quan tri chat luong

11 9 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2020, 17:11

Quản trị chất lượng trong sản xuất giúp anh em trong ngành cơ khí chính xác có thêm nhiều tư duy về quản trị chất lượng hơn.................................................................................................................................................................... Quản trị chất lượng toàn diện I KHÁI NIỆM Tầm quan trọng: Ngày q trình tồn cầu hóa, tính cạnh tranh, nhu cầu người tiêu dùng ngày gia tăng làm thị trường biến đổi Các doanh nghiệp muốn tồn thị trường đầy biến động họ phải giải yếu tố, chất lượng yếu tố then chốt Các sản phẩm cơng nghệ cao Nhật ln đón nhận toàn giới họ người tiên phong lĩnh vực chất lượng sau chiến tranh giới thứ hai Nhu cầu khách hàng không ngừng thay đổi, doanh nghiệp phải cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng đáp ứng vượt mong muốn họ Để thu hút nhiều khách hang doanh nghiệp cần phải đưa chất lượng vào nội dung quản lý hệ thống hoạt động Tồn cầu hóa kinh tế đời tổ chức thương mại quốc tế WTO làm phá vỡ biên giới nước Sự phát triển công nghệ thong tin làm cho giới ngày phẳng Từ đặc điểm dó khiến chất lượng trở thành yếu tố cạnh tranh cho doanh nghiệp để xâm phạm vào thị trường đem lại lợi nhuận cao Hiện nay, nước phát triển nguồn lực tự nhiên khơng cịn lợi cạnh tranh lâu dài Mà thong tin kiến thức, nhân viên có kĩ năng, có văn hóa, phong cách làm việc nguồn đem lại sức mạnh Ở nước phát triển doanh nghiệp thành công doanh nghiệp giải thành công vấn đề chất lượng, làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng lúc, nơi Chất lượng yếu tố quan trọng định khả sinh lời hoạt động sản xuất kinh doanh Theo số liệu thống kê, doanh nghiệp có vị hang đầu chất lượng thiết lập giá mức cao 8% so với đối thủ cạnh tranh cóa vị thấp chất lượng Trong năm lien nhà quản lý doanh nghiệp tham gia nhiều vào vấn đề chất lượng hòa nhập chất lượng vào hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp “ Chất lượng cạnh tranh vấn đề phải đặc biệt ý đến trước bậc thềm kỷ 21 – Thế kỷ chất lượng” Chất lượng đặc điểm chất lượng: a Định nghĩa: Chất lượng khái niệm quen thuộc với loài người từ thời cổ đại, nhiên chất lượng khái niệm gây nhiều tranh cãi Nhóm 8Bs- lớp 30K12 Quản trị chất lượng toàn diện Tùy theo đối tượng sử dụng, từ "chất lượng" có ý nghĩa khác Người sản xuất coi chất lượng điều họ phi làm để đáp ứng qui định yêu cầu khách hàng đặt ra, để khách hàng chấp nhận Chất lượng so sánh với chất lượng đối thủ cạnh tranh kèm theo chi phí, giá Do người văn hóa giới khác nhau, nên cách hiểu họ chất lượng đảm bảo chất lượng khác Nói chất lượng khái niệm trừu tượng đến mức người ta đến cách diễn giải tương đối thống nhất, cịn ln ln thay đổi Tổ chức Quốc tế Tiệu chuẩn hóa ISO, dự thảo DIS 9000:2000, đưa định nghĩa sau: “Chất lượng khả tập hợp đặc tính sản phẩm, hệ thống hay qúa trình để đáp ứng yêu cầu khách hàng bên có liên quan" Ở yêu