Đơn cá nhân tập thể gia nhập công đoàn

3 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2020, 22:24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc    Hình 3x4 ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN Kính gửi: - BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11 Tôi tên : … ……………………………………………………… Giới tính : Nam, Nữ …………………………… Ngày sinh: ……… / ……… /…………… Dân tộc : …………… Tôn giáo : ……… Hiện ngụ : ………………………………………………………………………………… ……………………………………… Hộp thư (email) : ………………………………………… thoại : …………………………………………… Điện Trình độ : - Học vấn : ……………………… Chuyên môn : ……………………………………… - - Tin học : ……………………… ………………………………………… - Ngoại ngữ : Nghề nghiệp – Chức vụ : ………………………………………………………………………………… ……………… Tên đơn vị : ……………………………………………………………………………… Sau nghiên cứu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hoàn toàn tán thành tự nguyện làm đơn gửi đến Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 11 để xin kết nạp vào tổ chức Công đoàn Sau kếp nạp đoàn viên công đoàn, tích cực tham gia vào hoạt động tổ chức, thực đầy đủ nhiệm vụ người đoàn viên Công đoàn Kính mong chấp thuận tổ chức Công đoàn Chân thành cám ơn ! Quận 11, ngày … tháng … năm 20 Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐỒN CỦA TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG CTY …………………………………………………………… Kính gửi: BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11 Sau tìm hiểu, nghiên cứu Điều lệ Cơng đồn Việt Nam, tập thể …… người lao động (theo danh sách đính kèm), cơng ty ……………………………… ………………………………………………………………………………………… Tán thành tự nguyện làm đơn gởi đến Liên đoàn Lao động quận 11 để đề nghị kết nạp vào tổ chức Cơng đồn Việt Nam Sau kết nạp đồn viên cơng đồn, chúng tơi tích cực tham gia vào hoạt động tổ chức, thực đầy đủ nhiệm vụ người Đồn viên Kính mong chấp thuận tổ chức Cơng đồn Chân thành cám ơn Quận 11, ngày … tháng … năm 20… Đại diện người lao động ... 11, ngày … tháng … năm 20 Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên) CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN XIN GIA NHẬP CƠNG ĐỒN CỦA TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG CTY ……………………………………………………………... lệ Cơng đồn Việt Nam, tập thể …… người lao động (theo danh sách đính kèm), cơng ty ……………………………… ………………………………………………………………………………………… Tán thành tự nguyện làm đơn gởi đến Liên đoàn Lao động quận 11... viên cơng đồn, chúng tơi tích cực tham gia vào hoạt động tổ chức, thực đầy đủ nhiệm vụ người Đồn viên Kính mong chấp thuận tổ chức Cơng đồn Chân thành cám ơn Quận 11, ngày … tháng … năm 20… Đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Đơn cá nhân tập thể gia nhập công đoàn, Đơn cá nhân tập thể gia nhập công đoàn

Từ khóa liên quan