ĐỀ CƯƠNG rút gọn THI QLNN

19 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2020, 12:36

Câu 1: Từ cơ sở lí luận về kinh tế thị trường XHCN, hãy phân tích và chứng minh tầm quan trọng của vai trò nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.Câu 3. Các phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế là gì? Có bao nhiêu phương pháp quản lý, là những phương pháp nào? Trong đó phương pháp nào là quan trọng? tại sao?Câu 4. Quyết định quản lý kinh tế Nhà nước là gì? Nó đóng vai trò gì trong quản lý kinh tế? Những căn cứ và phương pháp ra quyết định quản lý nhà nước về kinh tế?Câu 5. Để thiết lập khuôn khổ pháp luật về kinh tế, nhà nước cần nhận thức được vai trò của pháp luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường, yêu cầu đối với PLKT và hình thức PL, tại sao?Câu 8. Các yếu tố và điều kiện chi phối đến việc đưa công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội? Vai trò của công nghệ và việc đổi mới cơ chế quản lý khoa học công nghệ giai đoạn tới của nhà nước ta.Câu 9. Để thực hiện việc cải cách tổ chức và quản lý bộ máy hành chính Nhà nước cần thực hiện mục tiêu, phương hướng và nội dung cơ bản của cải cách hành chính như thế nào?Câu 10. Khái niệm công chức quản lý kinh tế? Vì sao phải nghiên cứu phân loại công chức? công chức quản lý kinh tế được phân loại như thế nào Câu 2. Tại sao các nhà QLKT phải hiểu và nắm vững các quy luật giá trị, quy luật cung cầu – giá cả làm căn cứ khoa học để điều hành nền kinh tế vĩ mô có hiệu quả.Câu 6. Chức năng đảm bảo vai trò cơ sở hạ tầng phát triển đóng vai trò thế nào trong chức năng QLNN về KT, tại sao?Câu 7. Nội dung, ý nghĩa và việc áp dụng các mô hình kế hoạch hóa vào thực tiễn quản lý Nhà nước về kinh tế theo giai đoạn tác động. Những hạn chế và nguyên nhân thất bại của kế hoạch hóa ĐỀ CƯƠNG ÔN THI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Thầy Nguyễn Hoàng Tiệm Câu 1: Từ sở lí luận kinh tế thị trường XHCN, phân tích chứng minh tầm quan trọng vai trị nhà nước kinh tế kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam Cơ sở lý luận về Kinh tế thị trường XHCN: - Nền kinh tế thị trường XHCN là kinh tế đó thị trường giữ vai trò là sơ phân phối các tài nguyên theo sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước XHCN - Thể chế kinh tế thị trường XHCN vừa có tính chung của kinh tế thị trường vừa có tính bản chất của chế độ XHCN - Một số đặc điểm chung thể hiện: + Doanh nghiệp là chủ thể pháp nhân thị trường (tự chủ kinh tế, tự định, tự chịu trách nhiệm sản xuất kinh doanh); + Các sản phẩm và dịch vụ, yếu tố sản xuất (vốn, lao động ) tự lưu thông + Thông qua các tín hiệu nhanh nhậy thị trường (về giá cả, cạnh tranh ) tạo động lực ph/triển đối với các doanh nghiệp + Do bản chất của thị trường (khó cạnh tranh hoàn hảo, điều tiết tự phát, tự vận động ) Để khắc phục các khiếm khuyết đó, cần phải có sự quản lý & điều tiết vĩ mô của Nhà nước - Kinh tế thị trường XHCN là thị trường hoá các mối quan hệ kinh tế XHCN, là hệ thống kinh tế mà đó các quan hệ XHCN thể thông qua sự vận hành của thị trường, là kinh tế thị trường dựa sơ chế độ công hữu - Kinh tế thị trường XHCN & Kinh tế thị trường TBCN có cùng điểm chung là kinh tế hàng hoá hình thái ph/triển dựa sơ lực lượng sản xuất tại, chúng khác chỗ: + Thị trường XHCN lấy chế độ công hữu làm chủ thể (các thành phần kinh tế khác cùng phát triển) + Thị trường TBCN lấy chế độ tư hữu làm chủ thể (Doanh nghiệp tư hữu TBCN) + CNXH phân phối theo lao động; TBCN thì phân phối theo tư bản + Khác mức độ tự giác kết hợp với kế hoạch + Mục đích kinh tế - xã hội khác Tuy cả theo đuổi Max(lợi nhuận); Kinh tế thị trường XHCN ngăn ngừa phân hoá xã hội thành cực… để đạt mục tiêu cuối cùng là xã hội phát triển Tầm quan trọng của vai trò QLNN về kinh tế nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam: QLNN kinh tế là sự quản lý của Nhà nước đối với toàn bộ kinh tế quốc dân bằng quyền lực Nhà nước thông qua chế Quản lý kinh tế nhằm điều tiết tốc độ tăng trương và phát triển của kinh tế quốc dân Vai trò QLNN thể những chức có tính phổ biến sau: - Nhà nước giữ vai trò ổn định xã hội, ban hành các quy phạm pháp luật để điều chỉnh hành vi của các chủ thể, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội - Nhà nước với tư cách là chủ thể kinh tế quốc dân với mục tiêu kinh tế vĩ mô, cần thiết phải nắm bắt và đảm bảo cho xã hội những hàng hóa và dịch vụ công cộng - Nhà nước giải các khuyết tật của kinh tế thị trường, có những biện pháp thích hợp tác động vào kinh tế thị trường cần thiết, hoạch định các chương trình, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - Điều tiết khống chế, định hướng bằng pháp luật, có các đòn bẩy kinh tế và các chính sách, biện pháp kích thích kinh tế - Xu hướng hoà nhập kinh tế của mỗi nước vào kinh tế Thế giới ngày tăng Quan hệ lợi ích giữa các nhu cầu cũng đặt những vấn đề đòi hỏi phải tăng cường QLNN kinh tế, tránh sự hoà tan; ngăn