Chuyên đề 1: Cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - liên kết hóa học

10 3,022 213
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 19:15

CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- LIÊN KẾT HOÁ HỌC Câu 1: Câu 1: Nguyên tử được cấu tạo bởi bao nhiêu loại hạt cơ bản ? Nguyên tử được cấu tạo bởi bao nhiêu loại hạt cơ bản ? A. A. 1 1 B. B. 2 2 C. C. 3 3 D. D. 4 4 Câu 2: Câu 2: Trong nguyên tử, hạt mang điện là Trong nguyên tử, hạt mang điện là A. A. electron electron B. B. electron và nơtron electron và nơtron C. C. proton và nơtron proton và nơtron D. D. proton và electron proton và electron Câu 3: Câu 3: Hạt mang điện trong nhân nguyên tử là: Hạt mang điện trong nhân nguyên tử là: A. A. electron electron B. proton B. proton C. C. nơtron nơtron D. D. proton và nơtron proton và nơtron Câu 4: Câu 4: Trong nguyên tử, loại hạt nào có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại ? Trong nguyên tử, loại hạt nào có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại ? A. A. proton proton B. B. nơtron nơtron C. C. electron electron D. D. nơtron và electron nơtron và electron Câu 5: Câu 5: Nguyên tử flo có 9 proton, 9 electron và 10 nơtron. Số khối của nguyên tử flo là Nguyên tử flo có 9 proton, 9 electron và 10 nơtron. Số khối của nguyên tử flo là A. A. 9 9 B. B. 10 10 C. C. 19 19 D. D. 28 28 Câu 6: Câu 6: Số nơtron trong nguyên tử Số nơtron trong nguyên tử 39 19 K là là A. A. 19 19 B. B. 20 20 C. C. 39 39 D. D. 58 58 Câu 7: Câu 7: Nguyên tử photpho có 16n, 15p và 15e. Số hiệu nguyên tử của photpho là Nguyên tử photpho có 16n, 15p và 15e. Số hiệu nguyên tử của photpho là A. A. 15 15 B. B. 16 16 C. C. 30 30 D. D. 31 31 Câu 8: Câu 8: Cặp nguyên tử nào có cùng số nơtron ? Cặp nguyên tử nào có cùng số nơtron ? A. 1 4 H vaø He 1 2 B. 3 3 H vaø He 1 2 C. 1 3 H vaø He 1 2 D. 2 3 H vaø He 1 2 Câu 9: Câu 9: Một ion có 3p, 4n và 2e. Ion này có điện tích là Một ion có 3p, 4n và 2e. Ion này có điện tích là A. A. 3+ 3+ B. B. 2- 2- C. C. 1+ 1+ D. D. 1- 1- Câu 10: Câu 10: Một ion có 13p, 14n và 10e. Ion này có điện tích là Một ion có 13p, 14n và 10e. Ion này có điện tích là A. A. 3- 3- B. B. 3+ 3+ C. C. 1- 1- D. D. 1+ 1+ Câu 11: Câu 11: Một ion (hoặc nguyên tử) có 8p, 8n và 10e. Ion (hoặc nguyên tử) này có điện tích là Một ion (hoặc nguyên tử) có 8p, 8n và 10e. Ion (hoặc nguyên tử) này có điện tích là A. A. 2- 2- B. B. 2+ 2+ C. C. 0 0 D. D. 8+ 8+ Câu 12: Câu 12: Đồng vị là những nguyên tử của cùng một nguyên tố, có số p bằng nhau nhưng khác nhau số Đồng vị là những nguyên tử của cùng một nguyên tố, có số p bằng nhau nhưng khác nhau số A. A. electron electron B. B. nơtron nơtron C. C. proton proton D. D. obitan obitan Câu 13: Câu 13: Số khối của nguyên tử bằng tổng Số khối của nguyên tử bằng tổng A. A. số p và n. số p và n. B. B. số p và e số p và e C. C. số n, e và p số n, e và p D. D. số điện tích hạt nhân. số điện tích hạt nhân. Câu 14: Câu 14: Tổng số obitan trong nguyên tử có số đơn vị điện tích hạt nhân Z = 17 là Tổng số obitan trong nguyên tử có số đơn vị điện tích hạt nhân Z = 17 là A. A. 4 4 B. B. 6 6 C. C. 5 5 D. D. 9 9 Câu 15: Câu 15: Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng A. A. số khối số khối B. B. điện tích hạt nhân điện tích hạt nhân C. C. số electron số electron D. D. tổng số proton và nơtron tổng số proton và nơtron Câu 16: Câu 16: Cấu hình e nào sau đây của nguyên tố kim loại ? Cấu hình e nào sau đây của nguyên tố kim loại ? A. A. 1s 1s 2 2 2s 2s 2 2 2p 2p 6 6 3s 3s 2 2 3p 3p 6 6 B. B. 1s 1s 2 2 s2s s2s 2 2 p p 6 6 3s 3s 2 2 3p 3p 5 5 C. C. 1s 1s 2 2 2s 2s 2 2 2p 2p 6 6 3s 3s 2 2 3p 3p 3 3 D. D. 1s 1s 2 2 2s 2s 2 2 2p 2p 6 6 3s 3s 2 2 3p 3p 1 1 Câu 17: Câu 17: Cấu hình e của nguyên tử Y ở trạng thái cơ bản là 1s Cấu hình e của nguyên tử Y ở trạng thái cơ bản là 1s 2 2 2s 2s 2 2 2p 2p 5 5 . Vậy Y thuộc nhóm nguyên tố . Vậy Y thuộc nhóm nguyên tố A. A. kim loại kiềm. kim loại kiềm. B. B. halogen. halogen. C. C. kim loại kiềm thổ. kim loại kiềm thổ. D. D. khí hiếm. khí hiếm. Câu 18: Câu 18: Ở trạng thái cơ bản, số obitan s có chứa e của nguyên tử có số hiệu 20 là Ở trạng thái cơ bản, số obitan s có chứa e của nguyên tử có số hiệu 20 là A. A. 1 1 B. B. 2 2 C. C. 3 3 D. D. 4 4 Câu 19: Câu 19: Ở trạng thái cơ bản, tổng số e trong các obitan s của một nguyên tử có số hiệu 13 là Ở trạng thái cơ bản, tổng số e trong các obitan s của một nguyên tử có số hiệu 13 là A. A. 2 2 B. B. 4 4 C. C. 6 6 D. D. 7 7 Câu 20: Câu 20: Cấu hình e của nguyên tử có số hiệu Z = 17 là Cấu hình e của nguyên tử có số hiệu Z = 17 là A. A. 1s 1s 2 2 2s 2s 2 2 2p 2p 6 6 3s 3s 2 2 3p 3p 4 4 4s 4s 1 1 B. B. 1s 1s 2 2 2s 2s 2 2 2p 2p 6 6 3s 3s 2 2 3d 3d 5 5 C. C. 1s 1s 2 2 2s 2s 2 2 2p 2p 6 6 3s 3s 2 2 3p 3p 5 5 D. D. 1s 1s 2 2 2s 2s 2 2 2p 2p 6 6 3s 3s 2 2 3p 3p 3 3 4s 4s 2 2 Câu 21: Câu 21: Chọn cấu hình e Chọn cấu hình e không không đúng đúng . . A. A. 1s 1s 2 2 2s 2s 2 2 2p 2p 5 5 B. B. 1s 1s 2 2 2s 2s 2 2 2p 2p 6 6 3s 3s 2 2 C. C. 1s 1s 2 2 2s 2s 2 2 2p 2p 6 6 3s 3s 2 2 3p 3p 5 5 D. D. 1s 1s 2 2 2s 2s 2 2 2p 2p 6 6 3s 3s 2 2 3p 3p 3 3 4s 4s 2 2 Câu 22: Câu 22: Cấu hình e nguyên tử của nguyên tố có số hiệu nguyên tử 26 là Cấu hình e nguyên tử của nguyên tố có số hiệu nguyên tử 26 là A. A. [Ar]3d [Ar]3d 5 5 4s 4s 2 2 B. B. [Ar]4s [Ar]4s 2 2 3d 3d 6 6 C. C. [Ar]3d [Ar]3d 6 6 4s 4s 2 2 D. D. [Ar]3d [Ar]3d 8 8 Câu 23: Câu 23: Phân lớp d đầy điện tử (bão hòa) khi có số electron là Phân lớp d đầy điện tử (bão hòa) khi có số electron là A. A. 5 5 B. B. 10 10 C. C. 6 6 D. D. 14 14 Câu 24: Câu 24: Có bao nhiêu e trong các obitan s của nguyên tử Cl (Z = 17) ? Có bao nhiêu e trong các obitan s của nguyên tử Cl (Z = 17) ? A. A. 2 2 B. B. 4 4 C. C. 6 6 D. D. 8 8 Câu 25: Câu 25: Các ion Các ion 8 8 O O 2- 2- , , 12 12 Mg Mg 2+ 2+ , , 13 13 Al Al 3+ 3+ bằng nhau về bằng nhau về A. A. số khối số khối B. B. số electron số electron C. C. số proton số proton D. D. số nơtron số nơtron 1 Câu 26: Câu 26: Cation M Cation M 2+ 2+ có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là 2p có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là 2p 6 6 , cấu hình e của nguyên tử M là , cấu hình e của nguyên tử M là A. A. 1s 1s 2 2 2s 2s 2 2 2p 2p 6 6 B. B. 1s 1s 2 2 2s 2s 2 2 2p 2p 6 6 3s 3s 1 1 C. C. 1s 1s 2 2 2s 2s 2 2 2p 2p 6 6 3s 3s 2 2 D. D. 1s 1s 2 2 2s 2s 2 2 2p 2p 4 4 Câu 27: Câu 27: Anion Y Anion Y 2- 