Hop dong g12 duong lien huyen 510 voi khai minh

15 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2020, 15:20

Mẫu hợp đồng giao khoán đúng quy định, đáp ứng đầy đủ các nội dung căn cứ, phù hợp với quy định của luật, đảm bảo quyền lợi giữa hai bên, nội dung thực hiện giao khoán giữa 2 hai nhà thầu lớn, tuy nhiên do hạng mục công việc bên gioa không đầy đủ phương tiện và nhân lực thực hiện nên các bên đã đồng ý giao và nhận lại một phần công việc để thi công. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Gia Lai, ngày tháng năm 2019 HỢP ĐỒNG THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Số: /2019/HĐXD-TP Gói thầu 12: Thi cơng xây dựng cơng trình cầu tuyến Dự án: Đường liên huyện Chư Păh - Ia Grai - Đức Cơ - Chư Prông, tỉnh Gia Lai Địa điểm XD: Huyện Chư Păh - Ia Grai - Đức Cơ - Chư Prông, tỉnh Gia Lai GIỮA CƠNG TY CP XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 510 VÀ CÔNG TY TNHH KHẢI MINH GIA LAI Năm 2019 PHẦN - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014; Căn Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn Nghị định số 63/2014NĐ-CP ngày 26/06/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều luật dấu thầu lựa chọn nhà thầu; Căn Nghị định số 32/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Căn Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ quy định chi tiết hợp đồng xây dựng; Căn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Căn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10 tháng năm 2016 Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng; Căn Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Bộ xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng; Căn Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình đường liên huyện Chư Păh - Ia Grai Đức Cơ - Chư Prông tỉnh Gia Lai; Căn Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cơng trình đường liên huyện Chư Păh Ia Grai - Đức Cơ - Chư Prông tỉnh Gia Lai; Căn Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án đầu tư xây dựng công trình đường liên huyện Chư Păh - Ia Grai - Đức Cơ - Chư Prông tỉnh Gia Lai; Căn Quyết định số: 112/QĐ-SGTVT ngày 01/02/2018 Sở GTVT tỉnh Gia Lai V/v phê duyệt thiết kế, vẽ thi cơng dự tốn xây dựng cơng trình đường liên huyện Chư Păh - Ia Grai - Đức Cơ - Chư Prông tỉnh Gia Lai; Căn Quyết định số: 10/QĐ-BQLDA ngày 01/02/2018 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng tỉnh Gia Lai V/v phê duyệt dự tốn gói thầu 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21 dự án đường liên huyện Chư Păh - Ia Grai - Đức Cơ - Chư Prông tỉnh Gia Lai; Căn biên thương thảo hợp đồng gói thầu 12: Thi cơng xây dựng cơng trình cầu tuyến dự án đường liên huyện Chư Păh - Ia Grai - Đức Cơ - Chư Prông tỉnh Gia Lai số 04/2018/BBTTHĐ-BQLDA ngày 13/4/2018; Căn Quyết định số 56/QĐ-BQLDA ngày 23/4/2018 Ban quản lý dự án đầu xây dựng cơng trình giao thơng tỉnh Gia Lai việc phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12: Thi cơng xây dựng cơng trình cầu tuyến dự án đường liên huyện Chư Păh - Ia Grai - Đức Cơ - Chư Prông tỉnh Gia Lai; Căn hợp đồng số 06/2018/HĐXL-BQLDA ngày 27 tháng 04 năm 2018 ký Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thơng tỉnh Gia Lai Liên danh Cơng ty CP XDCT 510 – Công ty TNHH Trung Kiên – Công ty CP Đại Thiên Trường PHẦN – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG Hôm nay, ngày bên đây: tháng năm 2019 Công ty CP XDCT 510, gồm Bên giao thầu: (Đại diện bên A) Tên đơn vị : Cơng ty CP xây dựng cơng trình 510 Địa trụ sở : 02 Đường Trường Sơn, phường Vĩnh Trường - Tp Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa Người đại diện : Ông Đào Duy Tụng Chức vụ : Giám đốc (Giấy ủy quyền số 066/2018/UQ-KHDA/510 ngày 22/02/2018 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP XDCT 510) Điện thoại : 0258.3731744 Fax: 0258.3882634 Tài khoản số : 60110000000152 Mở : Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam, CN Khánh Hòa Mã số thuế : 4200237892 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 4200237892 Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 07/7/2015 Bên nhận thầu: (Đại diện bên B) Tên đơn vị : Công ty TNHH Khải Minh Gia Lai Địa : 65 Trần Khành Dư - P.Diên Hồng - TP Pleiku - Tỉnh Gia Lai Người đại diện : Ông Lê Khắc Đông Chức vụ: Giám đốc Điện thoại : 0269.3888884 