ngăn ngừa, khắc phục những ảnh hương bất lợi, sử dụng những tác động có lợi Câu Các phương pháp quản lý nhà nước kinh tế gì? Có phương pháp quản lý, phương pháp nào? Trong phương pháp quan trọng? sao? Các phương pháp QLNN Kinh tế: Là tổng thể cách thức tác động có chủ đích và có thể có của Nhà nước lên hệ thống kinh tế quốc dân, nhằm đạt mục tiêu QLKTXH đặt Phương pháp QLKT của Nhà nước là biểu cụ thể mối quan hệ qua lại giữa Nhà nước với đối tượng và khách thể QLKT, tức là mối quan hệ giữa người cụ thể với sự phức tạp của đời sống Phương pháp quản lý thường xuyên thay đổi từng tình huống cụ thể tùy thuộc vào đặc điểm của đối tượng cũng lực, kinh nghiệm của Nhà nước, đội ngũ cán bộ công chức Nhà nước Các phương pháp QLKT vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật Khoa học đòi hỏi nắm vững đặc điểm đối tượng để vận dụng quy luật khách quan phù hợp với đối tượng Nghệ thuật là phải biết lựa chọn và kết hợp các phương pháp thực tế, sử dụng tiềm hội để đạt mục tiêu đề Có phương pháp quản lý NN KT: Phương pháp hành chính: - Là cách tác đợng trực tiếp bằng các quy định mang tính bắt buộc của nhà nước lên đối tượng và khách thể nhằm đạt mục tiêu đề - Đặc điểm bản của phương pháp hành chính là tính bắt buộc và tính quyền lực Tính bắt buộc đòi hỏi các đối tượng quản lý phải chấp hành nghiêm chỉnh các tác động hành chính, vi phạm bị kỉ luật Tính quyền lực đòi hỏi quan QLNN chỉ phép đưa các tác động hành chính đúng với thẩm quyền của mình - Vai trò của phương pháp hành chính: Xác lập trật tự kỷ cương làm việc hệ thống, liên kết các phương pháp khác thành một hệ thống; giải nhanh các vấn đề đặt hệ thống - Phương pháp hành chính tác động vào đối tượng quản lý theo hướng: tác động mặt tổ chức và tác động điều chỉnh hoạt động của đối tượng QLKT + Thứ nhất, theo tác động mặt tổ chức: Nhà nước xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật, tạo hành lang cho chủ thể kinh tế hoạt động có hiệu quả Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành luật pháp, chế, chính sách đối với từng ngành, lĩnh vực cả nước + Thứ hai, theo tác động điều chỉnh hành vi của đối tượng quản lý Quy định thủ tục hành chính buộc tất cả chủ thể từ quan Nhà nước, các doanh nghiệp đến hộ gia đình phải tuân thủ - Phương pháp hành chính đòi chủ thể quản lý phải có định cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, có địa chỉ người thực hiện, loại trừ khả giải thích khác đối với nhiệm vụ giao - Sử dụng phương pháp hành chính đòi hỏi nắm vững những yêu cầu sau: + Quyết định hành chính chỉ có hiệu quả cao có cứ khoa học, luận chứng đầy đủ mặt kinh tế + Khi sử dụng phương pháp hành chính phải gắn quyền hạn với trách nhiệm của cấp định Chống lạm dụng quyền hạn, chống trốn tránh trách nhiệm… Tóm lại, phương pháp hành chính là cần thiết, không có phương pháp hành chính thì Nhà nước không thể QLKT có hiệu quả Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, các thể chế QLKT phù hợp là nội dung bản của QLKT nước ta Các phương pháp kinh tế: - Phương pháp kinh tế: là phương pháp tác động vào đối tượng quản lý thông qua các lợi ích kinh tế để đối tượng bị quản lý lựa chọn phương án hoạt động có hiệu quả nhất phạm vi hoạt động của ngành, lĩnh vực cụ thể - Tác động thông qua lợi ích kinh tế chính là tạo động lực thúc đẩy người tích cực hoạt động Mặt mạnh của phương pháp kinh tế chính là nó tác động vào lợi ích kinh tế của đối tượng quản lý, nên họ phải lựa chọn phương án vừa đảm bảo lợi ích chung, vừa đảm bảo lợi ích riêng - Đặc điểm của phương pháp quản lý kinh tế là nó tác động lên đối tượng quản lý không bằng cưỡng bức hành chính mà bằng lợi ích, tức là chỉ đề mục tiêu nhiệm vụ phải đạt, đưa những điều kiện khuyến khích kinh tế - Nhà nước tác động lên đối tượng quản lý bằng phương pháp kinh tế theo hướng: + Định hướng phát triển chung bằng mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp điều kiện thực tế của HT bằng chỉ tiêu cụ thể cho từng cá nhân HT + Sử dụng các định mức kinh tế - xã hội, các đòn bảy, kích thích kinh tế để thu hút, khuyến khích cá nhân và doanh nghiệp phát triển sản xuất theo hướng vừa ích nước, lợi nhà + Bằng chính sách ưu đãi kinh tế, điều chỉnh hoạt động kinh tế cả nước, thu hút tiềm của tổ chức, cá nhân nước ngoài - Để mơ rộng áp dụng phương pháp kinh tế, cần phải: + Một là, hoàn thiện hệ thống đòn bảy kinh tế, nâng cao lực các quan hệ hàng hóa – tiền tệ, thị trường + Hai là, áp dụng phươn pháp kinh tế phải thực đúng đắn sự phân cấp quản lý, mơ rộng quyền hạn cho cấp + Ba là, sử dụng phương pháp kinh tế đòi hỏi cán bộ quản lý phải có trình độ, lực nhiều mặt… Các phương pháp giáo dục: - Phương pháp giáo dục là cách tác động vào nhận thức và tình cảm của người nhằm nâng cao tính tự giác và nhiệt tình làm việc của họ - Phương pháp giáo dục dựa sơ vận dụng quy luật kinh tế Đặc trưng của phương pháp là tính thuyết phục người lao động biết phân biệt phải trái, đúng sai, lợi hại,… - Nội dung