10 câu hỏi môn QLNN THẦY TIỆM

11 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2020, 11:31

Câu 1 – Hãy cho biết trên thế giới hiện nay đang tồn tại những nền kinh tế nào? Những nét đặc trưng về nội dung, mô hình của mỗi nền kinh tế được thể hiện ở những đặc điểm gì? Theo xu thế phát triển của thế giới, Việt Nam sẽ đi theo mô hình kinh tế nào?Câu 2 – Nguyên tắc QLNN về KT là gì? Phân tích mối liên hệ giữa QLKT và nguyên tắc quản lý kinh tế?Câu 3: Văn bản quản lý nhà nước có ý nghĩa gì trong quản lý kinh tế của Nhà nước? Trong hệ thống văn bản quản lý nhà nước, loại văn bản nào là quan trọng nhất? Vì sao? Văn bản QLNN Câu 4: Vì sao nhà nước cần phải bảo hộ sản xuất kinh doanh cho một số lĩnh vực? những thành công, mặt tích cực mặt trái của việc bảo hộ? ví dụ?Câu 5: Chức năng tổ chức và điều hành nền kinh tế của Nhà nước được thể hiện ở những nội dung nào? Chức năng đó có dung cho mọi quốc gia hay không? Tại sao?Câu 6. Nội dung của hệ thống tài chính quốc gia bao gồm những bộ phận nào? Vai trò của tài chính trong nền kinh tế quốc dân được thể hiện như thế nào? Nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về tài chínhCâu 8 Hãy phân tích các nguyên tắc cơ bản của thiết chế nhà nước CHXHCN Việt Nam, trong đó nguyên tắc nào cần được coi trong hơn cả? Các nguyên tăc cơ bản của thiết chế nhà nước.Câu 9: Nhiệm vụ vai trò và vị trí các yêu cầu đối với công chức lãnh đạo trong quản lý kinh tế được thực hiện như thế nàoCâu 10. Hiệu quả hoạt động của công chức lãnh đạo phụ thuộc vào nhân tố nào và những tiêu chí cơ bản nào nói lên hiệu quả hoạt động của công chức lãnh đạo. cho vd cụ thể đối với một công chức lãnh đạo ( cấp phòng, ban chức năng ) thuộc đơn vị của anh hay chị công tác. Câu – Hãy cho biết giới tồn kinh tế nào? Những nét đặc trưng nội dung, mơ hình kinh tế thể đặc điểm gì? Theo xu phát triển giới, Việt Nam theo mơ hình kinh tế nào?  Trên TG hiện tồn tại nền KT bản: (1) Nền KT TBCN thị trường thuần tuý (2) Nền KT thị trường phát triển (TBCN tiên tiến) (3) Nền KT XHCN “mệnh lệnh” (kế hoạch hoá tập trung) (4) Nền KT XHCN định hướng “thị trường” (5) Nền KT hỗn hợp giữa thị trường và kế hoạch hoá  Nét đặc trưng kinh tế: (1) Nền KT TBCN thị trường thuần tuý: - Mô hình này có đặc điểm: tất cả các TLSX (đất đai, nhà máy, trang thiết bị ) đều thuộc sở hữu tư nhân - Mục đích, động KT của ng chủ sở hữu tư nhân đều đc giả định là việc kiếm được lợi nhuận càng nhiều càng tốt, thông wa việc sử dụng TLSX của và bán sp của mình thị trường cạnh tranh - đặc điểm mang tính nguyên tắc của nền KT CNTB thị trường là: chế sở hữu tư nhân đc bảo đảm bằng pháp lý; tính phổ biến của việc tự kinh doanh & tự cạnh tranh; ưu thế của sx để bán các sp các thị trường cạnh tranh; mục tiêu hàng đầu là tối đa hoá lợi nhuận (với nhà sx) & tối đa hoá sự thoả mãn (ng tiêu dùng) (2) Nền KT thị trường phát triển (TBCN tiên tiến): - Mô hình này đặc trưng là sự kết hợp sở hữu tư nhân vs sở hữu công cộng đối với các nguồn lực, cũng kết hợp việc Nhà nước vs tư nhân QĐ kinh tế - CP ngày càng nắm nhiều quyền kiểm soát đối với toàn bộ nền KT thông wa chính sách tài khoá & tiền tệ, trực tiếp điều hành sxkd thông wa các DN nhà nước và các chương trình đầu tư công cộng - Ngày nay, hầu hết các nc ph/triển, CP thực hiện loạt hoạt động KT trực tiếp cũng gián tiếp đối với các loại hình DN (tư nhân, cổ phần, nhà nước ) bằng các biện pháp điều tiết, điều chỉnh, kiểm soát tiền