Biên bản bàn giao công việc

1 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2020, 22:20

CƠNG TY TNHH MTV ĐÁ THẠCH ANH CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CAO CẤP PHÚ TÀI Độc lập – Tự – Hạnh phúc  Số: … /BBBG Đồng Nai, ngày … tháng … năm 20… BIÊN BẢN BÀN GIAO NGHỈ VIỆC Thời gian bàn giao : từ ngày … / …./20… đến ngày … /…./20… BÊN GIAO: Ông/ Bà: Bộ phận: BÊN NHẬN: Ông/ Bà: Bộ phận: PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG: Ơng/ Bà: Bộ phận: NỘI DUNG BÀN GIAO: BÀN GIAO CÔNG VIỆC: STT Công việc cần theo dõi Người liên hệ Ghi BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU: STT Hồ sơ / Tài liệu/ Khác Số lượng Phân loại Ghi Người bàn giao cam đoan toàn nội dung công việc thực bàn giao đầy đủ Biên lập thành bản, bên gi ữ bản./ Người bàn giao Người nhận bàn giao Phòng HC-NS
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản bàn giao công việc, Biên bản bàn giao công việc

Từ khóa liên quan