giáo dục: + Giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng để người hiểu biết,… + Giáo dục ý thức lao động, sáng tạo, có suất,… + Xóa bỏ tâm lý, phong cách sản xuất nhỏ, biểu chỉ nghĩa cá nhân,… + Xóa bỏ tàn dư tư tương phong kiến và tư sản có biểu xấu (đạo đức giả, nói một đằng, làm một nẻo; chủ nghĩa thực dụng, vô đạo đức, chỉ cốt có lợi cho bản thân,…) + Xây dựng tác phong đại công nghiệp, tính hiệu quả, thực, tính tổ chức, tính kỷ luật, dám nghĩ dám làm,… Vận dụng tổng hợp phương pháp quản lý kinh tế: - Vì người là “tổng hòa…” với nhiều động Phương pháp quản lý hoạt động mang tính hệ thống, tác động qua lại và bổ sung cho tạo thành sức mạnh tổng hợp tác động tới đối tượng quản lý - Việc vận dụng tổng hợp các phương pháp quản lý kinh tế thể quá trình tổ chức thực quy định của Nhà nước Đó chính là việc sử dụng tổng hợp các công cụ thuộc quyền lực của Nhà nước Trong phương pháp hành quan trọng vì: - Xác lập trật tự kỷ cương làm việc hệ thống, liên kết các phương pháp khác lại thành một hệ thống, có thể giấu ý đồ hoạt động, giải nhanh các vấn đề đặt hệ thống - Về mặt tổ chức: Nhà nước xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật, tạo hành lang cho chủ thể kinh tế luật động hậu quả cụ thể hóa chủ trương đường lối lãnh đạo của đảng, pháp luật, chế, chính sách cụ thể của đơn vị từng ngành, từng lĩnh vực hoạt động kinh tế cả nước - Theo tác động điều chỉnh hành vi của các đối tượng QLNN thì nó buộc tất cả chủ thể từ quan NN, các Doanh nghiệp đến hộ gia đình phải tuân theo Như vậy: Các phương pháp hành chính QLKT là cách tác động trực tiếp bằng các định mang tính bắt buộc lên đối tượng và khách thể đạt mục tiêu đặt các tình huống nhất định Phương pháp hành chính là hoàn toàn cần thiết, không có phương pháp hành chính thì Nhà nước không thể QLKT có hiệu quả Cần hoàn chỉnh hệ thống pháp luật của các chế QLKT để phương pháp này phát huy cách tối đa hiệu quả Câu Quyết định quản lý kinh tế Nhà nước gì? Nó đóng vai trị quản lý kinh tế? Những phương pháp định quản lý nhà nước kinh tế? Quyết định QLKT của Nhà nước là: những hành vi sáng tạo với tư cách là sản phẩm lao động của Nhà nước, nhằm định chương trình, tính chất hoạt động của người quản lý, cấp phải thực định đó Vai trò của định QLKT của NN quản lý kinh tế: Quyết định quản lý nhà nước chiếm vị trí trung tâm hoạt động QLNN, là phương tiện không thể thiếu để các chủ thể QLNN sử dụng nhằm thực chức QLNN Quyết định QLNN có vai trò quan trọng việc hoạch định chủ trương, đường lối, nhiệm vụ lớn cho hoạt động quản lý; đặt ra, sửa đổi, bãi bỏ các quy phạm pháp luật hành chính làm thay đổi phạm vi hiệu lực của chúng; làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt các quan hệ pháp luật hành chính cụ thể Những cứ định QLNN kinh tế: Việc định không thể tùy tiện mà phải xuất phát từ cứ: - Mục tiêu lâu dài của đất nước - Yêu cầu của quy luật khách quan - Đặc điểm, xu phát triển của thời đại, đối tượng bị quản lý - Thực trạng đất nước (nguồn lực, văn hóa ) - Thời gian cho phép - Quy phạm định của Nhà nước Phương pháp định: - Đối với định chuẩn tắc (Quyết định sử dụng nhiều lần, thông lệ) + Thủ tục: là những bước của quy trình liên quan tới theo kiểu hệ quả dùng để xử lý những vấn đề có cấu trúc chặt chẽ + Chuẩn mực: là những quy định nói rõ cho các thành viên hệ thống biết họ làm và không làm gì Trong QLNN kinh tế chuẩn mực hiểu là toàn bộ hệ thống văn quản quy phạm pháp luật quy định hành vi cho các tổ chức và cá nhân - Đối với những định không chuẩn tắc + Là những định đặc biệt quan trọng, có ảnh hương lâu dài đến nhân sự và kết quả hoạt động của tổ chức, thường nhóm tập thể định + Ưu điểm: Có TT đầy đủ hơn, tạo nhiều phương án hơn, tăng độ chấp nhận của giải pháp và tính pháp lý định + Nhược điểm: Tốn thời gian, có sự lấn át thiểu số, trách nhiệm không rõ ràng, có sức ép phải đồng ý * Bổ sung câu hỏi liên hệ: Những hạn chế ban hành và thực các định QLNN Hiện nay, hoạt động xây dựng, ban hành và tổ chức thực các định QLNN của chủ thể QLNN đạt những kết quả đáng khích lệ Tất cả những hoạt động này hướng tới vì mục tiêu thực quyền lực của nhân dân, phục vụ nhân dân, thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống để bảo đảm kỷ cương xã hội Tuy nhiên, việc bảo đảm tính hợp pháp và tính hợp lý xây dựng, ban hành và tổ chức thực các định QLNN giai đoạn còn nhiều bất cập Nhiều định QLNN không đúng thẩm quyền, đúng chủ thể, phù hợp với pháp luật, chưa đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống Thậm chí, một số định QLNN ban hành trái với thẩm quyền của chủ thể ban hành, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nội dung chưa phù hợp với lợi ích của Nhà nước và xã hội Theo thống kê của Bộ Tư pháp, qua kiểm tra 1.506 văn bản pháp luật ban hành của cấp bộ và địa phương năm 2007, phát 320 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật Năm 2008, kiểm tra 1.968 văn bản thì phát 490 