Báo cáo kết quả hoạt động Kinh doanh cho công ty

5 9 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2020, 22:08

Báo cáo kết quả kinh doanh, hay còn gọi là bảng báo cáo lãi lỗ, chỉ ra sự cân bằng giữa thu nhập (doanh thu) và chi phí trong từng kỳ kế toán. ... Báo cáo còn được sử dụng như một bảng hướng dẫn để xem xét doanh nghiệp sẽ hoạt động thế nào trong tương lai. CƠNG TY TNHH MTV ĐÁ CAO CẤP XXX CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc BÁO CÁO I BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2019-2020 Các tiêu chủ yếu: a Đầu tư xây dựng Nhà máy đá thạch anh nhân tạo: + Tháng 6/2019: ký hợp đồng Công ty Keda Trung Qu ốc mua thi ết b ị công nghệ + Tháng 7/2019: khởi động công tác chọn địa điểm thuê đất, thi ết k ế quy hoạch xây dựng nhà máy, chọn thầu thi công + Tháng 8/2019: bắt đầu khởi công xây dựng + Đến tháng 5/2020: hồn thành việc xây dựng Nhà x ưởng, móng máy, hệ thống xử lý nước thải, lắp đặt thiết bị máy móc hệ th ống ện nước, phịng thí nghiệm… Riêng văn phịng làm việc hồn thiện 80% khối lượng + Hiện việc xây lắp hệ thống thiết bị nhà xưởng hồn tất, ch ỉ cịn phần cài đặt IT tự động hoá hoạt động dây chuyền tiến hành vận hành hoạt động * Dự kiến ngày 7/6/2020: kỹ thuật IT đến Đồng Nai Nếu xử lý xong phần cách ly nhà tiến hành làm việc Dự kiến ngày 25/6/2020 xong 100%, line 1, line hoạt động từ ngày 26/6/2020 - Line ngày 12/7/2020 bắt đầu hoạt động b Tổng mức đầu tư Nhà máy: khoảng 220 tỷ đồng c Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: + Sản lượng: 130.000 m2 + Doanh thu: 132.700.000.000 đồng + Hiệu bình quân: 212.900 đồng + Tổng hiệu kinh doanh: 27.647.000.000 đồng + Chi phí thuê đất, tài chính, quản lý khác, khấu hao: 27.200.000.000 đồng + Lợi nhuận: 447.000.000 đồng Công tác xây dựng lực lượng – Tổ chức – Nhân sự: - Từ tháng 11/2019: Tuyển dụng phận kỹ thuật R&D cán quản lý Nhà máy đưa công ty Keda Trung Quốc để đào tạo công nghệ sảnh xuất - Từ tháng 1/2020: Tuyển dụng cán kỹ thuật công nhân kỹ thu ật tham gia lắp đặt dây chuyền công nghệ đào tạo chun mơn dần hình thành b ộ khung s ản xuất Nhà máy - Tháng 3/2020: hình thành máy nghiệp vụ cơng ty Kế tốn – Hành – Kinh doanh – Xuất nhập - Tháng 3/2020: Ký hợp đồng thuê chuyên gia người nước ngồi có kinh nghi ệm ngành đào tạo, tổ chức phịng R&D sản xuất mẫu, cơng thức đ ể chu ẩn b ị chạy sản phẩm dây chuyền sản xuất Đánh giá kết hoạt động: - Đây giai đoạn xây dựng Nhà máy lắp đặt thi ết bị dây chuy ền công nghệ, tổ chức tuyển dụng đào tạo cán quản lý s ản xuất, qu ản lý công ty khảo sát tìm hiểu nguyên vật liệu đầu vào tổ chức thu mua chu ẩn b ị ho ạt động sản xuất - Kế hoạch dự kiến ban đầu ngày 15/4/2020 bắt đầu hoạt đ ộng line 1, đến chưa hoạt động Sự chậm tiến độ nguyên nhân chủ quan có nguyên nhân khách quan đặc bi ệt tình hình d ịch bệnh Covid 19 Các chuyên gia kỹ thuật quan tr ọng từ Trung Qu ốc Visa khơng sang Việt Nam nên dây chuyền thiếu IT kết n ối nên không th ể ho ạt động - Quá trình tuyển dụng đào tạo kỹ thuật R&D, cán qu ản lý Nhà máy v ề c đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ II Phương hướng, mục tiêu Nhà máy đá thạch anh nhân tạo từ năm 20202022: Năm 2020: dự kiến chạy thử từ 7/2020: a Công tác chuẩn bị để đưa Nhà máy vào hoạt động: - Ngày 7/6/2020: Chuyên gia kỹ thuật xuống Đồng Nai cài đặt IT cho dây chuyền Sản xuất mẫu xây dựng công thức sản xuất để thực hi ện dây chuyền - Ngày 26/6/2020: bắt đầu vận hành dây chuyền sản xuất  Về thị trường đầu vào: * Về nguyên liệu thạch anh: nhập khoảng 500 từ: + Trung Quốc: nhà cung cấp + Ấn Độ: nhà cung cấp + Việt Nam: nhà