Hoạt động du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2001 – 2011 thực trạng và một số giải pháp

8 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2020, 10:43

Bài báo đã sử dụng một số phương pháp: Phân tích, tổng hợp, đánh giá nhằm làm nổi bật thực trạng du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2001 – 2011, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Interdisciplinary Sci., 2014, Vol 59, No 6, pp 108-115 HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2001 – 2011 THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP Nguyễn Phú Thắng Khoa Sư phạm, Đại học An Giang Tóm tắt Trong năm gần đây, du lịch An Giang có khởi sắc định Kết phân tích cho thấy, số lượng khách du lịch gia tăng nhanh, loại hình du lịch đa dạng, nhiều mơ hình du lịch lựa chọn Tuy nhiên, phát triển du lịch tỉnh nhiều tồn tại: số lượng chất lượng nguồn nhân lực, sở hạ tầng phục vụ du lịch cịn hạn chế, cơng tác quảng bá du lịch cịn yếu Bài báo sử dụng số phương pháp: phân tích, tổng hợp, đánh giá nhằm làm bật thực trạng du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2001 – 2011, từ đề xuất số giải pháp phát triển Từ khóa: Du lịch An Giang, giai đoạn 2001 – 2011, thực trạng, giải pháp phát triển Mở đầu Nằm hạ lưu hệ thống sông Mê Kông, An Giang biết đến với mạnh hàng đầu nông nghiệp nuôi trồng thuỷ sản Đồng thời, nơi tồn hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng với cảnh sông nước điển hình vùng điền trũng hệ thống núi độc đáo miền đồng Tây Nam Bộ, hệ thống tài nguyên nhân văn đa dạng với nhiều giá trị vật thể phi vật thể có sức hấp dẫn du khách [1, 3, 5] Trong năm qua, hoạt động du lịch trọng đầu tư bước đầu đạt thành tựu: số lượng du khách, doanh thu, lao động có tăng trưởng, loại hình du lịch ngày đa dạng Tuy nhiên, phát triển du lịch tỉnh nhiều bất cập đối mặt với nhiều thách thức cần giải hình thức du lịch đơn điệu, nhân lực phục vụ du lịch hạn chế Bài viết làm bật nét hoạt động du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2001 – 2011, từ đề xuất số giải pháp nhằm phát triển du lịch An Giang thời gian tới Ngày nhận bài: 15/8/2013 Ngày nhận đăng: 29/1/2014 Liên hệ: Nguyễn Phú Thắng, e-mail: npthang@agu.edu.vn/ nguyenphuthang@gmail.com 108 Hoạt động du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2001-2011 – thực trạng số giải pháp Nội dung nghiên cứu 2.1 Thực trạng hoạt động du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2001 – 2011 2.1.1 Sự biến động nguồn khách du lịch Về số lượng khách: Số lượng khách đến An Giang có xu hướng tăng giai đoạn 2001 – 2011 (Biểu đồ 1): Biểu đồ Số lượng khách tham quan đến An Giang giai đoạn 2001-2011 (Đơn vị: nghìn lượt) [3] Tuy vậy, mức độ gia tăng khách du lịch không đồng qua giai đoạn Giai đoạn 2001 – 2005, số lượng khách có gia tăng mạnh, với tốc độ tăng trưởng đạt 6,3% Giai đoạn 2005 – 2011, tốc độ tăng trưởng khách du lịch đạt 7,0% năm 2011, An Giang đón 5,5 triệu lượt khách (tăng 2,1 triệu lượt khách so với 2005) Với số này, An Giang tỉnh có lượng khách du lịch tham quan đông so