10 câu QLNN về KT thầy chốt

12 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2020, 11:34

Câu 1 – Tại sao nói QLNN về kinh tế vừa mang tính nghệ thuật vừa mang tính khoa học? Để kết hợp được cả hai yếu tố có hiệu quả cao, cần thiết phải tiến hành những công việc gì trong công tác quy hoạch, đào tạo, xây dựng và sử dụng đội ngũ cán bộ QLNN về kinh tếCâu 2 – Tại sao các nhà QLKT phải hiểu và nắm vững các quy luật giá trị, quy luật cung cầu – giá cả làm căn cứ khoa học để điều hành nền kinh tế vĩ mô có hiệu quả.Câu 3 –Thế nào là một quy trình ra quyết định quản lý, hãy lấy một ví dụ minh họa trong thực tế để minh họa.Câu 4 : Để thiết lập khuôn khổ pháp luật về kinh tế, nhà nước cần nhận thức được vai trò của pháp luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường, yêu cầu đối với PLKT và hình thức PL, tại sao?Câu 5: Vì sao nhà nước cần phải bảo hộ sản xuất kinh doanh cho một số lĩnh vực? những thành công, mặt tích cực mặt trái của việc bảo hộ? ví dụ?Câu 6: Nội dung, ý nghĩa và việc áp dụng các mô hình kế hoạch hóa vào thực tiễn quản lý Nhà nước về kinh tế theo giai đoạn tác động. Những hạn chế và nguyên nhân thất bại của kế hoạch hóa Câu 7: Các yếu tố và điều kiện chi phối đến việc đưa công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội? Vai trò của công nghệ và việc đổi mới cơ chế quản lý khoa học công nghệ giai đoạn tới của nhà nước taCâu 8: bản chất của NN XHCN Việt Nam đc thể hiện ntn? Tại sao lại là bộ phận trung tâm trong hệ thống ctrị xh của đất nc Câu 10: Hiệu quả hoạt động của công chức lãnh đạo phụ thuộc vào nhân tố nào và những tiêu chí cơ bản nào nói lên hiệu quả hoạt động của công chức lãnh đạoCâu 9 Khái niệm công chức quản lý kinh tế? Vì sao phải nghiên cứu phân loại công chức? công chức quản lý kinh tế được phân loại như thế nào Câu – Tại nói QLNN kinh tế vừa mang tính nghệ thuật vừa mang tính khoa học? Để kết hợp hai yếu tố có hiệu cao, cần thiết phải tiến hành công việc cơng tác quy hoạch, đào tạo, xây dựng sử dụng đội ngũ cán QLNN kinh tế  QLNN về kinh tế vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật - Tính khoa học: Phải xuất phát từ các quy luật khách quan và điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia từng giai đoạn phát triển mà không phụ thuộc vào ý chí chủ quan hay sơ thích của quan Nhà nước hay cá nhân nào Để QLNN về kinh tế mang tính khoa học, cần phải: + Có nhận thức đúng về các quy luật khách quan, tổng kết thực tiễn, đề nguyên lý cho lĩnh vực hoạt động QLNN về kinh tế + Áp dụng cho các phương pháp đo lường định lượng hiện đại, sự đánh giá khách quan các quá trình kinh tế + Nghiên cứu toàn diện đồng bộ các hoạt động của nền kinh tế, không chỉ giới hạn kinh tế - kỹ thuật mà còn các mặt tâm lý xã hội - Tính nghệ thuật: Thể hiện việc xử lý linh hoạt các tình huống phong phú thực tiễn kinh tế sơ các nguyên lý khoa học Bản thân khoa học không thể đưa câu trả lời cho mọi tình huống hoạt động thực tiễn Nó chỉ có thể đưa các nguyên lý khoa học là sơ cho hoạt động thực tiễn Nó chỉ có thể đưa các nguyên lý khoa học là sơ cho hoạt động quản lý thực tế Vậy vđ là cách vận dụng của mỗi nhà QLKT nào?  