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật (trong đó có 93 văn bản cấp bộ và 397 văn bản của địa phương) Như vậy, khoảng từ 20-25% số văn bản kiểm tra có dấu hiệu vi phạm (1) Câu Để thiết lập khuôn khổ pháp luật kinh tế, nhà nước cần nhận thức vai trò pháp luật kinh tế kinh tế thị trường, yêu cầu PLKT hình thức PL, sao? Pháp luật kinh tế là tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật Nhà nước ban hành, thể ý chí của giai cấp công nhân & nhân dân lao động nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh quá trình tổ chức quản lý & sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể quản lý và quan quản lý Nhà nước Để thiết lập khuôn khổ pháp luận kinh tế, nhà nước cần nhận thức vai trò, pháp luật kinh tế kinh tế thị trường, yêu cầu đối với pháp luật kinh tế & hình thức của pháp luật Vai trò PLKT KTTT - PLKT xác định địa vị pháp lý cho các tổ chức & đơn vị kinh tế Ở Việt Nam luật pháp nói chung, luật kinh tế nói riêng thể đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước từng giai đoạn - Bằng luật pháp Kinh tế, Nhà nước điều chỉnh hành vi kinh doanh, xác định hành vi kinh doanh hợp pháp & hành vi kinh doanh bất hợp pháp Đồng thời tạo luật chơi cho các chủ thể SXKD thị trường - Luật pháp Kinh tế là công cụ quản lý của Nhà nước đối với KTQD Nhà nước quản lý KTQD bằng quyền lực Nhà nước, thông qua pháp luật, lực lượng vật chất, tài chính tất cả các lĩnh vực bao gồm tất cả thành phần Kinh tế khác - Thiếu pháp luật, thiếu chế QLKT của Nhà nước khó có thể có hiệu lực & hiệu quả Bơi vậy, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật chính là quá trình hoàn thiện QLNN kinh tế Yêu cầu đối với PLKT - Yêu cầu tính khách quan, tính quy luật + PLKT nằm hệ thống pháp luật nói chung, bị điều chỉnh bơi các quan hệ kinh tế – một loại quan hệ đặc thù và phức tạp nhất quan hệ xã hội + PLKT là những thể chế kinh tế mà Nhà nước buộc các tổ chức kinh tế xã hội phải chấp hành, nhằm thúc đẩy tăng trương kinh tế xã hội + PLKT phải tuân thủ theo yêu cầu: tính khách quan và tính quy luật có thể đảm bảo hiệu lực và hiệu quả của PLKT - Yêu cầu tính cưỡng chế: cưỡng chế là tính chất bản của pháp luật nói chung, PLKT cũng đảm bảo tính chất này Tính chấp hành của pháp luật chỉ trơ thành thực Nhà nước thực tốt công việc sau đây: + Tổ chức tốt công tác thực thi pháp luật + Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật + Mọi hành vi vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm minh + Kiện toàn quan QLNN tư pháp - Yêu cầu tính hệ thống: + Cơ sơ đảm bảo thống nhất là sự thống nhất chính trị, kinh tế sơ lợi ích chung thống nhất + Hệ thống pháp luật lấy Hiến pháp làm cứ, để đảm bảo hệ thống pháp luật kể cả pháp luật kinh tế, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của quan Nhà nước có thẩm quyền cần chấp hành theo luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật Hình thức pháp luật: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: - Văn bản Quốc hội ban hành: hiến pháp, luật, nghị Do UBTV Quốc hội ban hành: pháp lệnh, nghị - Văn bản các quan Nhà nước TW có thẩm quyền ban hành để thi gồm: + Lệnh, định của chủ tịch nước; + Nghị quyết, nghị định của Chính phủ, định chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; + Quyết định, chỉ thị, thông tư của bộ trương, thủ trương Cơ quan ngang bộ, thủ trường Cơ quan thuộc Chính phủ; + Nghị của hội đồng thẩm phán tòa án NDTC, định chỉ thị, thông tư của viện trương viện kiểm sát NDTC; + Nghị định, thông tư liên tịch giữa Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, và với tổ chức chính trị xã hội - Văn bản HĐND, UBND ban hành để thi hành văn bản QPPL của Quốc hội và của các Cơ quan cấp trên: + Nghị của HĐND; + Quyết định, chỉ thị của UBND Nắm chắc nội dung giúp thiết lập khuôn khổ PLKT: KT có tính khoa học, tính thực, tính thực thi, có thể phát huy hết hiệu quả KT Một định khoa học là định phù hợp với định hướng, mục tiêu của tổ chức, phù hợp với quy luật, nguyên tắc, nguyên lý khoa học và xu khách quan, phù hợp với điều kiện cụ thể, với tình huống cần đưa định và xây dựng dựa sơ vận dụng các phương pháp khoa học Một định toàn diện là định có nội dung bao quát nhiều vấn đề, thỏa mãn cao các mục tiêu, phù hợp với những ràng buộc nhất định, sự ủng hộ của số đông Quyết định có tính thống nhất cao là định ban hành bơi các cấp, các bộ phận chức phải thống nhất theo cùng một hướng mục tiêu chung xác định và các định ban hành tại các thời điểm khác thì không mâu thuẩn, trái ngược và phủ định (những định nào hết hiệu lực phải bãi bỏ) Một định của tính kịp thời là định ban hành vào thời điểm định có hiệu quả cao nhất, đáp ứng sự mong đợi của đối tượng quản lý Một định linh hoạt là định phản ánh nhân tố lựa chọn định, phản ánh tính thời đại, đáp ứng sự biến đổi môi trường mà định đời và thực Quyết định hợp pháp, hiệu quả và khả thi là định đúng thẩm quyền ban hành, thủ tục, thể thức, không trái với pháp luật quy định; mang lại