cầu nhu cầu mong đợi công bố, ngụ ý hay bắt buộc theo tập quán b Đặc điểm chất lượng: Từ định nghĩa ta rút số đặc điểm sau khái niệm chất lượng:  Chất lượng đo thỏa mãn nhu cầu Nếu sản phầm lý mà khơng nhu cầu chấp nhận phải bị coi có chất lượng kém, cho dù trình độ cơng nghệ để chế tạo sản phẩm đại Đây kết luận then chốt sở để nhà chất lượng định sách, chiến lược kinh doanh  Do chất lượng đo thỏa mãn nhu cầu, mà nhu cầu luôn biến động nên chất lượng luôn biến động theo thời gian, không gian, điều kiện sử dụng  Khi đánh giá chất lượng đối tượng, ta phải xét xét đến đặc tính đối tượng có liên quan đến thỏa mãn nhu cầu cụ thể Các nhu cầu khơng từ phía khách hàng mà cịn từ bên có liên quan, ví dụ yêu cầu mang tính pháp chế, nhu cầu cộng đồng xã hội  Nhu cầu cơng bố rõ ràng dạng qui định, tiêu chuẩn có nhu cầu khơng thể miêu tả rõ ràng, người sử dụng cảm nhận chúng, có phát chúng q trình sử dụng  Chất lượng khơng phi thuộc tính sản phẩm, hàng hóa mà ta hiểu hàng ngày Chất lượng áp dụng cho hệ thống, trình Khái niệm chất lượng gọi chất lượng theo nghĩa hẹp Rõ ràng nói đến chất lượng bỏ qua yếu tố giá dịch vụ sau bán, vấn đề giao hàng lúc, thời hạn yếu tố mà khách hàng quan tâm sau thấy sản phẩm mà họ định mua thỏa mãn nhu cầu họ Nhóm 8Bs- lớp 30K12 Quản trị chất lượng toàn diện Chất lượng sản xuất chế tạo dịch vụ Chỉ tiêu - - Nhu cầu khách hang Tính chun biệt hóa Đầu hệ thống Các tiêu chuẩn chất lượng Sản phẩm hệ thống Sản xuất tiêu thụ Tồn kho Kiểm tra chất lượng trước giao Có liên quan khách hàng Nguồn lực Chất lượng sản xuất, Chất lượng dịch vụ chế tạo Dễ nhận diện đo lường Thấp – Khó nhận diện đo lường Cao Hữu hình Được cụ thể hóa tiêu chuẩn cụ thể Có thể thay sửa chữa Khơng đồng thời Có Kiểm tra Hầu vơ hình Khơng thể cụ thể hóa tiêu chuẩn cụ thể Không thể thay sửa chữa Đồng thời Không Không kiểm tra Không Có liên quan Vốn Con người Như biết sản phẩm sản xuất chế tạo dịch vụ có nhiều khác biệt Điều tạo cách thức tiếp cận khác việc xác định tiêu thức để đo lường chất lượng hai loại hình Vấn đề đặt phương pháp quản lý chất lượng dich vụ khác với sản xuất chế tạo nhiên sản xuất chế tạo xem tập hợp dịch vụ tương quan Điều khơng phản ánh mối quan hệ công ty với khách hàng mà mối quan hệ nội tổ chức Từ khác dẫn đến chất lượng sản xuất chế tạo dịch vụ có khác biệt Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng  Nhóm yếu tố bên doanh nghiệp  Nhu cầu kinh tế: Chất lượng sản phẩm bị chi phối, ràng buộc hoàn cảnh điều kiện nhu cầu định kinh tế thể mặt:  Nhu cầu thị trường: Phải theo dõi, nắm chắc, đánh giá tình hình địi hỏi thị trường mà có lối sách đắn  Trình độ kinh tế, trình độ sản xuất: Muốn sản phẩm đầu có chất lượng tốt sở phải phát triển sản xuất, nâng cao trình độ sản xuất, trình độ kinh tế Do đó, phải đảm bảo chất lượng quản lý, chất lượng công việc, chất lượng sản phẩm từ đầu trình sản xuất trình phát triển kinh tế  Chính sách kinh tế: Hướng đầu tư, phát triển sản phẩm theo