Fax: 0269.3888816 Tài khoản số : 62110000794381 Mở : Ngân hàng TMCP đầu tư Phát triển Nam Gia Lai Mã số thuế : 5900998823 Hai bên thống ký hợp đồng thi công xây dựng phần khối lượng gói thầu số 12: Thi cơng xây dựng cơng trình cầu tuyến thuộc dự án đường liên huyện Chư Păh Ia Grai - Đức Cơ - Chư Prông tỉnh Gia Lai sau: Điều Các định nghĩa diễn giải Trong Hợp đồng từ cụm từ hiểu sau: 1.1 Chủ đầu tư: BQL dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thông tỉnh Gia Lai 1.2 Bên giao thầu: Công ty CP XDCT 510 1.3 Nhà thầu: Bên nhận thầu: Công ty TNHH Khải Minh Gia Lai 1.4 Đại diện Chủ đầu tư người Chủ đầu tư nêu hợp đồng ủy quyền theo thời gian điều hành công việc thay mặt cho Chủ đầu tư 1.5 Đại diện Nhà thầu: Là người Nhà thầu nêu hợp đồng Nhà thầu ủy quyền văn điều hành công việc thay mặt cho Nhà thầu 1.6 Nhà tư vấn: Là tổ chức cá nhân Chủ đầu tư ký hợp đồng thuê để thực công việc chuyên môn liên quan đến việc quản lý thực hợp đồng (Nhà tư vấn tư vấn quản lý dự án tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình) 1.7 Đại diện Nhà tư vấn: Là người Nhà tư vấn ủy quyền làm đại diện để thực nhiệm vụ nhà tư vấn giao 1.8 Tư vấn thiết kế: Là tư vấn thực việc thiết kế cơng trình 1.9 Nhà thầu phụ: Nhà thầu ký hợp đồng với nhà thầu để thi công phần công việc Nhà thầu 1.10 Dự án: dự án đường liên huyện Chư Păh - Ia Grai - Đức Cơ - Chư Prông tỉnh Gia Lai 1.11 Hợp đồng: toàn hồ sơ hợp đồng, theo quy định Điều (Hồ sơ hợp đồng thứ tự ưu tiên) 1.12 Chỉ dẫn kỹ thuật: tập hợp yêu cầu kỹ thuật dựa quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, thiết kế xây dựng cơng trình để hướng dẫn, quy định số liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng co cơng trình cơng tác thi cơng, giám sát, nghiệm thu cơng trình xây dựng 1.13 Bản vẽ thiết kế tất vẽ, bảng tính tốn thơng tin kỹ thuật tương tự cơng trình Chủ đầu tư cấp cho nhà thầu nhà thầu lập Chủ đầu tư chấp thuận 1.14 Bảng tiên lượng bảng kê chi tiết khối lượng giá công việc hợp đồng 1.15 Ngày khởi công ngày thông báo theo khoản 7.1 (Ngày khỏi công, thời gia thực hợp đồng) 1.16 Biên nghiệm thu biên phát hành theo điều (yêu cầu chất lượng, sản phẩm nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng thi công xây dựng) 1.17 Ngày hiểu ngày dương lịch tháng hiểu tháng dương lịch 1.18 Ngày làm việc ngày dương lịch trừ ngày chủ nhật, nghỉ lễ, tết theo quy định pháp luật 1.19 Thiết bị Nhà thầu tồn thiết bị máy móc, phương tiện, xe cộ phương tiện thiết bị khác yêu cầu phải có để nhà thầu thi cơng, hồn thành cơng trình sửa chữa sai sót (nếu có) 1.20 Cơng trình cơng trình thuộc phạm vi gói thầu số 12: Thi cơng xây dựng cơng trình cầu tuyến thuộc dự án đường liên huyện Chư Păh - Ia Grai - Đức Cơ Chư Prông tỉnh Gia Lai mà Nhà thầu thi công theo hợp đồng 1.21 Hạng mục cơng trình cơng trình phần cơng trình 1.22 Cơng trình tạm cơng trình phụ vụ thi cơng cơng trình, hạng mục cơng trình 1.23 Cơng trình cơng trình cơng trình tạm hai cơng trình 1.24 Rủi ro bất khả kháng định nghĩa điều 18 (Rủi ro bất khả kháng) 1.25 Luật toàn hệ thống pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam 1.26 Công trường địa điểm chủ đầu tư giao cho nhà thầu thi cơng cơng trình địa điểm khác quy định hợp đồng 1.27 Thay đổi thay đổi (điều chỉnh) phạm vi công vịêc, dẫn kỹ thuật, vẽ thiết kế, giá hợp đồng tiến độ thi cơng có chấp thuận văn Chủ đầu tư Điều Hồ sơ hợp đồng thứ tự ưu tiên 2.1 Hồ sơ hợp đồng: Hồ sơ hợp đồng xây dựng bao gồm thỏa thuận hợp đồng tài liệu kèm theo hợp đồng 2.2 Các tài liệu kèm theo hợp đồng phận không tách rời hợp đồng bao gồm: a) Hồ sơ thiết kế BVTC dẫn kỹ thuật; b) Các phụ lục hợp đồng; c) Các tài liệu khác có liên quan; Điều Luật ngôn ngữ sử dụng 3.1 Hợp đồng xây dựng chịu điều chỉnh hệ thống pháp luật nước Cộng hồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 3.2 Ngơn ngữ sử dụng cho hợp đồng tiếng Việt Điều Nội dung khối lượng công việc Nhà thầu thực việc thi cơng xây dựng cơng trình theo vẽ thiết kế (kể phần sửa đổi Chủ đầu tư chấp thuận), dẫn kỹ thuật đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn thoả thuận khác hợp đồng điều hợp đồng số 06/2018/HĐXL-BQLDA ngày 27/4/2018 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thông tỉnh Gia Lai Liên danh Công ty CP XDCT 510 – Công ty TNHH Trung Kiên – Công ty CP Đại Thiên Trường