hiệu quả kinh tế và có khả thực thực tế Câu Các yếu tố điều kiện chi phối đến việc đưa công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội? Vai trò công nghệ việc đổi chế quản lý khoa học công nghệ giai đoạn tới nhà nước ta Khoa học có thể hiểu là hình thái ý thức xã hội, gồm tập hợp các hiểu biết của người các quy luật tự nhiên, xã hội, tư và có thể trơ thành lực lượng sản xuất tực tiếp áp dụng sản xuất và cuộc sống Công nghệ là tập hợp hiểu biết (phương pháp, quy tắc, kỹ năng) hướng vào cải tạo thiên nhiên phục vụ nhu cầu người Công nghệ là thân của văn minh xã hội và phát triển nhân loại Tuy, mối quan hệ khoa học – công nghệ có sự gắn bó, có sự khác biệt: - Nếu, tri thức khoa học có thể phổ biến không hạn chế, thì công nghệ lại là thứ hàng để mua bán với yếu tố sơ hữu, giá cả - Hoạt động khoa học thường đánh giá bằng các thước đo trực cảm còn công nghệ là phần đóng góp cụ thể giải mục tiêu kinh tế - xã hội - Hoạt động khoa học đòi hỏi phải có một khoảng thời gian dài giải các yếu tố bất định khá lớn, ngược lại đối với hoạt động công nghệ thời gian giải thường ngắn Các yếu tố và ĐK chi phối đến việc đưa công nghệ (CN) vào pt KTXH: + CN là “công cụ để giải vấn đề” chứ ko phải là “lực lg độc lập và tự trị” nên CN phụ thuộc vào MT XH-KT-CT của mỗi QG + Một CN có thể phù hợp với MT này ko phù hợp với đk khác Yêu cầu chất lg, chủng loại, định hướng thị trường của sản phẩm … là yếu tố lựa chọn CN Các hoạt động xã hội Đầu vào Đầu Công nghệ 10 +Xét mặt kt, MQH sx, công nghệ đc coi là phg tiện để thực quá trinhf sx, biến đôỉ các đâu là các sp & dv mong muốn *) Vai trò của CN pt KTXH: - vì kt phát triển, nên vai trò CN luôn thay đổi ngày các CN và ngành có hàm lg KH-KT cáo pt theo hg sau: + Tạo các loại quy trình sx cn đc tự động hoá sơ kết hợp thành tựu của ngành điện tử, vi điện tử, chế tạo máy tính điện tử, kỹ thuật lasert, tin học + Tạo vật liệu mới, các vật liệu chuyên dụng, các vật liệu compusit mới, compusit hỗn hợp, vật liệu gốm, siêu sạch, siêu dẫn nhiệt + Mơ rộng và hoàn thiện sơ lg của sx sơ pt lg nguyên tử, nhiệt hạch, lg sinh học, lg địa nhiệt & mặt trời + sơ các thành tựu kỹ thuật gen, tạo các ngành sx, sử dụng kỹ thuật & CN sinh học - Các CN bản chất mang tính cải tạo, nghĩa là chúng thay đổi bản đk sx hh Chúng ko chỉ tạo nhiều loại sp mà còn a/hg sâu sắc đến QTSX - CN là kq của quá trình CNH HĐH & là động lức chính của quá trình CNH Việc Pt CN là yếu tố quan trọng làm thay đổi trực tiếp pahmj vi sx công nghiệp - CN thực những đột phá quan trọng có tác dộng mạnh mẽ đến quá trình CNH, có thể nói pt Công ngiệp tg lai sơ của CN *) ĐỔi chế QL KHCN: - Về đg lối chủ trương: + Đào tạo và sd có hiệu quả đội ngũ cán bộ kHKT, bố trí lại lực lg KH&CN theo hg gắn với GD&ĐT, nghiên cứu với sx, nhằm đưa KH&CN sâu vào thực tiễn + Hoàn thiện & XD các c/sách pt KHCN phù hợp với luật pháp hành & pt theo chế thị trường + Đổi công tác KHH lĩnh vực KHCN sau: CẤp NN là KHH trọng điểm, xd mục tiêu chiến lược; CẤp sơ chủ yếu KH nghiên cứu, triển khai + Thực chế độ hạch toán KT hđ KHCN + Đổi cấu, tổ chức của QL KHCN … - Về luật pháp: 11 + Hệ thống VB QPPL KHCN đc sửa đổi bổ sung và ban hành những năm gần (2005-2012) là sơ pháp lý để thực QLNN KHCN + NN có hàng 100 VB điều chỉnh QH XH chủ yếu lĩnh vực hđ kHCN như: KH hóa, QL chương trình, đề tài, chế độ hợp đồng … mà đáng chú ý nhất là Pháp lệnh chuyển giao CN nc ngoài vào VN, Pháp lệnh bảo hộ quyền sơ hữu công nghiệp& Pháp lệnh đo lường … đc chuyển hoá thành các luật Câu Để thực việc cải cách tổ chức quản lý máy hành Nhà nước cần thực mục tiêu, phương hướng nội dung cải cách hành nào? Mục tiêu cải cách: - Xây dựng một hành chính sạch, đủ lực, sử dụng đúng quyền lực, từng bước đại hóa thực đường lối, chính sách của Đảng - Cải cách hành chính Quốc gia là một bộ phận quan trọng của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, gắn liền với đổi và chỉnh đốn Đảng, đổi tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị - xã hội - Cải cách hành chính Quốc gia góp phần xây dựng một hành chính dân chủ Nhà nước pháp quyền, chăm lo đời sống nhân dân, phát huy công bằng dân chủ xã hội, giữ gìn trật tự kỷ cương theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Phương hướng cải cách: - Cải cách hành chính là cầu nối giữa cải cách thể chế chính trị và thể chế kinh tế Nếu thể chế hành chính chỉ cải cách một cách đơn bộc thì rất hạn chế - Bảo đảm tính chỉnh thể của cải cách hành chính Bản thân thể chế hành chính là một chỉnh thể hữu nhiều yếu tố hợp thành… - Vận dụng khoa học quản lý đại để chỉ đạo cải cách - Phải xây dựng một kế hoạch pháp lý của cải cách - Thống nhất quan điểm toàn bộ quá trình của cải cách hành chính Nội dung bản của cải cách hành chính: - Cần phải điều chỉnh cấu chức của bộ máy hành chính làm rõ phạm vi và giới hạn chức quản lý các cấp, các ngành từ Trung Ương đến địa phương - Thay đổi phương thức hành chính cho phù hợp: triệt để xóa bỏ phương