nhu cầu sách kinh tế quốc dân Chẳng hạn, sách khuyến khích sản xuất sản phẩm khơng khuyến khích sản xuất sản phẩm gì, khuyến khích sản xuất sản phẩm nào, khích lệ người lao động sao… Nhóm 8Bs- lớp 30K12 Quản trị chất lượng toàn diện  Các sách giá  Sự phát triển cua khoa học, công nghệ  Sáng tạo vật liệu hay vật liệu thay  Cải tiến hay đổi công nghệ, xếp dây chuyền hợp lý nhằm tiết kiệm cho kinh tế mang lại hiệu nhanh chóng  Cải tiến sản phẩm cũ chế thử sản phẩm nhằm đáp ứng mục đích nhu cầu cách tốt là:độ bền, độ an tồn, tính chịu lực, tính an tồn sức khỏe cho người tiêu dung…  Hiệu lực chế quản lý:  Phát triển kinh tế có kế hoạch chiến lược  Giá phải định mức theo chất lượng  Chính sách đầu tư chiều sâu cho cơng tác ứng dụng  Có chế tổ chức quản lý chất lượng  Nhóm yếu tố bên doanh nghiệp: đặc biệt ý đến yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm  Men: người, lực lượng lao động (yếu tố quan trọng nhất)  Methods: phương pháp quản lý đo lường tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác tốt nguồn lực có, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm  Machines: khả cơng nghệ, máy móc thiết bị tác động nâng cao tính kỹ thuật sản phẩm suất lao động  Materials: vật tư, nguyên nhiên liệu hệ thống cung cấp tạo việc cung cấp số lượng, thời hạn để đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm Ngồi yếu tố trên, chất lượng cịn chịu ảnh hưởng yếu tố khác: Information, Environment, Measure, System… II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC TƯ TƯỞNG CHẤT LƯỢNG Để thông hiểu tầm quan trọng chất lượng kinh doanh nay, xem xét khái quát lịch sử phát triển - Trước cách mạng công nghiệp, lao động thủ công hoạt động hệ thống dịch vụ chế tạo, họ làm việc với tư cách vừa người sản xuất vừa người kiểm tra, họ tự xây dựng chất lượng cho sản phẩm thơng qua khả năng, tài nghệ họ Không thông hiểu mong muốn chất lượng khách hàng - Cách mạng cơng nghiệp: Khái niệm “những chi tiết thay cho nhau” Honorix Le Blanc, cộng với khái niệm Frederick W Taylor “quản trị cách khoa học” tạo ảnh hưởng lớn chất lượng Bằng cách tập trung vào hiệu sản xuất chia công việc thành bước công việc nhỏ, dây chuyền sản xuất đại phá huỷ hệ thống sản xuất truyền thống Để đảm bảo sản phẩm sản xuất cách xác người ta dựa vào phận “kiểm soát chất lượng” Bộ phận thực chức kiểm tra chất lượng Và vậy, việc phân loại sản phẩm thành tốt xấu trở thành ý tưởng đảm bảo chất lượng - Một số người tiên phong kiểm soát chất lượng, Walter Shewhart, Harold Dodge, George Edwards, phát triển lí thuyết phương pháp kiểm Nhóm 8Bs- lớp 30K12 Quản trị chất lượng tồn diện sốt trì chất lượng Biểu đồ kiểm sốt, kĩ thuật lấy mẫu, cơng cụ phân tích kinh tế tảng cho hoạt động đảm bảo chất lượng tiên tiến - Sau chiến tranh giới II, Deming Juran giới thiệu kiểm sốt chất lượng thống kê cho cơng nhân Nhật Mặc dù khơng có nhiều khác biệt so với Mỹ , có khác biệt mang tính sống cịn Họ tiên đốn cho nhà quản trị cấp cao