Giáo án Tin học 12 - Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu (Tiết 2)

2 211 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2020, 18:57

Giáo án Tin học 12 - Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu (Tiết 2) trình bày khái niệm bảo mật và sự tồn tại của các qui định, các điều luật bảo vệ thông tin. §13 BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CSDL (t2) I Mục tiêu Kiến thức + Biết khái niệm bảo mật tồn qui định, điều luật bảo vệ thông tin + Biết số cách thông dụng bảo mật CSDL Thái độ: Có ý thức thái độ đắn việc sử dụng bảo mật CSDL II Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án, Sách GK Tin 12, Sách GV Tin 12, máy tính, máy chiếu 2.Học sinh: Sách GK tin 12, ghi III Tổ chức hoạt động học tập Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra cũ: Bảo mật gì? Trình bày hiểu biết em giải pháp sách ý thức? Tiến trình mới: Hoạt động thầy trò NỘI DUNG Hoạt động 1: Phân quyền truy cập Phân quyền truy cập nhận dạng nhận dạng người dùng (20p) người dùng GV: Ví dụ, số hệ quản lí học tập Bảng phân quyền truy cập: giảng dạy nhà trường cho phép Mã Các Các thông phụ huynh HS truy cập để biết kết HS điểm số tin khác học tập em Mỗi phụ K10 Đ Đ K huynh có quyền xem điểm K11 Đ Đ K em khối em K12 Đ Đ K học Đây quyền truy cập hạn chế Đ Đ Đ (mức thấp nhất) Các thầy giáo Giáo viên trường có quyền truy cập cao hơn: Xem Người Qt ĐSBX ĐSBX ĐSBX kết thơng tin khác - Người QTCSDL cần cung cấp: HS trường Người quản lí học  Bảng phân quyền truy cập cho hệ tập có quyền nhập điểm, cập nhật CSDL thông tin khác CSDL  Phương tiện cho người dùng hệ GV: Theo em điều xảy khơng QTCSDL nhận biết họ có bảng phân quyền? HS: Khi khơng có phân quyền - Người dùng muốn truy cập vào hệ thống em vào xem điểm đồng thời có cần khai báo: thể sửa điểm  Tên người dùng GV: Khi phân quyền có người truy cập  Mật CSDL điều quan trọng hệ QTCSDL Dựa vào hai thông tin này, hệ QTCSDL phải nhận dạng người dùng, tức xác minh phép từ chối quyền phải xác minh người truy cập thực truy cập CSDL VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hoạt động thầy trò NỘI DUNG người phân quyền Chú ý: Đảm bảo điều nói chung khó  Đối với nhóm người truy cập cao khăn Một giải pháp thường chế nhận dạng phức tạp dùng sử dụng mật Ngồi người ta dùng phương pháp Hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng nhận diện dấu vân tay, nhận dạng cách thay đổi mật khẩu, tăng cường khả người,… bảo vệ mật GV: Việc bảo mật thực giải pháp kỹ thuật phần cứng lẫn phần mềm Tuy nhiên việc bảo mật phụ thuộc vào nhiều chủ trương, sách chủ sở hữu thông tin ý thức người dùng Hoạt động 2: Ví dụ minh hoạ thực tế (10p) GV: Liên hệ với mơ hình thực tế có bảo mật thơng tin biện pháp phân quyền truy cập nhận dạng người dùng HS: Thảo luận theo nhóm Các nhóm báo cáo kết thảo luận GV: Tổng kết, đánh giá kết thảo luận nhóm Tổng kết hướng dẫn học tập nhà (05p) * Tổng kết - Nhấn mạnh tầm quan trọng bảo mật - Nhắc lại số cách dùng để bảo mật, củng cố cho học sinh kiến thức giải pháp phân quyền truy cập nhận dạng người dùng * Hướng dẫn học tập nhà: - Đọc Nội dung giải pháp bảo mật thơng tin cịn lại VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... nhóm Các nhóm báo cáo kết thảo luận GV: Tổng kết, đánh giá kết thảo luận nhóm Tổng kết hướng dẫn học tập nhà (05p) * Tổng kết - Nhấn mạnh tầm quan trọng bảo mật - Nhắc lại số cách dùng để bảo mật, ... dạng cách thay đổi mật khẩu, tăng cường khả người,… bảo vệ mật GV: Việc bảo mật thực giải pháp kỹ thuật phần cứng lẫn phần mềm Tuy nhiên việc bảo mật phụ thuộc vào nhiều chủ trương, sách chủ sở. .. mật, củng cố cho học sinh kiến thức giải pháp phân quyền truy cập nhận dạng người dùng * Hướng dẫn học tập nhà: - Đọc Nội dung giải pháp bảo mật thơng tin cịn lại VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học 12 - Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu (Tiết 2), Giáo án Tin học 12 - Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu (Tiết 2)

Từ khóa liên quan