với tỉnh vùng Đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) Bảng Hiện trạng khách du lịch đến số tỉnh ĐBSCL (Đơn vị: nghìn lượt khách); Nguồn: [4] Tỉnh 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 An Giang 3.800 4.100 4.069 4.710 4.765 5.270 5.549 Kiên Giang 2.136 2.561 3.131 3.308 3.853 4.335 5.067 Cần Thơ 462 543 693 817 820 880 972 Cà Mau 353 459 560 670 750 760 800 Bến Tre 312 345 377 415 458 540 610 Đồng Tháp 720 701 961 1.130 1.184 1.313 Bảng cho thấy, du lịch An Giang vượt trội so với tỉnh khác tiêu tổng lượng khách tham quan (gấp 1,09 lần Kiên Giang 9,09 lần Bến Tre năm 2011) Tuy nhiên, du khách đến An Giang chủ yếu tập trung vào du lịch tâm linh, mà điển hình khách du lịch hành hương chủ yếu đến Miếu Bà Chúa Xứ Về khách lưu trú: Năm 2001, An Giang thu hút 140.800 lượt khách lưu trú, đến năm 2005 khách lưu trú đạt 243.666 lượt, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 109 Nguyễn Phú Thắng – 2005 đạt 13,5% Đến năm 2011, An Giang đón 371.189 lượt khách, tốc độ tăng trưởng giai đoạn đạt 9,7% Khách tham quan chủ yếu khách viếng Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Khách ngày nên lượt lưu trú chiếm tỉ trọng không cao so với tổng lượt khách tham quan Khách lưu trú chủ yếu khách công vụ tham gia hội thảo, hội nghị vài ngày An Giang Về cấu khách du lịch: Nhìn chung, khách tham quan du lịch đến An Giang chủ yếu khách du lịch nội địa Bước đầu, ngành du lịch tỉnh thu hút số khách du lịch quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng Bảng Hiện trạng khách lưu trú An Giang (Đơn vị: nghìn lượt khách); Nguồn: [3, 4] Chỉ tiêu 2001 2005 2011 Tốc độ tăng bình quân (%) 2001-2005 2006-2011 Khách du lịch 140.800 243.666 371.189 13,4 6,8 Khách nội địa 125.800 200.514 319.373 11,0 7,0 Khách quốc tế 11.000 43.152 51.816 31,2 5,5 Trong 10 năm, số lượng khách du lịch quốc tế đến An Giang có xu hướng tăng mạnh Năm 2001, An Giang đón 11.000 lượt khách quốc tế, chiếm 8,5% tổng lượt khách lưu trú, năm 2005 đón 43.152 lượt, chiếm 17,7% tổng lượt khách lưu trú Năm 2011, số lượng khách quốc tế đến An Giang đạt 51.816 lượt, tăng lần so với năm 2001, chiếm 13,9% tổng lượt khách lưu trú Thị trường khách quốc tế chủ yếu khách từ Mỹ, Pháp, Đức, Úc số nước Châu Á Campuchia, Thái Lan, Singapo Biểu đồ Thị trường khách du lịch quốc tế năm 2011 [3] Sự gia tăng khách du lịch quốc tế kết trình chuyển dịch sách phát triển du lịch mở cửa, trọng khai thác giá trị truyền thống, quy hoạch nâng cấp sở hạ tầng Bên cạnh khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa nguồn chủ yếu hoạt động du lịch Nhìn chung, số lượng khách du lịch nội địa tăng qua năm, từ 125.800 lượt khách (2001) đến 200.514 lượt khách (2005) đạt 319.373 lượt khách (2011), chiếm tỉ trọng 91,5% (2001), 83,3% (2005) 86,1% (2011) tổng số khách du lịch Tốc độ tăng trưởng khách du lịch nội địa có xu hướng giảm, từ 11% (giai đoạn 2001 – 2005) xuống 7% (giai đoạn 2005 – 2011) Nguồn khách nội 110 Hoạt động du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2001-2011 – thực trạng số giải pháp địa