kinh tế đối ngoại chính sách khuyến khích xuất khẩu

27 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2020, 11:17

Chính sách khuyến khích xuất khẩu hiện nay ở Việt Nam và Hải PhòngLỜI MỞ ĐẦU5DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT7CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU81.Thương mại quốc tế81.1.Khái niệm81.2.Đặcđiểm81.3.Mục tiêu82.Chính sách xuất khẩu92.1.Vị trí của xuất khẩu hàng hoá92.2.Vai trò của xuất khẩu hàng hoá đối với nền kinh tế quốc dân93.Vai trò của một số chính sách khuyến khích xuất khẩu11CHƯƠNG II: MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU HIỆN NAY Ở VIỆT NAM VÀ HẢI PHÒNG131.Chính sách khuyến khích xuất khẩu131.1.Chính sách thuế ưu đãi đối với hàng xuất khẩu .131.2.Chính sách tỷ giá hối đoái.141.3.Chính sách đầu tư đối với doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu và tham gia hoạt động xuất khẩu .151.4.Chính sách, chiến lược xúc tiến xuất khẩu .152.Thực trạng và một só vấn đề liên quan đến hoạt động xuất khẩu tại Việt Nam và Hải Phòng17CHƯƠNG 3: PHẢN ÁNH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU211.Khó khăn, thách thức212.Một số biện pháp23a)Một là, chuyển đổi phương thức xuất khẩu23b)Nâng cao chất lượng đối với sản phẩm xuất khẩu23c)Củng cố và mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu24d)Tăng cường vai trò của DN FDI trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh hàng xuất khẩu Việt Nam24e)Phát triển công nghiệp hỗ trợ đối với các ngành có lợi thế xuất khẩu25KẾT LUẬN26DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO27 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC BÀI TẬP LỚN: KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CHUYÊN ĐỀ: Chính sách khuyến khích xuất Việt Nam Hải Phòng HỌ VÀ TÊN: Lớp: Quản lý kinh tế Ngành: Quản lý kinh tế GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: DƯƠNG VĂN BẠO HẢI PHÒNG – 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC BÀI TẬP LỚN: KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CHUYÊN ĐỀ: Chính sách khuyến khích xuất Việt Nam Hải Phòng HỌ VÀ TÊN: Lớp: Quản lý kinh tế Ngành: Quản lý kinh tế GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: DƯƠNG VĂN BẠO HẢI PHÒNG – 2020 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHƯƠNG I.: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU Thương mại quốc tế 1.1 Khái niệm 1.2 Đặcđiểm .8 1.3 Mục tiêu .8 2.1 Chính sách xuất Vị trí xuất hàng hố .9 2.2 Vai trò xuất hàng hoá kinh tế quốc dân Vai trị số sách khuyến khích xuất 11 CHƯƠNG II : MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU HIỆN NAY Ở VIỆT NAM VÀ HẢI PHÒNG 13 Chính sách khuyến khích xuất .13 1.1 Chính sách thuế ưu đãi hàng xuất 13 1.2 Chính sách tỷ giá hối đối 14 1.3 Chính sách đầu tư doanh nghiệp sản xuất hàng xuất tham gia hoạt động xuất 15 1.4 Chính sách, chiến lược xúc tiến xuất 15 Thực trạng só vấn đề liên quan đến hoạt động xuất Việt Nam Hải Phòng 17 CHƯƠNG 3: PHẢN ÁNH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .21 Khó khăn, thách thức 21 Một số biện pháp 23 a) Một là, chuyển đổi phương thức xuất .23 b) Nâng cao chất lượng sản phẩm xuất 23 c) Củng cố mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất 24 d) Tăng cường vai trò DN FDI việc nâng cao lực cạnh tranh hàng xuất Việt Nam 24 e) Phát triển cơng nghiệp hỗ trợ ngành có lợi xuất .25 KẾT LUẬN 26 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 27 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực tiễn thương mại quốc tế năm qua khẳng định xuất hoạt động bản, phương tiện thúc đẩy kinh tế phát triển Việc mở rộng xuất để tăng thu nhập ngoại tệ cho tài cho nhu cầu nhập tạo sở cho phát triển hạ tầng mục tiêu quan trọng sách thương mại Nhà nước thực biện pháp thúc đẩy ngành kinh tế hướng theo xuất khẩu, khuyến khích khu vực tư nhân mở rộng xuất để giải công ăn việc