2- có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là 2p có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là 2p 6 6 , số hiệu nguyên tử Y là , số hiệu nguyên tử Y là A. A. 8 8 B. B. 9 9 C. C. 10 10 D. D. 7 7 Câu 28: Câu 28: Kí hiệu Kí hiệu 40 40 X vaø Y 18 20 dùng để chỉ 2 nguyên tử: dùng để chỉ 2 nguyên tử: A. A. đồng vị. đồng vị. B. B. đồng khối. đồng khối. C. C. cùng số nơtron. cùng số nơtron. D. D. cùng điện tích hạt nhân. cùng điện tích hạt nhân. Câu 29: Câu 29: Nguyên tử của nguyên tố R có 56e và 81n. Kí hiệu nguyên tử nào sau đây là của nguyên tố R ? Nguyên tử của nguyên tố R có 56e và 81n. Kí hiệu nguyên tử nào sau đây là của nguyên tố R ? A. 137 56 R B. 137 81 R C. 81 56 R D. 56 81 R Câu 30: Câu 30: Số e hóa trị của nguyên tử có số hiệu Z=7 là Số e hóa trị của nguyên tử có số hiệu Z=7 là A. A. 4 4 B. B. 5 5 C. C. 6 6 D. D. 3 3 Câu 31: Câu 31: Nguyên tử có số hiệu 24, số nơtron 28, có Nguyên tử có số hiệu 24, số nơtron 28, có A. A. số khối 52 số khối 52 B. B. số e là 28 số e là 28 C. C. điện tích hạt nhân 24 điện tích hạt nhân 24 D. D. số p 28 số p 28 Câu 32: Câu 32: Lớp e thứ 3 có bao nhiêu phân lớp ? Lớp e thứ 3 có bao nhiêu phân lớp ? A. A. 1 1 B. B. 2 2 C. C. 3 3 D. D. 4 4 Câu 33: Câu 33: Số e tối đa trong lớp thứ n là Số e tối đa trong lớp thứ n là A. A. 2n 2n B. B. n + 1 n + 1 C. C. n n 2 2 D. D. 2n 2n 2 2 Câu 34: Câu 34: Nguyên tử có số hiệu 13, có khuynh hướng mất bao nhiêu e ? Nguyên tử có số hiệu 13, có khuynh hướng mất bao nhiêu e ? A. A. 1 1 B. B. 2 2 C. C. 3 3 D. D. 4 4 Câu 35: Câu 35: Nguyên tố nào sau đây có tính kim loại mạnh nhất ? Nguyên tố nào sau đây có tính kim loại mạnh nhất ? A. A. Na Na B. B. Mg Mg C. C. Al Al D. D. K K Câu 36: Câu 36: Ở trạng thái cơ bản cấu hình e nguyên tử của nguyên tố X là 1s Ở trạng thái cơ bản cấu hình e nguyên tử của nguyên tố X là 1s 2 2 2s 2s 2 2 2p 2p 6 6 3s 3s 2 2 3p 3p 4 4 . Vị trí của nguyên tố X trong bảng . Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàntuần hoàn là A. A. ô số 16, chu kì 3 nhóm IVA. ô số 16, chu kì 3 nhóm IVA. B. B. ô số 16 chu kì 3, nhóm VIA. ô số 16 chu kì 3, nhóm VIA. C. C. ô số 16, chu kì 3, nhóm IVB. ô số 16, chu kì 3, nhóm IVB. D. D. ô số 16, chu kì 3, nhóm VIB. ô số 16, chu kì 3, nhóm VIB. Câu 37: Câu 37: Nguyên tử của nguyên tố X có 10p, 10n và 10e. Trong bảng HTTH, X ở Nguyên tử của nguyên tố X có 10p, 10n và 10e. Trong bảng HTTH, X ở A. A. chu kì 2 và nhóm VA. chu kì 2 và nhóm VA. B. B. chu kì 2 và nhóm VIIIA. chu kì 2 và nhóm VIIIA. C. C. chu kì 3 và nhóm VIIA. chu kì 3 và nhóm VIIA. D. D. chu kỉ 3 và nhóm VA. chu kỉ 3 và nhóm VA. Câu 38: Câu 38: Tổng số p, e, n trong nguyên tử của nguyên tố A là 28 , trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang Tổng số p, e, n trong nguyên tử của nguyên tố A là 28 , trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 8. Nguyên tố A là điện là 8. Nguyên tố A là A. A. O (Z=8) O (Z=8) B. B. F (Z=9) F (Z=9) C. C. Ar (Z=18) Ar (Z=18) D. D. K (Z=19) K (Z=19) Câu 39: Câu 39: Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt cơ bản là 34. Số hạt mang điện gấp 1,8333 lần số hạt không mang Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt cơ bản là 34. Số hạt mang điện gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện. Nguyên tố B là điện. Nguyên tố B là A. A. Na (Z=11) Na (Z=11) B. B. Mg (Z=12) Mg (Z=12) C. C. Al (Z=13) Al (Z=13) D. D. Cl (Z=17) Cl (Z=17) Câu 40: Câu 40: Tổng số hạt p, e, n trong nguyên tử nguyên tố X là 10. Nguyên tố X là Tổng số hạt p, e, n trong nguyên tử nguyên tố X là 10. Nguyên tố X là A. A. Li (Z=3) Li (Z=3) B. B. Be (Z=4) Be (Z=4) C. C. N (Z=7) N (Z=7) D. D. Ne (Z=10) Ne (Z=10) Câu 41: Câu 41: Hợp chất MX Hợp chất MX 3 3 có tổng số hạt mang điện là 128. Trong hợp chất, số p của nguyên tử X nhiều hơn số p của nguyên có tổng số hạt mang điện là 128. Trong hợp chất, số p của nguyên tử X nhiều hơn số p của nguyên tử M là 38. Công thức của hợp chất trên là tử M là 38. Công thức của hợp chất trên là A. A. FeCl FeCl 3 3 B. B. AlCl AlCl 3 3 C. C. FeF FeF 3 3 D. D. AlBr AlBr 3 3 Câu 42: Câu 42: Tổng số hạt mang điện trong ion Tổng số hạt mang điện trong ion 2- 3 AB bằng 82. Số hạt mang điện trong nhân nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang bằng 82. Số hạt mang điện trong nhân nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong nhân của nguyên tử B là 8. Số hiệu nguyên tử A và B (theo thứ tự) là điện trong nhân của nguyên tử B là 8. Số hiệu nguyên tử A và B (theo thứ tự) là A. A. 6 và 8 6 và 8 B. B. 13 và 9 13 và 9 C. C. 16 và 8 16 và 8 D. D. 14 và 8 14 và 8 Câu 43: Câu 43: Tổng số p, e, n trong hai nguyên tử A và B là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không Tổng số p, e, n trong hai nguyên tử A và B là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của B nhiều hơn của A là 12. Số hiệu nguyên tử của A và B là mang điện là 42. Số hạt mang điện của B nhiều hơn của A là 12. Số hiệu nguyên tử của A và B là A. A. 17 và 29 17 và 29 B. B. 20 và 26 20 và 26 C. C. 43 và 49 43 và 49 D. D. 40 và 52 40 và 52 Câu 44: Câu 44: Đồng có hai đồng vị Đồng có hai đồng vị 63 63 Cu (chiếm 73%) và Cu (chiếm 73%) và 65 65 Cu (chiến 27%). Nguyên tử khối trung bình của Cu là Cu (chiến 27%). Nguyên tử khối trung bình của Cu là A. A. 63,45 63,45 B. B. 63,54 63,54 C. C. 64, 46 64, 46 D. D. 64, 64 64, 64 Câu 45: Câu 45: Nguyên tố X có hai đồng vị, đồng vị thứ nhất Nguyên tố X có hai đồng vị, đồng vị thứ nhất 35 35 X chiếm 75%. Nguyên tử khối trung bình của X là 35,5. Đồng vị X chiếm 75%. Nguyên tử khối trung bình của X là 35,5. Đồng vị thứ hai là thứ hai là A. A. 34 34 X X B. B. 37 37 X X C. C. 36 36 X X D. D. 38 38 X X Câu 46: Câu 46: Mg có 3 đồng vị Mg có 3 đồng vị 24 24 Mg, Mg, 25 25 Mg và Mg và 26 26 Mg. Clo có 2 đồng vị Mg. Clo có 2 đồng vị 35 35 Cl và Cl và 37 37 Cl. Có bao nhiêu loại phân tử MgCl Cl. Có bao nhiêu loại phân tử MgCl 2 2 khác nhau khác nhau tạo nên từ các đồng vị của 2 nguyên tố đó ? tạo nên từ các đồng vị của 2 nguyên tố đó ? A. A. 6 6 B. B. 9 9 C. C. 12 12 D. D. 10 10 Câu 47: Câu 47: Ion M Ion M 2+ 2+ có số e là 18, điện tích hạt nhân là có số e là 18, điện tích hạt nhân là A. A. 18 18 B. B. 20 20 C. C. 18+ 18+ D. D. 20+ 20+ Câu 48: Câu 48: Ion M Ion M x+ x+ có tổng số hạt là 57. Hiệu số hạt mang điện và không điện là 17. Nguyên tố M là có tổng số hạt là 57. Hiệu số hạt mang điện và không điện là 17. Nguyên tố M là A. A. Na Na B. B. K K C. C. Ca