đến An Giang chủ yếu từ TP Hồ Chí Minh tỉnh lân cận với mục đích du lịch tâm linh, du lịch tham quan địa điểm di tích lịch sử, lễ hội người dân tộc Về mức độ chi tiêu thời gian lưu trú bình quân: Nhìn chung, mức độ chi tiêu thời gian lưu trú bình quân khách du lịch đến An Giang mức thấp (Bảng 3) Bảng Hiện trạng ngày khách ngày lưu trú bình quân giai đoạn 2001 – 2011 (Đơn vị: ngày khách); Nguồn: [3, 4] Chỉ tiêu 2001 2005 2011 Tốc độ tăng bình quân (%) Tổng số ngày lưu 155.880 275.229 390.220 12,0 6,0 trú - Khách quốc tế 13.320 56.156 65.680 33,3 2,6 - Khách nội địa 142.560 219.073 324.540 9,0 6,8 Ngày lưu trú bình 1,20 1,28 1,18 1,30 -1,3 quân - Khách quốc tế 1,20 1,30 1,26 1,60 - 0,5 - Khách nội địa 1,20 1,27 1,17 1,10 - 1,4 Tổng số ngày lưu trú có xu hướng tăng chậm, chủ yếu tăng lên ngày lưu trú khách nội địa Ngày lưu trú bình qn có xu hướng giảm, đạt 1,18 ngày/khách Điều chứng tỏ điểm tham quan, loại hình du lịch cịn đơn điệu, dịch vụ mua sắm vui chơi giải trí chưa phát triển nên chưa thể giữ chân du khách lâu 2.1.2 Doanh thu du lịch Doanh thu du lịch có xu hướng gia tăng giai đoạn 2001 – 2011 gia tăng số lượng khách du lịch đến An Giang Tuy nhiên, tốc độ tăng không đồng Năm 2001 doanh thu ngành du lịch đem lại 29 tỉ đồng, đến năm 2005, tổng doanh thu tăng 3,03 lần, đạt 88 tỉ đồng Năm 2011, doanh thu du lịch đạt số ấn tượng 236 tỉ đồng, tăng 2,68 lần so với năm 2005 tăng 8,1 lần so với năm 2001 Tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch giai đoạn 2005 - 2011 đạt 16,6%, có xu hướng giảm so với giai đoạn 2001 – 2005 (đạt 26,7%), song cao so với ngành kinh tế khác Bảng Doanh thu du lịch giai đoạn 2001 – 2011 [3] Hạng mục 2001 2009 2011 % % Tỉ đồng Tỉ đồng Tỉ đồng 29 100 88 100 236 Tổng doanh thu - Lưu trú 10 34,5 30 34,1 68 12 41,4 33 37,5 93 - Ăn uống - Vận chuyển 0,5 1,7 4,5 9,5 - Lữ hành 1,0 3,4 10,2 24 0,5 1,7 6,8 - Mua sắm - Khác 5,0 17,2 6,8 34,5 % 100 28,8 39,4 4.0 10.2 3,0 14,6 111 Nguyễn Phú Thắng Về doanh thu du lịch xã hội, năm 2006 tổng doanh thu xã hội ngành du lịch đạt 226 tỉ đồng, đến năm 2011 tăng lên 753 tỉ đồng Thời kì 2006 – 2011, tỉ lệ tăng trưởng bình quân cao, đạt gần 19%/năm Về cấu chi tiêu, giai đoạn 2001 – 2011, hoạt động chi tiêu khách du lịch tập trung vào hoạt động lưu trú ăn uống Các hoạt động lữ hành, mua sắm bước đầu có khởi sắc Bảng cho thấy tổng doanh thu từ du lịch có tăng trưởng lớn giai đoạn 2001 - 2011 Trong cấu doanh thu, hoạt động lưu trú ăn uống hoạt động đem đến nhiều lợi nhuận chiếm 68,2% tổng doanh thu (2011) Doanh thu từ hoạt động vận chuyển, lữ hành, mua sắm có xu hướng tăng, song chiếm tỉ trọng khiêm tốn tổng doanh thu du lịch tỉnh (6,8% năm 2001 17,2% năm 2011) Điều cho thấy, hoạt động lữ hành bộc lộ nhiều hạn chế, sản phẩm du lịch đơn điệu, dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí chưa phát triển mạnh nên chưa kích thích mức độ chi tiêu khách du lịch Tuy có số lượng khách du lịch tham quan cao, song doanh thu du lịch An Giang hạn chế Điều xuất phát từ thực trạng khách du lịch chủ yếu khách hành hương, ngày, mua