lương, giá cả, lãi suất, phân phối, thu nhập Do vậy, “bàn tay vô hình” của chế thị trường đã đc thay thế bởi “ bàn tay chỉ đạo” của CP lực lượng KT chủ yếu XH TBCN này (3) Nền KT XHCN “mệnh lệnh” (kế hoạch hoá tập trung): - Vì nền kinh tế “mệnh lệnh” vẫn phải dùng đến tiền, nên giá cả vẫn cần thiết để tạo những khuyến khích vật chất, cũng hạch toán gtri các loại hàng hoá và nguồn lực Thay vì đc xđ bởi quy luật cung cầu của thị trường, những loại giá cả này lại CP quyết định - Nhu cầu & khả sẵn có về nguồn lực đc cân đối bởi những QĐ phân bổ của CP chứ ko phải bởi những tín hiện của giá cả hệ thống thị trường - Đặc điểm có ko của mô hình KT này chính là khả có thể huy động cách có hiệu quả nhất các nguồn lực khan hiếm & sử dụng chúng lâu dài - Hình thức sở hữu nhà nước đc áp dụng cho toàn bộ đất đai & TLSX ko thuộc sở hữu tư nhân, của các hợp tác xã (4) Nền KT XHCN định hướng “thị trường”: - Hội tụ những tinh hoa của cả chế độ: tính đơn giản của chế giá tự động & hiệu quả KT của CNTB thị trường, cùng với CN bình quân hình thức sở hữu XHCN đối với TLSX và phân phối (5) Nền KT hỗn hợp giữa thị trường và kế hoạch hoá: - Về bản, các nc ph/triển có thể liệt vào loại các nước thuộc hệ thống hỗn hợp giữa TBCN&XHCN Ở những nc này, mức độ # về sở hữu tư nhân đối với các nguồn lực tồn tại song song vs quy mô đáng kể của sở hữu NN & sự tham gia của NN vào hoạt động KT - yếu tố chủ yếu nền KT hỗn hợp của các nc ph/triển là sự tồn tại song song của h/thức phân bổ nguồn lực & sp bởi thị trường & giá cả NN quy định, cùng với h/thức kế hoạch hoá tập trung và chỉ đạo toàn bộ hoạ động của nền KT bởi NN  VN theo KTTT định hướng XHCN: - KTTT định hướng XHCN là mô hình KT thời kì quá độ lên CNXH Đây là một kiểu KTTT mới lich sử của KTTT Cũng có thể nói KTTT là “cái phở biến”, cịn KTTT định hướng XHCN là “cái đặc thù” của VN, phù hợp với đk cụ thể của VN - Chủ trương phát triển KTTT định hướng XHCN là sự tiếp thu có chọn lọc thành tựu của văn minh nhân loại, phát huy vai trò tích cực của KTTT việc thúc đẩy sức sx, xh hoá lao động, cải tiến KT-CN, nâng cao chất lượng sp, tạo nhiều của cải, góp phần làm giàu cho CNXH và cải thiện đs nhân dân; đồng thời phải có những biện pháp hữu hiệu nhằm hạn chế mặt tiêu cực của nền KTTT, chạy theo lợi nhuận đơn thuần, cạnh tranh khốc liệt, bóc lột và phân hoá giàu nghèo quá đáng, ít quan tâm giải quyết các vấn đề xh Đây cũng là sự lựa chọn tự giác đường và mô hình phát triển sở quán triệt lý luận Mác Lenin, nắm bắt đúng quy luật khách quan và vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của VN Câu – Nguyên tắc QLNN KT gì? Phân tích mối liên hệ QLKT nguyên tắc quản lý kinh tế?  Nguyên tắc QLNN KT: - K/n: Là những quy tắc chỉ đạo, những tiêu chuẩn hành vi, các quan điểm bản mà các quan QLNN phải tuân theo quá trình QLKT  Các nguyên tắc: (1) Thống lãnh đạo trị & KT: - Phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng mặt trận KT & quản lý KT, vạch chủ trương, đường lối phát triển kt-xh; chỉ rõ đường, biện pháp, thủ thuật, phương tiện để thực hiện chủ trương đề ra; động viên được đông đảo quần chúng đoàn kết, nhất trí, tin tưởng thực hiện đường lối của Đảng - Phải phát huy vai trò điều hành, QL của NN NN phải biến chủ trương của Đảng thành kế hoạch, chống nguy tụt hậu xa về KT so với các nước khu vực & TG NN phải dùng quyền lực để hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, làm cho pháp luật đc thực