Để kết hợp yếu tố này đạt hiệu quả cao, cần thiết phải đào tạo cán bộ vừa có lực lãnh đạo, vừa có trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức nhằm xây dựng tốt đội ngũ cán bộ QLNN về kinh tế - Các quy luật kinh tế của thị trường có mối quan hệ mật thiết với nhau, đó quy luật giá trị có vai trò quan trọng nhất Các quy luật này tác động đến giá cả, đến các yếu tố thị trường theo chiều hướng khác nhau, đó, nó tạo sự đa dạng và phong phú của các hiện tượng giá trị thị trường + Quy luật giá trị, với tư cách là quy luật bản của sản xuất hàng hoá, tạo cho người mua và người bán động lực cực kỳ quan trọng Trên thị trường, người mua bao giờ cũng muốn đa hoá lợi ích sử dụng Vì vậy, người mua luôn muốn ép giá thị trường với mức gia thấp Ngược lại, người bán bao giờ cũng muốn đá hoá lợi nhuận, và đó, muốn bán với giá cao Để tồn và phát triển, người bán, một mặt phải phấn đấu giảm chi phí (đặc biệt là các giai đoạn trước đưa hàng hoá thị trường) để chi phí cá biệt bằng hoặc nhỏ chi phí xã hội trung bình Mặt khác, họ lại tranh thủ tối đa các điều kiện của thị trường để bán với giá cao Họ cố gắng dùng mọi thủ đoạn và biện pháp để bán được hàng với giá cao nhất, nhằm tối đa hoá lợi nhuận Vì vậy, xét phương diện này, quy luật giá trị tác động tới người bán theo hướng thúc đẩy họ nâng giá thị trường lên cao Tuy nhiên đó chỉ là xu hướng + Quy luật cung cầu – giá cả: định trực tiếp mức giá thị trường thông qua sự vận động của quan hệ cung cầu Mức giá thị trường thực hiện các chức năng: một là, cân đối cầu cung thời điểm mua bán (và chỉ thời điểm đó mà thôi) Hai là, chỉ cho các nhà sản xuất biết cần phải giảm hay tăng khối lượng sản xuất, khối lượng hàng hoá cung ứng thị trường Xét về mặt thời gian, giá thị trường là cái có trước quan hệ cung cầu Đây là hiện tượng phổ biến của sự hình thành và vận động của giá cả thị trường Thông qua sự vận động của giá thị trường, các nhà sản xuất có thể nhận biết tương đối chính xác cầu của thị trường và họ có thể chủ động đưa thị trường một khối lượng hàng hoá tương đối phù hợp với nhu cầu đó Sự cân bằng cung cầu là sơ quan trọng để ổn định giá cả của từng loại hàng Qua đó ta thấy rằng Nhà nước cần phải quản lý giá, sự quản lý đó thể hiện sự nhận thức và vận dụng các quy luật kinh tế của thị trường Câu – Tại nhà QLKT phải hiểu nắm vững quy luật giá trị, quy luật cung cầu – giá làm khoa học để điều hành kinh tế vĩ mơ có hiệu Quy luật giá trị, quy luật cung cầu – giá cả là quy luật kinh tế bản, có tầm ảnh hương to lớn đối với sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường của nước ta thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội cũng điều hành nền kinh tế vĩ mô Đó là quy luật kinh tế bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa Các quy luật kinh tế của thị trường định sự vận động của thị trường, đó định sự vận động của nền kinh tế thị trường Các quy luật này có đặc trưng chủ yếu sau: - Các quy luật kinh tế của thị trường tạo động lực kinh tế, đó chính là lợi ích vật chất, mà người tham gia thị trường có thể đạt tới Động lực này có vai trò định việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển + Trong nền kinh tế bao giờ cũng tồn đồng thời các loại lợi ích: lợi ích xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp Tiếp đến là lợi ích xã hội, lợi ích tập thể Thực tế nước ta cho thấy nhiều chủ trương, chính sách và biện pháp của Nhà nước quan tâm thích đáng đến lợi ích cá nhân, nên chúng nhanh chóng vào cuộc sống và được mọi người ủng hộ + Trong nền kinh tế có nhiều thành phần, thì kinh tế tư nhân thường rất nhạy cảm với các quy luật kinh tế của thị trường so với các thành phần kinh tế khác Vì vậy, đối với các nước dựa chủ yếu vào kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thể thì chuyển sang kinh tế thị trường, nhiệm vụ đặt không chỉ là phải chuyển dịch các hình thức sơ hữu, thực hiện cổ phần hoá và tư nhân hoá một phần, mà còn phải đặc biệt quan tâm tạo động lực kinh tế cho khu vực kinh tế Nhà nước và tập thể - Trong nền kinh tế thị trường, các quy luật kinh tế của thị trường là quy luật trung tâm, là sơ, là động lực của các quy luật kinh tế khác và chi phối các hiện tượng kinh tế, chúng