Kịch bản đại hội Đoàn

5 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2020, 02:17

Kịch bản đại hội Đoàn KỊCH BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN PHẦN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI Đoàn chủ tịch: số lượng 03 đoàn viên (01 bí thư (đương nhiệm), cán lớp (đương nhiệm), đồn viên ưu tú) Thư kí đồn: số lượng 02 đồn viên có nhiệm vụ chuẩn bị ghi biên ghi nghị đại hội Ban tổ chức: số lượng … đồn viên (trong 01 làm MC điều hành phần chào cờ, ổn định tổ chức số đồn viên cịn lại làm nhiệm vụ trang trí, chuẩn bị biển hiệu Chủ tịch đồn Thư kí đồn, hịm phiếu, BCH nhiệm kì cũ (hoặc lâm thời) có trách nhiệm viết sơ (tổng) kết phương hướng nhiệm kỳ mới, ) Ban kiểm phiếu: số lượng 03-05 đoàn viên (1 trưởng ban, phó ban, ủy viên), có nhiệm vụ chuẩn bị biên kiểm phiếu, in phiếu bầu cử (sắp xếp danh sách theo A, B, C ) phát phiếu, kiểm phiểu công bố kết bầu cử Ban lễ tân: số lượng … đoàn viên (…trưởng ban, … phó ban, … ủy viên) có nhiệm vụ tiếp đón, thu xếp chỗ ngồi mời nước đại biểu Hồ sơ đại hội Đồn: (1) Chương trình Đại hội (2) Báo cáo tổng kết (3) Phương hướng (4) Nghị Đại hội (5) Biên Đại hội (6) Biên kiểm phiếu (và phiếu bầu) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐỒN ĐỒN TNCS HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN Nhiệm kỳ … Ổn định tổ chức Văn nghệ đầu Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Giới thiệu chủ tịch đoàn, thư ký đoàn Đoàn chủ tịch thơng qua chương trình đại hội Trình bày Báo cáo tổng kết dự thảo chương trình cơng tác Đoàn phong trào niên nhiệm kỳ …… Tham luận chi đoàn Phát biểu ý kiến đạo đại hội: + Lãnh đạo Học viện + Đoàn cấp Đại hội biểu thông qua báo cáo, phương hướng kiểm điểm tồn hay phần có ý kiến cần chỉnh sửa Đồn chủ tịch trình bày u cầu, cấu, tiêu chuẩn uỷ viên Ban chấp hành Giới thiệu nhân dự kiến Ban chấp hành cũ hướng dẫn đại hội thảo luận giới thiệu người ứng cử vào Ban chấp hành 10 Chủ tọa đại hội trả lời, giải thích ý kiến đoàn viên, định cho rút tên không cho rút tên khỏi danh sách ứng cử Đại hội biểu thống danh sách ứng cử 11 Thông qua danh sách ứng cử đề cử vào BCH 12 Ban chấp hành cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ 13 Thông qua danh sách ban bầu cử 14 Ban bầu cử làm việc: công bố thể lệ BC, phát phiếu kiểm phiếu 15 Văn nghệ 16 Công bố kết bầu cử, BCH mắt nhận nhiệm vụ 17 Thông qua Nghị Quyết Đại hội 18 Bế mạc BAN TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔ CHỨC: BTC: MC : Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội! Đã đến làm lễ chào cờ, xin mời Quý vị đại biểu toàn thể đoàn viên đứng lên chỉnh đốn trang phục để làm lễ chào cờ Nghiêm! Chào cờ! Quốc ca…… Đoàn ca! (cả đại hội hát to) Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội! Nhằm tổng kết, đánh giá q trình cơng tác đồn nhiệm kỳ ………… dự thảo phương phướng hoạt động đoàn phong trào niên, nhiệm kỳ…………., đồng thời bầu BCH có sức trẻ, lịng nhiệt huyết lực toàn diện để kiện toàn thúc đẩy mạnh mẽ phong trào Chi đoàn……………………………………., phát triển phong trào Đoàn Trường Đại học Hoa Sen Được ủng hộ thống từ phía BCH Đồn Trường, thầy/cô Cố vấn học tập, hôm nay, BCH Chi đoàn………… long trọng tổ chức Đại hội Đoàn TNCS HCM Chi