Khối lượng công việc thực Biểu khối lượng giá trị hợp đồng kèm theo Điều Yêu cầu chất lượng sản phẩm nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hợp đồng thi công xây dựng 5.1 Yêu cầu chất lượng sản phẩm Hợp đồng thi công xây dựng: a) Cơng trình phải thi cơng theo vẽ thiết kế (kể phần sửa đổi Chủ đầu tư chấp thuận), dẫn kỹ thuật phù hợp với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án quy định chất lượng cơng trình xây dựng nhà nước có liên quan b) Bên nhận thầu phải cung cấp cho Bên giao thầu kết thí nghiệm vật liệu, sản phẩm cơng việc hồn thành Các kết thí nghiệm phải thực phịng thí nghiệm hợp chuẩn theo quy định c) Bên nhận thầu đảm bảo vật tư, thiết bị cung cấp có nguồn gốc xuất xứ quy định hồ sơ hợp đồng 5.2 Kiểm tra, giám sát Bên giao thầu : a) Chủ đầu tư quyền vào nơi công trường nơi khai thác nguyên vật liệu tự nhiên Bên nhận thầu để kiểm tra; b) Trong q trình sản xuất, gia cơng, chế tạo xây dựng công trường, nơi quy định Hợp đồng Chủ đầu tư quyền kiểm tra, kiểm định, đo lường, thử loại vật liệu kiểm tra q trình gia cơng, chế tạo thiết bị, sản xuất vật liệu Bên nhận thầu phải tạo điều kiện cho người CĐT để tiến hành hoạt động này, bao gồm việc cho phép vào, cung cấp phương tiện, giấy phép thiết bị an toàn Những hoạt động không làm giảm nghĩa vụ trách nhiệm nhà thầu Đối với công việc mà người Chủ đầu tư quyền xem xét đo lường kiểm định, Bên nhận thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư biết công việc xong trước phủ lấp, khơng cịn nhìn thấy đóng gói để lưu kho vận chuyển Khi Chủ đầu tư tiến hành việc kiểm tra, giám định, đo lường kiểm định không chậm trễ mà không cần lý do, thông báo cho Nhà thầu (BNT) Chủ đầu tư khơng địi hỏi phải làm 5.3 Nghiệm thu sản phẩm cơng việc hồn thành: a) Bên giao thầu nghiệm thu sản phẩm Hợp đồng sản phẩm công việc đảm bảo chất lượng theo quy định khoản 6.1 nêu b) Căn nghiệm thu sản phẩm Hợp đồng vẽ thiết kế (kể phần sửa đổi Chủ đầu tư chấp thuận); thuyết minh kỹ thuật; quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan; chứng kết thí nghiệm; biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu bàn giao c) Bên giao thầu tổ chức nghiệm thu theo quy định pháp luật hành d) Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao: theo quy định pháp luật hành 5.4 Chạy thử cơng trình: Khơng 5.5 Nghiệm thu, bàn giao cơng trình hạng mục cơng trình: theo điểm 4, điều Hợp đồng số 06/2018/HĐXL-BQLDA ngày 27/4/2018 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng tỉnh Gia Lai Liên danh Công ty CP XDCT 510 – Công ty TNHH Trung Kiên – Công ty CP Đại Thiên Trường 5.6 Trách nhiệm Nhà thầu sai sót: theo điểm 5, điều Hợp đồng số 06/2018/HĐXL-BQLDA ngày 27/4/2018 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thông tỉnh Gia Lai Liên danh Công ty CP XDCT 510 – Công ty TNHH Trung Kiên – Công ty CP Đại Thiên Trường 5.7 Các kiểm định thêm: Tùy trường hợp cụ thể mà Chủ đầu tư xem xét định 5.8 Những nghĩa vụ chưa hoàn thành Sau cấp biên nghiệm thu, bàn giao; bên phải chịu trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ chưa thực thời điểm Hợp đồng coi có hiệu lực nội dung phạm vi nghĩa vụ chưa hoàn thành Điều Thời gian tiến độ thực Hợp đồng 6.1 Ngày khởi công, thời gian thực Hợp đồng Ngày khởi cơng cơng trình ngày tháng năm Bên nhận thầu bắt đầu tiến hành thi cơng cơng trình sau ngày khởi công thực thi cơng xây dựng cơng trình theo thời gian thực hợp đồng mà không chậm trễ Bên nhận thầu phải hồn thành tồn cơng việc theo nội dung Hợp đồng ký kết khoảng thời gian 600 ngày kể từ ngày hợp đồng số 06/2018/HĐXL-BQLDA ngày 27/4/2018 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng tỉnh Gia Lai Liên danh Công ty CP XDCT 510 – Công ty TNHH Trung Kiên – Công ty CP Đại Thiên Trường có hiệu lực 6.2 Tiến độ thực Hợp đồng Căn vào thời gian thực Hợp đồng, Bên nhận thầu phải lập tiến độ chi tiết để trình cho Chủ đầu tư vịng ngày sau ngày khởi cơng Bên nhận thầu phải trình tiến độ thi công sửa đổi tiến độ thi cơng trước khơng phù hợp với tiến độ thực tế không phù hợp với nghĩa vụ Nhà thầu Trừ quy định khác Hợp đồng, tiến độ thi công bao gồm: a) Trình tự thực cơng việc Bên nhận thầu thời gian thi công cho giai đoạn cơng trình; b) Q trình thời gian kiểm tra, kiểm định; c) Báo cáo tiến độ Nhà thầu phải thể hiện: - Biện pháp tổ chức thi cơng cơng trường giai đoạn việc thi cơng cơng trình; - Nhà thầu phép điều chỉnh tiến độ chi tiết theo tuần, tháng phải phù hợp với tiến độ tổng thể Hợp đồng Nhà thầu phải thực theo tiến độ thi cơng nghĩa vụ theo Hợp đồng Nếu tiến độ thi công không phù hợp với Hợp đồng Chủ đầu tư thơng báo cho Nhà thầu vòng 05 ngày sau nhận tiến độ thi công Nhà thầu Chủ đầu tư phép dựa vào tiến độ thi công để yêu cầu Nhà thầu thực theo tiến độ Hợp đồng Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư tình cụ thể xảy tương lai có tác động xấu làm chậm việc thi cơng cơng trình hay làm tăng giá hợp đồng Trong trường hợp đó, Chủ đầu tư Nhà tư vấn yêu cầu Nhà thầu báo cáo ảnh hưởng tình tương lai đề xuất theo khoản 7.3 [Gia hạn thời gian hoàn thành] Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư tiến độ thi công sửa đổi phù hợp với khoản 6.3 Gia hạn Thời gian hoàn thành Nhà thầu phép theo Điều 21 [Khiếu nại xử lý tranh chấp] gia hạn thời gian hoàn thành lý sau đây: a) Có thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu Chủ đầu tư (BGT) làm ảnh hưởng đến tiến độ thực Hợp đồng b) Do ảnh hưởng trường hợp bất khả kháng như: ảnh hưởng động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hoả hoạn, địch hoạ kiện bất khả kháng khác; c) Sự chậm trễ, trở ngại công trường Chủ đầu tư, nhân lực Chủ đầu tư hay Nhà thầu khác Chủ đầu tư gây như: việc bàn giao mặt không với thoả thuận Hợp đồng, thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực Hợp đồng mà không lỗi Nhà thầu gây 6.4 Khắc phục tiến độ chậm trễ Khi tiến độ bị chậm so với tiến độ thi công bên thoả thuận Hợp đồng cơng việc mà khơng phải ngun nhân nêu khoản 7.3 [Gia hạn thời gian hồn thành], Chủ đầu tư u cầu Nhà thầu trình tiến độ thi cơng sửa đổi để thực tiến độ hoàn thành thời gian yêu cầu Điều Giá Hợp đồng, tạm ứng tốn 7.1 Hình thức hợp đồng hợp đồng theo đơn giá cố định 7.2 Giá trị hợp đồng: Tổng giá trị hợp đồng 15.552.036.000đ (Mười lăm tỷ, năm trăm năm mươi hai triệu, không trăm ba mươi sáu nghìn đồng) Giá hợp đồng bao gồm tồn chi phí để thực cơng việc theo hợp đồng bao gồm thuế VAT, đến quyền, lợi nhuận Nhà thầu tất loại thuế liên quan đến công việc theo quy định pháp luật Giá Hợp đồng điều chỉnh theo quy định Điều hợp đồng số 06/2018/HĐXL-BQLDA ngày 27/4/2018 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng tỉnh Gia Lai Liên danh Công ty CP XDCT 510 – Công ty TNHH Trung Kiên – Công ty CP Đại Thiên Trường 7.3 Tạm ứng: Bên giao thầu cấp tạm ứng cho Bên nhận thầu 50% giá trị Hợp đồng với số tiền làm tròn số 7.776.018.000đ (Bảy tỷ, bảy trăm bảy mươi sáu triệu, không trăm ba mươi tám nghìn đồng) 7.4 Thanh tốn: Việc toán thực sở khối lượng cơng việc thực tế hồn thành nghiệm thu nhân với đơn giá hợp đồng 7.5 Thời hạn toán: Bên giao thầu toán cho Nhà thầu vòng 14 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ đầu tư nhận hồ sơ toán hợp lệ Nhà thầu 7.6 Đồng tiền hình thức toán a) Đồng tiền toán: đồng tiền Việt Nam (VNĐ) b) Hình thức tốn: Thanh tốn hình thức chuyển khoản 7.7 Hồ sơ toán: theo quy định điểm 7, điều Hợp đồng số 06/2018/HĐXLBQLDA ngày 27/4/2018 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng tỉnh Gia Lai Liên danh Công ty CP XDCT 510 – Công ty TNHH Trung Kiên – Công ty CP Đại Thiên Trường Điều Điều chỉnh giá hợp đồng Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực theo điều Hợp đồng số 06/2018/HĐXLBQLDA ngày 27/4/2018 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thông tỉnh Gia Lai Liên danh Công ty CP XDCT 510 – Công ty TNHH Trung Kiên – Công ty CP Đại Thiên Trường Điều Quyền nghĩa vụ chung Chủ đầu tư (BGT) Như điều 10 Hợp đồng số 06/2018/HĐXL-BQLDA ngày 27/4/2018 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thông tỉnh Gia Lai Liên danh Công ty CP XDCT 510 – Công ty TNHH Trung Kiên – Công ty CP Đại Thiên Trường Điều 10 Quyền nghĩa vụ chung Nhà thầu Như điều 11 Hợp đồng số 06/2018/HĐXL-BQLDA ngày 27/4/2018 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng tỉnh Gia Lai Liên danh Công ty CP XDCT 510 – Công ty TNHH Trung Kiên – Công ty CP Đại Thiên Trường Điều 11 Quyền nghĩa vụ Nhà tư vấn giám sát: Như điều 13 Hợp đồng số 06/2018/HĐXL-BQLDA ngày 27/4/2018 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng tỉnh Gia Lai Liên danh Công ty CP XDCT 510 – Công ty TNHH Trung Kiên – Công ty CP Đại Thiên