Vấn đề rớt môn ở sinh viên - Kỹ năng giải quyết vấn đề

19 30 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2020, 12:08

Kỹ năng giải quyết vấn đề là một phần kinh nghiệm cho chúng ta sau này khi làm việc ở công ty, nhà máy. Nhóm sinh viên đã giải quyết vấn đề rớt môn ở sinh viên hiện nay, trên đây là bài thu gọn bằng ppt đã được gút gọn lời lẽ diễn đạt, vấn đề được giải quyết nhiều khía cạnh và dùng các công cụ để giải quyết như: biểu đồ pareto, biểu đồ xương cá,... và vận dụng kỹ năng như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề,.. Nhóm – Sinh viên HCMUTE VẤN ĐỀ RỚT MƠN Ở SINH VIÊN Quy trình thực Thực trạng vấn đề Tìm ngun nhân Phân tích giải Kết luận Thực trạng vấn đề Ảnh minh họa từ trang sinh viên Tìm nguyên nhân vấn đề Ham vui chơi, giải trí Định hướng sai lệch Lười học Bạn bè rủ rê … Tìm ngun nhân vấn đề Chưa thích nghi mơi trường đại học Khơng biết cách tìm tài liệu Phương pháp học chưa hợp lí Thói quen phổ thơng … Tìm ngun nhân vấn đề Khơng đưa thời gian biểu Quản lí thời gian không tốt Lập kế hoạch không hiệu Tham gia nhiều hoạt động Tìm nguyên nhân vấn đề Chấm điểm gắt gao Giảng viên Khơng thu hút Giao đề khó Giảng khó hiểu Tìm nguyên nhân vấn đề Chọn sai môn học Môn học Môn không chuyên ngành Mơn q khó Tìm ngun nhân vấn đề Điều kiện gia đình khó khăn Tài …… Dành thời gian làm thêm nhiều Tìm nguyên nhân vấn đề Nghỉ số buổi Thi nhầm Ngủ quên Các nguyên nhân khác Gặp cố …… Phân tích giải Để phân tích ngun nhân nhóm tiến hành lập khảo sát thu kết quả: 10 Phân tích giải Từ bảng thống kê số liệu nguyên nhân rớt mơn phía để xây dựng biểu đồ pareto 11 Phân tích giải Dựa vào biểu đồ Pareto phía trên: - Tần suất xuất nguyên nhân lười học (30%) chưa biết cách học hợp lí (29%) - Áp dụng nguyên lí 80/20: Nếu giải tốt nguyên nhân trên, khả tỉ lệ rớt mơn giảm 80% 12 Phân tích giải Để có kết cụ thể, nhóm quay lại phân tích mẫu khảo sát: 13 Phân tích giải - Biểu đồ cho thấy, hai nguyên nhân chủ yếu nằm sinh viên năm - Trong tổng số mẫu có 63% sinh viên năm tham gia khảo sát có tới 23% sinh viên rớt mơn 14 Phân tích giải Dùng biểu đồ nhân để phân tích hai nguyên nhân sinh viên năm 15 Phân tích giải Nhóm đưa giải pháp sau: - Thay đổi lối học tập từ thời phổ thông - Rèn luyện kỹ mềm làm việc nhóm cho học sinh - Định hướng tương lai cho học sinh - Trao dồi kỹ học tập đại học cho sinh viên năm - Tạo động lực học tập cho sinh viên 16 Kết luận • Vấn đề rớt mơn cần giải nhanh chóng • Mỗi sinh viên cần nhận thức rõ mục tiêu học tập từ năm • Sinh viên cần tự đánh giá q trình học tập • Tạo cho riêng phương pháp học hợp lí 17 Bài học kinh nghiệm • Kỹ giải vấn đề giúp xử lí vấn đề hiệu quả, nhanh chóng • Các kỹ thuật dễ sử dụng, rút ngắn thời gian giải • Làm việc nhóm hiệu quả, vấn đề giải nhẹ nhàng, sn sẻ • Để người khác hiểu rõ vấn đề làm kỹ thuyết trình khơng thể thiếu 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề rớt môn ở sinh viên - Kỹ năng giải quyết vấn đề, Vấn đề rớt môn ở sinh viên - Kỹ năng giải quyết vấn đề