lại hoạt động một cách tự phát, vì vậy quản lý vĩ mô nền kinh tế, trước hết phải nhận thức rõ để vận dụng các điều tiết chúng vì lợi ích của quốc kế dân sinh - Các quy luật kinh tế của thị trường phát sinh và phát triển gắn với sự phát sinh và phát triển kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường Quan hệ sản xuất không làm thay đổi được bản chất của các quy luật kinh tế đó Sự phát triển của sức sản xuất rất khác của các nền kinh tế các quốc gia chỉ làm cho hoạt động của các quy luật mang nhiều màu sắc khác mà Câu –Thế quy trình định quản lý, lấy ví dụ minh họa thực tế để minh họa Để định cần thực hiện bước : Bước 1: xác định vấn đề cần định Người quản lý phải nhận thức được mâu thuẫn, phải bị ép hành động, có điều kiện vật chất để hành động, phải so sánh trạng thái hiện với trạng thái tiêu chuẩn của đối tượng quản lý, phải có sức ép thì tìm vấn đề có thể bị trì hoãn tương lai (sức ép của pháp luật, chinhsách nhà nước, khủng hoảng kinh tế…) Cuối cùng, người quản lý không chịu làm sáng tỏ vấn đề họ không có thẩm quyền, tiền, thong tin, nguồn lực cần thiết … Bước 2: thu thập thông tin vấn đề cần định Điều tra thu thập, xử lý thông tin, phân tích đánh giá tình hình làm cứ cho việc định Đây là bước hết sức quan trọng Thống thường vấn đề bức xúc, hoặc hội xuất hiện thường bùng nổ thông tin rất dội Lúc này nhà lãnh đạo, các quan QL phải nhanh nhạy nắm bắt tình hình, thu thập thông tin, có phương pháp phân tích đánh giá và định đúng Việc có đầy đủ thông tin giúp cho chủ QL thấy rõ vấn đề đến mức phải có QQD để thay đổi tình hay chưa? Hay chỉ QĐ bổ sung để chấn chỉnh tình hình Bước 3: xác định các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của định Một QĐ đưa chỉ được tổ chức thực hiện kết quả của việc thực hiện phải được đánh giá cụ thể , nhiên việc đánh giá kết quả phải được thực hiện nhiều mặt, bằng các tiêu chí cụ thể (định tính và định lượng) Bước 4: dự kiến các phương án có thể xảy + Những phương án thuận lợi là phương án xảy theo phương hướng mong muốn của chủ thể quản lý + phương án xảy không theo mong muốn (theo chiều hướng không thuận lợi) + phương án không thuận lợi và không mang đến hậu quả gì Chủ thể QL phải dự kiến hết các phương pháp giải tình huống xuất hiện, làm được điều này giúp nhà QL không bị lúng túng và bị động trước các tình huống phức tạp xảy Bước 5: lựa chọn phương án tối ưu định Đây là bước cuối cùng, mọi nỗ lực đều được kết tinh bước này Mỗi một QĐ đều có rất nhiều phương án xảy ra, nhiệm vụ của chủ thể QL phải tìm được phương án tối ưu để QĐ Việc lựa chọn phương án tối ưu phải cứ vào các chỉ tiêu đánh giá như: chi phí nhỏ nhất, lợi nhuận lớn nhất, mức tăng trương… Hiện nay, người ta thường dùng các phương pháp hiện đại, mô hình toán, thống kê toán… cho kết quả Ví dụ: Việc ban hành Quyết định 19/2000/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/02/2000 về việc bãi bỏ các loại giấy phép trái quy định của Luật doanh nghiệp Nội dung chính của định là bãi bỏ các loại giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép hành nghề, chứng chỉ hành nghề và giấy phép hình thức khác trái với Luật doanh nghiệp, kể cả loại giấy phép kinh doanh khác các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành mà không cứ vào luật, pháp lệnh, nghị định, chưa được liệt kê vào Danh mục kèm theo Quyết định 19 Đối với điều kiện kinh doanh xét thấy cần thiết phải có giấy phép thì các quan hữu quan phải trình Chính phủ ban hành nghị định để thực hiện đúng quy định Điều Luật Doanh nghiệp Đây là định ban hành hợp pháp được ban hành đúng thẩm quyền, đúng thể thức Quyết định này cũng mang tính khoa học và mang tính hiệu quả cao bơi