Cơ cẳng chân

18 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2020, 18:45

Cơ cẳng chân GIỚI HẠN VÀ PHÂN CHIA Giới hạn:  Ở phía đường vịng qua lồi củ chày  Ở phía đường vịng qua hai mắt cá Phân chia:  Màng gian cốt cẳng chân  Vách gian trước  Vách gian sau cẳng chân  Cẳng chân trước: khu trước Cẳng chân sau: khu sau VÙNG CẲNG CHÂN TRưỚC: LỚP NƠNG  Mạc nơng: liên tiếp với mạc đùi,  Phía bám sát mặt xương chày  Phía ngồi dính với vách gian trước sau VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC: LỚP SÂU CƠ KHU TRƯỚC   Động tác: duỗi bàn – ngón chân, nghiêng trong, nghiêng ngồi bàn chân  Tất qua cổ chân giữ mạc giữ gân duỗi VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC: LỚP SÂU CƠ KHU TRƯỚC Cơ chày trước:  Nguyên ủy: LC xương chày, 2/3 ngồi, màng gian cốt, mạc nơng cẳng chân  Bám tận: xương chêm trong, xương đốt bàn I  Động tác: duỗi nghiêng bàn chân VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC: LỚP SÂU CƠ KHU TRƯỚC Cơ duỗi ngón dài:  Nguyên ủy: 1/3 mặt xương mác màng gian cốt  Bám tận: chạy dọc theo cạnh chày trước đến đốt xa ngón  Động tác: duỗi bàn chân, duỗi ngón VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC: LỚP SÂU CƠ KHU TRƯỚC Cơ duỗi ngón chân dài:   Nguyên ủy: LC ngồi xương chày, ¾ mặt xương mác, màng gian cốt, vách gian trước mạc nông Bám tận: gân, gân chia làm trẽ: ○ Trước: đốt ○ Hai trẽ bên: đốt xa  Động tác: duỗi bàn chân, duỗi ngón chân II, III, IV V, nghiêng bàn chân VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC: LỚP SÂU CƠ KHU TRƯỚC Cơ mác ba:  Nguyên ủy: 1/3 mặt xương mác, màng gian cốt, vách gian trước  Bám tận: xương đốt bàn chân V  Động tác: duỗi bàn chân, nghiêng bàn chân VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC: LỚP SÂU CƠ KHU NGOÀI Cơ mác dài:  Nguyên ủy: ○ Trước: chỏm xương mác ○ Sau: mặt xương mác vách gian sau  Đường bám tận: ○ Sau mắt cá ngoài, mạc giữ mác mác đến rãnh gân mác dài xương gót xương hộp ○ Bám tận vào xương chêm xương đốt bàn I  Động tác: gấp nghiêng ngồi bàn chân, giữ vững vịm gan chân VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC: LỚP SÂU CƠ KHU NGOÀI Cơ mác ngắn:  Nguyên ủy: 2/3 mặt xương mác, vách gian trước sau Đường bám tận: ○ Sau mắt cá ngoài, mạc giữ mác mác dưới, trước gân mác dài đến ○ Bám tận: xương đốt bàn V  Động tác: gấp bàn chân VÙNG CẲNG CHÂN SAU:  Lớp nông: + Cơ tam đầu cẳng chân + Cơ gan chân  Lớp sâu: +Cơ khoeo +Cơ gấp ngón dài +Cơ chày sau +Cơ gấp ngón chân dài VÙNG CẲNG CHÂN SAU:  Lớp nông: + Cơ tam đầu cẳng chân + Cơ gan chân  Lớp sâu: +Cơ khoeo +Cơ gấp ngón dài +Cơ chày sau +Cơ gấp ngón chân dài VÙNG CẲNG CHÂN SAU:   Cơ tam đầu cẳng chân: Cơ bụng chân: ○ Nguyên ủy: hai đầu bụng chân bám vào hai LC quanh LC xương chày Bám