hiện nghiêm chỉnh NN phải chăm lo giải quyết vđ cán bộ, vđ lao động, việc làm và đs dân cư; triển khai kế hoạch NN đặt ra; kiểm tra, tổng kết việc thực hiện kế hoạch - Vừa phát triển KT sx, vừa phải chăm lo vđ anqp của đất nc Vừa đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng, quan liêu, vừa đấu tranh chớng nguy diễn biến hịa bình & thù địch (2) Tập trung dân chủ (phân cấp): - Phải đảm bảo mqh chặt chẽ & tối ưu giữa tập trung & dân chủ QLKT Tập trung phải dựa sở dân chủ, dân chủ phải thực hiện khuôn khổ tập trung Biểu hiện của tập trung: + Thông wa hệ thống kế hoạch; + Thông wa hệ thống pháp luật & chính sách QLKT; + Thực hiện chế độ thủ trưởng Biểu hiện của dân chủ: + Mở rộng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của các cấp Phân định rõ chức QLKT của NN & chức QLKD của DN; + Hạch toán KT; + Chấp nhận KTTT cạnh tranh và mở cửa; + Giáo dục, bồi dưỡng trình độ, kiến thức cho quần chúng; + Kết hợp QL ngành vs QL theo địa phương; + Xóa bỏ dần chế độ chủ quản - Ng/ tắc tập trung dân chủ tổ chức & hđ của bộ máy NN, thể hiện: + Các quan quyền lực NN đều ND bầu ra, chịu trách nhiệm trc ND; các quan hành chính NN, tòa án, viện KS CQ quyền lực bầu & chịu trách nhiệm trc CQ bầu + Các CQ NN cấp dưới phải phục tùng CQ NN cấp trên; kết hợp chặt chẽ vs việc phân cấp hợp lý + Thiểu số phục tùng đa số, thực hiện chế độ thủ trưởng điều hành cơng việc ở cơng sở - Kết hợp hài hịa các lợi ích XH: phải kết hợp hài hòa lợi ích: lợi ích của XH, tập thể và cá nhân Các biện pháp thực hiện: + Thực hiện đường lối phát triển KT đúng đắn dựa sở vận dụng các QL khách quan phù hợp vs đặc điểm của đất nc + Xây dựng, thực hiện các quy hoạch & kế hoạch chuẩn xác KH quy tụ quyền lợi của cả hệ thống và phải có tính thực hiện cao + Thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán KT & vận dụng đúng đắn các đòn bảy KT để quản lý cách có hiệu quả tiềm và hội - Tiết kiệm có hiệu quả: để thực hiện ng/tắc này, NN cần phải: + Có đường lối chiến lược phát triển KT đúng đắn, phù hợp vs đòi hỏi của các QL khách quan + XD và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch chuẩn xác để khai thác có hiệu quả các nguồn lực của đất nc + Thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán KT Lấy hiệu quả kt-xh làm tiêu chuẩn bản để xđ phương án phát triển, lựa chọn đầu tư + Tiến hành CNH, HĐH đất nc, lấy ng là nguồn lực chủ yếu, KH-KT là động lực bản của sự nghiệp này + Đởi mới các chính sách và địn bảy KT nhằm khuyến khích sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực của đất nc + Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng công quỹ các quan, sở KT NN + Thực hành chế độ tiết kiệm, chống tham nhũng, xử lý nghiêm chỉnh những hành vi lãng phí, làm thất thoát tài sản XHCN + Tăng cường pháp chế XHCN việc QL và sử dụng tài sản XHCN Nhà QLKT fai hiểu và nắm vững các quy luật giá trị, quy luật cung-cầu giá cả để làm căm cứ khoa học điều hành nền KT vĩ mô có hiệu quả * MLH quy luật kinh tế nguyên tắc QLKT nhà nước - KN về QLKT: là mối liên hệ nhân quả, bản chất, phổ biến tồn tại các hiện tượng kinh tế ở thời điểm nhất định điều kiện tờn tại của nó vẫn cịn - Nhà nước muốn QLKT có hiệu quả phải nhận biết được quy luật, quá trình nhận biết quy luật gồm hai giai đoạn: nhận biết qua các hiện tượng thực tiễn và qua các phân tích bằng khoa học và lý luận Đây là một quá trình tuỳ thuộc vào trình độ, sự mẫn cảm, nhạy bén của người - Bên cạnh đó, các tổ chức, các doanh nghiệp cần tổ chức các điều kiện chủ quan của hệ thống để cho hệ thống xuất hiện các điều kiện khách quan mà nhờ đó quy luật phát sinh tác dụng Câu 3: Văn quản lý nhà nước có ý nghĩa quản lý kinh tế Nhà nước? Trong hệ thống văn quản lý nhà nước, loại văn quan trọng nhất? Vì sao? Văn QLNN có ý nghĩa quản lý kinh tế NN: Văn bản QLNN là loại văn bản ko chỉ phản ánh thơng tin quản lý, mà cịn thể hiện ý chí, mệnh lệnh của quan NN đối với quản lý nhằm thực hiện các quy định luật lệ của NN Nó : Là phương tiện để xác định, vận dụng chuẩn mực pháp lý vào quá trình QLNN - Có chức thông tin, pháp lý, chức quản lý và chức thống kê - Là phương tiện bảo đảm thông tin cho h/đ QL của quan NN Nhu cầu về thông tin h/đ QL rất lớn Càng có nhiều kênh thông tin, việc ban hành các quy định QL càng đúng và sát với thực tế - Là phương tiện truyền đạt các quy định QL đến với các đối tượng quản lý Quy định quản lý cần phải được truyền đạt nhanh chóng, chính xác, đúng đối tượng - Là sở công tác kiểm tra, tra, giám sát hoạt động của các quan NN, các tổ chức và DN - Quy trình quản lý gồm: Ban hành quyết định QL, tổ chức thực hiện, ktra để sửa đổi bổ sung cần thiết Hệ thống văn QLNN, văn quan ? Tại sao? Hệ thống văn bản QLNN gồm: - Văn bản quy phạm pháp luật - Văn bản hành chính thông thường Trong đó văn bản quy phạm pháp luật là quan trọng nhất vì: - Do quan QLNN có thẩm quyền ban hành - Tuân theo hình thức, thủ tục nhất định pháp luật quy định - Có nhiều tên gọi khác có nội dung và giá trị khác về pháp lý Nó thể chế hóa chủ trương đường lối chính sách của Đảng thành các quy tắc xử sự chung cho toàn bộ h/đ của quan nhà nước, XH và công dân Là sở pháp chế XHCN, nền tảng đời sống ND và XH QLNN – pháp luật là QL = các văn bản Q/ham pháp luật Câu 4: Vì nhà nước cần phải bảo hộ sản xuất kinh doanh cho số lĩnh vực? thành cơng, mặt tích cực mặt trái việc bảo hộ? ví dụ? Nhà nước cần bảo hợ vì: + CP thực hiện chính sách bảo hộ lập luận rằng, các nhà đầu tư ko tiến hành các dự án đầu tư đáp ứng yêu cầu của XH phải mất nhiều thời gian hay đòi hỏi phải có một quá trình học hỏi lâu dài + vấn đề cung cấp tài chính cho một dự án thế nào gđ đầu làm ăn thua lỗ Điều này chắc chắn khó khăn nếu ko có thị trường vốn hoặc thị trường này hoạt động yếu Mặt tích cực bảo hộ SXKD: + bảo vệ nền sản xuất nước non trẻ + Tạo nên nguồn tài chính công cộng + Khắc phục một phần tình trạng thất nghiệp + Thực hiện phân phối lại thu nhập Mặt trái bảo hộ: + Cũng có thể gây tác dụng ngược, không những khuyến khích nền sản xuất mà kìm hãm phát triển + thường tạo chênh lệch khá lớn giữa chi phí nước với giá quốc tế & ko thu hẹp được + làm tăng giá cả, giảm nhu cầu nước với hàng hóa bảo hộ + không khuyến khích xuất Ví dụ: Bảo hộ ngành sản xuất ô tô nước Mặt tích cực: - Bảo vệ ngành sản x́t tơ cịn non trẻ - Tạo lượng thuế nhập góp phần làm tăng ngân sách nn - Tạo việc làm cho thợ sản xuất cũng lắp ráp ô tô có kinh nghiệm - Phân phối thu nhập Mặt tiêu cực: - Ỷ lại có sự bảo hộ của nhà nước, ko tích cực phát triển ngành sx ô tô, tỉ lệ ô tô nhập vẫn cao, tỉ lệ nội địa hóa không đáp ứng đc mục tiêu kế hoạch đã đề - Giá ô tô nhập cao gấp 200 - 300% so với giá nước - Tỉ lệ ô tô sx đáp ứng nhu cầu nội địa không đủ, không có khả xuất Câu 5: Chức tổ chức điều hành kinh tế Nhà nước thể nội dung nào? Chức có dung cho quốc gia hay không? Tại sao? * Chức tổ chức điều hành KTNN thể hiện