KinhTeVi~Mo tracnghiem

117 12 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2020, 09:58

Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô cho môn học kinh tế vĩ mô của chương trình topica đại học thái nguyên.Lạm phát và tỷ giá mặc dù nằm trong phạm vi điều chỉnh dự kiến, nhưng đã đương đầu với nhiều sức ép. Dự địa chính sách tiền tệ bị thu hẹp, đặc biệt là rủi ro tài khóa ngày càng tăng .Việt Nam luôn duy trì quy mô chi tiêu công ở mức cao, trong khi nguồn thu ngân sách không đủ để bù đắp, do vậy thâm hụt ngân sách Nhà nước (NSNN) thường xuyên ở mức cao, và hiện đang ở mức cao nhất trong khu vực. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ Câu Đường giới hạn khả sản xuất dịch chuyển yếu tố nào? Chọn câu trả lời • A) Thất nghiệp • B) Lạm phát • C) Những thay đổi kết hợp hàng hóa sản xuất • D) Những thay đổi công nghệ sản xuất Đúng Đáp án là: Những thay đổi công nghệ sản xuất Câu Khái niệm sau KHÔNG thể lý giải đường giới hạn khả sản xuất? Chọn câu trả lời • A) Cung cầu • B) Chi phí hội • C) Quy luật chi phí hội tăng dần • D) Sự khan nguồn lực Đáp án là: Cung cầu Câu Chính sách tài khóa bao gồm công cụ nào? Chọn câu trả lời • A) Lãi suất chi tiêu của phủ • B) Cung tiền chi tiêu của phủ • C) Cung tiền lãi suất • D) Chi tiêu của phủ thuế Đáp án là: Chi tiêu của phủ thuế Vì: Các phương án: “Tài khóa tiền tệ”, “Thương mại tỷ giá hối đoái”, “thu nhập” đều đúng chưa đủ Câu Kinh tế học nghiên cứu cách thức: Chọn câu trả lời • A) thỏa mãn mong muốn của chúng ta • B) xã hội quản lý phân bổ ng̀n lực khan • cho có hiệu C) giảm mong muốn của chúng ta • mong muốn đều thỏa mãn D) xã hội tránh thay đổi Đúng Đáp án là: xã hội quản lý phân bổ nguồn lực khan cho có hiệu Câu Quy luật chi phí hội tăng dần giải thích tốt bằng: Chọn câu trả lời • A) hiệu suất tăng theo quy mơ • B) hiệu suất giảm theo quy mơ • C) khan của ng̀n lực • D) tỷ lệ đánh đổi ngày cao gia tăng sản lượng mặt hàng Đúng Đáp án là: tỷ lệ đánh đổi ngày cao gia tăng sản lượng mặt hàng Câu Quan niệm sau KHƠNG đúng? Chọn câu trả lời • A) Quy luật chi phí hội tăng dần phù hợp với đường • giới hạn khả sản xuất từ tây bắc sang đông nam B) Quy luật chi phí hội tăng dần phù hợp với đường • giới hạn khả sản xuất lõm so với gốc tọa độ C) Quy luật chi phí hội tăng dần phù hợp với đường • giới hạn khả sản xuất có độ dốc thay đổi D) Đường giới hạn khả sản xuất mô tả nguồn lực sản xuất vô tận Đáp án là: Đường giới hạn khả sản xuất mô tả nguồn lực sản xuất vô tận Câu Mục tiêu ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát KHÔNG thực việc điều chỉnh nào? Chọn câu trả lời • A) Chính sách tài khố • B) Chính sách tiền tệ • C) Chính sách thu nhập • D) Tăng nhanh tổng cầu giảm nhanh tổng cung Đúng Đáp án là: Tăng nhanh tổng cầu giảm nhanh tổng cung Câu Mục tiêu sau KHÔNG phải mục tiêu kinh tế vĩ mô mà nước mong muốn đạt đến? Chọn câu trả lời • A) Kiềm sốt lạm phát • B) Tạo nhiều cơng ăn việc làm đảm bảo cơng xã • hội C) Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế D) Tăng mặt giá để khuyến khích doanh nghiệp • sản xuất Đúng Đáp án là: Tăng mặt giá để khuyến khích doanh nghiệp sản xuất Câu Mơn Kinh tế vĩ mơ KHƠNG trả lời câu hỏi sau đây? Chọn câu trả lời • A) Tại thu nhập lại cao thu nhập năm 1950? • B) Tại doanh nghiệp sản xuất nhiều thua lỗ? • C) Tại số quốc gia lại có tỉ lệ lạm phát cao? • D) Ngun nhân gây suy thối đình trệ? Đáp án là: Tại doanh nghiệp sản xuất nhiều thua lỗ? Câu 10 Chọn câu trả lời Các nhà kinh tế học vĩ mơ giống nhà khoa học họ đều tiến hành hoạt động nào? • A) Thiết kế số liệu áp dụng vào số liệu vào • thực tế của Chính phủ B) Dựa vào số liệu đã thu thập từ thử • nghiệm, họ phân tích phịng thí nghiệm C) Khơng bị giới hạn việc sử dụng thử nghiệm • D) Thu thập số liệu, phát triển giả thuyết, phân tích kết đưa khuyến nghị Đúng Đáp án là: Thu thập số liệu, phát triển giả thuyết, phân tích kết đưa khuyến nghị Câu 11 Trong nền kinh tế đóng có Chính phủ, điều sau đúng? Chọn câu trả lời • A) Cán cân thương mại ln ln cân • B) Thặng dư của khu vực tư nhân phải thâm hụt của • Chính phủ ngược lại C) Tiết kiệm luôn đầu tư D) Chi tiêu của Chính phủ ln ln thuế của Chính • phủ Đáp án là: Tiết kiệm luôn đầu tư Câu 12 Để so sánh mức sản xuất quốc gia hai năm khác nhau, người ta dùng tiêu nào? Chọn câu trả lời • A) GDP thực tế • B) GDP danh nghĩa • C) Giá trị sản phẩm trung gian • D) GNP danh nghĩa Đúng Đáp án là: GDP thực tế Câu 13 Hàng hóa trung gian hàng hóa: Chọn câu trả lời • A) bán cho người sử dụng cuối • B) tính trực tiếp vào GDP • C) sử dụng q trình sản xuất hàng hóa dịch vụ • khác D) mua năm nay, sử dụng vào năm sau Đúng Đáp án là: sử dụng trình sản xuất hàng hóa dịch vụ khác Câu 14 Trong nền kinh tế mở, GNP tính theo phương pháp chi tiêu (theo giá thị trường) bằng: Chọn câu trả lời • A) C + I + G + X+ IM • B) C + I + G + X • C) C + I + G + Te + Dp • D) C + I + G + Dp Đúng Đáp án là: C + I + G +Te + Dp Câu 15 GDP thực tế tính bằng: Chọn câu trả lời • A) GDP danh nghĩa tính theo giá hành • B) GDP danh nghĩa tính đã trừ thuế thu nhập • C) GDP danh nghĩa tính theo giá thị trường • D) GDP danh nghĩa tính theo giá cố định của năm lấy làm gốc Đáp án là: GDP danh nghĩa tính theo giá cố định của năm lấy làm gốc Câu 16 Tổng sản phẩm quốc dân Việt Nam đo lường giá trị sản xuất thu nhập tạo đối tượng nào? Chọn câu trả lời A) Người dân Việt Nam nhà máy mà họ sở hữu bất • • kể chúng đặt đâu giới B) Những người lao động nhà máy đặt lãnh thổ • Việt Nam C) Người dân riêng khu vực dịch vụ nước • D) Người dân riêng khu vực chế tạo nước Đáp án là: Người dân Việt Nam nhà máy mà họ sở hữu chúng đặt đâu giới Câu 17 Giả sử thâm hụt ngân sách tăng, theo đồng thức hạch toán thu nhập quốc dân, điều KHÔNG thể xảy ra? Chọn câu trả lời • A) Tiết kiệm tăng • B) Đầu tư giảm • C) Xuất khẩu rịng tăng • D) Đầu tư xuất khẩu ròng tăng, tiết kiệm giảm Đúng Đáp án là: Đầu tư tăng tiết kiệm