Ca D. D. Ni Ni Câu 49: Câu 49: Tổng số e trong ion Tổng số e trong ion - 2 AB là 34. Chọn công thức đúng là 34. Chọn công thức đúng 2 A. - 2 AlO B. - 2 NO C. - 2 ClO D. - 2 CrO Câu 50: Câu 50: Hợp chất AB Hợp chất AB 2 2 có %A = 50% (về khối lượng) và tổng số proton là 32. Nguyên tử A và B đều có số p bằng số n. có %A = 50% (về khối lượng) và tổng số proton là 32. Nguyên tử A và B đều có số p bằng số n. AB AB 2 2 là là A. A. NO NO 2 2 B. B. SO SO 2 2 C. C. CO CO 2 2 D. D. SiO SiO 2 2 Câu 51: Câu 51: Ion X Ion X 2- 2- có có A. A. số p – số e = 2 số p – số e = 2 B. B. số e – số p = 2 số e – số p = 2 C. C. số e – số n = 2 số e – số n = 2 D. D. số e –(số p + số n)= 2 số e –(số p + số n)= 2 Câu 52: Câu 52: Ion X Ion X - - có 10e, hạt nhân có 10n. Số khối của X là có 10e, hạt nhân có 10n. Số khối của X là A. A. 19 19 B. B. 20 20 C. C. 18 18 D. D. 21 21 Câu 53: Câu 53: Ion A Ion A 2+ 2+ có cấu hình e với phân lớp cuối cùng là 3d có cấu hình e với phân lớp cuối cùng là 3d 9 9 . Cấu hình e của nguyên tử A là . Cấu hình e của nguyên tử A là A. A. [Ar]3d [Ar]3d 9 9 4s 4s 2 2 B. B. [Ar]3d [Ar]3d 10 10 4s 4s 1 1 C. C. [Ar]3d [Ar]3d 9 9 4p 4p 2 2 D. D. [Ar]4s [Ar]4s 2 2 3d 3d 9 9 Câu 54: Câu 54: Chọn phát biểu sai: Chọn phát biểu sai: A. A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8p. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8p. B. B. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8n. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8n. C. C. Nguyên tử oxi có số e bằng số p. Nguyên tử oxi có số e bằng số p. D. D. Lớp e ngoài cùng nguyên tử oxi có 6e. Lớp e ngoài cùng nguyên tử oxi có 6e. Câu 55: Câu 55: Chọn phát biểu sai: Trong nguyên tử (Tr Chọn phát biểu sai: Trong nguyên tử (Trừ nguyên tử hiđro) A. A. số e = số p. số e = số p. B. B. số n < số p. số n < số p. C. C. số khối = số p + số n. số khối = số p + số n. D. D. số p = số điện tích hạt nhân. số p = số điện tích hạt nhân. Câu 56: Câu 56: Lớp e ngoài cùng của nguyên tử có 4e, nguyên tố tương ứng là Lớp e ngoài cùng của nguyên tử có 4e, nguyên tố tương ứng là A. A. kim loại. kim loại. B. B. phi kim. phi kim. C. C. kim loại chuyển tiếp. kim loại chuyển tiếp. D. D. kim loại hoặc phi kim. kim loại hoặc phi kim. Câu 57: Câu 57: Nguyên tửcấu hình e với phân lớn p có chứa e độc thân là nguyên tố nào sau đây ? Nguyên tửcấu hình e với phân lớn p có chứa e độc thân là nguyên tố nào sau đây ? A. A. N (Z=7) N (Z=7) B. B. Ne (Z=10) Ne (Z=10) C. C. Na (Z=11) Na (Z=11) D. D. Mg (Z=12) Mg (Z=12) Câu 58: Câu 58: Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn do Mendeleev công bố được sắp xếp theo chi Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn do Mendeleev công bố được sắp xếp theo chiều tăng dần A. A. khối lượng nguyên tử. khối lượng nguyên tử. B. B. bán kính nguyên tử. bán kính nguyên tử. C. C. số hiệu nguyên tử. số hiệu nguyên tử. D. D. độ âm điện của nguyên tử. độ âm điện của nguyên tử. Câu 59: Câu 59: Tổng số hạt của một nguyên tố là 40. Biết số hạt nơtron lớn hơn số hạt pronton là 1. Cho biết nguyên tố trên thuộc loại nguyên tố nào? A. nguyên tố s B. nguyên tố p C. nguyên tố d D. nguyên tố f Câu 60: Câu 60: Chu kì là dãy nguyên tố có cùng Chu kì là dãy nguyên tố có cùng A. A. số lớp e. số lớp e. B. B. số e hóa trị. số e hóa trị. C. C. số p. số p. D. D. số điện tích hạt nhân số điện tích hạt nhân Câu 61: Câu 61: Chọn phát biểu Chọn phát biểu không đúng không đúng . . A. A. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng chu kì đều có số lớp e bằng nhau. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng chu kì đều có số lớp e bằng nhau. B. B. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong chu kì không hoàn toàn giống nhau. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong chu kì không hoàn toàn giống nhau. C. C. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng phân nhóm có số e lớp ngoài cùng bằng nhau. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng phân nhóm có số e lớp ngoài cùng bằng nhau. D. D. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng nhóm bao giờ cũng giống nhau. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng nhóm bao giờ cũng giống nhau. Câu 62: Câu 62: Có 3 nguyên tử số p đều là 12, số khối lần lượt là 24, 25, 26. Chọn câu sai. Có 3 nguyên tử số p đều là 12, số khối lần lượt là 24, 25, 26. Chọn câu sai. A. A. Các nguyên tử trên là những đồng vị. Các nguyên tử trên là những đồng vị. B. B. Các nguyên tử trên đều cùng 1 nguyên tố. Các nguyên tử trên đều cùng 1 nguyên tố. C. C. Chúng có số nơtron lần lượt: 12, 13, 14. Chúng có số nơtron lần lượt: 12, 13, 14. D. D. Số thứ tự là 24, 25, 26 trong bảng HTTH. Số thứ tự là 24, 25, 26 trong bảng HTTH. Câu 63: Câu 63: Trong bảng HTTH hiện nay, số chu kì nhỏ (ngắn) và chu kì lớn (dài) là Trong bảng HTTH hiện nay, số chu kì nhỏ (ngắn) và chu kì lớn (dài) là A. A. 3 và 3 3 và 3 B. B. 3 và 4 3 và 4 C. C. 4 và 3 4 và 3 D. D. 3 và 6 3 và 6 Câu 64: Câu 64: Chu kì chứa nhiều nguyên tố nhất trong bảng HTTH hiện nay với số lượng nguyên tố là Chu kì chứa nhiều nguyên tố nhất trong bảng HTTH hiện nay với số lượng nguyên tố là A. A. 18 18 B. B. 28 28 C. C. 32 32 D. D. 24 24 Câu 65: Câu 65: Nguyên tố thuộc phân nhóm chính nhóm VII (VIIA) còn gọi là Nguyên tố thuộc phân nhóm chính nhóm VII (VIIA) còn gọi là A. A. kim loại kiềm kim loại kiềm B. B. kim loại kiềm thổ kim loại kiềm thổ C. C. halogen halogen D. D. khí hiếm khí hiếm Câu 66: Câu 66: Cấu hình e của nguyên tử X: 1s Cấu hình e của nguyên tử X: 1s 2 2 2s 2s 2 2 2p 2p 6 6 3s 3s 2 2 3p 3p 5 5 . Hợp chất với hiđro và oxit cao nhất của X có dạng là . Hợp chất với hiđro và oxit cao nhất của X có dạng là A. A. HX, X HX, X 2 2 O O 7 7 B. B. H H 2 2 X, XO X, XO 3 3 C. C. XH XH 4 4 , XO , XO 2 2 D. D. H H 3 3 X, X X, X 2 2 O O 5 5 Câu 67: Câu 67: Hợp chất với hiđro của nguyên tố X có công thức XH Hợp chất với hiđro của nguyên tố X có công thức XH 3 3 . Biết % về khối lượng của oxi trong oxit cao nhất của X là . Biết % về khối lượng của oxi trong oxit cao nhất của X là 56,34%. Nguyên tử khối của X là 56,34%. Nguyên tử khối của X là A. A. 14 14 B. B. 31 31 C. C. 32 32 D. D. 52 52 Câu 68: Câu 68: Oxit cao nhất của nguyên tố Y là YO Oxit cao nhất của nguyên tố Y là YO 3 3 . Trong hợp chất với hiđro của Y, hiđro chiếm 5,88% về khối lượng. Y là . Trong hợp chất với hiđro của Y, hiđro chiếm 5,88% về khối lượng. Y là nguyên tố