cung cấp - Hoá chất: keo nhựa, phụ gia đông cứng, phụ gia liên kết, TiO 2, bột màu; từ nhà cung cấp nước đủ sản xuất khoảng tháng - Phụ liệu sản xuất: giấy Kraf, phim nhựa chịu nhiệt, băng keo ch ống dính, Aceton, phim bóng đủ sản xuất tháng - Vật tư mài bóng định cỡ: đủ dùng tháng - Hoá chất xử lý nước thải: đủ dùng hàng tháng  Về thị trường đầu vào Nhà máy: qua khảo sát tìm hi ểu thu mua, thí nghiệm mẫu có kết sau: + Về nguyên liệu thạch anh nhập khẩu: + Nguồn Ấn Độ: dồi dào, giá tương đối tốt, ổn định Chất l ượng dùng cho sản phẩm Calacata nên số lượng nhập tương đối (sẽ tiếp tục dùng cho mẫu Calacata khác) + Nguồn Trung Quốc: dồi dào, nhiều nhà cung cấp, chất lượng màu dùng cho đơn màu siêu trắng số nhà máy dùng axit xúc rửa x lý ch ưa t ốt để lại dư lượng lớn nên độ PH cao Cần khảo sát chọn lọc kỹ + Công nhân vận hành trực tiếp: tổng số 105 người - Đã có 15 người tham gia lắp đặt thiết bị, thi ếu 90 người T ngày 3/6/2020 tuyển dụng đào tạo sơ lý thuyết khoảng tu ần, th ực hành với kỹ thuật bên Keda dây chuyền tuần, r ồi b đ ầu vào v ận hành thức Hiện phịng Tổ chức – Hành v ấn từ tháng giữ 400 hồ sơ nhập vào sở liệu b Về thị trường đầu ra: * Định hướng (Mr Wen) - Xuất Mỹ 80-90% sản lượng Nhà máy bao gồm: đ ơn màu, siêu tr ắng, Calacata (thị trường chính) - Xuất Úc, Canada, Châu Âu: 10% sản lượng Nhà máy (ch ủ yếu hàng đ ơn màu, giá bán thấp 20%) - Dòng sản phẩm dự kiến sản xuất kinh doanh: + Đơn màu: từ 8-10 mẫu, chiếm 75-85% sản lượng + Siêu trắng, carara: chiếm 10% sản lượng + Calacata: mẫu chiếm 10% sản lượng + Đa màu: từ 2-4 mẫu chiếm 5% sản lượng - Khả thị trường tại: + Các dòng trắng: siêu trắng, White Carara + Calacata = 80-85% + Xám (Grey): 10-15% + Màu tối: khoảng 10% * Khi kỹ thuật R&D Trung Quốc qua làm mẫu theo công th ức chu ẩn l mẫu chào hàng c Phương hướng phát triển ngành đá nhân tạo từ 2020  2022: * Kế hoạch tiêu chủ yếu: STT CHỈ TIÊU Sản lượng tiêu thụ Doanh thu NĂM 2020 NĂM 2021 NĂM 2022 130.000 400.000 450.000 132.700.000.000 427.600.000.00 481.050.000.00 0 Hiệu bình quân 212.883 283.838 288.582 Tổng hiệu kinh 27.674.782.000 113.535.057.00 129.861.881.00 doanh 0 Chi phí khấu hao, lãi vay, 27.200.000.000 44.116.219.800 44.116.219.800 thuê đất, quản lý khác Lợi nhuận 474.782.000 69.418.837.200 85.745.661.200 * Kế hoạch đầu tư phát triển giải pháp thực hiện: - Về nhà máy chế biến: + Thuê chuyên gia kỹ thuật có kinh nghi ệm để ch ỉ đạo s ản xu ất đào t ạo cơng nhân Xem xét tình hình cấp Visa bình th ưởng tr l ại, có th ể thuê công nhân trực tiếp sản xuất từ Trung Quốc sang vận hành dây chuy ền đ ể rút ngắn thời gian đào tạo công nhân vận hành thử, giảm thi ểu s ản ph ẩm phế phẩm thời gian đầu đưa sản phẩm chất lượng cho thị trường nhanh chóng + Những năm từ năm 2021 tuỳ theo tình hình th ị tr ường, đ ặc bi ệt thị trường Mỹ quan hệ kinh tế Mỹ Trung Quốc đ ể xem xét có đ ầu tư giai đoạn đá Slap hay không Năm 2021 xem xét đầu tư phát tri ển sản phẩm Contertop từ thạch anh nhân tạo Mỹ - Về nguồn nguyên liệu đầu vào: + Từ thời điểm GIÁM ĐỐC ... cho đơn màu siêu trắng số nhà máy dùng axit xúc rửa x lý ch ưa t ốt để lại dư lượng lớn nên độ PH cao Cần khảo sát chọn lọc kỹ + Công nhân vận hành trực tiếp: tổng số 105 người - Đã có 15 người... nhập vào sở liệu b Về thị trường đầu ra: * Định hướng (Mr Wen) - Xuất Mỹ 80-90% sản lượng Nhà máy bao gồm: đ ơn màu, siêu tr ắng, Calacata (thị trường chính) - Xuất Úc, Canada, Châu Âu: 10% sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kết quả hoạt động Kinh doanh cho công ty, Báo cáo kết quả hoạt động Kinh doanh cho công ty

Từ khóa liên quan