giảm Câu 18 GDP nền kinh tế đóng có chính phủ bao gồm: Chọn câu trả lời • A) tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu Chính phủ xuất khẩu • B) tiêu dùng, , chi tiêu Chính phủ xuất khẩu • C) tiêu dùng, đầu tư chi tiêu Chính phủ • D) tiêu dùng đầu tư Đáp án là: tiêu dùng, đầu tư chi tiêu Chính phủ Câu 19 GDP danh nghĩa tính theo: Chọn câu trả lời • A) giá hành của năm gốc • B) giá cố định • C) giá hành • D) giá bình quân Đúng Đáp án là: giá hành Câu 20 GDP tính theo giá thị trường GDP tính theo chi phí yếu tố sản xuất khác ở: Chọn câu trả lời • A) phần khấu hao tài sản cố định • B) thuế gián thu • C) thuế trực thu • D) trợ cấp xã hội Đúng Đáp án là: thuế gián thu Câu 21 Khi cung về yếu tố sản xuất cố định, khối lượng yếu tố sản xuất biểu trục hồnh giá trục tung điều xảy ra? A) Đường tổng cung song song với trục hoành B) Đường tổng cung song song với trục tung C) Đường tổng cung dốc lên bên phải D) Đường tổng cầu dốc lên bên phải Chọn câu trả lời Đáp án là: Đường tổng cung song song với trục tung Câu 22 Đường giới hạn khả sản xuất đường biểu thị: A) lượng hàng hóa mà hãng hay xã hội sản xuất B) đánh đổi hàng hóa C) lượng hàng hóa mà hãng hay xã hội sản xuất minh họa đánh đổi hàng hóa D) thay đổi giá Chọn câu trả lời Đáp án là: lượng hàng hóa mà hãng hay xã hội sản xuất minh họa đánh đổi hàng hóa Câu 23 nào? Tất thuật ngữ sau đều thuật ngữ kinh tế vĩ mô, ngoại trừ thuật ngữ A) Giá máy tính IBM B) Tỉ lệ tăng GDP thực tế C) Tỉ lệ lạm phát D) Tỉ lệ thất nghiệp Chọn câu trả lời Đáp án là: giá của máy tính IBM Câu 24 Mơ hình kinh tế là: A) mơ hình đưa để chép thực B) mơ hình xây dựng sở giả định C) mơ hình thường làm bằng gỡ hoặc chất dẻo D) mô quan hệ kinh tế Chọn câu trả lời Đáp án là: mơ hình xây dựng sở giả định Câu 25 Lý KHÔNG phải lý khiến phân tích kinh tế học vĩ mô phải dựa phân tích kinh tế học vi mô? A) Khi xem xét kinh tế tổng thể, phải cân nhắc đến định thành phần kinh tế riêng biệt B) Biến tổng thể đo lường thay đổi tổng giá trị riêng lẻ C) Các nhà hoạch định sách kinh tế vĩ mơ định phải quan tâm đến việc tối đa hố lợi ích D) Để hiểu định thức tổng đầu tư, phải xem xét Chọn câu trả lời đến việc xí nghiệp có định xây dựng nhà máy hay không Đáp án là: Để hiểu định thức của tổng đầu tư, chúng ta phải xem xét đến việc xí nghiệp có định xây dựng nhà máy hay khơng Câu 26 Giả thuyết về cân thị trường đề cập đến vấn đề gì? A) Người bán bán tất mà họ muốn mức giá B) Người mua mua tất mà họ muốn mức giá C) Trong lúc nào, người mua mua tất mà họ muốn, người bán bán tất mà họ muốn mức giá D) Tại thời điểm xem xét người mua mua tất Chọn câu trả mà họ muốn, người bán bán tất mà họ muốn mức giá lời Đáp án là: Tại thời điểm xem xét người mua đều mua tất mà họ muốn, người bán bán tất mà họ muốn mức giá Câu 27 Đường gồm tập hợp tất điểm biểu thị kết hợp nguồn lực khan để sản xuất khối lượng sản phẩm tối đa đường gì? A) Đường đồng lượng B) Đường giới hạn khả sản xuất