nguyên tố A. A. O O B. B. P P C. C. S S D. D. Se Se Câu 69: Câu 69: Tính chất hoặc đại lượng vật lí nào sau đây, biến thiên tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên Tính chất hoặc đại lượng vật lí nào sau đây, biến thiên tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử ? tử ? (1) (1) bán kính nguyên tử; (2) tổng số e; bán kính nguyên tử; (2) tổng số e; (3) (3) tính kim loại; tính kim loại; (4) (4) tính phí kim; tính phí kim; (5) (5) độ âm điện; (6) nguyên tử khối độ âm điện; (6) nguyên tử khối A. A. (1), (2), (5) (1), (2), (5) B. B. (3), (4), (6) (3), (4), (6) C. C. (2), (3), (4) (2), (3), (4) D. D. (1), (3), (4), (5) (1), (3), (4), (5) Câu 70: Câu 70: Trong chu kì, nguyên tố thuộc nhóm nào có năng lượng ion hóa nhỏ nhất ? Trong chu kì, nguyên tố thuộc nhóm nào có năng lượng ion hóa nhỏ nhất ? A. A. Phân nhóm chính nhóm I (IA). Phân nhóm chính nhóm I (IA). B. B. Phân nhóm chính nhóm II (IIA). Phân nhóm chính nhóm II (IIA). C. C. Phân nhóm chính nhóm III (IIIA). Phân nhóm chính nhóm III (IIIA). D. D. Phân nhóm chính nhóm VII (VIIA). Phân nhóm chính nhóm VII (VIIA). Câu 71: Câu 71: Trong cùng một phân nhóm chính, khi số hiệu nguyên tử tăng dần thì Trong cùng một phân nhóm chính, khi số hiệu nguyên tử tăng dần thì A. A. năng lượng ion hóa giảm dần. năng lượng ion hóa giảm dần. B. B. nguyên tử khối giảm dần. nguyên tử khối giảm dần. 3 C. C. tính kim loại giảm dần. tính kim loại giảm dần. D. D. bán kính nguyên tử giảm dần. bán kính nguyên tử giảm dần. Câu 72: Câu 72: Độ âm điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng của nguyên tử Độ âm điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng của nguyên tử A. A. hút e khi tạo liên kết hóa học. hút e khi tạo liên kết hóa học. B. B. đẩy e khi tạo thành liên kết hóa học. đẩy e khi tạo thành liên kết hóa học. C. C. tham gia các phản ứng hóa học. tham gia các phản ứng hóa học. D. D. nhường hoặc nhận e khi tạo liên kết. nhường hoặc nhận e khi tạo liên kết. Câu 73: Câu 73: Halogen có độ âm điện lớn nhất là Halogen có độ âm điện lớn nhất là A. A. flo flo B. B. clo clo C. C. brom brom D. D. iot iot Câu 74: Câu 74: Dãy nguyên tố nào sau đây được xếp đúng theo thứ tự giảm dần độ âm điện ? Dãy nguyên tố nào sau đây được xếp đúng theo thứ tự giảm dần độ âm điện ? A. A. F, O, P, N. F, O, P, N. B. B. O, F, N, P. O, F, N, P. C. C. F, O, N, P. F, O, N, P. D. D. F, N, O, P. F, N, O, P. Câu 75: Câu 75: Chọn oxit có tính bazơ mạnh nhất Chọn oxit có tính bazơ mạnh nhất A. A. BeO BeO B. B. CO CO 2 2 C. C. BaO BaO D. D. Al Al 2 2 O O 3 3 Câu 76: Câu 76: Cho oxit các nguyên tố thuộc chu kì 3: Na Cho oxit các nguyên tố thuộc chu kì 3: Na 2 2 O, MgO, Al O, MgO, Al 2 2 O O 3 3 , SiO , SiO 2 2 , P , P 2 2 O O 5 5 , SO , SO 3 3 , Cl , Cl 2 2 O O 7 7 . Theo trật tự trên, các oxit có . Theo trật tự trên, các oxit có A. A. tính axit tăng dần. tính axit tăng dần. B. B. tính bazơ tăng dần. tính bazơ tăng dần. C. C. % khối lượng oxi giảm dần. % khối lượng oxi giảm dần. D. D. tính cộng hóa trị giảm dần. tính cộng hóa trị giảm dần. Câu 77: Câu 77: Các ion A Các ion A 2- 2- và B và B 2- 2- đều có cấu hình bền của khí hiếm. Số hiệu nguyên tử hơn kém nhau 8 đơn vị, thuộc 2 chu kì đều có cấu hình bền của khí hiếm. Số hiệu nguyên tử hơn kém nhau 8 đơn vị, thuộc 2 chu kì liên tiếp. A và B là liên tiếp. A và B là A. A. C và Si C và Si B. B. N và P N và P C. C. S và Se S và Se D. D. O và S O và S Câu 78: Câu 78: Chọn thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử của các kim loại kiềm Chọn thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử của các kim loại kiềm A. A. Li< Na< K< Rb< Cs Li< Na< K< Rb< Cs B. B. Cs< Rb< K< Na< Li Cs< Rb< K< Na< Li C. C. Li< K< Na< Rb< Cs Li< K< Na< Rb< Cs D. D. Li< Na< K< Cs< Rb Li< Na< K< Cs< Rb Câu 79: Câu 79: Xếp Al, Si, Na, K, Mg theo chiều bán kính nguyên tử tăng dần. Xếp Al, Si, Na, K, Mg theo chiều bán kính nguyên tử tăng dần. A. A. K, Na, Mg, Al, Si K, Na, Mg, Al, Si B. B. Si, Al, Mg, Na, K Si, Al, Mg, Na, K C. C. Na, K, Mg, Si, Al Na, K, Mg, Si, Al D. D. Si, Al, Na, Mg, K Si, Al, Na, Mg, K Câu 80: Câu 80: Các ion hoặc các nguyên tử sau Cl Các ion hoặc các nguyên tử sau Cl - - , Ar, Ca , Ar, Ca 2+ 2+ đều có 18e. Xếp chúng theo chiều bán kính giảm dần. đều có 18e. Xếp chúng theo chiều bán kính giảm dần. A. A. Ar, Ca Ar, Ca 2+ 2+ , Cl , Cl - - B. B. Cl Cl - - , Ca , Ca 2+ 2+ , Ar , Ar C. C. Cl Cl - - , Ar, Ca , Ar, Ca 2+ 2+ D. D. Ca Ca 2+ 2+ , Ar, Cl , Ar, Cl - - Câu 81: Câu 81: Nguyên tố nào sau đây có tính phi kim mạnh nhất ? Nguyên tố nào sau đây có tính phi kim mạnh nhất ? A. A. I I B. B. Cl Cl C. C. F F D. D. Br Br Câu 82: Câu 82: Tính chất nào sau đây của các nguyên tố giảm dần từ trái sang phải trong 1 chu kì Tính chất nào sau đây của các nguyên tố giảm dần từ trái sang phải trong 1 chu kì A. A. độ âm điện độ âm điện B. B. tính kim loại tính kim loại C. C. tính phi kim tính phi kim D. D. số oxi hóa trong oxit số oxi hóa trong oxit Câu 83: Câu 83: Trong bảng HTTH, các nguyên tố có tính phi kim điển hình ở vị trí Trong bảng HTTH, các nguyên tố có tính phi kim điển hình ở vị trí A. A. phía dưới bên trái phía dưới bên trái B. B. phía trên bên trái phía trên bên trái C. C. phía trên bên phải phía trên bên phải D. D. phía dưới bên phải phía dưới bên phải Câu 84: Câu 84: Các nguyên tố họ d và f (phân nhóm B) đều là Các nguyên tố họ d và f (phân nhóm B) đều là A. A. kim loại điển hình kim loại điển hình B. B. kim loại kim loại C. C. phi kim phi kim D. D. phi kim điển hình phi kim điển hình Câu 85: Câu 85: Tính axit của các oxit axit thuộc phân nhóm chính V (VA) theo trật tự giảm dần là Tính axit của các oxit axit thuộc phân nhóm chính V (VA) theo trật tự giảm dần là A. A. H H 3 3 SbO SbO 4 4 , H , H 3 3 AsO AsO 4 4 , H , H 3 3 PO PO 4 4 , HNO , HNO 3 3 B. B. HNO HNO 3 3 , H , H 3 3 PO PO 4 4 , H , H 3 3 SbO SbO 4 4 , H , H 3 3 AsO AsO 4 4 C. C. HNO HNO 3 3 , H , H 3 3 PO PO 4 4 , H , H 3 3 AsO AsO 4 4 , H , H 3 3 SbO SbO 4 4 D. D. H H 3 3 AsO AsO 4 4 , H , H 3 3 PO PO 4 4 , H , H 3 3 SbO SbO 4 4 , HNO , HNO 3 3 Câu 86: Câu 86: Trong các hidroxit sau, chất nào có tính bazơ mạnh nhất ? Trong các hidroxit sau, chất nào có tính bazơ mạnh nhất ? A. A. Be(OH) Be(OH) 2 2 B. B. Ba(OH) Ba(OH) 2 2 C. C. Mg(OH) Mg(OH) 2 2 D. D. Ca(OH) Ca(OH) 2 2 Câu 87: Câu 87: Dãy chất nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần ? Dãy chất nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần ? A. A. H H 2 2 SiO SiO 3 3 , HAlO , HAlO 2 2 , H , H 3 3 PO PO 4 4 , H , H 2 2 SO SO 4 4 , HClO , HClO 4 4 B. B. HClO HClO 4 4 , H , H 3 3 PO PO 4 4 , H , H 2 2 SO SO 4 4 , HAlO , HAlO 2 2 , H , H 2 2 SiO SiO 3 3 C. C. HClO HClO 4 4 , H , H 2 2 SO SO 4 4 , H , H 3 3 PO PO 4 4 , H , H 2 2 SiO SiO 3 3 , HAlO , HAlO 2 2 D. D. H H 2 2 SO SO 4 4 , HClO , HClO 4 4 , H , H 3 3 PO PO 4 4 , H , H 2 2 SiO SiO 3 3 , HAlO , HAlO 2 2 Câu 88: Câu 88: Cấu hình electron của nguyên tố X là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 . Biết rằng X có số khối là 24 thì trong hạt nhân của X có: A. 24 proton B. 11 proton, 13 nơtron C. 11 proton, 11 số nơtron D. 13 proton, 11 nơtron Câu 89: Câu 89: Một nguyên tử (X) có 13 proton trong hạt nhân. Khối lượng của proton trong hạt nhân nguyên tử X là: A. 78,26.10 23 g B. 21,71.10 -24 g C. 27 đvC D. 27 g Câu 90: Câu 90: Một nguyên tử X có tổng số electron ở phân lớp p là 11. Nguyên tố X là: A. nguyên tố s B. nguyên tố p C. nguyên tố d D. nguyên tố f Câu 91: Câu 91:Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết kém chặt chẽ với hạt nhân nhất? A. lớp K B. lớp L C. lớp M D. lớp N Câu 92: Câu 92:Nguyên tố lưu huỳnh S nằm ở ô thứ 16 trong bảng hệ thống tuần hoàn. Biết rằng các electron của nguyên tử S được phân bố trên 3 lớp electron (K, L, M). Số electron ở lớp L trong nguyên tử lưu huỳnh là: A. 6 B. 8 C. 10 D. 2 Câu 93: Câu 93: Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron ở lớp ngoài cùng cũng là 6, cho biết X là nguyên tố hóa học nào sau đây? A. oxi(Z = 8) B. lưu huỳnh (z = 16) C. Fe (z = 26) D. Cr (z = 24) Câu 94: Câu 94: Một anion R n- có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3p 6 . Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của nguyên tử B có thể là A. 3p 2 B. 3p 3 C. 3p 4 hoặc 3p 5 D. A, B, C đều đúng 4 Câu 95: Câu 95: Nguyên tử của một nguyên tố R có tổng số các loại hạt bằng 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Điện tích hạt nhân của R là: A. 20 B. 22 C. 24 D. 26 Câu 96: Câu 96: Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số các loại hạt bằng 115. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt. Kí hiệu nguyên tử của X là: A. X 80 35 B. X 90 35 C. X 45 35 D. X 115 35 Câu 97: Câu 97: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt (p, n, e) bằng 180. Trong đó các hạt mang điện chiếm 58,89% tổng số hạt. Nguyên tố X là nguyên tố nào? A. flo B. clo C. brom D. iot Câu 98: Câu 98:Trong anion − 2 3 XY có 30 proton. Trong nguyên tử X cũng như Y có số proton bằng số nơtron. X và Y là nguyên tố nào sau đây? A. C và O B. S và O C. Si và O D. C và S Câu 99: Câu 99: Phân tử MX 3 có tổng số hạt proton, nơtron và electron bằng 196, trong đó hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Khối lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 8. Tổng số hạt trong X - nhiều hơn trong M + là 16. Công thức của MX 3 là : A. CrCl 3 B. FeCl 3 C. AlCl 3 D. SnCl 3 Câu 100: Câu 100: Cấu hình electron của nguyên tử 29 Cu là: A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 9 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 9 4s 2 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d 10 Câu 101: Câu 101: Cấu hình electron của 4 nguyên tố: 9 X: 1s 2 2s 2 2p 5 ; 11 Y: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 ; 13 Z: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 ; 8 T: 1s 2 2s 2 2p 4 . Ion của 4 nguyên tố trên là: A. X + , Y + , Z + , T 2+ B. X - , Y + , Z 3+ , T 2- C. X - , Y 2- , Z 3+ , T + D. X + , Y 2+ , Z + , T - Câu 102: Câu 102: Tổng số electron trong anion − 2 3 AB là 40. Anion − 2 3 AB là: A. − 2 3 SiO B. − 2 3 CO C. − 2 3 SO D. 2 2 ZnO − Câu 103: Câu 103: Một cation R n+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p 6 . Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của nguyên tử B có thể là A. 3s 2 B. 3p 1 C. 3s 1 D. A, B, C đều đúng Câu 104: Câu 104: Oxi có 3 đồng vị OOO 18 18 11 18 16 18 ,, . Cacbon có hai đồng vị là: 12 13 6 6 ,C C . Hỏi có thể có bao nhiêu loại phân tử khí cacbonic được tạo thành giữa cacbon và oxi? A. 11 B. 12 C. 13 D. 14 Câu 105: Câu 105: Hiđro có 3 đồng vị HHH 3 1 2 1 1 1 ,, và oxi có đồng vị OOO 18 18 17 18 16 18 ,, . Có thể có bao nhiêu phân tử H 2 O được tạo thành từ hiđro và oxi? A. 16 B. 17 C. 18 D. 20 Câu 106: Câu 106: Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Clo trong tự nhiên có 2 đồng vị là Cl 35 và Cl 37 . Phần trăm về khối lượng của 37 17 Cl chứa trong HClO 4 (với hiđro là đồng vị H 1 1 , oxi là đồng vị O 16 8 ) là giá trị nào sau đây? A. 9,40% B. 8,95% C. 9,67% D. 9,20% Câu 107: Câu 107: Hợp chất M được tạo nên từ cation X + và anion Y 2- . Mỗi ion đều có 5 nguyên tử của 2 nguyên tố tạo nên. Tổng số proton trong X + bằng 11, còn tổng số electron trong Y 2- là 50.Biết rằng hai nguyên tố trong Y 2- ở cùng phân nhóm chính và thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau trong bảng hệ thống tuần hoàn. Công thức phân tử của M là: A. (NH 4 ) 2 SO 4 B. NH 4 HCO 3 C. (NH 4 ) 3 PO 4 D. (NH 4 ) 2 SO 3 Câu 108: Câu 108: Trong những hợp chất sau đây, cặp chất nào là đồng vị của nhau: A. K 40 19 và Ar 40 18 B. 16 8 O và 17 8 O C. 2 O và 3 O D. kim cương và than chì Câu 109: Câu 109: Kí hiệu nguyên tử X A Z cho biết những điều gì về nguyên tố X? A. Số hiệu nguyên tử. B. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tử. C. Số khối của nguyên tử. D. Số hiệu nguyên tử và số khối. Câu 110: Câu 110: Ta có 2 kí hiệu U 234 92 và U 235 92 , nhận xét nào sau đây là đúng? A. Cả hai cùng thuộc về nguyên tố urani. B. Mỗi nhân nguyên tử đều có 92 proton. C. Hai nguyên tử khác nhau về số electron. D. A, B đều đúng. Câu 111: Câu 111: Trong kí hiệu X A Z thì: A. A là số khối xem như gần bằng khối lượng nguyên tử X. B. Z là số proton trong nguyên tử X. C. Z là số electron ở lớp vỏ. D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 112: Câu 112: Mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa A. 1 electron B. 2 electron C. 3 electron D. 4 electron 5 Câu 113: Câu 113: Phát biểu nào sau đây là sai: A. Số hiệu ngun tử bằng điện tích hạt nhân ngun tử. B. Số proton trong ngun tử bằng số nơtron. C. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ ngun tử. D. Số khối của hạt nhân ngun tử bằng tổng số hạt proton và số hạt nơtron. Câu 114: Câu 114: Mệnh đề nào sau đây khơng đúng? A. Chỉ có hạt nhân ngun tử magiê mới có tỉ lệ giữa số proton và nơtron là 1 : 1. B. Chỉ có trong ngun tử magiê mới có 12 electron. C. Chỉ có hạt nhân ngun tử magiê mới có 12 proton. D. Ngun tử magiê có 3 lớp electron. Câu 115: Câu 115: Obitan ngun tử là A. Khu vực khơng gian xung quanh hạt nhân mà ta có thể xác định vị trí electron tại từng thời điểm. B. Khu vực khơng gian xung quanh hạt nhân mà ta có thể xác định được vị trí của 2 electron cùng một lúc. C. Khu vực khơng gian xung quanh hạt nhân trong đó khả năng có mặt electron là lớn nhất. D. Khu vực khơng gian xung quanh hạt nhân có dạng hình cầu hoặc hình số tám nổi Câu 116: Câu 116: Gi¶ thiÕt trong tinh thĨ c¸c nguyªn s¾t lµ nh÷ng h×nh cÇu chiÕm 75% thĨ tÝch tinh thĨ, phÇn cßn l¹i lµ c¸c khe rçng gi÷a c¸c qu¶ cÇu, cho KLNT cđa Fe lµ 55,85 ë 20 0 C khèi lỵng riªng cđa Fe lµ 7,78 g/cm 3 . Cho V h/c = πr 3 . B¸n kÝnh nguyªn gÇn®óngcđa Fe lµ: A. 1,44.10 -8 cm C. 1,97.10 -8 cm B. 1,29.10 -8 cm D. KÕt qu¶ kh¸c. Câu 117: Câu 117: Trong c¸c cÊu h×nh electron sau, cÊu h×nh nµo viÕt sai? A. 1s 2 2s 2 122 222 zyx ppp B. 1s 2 2s 2 12 22 yx pp C. 1s 2 2s 2 12 22 yx pp 1 2 z p D. 1s 2 2s 2 111 222 zyx ppp Câu Câu 118: 118: Mét nguyªn tè R cã 2 ®ång vÞ cã tØ lƯ sè nguyªn lµ 27/23. H¹t nh©n cđa R cã 35 h¹t proton. §ång vÞ thø nhÊt cã 44 h¹t n¬tron, ®ång vÞ thø 2 cã sè khèi nhiỊu h¬n ®ång vÞ thø nhÊt lµ 2. Nguyªn khèi trung b×nh cđa nguyªn tè R lµ bao nhiªu? A. 79,2 B. 79,8 C. 79,92 D. 80,5 Câu 119: Câu 119: CÊu h×nh nµo sau ®©y vi ph¹m nguyªn lÝ pauli: A. 1s 2 B. 1s 2 2s 2 2p 3 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 3 D. 1s 2 2s 2 2p 4 Câu 120: Câu 120: BiÕt r»ng khèi lỵng cđa 1 nguyªn oxi nỈng gÊp 15,842 lÇn vµ khèi lỵng cđa nguyªn cacbon nỈng gÊp 11,9059 lÇn khèi lỵng cđa nguyªn hi®ro. NÕu chän khèi lỵng cđa mét nguyªn ®ång vÞ cacbon 12 lµm ®¬n vÞ th× O, H cã nguyªn khèi lµ: A. 15,9672 vµ 1,01 C. 15,9672 vµ 1,0079 B. 16,01 vµ 1,0079 D. 16 vµ 1,0081 Câu 121: Câu 121: N.tử M có cấu hình electron 1s 2 2s 2 2p 4 . Phân bố electron trên các obitan là: A. B. C. D. Câu 122: Câu 122: Trong các ngun t Trong các ngun tố có Z = 1 đến Z = 20. Có bao nhiêu ngun tố mà ngun tử có 1 eletron độc thân A. 6. B. 8. C. 5. D. 7. Câu 123: Câu 123: Hạt nhân của ion X + có điện tích là 30,4.10 -19 culơng. Vậy ngun tử đó là: A. Ar B. K C. Ca D. Cl Câu 124: Câu 124: Nguyªn cđa nguyªn tè X cã tỉng sè electron trong c¸c ph©n líp p lµ 7. Nguyªn cđa nguyªn tè Y cã tỉng sè h¹t mang ®iƯn nhiỊu h¬n tỉng sè h¹t mang ®iƯn cđa X lµ 8. X vµ Y lµ c¸c nguyªn tè: A. Al vµ Br B. Al vµ Cl C. Mg vµ Cl D. Si vµ Br. Câu 125: Câu 125: Hai ngun t Hai ngun tố A, B đứng kế tiếp nhau trong một chu kì của bảng tuần hồn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 25. A, B là A. Li, Be B. Mg, Al C. K, Ca D. Na, K Câu 126: Câu 126: Nguyên tử X, ion Y 2+ và ion Z - đều có cấu hình e là 1s 2 2s 2 2p 6 . X, Y, Z là kim loại, phi kim hay khí hiếm? A. X: Phi kim; Y: Khí hiếm; Z: Kim loại. B. X: Khí hiếm; Y: Phi kim; Z: Kim loại . C. X: Khí hiếm; Y: Kim loại; Z: Phi kim. D. X: Khí hiếm; Y: Phi kim; Z: Kim loại . Câu 127: Câu 127: Số electron trong các ion sau: NO 3 - , NH 4 + , HCO 3 - , H + , SO 4 2- theo thứ tự là: A. 32, 12, 32, 1, 50 B. 31,11, 31, 2, 48 C. 32, 10, 32, 2, 46 D. 32, 10, 32, 0, 50. Câu 128: Câu 128: Nguyên tố Cu có nguyên tử khối trung bình là 63,54 có 2 đồng vò X và Y, biết tổng số khối là 128. Số nguyên tử đồng vò X = 0,37 số nguyên tử đồng vò Y. Vậy số nơtron của đồng vò Y ít hơn số nơtron của đồng vò X là: A. 2 B. 4 C. 6 D. 1 6 ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↑↓ ↓ ↑↓ ↑↑ ↑↓ ↑ ↑ ↑↓ ↑↓ ↑↑↓ ↑ Câu 129: Câu 129: Trong phân tử MX 2 . Trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. Hạt nhân M có số nơtron nhiều hơn số proton là 4 hạt. Trong nhân X số nơtron bằng số proton. Tổng số proton trong phân tử MX 2 là 58. CTPT của MX 2 là A. FeS 2 B. NO 2 C. SO 2 D. CO 2 Câu 130: Câu 130: Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt p,n,e bằng 18 và số hạt không mang điện bằng trung bình cộng của tổng số hạt mang điện.Vậy số electron độc thân của nguyên tử R là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 131: Câu 131: Dãy nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của bán kính nguyên tử và ion? Chọn đáp án đúng: A . K + > Ca 2+ > Ar B. Ar > Ca 2+ > K + C. Ar> K + > Ca 2+ D. Ca 2+ > K + > Ar. Câu 132: Câu 132: Hợp chất có công thức phân tử la øM 2 X với :Tổng số hạt cơ bản trong một phân tử là 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. Khối lượng nguyên tử của X lớn hơn M là 9. Tổng số hạt trong X 2- nhiều hơn trong M + là 17. Số khối của M, X lần lượt là : A. 23, 32 B. 22, 30 C. 23, 34 D. 39, 16 Câu 133: a. Câu 133: a. Cho ngun tử R, Ion X 2+ , và ion Y 2- có số electron ở lớp vỏ bằng nhau. Sự sắp xếp bán kính ngun tử nào sau đây là đúng. A. R < X 2+ < Y 2- . B. X 2+ < R < Y 2- C. X 2+ < Y 2- < R. D. Y 2- < R < X 2+ . b. Cho các hạt vi mơ: O 2- , Al 3+ , Al, Na, Mg 2+ , Mg. Dãy nào sau đây được xếp đúng thứ tự bán kính hạt ? A. Al 3+ < Mg 2+ < O 2- < Al < Mg < Na. B. Al 3+ < Mg 2+ < Al < Mg < Na < O 2- . C. Na < Mg < Al < Al 3+ <Mg 2+ < O 2- . D. Na < Mg < Mg 2+ < Al 3+ < Al < O 2- . Câu 134: Câu 134: Trong các ngun tử từ Z =22 đến Z = 30. Ngun tử nào có nhiều electron độc thân nhất: A. Z =22 B. Z =24 C. Z =25 D. Z =26. Câu 135: Câu 135: Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố d, nguyên tử X có 5 electron hoá trị và lớp electron ngoài cùng thuộc lớp N. Cấu hình electron của X là: A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 3 4s 2 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 3 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 2 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 3 . Câu 136: Câu 136: Một nguyên tử X của một nguyên tố có điện tích của hạt nhân là 27,2.10 -19 Culông. Hạt nhân của nguyên tử có khối lượng là 58,45.10 -27 kg. Cho các nhận đònh sau về X: (1). Ion tương ứng của X sẽ có cấu trúc là: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 . (3). X có 1 electron độc thân. (2). X có tổng số obitan chứa e là: 10. (4). X là một kim loại. Có bao nhiêu nhận đònh không đúng trong các nhận đònh cho ở trên: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 137: Câu 137: Hai ngun t Hai ngun tố X, Y ở hai nhóm A liên tiếp trong bảng tuần hồn. X thuộc nhóm V. Ở trạng thái đơn chất X và Y khơng phản ứng với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân của X và Y bằng 23. Hai ngun tố X, Y là A. N, O B. N, S C. P, O D. P, S Câu 138: Câu 138: A và B là hai ngun t A và B là hai ngun tố trong cùng một nhóm và ở hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hồn. Tổng số hạt proton trong hạt nhân của A và B là 32. Hai ngun tố đó là A. Mg v à Ca B. O v à S C. N v à Si D. C v à Si Câu 139: Câu 139: Trong c Trong c ác nguy ác nguy ên t ên t ố có Z = 1 đến Z = 20. Có bao nhiêu ngun tố mà ngun tử có 2 eletron độc thân A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 140: Câu 140: Trong ngun tử, electron hóa trị là các electron A. độc thân. B. ở phân lớp ngồi cùng. C. ở obitan ngồi cùng. D. tham gia tạo liên kết hóa học. Câu 141: Câu 141: Số e hóa trị trong ngun tử clo (Z = 17) là A. 5 B. 7 C. 3 D. 1 Câu 142: Câu 142: Số e hóa trị trong ngun tử crom (Z = 24) là A. 1 B. 3 C. 6 D. 4 Câu 143: Câu 143: Bản chất của liên kết ion là lực hút tĩnh điện giữa A. 2 ion. B. 2 ion dương và âm. C. các hạt mang điện trái dấu. D. nhân và các e hóa trị. Câu 144: Câu 144: Liên kết ion tạo thành giữa hai ngun tử A. kim loại điển hình. B. phi kim điển hình. C. kim loại và phi kim. D. kim loại điển hình và phi kim điển hình. Câu 145: Câu 145: Nhóm hợp chất nào sau đây đều là hợp chất ion ? A. H 2 S, Na 2 O. B. CH 4 , CO 2 . C. CaO, NaCl. D. SO 2 , KCl. Câu 146: Câu 146: Điện hóa trị của Mg và Cl trong MgCl 2 theo thứ tự là 7 A. 2 và 1. B. 2+ và 1-. C. +2 và -1. D. 2+ và 2- Câu 147: Câu 147: Hầu hết các hợp chất ion A. có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao. B. dễ hòa tan trong các dung môi hữu cơ. C. ở trạng thái nóng chảy không dẫn điện. D. tan trong nước thành dung dịch không điện li. Câu 148: Câu 148: Cho độ âm điện: Be (1,5), Al (1,5), Mg (1,2), Cl (3,0), N (3,0), H (2,1), S (2,5), O (3,5). Chất nào sau đây có liên kết ion ? A. H 2 S, NH 3 . B. BeCl 2 , BeS. C. MgO, Al 2 O 3 . D. MgCl 2 , AlCl 3 . Câu 149: Câu 149: Nguyên tử có số hiệu 20, khi tạo thành liên kết hóa học sẽ A. mất 2e tạo thành ion có điện tích 2+. B. nhận 2e tạo thành ion có điện tích 2-. C. góp chung 2e tạo thành 2 cặp e chung. D. góp chung 1e tạo thành 1 cặp e chung. Câu 150: Câu 150: Liên kết cộng hóa trị là liên kết giữa 2 nguyên tử A. phi kim, được tạo thành do sự góp chung e. B. khác nhau, được tạo thành do sự góp chung e. C. được tạo thành do sự góp chung 1 hay nhiều e. D. được tạo thành từ sự cho nhận e giữa chúng. Câu 151: Câu 151: Chọn hợp chất có liên kết cộng hóa trị. A. NaCl, CaO. B. HCl, CO 2 . C. KCl, Al 2 O 3 . D. MgCl 2 , Na 2 O. Câu 152: Câu 152: Liên kết cộng hóa trị có cực tạo thành giữa hai nguyên tử A. phi kim khác nhau. B. cùng một phi kim điển hình. C. phi kim mạnh và kim loại mạnh. D. kim loại và kim loại. Câu 153: Câu 153: Loại liên kết trong phân tử khí hiđroclorua là liên kết A. cho – nhận. B. cộng hóa trị có cực. C. cộng hóa trị không cực. D. ion Câu 154: Câu 154: Cộng hóa trị của Cl và O trong Cl 2 O 7 , theo thứ tự là A. 7 và 2. B. 2 và 7. C. 4 và 1. D. 1 và 2. Câu 155: Câu 155: Cộng hóa trị của N trong phân tử HNO 3 và NH 4 + (theo thứ tự) là A. 5 và 4. B. 4 và 4. C. 3 và 4. D. 4 và 3 Câu 156: Câu 156: Cho các phân tử sau: LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl liên kết trong phân tử mang nhiều tính Ion nhất là: A. CsCl B. LiCl và NaCl C. KCl D. RbCl Câu 157: Câu 157: Đa số các hợp chất cộng hóa trị có đặc điểm là A. có thể hòa tan trong dung môi hữu cơ. B. nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao. C. có khả năng dẫn điện khi ở thể lỏng hoặc nóng chảy. D. khi hòa tan trong nước thành dd điện li. Câu 158: Câu 158: Chọn câu sai: A. Điện hóa trị có trong hợp chất ion. B. Điện hóa trị bằng số cặp e dùng chung. C. Cộng hóa trị có trong hợp chất cộng hóa trị. D. Cộng hóa trị bằng số cặp e dùng chung. Câu 159: Câu 159: Nhóm hợp chất nào sau đây có liên kết cho – nhận ? A. NaCl, CO 2 . B. HCl, MgCl 2 . C. H 2 S, HCl. D. NH 4 NO 3 , HNO 3 . Câu 160: Câu 160: Chọn câu sai: Liên kết cho – nhận A. là trường hợp đặc biệt của liên kết cộng hóa trị. B. với cặp e chung chỉ do 1 nguyên tử đóng góp. C. biểu diễn bằng mủi tên từ nguyên tử cho đến nguyên tử nhận. D. tạo thành giữa nguyên tử kim loại mạnh và phi kim mạnh. Câu 161: Câu 161: Phân tử nào có liên kết cộng hóa trị không cực ? A. HCl B. Cl 2 C. NH 3 D. H 2 O Câu 162: Câu 162: Liên kết nào phân cực nhất ? A. H 2 O B. NH 3 C. NCl 3 D. CO 2 Câu 163: Câu 163: Cho các oxit: Na 2 O, MgO, Al 2 O 3 , SiO 2 , P 2 O 5 , SO 3 , Cl 2 O 7 . Dãy các hợp chất trong phân tử chỉ gồm liên kết cộng hoá trị là: A. SiO 2, P 2 O 5, SO 3, Cl 2 O 7 B. SiO 2, P 2 O 5, Cl 2 O 7, Al 2 O 3 C. Na 2 O, SiO 2, MgO, SO 3 D. SiO 2 , P 2 O 5 , SO 3 , Al 2 O 3 Câu 164: Câu 164: Xét oxit các nguyên tử thuộc chu kì 3, oxit có liên kết ion là A. Na 2 O, MgO, Al 2 O 3 . B. SiO 2 , P 2 O 5 , SO 3 . C. SO 3 , Cl 2 O 7 , Cl 2 O D. Al 2 O 3 , SiO 2 , SO 2 . Câu 165: Câu 165: Cấu hình electron ở lớp ngoài cùng của các nguyên tố là ns 2 np 5 . Liên kết của các nguyên tố này với nguyên tố hiđro thuộc loại liên kết nào sau đây? A. Liên kết cộng hoá trị không cực. B. Liên kết cộng hoá trị có cực. C. Liên kết ion. D. Liên kết tinh thể. Câu 166: Câu 166: Chọn câu sai? A. Kim cương thuộc loại tinh thể nguyên tử. B. Trong tinh thể nguyên tử, các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị. C. Liên kết trong tinh thể nguyên tử rất bền. D. Tinh thể nguyên tử có nhiệt độ nóng chảy và sôi thấp. Câu 167: Câu 167: Chọn chất có tinh thể phân tử. A. iot, nước đá, kali clorua. B. iot, naphtalen, kim cương. C. nước đá, naphtalen, iot. D. than chì, kim cương, silic. 