đồn……………… Về dự đại hội hơm nay, tơi xin trân trọng kính giới thiệu có: ……… ……… Theo đại hội trù bị, ngày………………… , thống giới thiệu Đồn chủ tịch: Đ.chí: ………………………… (CT1) Đ.chí: ………………………… (CT2) Đ.chí: ………………………… (CT3) Xin mời Chủ tịch đoàn lên điều hành đại hội PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH : CT1 .: Cũng theo đại hội trù bị, giới thiệu 02 đồng chí sau vào Ban thư ký Đại hội Đ.chí: ………………………… Đ.chí: ………………………… Xin mời thư ký lên làm việc: CT1 : Đại diện cho chủ tịch đồn tơi xin thơng qua chương trình đại hội (đọc chương trình Đại hội) Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí ……………, trình bày báo cáo sơ kết hoạt động đồn phong trào Thanh niên nhiệm kỳ vừa qua CT2: đọc báo cáo tổng kết… CT1 : Tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí CT3 , trình bày phương hướng hoạt động đoàn phong trào Thanh niên, nhiệm kỳ …… CT3 : đọc phương hướng… CT1 : điều hành phần tham luận đoàn viên Mời đoàn viên … tham luận …………… Mời đoàn viên … tham luận …………… Mời đoàn viên … tham luận …………… CT1 : Theo đại hội trù bị giới thiệu đ.chí sau vào ban kiểm phiếu: …………………… Trưởng ban …………………… Phó trưởng ban …………………… Ủy viên Nếu đại hội trí xin cho tràng pháo tay Xin mời ban kiểm phiếu lên làm việc PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA BAN KIỂM PHIẾU: Trưởng ban: công bố thể lệ bầu cử: danh sách đề cử gồm … đc, bầu …., gạch … đc Phiếu không hợp lệ - phiếu bầu thừa so với số lượng (….) - phiếu trắng phiếu không bầu - Phiếu gạch dòng chữ ghi họ tên người phiếu không rõ bầu - Phiếu viết tên người danh sách đại hội thơng qua - Phiếu có kí hiệu riêng, kí tên người bầu - phiếu không theo mẫu mà ban kiểm phiếu phát Phó trưởng ban: Kiểm tra hòm phiếu trước đại hội Cả 3: phát phiếu đến đoàn viên chi đoàn (kể CHỦ TỊCH ĐỒN, THƯ KÍ ĐỒN BAN KIỂM PHIẾU) Phần thu phiếu kiểm phiếu xong hoàn tất biên theo mẫu (Xen kẽ thời gian kiểm phiếu) Phát biểu Đồn trường, Cố vấn học tập Thơng báo kết kiểm phiếu: Trưởng ban: đọc biên kiểm phiếu trước đại hội, mời ban chấp hành mắt nhận nhiệm vụ * Lưu ý: BCH lên mắt, Ủy viên BCH đại diện nhận nhiệm vụ thực lời hứa trước Đại hội PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH : CT1 : xin mời Thư kí đồn thông qua nghị đại hội Thư ký : đọc nghị đại hội CT1 : biểu nghị CT1 .: Phần làm việc ĐOÀN CHỦ TỊCH đến kết thúc, xin giao lại cho BAN TỔ CHỨC! BTC: lên điều hành chào cờ bế mạc! Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu toàn thể đại hội đứng lên làm lễ chào cờ! Nghiêm! Chào cờ! ... trình đại hội Trình bày Báo cáo tổng kết dự thảo chương trình cơng tác Đoàn phong trào niên nhiệm kỳ …… Tham luận chi đoàn Phát biểu ý kiến đạo đại hội: + Lãnh đạo Học viện + Đoàn cấp Đại hội. .. Quyết Đại hội 18 Bế mạc BAN TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔ CHỨC: BTC: MC : Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội! Đã đến làm lễ chào cờ, xin mời Quý vị đại. .. hướng dẫn đại hội thảo luận giới thiệu người ứng cử vào Ban chấp hành 10 Chủ tọa đại hội trả lời, giải thích ý kiến đoàn viên, định cho rút tên không cho rút tên khỏi danh sách ứng cử Đại hội biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kịch bản đại hội Đoàn, Kịch bản đại hội Đoàn