vì nó phù hợp với xu hướng cải cách hành chính, giảm bớt thủ tục phiền hà và gây trơ ngại cho doanh nghiệp, nhờ đó có tác động tích cực thúc đẩy sự tăng trương phát triển kinh tế Quyết định này mang tính toàn diện vì vấn đề mà định nêu bao hàm rất nhiều ngành, (khoa học công nghệ, môi trường, Thương mại, hải quan, Thủy sản, tài chính, công nghiệp, bưu điện, du lịch, y tế, lao động – thương binh xã hội, văn hóa thông tin, giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp, kế hoạch đầu tư ) Quyết định nàu cũng mang tính linh hoạt vì nội dung của định còn bao hàm cả trường hợp mà định chưa xác định kịp dự đoán có xảy thực tế Quyết định này cũng mang tính khả thi cao vì phù hợp với nguyện vọng của đối tượng chịu tác động (các doanh nghiệp) cũng của nhà quản lý có đạo đức nghề nghiệp Quyết định này cũng thống nhất với nội dung của Luật doanh nghiệp và chủ trương cải cách hành chính của Đảng và nhà nước ta tính quy luật đảm bảo được tính hiệu lực và hiệu quả của PLKT * Yêu cầu về tính cưỡng chế: cưỡng chế là tính chất bản của PL nói chung, PLKT cũng đảm bảo tính chất này Tính chấp hành của PL chỉ trơ thành hiện thực NN thực hiện tốt công việc sau đây: + tổ chức ctốt công tác thực thi pháp luật + tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật + mọi hành vi vi phạm PL phải được xử lý nghiêm minh + kiện toàn quan QLNN về tư pháp * Yêu cầu về tính hệ thống: sơ đảm bảo thống nhất là sự thống nhất về chính trị, KT sơ lợi ích chung thống nhất Hệ thống PL lấy hiến pháp làm cứ, để đảm bảo hệ thống PL kể cả PL kinh tế, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của quan NN có thẩm quyền cần chấp hành theo luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 * Hình thức pháp luật: Hệ thống VB quy phạm pháp luật bao gồm: Văn bản quốc hội ban hành: hiến pháp, luật, nghị UBTV quốc hội ban hành, pháp lệnh, nghị Văn bản các quan NN TW có thẩm quyền ban hành để thi hành của quốc hội và UBTV quốc hội gồm: lệnh, định của chủ tịch nước; nghị quyết, nghị định của CP, QĐ chỉ thị của thủ tướng CP; QĐ chỉ thị thông tư của bộ trương, thủ trường CQ ngang bộ, thủ trường CQ thuộc chính phủ; nghị của hội đồng thẩm phán tòa án NDTC, QĐ chỉ thị, thông tư của viện trương viện kiểm sát NDTC; nghị định, thông tư liên tịch CQ nhà nước có thẩm quyền, với tổ chức chính trị XH Văn bản hội đồng ND, UBND ban hành để thi hành VB QPPL của quốc hội và của các CQ cấp trên, nghị của HĐND, QĐ chỉ thị của UBND Câu : Để thiết lập khuôn khổ pháp luật kinh tế, nhà nước cần nhận thức vai trò pháp luật kinh tế kinh tế thị trường, yêu cầu PLKT hình thức PL, sao? Pháp luật KT là tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật NN ban hành, thể hiện ý chí của giai cấp công nhân & nhân dân lao động nhằm điều chỉnh các QHXH phát sinh quá trình tổ chức QL & SXKD các chủ thể QL và quan QLNN Để thiết lập khuôn khổ pháp luận về KT, nhà nước cần nhận thức được vai trò, pháp luật KT nền KTTT, yêu cầu đối với pháp luật về KT & hình thức của PL * Vaitrò PLKT trongnền KTTT PLKT xác định địa vị pháp lý cho các tổ chức & đơn vị KT Ở VN luật pháp nói chung, luật KT nói riêng thể hiện đường lối, chính sách phát triển của Đảng và NN từng giai đoạn Bằng luật pháp về KT, NN điều chỉnh hành vi kinh doanh, xác định hành vi kinh doanh hợp pháp & phi hợp pháp Đồng thời tạo luật chơi cho các chủ thể SXKD thị trường Luật pháp về KT là công cụ QL của NN đối với nền KTQD NN quản lý nền KTQD bằng quyền lực NN, thông qua pháp luật, kế hoạch , lực lượng vật chất, tài chính tất cả các lĩnh vực bao gồm tất cả thành phần KT… Thiếu pháp luật, thiếu chế QLKT của NN khó có thể có hiệu lực & hiệu quả Bơi vậy, XD và hoàn thiện