8 Cõu 168: Cõu 168: Chn cht cú dng tinh th ion. A. mui n. B. than chỡ. C. nc ỏ. D. iot. Cõu 169: Cõu 169: S lng cỏc kiu tinh th in hỡnh l A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Cõu 170: Cõu 170: Chn cõu sai: Trong tinh th phõn t A. lc liờn kt gia cỏc phõn t yu. B. Liờn kt gia cỏc phõn t l liờn kt cng húa tr. C. v trớ nỳt mng l cỏc phõn t. D. cỏc phõn t sp xp theo mt trt t xỏc nh. Cõu 171: Cõu 171: Cht no sau õy cú liờn kt hiro gia cỏc phõn t ? A. H 2 O, HF B. H 2 S , HCl C. SiH 4 , CH 4 D. PH 3 , NH 3 Cõu 172: Cõu 172: Nhit sụi ca H 2 O cao hn so vi H 2 S l do A. phõn t khi ca H 2 O nh hn. B. di liờn kt trong H 2 O ngn hn trong H 2 S. C. gia cỏc phõn t nc cú liờn kt hidro. D. s phõn cc liờn kt trong H 2 O ln hn. Cõu 173: Cõu 173: So vi N 2 , khớ NH 3 tan c nhiu trong nc hn vỡ A. NH 3 cú liờn kt cng húa tr phõn cc. B. NH 3 to c liờn kt hiro vi nc. C. NH 3 cú phn ng mt phn vi nc. D. trong phõn t NH 3 ch cú liờn kt n. Cõu 174: Cõu 174: Ging nhau gia liờn kt ion v liờn kt kim loi l A. u c to thnh do sc hỳt tnh in. B. u cú s cho v nhn cỏc e húa tr. C. u cú s gúp chung cỏc e húa tr. D. u to thnh cỏc cht cú nhit núng chy cao. Cõu 175: Cõu 175: Ging nhau gia liờn kt cng húa tr v liờn kt kim loi l A. u cú nhng cp e dựng chung. B. u to thnh t nhng e chung gia cỏc nguyờn t. C. u l nhng liờn kt tng i kộm bn. D. u to thnh cỏc cht cú nhit núng chy thp. Cõu 176: Cõu 176: Nu liờn kt cng húa tr c hỡnh thnh do 2 electron ca mt nguyờn t v 1 obitan trng ca nguyờn t khỏc thỡ liờn kt ú c gi l: A. liờn kt cng húa tr cú cc B. liờn kt cho nhn C. liờn kt t do - ph thuc D. liờn kt pi Cõu 177: Cõu 177: Trong cỏc cht sau õy, cht no cú liờn kt cng hoỏ tr? 1. H 2 S 2. SO 2 3. NaCl 4. CaO 5. NH 3 6. HBr 7. H 2 SO 4 8. CO 2 9. K 2 S A. 1, 2, 3, 4, 8, 9 B. 1, 4, 5, 7, 8, 9 C. 1, 2, 5, 6, 7, 8 D. 3, 5, 6, 7, 8, 9 Cõu 178: Cõu 178: Cỏc cht trong dóy no sau õy ch cú liờn kt cng hoỏ tr phõn cc? A. HCl, KCl, HNO 3 , NO. B. NH 3 , KHSO 4 , SO 2 , SO 3 . C. N 2 , H 2 S, H 2 SO 4 , CO 2 . D.CH 4 , C 2 H 2 , H 3 PO 4 , NO 2 Cõu 179: Cõu 179: Dóy phõn t no cho di õy u cú liờn kt cng hoỏ tr khụng phõn cc? A. N 2 , CO 2 , Cl 2 , H 2 . B. N 2 , Cl 2 , H 2 , HCl. C. N 2 , HI, Cl 2 , CH 4 . D. Cl 2 , O 2 . N 2 , F 2 Cõu 180: Cõu 180: a. a. Cú 2 nguyờn t X (Z = 19); Y (X = 17) hp cht to bi X v Y cú cụng thc v kiu liờn kt l A. XY, liờn kt ion B. X 2 Y , liờn kt ion C. XY, liờn kt cng húa tr cú cc D. XY 2 , liờn kt cng húa tr cú cc b. b. Trong cỏc nhúm A (tr nhúm VIIIA) theo chiu tng dn ca in tớch ht nhõn thỡ A. tớnh phi kim tng , õm in gim B. tớnh kim loi tng , õm in gim C. tớnh kim loi tng ; I 1 tng D. tớnh phi kim tng , bỏn kớnh nguyờn t tng Cõu 181:a. Cõu 181:a. Ion X 2- cú cu hỡnh electron lp ngoi cựng l 2s 2 2p 6 . Nguyờn t X cú v trớ A. ụ th 10 chu kỡ 2 nhúm VIIIA B. ụ th 8 , chu kỡ 2 nhúm VIA C. ụth 12 chu kỡ 3 nhúm IIA D. ụ th 9 chu kỡ 2 nhúm VIIA b. b. Cu hỡnh electron nguyờn t ca ba nguyờn t X, Y, Z ln lt l: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 ; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 ; 1s 2 2s 1 . Nu xp theo chiu tng dn tớnh kim loi thỡ cỏch sp xp no sau õy ỳng A. Z < X < Y. B. Y < Z < X. C. Z < Y < X. D. X=Y=Z. Cõu 182: Cõu 182: Nguyờn t ca nguyờn t X cú cu hỡnh electron:1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 . Cụng thc oxit cao nht v cụng thc hp cht vi hidro ca X l: A. XO 2 v XH 4 B. XO 3 v XH 2 C. X 2 O 5 v XH 3 D. X 2 O 7 v XH Cõu 183: Cõu 183: Nguyờn t C trong hp cht CH 4 cú kiu lai húa: A. sp 3 B. sp 2 C. sp D. khụng lai húa. Cõu 184: Cõu 184: Dãy các nguyên tố nào sau đây đợc xếp theo chiều tính kim loại tăng dần: A. Al, Mg, Na, K . B. Mg, Al, Na, K. C. K, Na, Mg, Al. D. Na, K, Mg,Al. Cõu 185: Cõu 185: Nguyờn t O trong hp cht H 2 O cú kiu lai húa: A. sp 2 B. sp 3 C. sp D. khụng lai húa. Cõu 186: Cõu 186: Cỏc Cỏc nguyờn t P, N trong hp cht PH 3 , NH 3 cú kiu lai húa: A. sp 3 B. sp 2 C. sp D. khụng lai húa. Cõu 187: Cõu 187: Nguyờn t C trong hp cht C 2 H 2 cú kiu lai húa: 9 A. sp 3 B. sp 2 C. sp D. khụng lai húa. Cõu 188: Cõu 188: Nguyờn t C trong hp cht C 2 H 4 cú kiu lai húa: A. sp 3 B. sp 2 C. sp D. khụng lai húa. Cõu 189: Cõu 189: Nguyờn t B trong hp cht BF 3 cú kiu lai húa: A. sp 3 B. sp 2 C. sp D. khụng lai húa. Cõu 190: Cõu 190: Nguyờn t Be trong hp cht BeH 2 cú kiu lai húa: A. sp 3 B. sp 2 C. sp D. khụng lai húa. Cõu 191: Cõu 191: Nguyờn t C trong tinh th kim cng cú kiu lai húa: A. sp 3 B. sp 2 C. sp D. khụng lai húa. Cõu 192: Cõu 192: Hỡnh dng ca cỏc phõn t metan, boflorua, nc, berihirua, amoniac tng ng l A. t din, tam giỏc,thng, gp khỳc, chúp. B. t din, gp khỳc, tam giỏc, thng, chúp. C. tam giỏc, gp khỳc, thng, chúp t din. D. t din, tam giỏc, gp khỳc, thng, chúp. Cõu 193: Cõu 193: Cho các chất NaCl, CH 4 , Al 2 O 3 , K 2 S, MgCl 2 . Số chất có liên kết ion là (Độ âm điện của K: 0,82; Al: 1,61; S: 2,58; Cl: 3,16 và O: 3,44; Mg:1,31; H:2,20; C: 2,55) A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. Cõu 194: Cõu 194: Tính chất chung của tinh thể phân tử là A. Bền vững, khó bay hơi, khó nóng chảy. B. Rất cứng, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi khá cao C. Mềm, dễ nóng chảy, dễ bay hơi. D. Dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim. Cõu 195: Cõu 195: Tổng số hạt proton, electron, nơtron của nguyên tử của một nguyên tố thuộc nhóm IIIA là 40 Số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó là A. 12. B. 13. C. 11. D. 14. Cõu 196: Cõu 196: Nguyờn tc no sp xp cỏc nguyờn t trong bng tun hon sau õy l sai ? A. Cỏc nguyờn t c sp xp theo chiu tng dn ca khi lng nguyờn t. B. Cỏc nguyờn t c sp xp theo chiu tng dn ca in tớch ht nhõn. C. Cỏc nguyờn t cú cựng s lp electron trong nguyờn t c xp thnh mt hng. D. Cỏc nguyờn t cú cựng s electron hoỏ tr trong nguyờn t c xp thnh mt ct. Cõu 197: Cõu 197: Theo quy lut bin i tớnh cht cỏc n cht trong bng tun hon thỡ A. Phi kim mnh nht l iot. B. Kim loi mnh nht l Li. C. Phi kim mnh nht l oxi. D. Phi kim mnh nht l flo. Cõu 198: Cõu 198: Tớnh kh ca cỏc hirohalogenua HX (X: F, Cl, Br, I) tng dn theo dóy no sau õy? A. HF < HCl < HBr < HI. B. HCl < HF < HBr < HI. C. HF < HI < HBr < HF. D. HI < HBr < HCl < HF. Cõu 199: Cõu 199: Tớnh cht baz ca dóy cỏc hiroxit : NaOH, Mg(OH) 2 , Al(OH) 3 bin i theo chiu no sau õy ? A. Tng. B. Gim. C. Khụng thay i. D. Va gim va tng. Cõu 200: Cõu 200: Nguyờn t v trớ no trong bng tun hon cú cu hỡnh electron húa tr l 3d 10 4s 1 ? A. Chu kỡ 4, nhúm IB. B. Chu kỡ 4, nhúm IA. C.Chu kỡ 4, nhúm VIA. D. Chu kỡ 4, nhúm VIB. 10 . CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN T - BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- LIÊN KẾT HOÁ HỌC Câu 1: Câu 1: Nguyên tử được cấu tạo bởi bao nhiêu. của nguyên tử A. A. hút e khi tạo liên kết hóa học. hút e khi tạo liên kết hóa học. B. B. đẩy e khi tạo thành liên kết hóa học. đẩy e khi tạo thành liên kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 1: Cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - liên kết hóa học, Chuyên đề 1: Cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - liên kết hóa học, Chuyên đề 1: Cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - liên kết hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn