8,5 19 12 16 10 14 12 14 15 17 12.5 13 43 95 100 16 Kết số CCHC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 toàn quốc - Về xếp hạng số CCHC Kết số CCHC năm 2019 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân thành nhóm: - Nhóm A đạt kết từ 90% trở lên, bao gồm tỉnh: Quảng Ninh - Nhóm B đạt kết từ 75% đến 90%, có 43 tỉnh, thành phố - Nhóm C đạt kết từ 70% đến 80%, gồm 19 tỉnh, thành phố Tỉnh đạt kết thấp Bến Tre với 73,87 điểm Kết số CCHC năm 2019 tiến nhiều so với năm 2018 Năm 2019 có tỉnh đạt kết 70 điểm, bị xếp vào nhóm D năm 2019, tỉnh đạt điểm thấp Bến Tre đạt 73,87 điểm, khơng có tỉnh bị xếp vào nhóm D Giá trị điểm trung bình năm 2019 81,15, cao 4,23% so với năm 2018 Tạp chí KH-CN Nghệ An [14] NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI cao năm gần Quảng Ninh có năm liên tiếp dẫn đầu kết số CCHC Năm 2018, Quảng Ninh nhận giải thưởng ASOCIO dành cho quyền xuất sắc Tổ chức Cơng nghiệp điện tốn châu Á - châu Đại Dương trao tặng Nhật Bản Chỉ số SIPAS năm 2018 Quảng Ninh đạt 91,5% Năm 2019, đạt 95,26%, tiếp tục dẫn đầu nước Những kết CCHC tích cực Quảng Ninh Trung ương tiếp tục ghi nhận, đánh giá cao lan tỏa mạnh mẽ nhiều địa phương nước Quảng Ninh coi mơ hình mẫu để khảo sát, chia sẻ phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy lĩnh vực cải cách nhiều trường đại học tổ chức khoa học giáo dục khác Những năm qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đạo sát sao, liệt công tác CCHC địa bàn tỉnh Những kết CCHC Quảng Ninh có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,01%, cao mười năm qua GRDP bình quân đầu người đạt 6.135 USD/người/năm, gấp hai lần so với mức trung bình nước Thu ngân sách nhà nước đạt gần 46.000 tỷ đồng, tăng 18% so với dự toán Trung ương giao - Một số tồn tại, hạn chế CCHC cần khắc phục thời gian tới + Kết tự chấm số địa phương cịn thiếu xác, thiếu cứ, chưa đầy đủ tài liệu kiểm chứng, tiến độ triển khai chậm so với u cầu Một số nơi cịn có sai sót việc phát phiếu, thu phiếu điều tra xã hội học + Một số địa phương chưa xử lý dứt điểm tồn tại, hạn chế phát qua kiểm tra CCHC, chưa hồn thành nhiệm vụ Chính phủ, Thủ SỐ 7/2020 Xếp hạng Par Index tỉnh, thành phố năm 2019 tướng Chính phủ giao năm 2019 + Về cải cách thể chế, số tỉnh, thành phố cịn tình trạng chậm xử lý văn trái pháp luật quan có thẩm quyền phát kiến nghị xử lý + Về cải cách thủ tục hành chính, cịn tình trạng chưa thực quy định về, cập nhật thủ tục hành theo quy định + Về cải cách tổ chức máy, tỷ lệ giảm biên chế số địa phương thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra, cịn tình trạng số cơng chức làm lãnh đạo phịng chun mơn thuộc sở huyện nhiều số công chức không giữ chức vụ lãnh đạo Tạp chí KH-CN Nghệ An [15] NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI Nghệ An tiếp tục nâng bậc bảng xếp hạng số CCHC năm 2019 3.1 Kết xếp hạng Nghệ An năm 2018 2019 Bảng Kết xếp hạng số CCHC Nghệ An năm 2018 2019 Năm 2018 2019 Điểm đánh giá tác động CCHC Tổng Điểm điểm đạt thẩm định Chỉ số Khảo sát lãnh Tác động đến phát SIPAS đạo quản lý triển kinh tế - xã hội 47,97 51,41 9,91 7,99 15,77 17,53 So với năm 2018, kết khảo sát số CCHC Nghệ An năm 2019 có chuyển biến tích cực Điểm tổng hợp Nghệ An tăng 4,96 điểm vị thứ tăng bậc Đây kết nỗ lực phấn 3,50 5,00 76,97 81,93 Chỉ số CCHC Vị thứ 76,97 81,93 29 24 đấu CCHC quyền tỉnh năm qua Về xếp loại nhóm, Nghệ An thuộc nhóm B với 42 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 3.2 Vị thứ Nghệ An lĩnh vực đánh giá CCHC bảng xếp hạng toàn quốc năm 2018, 2019 TT Bảng Vị thứ lĩnh vực đánh giá CCHC Nghệ An