làm tăng thu ngoại tệ cho đất nước Hoạt động Xuất có vai trị quan trọng việc đóng góp vào tổng kim ngạch nước, đặc biệt số sản phẩm chủ lực, tác động tích cực đến cán cân toán quốc tế ổn định kinh tế vĩ mơ Nhận thấy vai trị hoạt động xuất cần Nhà nước quan tâm khuyến khích tích cực nhiều nưa, học viên chọn đề tài “Chính sách khuyến khích xuất Việt Nam Hải Phịng” làm chủ đề tìm hiểu nghiên cứu cho học phần “ Kinh tế đối ngoại” Mục đích nghiên cứu Với tình hình nhiều biến động thi trường quốc tế nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan hoạt động thương mại quốc tế, đặc biệt hoạt động xuất hàng hố Vì phải tìm hiểu sách khuyến khích xuất thống kê kết sách đưa vào áp dụng, tìm mặt hạn chế vàđóng góp số biện pháp để cải thiện khắc phục thúc đẩy tăng trưởng hoạt động xuất Phạm vi đối tượng nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: hoạtđộng Xuất khẩuở Việt Nam Hải Phòng Đối tượng nghiên cứu: sách tài có liên quan đến hoạt động xuất hàng hóa; hội thách thức tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sách tài phù hợp nhằm thúc đẩy xuất hàng hóa Việt Nam Hải Phòng Phương pháp nghiên cứu Tiểu luận sử dụng phương pháp nghiên cứu: phân tích, thống kê, so sánh, đối chiếu Cấu trúc đề tài Ngoài phần mở đầu tiểu luận kết cấu làm 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận sách khuyến khích xuất Chương 2: Một số sách khuyến khích xuất Việt Nam Hải Phòng Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao sách khuyến khích xuất Việt Nam DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TTĐB Tiêu thụ đặc biệt XK Xuất DN Doanh nghiệp CNH HĐH Công nghiệp hoá - Hiệnđại hoá EVFTA Hiệpđịnh Thương mại Tự Việt Nam Liên Minh Châu Âu DN FDI Doanh nghiệpForeign Direct Investment ( vốn đầu tư trực tiếp nước ) CPTPP Hiệp hội Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương FOB Free on Board – giao hàng lên tàu CIF Cost, Insurance, Freight ( điều kiện giao hàng cảng dỡ hàng ) CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU Thương mại quốc tế 1.1 Khái niệm Thương mại quốc tế trao đổi hàng hố, dịch vụ quốc gia thơng qua mua bán Sự trao đổi hình thức mối quan hệ xã hội phản ánh phụ thuộc lẫn kinh tế người sản xuất hàng hoá riêng biệt quốc gia 1.2 Đặcđiểm - Đối tượng trao đổi thương mại quốc tế hàng hoá dịch vụ - Các bên tham gia thương mại quốc ế chủ thể kinh tế khác quốc gia (Chính phủ, cơng ty, doanh nghiệp, tậpđoàn kinh tế) - Hoạt động thương mại quốc tế diễn thi trường giới, tuỳ theo gócđọ nghiên cứu loại thị trường khác thi trường toàn cầu, thị trường khu vực, thị trường xuất nhập nước - Phương tiện toán thương mại quốc tế bên mua bên bán tiền tệ có khả chuyểnđổi 1.3 Mục tiêu Thương mại quốc tế hình thức quan hệ quốc tế xuất sớm nhất, có vai trị quan trọng nên kinh tế quốc gia giới Tuỳ vào loại thị trường mục tiêu khác Đối với thị trường toàn cầu: - Phân tích hoạtđộng thương mại quốc tế sở lợiích chung nhằm thúcđẩy q trình phát triển kinh tế giới - Tìm hiểu vậnđộng có tính quy luật mối quan hệ, từđó xây dựng hệ thống pháp luật quốc tế nhằmđiều chỉnh mối quan hệ thương mại quốc tế - Giải mâu thuẫn hài hồ mối quan hệ lợiích Đối vớithị trường khu vực nước tham gia vào thương mại quốc tế: - Xem xét hoạt động xuất - nhập quốc gia với phần cịn lại giới, hướng tới lợiích chung quốc gia - Đưa sách biện pháp có tính chất ngắn hạn dài hạn, vừa phù hợp với thông lệ quốc tế, vừa hỗ trợ tốt cho chủ thể kinh tế nước - Hài hồ lợiích chung quốc gia với lợiích riêng cơng ty người tiêu dùng Chính sách xuất 2.1 Vị trí xuất hàng hố Xuất hàng hoá việc mua bán trao đổi hàng hoá, dịch vụ nước với nước khác dùng ngoại tệ làm phương tiện trao đổi Hoạt động xuất diễn kinh tế có thương mại quốc tế mở rộng bao gồm việc bán sản phẩm hàng hố nước ngồi nhập sản phẩm từ nước khác Kinh doanh xuất hàng hố hoạt động kinh doanh bn bán thuộc phạm