hệ thống PL chính là quá trình hoàn thiện QLNN về KT * Yêu cầu đối với PLKT - Yêu cầu về tính khách quan, tính quy luật + PLKT nằm hệ thống PL nói chung, bị điều chỉnh bơi các quan hệ KT – một loại quan hệ đặc thù và phức tạp nhất QHXH + PLKT là thể chế KT mà nhà nước buộc các tổ chức KT XH phải chấp hành, nhằm thúc đẩy tăng trương KT XH + PLKT phải tuân thủ theo yêu cầu về tính khách quan và Nắm được nội dung giúp thiết lập khuôn khổ PLKT: về KT có tính khoa học, tính hiện thực, tính thực thi, có thể phát huy hết hiệu quả nền KT Một định khoa học là định phù hợp với định hướng, mục tiêu của tổ chức, phù hợp với quy luật, nguyên tắc, nguyên lý khoa học và xu khách quan, phù hợp với điều kiện cụ thể, với tình huống cần đưa định và được xây dựng dựa sơ vận dụng các phương pháp khoa học Một định toàn diện là định có nội dung bao quát được nhiều vấn đề, thỏa mãn cao các mục tiêu, phù hợp với ràng buộc nhất định, được sự ủng hộ của số đông Quyết định có tính thống nhất cao là định được ban hành bơi các cấp, các bộ phận chức phải thống nhất theo một hướng mục tiêu chung xác định và các định được ban hành các thời điểm khác thì không được mâu thuẩn, trái ngược và phủ định (những định nào hết hiệu lực phải được bãi bỏ) Một định của tính kịp thời là định ban hành vào thời điểm định có hiệu quả cao nhất, đáp ứng được sự mong đợi của đối tượng quản lý Một định linh hoạt là định phản ánh được mọi nhân tố lựa chọn định, phản ánh được tính thời đại, đáp ứng được sự biến đổi môi trường mà định đời và thực hiện Quyết định hợp pháp, hiệu quả và khả thi là định đúng thẩm quyền ban hành, thủ tục, thể thức, không trái với pháp luật quy định; mang lại hiệu quả kinh tế và có khả thực hiện được thực tế Câu 5: Vì nhà nước cần phải bảo hộ sản xuất kinh doanh cho số lĩnh vực? thành cơng, mặt tích cực mặt trái việc bảo hộ? ví dụ? Nhà nước cần bảo hộ vì: + Chình Phủ thực hiện chính sách bảo hộ lập luận rằng, các nhà đầu tư không tiến hành các dự án đầu tư đáp ứng yêu cầu của xã hội phải mất nhiều thời gian hay đòi hỏi phải có một quá trình học hỏi lâu dài + vấn đề cung cấp tài chính cho một dự án nào giai đoạn đầu làm ăn thua lỗ Điều này chắn khó khăn ko có thị trường vốn hoặc thị trường này hoạt đợng yếu Mặt tích cực bảo hộ SXKD: + bảo vệ nền sản xuất nước còn non trẻ + Tạo nên nguồn tài chính công cộng + Khắc phục một phần tình trạng thất nghiệp + Thực hiện phân phối lại thu nhập Mặt trái bảo hộ: + Cũng có thể gây tác dụng ngược, khuyến khích nền sản xuất mà còn kìm hãm phát triển + thường tạo chênh lệch khá lớn chi phí nước với giá quốc tế và không thu hẹp được + làm tăng giá cả, giảm nhu cầu nước với hàng hóa bảo hộ + khơng khuyến khích x́t khẩu Ví dụ: Bảo hộ ngành sản xuất tơ nước Mặt tích cực: - Bảo vệ ngành sản xuất ô tô còn non trẻ - Tạo lượng thuế nhập khẩu góp phần làm tăng ngân sách Nhà nước - Tạo việc làm cho thợ sản xuất cũng lắp ráp ô tô có kinh nghiệm - Phân phối thu nhập Mặt tiêu cực: - MH liên ngành toàn diện: - MH liên ngành or MH đầu vào, đầu mô tả hoạt động của tất cả khu vực sản xuất của nền kinh tế có mối liên hệ toán học với - các MH liên ngành gồm 10-30 ngành nền kinh tế phát triển, và 30-40 ngành nền kinh tế tiên tiến - các mh phức tạp loại “chương trình tuyến” hay “phân tích hoạt động” mà việc kiểm tra tính khả thi, tính tối ưu cũng đc đưa vào mh - đặc điểm nổi bật của mh này là ý đồ muốn lập kế hoạch tăng trg thích hợp với nội bộvà toàn diện cho nền kinh tế Tuy nhiên nó chưa có tác dụng đối với các nền kinh tế phát triển * áp dụng các mô hình kế hoạch hóa này vào: +) giai đoạn tăng trương: nền kinh tế giai đoạn tăng trương thấp, thích hợp tập trung đầu tư dự án công vì