thức quản lý tập trung quản lý bao cấp chuyển sang quản lý kinh tế hỗn hợp nhiều thành phần theo chế thị trường 12 - Cải cách bộ máy chính phủ là trung tâm cải cách hành chính Đây là tâm cao sơ các đạo luật, khắc phục khó khăn, phức tạp ý thức và thực tế xã hội - Phân chia lại quyền hạn quản lý (phân quyền) một cách hợp lý quyền hạn giữa Trung Ương với địa phương, giữa các ngành với - Đơn giản các thủ tục hành chính Trách nhiệm, quyền hạn, thể chế hành chính còn nhiều điểm không rõ, thủ tục phiền hà… cần phải cải cách khắc phục - Đổi phương thức làm việc; xây dựng và hoàn thiện chế độ CCNN; tăng cường hiểu biết các pháp quy hành chính… Tất cả những điều đó phải trơ thành nội dung bản và chủ yếu của cải cách hành chính Câu 10 Khái niệm công chức quản lý kinh tế? Vì phải nghiên cứu phân loại công chức? công chức quản lý kinh tế phân loại nào KN CC QLKT: là một thuật ngữ ít dùng và cũng chưa có VBQPPL nào điều chỉnh Tuy nhiên có thể hiểu nó là một bộ phận quan trọng công chức nói chung Nó bao gồm những người làm việc trog lĩnh vực QLNN KT, bố trí hệ thống quan QLKT năm bộ máy QLNN Phải nghiên cứu phân loại công chức vì: - Nó là tiêu chí để qua đó bổ nhiệm các vị trí phù hợp với lực và trình độ của cc - Phân loại công chức theo các tiêu chí khác dẫn đến lựa chọn công chức phù hợp cho ngành, lĩnh vực cần bổ nhiệm Công chức QLKT phân loại ntn -Có các phân loại công chức +Theo loại công chức: Công chức lãnh đạo; công chức chuyên gia; công chức thi hành công vụ nhân danh quyền lực nn; các nhân viên hành chính +Theo hạng công chức: công chức hạng A (Hạng A1: chủ tịch, p chủ tịch, thứ trương; hạng A2: trình độ chuyên viên thấp A1); Công chức hạng B; công chức hạng C + Ngạch công chức: Nhân viên, cán sự; chuyên viên, chuyên viên chính; chuyên viên cao cấp và cố vấn Mỗi ngạch công chức chia thành nhiều bậc: thể thứ hạng một ngạch 13 Câu Tại nhà QLKT phải hiểu nắm vững quy luật giá trị, quy luật cung cầu – giá làm khoa học để điều hành kinh tế vĩ mơ có hiệu Quy ḷt giá trị, quy luật cung cầu – giá cả là những quy luật kinh tế bản, có tầm ảnh hương to lớn đối với sự hình thành và phát triển kinh tế thị trường của nước ta thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội cũng điều hành kinh tế vĩ mô Đó là những quy luật kinh tế bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa Các quy luật kinh tế của thị trường định sự vận động của thị trường, đó định sự vận động của kinh tế thị trường Các quy luật này có những đặc trưng chủ yếu sau: - Các quy luật kinh tế của thị trường tạo động lực kinh tế, đó chính là lợi ích vật chất, mà những người tham gia thị trường có thể đạt tới Động lực này có vai trò định việc thúc đẩy kinh tế phát triển + Trong kinh tế cũng tồn tại đồng thời các loại lợi ích: lợi ích xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp Tiếp đến là lợi ích xã hội, lợi ích tập thể Thực tế nước ta cho thấy nhiều chủ trương, chính sách và biện pháp của Nhà nước quan tâm thích đáng đến lợi ích cá nhân, nên chúng nhanh chóng vào cuộc sống và người ủng hộ + Trong kinh tế có nhiều thành phần, thì kinh tế tư nhân thường rất nhạy cảm với các quy luật kinh tế của thị trường so với các thành phần kinh tế khác Vì vậy, đối với các nước dựa chủ yếu vào kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thể thì chuyển sang kinh tế thị trường, nhiệm vụ đặt không chỉ là phải chuyển dịch các hình thức sơ hữu, thực cổ phần hoá và tư nhân hoá một phần, mà còn phải đặc biệt quan tâm tạo động lực kinh tế cho khu vực kinh tế Nhà nước và tập thể - Trong kinh tế thị trường, các quy luật kinh tế của thị trường là quy luật trung tâm, là sơ, là động lực của các quy luật kinh tế khác và chi phối các tượng kinh tế, chúng lại hoạt động một cách tự phát, vì vậy quản lý vĩ mô kinh tế, trước hết phải nhận thức rõ để vận dụng các điều tiết chúng vì lợi ích của quốc kế dân sinh - Các quy luật kinh tế của thị trường phát sinh và phát triển gắn với sự phát sinh và phát triển kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường Quan hệ sản xuất không làm thay đổi bản chất của các quy luật kinh tế đó Sự phát triển của sức sản xuất rất khác của các kinh tế các quốc gia chỉ làm cho hoạt động của các quy luật mang nhiều màu sắc khác mà - Các quy luật kinh tế của thị trường có mối quan hệ mật thiết với nhau, đó quy luật giá trị có vai trò quan trọng nhất Các quy luật này tác động đến giá cả, đến các 14 yếu tố thị trường theo những chiều hướng khác nhau, đó, nó tạo sự đa dạng và phong phú của các tượng giá trị thị trường - Quy luật giá trị là quy luật kinh tế bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa Chỉ nào không còn sản xuất và trao đổi hàng hóa thì đó không còn quy luật giá trị Tác động của quy luật giá trị: + Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa: sản xuất, quy luật giá trị điều tiết việc phân phối tư liệu sản xuất và sức lao động giữa các ngành sản xuất thông qua sự biến động của giá hàng hóa