Bài 2 : Thông tin và dữ liệu 1

15 605 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 16:11

TRẦN HỮU TRANG TRƯỜNG TRUNG H C PH THÔNGỌ Ổ TIN HỌC 10 Ñaëng Höõu Hoaøng BÀI 2 THÔNG TIN DỮ LIỆU THÔNG TIN DỮ LIỆU Thời gian 2 tiết THÔNG TIN DỮ LIỆU THÔNG TIN DỮ LIỆU 1. Khái niệm về thông tin 2. Đơn vị đo thông tin 3. Các dạng thông tin 4. Mã hoá thông tin trong máy tính 5. Biểu diễn thông tin trong máy tính 1. KHÁI NIỆM VỀ THÔNG TIN 1. KHÁI NIỆM VỀ THÔNG TIN a. THÔNG TIN Em biết được gì khi quan sát các ảnh bên ? NhiÒu sao th× n¾ng V¾ng sao th× m­a Những hiểu biết có được về một thực thể ( sự vật, sự kiện ) nào đó được gọi là THÔNG TIN về thực thể đó. 1. KHÁI NIỆM VỀ THÔNG TIN 1. KHÁI NIỆM VỀ THÔNG TIN b. DỮ LIỆU Muốn đưa thông tin vào máy tính, con người phải tìm cách biểu diễn thông tin sao cho máy tính có thể nhận biết xử lí được . Trong Tin học, dữ liệuthông tin đã được đưa vào máy tính . 2. ĐƠN VỊ ĐO LƯỢNG THÔNG TIN 2. ĐƠN VỊ ĐO LƯỢNG THÔNG TIN BIT ( Binary Digital ) là đơn vị cơ bản đo lượng thông tin . Trong Tin học, BIT để chỉ phần nhỏ nhất của bộ nhớ máy tính để lưu trữ một trong hai kí hiệu là 0 1 Kí hiệu Kí hiệu Đọc Đọc Độ lớn Độ lớn Byte Byte Bai Bai 8 Bit 8 Bit KB KB Kilô Byte Kilô Byte 1024 Byte 1024 Byte MB MB Mêga Byte Mêga Byte 1024 KB 1024 KB GB GB Giga Byte Giga Byte 1024 MB 1024 MB TB TB Têra Byte Têra Byte 1024 GB 1024 GB PB PB Pêta Byte Pêta Byte 1024 TB 1024 TB 3. CÁC DẠNG THÔNG TIN 3. CÁC DẠNG THÔNG TIN a. SỐ Số nguyên, số thực, …… Lịch đồng hồ 3. CÁC DẠNG THÔNG TIN 3. CÁC DẠNG THÔNG TIN b. PHI SỐ : Văn bản; Hình ảnh; Âm thanh b1_ Dạng văn bản : tờ báo, cuốn sách, tấm bia, … 3. CÁC DẠNG THÔNG TIN 3. CÁC DẠNG THÔNG TIN b. PHI SỐ : Văn bản; Hình ảnh; Âm thanh b2_ Dạng hình ảnh : bức tranh vẽ, ảnh chụp, bản đồ, biển báo, … 3. CÁC DẠNG THÔNG TIN 3. CÁC DẠNG THÔNG TIN b. PHI SỐ : b. PHI SỐ : Văn bản ; hình ảnh ; Âm thanh b3_ Dạng âm thanh : tiếng nói con người, tiếng sóng biển, tiếng đàn, … [...]... HOÁ THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH 10 1 011 111 0 011 Các dạng thông tin trên được chuyển vào máy tính như thế nào ? 11 110 10 011 0 01 1 011 010 010 110 10 1 011 0 011 0 01 110 111 1 010 111  Để máy tính xử lí được thông tin cần phải được biến đổi thành dãy BIT (biểu diễn bằng các số 0 ; 1) Các biến đổi như thế được gọi là MÃ HOÁ THÔNG TIN 4 MÃ HOÁ THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH VÍ DỤ 011 010 01 Thông tin gốc Thông tin mã hoá  Trong Tin. .. kí tự 4 MÃ HOÁ THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH VÍ DỤ Mã hoá thông tin kí tự “ A “ Bộ mã ASCII Kí tự Mã ASCII thập phân Mã ASCII nhị phân A 65 010 000 01 010 000 01 4 MÃ HOÁ THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH VÍ DỤ Mã hoá thông tin xâu kí tự “ TIN “ Bộ mã ASCII Kí tự T I N Mã ASCII thập phân Mã ASCII nhị phân 84 010 1 010 0 73 010 010 01 78 010 011 10 010 1 010 0 010 010 01 010 011 10 ... Trong Tin học, dữ liệuthông tin được đưa vào máy tính 4 MÃ HOÁ THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH ! Để mã hoá thông tin dạng văn bản, ta dùng bộ mã ASCII (American Standard Code for Information Interchange) sử dụng 8 bit để mã hoá kí tự !! Bộ mã ASCII dùng 8 bít để mã hoá kí tự; mã hoá được 25 6 =28 kí tự !!! Bộ mã UNICODE dùng 16 bit để mã hoá kí tự; mã hoá được 65536 = 21 6 kí tự 4 MÃ HOÁ THÔNG TIN TRONG MÁY . 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 Các dạng thông tin trên được chuyển vào máy. phân phân 010 1 010 0 010 010 01 010 011 10 Mã hoá thông tin xâu kí tự “ TIN “ 84 84 73 73 78 78 010 1 010 0 010 1 010 0 010 010 01 010 010 01 010 011 10 010 011 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2 : Thông tin và dữ liệu 1, Bài 2 : Thông tin và dữ liệu 1, Bài 2 : Thông tin và dữ liệu 1

Từ khóa liên quan