kinh phí xã hội ->đk cần thiết để tiến hành cải cách kinh doanh +) cấu kt: - kinh tế tư nhân không có tác dụng và thụ động -> nhà nước đảm nhận phần thụ động và tạo hình thức ban đầu – kinh tế tư nhân động, kế hoạch tập trung tạo điều kiện thuận lợi, giúp kinh tế tư nhân tự kinh doanh ->đóng góp lợi ích cho xã hội +) khả sẵn có và chất lượng thông tin thống kê: - số liệu thống kê sơ sài, ko chắn ->phản ứng ứng dụng ít số liệu phân tích có độ tin cậy cao - mà thiếu hoàn toàn thông tin ->việc ứng dụng MH bị cản trơ, lập KH chỉ mang tính mô phỏng, đoán… +) giới hạn về nguồn lực: - liên quan đến giai đoạn tăng trương kt của nc (đb là nguồn ngoại hối).- ngoại hối khan -> đẩy mạnh xk hoặc hình thức kiểm soát nk có tầm quan trọng kế hoạch - vốn hạn chế cần tập trung đầu tư cho lĩnh vực sx kd có hiệu quản hất - khó khăn khác có thể xuất hiện trog qt ph/triển ktnhư nhân lực trình độ cao, phg tiện giao thông, tài chính… Ỷ lại có sự bảo hộ của nhà nước, ko tích cực phát triển ngành sx ô tô, tỉ lệ ô tô nhập khẩu cao, tỉ lệ nội địa hóa không đáp ứng đc mục tiêu kế hoạch đề - Giá ô tô nhập khẩu cao gấp 200 - 300% so với giá nước - Tỉ lệ ô tô sx đáp ứng nhu cầu nội địa không đủ, không có khả xuất khẩu Câu 6: Nội dung, ý nghĩa việc áp dụng mơ hình kế hoạch hóa vào thực tiễn quản lý Nhà nước kinh tế theo giai đoạn tác động Những hạn chế nguyên nhân thất bại kế hoạch hóa * Nội dung, ý nghĩa và việc áp dụng các mô hình kế hoạch hoá (KHH) vào TTQLNN theo giai đoạn: Mô hình tăng trương tổng hợp (MHTTTH) - Là mô hình KHH đàu tiên và sơ đẳng nhất, nó đề cập đến toàn bộ nề kt vĩ mô: tiêu dùng, sx, đầu tư, tiết kiệm, XNK - Thường dùng để x/định tố độ tăng trg of sản lg QG với các giả thiết đơn giản về tiết kiệm (TK) và đầu tư (ĐT) - loại đơn giản nhất, thường s/dụng nhiều nhất là mô hình Hawod-former Theo mô hình này, TK và ĐT giới hạn tạo nên hạn chế chính đối với tăng trg kt tổng hợp - Với tốc độ tăng trương tổng sp quốc dân cho trc, mô hình này x/đ số lg TK cần thiết để tạo tăng trương tg ứng - Tại nước thiếu hụt dự trữ ngoại hối được xem trơ ngại chính ngăn cản tăng trương KT thì MHTTTH tập trung nhiều vào XK, NK, biến động tỷ giá mậu dịch & các nguồn viện trợ tài chính (TC) của nc ngoài MH dự án khu vực - phân chia nề KT thành hoặc nhiều khu vực chính (NN, phi NN, hàng tiêu dùng, khu vực sx) thì mục đích lập KH nc cách nhất quán cho toàn bộ nề KT tập trung vào tăng trg của số giới hạn khu vực chính - tập trung vào mức độ sx & tiêu dùng để điều tra khả tăng trg trog từng khu vực của nền KT thì cách tiếp cận DA khu vực đơn nhất thường đc tiếp cận áp dụng nhiều nhất nền KT thiếu số liệu thống kê về MH tổng hợp, hay khu vực chính Tuy nhiên, KH từng phần chỉ là tập hợp ngẫu nhiên gồm các DA phát triển đủ loại mà ko liên kết với rõ ràng +) các ưu tiên & mục tiêu: - mục tiêu xh&kt cụ thể và lâu dài mà đấy nước theo đuổi là sơ cho toàn bộ kế hoạch mục tiêu tăng trương kt thường nhắc đến: tăng thu nhập đầu ng, tạo công ăn việc làm, giá cả ổn định, giảm nghèo, bất công thu nhập, cải thiện cán cân toán… - mỗi mục tiêu có thể đúng với kỳ vọng, song dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn tất cả đều theo đuổi mức độ Do đó cần lựa chọn các thứ tự ưu tiên kế hoạch pt kt&xh *) Hạn chế và nguyên nhân thất bại: +) hạn chế: - kết quả thực tiễn năm qua của hầu hết các nước phát triển chưa chứng minh đc tính hẳn của kế hoạch vấn đề là chỗ kế hoạch hoá tồi chứ ko phải chỉ việc KHH - việc thử nghiệm các ch/sách của CP nhiều nc pt làm xấu chứ ko dung hoà mâu thuẫn lợi nhuận và chi phí của tư nhân và xh - hạn chế của KHH ko phải bản chất cua rnos mà sự can thiệp chưa tốt chra NN vào nền KT - Hạn