ND: Chức tổ chức và điều hành KTNN là tập hợp những n/vụ mà NN phải thực hiện nhằm thiết lập HT QL & HT SX nền KTQD cũng vận hành hệ thống đó h/đ theo đinh hướng kế hoạch Gồm nội dung: 1) tổ chức bôm máy QLNN về KT từ Trung ương đến địa phương: - xây dựng & hoàn thiện thể chế hành chính , kt - thiết lập cấu tổ chức, c/chế v/hành, b/máy QLNN về kt các cấp – Xây dựng đội ngũ C/chức HC KT 2) Tổ chức bộ máy sx nền ktqd: - Xây dựng và hoàn thiện thể chế kt - thiết lập h/thống kt bao gồm các đ/vị kt theo ngành, thành phần kt, vùng & thể loại sxkd … - đào tạo nhân lực cho các đ/vị & ngành kt - Hình thành hoàn thiện hệ thống chuẩn mực cho các đ/v kt & cá nhân 3) vận hành bộ máy QL & SX HĐ: - Tạo động lực cho bộ máy hđ - phối hợp hđ giữa các đvị trog HT Ql & HT SX nhắm đạt mục tiêu chung nền KTQD - Hướng dẫn đôn đốc đvị HT QL & HT SX thực hiện theo luật, xử lý định hg sai lệch theo PL & KH, tìm những giải pháp mới cho pt kt * Chức dùng cho QG vì: - Giúp thiết lập HT QL & HT SX nền KTQD, tạo đk vận hành HT cách tốt nhất - Tạo sự thống nhất, tính kỷ cương, và sức mạnh cho toàn bộ nền kt - Hoàn thiện về bộ máy qly, người -> tạo khung vững chắc cho sự pt nền kt Câu Nội dung hệ thống tài quốc gia bao gồm phận nào? Vai trị tài kinh tế quốc dân thể nào? Nội dung quản lý nhà nước tài ND của hệ thớng TC q́c gia bao gớm b phận : 1) Tài chính DN : - là cái gốc của nền TC quốc gia , bởi lẽ DN là nơi có khả tái tạo và mở rộng nguồn TC Tại diễn quá trình hình thành và chu chuyển vốn gắn vs quá trình đầu tư tiêu thị và phân phối - sự tăng trưởng or suy thoái của DN gắn liễn vs việc mở rộng hay thu hẹp nguồn lực TC, tác động trực tiếp đến đsống KT của ĐN 2) NSNN là bộ phận TC của Qgia mà hạt nhân là quỹ NS of NN , nó là tiền đề vật chất để bộ máy NN có thể thực hiện chức nvu của mình NSNN có vai trò quan trọng việc thực hiện các chức QLKT NN , vì nó quan hệ vs tất cá các bộ phận hệ thống TC Qgia việc thu hút cấp phát vốn NS chủ yếu dựa quyền lực điều tiết của NN 3) TC trung gian (TCTG): - Bao gồm hệ thông NH cấp ( Phát hành, Thương mại ) Các tc phi NH ( Cty Tài chính) - Quá trình hđ tc các tổn chức TCTG đóng vai trò trung chuyển hay cón gọi là cầu nối vừa thu hút các nguồn lực vừa đẩy các nguồn vốn vào các kênh hệ thống , thực hiện các hđ TC khác - NH TM có vai trị quan trọng hệ thớng TCTG là trái tim của nền KT thực hiện chức thu hút nguồn vốn nhàn rỗi , bơm tiền vào các kênh đáp ứng nhu cầu của ng vay 4) Tài chính hộ Gđ (TCHGĐ) là TC dân cư hiện TCHGĐ có vai trị quan trọng hệ thớng TCQG CS KT nhiều thành phần và mở cửa của Đảng & NN đã làm cho 1bp dân cư giàu lên nhanh chóng Họ có lượng vốn nhàn rỗi khá lớn có thể gửi vào NH or đầu tư trực tiếp và DN 5)TC đối ngoại ( TCĐN ) - chủ yếu là hđ về tiếp nhận viện trợ or vay vốn nước ngoài tiếp nhận vốn liên doanh , hợp doanh chuyển giao công nghệ nc và nc ngoài, chuyển tiền của cá nhân nn cho thân nhân nước và ngc lại - TCĐN chịu ảnh hưởng biến động của TCQ tế đồng thời cũng chịu ảnh hưởng của các hđ XNK , đầu tư nng , hợp tác KD * Vai trò của TC nền KTQD là công cụ quản lý vĩ mơ chủ ́u của NN, có vai trị trọng yếu quá trình thực hiện đường lối phát triển KTXH của Đảng Cụ thể : Thúc đẩy sự phát triển của nền KT hàng hoá nhiều t phần , theo chề thị trương có sự quản lý của NN cần có : + CS t chính cần chú trọng tạo đk cho sự hình thành đồng bộ các loại tị trường + Khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên và huy động tiềm các t phần KT vào phát triển SXKD , xd cấu kinh tế công nông nghiệp dịch vụ, tăng cường quản lý NN bằng pháp luật, kế hoạch - Đẩy mạnh quá trình CNH , HĐH đất nước : + Ctrinh CNH , HĐH địi hỏi phải đầu tư mợt sớ vớn rất lớn vì vậy phải XD một chiến lược phát triển một nền TC QG , đó X định nhu cầu vốn tiềm vốn , và giải pháp huy động phân phối sử dụng nguốn vốn + Để tăng mức huy động nguồn vốn cần giải quyết mối quan hệ giữa tích luỹ và tiêu dùng pp thu nhập quốc dân theo hướng tiêt kiệm tiêu dùng để tăng tích luỹ nội bộ nền KT + Việc phân phối các nguồn lực cần chú ý bảo đảm nguồn vốn cho XD kết cấu hạ tầng KTXH - Góp phần ổn định KT vỹ mô + Để ổn đinh KT vỹ mô cần có một NSNN lành mạnh mà các khoản chi đc trang chải bằng các khoản thuế thu từ các tổ chức KT & các hộ dân cư + Biện pháp đmả bảo nguồn thu NSNN là sử dụng công cụ TC để kích thích SX HH phát triển kết hợp vs hình thức TC mềm dẻo để tập trung vào NN khoảng 25% Thu nhập quốc dân * ND QLNN về Tài chính : - Huy động vốn nc - Huy động vốn n ngoài - Phát triển thị trg TC - QLNN về thuế - QL NSNN - QLTC DN - QL TC đối ngoại Câu7: Khái niệm, mục tiêu, chức quan điểm việc quản lý kinh tế đối ngoại Khái niệm KTĐN (kinh tế đối ngoại):là tổng thể hđ q/hệ KT&KH CN cuar nc vơis bên ngoài, qua đó mà NN tham gia vào sự phân công và hợp tác lđ QT & trao đổi mậu dịch QT *) Mục tiêu QL KTĐN: - mở rộng thị trưởng xk, đổi mới cấu và nâng cao chất lg hàng xk, tăng nhanh tỷ trọng hh đã qua chế biến trog kim ngạch xk, giảm tỷ trọng xk nguyên liệu và hàng sơ chế - điều chỉnh cấu nk theo hướng tập trung vào nguyên kiệu thiết bị công nghệ, nhằm đáp ứng yêu cầu CNH HĐH.Từng bước thay thế NK những mặt hàng có thể sx nc - tranh thủ thu hút & sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ nc ngoài, góp phần cân dối ngân sách nhà nc *) Các chức của KTĐN: - PT MQH hợp tác hữu nghị giữa các nc khu vực và TG - PT KTĐN nhằm làm cho nc ta tham gia và thúc đẩy sự phân công lđ QT, hội nhập nhanh chóng vào nền kt TG - thực hiện cân đối chủ yếu của nền kt - tạo thêm công ăn việc làm cho người lđ - làm đòn bẩy đưa KHCN nc ta tiến kịp các nc tiên tiến TG *) Một số quan điểm bản QL KTĐN: - kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh nc với sức mạnh QT: + Công cuộc XD đất nc giàu mạnh, XHCB, văn minh theo định hg XHCN đòi hỏi chúng ta phải đề cao tinh thần độc lập tự cường, coi trọng đoàn kết, hợp tác, tương trợ QT + Có tư độc lập sáng tạo về KTĐN Trên sở nguyên tắc bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, hđ KTĐN cần không khéo, linh hoạt để tranh thủ vốn, công nghệ, kinh nghiệm của các nc nhằm đẩy nhanh CNH HĐH - Hợp tác bình đẳng & cùng có lợi với tất cả các quốc gia, tổ chức QT, ko phân biệt chế độ CT XH khác nhau, nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình: + quan điểm nà thể hiện phg châm “thêm bạn bớt thù” chính sách đối ngoại của Đảng & NN, theo tinh thần VN muốn là bạn của tất cả các QG Tg + Trong lĩnh vực KTĐN, VN chủ trương mở rộng giao lưu hợp tác với tất cả các nc các tổ chức KT QT & cá nhân nc ngoài nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi - Tạo lập & phát huy sức mạnh tổng hợp mặt trận KTĐN: + Sức mạnh C/sách KTĐN đc tạo lập & phát huy các lĩnh vực ct, kt, vh, quân sự, an ninh, ngoại giao, sự phối hợp chặt chẽ của ngành, cấp, giữa các hđ ĐN của Đảng của NN … + Sức mạnh đó có sở nhất trí cao về đánh giá tình