Một số giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ chuyên ngành trong các trường cao đẳng du lịch

7 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2020, 20:59

Bài viết trình bày khái quát về đảm bảo chất lượng trong giáo dục; đảm bảo chất lượng đánh giá giáo dục và các yếu tố cần đảm bảo chất lượng trong đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ chuyên ngành du lịch; thực trạng và một số giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng đánh giá kết quả học tập trong dạy học ngoại ngữ chuyên ngành ở các trường Cao đẳng Du lịch. t từ 3,30 đến 4,13; bước xây dựng câu hỏi KT, thi (mean = 4,13, 57,4% ĐG quan trọng 29,5% ĐG quan trọng) chấm KT, thi (mean = 3,90, có 48 GV đánh giá mức quan trọng quan trọng) bước nhiều GV cho quan trọng - Trên lớp học NNCNDL, hình thức ĐG thường xuyên (mean = 2,74) ĐG chuẩn đoán (mean = 1,84) giáo viên thực hiện; - Những phương pháp ĐG GV sử dụng nhiều vấn đáp (95,1%), đề thi tổng hợp (98,4%), viết luận (100%) Các phương pháp SV tự ĐG (16,4%), ĐG phương pháp dự án (4,9%), qua hồ sơ học tập (3,3%), ĐG đồng đẳng (11,5%), ĐG máy tính (3,3%) phương pháp sử dụng Các giáo viên trọng đến ĐG thực mức 63,9% có phối hợp nhiều phương pháp ĐG khác với tỉ lệ sử dụng đạt 44,3 - Đề thi chưa xác định mục đích cụ thể, chưa xây dựng ma trận đề, chưa có văn hướng dẫn xây dựng đề thi NNCNDL Đặc biệt cịn sai sót (mean =3,69) tính bảo mật chưa cao (mean = 3,23) đề KT, thi vấn đáp; - Năng lực đo lường ĐG ngoại ngữ chuyên ngành GV phần lớn chưa đào tạo (18,0 % qua hội thảo, 24,6% qua đào tạo dài hạn, 47,5% qua đào tạo ngắn hạn) chủ yếu tích lũy kinh nghiệm qua sách báo (82,0%), trao đổi kinh nghiệm (100%), quan sát (96,7%), internet (100%) - Việc ứng dụng công nghệ thơng tin truyền thơng q trình ĐG kết học tập NNCNDL chưa nhiều chưa hiệu GV chủ yếu ứng dụng soạn đề thi (100%), quản lí điểm (100%), cịn sử dụng máy tính thi trắc nghiệm (13,1%), thu thập minh chứng (6,6%), đặc biệt sử dụng phần mềm chuyên dụng để phân tích đề thi (3,3%) 2.5 Một số giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng đánh giá kết học tập ngoại ngữ chuyên ngành sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Việt Nam 2.5.1 Đổi nội dung, hình thức, phương pháp ĐG theo hướng đánh giá lực - Nội dung đánh giá trọng tâm lực ngoại ngữ du lịch bao gồm lực ngôn ngữ, lực chiến lược lực chun mơn/nghề du lịch Do đó, cần xây dựng chuẩn NLNNDL tương thích với Khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam theo đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 Bên cạnh cần đánh giá lực tự học, tự nghiên cứu lực làm việc theo nhóm sinh viên - Áp dụng đồng chuẩn NLNNDL vào hình thức đánh giá thường xuyên, đối 81 Hoàng Văn Thái sánh kết thúc qua trình dạy học - Sử dụng kết hợp phương pháp đánh giá truyền thống đánh giá thực (ĐG sáng tạo) trình dạy học NNCNDL 2.5.2 Tăng cường ứng dụng công nghệ thơng tin q trình ĐG - Ứng dụng công tác chuẩn bị ĐG - Ứng dụng công tác biên soạn câu hỏi ĐG - Ứng dụng tổ chức ĐG - Ứng dụng việc sử dụng quản lí kết ĐG - Ứng dụng quản lí điều hành cơng tác ĐG 2.5.3 Nâng cao lực đo lường đánh giá ngoại ngữ cho đội ngũ - Tổ chức khóa tập huấn đo lường đánh giá ngoại ngữ chuyên ngành ngắn hạn chỗ - Tăng cường tìm kiếm hỗ trợ chuyên gia, tổ chức nước việc đào tạo, tập huấn kĩ đánh giá đại - Cử người đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đo lường đánh giá - Tìm kiếm hội hợp tác song phương, đa phương nghiên cứu ứng dụng triển khai cách đánh giá lực người học giới 2.5.4 Pháp chế hóa hoạt ĐG dạy học NNCNDL phù hợp với thực tiễn đào tạo - Hoàn thiện quy chế, quy định hoạt động hệ thống quản lí ĐGKQHT nhà trường phù hợp với thực tiễn giảng dạy học tập ngoại ngữ cho nghề du lịch theo tiếp cận lực thực (học trường, học qua tình thực tiễn, học qua mạng, tự đánh giá ) - Xây dựng ban hành chuẩn đánh giá lực ngoại ngữ cho chuyên ngành/nghề du lịch cụ thể đảm bảo liên thơng trình độ tương thích với yêu cầu chuẩn đầu theo đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 - Hoàn thiện quy định thực kiểm tra đánh giá trình dạy học theo tiếp cận lực (hình thức, phương pháp, cách thức, công cụ, ) - Xây dựng quy định nhằm đánh giá tồn diện q trình dạy học - Xây dựng chế giám sát việc đánh giá kết học tập ngoại ngữ chuyên ngành bên liên quan Kết luận Tóm lại, ĐG dạy học NNCNDL có vai trị quan trọng giúp nắm trình độ học tập, phát huy tính sáng tạo, tích cực hứng thú người học Đảm bảo chất lượng ĐG KQHT ngoại ngữ chuyên ngành trường Cao đẳng du lịch cần tiến hành tất yếu tố công tác ĐG: hệ thống đánh giá, quy trình đánh giá, giáo viên/người thực đánh giá, hoạt động thu thập minh chứng, việc đưa nhận 82 Một số giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng đánh giá kết học tập ngoại ngữ định tính hữu dụng công cụ đánh giá Để đảm bảo chất lượng ĐG KQHT dạy học NNCNDL, tác giả đề xuất trường Cao đẳng du lịch nên thực đồng nhóm giải pháp đây, góp phần giúp nhà trường đào tạo nhân lực du lịch có trình độ ngoại ngữ vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra, vừa đáp ứng nhu cầu thực tế doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, 2013 Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Nghị số 29-TW ban hành ngày tháng 11 năm 2013, Hà Nội [2] Nguyễn Quang Giao, 2010 Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, Trường Đại học Đà Nẵng [3] Nitko, A.J., 2001 Educational Assessment of Students Prentice Hall [4] Trần Thị Tuyết Oanh, 2007 Đánh giá đo lường kết học tập Nxb Đại học sư phạm [5] AUN-QA, Internal Quality assurance system: Guidelines for the self-assessment (Google search) [6] Douglas, D., 2000 Assessing Language for Specific Purposes Cambridge University Press [7] Bachman.L & Palmer.A., 1996 Language Testing in Practice: Designing and Developing Useful Language Tests Oxford University Press [8] Nguyễn Đức Chính, 2002 Kiểm định chất lượng giáo dục đại học Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội [9] Phạm Thành Nghị, 2000 Quản lí chất lượng giáo dục đại học Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội [10] Hoàng Văn Thái, 2012 Giải pháp nâng cao hiệu kiểm tra đánh giá kết học tập môn tiếng Anh chuyên ngành trường nghề du lịch Việt Nam Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, Tập 41, 3B ABSTRACT Solutions for quality assurance in learning outcome assessment of languages for specific purposes at tourism specialized colleges This paper focuses on reviewing the main points of quality assurance in education and in educational assessment However, quality assurance elements in learning outcome assessment, and current situations and solutions for assuring the quality of assessing students’ learning outcomes of languages for tourism purposes at Tourism specialized Colleges are mainly discussed in this paper 83 ... hệ thống đánh giá, quy trình đánh giá, giáo viên/người thực đánh giá, hoạt động thu thập minh chứng, việc đưa nhận 82 Một số giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng đánh giá kết học tập ngoại ngữ định... dạy học tập ngoại ngữ cho nghề du lịch theo tiếp cận lực thực (học trường, học qua tình thực tiễn, học qua mạng, tự đánh giá ) - Xây dựng ban hành chuẩn đánh giá lực ngoại ngữ cho chuyên ngành/ nghề... ĐG dạy học NNCNDL có vai trị quan trọng giúp nắm trình độ học tập, phát huy tính sáng tạo, tích cực hứng thú người học Đảm bảo chất lượng ĐG KQHT ngoại ngữ chuyên ngành trường Cao đẳng du lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ chuyên ngành trong các trường cao đẳng du lịch, Một số giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ chuyên ngành trong các trường cao đẳng du lịch