bảng xếp hạng toàn quốc năm 2018, 2019 Vị thứ Năm 2018 Năm 2019 Cơng tác đạo điều hành cải cách hành 27 25 Xây dựng tổ chức thực văn quy phạm pháp luật tỉnh 62 41 Cải cách thủ tục hành 16 54 Cải cách tổ chức máy hành 33 59 Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức, viên chức 31 28 Cải cách tài cơng 19 Hiện đại hóa hành 40 27 Tác động CCHC đến người dân, tổ chức tiêu phát triển 27 22 kinh tế - xã hội tỉnh Lĩnh vực đánh giá Trong lĩnh vực đánh giá, năm 2019, Nghệ An có lĩnh vực có vị thứ tăng lên, lĩnh vực có vị thứ sụt giảm Trong lĩnh vực có cải thiện vị thứ, tăng nhiều lĩnh vực Cải cách tổ chức máy hành (26 bậc), tiếp đến Xây dựng tổ chức thực văn quy phạm pháp luật tỉnh (21 bậc), Cải cách tài cơng (13 bậc), Hiện đại hóa hành (13 bậc), Tác động CCHC đến người dân, tổ chức tiêu phát SỐ 7/2020 triển kinh tế - xã hội tỉnh (5 bậc) tăng Cơng tác đạo điều hành cải cách hành (2 bậc) Chỉ có lĩnh vực có thứ hạng giảm xuống so với năm 2018 điều cần lưu ý sụt giảm sâu lĩnh vực Cải cách thủ tục hành (38 bậc), Cải cách tổ chức máy hành (26 bậc) Đây lại hai lĩnh vực giữ vị trí quan trọng CCHC Lĩnh vực Cải cách thủ tục hành Nghệ An nằm tốp 10 tỉnh có kết thấp nhất, lĩnh vực Cải cách tổ chức máy hành Nghệ An thuộc nhóm tỉnh có kết thấp nước Thực Nghệ An liệt Tạp chí KH-CN Nghệ An [16] NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI thực cải cách hai lĩnh vực chưa? Chúng ta cần tìm hiểu nội dung hai lĩnh vực để quan chức xác định nội dung đạt điểm thấp để có giải pháp cải thiện dần Lĩnh lực Cải cách thủ tục hành có điểm tối đa 14 bao gồm nội dung thành phần: + Kiểm sốt quy định thủ tục hành (1 điểm) + Cơng bố cơng khai thủ tục hành kết giải hồ sơ (3,5 điểm) + Thực chế cửa chế cửa liên thông (3,5 điểm) + Kết giải hồ sơ thủ tục hành (5,0 điểm) + Tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị cá nhân tổ chức thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải tỉnh (1 điểm) Từ nội dung thành phần nói trên, để nâng hạng lĩnh vực này, cần trọng giải pháp để cải thiện nội dung thứ hai, thứ ba, thứ tư ba nội dung giữ điểm số tương đối cao so với tổng điểm lĩnh vực có liên quan nhiều đến điểm điều tra xã hội học Lĩnh vực Cải cách tổ chức máy hành có tổng điểm 12 bao gồm bốn nội dung thành phần: + Thực quy định phủ hướng dẫn Bộ, ngành tổ chức máy (3,5 điểm) + Thực quy định quản lý biên chế (2,5 điểm) + Thực phân cấp quản lý (1,5 điểm) + Tác động cải cách đến tổ chức máy hành (4,5 điểm) Trong bốn nội dung lĩnh vực có nội dung có điểm số cao cần phải trọng Nhưng vấn đề quan chức cần làm rõ để khắc phục hai lĩnh vực năm 2018 đạt vị thứ tích cực bảng xếp hạng năm 2019 lại suy giảm nhiều 3.3 So sánh số đạt lĩnh vực địa phương đứng đầu nước bảng xếp hạng số CCHC năm 2019 với Nghệ An Bảng So sánh số thành phần Nghệ An với địa phương đứng đầu bảng xếp hạng số CCHC năm 2019 TT Chỉ số địa phương Chênh đứng đầu lệch Lĩnh vực đánh giá Nghệ An Địa phương Chỉ số Công tác đạo điều hành cải cách hành 87,80 Bình Dương 100 12,20 Xây dựng tổ chức thực văn quy phạm 86,45 Phú Thọ 93,60 7,16 pháp luật tỉnh Cải cách thủ tục hành 85,59 Bà Rịa - Vũng Tàu 14,24 Cải cách tổ chức máy hành 67,23 Long An 90,57 23,34 Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán 82,71 Quảng Ninh 92,54 9,83 cơng chức, viên chức Cải cách tài cơng 84,56 Hải phịng 89,19 4,63 Hiện đại hóa hành 81,92 Thừa Thiên Huế 95,96 14,04 Tác động CCHC đến người dân, tổ chức 81,19 Quảng Ninh 90,82 9,63 tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kết bảng cho thấy, lĩnh vực đánh giá, khoảng cách số Nghệ An với tỉnh đứng đầu nhìn chung