Trong lưu thông, quy luật giá trị có tác dụng điều tiết nguồn hàng từ nơi giá thấp đến nơi giá cao + Kích thích lực lượng sản xuất phát triển: Trong kinh tế hàng hóa, người nào có hao phí lao động cá biệt ít bằng hao phí lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa, thì người đó có lợi và ngược lại Lực lượng sản xuất kích thích và phát triển nhanh nhiều so với kinh tế tự cấp, tự túc + Thực sự bình tuyển tự nhiên và phân hóa người sản xuất thành kẻ giàu, người nghèo Trong cuộc cạnh tranh chạy theo giá trị: Những người giỏi có hao phí lao động cá biệt thấp hao phí lao động xã hội cần thiết, nhờ đó họ nhanh chóng làm giàu và mơ rộng quy mô sản xuất doanh nghiệp của mình; Còn những người làm ăn cỏi có hao phí lao động cá biệt cao mức hao phí lao động xã hội cần thiết…đi đến phá sản Như vậy, quy luật giá trị có ý nghĩa bình tuyển, đánh giá và đảm bảo sự bình đẳng đối với người lao động - Quy luật giá trị với tư cách là quy luật bản của sản xuất hàng hoá, tạo cho người mua và người bán những động lực cực kỳ quan trọng Trên thị trường, người mua cũng muốn tối đa hoá lợi ích sử dụng Vì vậy, người mua luôn muốn ép giá thị trường với mức giá thấp Ngược lại, người bán cũng muốn tối đá hoá lợi nhuận, và đó, muốn bán với giá cao Để tồn tại và phát triển, những người bán, một mặt phải phấn đấu giảm chi phí (đặc biệt là các giai đoạn trước đưa hàng hoá thị trường) để chi phí cá biệt bằng nhỏ chi phí xã hội trung bình Mặt khác, họ lại tranh thủ tối đa các điều kiện của thị trường để bán với giá cao Họ cố gắng dùng thủ đoạn và biện pháp để bán hàng với giá cao nhất, nhằm tối đa hoá lợi nhuận Vì vậy, xét phương diện này, quy luật giá trị tác động tới người bán theo hướng thúc đẩy họ nâng giá thị trường lên cao Tuy nhiên đó chỉ là xu hướng - Quy luật cung cầu – giá cả: định trực tiếp mức giá thị trường thông qua sự vận động của quan hệ cung cầu Mức giá thị trường thực các chức năng: một là, cân đối cầu cung thời điểm mua bán (và chỉ thời điểm đó mà thôi) Hai là, chỉ cho các nhà sản xuất biết cần phải giảm hay tăng khối lượng sản xuất, khối lượng hàng hoá cung ứng thị trường Xét mặt thời gian, giá thị trường là cái có trước 15 quan hệ cung cầu Đây là tượng phổ biến của sự hình thành và vận động của giá cả thị trường Thông qua sự vận động của giá thị trường, các nhà sản xuất có thể nhận biết tương đối chính xác cầu của thị trường và họ có thể chủ động đưa thị trường một khối lượng hàng hoá tương đối phù hợp với nhu cầu đó Sự cân bằng cung cầu là sơ quan trọng để ổn định giá cả của từng loại hàng Qua đó ta thấy rằng Nhà nước cần phải quản lý giá, sự quản lý đó thể sự nhận thức và vận dụng các quy luật kinh tế của thị trường Câu Chức đảm bảo vai trò sơ hạ tầng phát triển đóng vai trò nào chức QLNN KT, tại sao? - Chức đảm bảo sơ hạ tầng đóng vai trò quan trọng QLNN KT Cơ sơ hạ tầng là tổng thể các sơ vật chất kĩ thuật, các công trình, các phương tiện tồn tại một lãnh thổ nhất định dùng làm điều kiện sản xuất và điều kiện sinh hoạt nói chung, nó chia thành nhóm + CSHT kỹ thuật gồm các hệ thống điện, cấp thoát nước, giao thông bến cảng, bưu chính viễn thông, các bất động sản CN khác + CSHT xã hội : gồm sơ giáo dục đào tạo, bệnh viên, công viên, giải trí, vệ sinh môt trường, bảo an ninh quốc phòng… - Đặc điểm : + Các CSHT tổ hợp thành một chính thể bố trí không gian để tạo điều kiện chung cho doanh nghiệp sản xuất và sinh hoạt, của cộng đồng dân cư lãnh thổ + Các công trình CSHT sử dụng liên tục theo thời gian, nó phải đáp ứng những cao điểm hàng ngày, cả năm Điều này cần chú ý XD CSHT đảm bảo công suất và những công cần thiết đáp ứng nhu cầu, tránh quá tải + các công trình CSHT thường có thời gian phục vụ lâu dài, có giá trị lớn chiếm một không gian rộng lớn, phục vụ đông đảo cho đối tượng + Giá trị công trình CSHT chuyển dịch từng phần vào sản phẩm tạo nên một bộ phận của quỹ tiêu dùng thường xuyên - Dịch vụ kết cấu hạ tầng có vai trò to lớn đối với tăng trương và phát triển kinh tế, xem là điều kiện tiên để phát triển kinh tế - Dịch vụ sơ hạ tầng đòi hỏi một lượng vốn lớn, thời gian thu hồi vốn dài và việc thu hồi vốn khó khăn, thường là thu hồi gián tiếp 16 - Dịch vụ sơ hạ tầng phần lớn là hàng hoá công cộng, hàng hoá này không các nhà sản xuất cá nhân quan tâm nên nhà nước tất yếu phải có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ hạ tầng cho xã hội - Cung cấp trực tiếp thông qua các doanh nghiệp các quan sự nghiệp nhà nước - Nhà nước tạo điều kiện kuyến khích tư nhân cung cấp các sơ dịch vụ hạ tầng bằng các biện pháp trợ cấp đảm bảo cho họ nhận lợi ích nào đó Vì : Do yêu cầu phát triển của người ngày càng chú trọng, việc đầu tư CSHT có ý nghĩa ngày càng quan trọng, vì qua đó đảm bảo thu nhập của người lao động trơ thành thực, trơ thành các giá trị sử dụng xây dựng tốt CSHT là đường phát triển văn minh xã hội Câu Nội dung, ý nghĩa và việc áp dụng các mô hình kế hoạch hóa vào thực tiễn quản lý Nhà nước