Nhật Bản cải tiến chất lượng mở thị trường điều cần thiết cho sống cịn quốc gia họ Nhà quản trị tin tưởng, ủng hộ hoàn toàn khái niệm cải tiến chất lượng Hơn thế, người Nhật có vị lí tưởng để nắm bắt triết lí Đất nước bị tàn phá chiến tranh, họ có nguồn lực ngoại trừ người Trong suốt 20 năm, người Nhật cải tiến chất lượng với tốc độ chưa thấy mức chất lượng phương Tây bị đình trệ Những nhà sản xuất chế tạo phương Tây tập trung vào chất lượng Mĩ có độc quyền sản xuất chế tạo, kinh tế sau chiến tranh gần “đói” sản phẩm tiêu dùng Nhà quản trị cấp cao tập trung vào marketing, số lượng sản xuất hiệu tài Học thuyết Quản lý chất lượng Deming Học thuyết chất lượng Deming yếu tố cần thiết để nâng cao chất lượng tóm tắt “Hệ thống kiến thức sâu rộng” Những kiến thức biên soạn thành yếu tố chính: • Đánh giá hệ thống • Hiểu biết biến động trình thực sản xuất, dịch vụ • Nguyên lý kiến thức • Hiểu biết tâm lý học hành vi người Trong tác phẩm “Thoát khỏi khủng hoảng”, ông dưa 14 điểm nhằm Quản lý cải tiến chất lượng Đối với văn hóa Mỹ, thay đổi không chấp nhận dễ dàng Chính khiến cho cơng nghiệp Mỹ không đạt kết ấn tượng người Nhật đạt Xây dựng mục đích bất biến dành cho cải tiến sản phẩm dịch vụ nhằm mục tiêu để cạnh tranh, tồn giới kinh doanh, tiếp tục tạo công ăn việc làm Người quản lý phải ý thức trách nhiệm đảm nhiệm vị trí dẫn đầu thay đổi Xây dựng kiểm tra chất lượng sản phẩm từ đầu vào Đầu tư thời gian kiến thức giúp cải tiến chất lượng giảm thiểu toàn chi phí Lợi nhuận tạo khách hàng trung thành thường xun Q trình khơng hồn tồn tối ưu Phải ln ln cải tiến hoàn thiện kế hoạch, sản phẩm, dịch vụ Nâng cao chất lượng suất dẫn đến giảm bớt chi phí đầu tư Tiến hành lớp huấn luyện công việc Đây hoạt động ngày nhân viên doanh nghiệp Huấn luyện cách thức lãnh đạo Mục tiêu giám sát giúp đỡ nhân viên, cải tiến thiết bị máy móc để làm cho cơng việc tốt Sự giám sát quản lý, việc kiểm tra kỹ lưỡng việc giám sát công nhân sản xuất Nỗi lo sợ bị phạt dẫn đến tàn phá Loại bỏ nguyên nhân gây nỗi sợ hãi, nhờ người yên tâm làm việc cách có hiệu cho công ty Phá vỡ rào cản nhân viên phòng ban Nhân viên phòng thiết kế, nghiên cứu kinh doanh hay sản xuất phải tạo thành nhóm làm việc, để Nhóm 8Bs- lớp 30K12 Quản trị chất lượng tồn diện nhìn thấy trước vấn đề xảy cho sản phẩm việc sử dụng sản phẩm hay dịch vụ 10 Loại bỏ hiệu, lời hơ hào tiêu chí “khuyết tật mức zero” vươn tới mức suất Những câu hô hào tạo mối quan hệ đối phó, phần lớn ngun nhân dẫn đến chất lượng suất thấp thuộc hệ thống nằm ngồi quyền cơng nhân viên 11 Loại bỏ tiêu chuẩn công việc (định mức) cơng xưởng, thay vào lãnh đạo khoa học Loại bỏ quản lý số, mục đích số Thay vào khả lãnh đạo 12 Hầu hết biến đổi hệ thống tạo ra, cần xem xét lại hệ thống Phê phán, phạt, xếp thứ bực cơng nhân trung bình phá tinh thần đồng đội công ty Loại trừ rào cản cướp người lao động lòng tự hào nghề nghiệp Loại bỏ hệ thống đánh giá hàng năm hay bổ nhiệm nhân viên dựa cơng