C) Đường đờng phí D) Đường cầu Chọn câu trả lời Đáp án là: Đường giới hạn khả sản xuất Câu 28 Kinh tế vĩ mô tiến hành thử nghiệm kiểm soát thử áp dụng chính sách thuế tiêu dùng khác lý nào? A) Điều trái với pháp luật B) Người ta áp dụng lần không hiệu C) Việc thử nghiệm tốn kém, khơng thể kiểm sốt hồn tồn tác động D) Các nhà kinh tế học biết trước câu trả lời rút từ thử Chọn câu trả lời nghiệm Đáp án là: Việc thử nghiệm tốn kém, kiểm sốt hồn tồn tác động Câu 29 Giả sử hai nhà kinh tế tranh luận về chính sách giải vấn đề thất nghiệp Một nhà kinh tế nói “Chính phủ có thể cắt giảm thất nghiệp 1% chính phủ tăng chi tiêu thêm 50 tỷ” Nhà kinh tế khác đáp lại “vô lý, tăng chi tiêu thêm 50 tỷ, chính phủ cắt giảm 0,1% tác động có tính chất tạm thời” Bất đồng nhà kinh tế lý nào? A) Bất đờng họ có nhận định khoa học khác B) Bất đờng họ có quan niệm khác giá trị C) Không thực bất đồng, chẳng qua họ có cách nhìn D) Khơng đưa thái độ rõ ràng Chọn câu trả lời Đáp án là: Bất đờng họ có nhận định khoa học khác Câu 30 Trong nền kinh tế mở, GDP: A) bằng GNP B) nhỏ GNP C) lớn GNP D) GNP khác ở phần thu nhập rịng từ tài sản ở nước ngồi Chọn câu trả lời Đáp án là: GNP khác phần thu nhập ròng từ tài sản nước Câu 31 Thu nhập cá nhân có thể sử dụng thu nhập quốc dân trừ đi: Chọn câu trả lời A) thuế trực thu B) thuế cộng với cổ tức C) thuế cộng cổ tức lãi suất ròng D) bảo hiểm xã hội Đáp án là: thuế trực thu Câu 32 Giỏ hàng hóa sử dụng để tính CPI bao gồm: A) sản phẩm người tiêu dùng điển hình mua B) nguyên nhiên vật liệu mà doanh nghiệp mua C) tất sản phẩm sản xuất thời kỳ nghiên cứu D) tất sản phẩm bán thị trường Chọn câu trả lời Đáp án là: sản phẩm người tiêu dùng điển hình mua Câu 33 GNP thực tế năm 2000 tính theo giá năm 1995 tính GNP danh nghĩa năm 2000: A) nhân với số giảm phát GNP năm 2000 so với năm 1995 B) nhân với số giá năm 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 C) chia cho số điều chỉnh GNP năm 2000 so với năm 1995 D) nhân với số giảm phát GNP năm 2000 so với năm 1995 Chọn câu trả lời nhân với số giá năm 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Đáp án là: chia cho số điều chỉnh GNP năm 2000 so với năm 1995 Câu 34 (GDP): Tổng sản phẩm quốc dân GNP nước tương đương với tổng sản phẩm quốc nội A) trừ khấu hao chung kinh tế B) trừ chi tiêu Chính phủ C) trừ khấu hao kinh tế D) cộng với thu nhập rịng từ tài sản nước ngồi Chọn câu trả lời Đáp án là: cộng với thu nhập rịng từ tài sản nước ngồi Câu 35 Theo phương pháp chi tiêu việc tính GDP, khoản tiền mà thành phố Hà Nội chi để làm cầu vượt ngã tư tính là: Chọn câu trả lời A) tiêu dùng Chọn câu trả li ã A) DGDP = GDPDN/GDPTT ì 100 ã B) DGDP = GDPTT/GDPDN ì 100 ã C) DGDP = 1/GDPDNì 100 ã D) DGDP = 1/GDPTTì 100 ỳng ỏp ỏn là: DGDP = GDPDN/GDPTT × 100 Câu 294 Chọn câu trả lời Chi tiêu Chính phủ phụ thuộc vào: • A) thuế Chính phủ • B) thu nhập kinh tế • C) cân nhắc mặt kinh tế - xã hội Chính phủ • D) quy mơ Chính phủ, tức