sắm sử dụng dịch vụ du lịch khác Về tỉ trọng đóng góp GDP du lịch: trọng đầu tư hoạt động du lịch nên GDP ngành du lịch tăng nhanh Trong giai đoạn 2006 – 2011, GDP du lịch tăng 3,3 lần (từ 266 tỉ đồng đến 753 tỉ đồng) Tỉ trọng đóng góp vào GDP ngành du lịch ngày lớn, song hạn chế Năm 2006, du lịch chiếm tỉ trọng 1,2% GDP toàn kinh tế, đến năm 2011 đạt 1,4 2.1.3 Lao động dịch vụ du lịch Số lao động chất lượng đội ngũ lao động có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ Lao động ngành du lịch bao gồm lực lượng phục vụ trực tiếp lữ hành, khách sạn, khu du lịch lực lượng lao động gián tiếp tham gia vào lĩnh vực ngành thủ công, mĩ nghệ, dịch vụ bổ trợ y tế, viễn thông, ngân hàng, hàng không Bảng Lao động trực tiếp ngành du lịch [3] Loại hình 2001 2005 2011 Người % Người % Người % 779 100 1000 100 1600 100 Tổng số lao động - Đại học đại học 86 11,0 110 11,0 300 18.8 94 12,1 120 12.0 350 21.9 - Cao đẳng, trung cấp - Đào tạo nghiệp vụ 119 15,3 152 15,2 650 40.6 - Chưa qua đào tạo 480 61,6 618 61,8 300 18.8 Bảng cho thấy số lượng lao động ngành qua năm tương đối ổn định Lực lượng lao động qua đào tạo chiếm tỉ lệ cao có xu hướng tăng nhanh từ 38% năm 2001 lên 81% năm 2011 Đội ngũ lao động chưa qua đào tạo có xu hướng giảm mạnh, từ 61% năm 2005 xuống 18,7% năm 2011 Tuy nhiên, số lượng lao động ngành du lịch 112 Hoạt động du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2001-2011 – thực trạng số giải pháp khiêm tốn so với ngành kinh tế khác chiếm tỉ trọng thấp cấu lao động kinh tế (chiếm 0,12% năm 2011) [1] 2.1.4 Thực trạng hệ thống sở hạ tầng kĩ thuật - Về sở lưu trú: Số sở lưu trú ngày gia tăng số lượng chất lượng Đến năm 2011, tồn tỉnh có 80 khách sạn với 2.255 phịng, có 39 khách sạn xếp (29 khách sạn sao, 06 khách sạn sao, 03 khách sạn sao, khách sạn sao) với 1.271 phịng Số khách sạn phân bố khơng đồng đều: TP Long Xuyên 44 khách sạn với 1064 phòng, chiếm gần 53%, TP Châu Đốc 36 khách sạn với 749 phòng, chiếm 37% [3] - Hệ thống sở lưu trú khác: Tồn tỉnh có tổng số 40 sở bao gồm nhà hàng thuộc khách sạn nhà hàng hoạt động độc lập Mạng lưới trung tâm thương mại, siêu thị toàn địa bàn tỉnh An Giang gồm trung tâm thương mại Long Xuyên siêu thị lớn đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm người dân du khách Nhìn chung hệ thống sở lưu trú tỉnh hạn chế số lượng chất lượng Số lượng sở lưu trú chung đứng thứ toàn vùng [4], chất lượng số sở lưu trú xuống cấp chưa đầu tư nâng cấp 2.1.5 Một số sản phẩm du lịch tỉnh An Giang Với lợi vùng đồng sông nước hệ thống giá trị nhân văn đặc trưng, du lịch An Giang bước đầu hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách nước đến tham quan - Du lịch sinh thái: Với mạng lưới sơng ngịi dày đặc hệ thống cù lao địa hình ven sơng thảm thực vật phong phú, An Giang phát triển loại hình du lịch sinh thái, tham quan tour tham quan Làng Bè, Cù Lao Giêng, tham quan rừng tràm Trà Sư, tour tham quan Thất Sơn, tour Homestay đồng quê cù lao Ơng Hổ - Du lịch tín ngưỡng lễ hội: Loại hình gồm sản phẩm du lịch tour hành