vi quốc tế hoạt động kinh tế thương mại phức tạp - Xuất hàng hoá nằm lĩnh vực phân phối lưu thông hàng hố q trình tái sản xuất mở rộng, nhằm mục đích liên kết sản xuất với tiêu dùng nước với nước khác - Xuất hàng hoá nước cho phép khai thác tiềm nàng, mạnh sức lao động tài nguyên thiên nhiên - Xuất hoạt động hoạt động kinh tế đối ngoại; phương tiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Do vậy, Chính phủ quốc gia chiến lược phát triển kinh tế coi hoạt động xuất hoạt động trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế 2.2 Vai trị xuất hàng hố kinh tế quốc dân Trên thực tế cho thấy rằng: ngành sản xuất hay kinh doanh muốn thu hút kết cao phải biết khai thác phát huy để lợi sẵn có bên bên ngồi cách đắn hợp lý Đối với hoạt động xuất Việt nam cần phải tận dụng nguồn tiềm nàng để mang lại hiệu cao a) Xuất tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập phục vụ cơng nghiệp hố, đạihố Ở nước ta, để thực thành cơng cơng nghiệp hóa, đại hố đất nước thời gian ngắn, đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn để nhập máy móc thiết bị kỹ thuật công nghệ tiên tiến Nguồn vốn để nhập hình thành từ nguồn sau: đầu tư nước ngoài, vay nợ viện trợ, ngoại tệ thu từ nguồn khác Trong nguồn nguồn vay nợ đầu tư nước quan trọng phải trả sau Và việc sử dụng chúng cách thái gây hậu cho việc trả nợ sau Vì vậy, nguồn từ xuất nguồn thu ngoại tệ quan trọng phục vụ cho trình nhập khẩu, phục vụ cho q trình cơng nghiệp hoá, đại hoá Trong tương lai, nguồn vốn bên tăngnên hội đầu tư vay nợ nước tổ chức quốc tế thuận lợi chủ đầu tư người cho vay thấy khả nàng việc xuất xuất - nguồn vốn để trả nợ b) Xuất đóng góp vào việc chuyển dịch cẩu kinh tế thúc đẩy sản xuất pháttriển Cơ cấu sản xuất tiêu dùng giới thay đổi mạnh mẽ Đó thành cách mạng khoa học đại Sự chuyển dịch cấu kinh tế trình cơng nghiệp hố phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế giới tất yếu nước ta Xuất tạo điều kiện cho ngành có hội phát triển thuận lợi Ví dụ CHƯƠNG II MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU HIỆN NAY Ở VIỆT NAM VÀ HẢI PHỊNG Chính sách khuyến khích xuất 1.1 Chính sách thuế ưu đãi hàng xuất Thuế công cụ Nhà nước dùng để đánh vào loại hàng hoá dịch vụ.Tác động thuế tới hoạt động xuất tác động xuôi chiều, thuế thấp kích thích xuất (thuế ưu đãi) Phần lớn nước có xu hướng khuyến khích xuất nên việc đánh thuế vào hàng hoá xuất hay đầu vào dùng để xuất hưởng ưu đãi định - Điều luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) quy định đối tượng không chịu thuế TTĐB hàng hoá quy định khoản điều luật thuế TTĐB sở sản xuất gia công trực tiếp xuất bán, uỷ thác cho sở kinh doanh xuất - Hàng hoá đặc biệt xuất khẩu, thoát ly khỏi ràng buộc thuế TTĐB người tiêu dùng ngồi lãnh thổ Việt Nam Nhà nước khơng điều chỉnh tiêu dùng đối tượng - Xác định đối tượng chịu thuế hàng hoá xuất có ưu đãi việc hồn thuế với hàng hố xuất khuyến khích + Luật thuế giá trị gia tăng quy định việc áp dụng thuế suất 0% khơng theo mặt hàng hay nhóm hàng mức thuế suất 5%, 10% 20% quy định theo mục đích hàng hố xuất + Bất mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế VAT đem xuất áp dụng thuế suất 0% hoàn thuế VAT đầu vào + Như với việc khuyến khích xuất khẩu, kích thích sản xuất với vấn đề giải việc làm, hàng hoá đặc biệt xuất bình đẳng với hàng hố khác xuất 1.2 Chính sách tỷ giá hối đối Tỷ giá hối đối nhạy cảm với thay đổi có tác động phức tạp, ảnh hưởng đến toàn kinh tế quốc dân theo tác động khác chí trái ngược Sự đời thị trường ngoại tệ cho phép ngoại tệ sử dụng để giao dịch: USD, DEM, GBP, FF, JPY, HKD, VND, với việc đời trung tâm giao dịch ngoại tệ Hà Nội TP Hồ Chí Minh bước tiến đáng kể theo hướng thị trường gián tiếp kích thích xuất thơng qua tạo mặt giá hợp lý hơn.Trong điều kiện Việt Nam nay, xuất nguồn cung ngoại tệ chủ chốt song cung cầu ngoại tệ ln ln căng thẳng VND khơng có khả chuyển đổi hoàn toàn nên: - Vẫn tập chung ngoại tệ vào ngân hàng, để ngân hàng thống ngoại hối Đồng thời tự hoá quyền sở hữu sử dụng ngoại tệ, đặt ngoại tệ thành hàng hoá đặc biệt trao đổi thị trường - Đẩy mạnh biện pháp khuyến khích khơng tiêu dùng tiền mặt toán ngoại tệ, mở rộng tiến tới tự hoá mở sử dụng tài khoản nước kinh tế nước Để kích thích xuất giảm dần tiến tới xố bỏ việc bảo đảm cân đối ngoại tệ từ phía phủ - Mở rộng quyền sử dụng ngoại tệ doanh nghiệp xuất khẩu, tăng cường quyền hạn vai trò ngân sách Nhà nước dịch vụ xuất Để đảm bảo cho nhà xuất mặt cần điều chỉnh giá mua ngoại tệ linh hoạt không để doanh nghiệp bị thua lỗ biến động tỷ giá Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất mở, sử dụng, chuyển đóng tài khoản - Trong dài hạn, mục tiêu khả chuyển đổi hoàn toàn Việt Nam tỷ giá thích hợp có tác dụng khuyến khích tăng trưởng kinh tế khuyến khích xuất Khi VND có khả chuyển đổi hồn tồn quy định ngoại hố nói chung tệ nói riêng nới lỏng nhà xuất có tồn quyền sở hữu chủ động sử dụng số ngoại tệ theo chế thị trường 1.3 Chính sách đầu tư doanh nghiệp sản xuất hàng xuất tham gia hoạt động xuất Đầu tư hoạt động bỏ vốn làm tăng quy mô tài sản quốc gia Hoạt động đầu tư bao gồm đầu tư nước đầu tư nước - Đối với đầu tư nước đặc biệt doanh nghiệp tham gia sản xuất hàng hoá xuất Nhà nước khuyến khích xuất mặt hàng chủ lực có lợi so sánh thơng qua vận hành quỹ hỗ trợ xuất khẩu, quỹ bảo lãnh xuất biện pháp hỗ trợ thông tin, tìm kiếm khách hàng, tham dự triển lãm - Đối với khu vực đầu tư nước ngồi nói chung đầu tư trực tiếp nước tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hội nhập kinh tế đất nước, cầu nối quan trọng kinh tế nội địa với kinh tế tồn cầu Do đó, tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước coi giải pháp quan trọng húc đẩy xuất Trong đề án em xin đưa giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước thúc đẩy xuất Trong năm qua Nhà nước liên tục có điều chỉnh sách đầu tư nước ngồi nhằm phát huy vai trị nố hoạt động xuất thông qua: Bổ sung nguồn vốn cho doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ đại, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, mở rộng thị trường Như thấy gia tăng quy mô nâng cao hiệu sử dung vốn đầu tư trực tiếp từ nước giải pháp hữu hiệu nhằm đạt mục tiêu thúc đẩy xuất 1.4 Chính sách, chiến lược xúc tiến xuất Nhìn từ góc độ nghiệp vụ kinh doanh quốc tế xúc tiến thương mại xúc tiến xuất khẩu, xúc tiến nhập phát triển thương mại nội địa Xúc tiến xuất phận xúc tiến thương mại tầm quan trọng nên nhiều người ta thường nói tới khái niện riêng biệt Xúc tiến XK gồm ba nhóm yếu tố sau: - Kết cấu hạ tầng - Chế độ tỷ giá hối đối, sách lãi suất biện pháp khuyến khích nhằm tạo mơi trường thuận lợi cho XK - Biện pháp công cụ cụ thể để nớc tham gia thành công vào thị trường quốc tế Việc cung cấp số kết cấu hạ tầng khu vực địa lý phân định rõ theo khu chế xuất góp phần xúc tiến xuất thời gian tương đối ngắn thông qua khả cung cấp cho nhà CN Việt Nam nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn quản lý, marketing, thu hút công nghệ,…Ở Việt Nam, áp dụng biện pháp xúc tiến XK sau: - Về tỷ giá hối đoái: Việt Nam áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái thống Ngày 27/2/1998, thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt nam định 45/QĐ-NH việc quy định nguyên tắc ấn định tỷ giá mua, bán ngoại tệ tổ chức tín dụng phép kinh doanh ngoại tệ phạm vi biên độ dao động± 5% so với tỷ giá thức thống đốc ngân hàng công bố hàng ngày theo định 16-1998 QĐNHNN7 ngày 10/1/1998 biên độ ±10 so với tỷ giá thức Điều tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất đẩy mạnh công tác xuất doanh nghiệp - Về tín dụng xuất thông qua ngân hàng thương mại Việc mở rộng quyền cấp tín dụng xuất cho doanh nghiệp xuất nước ngân hàng thương mại bước tiến lớn hệ thống ngân hàng Chủ trương chuyển hoá từ cho vay nhập sang cho vay đầu tư xuất ngân hàng góp phần nâng cao hệ số sử dụng vốn - Về cấu mặt hàng thuận chiều với cấu kinh tế giới, bám sát tín hiệu thị trường, phù hợp với nhu cầu không ngừng người tiêu dùng Tuy nhiên đôi với phương châm cần khai thác nguồn lực để đẩy mạnh xuất theo phương châm “nặng nhặt, chặt bị” - Cơ cấu hàng nhập cần trì theo hướng chủ yếu nhập công nghệ, vật tư phục vụ sản xuất trọng nhập cơng nghệ nguồn Nâng cao hiệu sản xuất chất lượng thiết bị vật tư nội địa - Mở rộng thị trường cần : + Ở cấp độ nhà nước ổn định trị- xã hội, quan hệ quốc tế tốt đẹp, hành lang pháp lý hoàn chỉnh rõ ràng, minh bạch theo phương hướng ổn định; máy điều hành nhanh nhậy, chế sách, công cụ điều hành vĩ mô hợp lý, có lãi suất ngân hàng, tỷ giá hối đối có tác dụng thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu.Nâng cao khả cạnh tranh cấp độ doanh nghiệp khả không ngừng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, nhanh nhậy nắm bắt tình hình cung - cầu (cả lượng lẫn chất) thị trường giới sản xuất kinh doanh + Ở cấp độ mặt hàng loại hình dịch vụ khả cạnh tranh thể trước hết giá thành hạ, chất lượng cao, mẫu mã, bao bì phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng tiếp thị rộng rãi + Chính sách đầu tư thích hợp, tổ chức kinh doanh phải bắt nhịp với thông lệ chuyển biến nhanh chóng thị trường giới, lựa chọn bồi dưỡng cán kinh doanh xuất nhập thành thạo nghiệp vụ, tinh thông nghiệp vụ, ngoại ngữ cảc phương tiện kinh doanh đại Thực trạng só vấn đề liên quan đến hoạt động xuất Việt Nam Hải Phòng Trong giai đoạn 2011-2019, xuất Việt Nam tiếp tục đạt mức tăng trưởng ấn tượng, mức tăng năm 2018 2019 tiếp tục mức cao Tăng trưởng xuất đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP, tạo công ăn việc làm, tiêu thụ hàng hóa cho nơng dân Xuất siêu giúp nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá ổn định kinh tế vĩ mô Tuy nhiên, để mục tiêu tăng trưởng đề bình quân 8%/năm cho giai đoạn 2016-2020 9%-10%/năm giai đoạn 2021-2030 bối cảnh tình hình khu vực quốc tế diễn biến phức tạp khó đốn định, cần đưa giải pháp đồng thời gian tới 2011-2018 giai đoạn tăng trưởng vượt bậc kim ngạch xuất nhập khẩu, đó, tăng trưởng xuất vượt mục tiêu đề với mức tăng năm gấp 2,51 lần, từ 96,91 tỷ USD năm 2011 lên 243,48 tỷ USD năm 2018 - Xét quy mô thị trường xuất khẩu, năm 2011 có 24 thị trường xuất đạt kim ngạch tỷ USD (trong có thị trường 10 tỷ USD) đến năm 2018, có 31 thị trường xuất đạt kim ngạch tỷ USD (trong đó, thị trường đạt kim ngạch 10 tỷ USD, thị trường tỷ USD) - Trong giai đoạn 2011-2018, hàng hóa Việt Nam tiếp tục khai thác nhập vào thị trường truyền thống mở rộng tìm kiếm, phát triển thêm nhiều thị trường mới: hàng hóa Việt Nam có mặt 200 quốc gia vùng lãnh thổ; thị trường châu Á ln trì tỷ trọng khoảng từ 51% tổng kim ngạch xuất hàng hóa Việt Nam; thị trường châu Mỹ khu vực thị trường châu Âu trì khoảng 20-23%, châu Phi châu Đại Dương thấp so với khu vực lại, tổng cộng hai khu vực đạt khoảng 4% - Xuất năm 2018 đạt 243,48 tỷ USD, tăng 13,2% so với năm 2017, vượt xa tiêu kế hoạch Quốc hội Chính phủ giao (chỉ tiêu Quốc hội giao tăng 7-8%; tiêu Chính phủ giao tăng 8-10%) Tính theo giá trị tuyệt đối, xuất năm 2018 tăng thêm 28,36 tỷ USD so với năm 2017 Năm 2018 năm thứ liên tiếp Việt Nam có xuất siêu năm thặng dư cán cân thương mại đạt mức cao từ trước tới Mức thặng dư kỷ lục đạt năm 2018 gần 6,8 tỷ USD, gần gấp lần so với thặng dư năm 2017 (2,11 tỷ USD) Với việc trì xuất siêu năm 2018, Việt Nam đạt xuất siêu năm kể từ 2012 - 2018 năm 2015 có cán cân thương mại thâm hụt Kết góp phần làm tích cực cán cân tốn ổn định số kinh tế vĩ mô khác kinh tế - Năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất ước tính đạt 241,42 tỷ USD, tăng 7,8% so với kỳ năm 2018 (dù thấp mức