Trường Điều 12 Nhà thầu (BNT) phụ Như điều 14 Hợp đồng số 06/2018/HĐXL-BQLDA ngày 27/4/2018 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thơng tỉnh Gia Lai Liên danh Cơng ty CP XDCT 510 – Công ty TNHH Trung Kiên – Công ty CP Đại Thiên Trường Điều 13 An tồn lao động, bảo vệ mơi trường phịng chống cháy nổ 13.1 An toàn lao động a) Nhà thầu thi công xây dựng phải lập biện pháp an tồn cho người cơng trình cơng trường xây dựng, kể cơng trình phụ cận b) Biện pháp an toàn, nội quy an toàn lao động phải thể công khai công trường xây dựng để người biết chấp hành; vị trí nguy hiểm cơng trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn c) Các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát cơng tác an tồn lao động cơng trường Khi phát có vi phạm an tồn lao động phải đình thi cơng xây dựng Tổ chức, cá nhân để xảy vi phạm an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý phải chịu trách nhiệm trước pháp luật d) Nhà thầu thi cơng xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến quy định an toàn lao động cho người lao động Đối với số công việc yêu cầu nghiêm ngặt an tồn lao động người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động e) Nhà thầu thi cơng xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động, an tồn lao động cho người lao động Khi có cố an tồn lao động, Nhà thầu thi cơng xây dựng bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý báo cáo quan quản lý nhà nước an toàn lao động theo quy định pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục bồi thường thiệt hại Nhà thầu khơng bảo đảm an tồn lao động gây 13.2 Bảo vệ môi trường a) Nhà thầu thi công xây dựng phải thực biện pháp bảo đảm môi trường cho người lao động công trường bảo vệ mơi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải thu dọn trường Phải thực biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định b) Trong trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an tồn, vệ sinh mơi trường c) Các bên phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu kiểm tra giám sát quan quản lý nhà nước môi trường Trường hợp Nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ quy định bảo vệ mơi trường Chủ đầu tư, quan quản lý nhà nước mơi trường có quyền tạm ngừng thi công xây dựng yêu cầu Nhà thầu thực biện pháp bảo vệ môi trường d) Tổ chức, cá nhân để xảy hành vi làm tổn hại đến môi trường trình thi cơng xây dựng cơng trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bồi thường thiệt hại lỗi gây 13.3 Phịng chống cháy nổ: Các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải tuân thủ quy định nhà nước phòng chống cháy nổ 13.4 Bảo đảm an tồn giao thơng: Nhà thầu phải bố trí lắp đặt biển báo cơng trường theo quy định QCVN41:2012/BGTVT, triển khai thi công có hố đào sâu phải có rào chắn bảo vệ đèn báo hiệu ban đêm Mọi cố an tồn cho người phương tiện giao thơng xảy cơng trình Nhà thầu thi cơng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật Điều 14 Điện, nước an ninh công trường 14.1 Điện, nước công trường Trừ trường hợp quy định đây, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp điện, nước dịch vụ khác mà Nhà thầu cần Nhà thầu có quyền sử dụng việc cung cấp điện, nước dịch vụ khác có cơng trường cho mục đích thi cơng cơng trình mà chi tiết giá đưa yêu cầu Chủ đầu tư; Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ nguồn điện, nước để phục vụ thi cơng cơng trình Nhà thầu phải tự chịu rủi ro dùng chi phí mình, cung cấp máy móc thiết bị cần thiết để sử dụng dịch vụ để đo số lượng tiêu thụ Số lượng tiêu thụ số tiền phải trả cho dịch vụ Nhà thầu phải toán theo quy định Hợp đồng 14.2 An ninh công trường Trừ có quy định khác điều kiện riêng: a) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm việc cho phép người khơng có nhiệm vụ vào cơng trường; b) Những người có nhiệm vụ vào cơng trường gồm nhân lực Nhà thầu Chủ đầu tư người khác Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu biết Điều 15 Tạm ngừng chấm dứt Hợp đồng Chủ đầu tư (BGT) Như điều 17 Hợp đồng số 06/2018/HĐXL-BQLDA ngày 27/4/2018 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng tỉnh Gia Lai Liên danh Công ty CP XDCT 510 – Công ty TNHH Trung Kiên – Công ty CP Đại Thiên Trường Điều 16 Tạm ngừng chấm dứt Hợp đồng Nhà thầu Như điều 18 Hợp đồng số 06/2018/HĐXL-BQLDA ngày 27/4/2018 