trạng họ 13 Thiết lập chương trình giáo dục mạnh mẽ tự cải tiến người Hãy người tham gia tự chọn cho lĩnh vực thích hợp để phát triển 14 Đặt nhân viên công ty làm việc để đạt đến thay đổi Thay đổi công việc người Trong báo ông sau ông tốt nghiệp ĐH Yale, chủ yếu nêu lên khía cạnh lý tính vấn đề, nhiên có vài điểm chứng tỏ mối quan tâm Deming phương pháp luận thống kê Từ nhà toán lý trở thành nhà thống kê giúp thân Deming nhiều Ngoài ra, kết phân tích thực nghiệm lĩnh vực vi khuẩn học hóa học giúp Deming có hội tìm hiểu thêm điều chỉnh thống kê liệu Trên tạp chí Triết học, ơng viết “Ứng dụng hình vng bé nhất.” Trong tác phẩm mình-"Điều chỉnh thống kê liệu" (Statistical Adjustment of Data), ông kết hợp tất kiến thức mà ông học để viết đề tài Hiện nay, tác phẩm sử dụng tài liệu tham khảo dẫn cho việc ứng dụng phương pháp tính tốn thấp nhiều trường hợp khác Các cơng trình nghiên cứu Ed Deming đem lại hiệu việc cải tiến chất lượng Và ông giới gọi nhà “tiên tri chất lượng” nhà triết học quản lý Những đóng góp to lớn Deming lĩnh vực thống kê ảnh hưởng kinh tế đại Suốt đời ông, ông bảo vệ cho niềm tin lý thuyết thống kê cho thấy toán học, phán xử, kiến thức thực tiễn kết hợp chung với công việc đem lại nhiều thuận lợi Ơng bậc thầy ngành lơgich học kiến trúc sư thống kê học - Cuộc “cách mạng chất lượng” Mỹ năm 1980, NBC tung báo với nhan để ”Nếu Nhật Tại ?” Ford Motor công ti mời Deming giúp chuyển đổi sản xuất Trong vài năm, lợi nhuận công ti tăng cao lịch sử ngành xe hơi, thị trường xe xe tải Mỹ giảm 7%, vốn đầu tư tăng cao chi phí marketing tăng Năm Nhóm 8Bs- lớp 30K12 Quản trị chất lượng toàn diện 1992 phương tiên truyền thông tôn vinh Ford Taurus bán Honda trở thành người lãnh đạo thị trường nội địa - Mỹ thức tỉnh vấn đề chất lượng suốt năm 1980 hầu hết công ti lớn chiến dịch cải tiến chất lượng Năm 1984 phủ Mỹ chọn tháng 10 làm tháng chất lượng quốc gia Năm 1987- 34 năm sau Nhật thiết lập giải thưởng Deming- quốc hội Mỹ thiết lập giải thưởng Malcolm Baldrige National Quality Award, tạo hấp dẫn ấn tượng chất lượng cho đơn vị kinh doanh Mỹ - Năm 1991 Business week gọi chất lượng “một cách mạng toàn cầu ảnh hưởng đến mặt kinh doanh Từ năm 1990 trở sau, chất lượng coi sách kinh doanh chính.” - Trong suốt năm 1990, lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, phủ giáo dục bắt đầu quan tâm đến chất lượng Ví dụ bệnh viện số cố giảm cịn 1/5 nhờ ứng dụng cơng cụ chất lượng III CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Bắt đầu từ năm 1969, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO chọn ngày 14 tháng 10 hàng năm làm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới Đây dịp để tôn vinh đóng góp hàng ngàn chun gia tồn giới cộng tác với tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ITU, IEC, ISO việc phát triển tiêu chuẩn quốc tế với mục tiêu thuận lợi hóa thương mại, phổ biến kiến thức chia sẻ tiến cơng nghệ quy mơ tồn cầu Trên giới có khoảng 40 tổ chức tiêu chuẩn hóa có ba tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế - ISO ISO tên viết tắt Tổ chức Quốc tế tiêu chuẩn hoá (International Organization for Standardization), thành lập vào năm 1946 thức hoạt động vào ngày 23/2/1947, nhằm mục đích xây dựng tiêu chuẩn sản xuất, thương mại thông tin ISO có trụ sở Geneva (Thuỵ sĩ) tổ chức Quốc tế chuyên ngành có thành viên quan tiêu chuẩn Quốc gia 156 nước Tuỳ theo nước, mức độ tham gia xây dựng tiêu chuẩn ISO có khác số nước, tổ chức tiêu chuẩn hoá quan thức hay bán thức Chính phủ Tại Việt Nam, tổ chức tiêu chuẩn hố Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, thuộc Bộ Khoa học - Công nghệ Môi trường Việt nam tham gia ISO từ năm 1977 đến có khoảng 1380 tiêu chuẩn ISO chấp nhận thành tiêu chuẩn Việt nam (TCVN) Mục đích tiêu chuẩn ISO tạo điều kiện cho hoạt động trao đổi hàng hố dịch vụ tồn cầu trở nên dễ dàng, tiện dụng đạt hiệu Tất tiêu chuẩn ISO đặt có tính chất tự nguyện Tuy nhiên, thường nước chấp nhận tiêu chuẩn ISO coi có tính chất bắt buộc ISO có khoảng 180 Uỷ ban kỹ thuật (TC) chuyên dự thảo tiêu chuẩn lĩnh vực ISO lập tiêu chuẩn ngành trừ công nghiệp chế tạo điện điện tử Các nước thành viên ISO lập nhóm tư vấn kỹ thuật nhằm cung cấp tư liệu đầu vào cho Uỷ ban kỹ thuật phần trình xây dựng tiêu chuẩn ISO tiếp nhận tư liệu đầu vào từ Chính phủ ngành bên liên quan trước ban hành tiêu chuẩn Sau tiêu chuẩn dự thảo nước thành viên chấp thuận, Nhóm 8Bs- lớp 30K12 Quản trị chất lượng toàn diện cơng bố Tiêu chuẩn Quốc tế Sau nước lại chấp nhận phiên tiêu chuẩn làm Tiêu chuẩn quốc gia Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế - IEC thành lập vào năm 1906, mục tiêu IEC thúc đẩy hợp tác quốc tế tiêu chuẩn hóa lĩnh vực điện - điện tử Tính đến tháng năm 2006, IECcó 68 nước thành viên Tháng 4/2002, Việt nam tham gia IEC với tư cách thành viên liên kết Vì phí gia nhập IEC tương đối cao, nên Việt Nam chưa phải thành viên IEC Đến Việt Nam có khoảng 188 tiêu chuẩn IEC chấp nhận IEC xuất ấn phẩm: - Tiêu chuẩn IEC - Báo cáo kỹ thuật - Chỉ dẫn Hiện khoảng 3500 tiêu chuẩn IEC công bố Liên minh viễn thông quốc tế - ITU thành lập theo Công ước điện báo quốc tế Hiệp ước thành lập liên minh viễn thông quốc tế, với họat động bao trùm tất vấn đề thuộc lĩnh vực viễn thơng ITU có 191 quốc gia thành viên Việt nam tham gia vào họat động ITU từ năm 1976, cơng tác tiêu chuẩn hóa chủ yếu tập trung vào việc tham gia vào lĩnh vực nhạy cảm có ảnh hưởng đến quyền lợi quốc gia tính cước, tóan cước quốc tế Hệ thống chất lượng Q-Base Hệ thống chất lượng Q-Base đưa chuẩn mực cho loại hình Hệ thống chất lượng áp dụng cho phạm vi rộng rãi lĩnh vực công nghiệp kinh tế Hệ thống Q-Base đề cập đến lĩnh vực chủ yếu quản lý chất lượng: sách đạo chất lượng, xem xét hợp đồng với khách hàng, kiểm soát thành phẩm, xem xét đánh giá nội bộ, kiểm soát tài liệu, đào tạo, cải tiến chất lượng Hệ thống QBase tập hợp kinh nghiệm quản lý chất lượng thực thi