tăng 22,1% 11 tháng năm 2017 14,6% 11 tháng năm 2018) Trong đó, khu vực kinh tế nước đạt 74,72 tỷ USD, tăng 18,1%, chiếm 31% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực FDI (kể dầu thô) đạt 166,7 tỷ USD, tăng 3,8%, chiếm 69% (tỷ trọng giảm 2,7 điểm phần trăm so với kỳ năm trước) - Về thị trường hàng hóa xuất 11 tháng đầu năm 2019, Hoa Kỳ tiếp tục thị trường xuất lớn Việt Nam với kim ngạch đạt 55,6 tỷ USD, tăng 27,9% so với kỳ năm trước; tiếp đến thị trường EU đạt 38 tỷ USD, giảm 2,3%; Trung Quốc đạt 37,4 tỷ USD, giảm 0,6%; thị trường ASEAN đạt 23,4 tỷ USD, tăng 2,4%; Nhật Bản đạt 18,6 tỷ USD, tăng 7,6%; Hàn Quốc đạt 18,4 tỷ USD, tăng 10,1% - Cơ cấu hàng hóa xuất tiếp tục đảm bảo định hướng đề Chiến lược Xuất nhập hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 Chiếm tỷ trọng cao cấu hàng hóa xuất nhập nhóm hàng công nghiệp với tỷ trọng 82,8% (tăng 1,7% so với năm 2017), tiếp đến nhóm hàng nơng sản, thủy sản chiếm 10,9% (giảm 1,2% so với năm 2017) nhóm hàng nhiên liệu, khống sản cịn chiếm 1,9% tổng kim ngạch xuất (giảm 0,3% so với năm 2017).Đến năm 2018 có 29 mặt hàng xuất khẩuđạt kim ngạch tỷUSD - Tính đến tháng 5/2019, Việt Nam có quan hệ thương mại với 55 đối tác thương mại thông qua việc ký kết 13 FTA đàm phán 03 FTA khác Hiện nay, DN Việt Nam xuất hàng hóa sang thị trường nước thành viên tham gia FTA có hội hưởng lợi ích Chẳng hạn, CPTPP, DN xuất Việt Nam hưởng cam kết cắt giảm thuế quan mức cao, cụ thể như: Với Australia 93% số dòng thuế (tương đương 95,8% kim ngạch xuất Việt Nam sang thị trường này); cam kết cắt giảm thuế Canada lên đến 94,9% số dòng thuế (tương đương 77,9% kim ngạch nhập từ Việt Nam); với Nhật Bản, cam kết cắt giảm thuế tốt nhiều so với Hiệp định FTA song phương nước (như cam kết xóa bỏ 86% số dịng thuế, tương đương 93,6% kim ngạch xuất Việt Nam sang Nhật Bản gần 90% số dòng thuế sau năm) … CHƯƠNG PHẢN ÁNH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Khó khăn, thách thức - Một là, cạnh tranh hoạt động xuất ngày lớn Nhiều mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam, có gạo, giá trị thấp có nguy giấy phép xuất Đặc biệt, sức ép cạnh tranh ngày lớn khi, xuất nhóm hàng nơng, thủy sản gặp nhiều khó khăn, kể giá bán tháng đầu năm 2019.Trong đó, đối thủ cạnh tranh chủ yếu Việt Nam thị trường châu Âu, Hoa Kỳ có ưu hẳn giá cả, điển Trung Quốc chiếm lĩnh thị phần lớn ngành hàng tiêu dùng Hoa Kỳ, với cạnh tranh khốc liệt giá bán - Hai là, khả thâm nhập thị trường Thực tế cho thấy, mức độ đa dạng hóa thị trường số mặt hàng thuộc nhóm nơng sản, thuỷ sản Việt Nam chưa cao, cụ thể phụ thuộc nhiều vào khu vực châu Á (chiếm tới 54%), đặc biệt Trung Quốc Đáng ý, số mặt hàng phụ thuộc vào thị trường (sắn, cao su, long…) Các mặt hàng nơng, thủy sản xuất cịn gặp nhiều khó khăn tiếp cận thị trường có u cầu cao chất lượng an tồn thực phẩm - Ba là, biến động khó lường thị trường thương mại toàn cầu Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nổ từ tháng 7/2018 với việc Mỹ áp thuế nhập lên 34 tỷ USD hàng Trung Quốc Sau đó, Trung Quốc trả đũa việc nâng thuế với phần lớn nhóm 60 tỷ USD hàng Mỹ chịu thuế từ năm 2018 Với kinh tế có độ mở lớn Việt Nam, lợi ích ngắn hạn từ số ngành hàng hưởng lợi chưa bù lại tác động dài hạn, với xu bảo hộ mậu dịch gia tăng, hoạt động xuất Việt Nam chắc đối mặt với nhiều thách thức lớn - Bốn là, hoạt động hỗ trợ xuất chưa phát huy tối đa hiệu Hoạt động xúc tiến thương mại chưa đồng đồng từ khâu sản xuất đến khâu tiếp thị thâm nhập thị trường Việc tiếp cận thị trường để tìm kiếm khách hàng giới thiệu sản phẩm thông qua hoạt động xúc tiến thương mại hạn chế Thực trạng khiến cho hoạt động hỗ trợ xuất chưa phát huy tối đa hiệu quả, chưa đạt kỳ vọng đề - Năm là, thách thức từ biện pháp phòng vệ thương mại quốc gia nhập Do tình hình giới có diễn biến phức tạp, khó lường, nước phát triển ngày