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng tỉnh Gia Lai Liên danh Công ty CP XDCT 510 – Công ty TNHH Trung Kiên – Công ty CP Đại Thiên Trường Điều 17 Bảo hiểm bảo hành 17.1 Bảo hiểm a) Chủ đầu tư phải mua bảo hiểm cơng trình xây dựng theo quy định Chủ đầu tư mua bảo hiểm cơng trình; có tổn thất, thiệt hại xẩy cơng trình mà tổn thất, thiệt hại thuộc phạm vi công việc Nhà thầu, Nhà thầu phải thực thủ tục cần thiết theo quy định để bồi thường CĐT không chịu trách nhiệm trường hợp Nhà thầu không thực thủ tục Trường hợp Nhà thầu bồi thường Nhà thầu phải chịu mức khấu trừ theo quy định hợp đồng bảo hiểm xây dựng cơng trình ký Chủ đầu tư đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm b) Nhà thầu phải thực mua bảo hiểm thiết bị, nhân lực Nhà thầu, bảo hiểm bên thứ 17.2 Bảo hành: Sau nhận biên nghiệm thu cơng trình, hạng mục cơng trình để đưa vào sử dụng, Nhà thầu phải: - Thực việc bảo hành cơng trình thời gian 12 tháng - Trong thời gian bảo hành cơng trình Nhà thầu phải sửa chữa sai sót, khiếm khuyết lỗi Nhà thầu gây q trình thi cơng cơng trình chi phí Nhà thầu Việc sửa chữa lỗi phải bắt đầu vòng không 21 ngày sau nhận thông báo Chủ đầu tư lỗi Nếu thời hạn mà Nhà thầu không bắt đầu thực cơng việc sửa chữa Chủ đầu tư có quyền thuê Nhà thầu khác thực cơng việc tồn chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba Nhà thầu chịu khấu trừ vào tiền bảo hành Nhà thầu thông báo cho Nhà thầu giá trị trên, Nhà thầu buộc phải chấp thuận giá trị 10 Điều 18 Rủi ro Bất khả kháng 18.1 Rủi ro bất khả kháng a) Rủi ro nguy ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực Hợp đồng b) Bất khả kháng kiện rủi ro chống đỡ xảy khơng thể lường trước ký kết Hợp đồng như: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất hay hoạt động núi lửa, chiến tranh, dịch bệnh c) Khi bên bị rơi vào tình trạng bất khả kháng, phải thơng báo văn cho bên thời gian sớm 18.2 Hậu rủi ro Nếu chừng mực rủi ro liệt kê khoản 20.1 Hợp đồng dẫn đến mát hay hư hỏng cho công trình, bất động sản, vật tư thiết bị hay tài liệu Nhà thầu, Nhà thầu phải gửi thông báo cho Chủ đầu tư sửa chữa mát hư hỏng phạm vi Chủ đầu tư yêu cầu 18.3 Trách nhiệm Nhà thầu rủi ro Nhà thầu chịu hồn tồn trách nhiệm việc bảo đảm cơng trình hàng hố từ ngày khởi cơng ngày phát hành biên nghiệm thu coi phát hành theo khoản 5.5 Hợp đồng [Nghiệm thu, bàn giao cơng trình hạng mục cơng trình] cho cơng trình, trách nhiệm chuyển qua Chủ đầu tư Nếu biên nghiệm thu phát hành cho hạng mục hay cơng trình nào, trách nhiệm bảo đảm hạng mục cơng trình chuyển cho Chủ đầu tư Sau trách nhiệm chuyển cách phù hợp cho Chủ đầu tư, Nhà thầu nhận trách nhiệm bảo đảm đến cơng việc cịn tồn lại chưa giải xong vào ngày nêu biên nghiệm thu công việc hoàn thành Nếu việc mát hay hư hỏng xảy cho cơng trình, vật tư thiết bị tài liệu Nhà thầu khoảng thời gian Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo đảm, liệt kê khoản 18.3 Hợp đồng, Nhà thầu phải sửa mát hay hư hỏng rủi ro chi phí Nhà thầu, để cơng trình, vật tư thiết bị tài liệu Nhà thầu với Hợp đồng Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hỏng hóc hay mát xảy sau biên nghiệm thu phát hành việc xảy trước thuộc trách nhiệm Nhà thầu 18.4 Bồi thường rủi ro Nhà thầu phải bồi thường gánh chịu tổn hại cho Chủ đầu tư , nhân viên Chủ đầu tư khiếu nại, hỏng hóc, mát chi phí (bao gồm phí chi phí pháp lý) có liên quan đến: a) Tổn hại thân thể, bệnh tật, ốm đau hay chết, người xảy ngun nhân thi cơng hồn thành cơng trình sửa chữa sai sót, trừ quy cho việc cẩu thả, cố ý làm vi phạm Hợp đồng Chủ đầu tư, nhân viên Chủ đầu tư , đại diện riêng họ; b) Hỏng hóc hay mát tài sản nào, bất động sản hay cá nhân (không phải cơng trình), phạm vi mà hỏng hóc hay mát này: - Phát sinh từ trình tiến hành ngun nhân thi cơng hồn thành cơng trình sửa chữa sai sót; - Được quy cho bất cẩn, cố ý làm vi phạm hợp đồng Nhà thầu, nhân lực Nhà thầu, người trực tiếp hay gián tiếp họ thuê 11 Chủ đầu tư, Bên giao thầu phải bồi thường gánh chịu tổn hại cho Nhà thầu, nhân viên Nhà thầu khiếu nại, thiệt hại, mát chi phí (bao gồm phí phí pháp lý) liên quan đến tổn hại thân thể, ốm đau, bệnh tật hay chết quy cho cẩu thả, cố ý làm vi phạm Hợp đồng Chủ đầu tư, Bên giao thầu, nhân viên Chủ đầu tư, bên giao thầu 18.5 Thông báo bất khả kháng Nếu bên bị cản trở thực