hình, mục tiêu chiến lược & phương thức hành đg - bảo vệ & thúc đẩy sx trog nc và pt : + cần áp dụng cs KTĐN mở cửa, kết hợp c/s ngoại giao mềm dẻo nhằm phá thế bao vây, cấm vận kT, tranh thủ viện trợ & vay dài hạn nc ngoài với lãi suất ưu đãi … + Vấn đề quan trọng cần đc bảo vệ sx trog nc pt là phát huy vai trò của các CQNN trogn việc QL, điều hành hđ kTĐN, tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp để phịng chớng bn lậu, tăng ng̀n thu từ th́ XNK cho NS NN Câu Hãy phân tích nguyên tắc thiết chế nhà nước CHXHCN Việt Nam, nguyên tắc cần coi cả? * Các nguyên tăc thiết chế nhà nước - Tất quyền lực thuộc về nhân dân + nhân dân thực hiện quyền lực của mình thong qua quốc hội, chính phủ là những quan đại diện ý chí, nguyện vọng của dân, dân bầu và chịu trách nhiệm trước nhân dân + chủ thể quyền lực NN là nhân dan , quyền lực NN Ko nằm tay cá nhân, nhóm rời rạc, mà nằm tay ND đã được tổ chức thành NN + NN ta thực hiện chế độ dân chủ XHCN: một mặt chuyên chính với kẻ thù của CNXH, mặt khác đ/b quyền lực thuộc về nhân dân + Đại biểu nhân dân phải có đức có tài, đủ lực hiểu biết và tham gia biểu quyết những vấn đề trọng đại của quốc gia, quyết định pháp luật lầm công cụ quản lý đất nước + Cơ cấu CQ quyền lực phản ánh đủ cấu XH, điều hòa đúng lợi ích của giai cấp, tầng lớp dân tộc, tôn giáo, tổ chức XH + Các CQ quyền lực NN phải dan bầu theo nguyên tắc phổ thong, bằng đẳng trực tiếp và bỏ phiếu kín - Quyền lực NN thống khơng phân chia, có phân cơng rành mạch các quyền + Quốc hội là cq đại biểu cao nhất của nhân, quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCNVN + Quốc hội là CO cao nhất có quyền lập hiến, lập pháp và giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của bộ máy NN, Q/đ những vấn đề quan trọng về chính sách đối nội, đối ngoại của đất nước + Quốc hội nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước ND,CP, Toàn án nhân dân tối cao, Viện KSNNTC đều quốc hội bầu và chịu trách nhiệm trước quốc hội + Các tổ chức và hoạt động của bộ máy NN có sự phân công rõ rang raanhf mạch - Nguyên tắc tập chung dân chủ nguyên tắc chủ đạo + Các CQ quyền lực NN đều ND bầu và chịu trách nhiệm trước nhân dân Cơ quan hành chính NN, Tòa án , kiểm sát đều quan quyền lực nhà nước bầu và chịu trách nhiệm trước quan nhà nước bầu + Các quan nhà nước cấp dưới phải phục tùng CQ NN cấp trên, các cấp chính quyền địa phương phải phục tùng CQ NN TƯ + Tăng cường quyền QL tập trung thống nhất của TƯ, kết hợp chặt chẽ phân cấp hợp lý để tăng cường phát huy tính chủ động sang tạo của chính quyền địa phương và sở + Thiếu số phục tung đa số, cá nhân phục tùng tập thể, ng phải phục tùng người chỉ huy các quan nha nc, tổ chức theo chế độ thủ trưởng - Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN + Nguyên tác nhà nc pháp qùn địi hỏi x/đ tính tới cao của pháp luật mà hiến pháp là đạo luật bản Mọi CQNN, XH và cá nhân phai tuân thủ pháp luật và hành động theo hiến pháp và PL + Nội dung của nguyên tắc nhà nc pháp quyền: 1, Việc tổ chức và hoạt động của NN dc pháp luật quy định và có những chế tài đ/b cho các quy định đó có hiệu lực pháp lý Xác lập chế độ kiểm tra sự phù hợp của h/đ NN với pháp luật 2, Nhà nước thực hiện QL đất nước bằng pháp luật và bằng các biên pháp NN khác Mọi h/đ của NN & công dân phải tuân theo pháp luật Pháp luật chi phối và điều chỉnh các quan hệ XH Câu 9: Nhiệm vụ vai trị vị trí u cầu công chức lãnh đạo quản lý kinh