gia tăng biện pháp hạn chế thương mại, bảo hộ sản xuất nước Đếnhết năm 2018, có 144 vụ việc phịng vệ thương mại nước khởi xướng điều tra, áp dụng hàng hóa xuất Việt Nam (trong đó, năm 2018 có 19 vụ việc khởi xướng) Hiện nay, Hoa Kỳ quốc gia điều tra phòng vệ thương mại nhiều với hàng hóa xuất Việt Nam (27 vụ việc), tiếp đến Thổ Nhĩ Kỳ (21 vụ việc), Ấn Độ (17 vụ việc) EU (14 vụ việc) Trong số 144 vụ việc điều tra phịng vệ thương mại, có 81 vụ việc chống bán phá giá, 30 vụ việc tự vệ có liên quan đến hàng hóa Việt Nam, 14 vụ việc trợ cấp 19 vụ việc chống lẩn tránh thuế Như vậy, năm 2017 có 13 vụ việc phịng vệ thương mại khởi xướng, năm 2018 tăng lên 19 vụ việc (trong có vụ việc chống bán phá giá, vụ việc tự vệ, vụ việc chống trợ cấp vụ việc chống lẩn tránh thuế), tăng thêm xấp xỉ 50% Bên cạnh biện pháp phòng vệ thương mại, nhiều quốc gia có xu hướng gia tăng bảo hộ sản xuất nước cách khắt khe, vàtiếp tục đối diện với khó khăn xu hướng bảo hộ, quy định tiêu chuẩn cao thị trường nhập như: - Sáu là, lực tham gia thương mại quốc tế DN Việt Nam cịn hạn chế Do khả tài nên DN Việt Nam có điều kiện tham gia vào hội chợ, triển lãm chuyên ngành nước phát triển châu Âu, châu Mỹ Việc khảo sát xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường cần có đầu tư kinh phí, DN Việt Nam đa phần DN vừa nhỏ Hơn nữa, trình khảo sát thị trường mới, việc tìm hiểu nắm bắt đầy đủ quy định nước nhập khơng phải DN Việt Nam chủ động thực kinh phí ln tốn khó DN Chẳng hạn, Canada: Hệ thống Luật Thương mại tương đối phức tạp Hàng nhập vào Canada phải chịu điều tiết Luật Liên bang Luật Nội bang Một số biện pháp a) Một là, chuyển đổi phương thức xuất Chuyển từ xuất qua trung gian sang xuất trực tiếp; chuyển từ xuất theo điều kiện giao hàng FOB sang xuất theo điều kiện giao hàng CIF Ngoài ra, cần chuyển dịch cấu sản phẩm xuất theo hướng nâng cao tỷ trọng sản phẩm có giá trị gia tăng cao Trong đó, nơng sản xuất khẩu, chuyển từ xuất nguyên liệu thô sang sản phẩm chế biến, từ sản phẩm chế biến đơn giản sang sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao Đối với hàng công nghiệp xuất khẩu, chuyển từ sản phẩm giá trị gia tăng thấp sang sản phẩm giá trị gia tăng cao b) Nâng cao chất lượng sản phẩm xuất - Cùng với việc tham gia nhiều FTA, vấn đề nâng cao chất lượng sản phẩm xuất yêu cầu bắt buộc, cần trọng: - Đẩy nhanh việc xây dựng áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngồi hàng hóa xuất khẩu, bao gồm tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn vệ sinh an tồn thực phẩm, tiêu chuẩn mơi trường - Thúc đẩy việc xây dựng, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn riêng phổ biến thị trường xuất có khả tạo rào cản thương mại sản phẩm, hàng hóa xuất Việt Nam - Phổ biến, tư vấn, đào tạo DN sản xuất xuất áp dụng tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa thị trường nước c) Củng cố mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất - Cần trọng củng cố thị trường xuất trọng điểm truyền thống, đặc biệt trọng thị trường xuất siêu truyền thống (như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu - EU) thị trường xuất truyền thống trước thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu Tiếp tục đàm phán, ký kết triển khai hiệp định thương mại song phương đa phương theo hướng tạo thuận lợi nâng cao lợi cạnh tranh cho hàng xuất Việt Nam thị trường giới Đồng thời, nâng cao hiệu đổi phương thức xúc tiến thương mại, tập trung vào hàng hóa có lợi xuất khẩu, thị trường tiềm thị trường ngách để mở thị trường nhằm đa dạng hóa thị trường xuất d) Tăng cường vai trò DN FDI việc nâng cao lực cạnh tranh hàng xuất Việt Nam Các DN FDI có nhiều đóng góp cho hoạt động xuất Việt Nam Có thể khẳng định, Việt Nam đạt xuất siêu chủ yếu nhờ lực xuất từ khối DN FDI Trong thời gian tới, để tăng cường vai trò khối DN này, cần trọng: - Khuyến khích DN