kinh tế theo giai đoạn tác động Những hạn chế và nguyên nhân thất bại của kế hoạch hóa * Nội dung, ý nghĩa và việc áp dụng các mô hình kế hoạch hoá (KHH) vào TTQLNN theo giai đoạn: Mô hình tăng trương tổng hợp (MHTTTH) - Là mô hình KHH đàu tiên và sơ đẳng nhất, nó đề cập đến toàn bộ nề kt vĩ mô: tiêu dùng, sx, đầu tư, tiết kiệm, XNK - Thường dùng để x/định tố độ tăng trg of sản lg QG với các giả thiết đơn giản tiết kiệm (TK) và đầu tư (ĐT) - loại đơn giản nhất, thường s/dụng nhiều nhất là mô hình Hawod-former Theo mô hình này, TK và ĐT giới hạn tạo nên hạn chế chính đối với tăng trg kt tổng hợp - Với tốc độ tăng trương tổng sp quốc dân cho trc, mô hình này x/đ số lg TK cần thiết để tạo tăng trương tg ứng - Tại những nước thiếu hụt dự trữ ngoại hối xem trơ ngại chính ngăn cản tăng trương KT thì MHTTTH tập trung nhiều vào XK, NK, biến động tỷ giá mậu dịch & các nguồn viện trợ tài chính (TC) của nc ngoài MH dự án khu vực - phân chia nề KT thành nhiều khu vực chính (NN, phi NN, hàng tiêu dùng, khu vực sx) thì mục đích lập KH nc cách nhất quán cho toàn bộ nề KT tập trung vào tăng trg của số giới hạn khu vực chính 17 - tập trung vào những mức độ sx & tiêu dùng để điều tra khả tăng trg trog từng khu vực của KT thì cách tiếp cận DA khu vực đơn nhất thường đc tiếp cận áp dụng nhiều nhất KT thiếu số liệu thống kê MH tổng hợp, hay khu vực chính Tuy nhiên, những KH từng phần chỉ là tập hợp ngẫu nhiên gồm các DA phát triển đủ loại mà ko liên kết với rõ ràng MH liên ngành toàn diện: - MH liên ngành or MH đầu vào, đầu mô tả hđ của tất cả khu vực sx của kt có mối liên hệ toán học với - các MH liên ngành gồm 10-30 ngành kt pt, và 30-40 ngành kt tiên tiến - các mh phức tạp loại “chương trình tuyến” hay “phân tích hoạt động” mà việc kiểm tra tính khả thi, tính tối ưu cũng đc đưa vào mh - đặc điểm nổi bật của mh này là ý đồ muốn lập kế hoạch tăng trg thích hợp với nội bộ và toàn diện cho kt Tuy nhiên nó chưa có tác dụng đối với các kt phát triển * áp dụng các mô hình kế hoạch hóa này vào: +) giai đoạn tăng trương: kt giai đoạn tăng trương thấp, thích hợp tập trung đầu tư dự án công vì kinh phí xh -> đk cần thiết để tiến hành cải cách kd +) cấu kt: - kt tư nhân ko có tác dụng và thụ động -> nhà nước đảm nhận phần thụ động và tạo hình thức ban đầu – kt tư nhân động, kế hoạch tập trung tạo đk thuận lợi, giúp kt tư nhân tự kd -> đóng góp lợi ích cho xh +) khả sẵn có và chất lg thông tin thống kê: - số liệu thống kê sơ sài, ko chắc chắn -> pư ứng dụng ít số liệu phân tích có độ tin cậy cao - mà thiếu hoàn toàn thông tin -> việc ứng dụng MH bị cản trơ, lập KH chỉ mang tính mô phỏng, phỏng đoán… +) giới hạn nguồn lực: - liên quan đến giai đoạn tăng trương kt của nc(đb là nguồn ngoại hối).- ngoại hối khan -> đẩy mạnh xk hình thức kiểm soát nk có tầm quan trọng kế hoạch - vốn hạn chế cần tập trung đầu tư cho lĩnh vực sxkd có hiệu quả nhất - khó khăn khác có thể xuất trog qt ph/triển kt nhân lực trình độ cao, phg tiện giao thông, tài chính… 18 +) các ưu tiên & mục tiêu: - những mục tiêu xh&kt cụ thể và lâu dài mà đấy nước theo đuổi là sơ cho toàn bộ kế hoạch mục tiêu tăng trương kt thường nhắc đến: tăng thu nhập đầu ng, tạo công ăn việc làm, giá cả ổn định, giảm nghèo, bất công thu nhập, cải thiện cán cân toán… - mỗi mục tiêu có thể đúng với kỳ vọng, song dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn tất cả theo đuổi mức độ Do đó cần lựa chọn các thứ tự ưu tiên kế hoạch pt kt&xh *) Hạn chế và nguyên nhân thất bại: +) hạn chế: - kết quả thực tiễn những năm qua của hầu hết các nước phát triển chưa chứng minh đc tính hẳn của kế hoạch vấn đề là chỗ kế hoạch hoá tồi chứ ko phải chỉ tại việc KHH - việc thử nghiệm các ch/sách của CP tại nhiều nc pt làm xấu chứ ko dung hoà mâu thuẫn lợi nhuận và chi phí của tư nhân và xh - hạn chế của KHH ko phải bản chất cua rnos mà sự can thiệp chưa tốt chra NN vào KT - Hạn chế của KHH chính là chưa khắc phục mâu thuẫn giữa sự đánh giá của cá nhân & Xh lợi ích & chi phí - Có lợi ích đứng quan điểm cá nhân, DN chưa có lợi cho XH CHất lượng của KH cần đc nâng cao +) nguyễn nhân thất bại: - Những thiếu sót trog kh & thực kh - những số liệu ko đầy đủ & thông tin ko chính xác - những biến động kt trog nc, khu vực, TG - những yếu thể chế - thiếu ý chí chính trị 19 ... nhà nước chiếm vị trí trung tâm hoạt động QLNN, là phương tiện không thể thi? ??u để các chủ thể QLNN sử dụng nhằm thực chức QLNN Quyết định QLNN có vai trò quan trọng việc hoạch định... khác - Thi? ??u pháp luật, thi? ??u chế QLKT của Nhà nước khó có thể có hiệu lực & hiệu quả Bơi vậy, xây dựng và hoàn thi? ??n hệ thống pháp luật chính là quá trình hoàn thi? ??n QLNN. .. thực các định QLNN của chủ thể QLNN đạt những kết quả đáng khích lệ Tất cả những hoạt động này hướng tới vì mục tiêu thực quyền lực của nhân dân, phục vụ nhân dân, thi hành pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG rút gọn THI QLNN, ĐỀ CƯƠNG rút gọn THI QLNN