chế của KHH chính là chưa khắc phục được mâu thuẫn sự đánh giá của cá nhân & Xh về lợi ích & chi phí - Có lợi ích đứng quan điểm cá nhân, DN chưa có lợi cho XH CHất lượng của KH cần đc nâng cao +) nguyễn nhân thất bại: - Những thiếu sót trog kh & thực hiện kh - số liệu ko đầy đủ & thông tin ko chính xác - biến động kt trog nc, khu vực, TG - yếu về thể chế - thiếu ý chí chính trị   Câu 7: Các yếu tố điều kiện chi phối đến việc đưa công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội? Vai trị cơng nghệ việc đổi chế quản lý khoa học công nghệ giai đoạn tới nhà nước ta *) Các yếu tố và ĐK chi phối đến việc đưa công nghệ (CN) vào pt KTXH: + CN là công cụ để giải vấn đề chứ ko phải là lực lg độc lập tự trị CN còn phụ thuộc vào MT XH-KT-CT của mỗi QG + Một CN có thể phù hợp với MT này ko phù hợp với đk MT khác Yêu cầu chất lg, chủng loại, định hướng thị trường của sản phẩm … là yếu tố lựa chọn CN (hình vẽ) +Xét về mặt kt, MQH sx, công nghệ đc coi là phg tiện để thực hiện quá trinhf sx, biến đôỉ các đâu là các sp & dv mong muốn *) Vai trò của CN pt KTXH: - vì kt phát triển, nên vai trò CN luôn thay đổi ngày các CN và ngành có hàm lg KH-KT cáo pt theo hg sau: +Tạo các loại quy trình sx cn đc tự động hoá sơ kết hợp thành tựu của ngành điện tử, vi điện tử, chế tạo máy tính điệntử, kỹ thuật lasert, tin học + Tạo vật liệu mới, các vật liệu chuyêndụng, cácvậtliệucompusitmới, compusithỗnhợp, vậtliệugốm, siêusạch, siêudẫnnhiệt + Mơrộngvàhoànthiệncơsơnănglgcủanềnsxtrêncơsơptnănglgnguyêntử, nănglgsinhhọc, nănglgđịanhiệt&mặttrời nhiệthạch, + trêncơsơcácthànhtựukỹthuật gen, tạoracácngànhsx, sửdụngkỹthuật& CN sinhhọc Các CN mớivềbảnchấtmangtínhcảitạo, nghĩalàchúngthayđổicơbảnđksxhh Chúngkochỉtạoranhiềuloạispmớihơnmàcòn a/hg sâusắcđến QTSX - CN mớilàkqcủaquátrình CNH HĐH &làđộnglứcchínhcủaquátrình CNH ViệcPt CN mớilàyếutốquantrọngtronglàmthayđổitrựctiếppahmj vi sxcôngnghiệp Câu 8: chất NN XHCN Việt Nam đc thể ntn? Tại lại phận trung tâm hệ thống c/trị xh đất nc Bản chất của NN XHCN VN NNXHCNVN là NN kiểu mới, có bản chất khác với bản chất nn giai cấp bóc lột B/chất nn ta sơ KT và chế độ c/trị quy định, XD sơ nền tảng học thuyết MácLenin, tư tương HCM và truyền thống d/tộc - NNXHCNVN là nn của dân, dân, vì dân +Hiến pháp 1992 “NNXHCNVN là nn của dân, dân, vì dân Tất cả q/lực nn thuộc về dân mà nền tảng là liên minh giai cấp cn, nd và tầng lớp trí thức và Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo nn và xh” + Ng/tắc tối cao của chế độ ta là “tất cả quyền lực nn thuộc về n/dân” Nhân dân là một cộng đồng gồm nhiều dân tộc, sắc tộc có các giai cấp và tầng lớp khác sống một lãnh thổ quốc gia, có lợi ích thống nhất và mục tiêu chung là lên CNXH + N/dân thực hiện q/lực NN và quyền làm chủ XH ko phải với tư cách từng người riêng lẻ, có lợi ích cá nhân tách rời và trái ngược với lợi ích cộng đồng + Thực hiện q/lực nn và quyền làm chủ XH của nd ko ko thủ tiêu, mà còn khẳng định sự tồn và tôn trọng, bảo vệ địa vị làm chủ của cá nhân hòa hợp với cộng đồng NNXHCNVN ko chỉ là c/quan thống trị giai cấp mà còn là bộ máy thống nhất QLXH về mọi mặt dẫn đến khó khawcn, thách thức để x/dựng XH và quản lý mọi mặt của đ/sống xh ấy p/triển Tại NNXHCNVN là bộ phận trung tâm trog h/thống c/trị xh of đất nc - Trong XH ta NNXHCNVN giữ v/trò trung tâm của h/thống c/trị Vì nó là t/chức mà thông qua đó Đảng ta thực hiện quyền lãnh đạo của mình và cũng thống qua đó nhân dân thực hiện quyền làm chủ XH Vì là chủ sơ hữu đối với tư liệu sx, chủ yếu của XH, có trog tay phần lớn sơ v/c kỹ thuật của đất nc, đó là sơ vững để đảm bảo quyền lực của nd 10 - CN thực hiện đột phá quan trọng có tác dộng mạnh mẽ đến