cịn xa Có ba lĩnh vực chênh lệch 10%, Cải cách tài cơng (4,63%), Xây dựng tổ chức thực văn quy SỐ 7/2020 phạm pháp luật tỉnh (7,16%), Tác động CCHC đến người dân, tổ chức tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh (9.63%) Các lĩnh vực lại chênh lệch 10% Đáng lưu ý lĩnh Tạp chí KH-CN Nghệ An [17] NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI vực Cải cách tổ chức máy hành chênh lệch 23,34%, tiếp đến Cải cách thủ tục hành (14,24%) Đây hai lĩnh vực Nghệ An bị sụt giảm nhiều bảng xếp hạng CCHC năm 2019 Kết so sánh cho thấy, Nghệ An cần phải thực liệt CCHC sớm có tên tốp 20 tỉnh dẫn đầu 3.4 Vị thứ Nghệ An tỉnh Bắc Trung bảng xếp hạng số CCHC khu vực toàn quốc năm 2018, 2019 Bảng Vị thứ Nghệ An tỉnh Bắc Trung bảng xếp hạng Par Index khu vực toàn quốc năm 2018, 2019 Vị thứ khu vực Chỉ số CCHC Vị thứ toàn quốc Tỉnh Năm 2018 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2018 Năm 2019 1 Hà Tĩnh 79,11 83,25 13 12 2 Thừa Thiên - Huế 78,9 83,06 16 13 3 Nghệ An 76,97 81,93 29 24 4 Quảng Trị 76,90 81,32 30 28 5 Quảng Bình 75,67 80,80 37 36 6 Thanh Hóa 73,19 80,15 57 43 - Về số CCHC: Năm 2019, điểm số trung bình CCHC tồn quốc tăng nên tỉnh Bắc Trung tăng điểm, số tăng Năm 2018 tỉnh đạt số ngưỡng từ 73% đến 80% Năm 2019 đạt mức 80% đến 84% Việc số CCHC cải thiện nằm xu chung toàn quốc - Về vị thứ khu vực tỉnh Bắc Trung bộ: năm 2019 khơng có thay đổi so với năm 2018 Hà Tĩnh địa phương dẫn đầu khu vực Thanh Hóa đứng cuối khu vực Nghệ An giữ vị trí thứ ba - Về vị thứ bảng xếp hạng toàn quốc: tỉnh khu vực Bắc Trung nâng hạng, Thanh Hóa tăng nhiều (14 bậc), tiếp đến Nghệ An (5 bậc) Như vậy, tỉnh Bắc Trung có Nghệ An có chuyển biến tích cực Tài liệu tham khảo CCHC Tuy địa phương có mặt tích cực tồn tại, hạn chế khác nỗ lực để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt lĩnh vực hành Tuy chưa xếp vào nhóm 20 tỉnh dẫn đầu bảng xếp hạng số CCHC năm 2019 Nghệ An có chuyển biến tích cực Chính quyền tỉnh thực đồng nhiều giải pháp với tinh thần Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nêu rõ phát biểu Khai mạc Hội nghị Gặp mặt nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019 “trong năm 2019, tỉnh Nghệ An thực thí điểm số cải cách biện pháp theo tinh thần “chính quyền kiến tạo phục vụ”, thực Năm cải cách hành chính”./ Bộ Nội vụ, Báo cáo số cải cách hành - PAR INDEX 2018, 2019 Bộ, quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Nội vụ, Quyết định số 1150 /QĐ-BNV ngày 30/12/2019 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành bộ, quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bài phát biểu Khai mạc Hội nghị Gặp mặt nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý Báo Nghệ An điện tử, ngày 7/1/2020 SỐ 7/2020 Tạp chí KH-CN Nghệ An [18] ... KH-CN Nghệ An [15] NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI Nghệ An tiếp tục nâng bậc bảng xếp hạng số CCHC năm 2019 3.1 Kết xếp hạng Nghệ An năm 2018 2019 Bảng Kết xếp hạng số CCHC Nghệ An năm 2018 2019 Năm 2018 2019. .. thứ tích cực bảng xếp hạng năm 2019 lại suy giảm nhiều 3.3 So sánh số đạt lĩnh vực địa phương đứng đầu nước bảng xếp hạng số CCHC năm 2019 với Nghệ An Bảng So sánh số thành phần Nghệ An với địa... Kỷ Hợi 2019 ? ?trong năm 2019, tỉnh Nghệ An thực thí điểm số cải cách biện pháp theo tinh thần ? ?chính quyền kiến tạo phục vụ”, thực Năm cải cách hành chính? ??./ Bộ Nội vụ, Báo cáo số cải cách hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghệ An trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2019, Nghệ An trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2019