Chính phủ lớn, mức chi tiêu cao Đúng Đáp án là: cân nhắc mặt kinh tế - xã hội Chính phủ Câu 295 Chọn câu trả lời Thị trường hàng hoá tiền tệ cân với điều kiện nào? • A) Chỉ có kết hợp thu nhập - lãi suất khiến hai thị trường đồng thời cân bằng mức giá khác • B) Nhiều kết hợp thu nhập - lãi suất khiến hai thị trường đồng thời cân bằng ở mức giá giả định cố định • C) Chỉ có kết hợp thu nhập - lãi suất khiến hai thị trường đồng thời cân bằng giá giả định không thay đổi • D) Chỉ có kết hợp thu nhập – chi tiêu khiến hai thị trường đồng thời cân bằng giá giả định không thay đổi Đúng Đáp án là: Chỉ có kết hợp thu nhập - lãi suất khiến hai thị trường đồng thời cân bằng giá giả định không thay đổi Câu 296 Chọn câu trả lời Theo hiệu ứng cải, đường tổng cầu dốc xuống mức giá thấp làm: • A) giảm giá trị lượng tiền nắm giữ tiêu dùng giảm xuống • B) giảm lượng tiền cần giữ, làm tăng lượng tiền cần cho vay Kết lãi suất giảm chi tiêu cho đầu tư tăng lên • C) tăng lượng tiền cần giữ, làm giảm lượng tiền cần cho vay Kết lãi suất tăng chi tiêu cho đầu tư giảm • D) tăng sức mua lượng tiền mà người nắm giữ họ tăng tiêu dùng Đáp án là: tăng sức mua lượng tiền mà người nắm giữ họ tăng tiêu dùng Câu 297 Nếu Ngân hàng Trung ương tăng lượng cung tiền thị trường gây thay đổi đồ thị đường IS-LM? Chọn câu trả lời • A) Đường IS dịch chuyển sang phải • B) Đường LM dịch chuyển sang phải • C) Đường LM dịch chuyển sang trái • D) Cả đường IS LM dịch chuyển sang phải Đúng Đáp án là: Đường LM dịch chuyển sang phải Câu 298 Chọn câu trả lời Bảo hiểm thất nghiệp làm tăng tỉ lệ thất nghiệp tạm thời làm: • A) tăng áp lực tìm việc người cơng nhân • B) thúc người cơng nhân chấp nhận việc làm mà họ nhận • C) người tuyển dụng lao động trì hỗn định sa thải cơng nhân • D) giảm nhẹ khó khăn mặt kinh tế cho người thất nghiệp Đúng Đáp án là: giảm nhẹ khó khăn mặt kinh tế cho người thất nghiệp Câu 299 Tác động sau KHÔNG sử dụng chính sách tài khoá mở rộng sản lượng nhỏ mức sản lượng tiềm năng? Chọn câu trả lời • A) Lạm phát tăng, thất nghiệp giảm • B) Lạm phát tăng, sản lượng tăng • C) Thất nghiệp giảm sản lượng tăng • D) Thất nghiệp tăng, sản lượng giảm Đúng Đáp án là: Thất nghiệp tăng, sản lượng giảm Câu 300 Chọn câu trả lời Đường Phillips ngắn hạn mô tả đánh đổi hai yếu tố yếu tố sau? • A) Mức giá tỷ lệ thất nghiệp • B) Lạm phát thất nghiệp • C) Lạm phát tổng cầu • D) Tăng trưởng lạm phát Đúng Đáp án là: Lạm phát thất nghiệp Câu 301 Chọn câu trả lời Đường LM dịch chuyển sang trái lý nào? • A) Mức độ nhạy cảm cầu tiền với thu nhập quốc dân tăng • B) Giảm mức cung tiền thực tế • C) Chính phủ thực sách tài khố chặt • D) Ngân hàng Trung ương giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc giảm mức lãi suất chiết khấu Đúng Đáp án là: Giảm mức cung tiền thực tế Câu 302 nào? Chọn câu trả lời Đường tổng cung ngắn hạn có xu hướng tương đối thoải mức sản lượng thấp lý • A) Nhu cầu tiêu dùng co giãn với giá ở mức sản lượng thấp • B) Khi lợi nhuận thơng thường cao doanh nghiệp sẵn sàng mở rộng sản xuất • C) Các doanh nghiệp cịn nhiều ng̀n lực chưa sử dụng • D) Sản lượng ln bằng mức tự nhiên Đúng Đáp án là: Các doanh nghiệp nhiều nguồn lực chưa sử dụng Câu 303 Theo mơ hình nhận thức sai lầm cơng nhân, công nhân không nhận thức mức giá tăng lên, họ sẵn sàng cung ứng lao động nhiều họ nghĩ tiền lương thực tế họ đã: Chọn câu trả lời • A) giảm • B) tăng • C) cao mức thực • D) thấp mức thực Đúng Đáp án là: tăng Câu 304 Giả sử khối lượng tư nền kinh tế giảm, đó đường AS ngắn hạn AS dài hạn thay đổi nào? Chọn câu trả lời • A) AS ngắn hạn AS dài hạn dịch chuyển sang trái • B) AS ngắn hạn khơng thay đổi vị trí, đường AS dài hạn dịch chuyển sang trái • C) AS ngắn hạn khơng thay đổi vị trí, đường AS dài hạn dịch chuyển sang phải • D) AS ngắn hạn AS dài hạn chuyển sang phải Đúng Đáp án là: AS ngắn hạn AS dài hạn dịch chuyển sang trái Câu 305 Chọn câu trả lời Đường IS dịch chuyển sang trái do: • A) đầu tư tăng đột biến • B) cán cân thương mại thâm hụt • C) chi tiêu Chính phủ giảm • D) tiêu dùng dân cư tăng Đúng Đáp án là: chi tiêu Chính phủ giảm Câu 306 Trong mơ hình AD-AS, giá giảm làm tăng cung tiền thực tế tăng lượng tổng cầu biểu diễn đồ thị nào? Chọn câu trả lời • A) Sự dịch chuyển đường AD sang phải • B) Sự dịch chuyển đường AD sang trái • C) Sự di chuyển điểm đường AD xuống phía • D) Sự di chuyển điểm đường AD lên phía Đúng Đáp án là: Sự di chuyển điểm đường AD xuống phía Câu 307 Theo mơ hình nhận thức sai lầm cơng nhân, nhận định sau, nhận định đúng? Chọn câu trả lời • A) Cơng nhân biết tiền lương danh nghĩa họ, mức giá chung • B) Cơng nhân biết mức giá chung, khơng biết tiền lương danh nghĩa họ • C) Công nhân mức giá chung tiền lương danh nghĩa họ • D) Cơng nhân biết mức giá chung tiền lương danh nghĩa họ Đúng Đáp án là: Công nhân biết tiền lương danh nghĩa họ, mức giá chung Câu 308 Chọn câu trả lời Một đường tổng cung thẳng đứng hàm ý: • A) sản lượng ngắn hạn lớn sản lượng dài hạn • B) tăng giá khơng ảnh hưởng đến mức sản lượng kinh tế • C) tăng giá cho phép kinh tế đạt mức sản lượng cao • D) tăng giá khuyến khích đổi cơng nghệ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đúng Đáp án là: tăng giá không ảnh hưởng đến mức sản lượng kinh tế Câu 309 Chọn câu trả lời Sự thay đổi yếu tố làm thay đổi độ dốc đường IS? • A) Thuế suất • B) MPS • C) Sự nhạy cảm cầu tiền với lãi suất • D) Thuế suất MPS Đúng Đáp án là: Thuế suất MPS Câu 310 Theo mơ hình tiền lương cứng nhắc, công nhân giới chủ thỏa thuận ngầm hoặc thỏa thuận cơng khai về vấn đề gì? Chọn câu trả lời • A) Tiền lương danh nghĩa • B) Tiền lương thực tế • C) Cả tiền lương danh nghĩa số lượng việc làm • D) Cả tiền lương thực tế số lượng việc làm Đúng Đáp án là: Cả tiền lương danh nghĩa số lượng việc làm Câu 311 Chọn câu trả lời Theo hiệu ứng lãi suất, đường tổng cầu dốc xuống mức giá thấp làm: • A) giảm lượng tiền cần giữ, làm tăng lượng tiền cần cho vay Kết lãi suất giảm chi tiêu cho đầu tư tăng • B) tăng sức mua lượng tiền mà người nắm giữ họ tăng tiêu dùng • C) giảm giá trị lượng tiền nắm giữ tiêu dùng giảm xuống • D) tăng lượng tiền cần giữ, làm giảm lượng tiền cần cho vay Kết lãi suất tăng chi tiêu cho đầu tư giảm Đáp án là: giảm lượng tiền cần giữ, làm tăng lượng tiền cần cho vay Kết lãi suất giảm chi tiêu cho đầu tư tăng Câu 312 Chọn câu trả lời Chính sách gia tăng thuế tự định dẫn đến tình nào? • A) Sự di chuyển dọc theo đường IS • B) Khơng ảnh hưởng đến dường IS • C) Đường IS dịch chuyển sang trái • D) Đường IS giữ nguyên Đúng Đáp án là: Đường IS dịch chuyển sang trái Câu 313 Theo mơ hình IS-LM nền kinh tế đóng, chính sách tài khóa mở rộng thể dịch chuyển đồ thị đường IS – LM? Chọn câu trả lời • A) Sang phải đường IS • B) Sang trái đường IS • C) Sang phải đường LM • D) Sang trái đường LM Đúng Đáp án là: Sang phải đường IS Câu 314 Chọn câu trả lời Một gia tăng thuế tự định dẫn đến: • A) đường IS dịch chuyển sang trái • B) đường IS dịch chuyển sang phải • C) khơng đường IS khơng thay đổi vị trí • D) trượt dọc đường LM Đúng Đáp án là: đường IS dịch chuyển sang trái Câu 315 Theo mơ hình IS-LM nền kinh tế đóng, nền kinh tế tăng trưởng nhanh, nóng, Chính phủ cần sử dụng chính sách nào? Chọn câu trả lời • A) Chính sách tài khố lỏng với sách tiền tệ lỏng • B) Chính sách tài khố lỏng với sách tiền tệ chặt • C) Chính sách tài khố chặt với sách tiền tệ lỏng • D) Chính sách tài khố chặt với sách tiền tệ chặt Đúng Đáp án là: Chính sách tài khố chặt với sách tiền tệ chặt Câu 316 Theo mơ hình nhận thức sai lầm công nhân, số lượng lao động cung ứng phụ thuộc vào loại tiền lương nào? Chọn câu trả lời • A) Tiền lương thực tế • B) Tiền lương thực tế dự kiến • C) Tiền lương danh nghĩa • D) Tiền lương danh nghĩa dự kiến Đúng Đáp án là: Tiền lương thực tế dự kiến Câu 317 Theo mơ hình thơng tin khơng hồn hảo, mức giá giảm nhà sản xuất khơng mong mức giá giảm nhà sản xuất sẽ: Chọn câu trả lời • A) tăng sản lượng • B) khơng thay đổi sản lượng • C) giảm sản lượng • D) thuê thêm công nhân Đúng Đáp án là: giảm sản lượng Câu 318 Theo mơ hình IS-LM nền kinh tế đóng, sản lượng thấp sản lượng tiềm Chính phủ nên áp dụng chính sách nào? Chọn câu trả lời • A) Chính sách tài khố chặt với sách tiền tệ chặt • B) Chính sách tiền tệ chặt • C) Chính sách tài khố chặt • D) Chính sách tài khố lỏng với sách tiền tệ lỏng Đúng Đáp án là: Chính sách tài khố lỏng với sách tiền tệ lỏng Câu 319 Theo mơ hình IS-LM nền kinh tế đóng, nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thối, thu nhập giảm mạnh, để khơi phục nền kinh tế Chính phủ cần sử dụng chính sách nào? Chọn câu trả lời • A) Chính sách tài khố lỏng với sách tiền tệ lỏng • B) Chính sách tài khố chặt với sách tiền tệ lỏng • C) Chính sách tài khố lỏng với sách tiền tệ chặt • D) Chính sách tài khố chặt với sách tiền tệ chặt Đúng Đáp án là: Chính sách tài khố lỏng với