quá trình CNH, có thể nói pt Công ngiệp tg lai sơ của CN *) ĐỔi chế QL KHCN: - Về đg lối chủ trương: + Đào tạo và sd có hiệu quả đội ngũ cán bộ kHKT, bố trí lại lực lg KH&CN theo hg gắn với GD&ĐT, nghiên cứu với sx, nhằm đưa KH&CN sâu vào thực tiễn + Hoàn thiện & XD các c/sách pt KHCN phù hợp với luật pháp hiện hành & pt theo chế thị trường + Đổi công tác KHH lĩnh vực KHCN sau: CẤp NN là KHH trọng điểm, xd mục tiêu chiến lược; CẤp sơ chủ yếu KH nghiên cứu, triển khai + Thực hiện chế độ hạch toán KT hđ KHCN + Đổi cấu, tổ chức của QL KHCN … - Về luật pháp: + Hệ thống VB QPPL về KHCN đc sửa đổi bổ sung và ban hành năm gần (2005-2012) là sơ pháp lý để thực hiện QLNN về KHCN + NN có hàng 100 VB điều chỉnh QH XH chủ yếu lĩnh vực hđ kHCN như: KH hóa, QL chương trình, đề tài, chế độ hợp đồng … mà đáng chú ý nhất là Pháp lệnh chuyển giao CN nc ngoài vào VN, Pháp lệnh bảo hộ quyền sơ hữu công nghiệp& Pháp lệnh đo lường … đc chuyển hoá thành các luật  Câu 10: Hiệu hoạt động công chức lãnh đạo phụ thuộc vào nhân tố tiêu chí nói lên hiệu hoạt động công chức lãnh đạo Hiệu quả hoạt động của công chức lãnh đạo phụ thuộc uy tín của công chức lđ QLKT Bao gồm uy tín quyền lực địa vị chính thức hệ thống và xh đem lại và uy tín cá nhân là kết quả của phẩm chất, sự tín nhiệm cá nhân đem lại - Tiêu chí đánh giá hiệu quả hđ của công chức lãnh đạo +Kết quả làm việc của cán bộ +Phẩm chất và uy tín +Tập thể quyền của họ về: kết quả, suất của tập thể, sự thuyên chuyển cán bộ, nhân viên của tập thể, các khuyết tật và mâu thuẫn xảy tập thể NN là t/chức nhất hệ thống c/trị có quyền ban hành các VB quy phạm PL thực hiện ý chí và thực hiện quyền lực của ND lao động Mặt khác chính quyền là v/đề bản of mọi cuộc CM Chỉ nào g/c công nhân liên minh với g/c nd và tầng lớp trí thức đc thiết lập chính quyền nhân dân thì h/thống c/trị XHCN hình thành Câu Khái niệm cơng chức quản lý kinh tế? Vì phải nghiên cứu phân loại công chức? công chức quản lý kinh tế phân loại 11 KN CC QLKT: là một thuật ngữ ít được dùng và cũng chưa có VBQPPL nào điều chỉnh Tuy nhiên có thể hiểu nó là một bộ phận quan trọng công chức nói chung Nó bao gồm người làm việc trog lĩnh vực QLNN về KT, được bố trí hệ thống quan QLKT năm bộ máy QLNN Phải nghiên cứu phân loại công chức vì: - Nó là tiêu chí để qua đó bổ nhiệm các vị trí phù hợp với lực và trình độ của cc - Phân loại công chức theo các tiêu chí khác dẫn đến lựa chọn công chức phù hợp cho ngành, lĩnh vực cần bổ nhiệm Công chức QLKT được phân loại ntn -Có các phân loại công chức +Theo loại công chức: Công chức lãnh đạo; công chức chuyên gia; công chức thi hành công vụ nhân danh quyền lực nn; các nhân viên hành chính +Theo hạng công chức: công chức hạng A (Hạng A1: chủ tịch, p chủ tịch, thứ trương; hạng A2: trình độ chuyên viên thấp A1); Công chức hạng B; công chức hạng C + Ngạch công chức: Nhân viên, cán sự; chuyên viên, chuyên viên chính; chuyên viên cao cấp và cố vấn Mỗi ngạch công chức được chia thành nhiều bậc: thể hiện thứ hạng một ngạch 12 ... chủ thể QL và quan QLNN Để thiết lập khuôn khổ pháp luận về KT, nhà nước cần nhận thức được vai trò, pháp luật KT nền KTTT, yêu cầu đối với pháp luật về KT & hình thức của... KT & hình thức của PL * Vaitrò PLKT trongnền KTTT PLKT xác định địa vị pháp lý cho các tổ chức & đơn vị KT Ở VN luật pháp nói chung, luật KT nói riêng thể hiện đường lối,... + PLKT nằm hệ thống PL nói chung, bị điều chỉnh bơi các quan hệ KT – một loại quan hệ đặc thù và phức tạp nhất QHXH + PLKT là thể chế KT mà nhà nước buộc các tổ chức KT
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 câu QLNN về KT thầy chốt, 10 câu QLNN về KT thầy chốt

Từ khóa liên quan