New Zealand số quốc gia khác australia, Canada, Thuỵ Điển, Đan Mạch Các nước khối ASEAN quan tâm đến Q-Base Hệ thống chất lượng Q-Base chưa phải tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 thừa nhận rộng rãi, làm chuẩn mực để chứng nhận hệ thống đảm bảo chất lượng Hệ thống Q-Base sử dụng nguyên tắc ISO9000 đơn giản dễ hiểu Hệ thống đảm bảo chất lượng theo mơ hình ISO 9000, theo ý kiến nhiều chuyên gia, khó thực phức tạp, đặc biệt xí nghiệp vừa nhỏ Hệ thống Q-Base lý tưởng công ty chập chững đường chất lượng công ty nhỏ đơn vị cung cấp hay nhận thầu cho công ty lớn Mặc dù đơn giản dễ áp dụng, Hệ thống Chất lượng Q-Base có đầy đủ yếu tố Hệ thống Chất lượng, giúp doanh nghiệp kiểm soát lĩnh vực chủ chốt hoạt động Nó tập trung vào việc phân cơng trách Nhóm 8Bs- lớp 30K12 Quản trị chất lượng tồn diện nhiệm giao quyền hạn khiến cho nhân viên chịu trách nhiệm hành động Kaizen Kaizen thành công lớn từ cải tiến nhỏ Việc áp dụng Kaizen kết hợp công cụ khác 5S, ISO 9000, TQM đem lại hiệu to lớn giúp doanh nghiệp đứng vững tăng cường khả cạnh tranh môi trường kinh tế toàn cầu Kaizen phương pháp cải tiến, cải tiến liên tục, với tham dự tất người từ lãnh đạo đến người công nhân, tập trung vào hoạt động xác định loại trừ loại lãng phí yếu tố đặc trưng Kaizen cải tiến tính liên tục Nếu thiếu yếu tố khơng xem hoạt động Kaizen Kaizen khác với đổi (Innovation) Kaizen cải tiến dựa sở khơng địi hỏi khoản đầu tư lớn QS-9000 Các yêu cầu hệ thống chất lượng hay QS-9000 tiêu chuẩn chất lượng chung nhà cung cấp thiết lập nhóm làm việc Công ty lớn Mỹ ngành cơng nghiệp tơ, Chrysler Daimler, Ford General Motors thành lập, với trợ giúp từ nhóm ủng hộ khác Nhóm hoạt động Cơng nghiệp Ơ tơ, Hội đồng Tư vấn nhà cung ứng Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) Nó xây dựng sở ISO 9000 bao gồm thêm yêu cầu đặc biệt khác ngành công nghiệp ô tô Mục tiêu QS-9000 phát triển hệ thống chất lượng phục vụ cho việc cải tiến liên tục, trọng vào việc ngăn ngừa khuyết tật giảm độ dao động lãng phí chuỗi cung ứng QS-9000 áp dụng với đối tượng ? QS-9000 áp dụng cho nhà cung cấp vật liệu sản xuất, sản xuất phận sản xuất dịch vụ nước hay nước dịch vụ cuối đến Công ty lớn công ty tham gia QS-9000 chủ yếu tác động mạnh đến nhà cung cấp cấp (nghĩa nhà cung cấp đưa trực tiếp phận dịch vụ đến công ty lớn) Bản thân Ford, GM Chryler Daimler không chịu tác động trực tiếp nhà cung cấp cấp cấp Tuy nhiên, nhà cung cấp cấp cuối tác động đến nhà thầu bên họ (nhà cung cấp cấp cấp 3) đề thoả mãn yêu cầu QS-9000, khoản 4.6 mua hàng QS-9000 áp dụng cho lĩnh vực sản xuất ? QS-9000 mở rộng với cơng ty địa phương ngồi nước, giống chứng nhận ISO 9000 Nó áp dụng cho tất công ty nhà cung cấp phận sản xuất hay dịch vụ đến công ty sản xuất ô tô, trực tiếp gián tiếp Nó khơng thể áp dụng cho cơng ty phần mềm nhà cung cấp thiết bị Hệ thống HACCP Nhóm 8Bs- lớp 30K12 Quản trị chất lượng tồn diện HACCP nghĩa hệ thống phân tích mối nguy xác