tận: thớ hai đầu chụm lại thành tam giác hố khoeo dính với gân dép thành gân gót  Cơ dép: Nguyên ủy: chỏm xương mác, đường dép, cung gân dép Bám tận: hợp với gân bụng chân thành gân gót hay gân Achillis Gân gót gân dày khỏe đến bám vào mặt sau xương gót Động tác: gấp cẳng chân, bàn chân VÙNG CẲNG CHÂN SAU:  Cơ gan chân:  Thường mảnh, khơng có Đi từ mép đường ráp xương đùi với đầu bụng chân  Tận gân dọc theo cạnh gân gót để bám vào xương gót  Động tác: gập bàn chân yếu VÙNG CẲNG CHÂN SAU: Cơ khoeo  Nguyên ủy: LC xương đùi  Bám tận: tỏa thành hình tam giác bám đường dép xương chày  Động tác: gấp xoay cẳng chân VÙNG CẲNG CHÂN SAU: Cơ gấp ngón dài:  Nguyên ủy: 2/3 mặt sau xương mác, màng gian cốt vách gian sau  Đường bám tận: chày sau gấp ngón chân dài, sau chéo vào tận gân mạc giữ gân gấp đến rãnh gân gấp ngón dài xương sên xương gót để xuống gan chân Ở gan chân, gân bắt chéo gân gấp ngón chân dài hai đầu gấp ngón ngắn, đến bám vào đốt xa ngón  Động tác: gấp ngón cái, gấp bàn chân nghiêng bàn chân VÙNG CẲNG CHÂN SAU: Cơ gấp ngón chân dài:  Nguyên ủy: mép đường dép, nửa 1/3 mặt sau xương chày vách xơ ngăn cách với chày sau  Đường bám tận: lúc đầu phía chày sau trở thành gân bắt chéo phía sau gân chày sau 1/3 cẳng chân Tới cổ chân, phía sau mắt cá để vào gan chân lại bắt chéo gân gấp ngón dài để tỏa thành gân bám vào đốt ngón chân xa trừ ngón Một gân chọc qua gân gấp ngón ngắn nên gọi gân xun Vì gấp ngón chân dài chạy chếch từ ngồi gan chân nên có vng gan chân đến tăng cường bám vào cạnh gân để lập lại trục động tác cho dọc theo bàn chân  Động tác: gấp ngón chân trừ ngón cái, gấp xoay bàn chân vào Cịn có tác dụng giữ vịm gan chân VÙNG CẲNG CHÂN SAU: Cơ chày sau:  Nguyên ủy: bám vào xương chày 1/3 mặt sau, xương mác mặt sau màng gian cốt  Đường bám tận: chạy chéo vào trong, bắt chéo gấp ngón chân dài sau mắt cá mạc gân gấp Ở mắt cá trong, chày sau trước gân gấp ngón chân dài gấp ngón dài Ở gan chân, dạng ngón che phủ đến bám tận củ xương ghe, xương chêm trong, giữa, ngồi xương đốt bàn ngón II, III, IV  Động tác: gấp nghiêng bàn chân ... đầu cẳng chân + Cơ gan chân  Lớp sâu: +Cơ khoeo +Cơ gấp ngón dài +Cơ chày sau +Cơ gấp ngón chân dài VÙNG CẲNG CHÂN SAU:   Cơ tam đầu cẳng chân: Cơ bụng chân: ○ Nguyên ủy: hai đầu bụng chân. .. bàn chân VÙNG CẲNG CHÂN SAU:  Lớp nông: + Cơ tam đầu cẳng chân + Cơ gan chân  Lớp sâu: +Cơ khoeo +Cơ gấp ngón dài +Cơ chày sau +Cơ gấp ngón chân dài VÙNG CẲNG CHÂN SAU:  Lớp nông: + Cơ tam... hai mắt cá Phân chia:  Màng gian cốt cẳng chân  Vách gian trước  Vách gian sau cẳng chân  Cẳng chân trước: khu trước Cẳng chân sau: khu sau VÙNG CẲNG CHÂN TRưỚC: LỚP NÔNG  Mạc nơng: liên
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ cẳng chân, Cơ cẳng chân