sách tiền tệ lỏng Câu 320 Trong mơ hình tiền lương cứng nhắc, hợp đồng lao động xác định tiền lương danh nghĩa thước đo đầy đủ lạm phát, đường tổng cung ngắn hạn sẽ: Chọn câu trả lời • A) dốc lên bên phải • B) thẳng đứng • C) nằm ngang • D) dịch chuyển lên Đúng Đáp án là: dốc lên bên phải Câu 321 Trong mơ hình giá cứng nhắc, hợp đờng lao động xác định tiền lương danh nghĩa thước đo phần lạm phát, đường tổng cung ngắn hạn sẽ: Chọn câu trả lời • A) thẳng đứng • B) dốc so với khơng bị so sánh • C) thoải so với khơng bị so sánh • D) nằm ngang Đáp án là: thẳng đứng Câu 322 phải? Chọn câu trả lời Điều sau KHÔNG phải nguyên nhân làm cho đường IS dịch chuyển sang • A) Cán cân thương mại tăng • B) Chi tiêu Chính phủ tăng thuế tự định giảm • C) Đầu tư dự kiến tăng • D) Xu hướng tiêu dùng cận biên tăng Đúng Đáp án là: Xu hướng tiêu dùng cận biên tăng Câu 323 Chọn câu trả lời Giả sử nền kinh tế nằm phía trên, bên trái đường LM, điều đúng? • A) Lãi suất tăng dư cung tiền • B) Lãi suất giảm dư cung tiền • C) Lãi suất tăng dư cầu tiền • D) Lãi suất giảm dư cầu tiền Đáp án là: Lãi suất giảm dư cung tiền Câu 324 Theo mơ hình tiền lương cứng nhắc, công nhân giới chủ thỏa thuận ngầm hoặc thỏa thuận cơng khai về vấn đề gì? Chọn câu trả lời • A) Tiền lương danh nghĩa • B) Tiền lương thực tế • C) Cả tiền lương danh nghĩa số lượng việc làm • D) Cả tiền lương thực tế số lượng việc làm Đáp án là: Cả tiền lương danh nghĩa số lượng việc làm Câu 325 Hãy so sánh số nhân chi tiêu nền kinh tế đóng so với số nhân chi tiêu nền kinh tế mở trường hợp thuế phụ thuộc vào thu nhập (MPC không đổi)? Chọn câu trả lời • A) Số nhân chi tiêu kinh tế đóng nhỏ số nhân chi tiêu kinh tế mở • B) Số nhân chi tiêu kinh tế đóng lớn số nhân chi tiêu kinh tế mở • C) Số nhân chi tiêu kinh tế mở bằng số nhân kinh tế đóng • D) Chưa xác định số nhân lớn Đáp án là: Số nhân chi tiêu kinh tế đóng lớn số nhân chi tiêu kinh tế mở Câu 326 Chọn câu trả lời Mức thất nghiệp mà nền kinh tế thông thường phải chịu gọi thất nghiệp: • A) tạm thời • B) chu kỳ • C) tự nhiên • D) cấu Đúng Đáp án là: tự nhiên Câu 327 Theo mơ hình IS-LM nền kinh tế đóng, nền kinh tế đạt mức sản lượng thấp, thất nghiệp gia tăng, chính phủ sử dụng chính sách tiền tệ thắt chặt ảnh hưởng tới nền kinh tế? Chọn câu trả lời • A) Nền kinh tế tăng trưởng trở lại • B) Nền kinh tế tăng trưởng nóng • C) Khơng ảnh hưởng tới kinh tế • D) Suy thối kinh tế trở trầm trọng hơn, đường LM dịch chuyển sang trái Đáp án là: Suy thoái kinh tế trở trầm trọng hơn, đường LM dịch chuyển sang trái Câu 328 Trong thực tế, để chặn lạm phát phi mã, việc ngừng tăng lượng tiền, Chính phủ phải thực chính sách nào? Chọn câu trả lời • A) Giảm thuế tăng tiêu dùng Chính phủ • B) Tăng thuế giảm tiêu dùng Chính phủ • C) Thay đổi từ loại tiền tệ sang loại tiền tệ khác • D) Tiến hành bầu cử Đáp án là: Tăng thuế giảm tiêu dùng Chính phủ
- Xem thêm -

Xem thêm: KinhTeVi~Mo tracnghiem, KinhTeVi~Mo tracnghiem