định điểm kiểm soát trọng yếu Nó tiếp cận có tính khoa học, hợp lý có tính hệ thống cho nhận biết, xác định kiểm soát mối nguy chế tạo, gia công, sản xuất, chuẩn bị sử dụng thực phẩm để đảm bảo thực phẩm an toàn tiêu dùng, (tức khơng có mối nguy chấp nhận cho sức khoẻ) Hệ thống nhận biết mối nguy xảy trình sản xuất thực phẩm đặt biện pháp kiểm soát để tránh mối nguy xảy Mối nguy mối nguy chủ yếu thực phẩm ? Mối nguy định nghĩa tác nhân điều kiện sinh học, hoá học vật lý, thực phẩm có khả gây hậu có hại cho sức khoẻ Ví dụ, mối nguy thực phẩm mảnh kim loại (thuộc vật lý), thuốc trừ sâu (thuộc hoá học) chất gây ô nhiễm thuộc vi trùng học vi khuẩn pathogenic (thuộc sinh học) Nguy đáng kể đối đầu với công nghiệp thực phẩm ngày chất ô nhiễm thuộc vi trùng học, khuẩn Salmonella, E coli O157:H7, Lysteria, Compylobacter Clostridium Botulium 5S 5S tảng để thực hệ thống đảm bảo chất lượng Xuất phát từ quan điểm, làm việc môi trường lành mạnh, đẹp, thống đãng, tiện lợi tinh thần thoải mái hơn, suất lao động cao tạo điều kiện cho việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đem lại niềm tin cho khách hàng 5S chữ đầu từ tiếng Nhật “SERI”, “SEITON”, “SEISO”, SEIKETSU” Và “SHITSUKE”, tạm dịch sang tiếng Việt “Sàng lọc”, “Sắp xếp”, “Sạch sẽ”, “Săn sóc” “Sẵn sàng” - SERI (Sàng lọc) Là sàng lọc không cần thiết nơi làm việc loại bỏ chúng - SEITON (Sắp xếp) Là xếp thứ ngăn nắp trật tự chỗ để tiện lợi sử dụng - SEISO (Sạch sẽ) Là vệ sịnh chỗ nơi làm việc để khơng cịn rác nhà, máy móc thiết bị - SEIKETSU (Săn sóc) Là ln săn sóc, giữ gìn sinh nơi làm việc cách liên tục thực Seri, Seiton Seiso - SHITSUKE (Sẵn sàng) Là tạo cho người thói quen tự giác làm việc tốt tuân thủ nghiêm ngặt qui định nơi làm việc IV KẾT LUẬN Ngày nay, với phát triển nhanh chóng khoa học cơng nghệ tồn cầu hóa Việc tạo khác biệt sản phẩm khổng dễ dàng chút Do để tồn phát triển thị trường đầy cạm bẩy doanh nghiệp phải đảm bảo chất lượng tất lĩnh vực “Chất lượng công việc, chất lượng dịch vụ, Nhóm 8Bs- lớp 30K12 10 Quản trị chất lượng tồn diện chất lượng thơng tin, chất lượng trình, chất lượng phận, chất lượng người, kể công nhân, kỹ sư, giám đốc nhân viên điều hành, chất lượng công ty, chất lượng mục tiêu” Nhóm 8Bs- lớp 30K12 11 ... xuất chế tạo nhiên sản xuất chế tạo xem tập hợp dịch vụ tương quan Điều khơng phản ánh mối quan hệ cơng ty với khách hàng mà cịn mối quan hệ nội tổ chức Từ khác dẫn đến chất lượng sản xuất chế... Environment, Measure, System… II LỊCH SỬ PHÁT TRI? ??N CỦA CÁC TƯ TƯỞNG CHẤT LƯỢNG Để thông hiểu tầm quan trọng chất lượng kinh doanh nay, xem xét khái quát lịch sử phát tri? ??n - Trước cách mạng cơng nghiệp,... phải phát tri? ??n sản xuất, nâng cao trình độ sản xuất, trình độ kinh tế Do đó, phải đảm bảo chất lượng quản lý, chất lượng công việc, chất lượng sản phẩm từ đầu trình sản xuất trình phát tri? ??n kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: quan tri chat luong, quan tri chat luong