tế thực Nhiệm vụ công chức lãnh đạo - Xây dựng đơn vị thành một khối đoàn kết có chất lượng cao, thích nghi với biến động của môi trường Để làm tố nhiệm vụ này, công chức lãnh đạo phải công tâm, ko nể nang, tính toán, tổ chức giỏi - Dìu dắt tập thể dưới quyền hoàn thành tố nhiệm vụ chính trị đặt Vai trị của CCLĐ: cơng chức lãnh đạo là một những nhân tố bản quyết định sự thành công hay thất bại của đơn vị, ngành, địa phương Vị trí CCLĐ: - Là khâu trung tâm liên kết các yếu tố, các cá nhân, các bộ phận thành một chỉnh thể để thực hiện tố mục tiêu quan - Một mặt đại diện cho lợi ích nhà nước, mặt khác phải bảo vệ, đại diện cho lợi ích tập thể mà mminhf phải chịu trách nhiệm phụ trách - Vì là vai trò lãnh đạo, nên ko nhu nhược, đùn đẩy trách nhiệm và phải có tính quyết đoán * Các yêu cầu đối xử với CCLĐ QLKT Phẩm chất chính trị: - Có ý chí và khả làm giàu cho hệ thống, cho XH và bản thân - Biết đánh giá hiệu quả công việc của bản thân, đánh giá người, sự việc xung quanh theo các tiêu chuẩn chính trị - Vững vàng kiên định cơng việc, tạo được lịng tin với tở chức Năng lực chuyên môn - Phải hiểu sâu sắc nhiệm vụ, phương hướng, phát triển hệ thống mình phụ trách - Biết giao đúng việc cho cấp dưới, tạo điều kiện cho họ thực hiện tốt - Biết lường trước và xử lý tình huống có thể xảy cho cả hệ thống 10 - Biết tập trung nguồn lực, tận dụng hội phát triển hệ thống Năng lực tổ chức - Có khả quan sát, nắm bắt những vấn đề cả tổng thể và chi tiết để tổ chức cho hệ thống thực hiện - Biết sử dụng người có hiệu quả, biết cách tiếp cận với người, phải chan hòa, cởi mở chân thành, trung thực, công bằng, tôn trọng và có lòng vị tha - Dám làm, dám mạo hiểm, dám chịu trách nhiệm - Dũng cảm, lạc quan công việc - Biết tâm lý, hoàn cảnh của cán bộ dưới quyền Phương pháp tư khoa học để phân tích và giải quyết vấn đề - Nhạy cảm với cái mới - Có tư hệ thống - Có tư phục thiện Đạo đức công tác - Vững vàng, tự chủ, kiên định lập trường quan điểm - Công bằng, công tâm, có tính đồng loại - Có văn hóa và biết tôn trọng người - Có thiện chí với người, ko làm điều ác với người Câu 10 Hiệu hoạt động công chức lãnh đạo phụ thuộc vào nhân tố tiêu chí nói lên hiệu hoạt động công chức lãnh đạo cho vd cụ thể công chức lãnh đạo ( cấp phòng, ban chức ) thuộc đơn vị anh hay chị công tác - Hiệu quả hoạt động của công chức lãnh đạo phụ thuộc uy tín của công chức lđ QLKT Bao gồm uy tín quyền lực địa vị chính thức ở hệ thống và xh đem lại và uy tín cá nhân là kết quả của phẩm chất, sự tín nhiệm cá nhân đem lại - Tiêu chí đánh giá hiệu quả hđ của công chức lãnh đạo +Kết quả làm việc của cán bộ +Phẩm chất và uy tín +Tập thể dưới quyền của họ về: kết quả, suất của tập thể, sự thuyên chuyển cán bộ, nhân viên của tập thể, các khuyết tật và mâu thuẫn xảy tập thể 11 ... nhập quốc dân * ND QLNN về Tài chính : - Huy động vốn nc - Huy động vốn n ngoài - Phát triển thị trg TC - QLNN về thuế - QL NSNN - QLTC DN - QL TC đối ngoại Câu7 : Khái niệm,... - Có tư phục thiện Đạo đức công tác - Vững vàng, tự chủ, kiên định lập trường quan điểm - Công bằng, công tâm, có tính đồng loại - Có văn hóa và biết tôn trọng người -. .. quy phạm pháp luật - Văn bản hành chính thông thường Trong đó văn bản quy phạm pháp luật là quan trọng nhất vì: - Do quan QLNN có thẩm quyền ban hành - Tuân theo hình thức,
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 câu hỏi môn QLNN THẦY TIỆM, 10 câu hỏi môn QLNN THẦY TIỆM