hương Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam – Châu Đốc, lễ hội Đua bò Bảy Núi, lễ hội Búng Bình Thiên, lễ hội văn hóa Chăm - Du lịch gắn với di tích lịch sử văn hóa: Loại hình gồm sản phẩm du lịch: tham quan khu lưu niệm Bác Tơn, khu di tích khảo cổ Ĩc Eo, khu di tích lịch sử đồi Tức Dụp, nhà mồ Ba Chúc - Du lịch cộng đồng: An Giang nơi sinh sống nhiều cộng đồng người Kinh, Hoa, Chăm, Khơ Me với nét văn hóa phong phú đa dạng Nhiều loại hình du lịch xuất dựa sở khai thác giá trị văn hóa cộng đồng du lịch tìm hiểu đời sống văn hóa dân tộc Chăm, Khơ Me - Du lịch hội chợ, thương mại: Do đặc điểm tiếp giáp với Campuchia qua nhiều cửa khẩu, An Giang thu hút lượng lớn khách du lịch tham quan mua sắm Điển hình tour du lịch mua sắm đặc sản Châu Đốc siêu thị miễn thuế cửa quốc tế Tịnh Biên - Du lịch gắn với thể thao truyền thống đại: Loại hình bao gồm sản phẩm du lịch tham quan đua thuyền Búng Bình Thiên, đua bị giải trí Châu Đốc, dù 113 Nguyễn Phú Thắng lượn núi Cấm 2.2 Đánh giá chung Thành tựu: - Số lượng khách du lịch đến tham quan tăng liên tục, tạo thu nhập việc làm, góp phần cải thiện đời sống cho người dân địa phương - Cơng tác quản lí du lịch ngày tiến Đội ngũ cán quản lí ngày trẻ hóa Số lượng nhân lực phục vụ du lịch gia tăng số lượng chất lượng - Sản phẩm du lịch đa dạng, bước khẳng định ngày nâng cao lực cạnh tranh khu vực nước - Phát triển mơ hình du lịch cộng đồng, sinh thái, du lịch nơng nghiệp, trang trại Mơ hình phát triển du lịch biên giới liên tục khai thác mở rộng có hiệu - Cơng tác quảng bá, tun truyền du lịch trì thường xun góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng du lịch Hạn chế: - Nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực đào tạo nghiệp vụ du lịch ít, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch - Số lượng chất lượng hệ thống nhà hàng, khách sạn khu, điểm du lịch chưa đáp ứng theo yêu cầu xã hội Điều tạo sức hấp dẫn yếu du khách ngồi nước Tiến độ thi cơng số cơng trình khu, điểm du lịch cịn chậm, chưa kịp đưa vào phục vụ du khách - Phương thức tổ chức kinh doanh du lịch mang tính nghiệp dư, nhiều tượng lừa lọc, chèo kéo, ăn xin diễn làm ảnh hưởng đến mĩ quan điểm du lịch Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật du lịch địa bàn tỉnh cịn hạn chế - Cơng tác quản lí nhà nước du lịch nhiều hạn chế Hệ thống văn hướng dẫn hoạt động du lịch chưa đầy đủ cụ thể - Môi trường du lịch số điểm du lịch bị ô nhiễm, cảnh quan số quần thể di tích bị xâm hại 2.3 Đề xuất số khuyến nghị cho phát triển du lịch tỉnh An Giang - Hồn thiện chế sách quản lí nhà nước du lịch, thực công tác hoạch định chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch - Xây dựng tiếp tục hoàn thiện sản phẩm du lịch du lịch đặc thù du lịch sinh thái gắn với văn hóa tín ngưỡng, lễ hội; du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề - Đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch, xây dựng chương trình quảng bá có trọng điểm, đặc biệt du khách quốc tế - Thúc đẩy công tác đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực thông qua việc hoàn thiện sở đào tạo giáo dục tỉnh - Tổ chức lập quy hoạch quản lí theo quy hoạch du lịch dạng tài 114 Hoạt động du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2001-2011 – thực trạng số giải pháp nguyên bảo vệ môi trường Tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm kiểm sốt, trì chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, tạo môi trường cạnh tranh du lịch lành mạnh Kết luận Qua phân tích thực trạng hoạt động du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2001 – 2011, nhận thấy, hoạt động du lịch tỉnh đạt thành tựu định Số lượng khách du lịch gia tăng nhanh, loại hình du lịch, sản phẩm du lịch ngày đa dạng, nhiều mơ hình du lịch ứng dụng Tuy nhiên, hoạt động du lịch nhiều hạn chế sở hạ tầng, nhân lực, sách du lịch Để đưa An Giang trở thành trung tâm du lịch bật vùng, ngành du lịch tỉnh cần đánh giá lại nguồn lực thực trạng, xây dựng sách chiến lược mang tính lâu dài quảng bá, đào tạo nhân lực, hồn thiện sở hạ tầng sách phát triển du lịch tương lai TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Cục thống kê tỉnh An Giang, 2006, 2011, 2013 Niên giám thống kê tỉnh An Giang 2005, 2010, 2012 An Giang [2] Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên), 2010 Địa lí du lịch Việt Nam Nxb Giáo dục, Hà Nội [3] Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch An Giang, 2012 Quy hoạch phát triển ngành du lịch An Giang đến 2020, định hướng đến 2030 An Giang [4] Tổng cục du lịch, Trung tâm thông tin du lịch, 2013 Số liệu thống kê chủ yếu ngành du lịch giai đoạn 2000 – 2012 Nxb Thanh niên, Hà Nội [5] UBND tỉnh An Giang, 2012 Địa chí tỉnh An Giang An Giang ABSTRACT An Giang tourism activity from 2001–2011: Reality and solutions In recent years, An Giang tourism has flourished with an increase in number of tourists and a diversification of type of tourism However, obstacles to tourism development include poor labor quality, inadequate infrastructure and a lack of realistic advertising We have analyzed, summarized and evaluated in order to assess tourism development in An Giang Province from 2001–2011 and make recommendations to overcome specific problems 115 .. .Hoạt động du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2001- 2011 – thực trạng số giải pháp Nội dung nghiên cứu 2.1 Thực trạng hoạt động du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2001 – 2011 2.1.1 Sự biến động. .. đoạn 2005 – 2011) Nguồn khách nội 110 Hoạt động du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2001- 2011 – thực trạng số giải pháp địa đến An Giang chủ yếu từ TP Hồ Chí Minh tỉnh lân cận với mục đích du lịch tâm... mạnh, từ 61% năm 2005 xuống 18,7% năm 2011 Tuy nhiên, số lượng lao động ngành du lịch 112 Hoạt động du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2001- 2011 – thực trạng số giải pháp khiêm tốn so với ngành kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2001 – 2011 thực trạng và một số giải pháp, Hoạt động du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2001 – 2011 thực trạng và một số giải pháp