Hướng dẫn tổ chức đại hội Đoàn

6 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2020, 02:17

Hướng dẫn tổ chức đại hội Đoàn ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐỒN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN Tp.H Chí Minh,ngày 2016 tháng năm HƯỚNG DẪN Cơng tác tổ chức đại hội chi Đoàn năm học 2016 - 2017 Nhằm chuẩn bị đại hội chi Đoàn, tiến tới đại hội Đoàn trường; nhằm giúp chi Đoàn tổ chức tốt đại hội chi Đoàn theo quy định điều lệ Đoàn, BCH Đoàn trường ban hành hướng dẫn công tác tổ chức đại hội chi Đoàn cụ thể sau : I THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN - Thời gian : - Địa điểm: - Thành phần : toàn thể đoàn viên chi Đoàn II NỘI DUNG CHI TIẾT Những việc cần chuẩn bị trước đại hội ( hội nghị) - Ban chấp hành (gọi tắt BCH) chi Đoàn họp bàn để định nội dung, chương trình, địa điểm thời gian đại hội - Phân công chuẩn bị văn văn kiện đại hội như: báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; phương hướng nhiệm kỳ mới; chương trình hoạt động chi tiết; đề án nhân sự, danh sách trích ngang ứng cử viên BCH chi Đồn - Phân cơng chuẩn bị sở vật chất, kinh phí tối thiểu phục vụ đại hội ( băng rôn chào mừng, cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, ảnh Bác, khăn trải bàn ) - Chuẩn bị đề án nhân BCH chi Đoàn nhiệm kỳ BCH phải đảm bảo yếu tố: kế thừa, ổn định phát triển Những người bầu vào BCH phải người nhiệt tình, gương mẫu, hoạt động có hiệu quả, có uy tín, có khả điều hành, có khả giao tiếp - Đối với văn kiện nhân sự, BCH chi Đoàn phải xin ý kiến Cố vấn học tập trước trình đại hội Cố vấn học tập phải đồng ý BCH chi Đồn tổ chức đại hội - Họp ban tổ chức lần cuối trước đại hội để thông qua báo cáo, phương hướng công tác, đề án nhân BCH chương trình đại hội Dự kiến đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, phân công tiểu ban khánh tiết, khen thưởng, sở vật chất tổ chức điều hành công việc đại hội, thơng báo cho đồn viên biết thời gian, chương trình đại hội văn gợi ý vấn đề cần tập trung thảo luận đại hội Chương trình đại hội (hội nghị) chi Đồn a Phần 1: Phiên trù bị - Đón tiếp đại biểu, văn nghệ đầu - Chào cờ (Hát Quốc ca, Đoàn ca, phút mặc niệm) - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Bầu đoàn Chủ tịch (biểu giơ tay, giơ thẻ Đoàn viên) - Đoàn Chủ tịch giới thiệu thư ký đại hội - Đồn chủ tịch cơng bố chương trình đại hội - Đồn chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũ phương hướng công tác nhiệm kỳ ( chi Đồn năm nhất, khơng có báo cáo tổng kết) - Hướng dẫn thảo luận ( Đoàn chủ tịch cần đưa trước nội dung trọng tâm để đại biểu thảo luận để tránh tốn thời gian) - Đại biểu phát biểu ý kiến Đoàn chủ tịch giải đáp - Thư ký tổng hợp ý kiến đóng góp đại biểu phương hướng báo cáo tổng kết - Đoàn chủ tịch đọc kiểm điểm BCH nhiệm kỳ cũ - Ban chấp hành nhiệm kỳ cũ tuyên bố mãn nhiệm kỳ (chi Đoàn năm không tuyên bố mãn nhiệm kỳ) b Phần : Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ - Đồn chủ tịch trình cho đại hội dự thảo đề án nhân chuẩn bị - Đại hội thảo luận biểu đề án nhân - Đồn chủ tịch trình danh sách trích ngang nhân sư bầu vào BCH BCH nhiệm kỳ cũ thống giới thiệu - Đại biểu tự ứng cử đề cử nhân tham gia vào Ban chấp hành chi Đoàn nhiệm kỳ ( có) - Đồn chủ tịch cho biểu danh sách trích ngang - Đồn chủ tịch giới thiệu ban kiểm phiếu ( từ 3-5 người) xin ý kiến biểu Đại hội - Ban kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu : phát phiếu cho đại biểu, kiểm tra công khai thùng phiếu, hướng dẫn đại biểu bỏ phiếu theo quy định, kiểm tra phiếu thu vào, kiểm phiếu, đọc biên kiểm phiếu công bố kết bầu cử - Lưu ý : Trong thời gian kiểm phiếu, đồn chủ tịch cho đại biểu giao lưu văn hóa, văn nghệ khen thưởng cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào nhiệm kỳ trước - Ban chấp hành nhiệm kỳ mắt đại hội nhận nhiệm vụ - Thư ký đọc nghị đại hội đai hội biểu thơng qua (bằng hình thức giơ tay tất đại biểu phải đứng lên) - Chào cờ bế mạc 3Hồ sơ đề nghị công nhận gồm : 1-Biên kiểm phiếu bầu BCH đại hội 2-Biên chung đại hội 3-Văn kiện đại hội chỉnh sửa theo thống đại hội ( báo cáo, phương hướng, chương trình hoạt động chi tiết nhiệm kỳ…) 4- Biên bầu chức danh BCH ( hội nghị lần thứ nhất) 5- Công văn đề nghị công nhận kết đại hội BCH III MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý Cách ghi biên thư ký đại hội nào? Thông thường đại hội chi Đồn có hai thư ký Có thể tiến hành ghi biên đại hội sau: - Thư ký 1: Ghi chép biên thông thường diễn biến đại hội, ghi nhận vấn đề, nội dung, ý kiến việc xảy cách trung thực đại hội - Thư ký 2: Tổng hợp chịu trách nhiệm ghi lại nội dung đại hội cách tổng quát Trên sở soạn thảo nghị đại hội + Lưu ý : thư ký sử dụng máy tính xách tay ( laptop) để ghi biên Cách thức bầu bí thư chi Đồn nào? Có hai cách bầu bí thư chi Đồn: 1- Thông thường Đại hội bầu ủy viên BCH chi Đồn Sau đó, phiên hội nghị lần thứ nhất, BCH bầu Bí thư số ủy viên BCH 2- Với chi đoàn từ loại trở lên tổ chức đại hội tiến hành bầu bí thư trực tiếp đại hội (nếu đại hội trí), sau đồng chí bí thư giới thiệu với đại hội danh sách người tham gia vào Ban chấp hành Đại hội thảo luận, giới thiệu thêm rút bớt, chốt danh sách bầu số ủy viên BCH lại + Lưu ý : thơng thường, chi Đồn sử dụng hình thức thứ để bầu bí thư + Lưu ý : Chương trình đại hội ( hội nghị) bầu trực tiếp bí thư chi Đồn * Phần mục ( chương trình đại hội) giữ nguyên *Phần mục ( chương trình đại hội) tiến hành sau : - Đoàn chủ tịch trình cho đại hội dự thảo đề án nhân chức vụ bí thư - Đại hội thảo luận biểu đề án nhân chức vụ bí thư - Đồn chủ tịch trình danh sách trích ngang nhân bầu vào chức vụ bí thư BCH nhiệm kỳ cũ thống giới thiệu - Đại biểu tự ứng cử đề cử nhân vào danh sách bầu chức vụ bí thư (nếu có) - Đồn chủ tịch cho biểu danh sách trích ngang - Đồn chủ tịch giới thiệu ban kiểm phiếu (từ 3-5 người) xin ý kiến biểu Đại hội - Tổ bầu cử điều hành việc bỏ phiếu : phát phiếu cho đại biểu, kiểm tra công khai thùng phiếu, hướng dẫn đại biểu bỏ phiếu theo quy định, kiểm tra phiếu thu vào, kiểm phiếu, đọc biên kiểm phiếu công bố kết bầu cử - Lưu ý : Trong thời gian kiểm phiếu, đồn chủ tịch cho đại biểu giao lưu văn hóa, văn nghệ khen thưởng cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào nhiệm kỳ trước - Sau bầu chức vụ bí thư, Đồn chủ tịch giới thiệu đề án nhân tham gia ban chấp hành chi Đoàn Đại hội thảo luận biểu đề án nhân - Đồn chủ tịch trình bày danh sách trích ngang BCH nhiệm kỳ cũ giới thiệu - Các đại biểu tự ứng cử đề cử vào danh sách bầu cử - Tổ bầu cử hướng dẫn đại biểu cách thức bầu bỏ phiếu Sau xong, ban kiểm phiếu thông báo kết bầu cử - Ban chấp hành nhiệm kỳ mắt đại hội nhận nhiệm vụ - Thư ký đọc nghị đại hội đai hội biểu thơng qua( hình thức giơ tay tất đại biểu phải đứng lên) - Chào cờ bế mạc Quyết định Đoàn Trong hoạt động chi đoàn, việc định cần tuân theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến hành có nhiều 2/3 số thành viên chi Đồn có mặt ( buổi họp lúc cần tiến hành biểu quyết) kết cơng nhận có q 1/2 ý kiến có mặt đồng ý, có hai hình thức đưa định 1- Biểu quyết: sử dụng thảo luận, thống tiêu, số lượng (của BCH, phương hướng chương trình cơng tác, hình thức bầu cử ) 2- Trực tiếp bỏ phiếu kín: sử dụng để bầu BCH, bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đồn cấp trên, tín nhiệm cá nhân Phiếu hợp lệ phiếu không hợp lệ + Phiếu hợp lệ: - Là phiếu Ban tổ chức đại hội phát (có chữ ký Bí thư chi đoàn, dấu Đoàn cấp trên) - Phiếu bầu số lượng định bầu (không để phiếu trắng - phiếu không bầu ai) Riêng trường hợp số lượng cần bầu phiếu trắng hợp lệ - Khơng có ký hiệu riêng, ghi đủ tên người bầu danh sách bầu cử + Phiếu không hợp lệ : - Là phiếu không Ban tổ chức đại hội phát - Phiếu có đánh dấu ký hiệu riêng - Cách thức bầu phiếu không hướng dẫn tổ bầu cử + Lưu ý : tổ bầu cử phải hướng dẫn quy định bầu cử rõ ràng cho đại biểu trước tiến hành bầu cử Trên hướng dẫn tổ chức Đại hội chi Đoàn ... BCH chi Đoàn phải xin ý kiến Cố vấn học tập trước trình đại hội Cố vấn học tập phải đồng ý BCH chi Đồn tổ chức đại hội - Họp ban tổ chức lần cuối trước đại hội để thông qua báo cáo, phương hướng. .. phiếu không Ban tổ chức đại hội phát - Phiếu có đánh dấu ký hiệu riêng - Cách thức bầu phiếu không hướng dẫn tổ bầu cử + Lưu ý : tổ bầu cử phải hướng dẫn quy định bầu cử rõ ràng cho đại biểu trước... thường Đại hội bầu ủy viên BCH chi Đồn Sau đó, phiên hội nghị lần thứ nhất, BCH bầu Bí thư số ủy viên BCH 2- Với chi đoàn từ loại trở lên tổ chức đại hội tiến hành bầu bí thư trực tiếp đại hội (nếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn tổ chức đại hội Đoàn, Hướng dẫn tổ chức đại hội Đoàn