Giáo án Tin học 12 - Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu (Tiết 1)

2 41 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2020, 19:00

Giáo án Tin học 12 - Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu (Tiết 1) trình bày khái niệm bảo mật và sự tồn tại của các qui định, các điều luật bảo vệ thông tin; một số cách thông dụng bảo mật cơ sở dữ liệu. §13 BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CSDL (t1) I Mục tiêu Kiến thức + Biết khái niệm bảo mật tồn qui định, điều luật bảo vệ thông tin + Biết số cách thông dụng bảo mật CSDL Thái độ: Có ý thức thái độ đắn việc sử dụng bảo mật CSDL II Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án, Sách GK Tin 12, Sách GV Tin 12, máy tính, máy chiếu 2.Học sinh: Sách GK tin 12, ghi III Tổ chức hoạt động học tập Ổn định tổ chức lớp 2.Kiểm tra cũ: Khơng Tiến trình mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1: Bảo mật tầm quan Bảo mật tầm quan trọng bảo trọng bảo mật (20p) mật GV: Ngày xã hội tin học hóa Bảo mật vấn đề chung cho hệ CSDL nhiều hoạt động diễn mạng hệ thống khác Bảo mật có qui mơ tồn giới Do vấn đề hệ CSDL là: bảo mật thơng tin đặt lên hàng đầu - Ngăn chặn truy cập không GV: Theo em bảo mật thông tin tức phép nào? - Hạn chế tối đa sai sót người HS: Suy nghĩ trả lời, thảo luận theo dùng nhóm - Đảm bảo thông tin không bị GV: Tổng kết bị thay đổi ngồi ý muốn - Khơng tiết lộ Nội dung liệu chương trình xử lý Hoạt động 2: Các giải pháp bảo mật Các giải pháp bảo mật (20p) a Chính sách ý thức: GV: Việc bảo mật thực - Ở cấp quốc gia, bảo mật phụ thuộc vào giải pháp kỹ thuật phần cứng lẫn quan tâm phủ việc ban phần mềm Tuy nhiên việc bảo mật phụ hành chủ trương, sách, điều luật thuộc vào nhiều chủ trương, qui định nhà nước sách chủ sở hữu thơng tin ý - Người phân tích, thiết kế người thức người dùng QTCSDL phải có giải pháp tốt phần GV: Đưa biện pháp sách ý cứng phần mềm thích hợp thức Theo em để bảo mật thơng tin - Người dùng phải có ý thức bảo vệ thơng sách ý thức thể VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hoạt động thầy trị Nội dung nào? tin HS: Thảo luận * Một số điều luật qui định nhà nước GV: Tổng kết đưa kết luận vấn đề bảo mật thông tin GV: Liên hệ với mơ hình thực tế trường học? HS: Nhà trường đưa nội quy, học sinh vi phạm bị kỷ luật theo nội quy trường Do học sinh cần có ý thức trách nhiệm thực tốt nội quy nhà trường GV: Nêu Nội dung giải pháp bảo mật sách ý thức HS: Nghe giảng, ghi GV: Nêu số điều luật thực tế nhà nước nhằm bảo mật thônng tin HS: Nghe giảng, trả lời câu hỏi Tổng kết hướng dẫn học tập nhà (05p) * Tổng kết - Nhấn mạnh tầm quan trọng bảo mật - Nhắc lại số cách dùng để bảo mật, củng cố cho học sinh kiến thức giải pháp sách ý thức * Hướng dẫn học tập nhà: - Đọc Nội dung giải pháp bảo mật thơng tin cịn lại VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... hướng dẫn học tập nhà (05p) * Tổng kết - Nhấn mạnh tầm quan trọng bảo mật - Nhắc lại số cách dùng để bảo mật, củng cố cho học sinh kiến thức giải pháp sách ý thức * Hướng dẫn học tập nhà: - Đọc Nội... dung nào? tin HS: Thảo luận * Một số điều luật qui định nhà nước GV: Tổng kết đưa kết luận vấn đề bảo mật thông tin GV: Liên hệ với mơ hình thực tế trường học? HS: Nhà trường đưa nội quy, học sinh... Do học sinh cần có ý thức trách nhiệm thực tốt nội quy nhà trường GV: Nêu Nội dung giải pháp bảo mật sách ý thức HS: Nghe giảng, ghi GV: Nêu số điều luật thực tế nhà nước nhằm bảo mật thônng tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học 12 - Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu (Tiết 1), Giáo án Tin học 12 - Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu (Tiết 1)