nghĩa vụ theo Hợp đồng tình trạng bất khả kháng, bên phải gửi thông báo cho bên việc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng phải nêu rõ nghĩa vụ, công việc bị cản trở Thông báo phải gửi sớm sau bên nhận biết tình trạng, lẽ nhận biết việc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng Bên đó, thơng báo, phải miễn cho việc thực công việc thuộc nghĩa vụ thời gian mà tình trạng bất khả kháng cản trở việc thực họ Dẫu cho có quy định khác khoản này, bất khả kháng khơng áp dụng nghĩa vụ tốn tiền bên cho bên theo Hợp đồng 18.6 Các hậu bất khả kháng Nếu Nhà thầu bị cản trở thực nhiệm vụ theo Hợp đồng bất khả kháng mà thông báo theo khoản 18.5 Hợp đồng, chịu chậm trễ chịu chi phí bất khả kháng, Nhà thầu có quyền theo Điều 20 Hợp đồng [Khiếu nại xử lý tranh chấp]: a) Kéo dài thời gian chậm trễ này, việc hoàn thành bị bị chậm trễ, theo khoản 6.3 Hợp đồng [Gia hạn thời gian hoàn thành]; b) Nếu việc hay trường hợp thuộc loại mô tả điểm (b) khoản 18.1 Hợp đồng [Rủi ro bất khả kháng] tốn chi phí Sau nhận thông báo này, Chủ đầu tư phải xem xét để trí hay định vấn đề Điều 19 Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng 19.1 Thưởng hợp đồng: Không 19.2 Phạt vi phạm hợp đồng Đối với Nhà thầu: chậm tiến độ, mức tiền phạt 0,1% Giá trị khối lượng chậm trễ/01ngày chậm trễ, tổng số tiền phạt không 12% (Mười hai phần trăm) giá trị hợp đồng bị vi phạm Điều 20 Khiếu nại xử lý tranh chấp 20.1 Khiếu nại: Thực theo quy định nêu Điều 44 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Chính phủ 20.2 Xử lý tranh chấp Thực theo quy định nêu Điều 45 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Chính phủ Khi có tranh chấp phát sinh trình thực Hợp đồng, bên cố gắng thương lượng để giải biện pháp hịa giải Trường hợp thương lượng khơng có kết vịng 15 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp Hợp đồng khơng thể hịa giải, bên gửi vấn đề lên trọng tài để xử lý tranh chấp theo quy tắc Việt Nam (hoặc Toà án Nhân dân) theo quy định pháp luật Quyết định trọng tài (hoặc Toà án Nhân dân) định cuối có tính chất bắt buộc với bên 12 20.3 Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hướng đến hiệu lực điều khoản giải tranh chấp Điều 21 Quyết toán lý Hợp đồng 21.1 Quyết toán Hợp đồng: Trong vòng 30 ngày sau nhận biên nghiệm thu hoàn thành toàn nội dung công việc theo quy định Hợp đồng, Nhà thầu trình cho bên giao thầu 02 hồ sơ tốn Hợp đồng với tài liệu trình bày, bao gồm tài liệu sau: - Biên nghiệm thu hồn thành tồn cơng việc thuộc phạm vi Hợp đồng; - Bản xác nhận GTKL công việc phát sinh (nếu có) ngồi phạm vi Hợp đồng; - Bảng tính giá trị tốn Hợp đồng, nêu rõ phần tốn giá trị cịn lại mà bên giao thầu có trách nhiệm tốn cho bên nhận thầu; - Các tài liệu khác theo thoả thuận Hợp đồng Thời hạn Nhà thầu giao nộp hồ sơ tốn Hợp đồng khơng q 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn nội dung công việc cần thực theo Hợp đồng, bao gồm cơng việc phát sinh (nếu có) 21.2 Thanh lý Hợp đồng a) Hợp đồng lý trường hợp: - Các bên hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng ký; - Hợp đồng bị chấm dứt theo quy định Điều 15, Điều 16 Hợp đồng b) Việc lý Hợp đồng phải hoàn tất thời hạn 45 ngày kể từ ngày bên tham gia Hợp đồng hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng Hợp đồng bị chấm dứt (huỷ bỏ) theo điểm a khoản Điều Điều 22 Hiệu lực Hợp đồng 22.1 Thời điểm có hiệu lực: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 22.2 Tính pháp lý Hợp đồng xây dựng: a) Hợp đồng có hiệu lực sở pháp lý mà Bên A Bên B có nghĩa vụ thực hiện; b) Hợp đồng có hiệu lực sở để giải tranh chấp bên Điều 23 Điều khoản chung 23.1 Hai bên cam kết thực điều quy định Hợp đồng này; 23.2 Hợp đồng bao gồm 12 trang 01 phụ lục lập thành 04 tiếng Việt Bên A giữ 02 tiếng Việt, Bên B giữ 02 tiếng Việt ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU CÔNG TY CP XDCT 510 ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU CÔNG TY TNHH KHẢI MINH GIA LAI Xem xét hợp đồng gia khoán ĐT 665 13 Điều 9: điều chỉnh giá hợp đồng chưa phù hợp điều khoản hợp đồng số 02/2020/HĐXL-PPMU.GL NỘI DUNG THỰC HIỆN BẢO MẬT THÔNG TIN: (bs) Trong trình thực hợp đồng, hai bên cam kết thực nghiêm túc nội dung sau : Không phép chép, cung cấp phần hay tồn thơng tin nội dung hợp đồng cho bên thứ ba biết chưa có chấp thuận văn bên có quyền sở hữu thông tin bảo mật Không sử dụng thông tin bảo mật mà bên cung cấp cho phục vụ cho mục đích khác ngồi nội dung dự án hai bên thực Cung cấp danh sách người liên quan phép nắm giữ thông tin bảo mật, tham gia trực tiếp gián tiếp vào việc thực dự án Đồng thời, cam kết bảo đảm người không tiết lộ thông tin bảo mật cho bên thứ ba khác, trừ có yêu cầu quan chức chấp thuận văn hai bên Bổ sung điểm d, mục 6.3 điều 6: Các bước nghiệm thu công trình xây dựng Khi nghiệm thu cơng trình xây dựng, trải qua bước sau: Bước 1: Nghiệm thu công việc xây dựng – Kiểm tra trạng đối tượng nghiệm thu – Kiểm tra hệ thống chống đỡ tạm, giàn giáo giải pháp bảo đảm an toàn – Kiểm tra kết thử nghiệm, đo lường để xác định chất lượng khối lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng, máy móc thiết bị – Đối chiếu so sánh kết kiểm tra nêu với thiết kế duyệt, quy chuẩn tiêu chuẩn xây dựng – Đánh giá kết công việc, đánh giá chất lượng cơng việc xây dựng; lập vẽ hồn cơng công việc Cho phép chuyển công việc công việc trước đủ điều kiện nghiệm thu Từ sở nêu trên, lập biên nghiệm thu Bước 2: Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp – Thực kết thúc giai đoạn xây lắp nhằm đánh giá kết chất lượng giai đoạn xây lắp, trước Chủ đầu tư cho phép chuyển sang thi công giai đọan xây lắp – Nội dung cơng tác nghiệm thu hồn thành giai đoạn xây lắp: + Kiểm tra đối tượng nghiệm thu trường; kiểm tra biên nghiệm thu cơng việc, cấu kiện có liên quan + Kiểm tra kết thí nghiệm, đo lường để xác định chất lượng khối lượng vật liệu, cấu kiện, kết cấu phận cơng trình, thiết bị Cơng việc kiểm tra bắt buộc đối với: – Kết thử tải loại bể chứa, thử áp lực đường ống… – Kết thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành thử máy móc thiết bị lắp đặt cơng trình: cấp điện, cấp nước, nước, thang máy, điều hịa khơng khí trung tâm, báo cháy báo khói, chữa cháy, chống sét, quan sát – bảo vệ, mạng vi tính, điện thoạt, âm thanh, thiết bị hệ thống điện tử, … – Các tài liệu đo đạc kích thước hình học, tim, mốc, biến dạng, chuyển vị, thấm (nếu có), kiểm tra khối lượng kết cấu, phận cơng trình 14 Bước 3: Nghiệm thu hồn thành cơng trình, hạng mục cơng trình để đưa vào sử dụng – Thực kết thúc việc xây dựng để đánh giá chất lượng cơng trình tồn kết xây lắp trước đưa cơng trình hạng mục cơng trình vào sử dụng – Nội dung cơng tác nghiệm thu hồn thành xây dựng: + Kiểm tra trường + Kiểm tra toàn khối lượng chất lượng xây lắp (kỹ, mỹ thuật) hạng mục tồn cơng trình so với thiết kế duyệt + Kiểm tra kết thử nghiệm, vận hành thử đồng hệ thống máy móc thiết bị công nghệ + Kết đo đạc, quan trắc lún biến dạng (độ lún, độ nghiêng, chuyển vị ngang, góc xoay) hạng mục cơng trình (trụ tháp, nhà cao tầng kết cấu nhịp lớn, …) thời gian xây dựng (ngay sau thi cơng móng thời điểm nghiệm thu), đặc biệt trình thử tải loại bể + Kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh mơi trường, phịng chống cháy nổ, an tồn lao động thực tế cơng trình so với thiết kế duyệt, quy chuẩn xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng tương ứng Nhà nước, ngành hành chấp thuận sử dụng điều khoản quy đinh hợp đồng xây lắp; + Kiểm tra chất lượng hồ sơ hồn thành cơng Tùy thuộc vào tính chất, quy mơ cơng trình, chủ đầu tư xác định danh mục hồ sơ tài liệu phù hợp phục vụ nghiệm thu – Trong trường hợp có thay đổi so với thiết kế duyệt, có cơng việc chưa hồn thành, hư hỏng sai sót (kể hư hỏng, sai xót sửa chữa), bên có liên quan phải lập, ký, đóng dấu bảng kê theo mẫu quy định quản lý chất lượng cơng trình xây dựng 15 ... Công ty CP XDCT 510 – Công ty TNHH Trung Kiên – Công ty CP Đại Thiên Trường PHẦN – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG Hôm nay, ngày bên đây: tháng năm 2019 Công ty CP XDCT 510, gồm Bên giao... cơng trình 510 Địa trụ sở : 02 Đường Trường Sơn, phường Vĩnh Trường - Tp Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa Người đại diện : Ông Đào Duy Tụng Chức vụ : Giám đốc (Giấy ủy quyền số 066/2018/UQ-KHDA /510 ngày... cơng trình giao thông tỉnh Gia Lai 1.2 Bên giao thầu: Công ty CP XDCT 510 1.3 Nhà thầu: Bên nhận thầu: Công ty TNHH Khải Minh Gia Lai 1.4 Đại diện Chủ đầu tư người Chủ đầu tư nêu hợp đồng ủy
- Xem thêm -

Xem thêm: Hop dong g12 duong lien huyen 510 voi khai minh, Hop dong g12 duong lien huyen 510 voi khai minh