FDI nâng cao tỷ lệ nội địa hóa mặt hàng cơng nghiệp xuất chủ lực (dệt may, giày dép, điện tử, phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị…); - Ưu tiên tạo thuận lợi cho DN FDI tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; - Khuyến khích, hỗ trợ DN FDI liên kết với DN nước sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu; - Có sách thu hút nguồn vốn FDI vào phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ngành có tiềm xuất mà DN nước cịn yếu… e) Phát triển cơng nghiệp hỗ trợ ngành có lợi xuất Tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ; tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ cho mặt hàng có lợi xuất khẩu, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm xuất tăng tỷ trọng sản xuất hàng xuất từ nguyên liệu nước Đồng thời, phát triển công nghiệp hỗ trợ thực thông qua xây dựng, triển khai sách hỗ trợ hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường Năm 2020, Chính phủ đặt mục tiêu Việt Nam có triệu DN, phần lớn DN nhỏ vừa Để lượng DN phát huy hiệu hoạt động này, cần có sách khuyến khích, hỗ trợ nâng cao lực, thúc đẩy DN xuất (hỗ trợ đổi thiết bị, công nghệ, đổi quy trình sản xuất, hỗ trợ xúc tiến thương mại ) KẾT LUẬN Trong nhứng năm vừa qua, Việt Nam ngày tích cực công tác hoạt động đối ngoại, mở rộng thị trường nước quốc tế thông qua tham gia vào hiệp hội, ký giao ước hiệpđịnh nhằm thúc đẩy tạo động lực cho hoạt động xuất nhập nước phát triển Đểđạt mục tiêu kế hoạch tăng trưởng tổng quan kinh tế nước nhà, bên cạnh hoạt động đối ngoại quốc tế, nhà nướcđãđưa thực sách nhằm khuyến khích cạnh tranh phải triển vượt bậc hoạt động xuất hàng hoá: sách thuế loại phí, xúc tiến hoạt động thương mại, sách tỷ giá hốiđối, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tham gia hoạt động xuất Qua việc áp dụng sách khuyến khích hàng hố xuất khẩuđó, kinh tế, tổng kim ngach xuất nhập khẩu, đặc biệt hoạt động xuất khẩuđã có thành tưu định cho thấy hiệu sáchđó Tuy nhiên, hoạtđọng phải đối mặt với thách thức rủi ro đến từ yếu tố khác nhau, hoạt động xuất khơng ngồi lề như: sức cạnh tranh ngày lớn, khả thâm nhập thị trường mới, biện pháp phòng vệ thương mại ngày khắt khe, chặt chẽ, … từ thách thứcđó, nhà nước cũngđã nhậnđịnh vàđưa biện pháp nhằm cải thiện sách xuất ngồi nước DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Văn Bạo (2016), Bài giảng môn Kinh tế quốc tế trường Đại học Hàng Hải – Viện đào tạo sau đại học, Hải Phịng Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Tài Bộ Cơng Thương (2017), Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 03/8/2017 phê duyệt Đề án nâng cao lực cạnh tranh mặt hàng xuất Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Bộ Công Thương (2018), Báo cáo "Tận dụng hội thúc đẩy xuất sang thị trường nước CPTPP"; Bộ Công Thương (2019), Báo cáo Xuất nhập Việt Nam 2018, NXB Công Thương; Tổng cục Thống kê (2019), Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 11 tháng năm 2019 Báo Công Thương điện tử GS TS Bùi Xuân Lưu (2009), Giáo trình kinh tế ngoại thương, NXB Đại học Ngoại Thương, Hà Nội ... xuất hàng hố kinh tế quốc dân Vai trò số sách khuyến khích xuất 11 CHƯƠNG II : MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU HIỆN NAY Ở VIỆT NAM VÀ HẢI PHÒNG 13 Chính sách khuyến khích xuất. .. kinh tế đối ngại quốc gia Chúng ta thấy rõ xuất quan hệ kinh tế đối ngoại có tác động qua lại phụ thuộc lẫn Xuất hoạt động kinh tế đôi ngoại, xuất phát triển thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại. .. xuất .13 1.1 Chính sách thuế ưu đãi hàng xuất 13 1.2 Chính sách tỷ giá hối đối 14 1.3 Chính sách đầu tư doanh nghiệp sản xuất hàng xuất tham gia hoạt động xuất 15 1.4 Chính sách, chiến lược
- Xem thêm -

Xem thêm: kinh tế đối ngoại chính sách khuyến khích xuất khẩu, kinh tế đối ngoại chính sách khuyến khích xuất khẩu

Mục lục

Xem thêm